oudwwijk
Digitaal erfgoed

VOLKSFEEST

NIEUW PERSBERICHT OUD-WINTERSWIJK

03-07-2023

OUD-Winterswijk is zwaar teleurgesteld in het bestuur van de Veereniging Volksfeest en haar zijns inziens malafide praktijken. Dit ondanks ‘volop’ excuses namens de heer HANS SMIT voorzitter van de Vereeniging Volksfeest aan Tenbergen

En zo is het, het niet anders. En het liegt er niet om.

In 2020 wilde het bestuur van de Veereniging Volksfeest de organisatie van de viering 75 jaar bevrijding op zich nemen. Dit ondanks dat het bestuur van de Veereniging Volksfeest geen enkele historie of ervaring had m.b.t. het organiseren van herdenkingen en bevrijdingsfeesten. Kennelijk was het door de provincie niet onaanzienlijke bedrag aan subsidie dat hiervoor beschikbaar gesteld, de leidende reden om de organisatie hiervoor op zich te willen nemen.

Dit bleek wel uit het feit dat zij het te organiseren bevrijdingsfeest wilden koppelen aan Koningsdag op 26 april 2020, onder het motto: dat is makkelijk, maar 1 tent nodig als we alles tegelijk doen, dus kostenbesparend. Dat dit zou leiden tot de zeer absurde situatie dat er eerst gevierd werd (Koningsdag en bevrijdingsfeest) en dan pas de oorlogsslachtoffers op 4 mei zouden worden herdacht, vond het bestuur irrelevant. Bovendien hoefde dan geen aandacht besteed te worden aan de nationale Bevrijdingsdag op 5 mei. Los van het vorenstaande leidde dat al direct tot problemen met de marktvereniging i.v.m. het beschikbaar stellen van het marktterrein op marktdag. Ook op de sociale media werd veel verwondering geuit daar het toch zo moet zijn dat je eerst dient te herdenken en dan pas te vieren?

N.a.v. alle commotie op de sociale media en in de regionale kranten over het voornemen van het bestuur van de Vereeniging volksfeest, besluit Oud-Winterswijk, een sterk sociaal medium dat geheel gericht is op en ten dienste staat van de bewoners van Winterswijk, terecht en op juiste gronden, een poll te plaatsen waarbij iedere Winterswijker zijn eigen mening kon geven en zijn of haar voorkeur kon laten blijken.

De uitslag van ‘de wil van het volk’ was niet mis te verstaan:
94% stemde voor EERST herdenken en dan pas vieren.

Ondergetekende realiseerde zich terdege dat het bestuur van de Vereeniging Volksfeest deze poll niet waardeerde daar er vrijwel direct, in niet mis te verstane bewoordingen, kenbaar werd gemaakt dat ondergetekende spijt van de poll zou krijgen. Op grond van deze dreigende uitlatingen achtte ik dat represailles door leden van het bestuur van de Vereeniging volksfeest niet uitgesloten waren. ‘Een ‘notabele’ laat zich nu eenmaal niet de les lezen door een burger’.

En jawel, de door ondergetekende gevreesde represaille bleef niet uit. Bij de aanvraag voor deelname aan het Volksfeest 2022 door ondergetekende was het al zo ver daar het bestuur van de Veereniging Volksfeest ondergetekende blokkeerde in zijn voorgenomen deelname, door een vergunning aan te vragen op de locatie VOOR La Promenade. Er moest en zou een toiletwagen komen op die locatie.
Dit ondanks dat ondergetekende nog steeds een geldige horeca-vergunning voor deze locatie in 2022 wat dan ook de reden was om weer te willen deelnemen.

Nadat deze misplaatste aanvraag bij burgemeester Bengevoord kenbaar was gemaakt, gelaste de burgemeester dat partijen tot een oplossing moesten komen, waarbij ook deelname van Tenbergen mogelijk zou zijn. Echter het bestuur van de Vereniging Volksfeest bleef bij haar standpunt dat de door hun gekozen locatie op het terras van de Promenade de enige locatie voor de toiletwagen kon zijn. Dat daardoor deelname voor Tenbergen onmogelijk werd gemaakt, vond het bestuur van de Vereeniging Volksfeest volkomen onbelangrijk.

Een SMS-bericht van Volksfeest-bestuurslid ROLAND L.:
– Mensen die vanachter hun pc de boel opjutten. Zo wens ik niet in ons dorp samen te werken.
-dezelfde Roland L verkondigde in een persoonlijk gesprek met een horeca-ondernemer:
‘Wij hebben besloten dat Hans Tenbergen niet mee mag doen’

Het verzoek van burgemeester Bengevoord aan het bestuur van de Vereeniging Volksfeest, om Tenbergen WEL mee te laten doen, legden zij naast zich neer. Daar hadden zij geen enkele boodschap aan.

Nadat Tenbergen door tijdsdruk m.b.t. organisatie had moeten afhaken, bleek ineens de
toiletwagen niet meer nodig op de voorgenomen locatie en heeft de bestuur van de Veereniging Volksfeest de ruimte ‘geschonken’ aan een collega-horecaondernemer. Hoe bizar. Of dit nog niet genoeg was, werd er tijdens het Volksfeest illegaal stroom afgetapt bij de Promenade dat nog steeds eigendom was van Tenbergen. Tenbergen maande het bestuur van de Veereniging hiermee op te houden, tevergeefs.

Om het Volksfeest niet te verstoren besloot Tenbergen NA het volksfeest zijn frustraties hierover kenbaar te maken, onderbouwd met legio bewijsmateriaal, hetgeen op zijn sociaal medium en de website Oud-Winterswijk is gepubliceerd. Het bestuur van de Veereniging Volksfeest reageerde hierop met een persbericht waarin duidelijk werd gesteld dat ze zich van ‘geen kwaad bewust waren’.
Overigens was het gehele persbericht, namens het bestuur van de Veereniging Volksfeest, nietszeggend ten aanzien van de aantijgingen die door Tenbergen waren gedaan.
Desondanks beloofde het bestuur van de Vereeniging Volksfeest ‘beterschap’ voor 2023.
En bij monde van haar voorzitter werd verkondigd dat het in 2023 zou komen tot een GEZAMENLIJKE CORRECTE ZAKELIJKE SAMENWERKING met Tenbergen.

Een positief 2023 leek voor de boeg te liggen…………………
Uitkijkend naar Volksfeest 2023, was ondergetekende positief gestemd, want er is niets beters dan vetes bij te leggen.
Echter daar zijn wel twee partijen voor nodig.

In een gesprek met burgemeester Bengevoord, Dhr. Veen (vergunningen), HANS SMIT (voorzitter van de VV) en ondergetekende op 20-06-2023, werd gekeken naar de mogelijkheid van een gezamenlijke samenwerking.
In dit gesprek werd n.a.v. de kritiekpunten en malversaties die door Tenbergen jegens het bestuur van de Veereniging Volksfeest in 2022 openbaar waren gemaakt, door burgemeester Bengevoord gereageerd met de constatering, en ik citeer letterlijk uit het schriftelijk vastgelegd gespreksverslag:
———————————————————
Burgemeester Bengevoord constateert na enige tijd dat de heer HANS SMIT namens de Vereeniging Volksfeest op ALLE PUNTEN van de heer Tenbergen EXCUSES heeft gemaakt.
(gespreksverslag gem. Winterswijk-mail 22-06-2023 – 09.05 uur)
———————————–
ook excuses voor de valselijke beschuldiging door Held-Penningmeester
Gé O. , die hier zelf geen fatsoen voor heeft

Wel merkt ondergetekende dat deze excuses kennelijk ‘onder druk’ van de burgemeester werden gemaakt omdat het nogal ‘mompelend’ gebeurde zonder een blijk van oprechtheid.

Maar van belang is dat dit dus niet meer en minder betekent dat ALLE vorig jaar door Tenbergen
opgesomde kritiekpunten op het bestuur van de Vereeniging Volksfeest en gepleegde malversaties door het bestuur van de Vereeniging Volksfeest als juist en waar zijn beoordeeld.

Maar goed, de beoogde samenwerking.
Tot mijn verbazing wilde het bestuur van de Vereeniging Volksfeest toch weer het bewuste gedeelte van het terras van ‘Tenbergen’ claimen zoals dit in 2022 ook gebeurde. Waar toen uiteindelijk GEEN GEBRUIK van werd gemaakt. Tot mijn verbazing werd niet ingetekend voor een toiletwagen, maar door een bier-bar, precies voor de hoofd-ingang van La Promenade waardoor elke vorm van exploitatie door Tenbergen bij voorbaat onmogelijk zou zijn. BIZAR !!!

Ook bleek uit de situatieschets dat het bestuur van de Vereeniging Volksfeest de grote tent aan de zijde van het terras van ‘Tenbergen’ al had dichtgebouwd, zodat het terras ‘Tenbergen’ geheel geblokkeerd/afgesloten zou gaan worden van het Volksfeest. Hieruit kan zonder meer de conclusie getrokken worden dat er geen enkele intentie aanwezig is bij het bestuur van de Vereeniging volksfeest om te komen tot een correcte samenwerking.

Tijdens het betreffende gesprek zegt de heer HANS SMIT in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Vereeniging volksfeest dan ook nog tot mijn stomme verbazing:
JE MOET GEWOON STOPPEN !!!. Mijn antwoord hierop was: ‘Dat versta jij dus onder een gezamenlijke en correcte samenwerking?’ JA, DAT IS OOK EEN MANIER VAN SAMENWERKEN, antwoordde hierop de heer HANS SMIT . ‘En je hebt ook geen horeca-vergunning meer, vervolgde hij’
Die kunnen wij Tenbergen verlenen, antwoord de heer Veen namens de gemeente.

Op de vraag van de heer Veen hoe Tenbergen staat tegenover een gezamenlijke correcte samenwerking, antwoordde Tenbergen, dat hij dit, evenals alle voorgaande jaren wil doen met een positieve instelling naar de Vereniging Volksfeest en deelname zoals het hoort via afdracht munten als voorheen. Daarop antwoordde de heer Smit, dat daar dan nu wel extra kosten bijkomen voor Tenbergen, voor o.a. afval en bewaking. Dit terwijl het toch zo is dat alle deelnemers afdragen voor o.a. afval en bewaking via afdracht deelname munten?

Tijdens het gehele gesprek toonde de heer HANS SMIT op geen enkele wijze dat hij bereid was tot een gezamenlijke correcte en zakelijke samenwerking. Integendeel. De heer Smit stelde: ‘Okee, je mag deelnemen (ondanks dat het terras geblokkeerd zou blijven door afsluiting hiervan) als je toezegt in 2024 van deelname af te zien.

Laten we wel wezen, een aanvraag voor deelname aan evenementen daar is IEDERE WINTERSWIJKER vrij in om die in te dienen. De burgemeester en de heer Veen stellen wel duidelijk dat verhuur van de locaties, zoals die eerder aan Tenbergen zijn gegund, dat die rechten naar de nieuwe eigenaar/huurder van La Promenade gaan.

Ook hecht de heer HANS SMIT er belang aan kenbaar te maken dat door de tumult dat Tenbergen veroorzaakt heeft in 2022, er leden van de Veereniging Volksfeest zijn die bedankt hebben als lid omdat zij geen deel meer van deze vereniging wensen uit te maken.

Tenbergen was verbouwereerd door de wijze waarop de heer HANS SMIT zich in dit gesprek opstelde en omdat partijen er ter plekke niet uitkwamen zou ondergetekende uiterlijk maandag 26 juni zijn antwoord zal laten weten aan burgemeester Bengevoord.

Afgelopen maandag 26-06-2023 heeft ondergetekende de burgemeester laten weten dat hij afziet van deelname.
Dit daar de heer HANS SMIT in het gehele gesprek naar de mening van ondergetekende op geen enkele wijze de intentie heeft getoond te willen komen tot gezamenlijke correcte en zakelijke samenwerking in 2023, zoals hij had toegezegd in 2022. Sterker nog, het is weer een optimale tegenwerking met wederom dezelfde malafide praktijken als 2022.

Hij mag en moet zich diep schamen zijnde de voorzitter van de Vereeniging Volksfeest.
Ten aanzien van het bedanken als lid door voormalige leden van de Vereeniging Volksfeest, zou dhr. HANS SMIT in beraad kunnen nemen of hij wel capabel genoeg is voor de functie van president van de Vereeniging Volksfeest (overigens gewoon latijns voor voorzitter), maar president klinkt nu eenmaal beter en maakt de afstand naar het ‘gewone volk’ groter.

Helaas dient de wraakneming op Tenbergen en Oud-Winterswijk als geslaagd betracht te worden daar het uitgesloten is dat Tenbergen in 2023 nog kan deelnemen zoals dat in 2022 ook al werd verhinderd.

Maar let wel, de in het geding zijnde locatie zal wel aan een collega-horecaondernemer gegund moeten worden aangezien de Vereeniging Volksfeest niet de horeca-exploitatie voor haar rekening kan nemen.

Waarom dit alles op Oud-Wwinterswijk?
Omdat daar alles begonnen is door de bewuste poll, die niet werd gewaardeerd door het bestuur van de Vereniging Volksfeest. Dit terwijl ze er lering uit hadden kunnen trekken.
Duizenden, nee, tienduizenden uren vrijwillig werk heb ik erin zitten, kosteloos gedaan, een levenswerk, waar je hoopt zeer veel (oud) Winterswijkers blij mee te kunnen maken en te vertellen over de historie van ons Winterswijk. En zeker zij, de ouderen die aan huis gekluisterd zitten.

Daarnaast een sociaal medium (facebook), met DAGELIJKS berichten en waar een ieder mag mee doen en praten, een sociaal plaatselijk platform, dat al meer dan 12 jaar bestaat.
Met verhalen, meningen en enquêtes, waar iedere Winterswijker zijn mening mag geven.

Echter de mening van (oud) Winterswijkers werd niet gewenst door het bestuur van de Vereeniging Volksfeest en zeker niet de uitslag hiervan. Hier diende de opsteller van de poll voor gestraft te worden.
Daarbij zijn zij het,zeer kwalijk, op de persoon gaan spelen.
En het betrof slechts een poll, waarbij zij geen enkele zelfreflectie toonden van hun verkeerde keuze.
En dan gaat het net zoals in de landelijke politiek: vroeg of laat moet je er op afgerekend worden. Het voelt als een mes in de rug.
Machtswellust, misbruik maken van……………….

De harde met feiten onderbouwde bewijzen liegen er niet om. En ja, dat doet verschrikkelijk veel pijn.


Ondergetekende heeft hierdoor sterk in overweging moeten nemen of hij wel door kon gaan met Oud-Winterswijk, omdat hij persoonlijk en zakelijk aansprakelijk werd gesteld voor de vrije mening van vele (oud) Winterswijkers.

Voor alle duidelijkheid de Vereeniging Volksfeest is een prachtige Vereniging, 135 jaar oud en zorgvuldig opgebouwd met een rijk verleden. Echter, het huidige bestuur waant zich enorm machtig en maakt graag misbruik van deze macht indien het bestuur dat zo uit komt ter meerdere glorie van zichzelf. Kortweg de Vereeniging onwaardig

Vetes zijn om uit te praten. Ook in 2023 wilde ik met een positieve blik de geschillen
uitpraten en bijleggen. Nogmaals daar zijn twee partijen voor nodig. Na het laatste gesprek ben ik zeer zwaar teleurgesteld in het bestuur van de Vereeniging Volksfeest. Dit omdat het ook mijn volksfeest is, zoals Oud-Winterswijk ook van ons allen is en zal blijven.

Tot slot, het zou het bestuur van de Veereniging Volksfeest sieren, de enorme inkomsten uit horeca en kermis-exploitatie alsmede de inkomsten uit collecte onder de bevolking en inkomsten uit beheer van vastgoed, transparant te maken door het openbaar maken van haar financiën. Dit daar het een Volksfeestvereniging betreft die echt niet enorme winsten behoeft te maken.

Hans Tenbergen/ Oud-Winterswijk
.

Lees verder

Meijerink Hilbelinkspad

Was Garrijt Jan Meijrink in de Meddoschestraat begonnen en zijn zoon Jan Willem op het Lappenbrink, daarna kwamen zijn beide zoons Gerrit Hermanus en Jan Hendrik Meijerink.
Gerrit ging voor zichzelf verder op de Beuzenes (zie Meijerink Beuzenes)
Jan Hendrik en zijn zonen gingen naar het Hilbelinkspad.Jan Hendrik trouwde in 1864 met Aleijda Lindehovius.
Zij samen kregen vijf kinderen. Hieronder de familie-genealogie.

Jan Hendrik Meijerink
1827-1891
Aleijda Wesselina Lindenhovius
1836-1923K
1.Johanna M. 18641944
2Jan Willem M. 1865 1941
Anna G.Mensink 1875 gescheiden1916
AHanna A.W.M 1899-1962 Roelof J.W.Hesselink 1894-1962
3FrederikH.Meijerink 1867 1943
Harmina J.Mensink18731909
AJohanna C.W.1900-1989H.F.L.Haack1904-1990
BAleida W.  1902
4Janna A.Meijerink 18691937
Hendrik P.Priester 18651939
AA.W.Priester1896-J.W.Engelsman1895-19682
BJ.G.Priester1897-1975J.Talsma1894-19643
CJ.B.Priester1899-1993K.P.A.Haack1897-1982
DHenkPriester1899-1921
5 Gerrit J. Meijerink 1874 1882
Beide familie’s

Voor Jan Hendrik zou eerst geen plaats zijn binnen het bedrijf van zijn vader op het Lappenbrink en studeerde voor veearts.
Echter hij kwam toch weer terug naar Winterswijk en ging evenals zijn broer in de textiel-industrie.
Broer Gerrit verliet in 1883 de Lappenbrink en begon met zijn zoon op de Beuzenes.
Ook voor Jan Hendrik werd het Lappenbrink te klein en hij ging met zijn beide zoons op 04 mei 1891 naar het Hilbelinkspad.
Zoon Jan Willem was inmiddels 36 en Frederik 34.
Jan Hendrik heeft het NET mee mogen maken. Vlak daarna op 31 oktober 1891 kwam hij te overlijden.

Zowel Jan Willem als Frederik kregen geen zonen.
Daarop werd Jakob Wouter Engelsman op 1 januari 1930 aangesteld als directeur van NV Stoomweverij v/h J.H.Meijerink en Zonen (tot 1960)
Jakob was de schoonzoon van Jan Willem en Frederik’s zus Janna Priester-Meijerink.
Jan Willem was inmiddels 65 en Frederik 63.

Woonhuis links J.W.Meijerink
Woonhuis rechts (nietzichtbaar) F.H.Meijerink (Mondriaanhuis)Ook kwamen Hendrik. Frederik L. Haack en Albert Engelsman als directeuren.
Hendrik Haack was echtg. van de dochter van Frederik, Johanna Catharina Wesselina.
Albert was de zoon van Jakob Engelsman.

04 mei 1931 werd het 40-jarig bestaan gevierd.

1931

Beide broers overleden

In 1941 overleed Jan Willem Meijerink
In 1943 overleed Frederik Hendrik Meijerink

Graf, Jan Willem Meijerink en zijn zus Anna Meijerink


04 mei 1951 werd het 60-jarig bestaan gevierd en kreeg NV Stoomweverij J.H.Meijerink op 11 juli 1951 het

Predikaat Koninklijk


04 mei 1961 werd de eerste steen gelegd voor het nieuwe bedrijfsgebouw voor badstofartikelen.

In 1961 kwam er om een sterkere positie te verwerven een fusie met de Koninklijke Textielfabrieken Nijverdal -Ten Cate NV Almelo.

In 1966 bestond de directie uit: (75 jaar bestaan)
A,Engelsman
J.L.Talsma
H.van Leyden
In augustus aangevuld met :J.F.Noordhoorn van der Kruijff

1968: Overlijden J.W.Engelsman Directeur 1931-1961)
(1956: Ridder in de Orde van Oranje Nassau)

1976: 250 automatische weefmachines produceren baddoeken, tent- en markiezendoek onder de merknaam Seahorse en Ten Cate All Season.
01-01-1977: Seahorse-Meijerink BV.
Productie: baddoeken, keukendoeken en strandlakens.

01-09-1977: Directeur: Jan Dijk Seahorse-Meijerink tot 1980
Sinds 1973 directeur. v/h J.H.Meijerink en Zonen
1980: Werd Jan Dijk opgevolgd door H.J.A.Dekker
1981: 125 getouwen verhuizen naar Nijverdal.
In Winterswijk toen ruimte voor ververij van Stork Hengelo.
Productie: Huishoudgoed
Aantal werknemers Winterswijk: Plm.2501986: Directeur: A.R.L.M.Bijvank
Aantal werknemers gedaald tot 120

01-01-1987: Seahorse – Meijerink BV veranderd in Ten Cate Colorweave BV
01-04-1991: Bedrijf verkocht aan Stoneville Enterprises Ootmarsum.
           
Winterswijk werd opgesplitst in Houstex (weverij) en Colorweave (garenveredeling)
01-04-1991: “100 Jaar bestaan” 
24-04-1992: Feest ter gelegenheid “100 Jaar Bestaan” georganiseerd door Koninklijke Nijverdal -Ten Cate NV als hommage aan de voormalige Meijerink-werknemers.

1996: Colorweave verkocht aan F.en. H. Huijskes 
Aantal werknemers: 9 
1997: Einde

Lees verder

Meijerink Beuzenes

Gerrit Hermanus Meijerink (1823-1897) verlaat het Lappenbrink in 1883 met zijn zoon Jan Willem

Gerrit Hermanus was getrouwd met Johanna Geertruid Lindenhovius  (1824-1911)


Samen hadden ze drie kinderen: Johanna (1855-1880), Clasina Bernarda (1857-1925) en Jan Willem (1859-1934) 
Johanna mocht slechts 24 jaar worden en Classina trouwde in 1884 met Pieter Beukenhorst (1853-1905)Pieter was samen met zijn vader de oprichters van Koffie-en theehandel “A.Beukenhorst & Zoon”.
Deze koffiebranderij bevond zich achter pand Markt 27 aan de Nieuwstraat.
Het pakhuis stond op de markt, naast Cafe Kraaijenbrink.

Zoon Jan Willem (1859-1934) was in 1898 getrouwd met  Berendina Johanna Schotman (1874-1939) uit Aalten

De Fabriek

Toen zij in 1883 begonnen had zoon Jan Willem inmiddels zijn opleidingen in Amsterdam (Handelsschool) en Mulheim (Textielschool) afgerond.
Vader en zoon begonnen met twee personeelsleden.
Op 01 augustus 1889 werd het een stoomweverij en kreeg de naam

J.W.Meijerink & Co

Er werd begonnen met 14 weefgetouwen
Vader Gerrit Hermanus overleed op 73-jarige leeftijd in 1897.


Het jaar erop trouwde Jan Willem op 39-jarige leeftijd met de 24-jarige Berendina Johanna Schotman (1874-1939)

Jan Willem Meijerink
1859-193475
Berendina J.Schotman
1874-193965
1Johanna Geertruid Meijerink 1899-1980 Matthijs Broer 1903-1976
2Gerrit Herman.Meijerink 1903-1963 A.J.C.M.van Oppen, 1904-1994
3Barendina G.Meijerink 1905-Gerrit W.Toebes 1905-
4Fredrika W. Gesiena Meijerink 1912-1993
Woonadres: J.W.Meijerink

In 1910 wordt de fabriek aan de Beuzenes uitgebreid met een confectie-afdeling en in 1913 met een ververij.
In 1915 is er wederom een verbouwing evenals bij het 40-jarig jubileum in 1923.
In dat jaar heeft J.W.Meijerink 150 werknemers op de weverij-, confectie-, ververij – en veredelingsafdeling.
Een jaar eerder op 04 september 1922 is zijn enige zoon Gerrit Hermanus op 19-jarige leeftijd in het bedrijf gekomen. Door zijn lengte ook genoemd ‘Lange Meijerink’.

In de jaren ’30 kwam Gerrit ‘De Lange’ met corduroy wat een enorm succes werd, waardoor er grote gedaantewisselingen aan de fabriek plaats vonden.
In 1934 is er het overlijden van Jan Willem MeijerinkOok de beide zwagers van Gerrit Hermanus zijn inmiddels in het bedrijf:
President-Directeur: G.H.Meijerink
Directeur: M.Broer

President-Commissaris: Mr.G.W.Toebes

1955: N.V. Verenigde Nederl. Textielbedrijven J. W. Meijerink & Co.

Lange Gerrit Hermanus Meijerink


In 1958 werd het 75-jarig bestaan gevierd met plm.dan 550 werknemers
J.W.Meijerink heeft dan vier filialen in Ruurlo, Dinxperlo, Oosterhout en Stoppeldijk.

Meijerink Beuzenes
Het PersoneelOp 27 april 1963 komt G.H.Meijerink te overlijden.
Meijerink heeft dan 700 werknemers

De heer G. H. Meijerink overleden

Nieuwe Wint.Courant, 29-04-1963
Vrijdagnacht door hartaanval getroffen. –
Onder zijn leiding werd „Meijerink & Co.” een groot bedrijf.

In de nacht van vrijdag op zaterdag is plotseling overleden onze plaatsgenoot, de heer G. H. Meijerink, in leven directeur van de N.V. Verenigde Nederlandse Textielbedrijven J. W. Meijerink & Co. en nevenorganisaties van dit bedrijf.
Hij bereikte de leeftijd van 59 jaar.
De heer Meijerink was in Winterswijk een bekende persoonlijkheid en de ziel van zijn grote textielbedrijf, dat reeds voor de oorlog maar vooral daarna een opmerkelijke ontwikkeling en groei te zien gaf.
In de 40 jaar, dat de heer Meijerink zijn bedrijf leidde, is dit geworden tot een van onze grootste textielbedrijven, met filiaal-vestigingen in Ruurlo, Dinxperlo, Oosterhout (Brabant) en Stoppelsdijk (Vlaanderen).
De produkten van Meijerink & Co. vinden afzet in Nederland, jn Europa en gaan over de oceanen naar de overige werelddelen.

G.H.Meijerink
1903-1963

Betekenis als industrieel

De heer Meijerink was de grote stuwkracht achter de ontwikkeling van zijn bedrijf.
Deze ontwikkeling is het werk geweest van duizend-en-een zorgen en spanningen’. Niet alleen zijn naaste medewerkers, maar ook de heer Meijerink zelf trok er op uit, om zijn bekende gespecialiseerde produkten (corduroy, tinnroy, peau de pêche en fluweel) op de wereldmarkt te verkopen.
Nog enkele dagen geleden keerde hij terug van een reis naar Amerika.
Het is zijn laatste zakenreis geworden.
In september nog van het vorige jaar heeft men de heer Meijerink gehuldigd ter gelegenheid van zijn veertigjarig direkteurschap van de fabriek; dat is toen een grootse huldiging geworden, waaraan niet alleen alle personeel (onder zijn direkteurschap gegroeid van100 tot 700 leden) deelnam,
Ook uit alle lagen der Winterswijkse bevolking waren velen aanwezig, om hem en zijn familie de hand te drukken.
Wijlen de heer Meijerink was een voortvarende figuur, een manager met steeds nieuwe ideeën, die er trots op was zijn „eigen concern” te hebben:
het komt niet zo veel meer voor, dat een grote fabriek nog een familie-N.V. is!

Fabrikant met grote belangstelling voor Winterswijk

Naar buiten toe trad de overledene niet zo veel op de voorgrond.
De zorgen van het direkteurschap van een grote onderneming zijn zo vele, dat daarnaast nauwelijks tijd overblijft voor andere zaken, buiten het bedrijf gelegen.
Alleen zijn liefde voor de natuur en de jacht bracht hem er toe het voorzitterschap van de Winterswijkse jagersverenoiging „Jacht en Bos” gedurende tientallen jaren, tot zijn dood toe, te vervullen.
Toch interesseerde de overledene zich zeer bijzonder ook voor het wel en wee van Winterswijk. Hij had, als een echte manager, zijn geprononceerde ideeën om Winterswijk vooruit te brengen; ook daarvoor heeft hij zich ter plaatse, waar hij dacht iets te kunnen doen voor Winterswijk, menigmaal ingespannen.
O.a. was hij een van de oprichters van het Comité Winterswijk Streekcentrum.

De begrafenis

De begrafenis Vindt woensdag 1 mei a.s. plaats.
Om 12 uur is er een rouwdienst in de Grote Kerk op de Markt, daarna wordt het stoffelijk overschot van wijlen de heer G. H. Meijerink op de Alg. Begraafplaats ter aarde besteld.
Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in Hotel „De Klok”.
In verband met de rouwdienst in de kerk, waarvoor een grote belangstelling wordt verwacht, wordt de markt van die dag naar de Schouwburgstraat verplaatst.

De tijd na Gerrit

Op 1 juni 1964 wordt nog met trots een nieuw product gepresenteerd, maar een maand later wordt al uitstel van betaling aangevraagd gevolgd een week later door het faillissement.
Meijerink wordt daarmee dan ook het eerste textielbedrijf in Winterwijk dat moet sluiten.
Een jaar later in 1965 vestigt Philips zich op de lokatie.

Lees verder

De familie Meijerink

Het eerste staatje hieronder zijn de Meijerink’s die de textiel geschiedenis van hun familie schreven.

De voorouders van Garrijt moeten geweest zijn:

Willem Meijrink Plm.1640- 1693
Rosier Meijrink 1688-1753 Geesjen Meijnen 1687-???? (Gildemeester)
Willem Meijrink 1717- en Johanna Beckers

.
Garrijt Jan Meijrink
1766-1848
Meddosestraat
.
Jan Willem Meijrink
1796-1870
Lappenbrink
.
BEUZENESHILBELINKSPAD
J.W.MEIJERINK &ZNJ.H.MEIJERINK en ZONEN
.
Gerrit Hermanus Meijerink  Jan Hendrik Meijerink
1823-1897 1827-1891
.
Jan Willem Meijerink Jan Willem Meijerink Frederik Hendrik Meijerink
1859-1934
1865-1941 1867-1943
.
Gerrit Hermanus Meijerink
1903-1963
‘Lange Meijerink’
Garrijt Meijrink

Garrijt Jan Meijrink
Geb: 05-02-1766 Winterswijk
Ovl: 01-05-1848 Winterswijk – 82 jaar.
Wever en winkelier.
Echtg: 22-02-1792 Winterswijk
Harmina Lijsebeth Poppink
Geb: 07-12-1769 Winterswijk
Ovl: 06-06-1833 Winterswijk (63)
Kinderen: 6

Garrijt is geboren in 1766 en begint aan de Meddoschestraat 15 een handweefkamer.
Garrijt was getrouwd met Harmina Lijsebeth Poppink en samen kregen zij zes kinderen.
Drie zussen Janna, Johanna en Christijna en zoon Jan Willem bereiken de volwassen leeftijd.
Christijna was getrouwd met bakker Theodorus van Hengel.

Zoon Jan Willem Meijrink die zijn vader hielp treedt later zelf ook in de voetsporen van zijn vader en begon in 1853 op het Lappenbrink met twaalf handweefgetouwen.

Naast het Lappenbrink had Jan Willem Meijrink ook thuiswevers en een natuurblekerij aan de Slinge in 1848

Jan Willem Meijrink had twee zonen:
Gerrit Hermanus (1823) en Jan Hendrik (1827)
Eerst komt Gerrit alleen in de zaak en Jan Hendrik gaat dierengeneeskunde studeren.
Echter Jan Hendrik besluit toch om terug te komen naar Winterswijk en gaat samen met zijn broer verder aan het Lappenbrink.Gerrit besluit in 1883 samen met zijn zoon Jan Willem (1859) voor zichzelf te beginnen aan de Beuzenes.
Ook voor Jan Hendrik wordt het Lappenbrink te klein en hij besluit met zijn beide zonen een nieuwe fabriek te bouwen aan het Hilbelinkspad.

De genealogie van Jan Willem Meijrink

.
Jan Willem Meijrink
1796-1870 74
Johanna Geurders
1796- 1863 67
1Gerrit Hendrik M.1822-1822 1mnd
2Gerrit Hermanus M 1823-1897 73
Johanna G. Lindenhovius 1824-1911 86
AJohanna Meijerink 1855-1880
BClassina B.Meijerink 1857-1925 Pieter Beukenhorst 1853-1905 4
CJan Willem Meijerink 1859-1934 Berendina J.Schotman 1874-1939 4
3Johanna G. Meijerink 1825-1877 51
Dirk de Vries1818-1895 76
4Jan Hendrik Meijerink 1827-1891 63
Aleijda W. Lindenhovius 1836-1923 86
AJohanna Meijerink 1864-1944
BJan Willem Meijerink  1865-1941 Anna Geert. Mensink 1875-1916
CFrederik H.Meijerink 1867-1943 Harmina Joh.Mensink 1873-1909
DJanna Aleida Berend.Meijerink 1869-1937 Hendrik P.Priester 1865-1939
EGerrit Jan H.Meijerink  1874-1882
5Harmina C.A.Meijerink1829-1843 13
6Catharina E.J.Meijerink 1832-1833 1mnd
7Janna S. Christina M 1832-1833 1mnd
8Janna Cath, Meijerink 1834-1884 49
Evert Jan Carel Hassels 1832-1889 57

Zie hoe verder onder Meijerink Beuzenes en Meijerink Hilbelinkspad

Lees verder

Jan 1831-1896

.
Jan Willink
30-10-1831 20-01 -1896 64
Judith Paschen
29-10-1834-1908 06-03-190873K
1Abraham Willink 1856-1913 57
Louise Jacoba Toe Water 1857-1923 65
AJan Willink 1882-1959 Aleida H.Mulier 1889-1980 2
BAnna Willink  1884-1952
CWillem C.P.Willink 1886-1956
DFredrik R.Willink  1889-1980
2Jan Hendrik Willink 1857-1940 82
Jacoba P.van Kempe Valk1861-1926 65
AReinier C.J.Willink 1887-1961
BAbraham J.Willink 1888-1969 Titia Christ.Bouma 1891-1982 1
CJohanna G.W.Willink 1889-1983
3Hendrika Willink 1858-1935 76
Jan Berend Roelvink 1852-1916 63
AJudith Barbara S.1880-1961G.F.Zweerts1876-19552
BHendrika1882-1953
CBernard Andreas1886-1939Emma line
4Christina Willink 1860-1937 76
Benjamin W.ter Kuile 1853-1926 73
AGijsbert B.W. Kuile1890-1964
BJudith Kuile 1891-1959J.G.G.Ledeboer1891-19573
5Willem Willink 1864-1935 71
6 Hendrik Willink 1867-1890 23
Lees verder

Herman C.Jurjaan 1827-1906

.
Herman Christ. Jurjaan
20-05-812704-04-190678
Margaretha ten CateK
14-12-183314-03-190268
1Christina Margaretha  1855-1919 64
Adam Roelvink 1856-1927 70
2Nicolaas Willink 1857-1948 91
Marie H. Wul.Scholt 1862-1941 78
AMargaretha Willink 1888-1958 Johan L. Stolk 1879-1957 1
BWillem A. Willink 1890-1969 Hilda J.Bos  1896-1945 4
CHerman Christ.Jurjaan  1895-1963 Nelly Vis 1897-1990
3Abraham Hendrik 1859-1863 4
4Margaretha Anna 1863-1911 48
Jan Floris Roelvink 1858-1938 80
AHerman Jacob Roelvink 1889- 1967
BMargaretha H.Roelvink 1891-1933Heinrich C.C.WagnerJ
CArnoldus Flor.Roelvink 1892
5Maria Hendrika  1865-1867 2
6Anna Catharina 1868-192758
7 Marten 1870-1931 61
8Hermance Marie 1873-1938 65
Lees verder