oudwwijk
Digitaal erfgoed

Kranten 1800-1810

Overleden Geertruid Walien

17 FEBRUARIJ 1810, Haarlemse Staatscourant

Onze waarde Zuster, GEERTRUID WALIEN, Wed.Hendrik Willink, overleed heden, na een langzaam verval van Krachten, in den ouderdom van 81 jaren.

WINTERSWIJK
den 11 Februarij 1810                         JAN en HENDRIK WALIEN

Lees verder

Kranten 1811-1820

Burgelijke stand 1815-1816

MAANDAG 2O JANUARIJ 1817, Nederlandse Staatscourant

Winterswijk, den 12 Januarij
In den jare 1815, zijn in deze gemeente getrouwd: 52 paren; geboren; 154 kinderen; overleden; 192 personen.

En in den jare 1816, getrouwd 49 paren, geboren, 220 kinderen; overleden; 148 personen

Aanbesteding gemeentehuis school

DONDERDAG 8 MEI 1817, Arnhemsche Courant

PUBLIEKE AANBESTEDING
Ingevolge autorisatie van de Heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Gelderland, en onder nadere approbatie van Hun Edel Groot Achtbare, zal de Burgemeester van Winterswijk en Commissie uit den Gemeente-Raad, op Woensdag den 14den Mei 1817, des namiddags ten twee uren, ten huize van den Kastelein J.H.SCHUURMAN te Winterswijk, aan den minstaannemenden aanbesteden:
Het bouwen van een 
RAADHUIS, SCHOOL en ONDERWIJZERS-WONING, 
met de leverantie der daartoe benoodigde materialen, except de Kalk en Steenen.
Zullende de Aanbesteding geschieden bij inschrijving en opbod; en worden opgeveild, eerst in dertien onderscheidende Perceelen, en vervolgens in eene massa.
De Bestekken zullen ter visie leggen bij den Kastelein J.H.SCHUURMAN te Winterswijk, en BERND DONDERS, te Doetinchem; terwijl de teekeningen aan het secretariaat der Gemeente (except Zondags) kunnen gezien worden.

J.B.Roelvink

ZATERDAG 1 APRIL 1820, Arnhemsche Courant

Door Z.M. zijn gedaan de navolgende benoemingen:
Tot plaatsvervanger bij het vredegeregt van het kanton Winterswijk, den heer Mr.J.B.Roelvink, Bz.,in plaats van den heer J.B.Roelvink Jr. overleden.

Lees verder

Kranten 1821-1830

Nalatenschap Derk Scholten

WOENSDAG 27 NOVEMBER 1827, Arnhemsche Courant

ADVERTENTIE
Ten overstaan van Mr.J.B.ROELVINK en B.G.DERICKS, Notarissen in het kanton Winterswijk, provincie Gelderland, zal op Zaturdag den 22. december 1827, des morgens ten tien ure, in het Logement de Groene Klok, te Winterswijk , in het openbaar  worden ingezet, om acht dagen daarna , zijnde Zaturdag den 29. derzelvemaand, finaal te worden verkocht:

1.Een wel ingerigt en goed doortimmerd HUIS, genummerd 207, bestaande in VIJF BENEDEN- en DRIE BOVENVERTREKKEN, eene KEUKEN,WASCH-KEUKEN, KELDER, ruime ZOLDER en SCHUUR; zijnde achter dit Huis, eene ruime afgesloten PLAATS,van eene Waterput voorzien, en daar achter nog eenen goeden TUIN. Hetzelve is gesitueerd in de Wooldstraat van het dorp Winterswijk, en heeft eenen buitengemeen  aangenamen stand, die nog door de passage van den aangelegd wordenden straatweg  staat vervrolijkt worden. 
Dit perceel kan dadelijk worden aanvaard.

2. Een perceel HOOIGROND, in het zoogenaamde Slat voor evengemeld Huis.
3. Een GAARDEN, groot 10 Roeden en 65 Ellen.
4. Een perceel GAARDENGROND , groot 10 Roeden en 65 Ellen.
5. Een perceel DITO, groot 10 Roeden en 65 Ellen.
6. Een perceel BOUWGROND, op Schuttenkamp, groot 43 Roeden.
7. Een perceel DITO, op het Oostervoord, groot 38 Roeden en 34 Ellen.
8. Een perceel HOOIGROND, in de Beuzenweide, groot 60 Roeden.
9. Een zes en dertigste gedeelte of aandeel aan eene WINDKORENMOLEN, de Bataafsche Molen genaamd, met het daarbij behoorende HUIS, SCHUUR en LANDERVEN.

Vorenstaande Perceelen zijn alle aan en nabij het Dorp Winterswijk gelegen.

10. Eene BOUWPLAATS, het Hietkamp genaamd, gelegen in de Buurtschap Woold, onder Winterswijk, bestaande in een HUIS, SCHUUR en WERKHUISJE, genummerd 14; voorts in de daaronder gehoorende Gronden, tezamen groot 7 Bunders, 9 Roeden en 50 Ellen.

11.Eene BOUWPLAATS, genaamd en gelegen als de voorgaande, bestaande in een HUIS,SCHUUR en BAKHUISJE, genummerd 15; voorts in de daaronder gehoorende Gronden, tezamen groot 4 Bunders, 54 Roeden en 40 Ellen.

12.De onverdeelde Halfscheid van een BOUWPLAATSJE, het  Wilterdinkshuisje genaamd, gelegen in de Buurtschap Kotten, onder Winterswijk, bestaande voor het geheel in een HUIS,SCHUUR en BAKOVEN, genummerd 10, met de Gronden, te zamen  groot 4 Bunders, 82 Roeden en 80 Ellen.

13. Een perceel HOOIGROND , den Roetenborg  of het Meken, groot 64 Roeden, gelegen nabij het Goed Lammers, in de Buurtschap Woold voornoemd.

14. Een ERVE en GOED, Elferdink genaamd, gelegen in de Buurtschap Beltrum, kanton Eibergen; bestaande in een BOERENHUIS, SCHUUR en BAKHUISJE; voorts in ongeveer 15 Bunders, 32 Roeden en 52 Ellen BOUW-,WEIDE- en andere GRONDEN; -zullende van dit Goed vijf perceelen Bouwgrond afzonderlijk worden geveild. En 

15. Eene HOOIMATE, tot bovengemeld Erve Elferdink behoorende, gelegen in het Ruurlosche Broek, groot 6 Bunders en 81 Roeden.

Alle welke perceelen herkomstig zijn uit de Nalatenschap van wijlen den Heer DERK SCHOLTEN, in leven Koopman te Winterswijk.
Nadere informatie begerenden kunnen zich vervoegen ten kantore van voornoemde Notarissen.

Lees verder

Kranten 1831-1840

Te huur: Havezathe Plekenpol

20 OKTOBER 1831

Te HUUR, voor een jaarlijksche huurprijs van ƒ230:
Een BUITENGOED, DE HAVEZATHÉ DEN PLEKENPOL genaamd, gelegen in Gelderland, 1/4  uur gaans van het aan den Straatweg gesitueerde Dorp Winterswijk, zeer geschikt voor Zomer- en Winter-Verblijf, en bestaande in een logeabel Heeren-Huis, met acht zoo Boven- als Beneden Kamers, ruime Zolders, Kelders,Keuken en Regenbak, Schuur, Boomgaard, Moestuin, geëxtendeerde privative jagt en Visscherij.
Met gefrankeerde Brieven te bevragen bij
Mr. J. B. ROELVINK Bz., Notaris te Winterswijk.

Reizen naar Zutphen

ZATERDAG 11 AUGUSTUS 1832, Arnhemsche Courant

Wordt bekend gemaakt, dat er elken DONDERDAG gelegenheid zal zijn om met een gemakkelijk RYTUIG van WINTERSWIJK over GROENLO, RUURLO en VORDEN naar ZUTPHEN, en van daar ook dien dag, over denzelfden weg terug te reizen, zoodanig dat men zich 11 1/2 voor- tot 2 1/2 uren nadenmiddag te ZUTPHEN bevinden, of van daar met Diligence’s een reis naar Overijssel of Holland vervorderen kan.

Informatien te bekomen  te Zutphen, in het Logement DE GROOTE ZWAAN,
en te Winterswijk bij den stalhouder J.H.SIKKINK

Te Koop: orgel Hervormde Kerk

 WOENSDAG 13 OCTOBER 1832 , Arnhemsche Courant

ADVERTENTIE
Voor een geringen prijs
UIT DE HAND TE KOOP:
een zeer welluidend
ORGEL
dagelijks te zien, en te bespelen, in de Hervormde Kerk, te Winterswijk,
nadere informatien zijn te bekomen bij den Orgelmaker

C.F.A.NABER
te Deventer.

Jan Hesselink landbouwer

DINSDAG 25 DECEMBER 1832, Arnhemsche Courant

Bij vonnis van de Regtbank van Eersten Aanleg, zitting houdende te Zutphen, van den  achttienden December achttien honderd twee en dertig, is aan JAN HESSELINK, Landbouwer, wonende op Hesselink, in de Gemeente Winterswijk, verboden, in regten te staan, te transigeren, gelden ter leen op te nemen, een Kapitaal tot roerend goed betrekkelijk te ontvangen en daar voor kwitantie te geven, deszelfs goederen te vervreemden, of met hypotheek te bezwaren, zonder bijstand van eenen regtelijken Raadgever, waartoe bij hetzelfde vonnis is benoemd JAN WILLEM HIJINK, Koopman, wonende te Winterswijk.

                                                                               Hetgeen Certificeert,
                                                                               H.J.THOOFT
                                                                               Procureur.

Officieren landstorm Winterswijk

DINSDAG 25 JUNI 1833 , Nederlandsche Staatscourant

Door Zijne Majesteit gedane benoemingen tot officieren bij den Landstorm der provincie Gelderland.

TE WINTERSWIJK: 

                   Tot 1sten luitenant-adjudant, B.G.Deriks
                   Tot 2den luitenant-kwartiermeester, P.Roelofs
                   Tot officieren van gezondheid: der 2de klasse, J.van Dissel
                                                                    der 3de klasse, G.J.Zwaneveld
                   Tot kapitein, H.Scholten; tot 1sten luitenant, J.W.Hijink
                                                           tot 2de luitenant, H.H.Paschen.
                   Tot kapitein,J.te Lintum Gz.;tot 1sten luitenant, B.J.Goossens
                                                               tot 2de luitenants, G.A.ter Pelkwijk en A.van Heeckeren
                   Tot kapitein, J.A.Balink, tot 1sten luitenant, B te Stroete
                                                        tot 2de luitenants, E.van Dunnewold en B.Wanders
                   Tot kapitein, J.Tenking, tot 1sten luitenant, L.D.te Lintum
                                                        tot 2de luitenants, J.D.Dunnewold en R.Tenkink
                   Tot kapitein, T.Hesselink, tot 1sten luitenant, B.Vriesen
                                                        tot 2de luitenants, J.H.Boeijink en E.de Roos
                   Tot kapitein, W.te Lintum, tot 1sten luitenant, E.Roerdink
                                                        tot 2de luitenants, J.D.Hesselink en L.J.H.Hesselink

Aanbesteding Grotenhuisbrug en School Woold

Te HUUR, voor een jaarlijksche huurprijs van ƒ230:
Een BUITENGOED, DE HAVEZATHÉ DEN PLEKENPOL genaamd, gelegen in Gelderland, 1/4  uur gaans van het aan den Straatweg gesitueerde Dorp Winterswijk, zeer geschikt voor Zomer- en Winter-Verblijf, en bestaande in een logeabel Heeren-Huis, met acht zoo Boven- als Beneden Kamers, ruime Zolders, Kelders,Keuken en Regenbak, Schuur, Boomgaard, Moestuin, geëxtendeerde privative jagt en Visscherij.
Met gefrankeerde Brieven te bevragen bij Mr. J. B. ROELVINK Bz., Notaris te Winterswijk.
Bron: Delpher

Lees verder

Kranten 1841-1850

Tweede Openbare School in Winterswijk

ZATERDAG 09 AUGUSTUS 1845, Nederlandse Staatscourant

In het dorp Winterswijk is eene tweede openbare school opgerigt, waarin, behalve in het Nederduitsch, ook in de Fransche, Engelsche en Hoogduitsche talen onderwijs gegeven wordt.

Armoede in Winterswijk

DINSDAG 23 APRIL 1846, Algemeen Handelsblad

Te Arnhem zijn dezer dagen weder doorgekomen eene aanzienlijke hoeveelheid landverhuizers, komende uit de gemeente Winterswijk; meestal allen behoorden tot de geringere volksklasse. Zij hopen in een ander werelddeel te vinden wat hun hier ontbrak

Verhuizen naar Noord-Amerika

DINSDAG 18 AUGUSTUS 1846, Algemeen Handelsblad

WINTERSWIJK, 15 AUG.
De landverhuizing naar Noor-Amerika uit deze streken neemt op eene verbasende wijze toe. Uit deze gemeente van ruim 8000 zielen zijn thans ca. 950 menschen derwaarts verhuisd, en nog grooter getal maakt zich thans tot de reis gereed, meestal bestaande uit boeren en ambachtslieden, welke hunne eigendommen, grootendeels bestaande in landerijen, huisraad en nog te velde staande vruchten eerst verkoopen, waarvan  het natuurlijk gevolg is, dat de waarde van vaste goederen in deze gemeente reeds 25 a 35 pCt. gedaald is, zoo mede de huurprijs en pacht van 15  pCt.
Indien de brieven van de reeds in Noord-Amerika gevestigde menschen van hier, even gunstig blijven als tot hiertoe, zal over een jaar stellig een derde, zoo niet de helft der inwoners uit deze gemeente derwaarts verhuizen.
Als oorzaken hiervan worden opgegevende voor deze klasse zoo zeer drukkende belasting op het gemaal, geslacht  en personeel en de ijverige bemoeiingen van den alhier gevestigden agent van Rotterdamsche reeders, welke eene premie per kop ontvangt, die hij op het schip levert.

L.Dunnewold krankzinnig

DONDERDAG 07 SEPTEMBER 1846, Nederlandse Staatscourant

Bij Vonnis der Arrondissements-Regtbank, zitting houdende te Zutphen, van den 3den September jl.,is de persoon van Lubbert Derk Jan van Dunnewold, wonende te Winterswijk, wegens Krankzinnigheid gesteld onder Curatele.                                           
               Hetwelk certificeert,                           J.L.Steenlack, Procureur

J.Koster Predikant

ZONDAG 07 NOVEMBER 1847, Nederlandse Staatscourant

Uit eene door den Minister voor de zaken der Hervormde Eeredienst enz.aangebodene nominatie, tot vervulling der predikantsplaats in de hervormde gemeente van Winterswijk, zijnde eene Koninklijke collatie, heeft Zijne Majesteit, bij besluit van den 30sten October jl.,no.87, benoemd den heer J.Koster, predikant te Knollendam.

Afvaart naar Amerika

ZONDAG 07 FEBRUARI 1847, Arnhemsche Courant

Te ROTTERDAM ligt in lading naar NEW YORK, om spoedig, na open water, te vertrekken, het SNELZEILEND BRIKSCHIP PROTEUS, Kapitein C.DUBEL. Voor Vracht of Passage gelieve men zich te adresseren bij de Cargadoors aldaar WAMBERSIE & CROOSWIJCK, of bij hunnen Agent H.SWIJTINK,te Winterswijk

PHOENIX RAMP

ZONDAG 30 JANUARI 1848, Nederlandsche Staatscourant

BINNENLANDSCHE BERIGTEN
’S GRAVENHAGE, DEN 29 STEN JANUARIJ.
In onderscheiden dagbladen is reeds melding gemaakt van een verschrikkelijk ongeluk, in het laatst van October op het Meer van Michigan in Noord-Amerika voorgevallen, waarbij omstreeks 250 landverhuizers, en daaronder een honderdtal Nederlanders, die zich van Buffalo naar Milwaukie begaven, door het verbranden van den stoomboot Phoenix, het leven hebben verloren. Thans is alhier ontvangen een nommer van het Noord-Amerikaansche blad Milwaukie Sentinel, hetwelk eenige bijzonderheden aangaande die ramp, en eene opgave van de namen der daarbij omgekomenen, zoowel als van de geredde personen, bevat. Wij nemen het berigt van dat blad – (letterlijk voor zooveel de namen der personen betreft) – over, de onnauwkeurigheden die daarin mogten voorkomen voor rekening van den berigtgever latende. Onder de 300 reizigers aan boord van de Phoenix, die op Lake Michigan niet ver van Sheboyan eene prooi der vlammen geworden is, bevonden zich omstreeks 150 Hollandsche landverhuizers, waarvan er slechts vijf en twintig met de beide booten van het stoomvaartuig gered zijn. Deze ongelukkigen hebben alles verloren; de meesten waren zelfs naauwelijks gekleed, daar zij te bed lagen toen de brand eensklaps met groote hevigheid uitbarstte. De ingezetenen van Sheboyan, waar zij zich nog bevinden, hebben hen liefderijk opgenomen en in hunne eerste behoefte naar vermogen zoorzien; thans is ook hier te Milwaukie de liefdadigheid der bevolking te kunnen behoeve ingeroepen. 

De namen der omgekomenen zijn deze:

Uit het dorp Winterswijk in Holland:
H.J.Sibelling met vrouw en kinderen; Teunis Koffers met vrouw en kinderen; D.J.Oenk met vrouw en kinderen; J.Albert Sikking met vrouw en kinderen; H.W.Ovink met vrouw en kinderen; G.J.Guerking met vrouw en kinderen; H.W.Kooijers met vrouw en kinderen; H.J.Nijeveld en vrouw; J.B.Jeapes.

Onder de geredden bevond zich uit Winterswijk:
H.J.Essebrukpas; Berendina Willenk; H.J.Witterdink; Mina Sendoller; J.W.Oenk met drie dochters, hebbende vrouw en twee zoons verloren; D.A.Voskuijl; Armeigan Ruesselink.

Petitie aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

26 APRIL 1848, Arnhemsche Courant

Winterswijk, 19 April, Door eenige ingezetenen en grondeigenaren in deze gemeente, is heden de volgende petitie aan de Tweede Kamer der State-Generaal ingediend:

EDELMOGENDE HEEREN
De onderteekenden, ingezetenen en grondeigenaren der gemeente Winterswijk, hebben met genoegen vernomen, dat het  Zijne majesteit onzen geerbiedigden koning goedgunstig behaagde, de door de natie zoo gewenschte herziening der grondwet aan U Edelmogenden op te dragen, vermeenen,  dat het U Edelmogenden, die toch de vertegenwoordigers van het volk zijt, niet ondienstig zoude zijn met de wenschen van het volk bekend te worden, waartoe wij door dezen met den meesten eerbied overgaan, door U Edelmogenden met de wenschen der ingezetenen onzer gemeente bekend te maken,welke kunnen strekken om den geest van vooruitgang, die onzen tijd zoo zeer kenmerkt, ook hier vruchten te doen dragen.

De onderteekenden vermeenen, dat de bedoelde veranderingen hoofdzakelijk  in de volgende punten kunnen worden zamengevat:
1. Regtstreeksche verkiezingen
2. Afschaffing der Eerste kamer en van alle ambten en instellingen, welker nut nietaan het volk gebleken is.
3. Afschaffing van alle staatkundige en andere privilegien.
4. Onschendbaarheid des Konings en het regt van ontbinding der kamer.
5. Een verantwoordelijk  ministerie, hetwelk  mede gehouden is verantwoording van ontvangsten  en uitgaven  aan de  Staten_Generaal te doen.
6. Regeling van het inkomen der kroon door de wet en vermindering der soms meer dan dubbele bezoldigingen, en geheele afschaffing van het geven van gratificatien door de regering.
7. Regeling en vermindering der pensioenen waarvoor geen fonds bestaat.
8. Bevordering en bescherming der nijverheid en, zooverre daarmede bestaanbaar is, vrijheid van koophandel.
9. Emancipatie der slaven
10.Vereenvoudiging van het belastingstelsel en daardoor vermindering van het personeel der ambtenaren bij het tegenwoordig belastingstelsel werkzaam.
11.Afschaffing der belastingen op het gemaal, geslagt en turf en van alle belastingen, onder welke naam ook, welke het volk  drukken en in plaats daarvan belasting op de weelde.
12.Herziening en vermindering der grondbelasting en personeele belasting, welke zeer ongelijk en drukkend zijn ten platte lande.

Adressanten vermeenen, dat vooral  de afschaffing der belastingen, welke het volk drukken en bevordering der nijverheid veel zoude bijdragen om het pauperisme tegen te gaan en den goeden zin der mindere klasse te bevestigen, welke hier ten platten lande door deze belastingen  zeer gedrukt wordt, en  waaraan ook hoofdzakelijk de landverhuizing naar Amerika meot worden toegeschreven, welke in deze gemeente in de laatste twee jaren voor een achtste der bevolking heeft plaats gehad, daar de mindere klasse niet in staat is deze belastingen te voldoen, dewijl de bronnen van bestaan niet geevenredigd zijn aan zulke zware lasten. 
Adressanten, voorstanders van orde en hervorming, verzoeken, U Edel Mogenden deze hunne wenschen bij de aanstaande beraadslagingen over de herziening der grondwet  moogt willen in aanmerking nemen,waardoor U Edel Mogenden de welvaart der bevolking zult bevorderen en eensgezindheid en orde in ons rijk zult bevestigen, welke laatste geheel afhangen van de aanstaande grondwet-herziening.
Hetwelk doende, hebben wij de eer te zijn
Winterswijk, U Edel Mogend. Dw.Dienaren, 17 April 1948.

(Was get.)
J.Tenkink
W.S.ten Bokkel Huinink, op Helderkamp
J.E.Egberts, verzoekt tevens vrijheid van onderwijs en afschaffing der heerlijke regten.
C.J.Rosen, op Schotelhuis
L.D.J.Hesselink, op Kossink
T.Hesselink, op Vriezen
R.Tenkink, op Tenkink
E.de Roos, op Honders; verzoekt tevens vrijheid van onderwijs.
F.Hijink,op Hijink
G.J.Esselink, op Lammers
G.Tenkink, op Lintum
J.H.Boeijink, op Boeijink
B.T.J.Grimmelt, verzoekt tevens vrijheid van onderwijs en afschaffing der heerlijke regten
L.J.H.Hesselink,verzoekt afschaffing der heerlijke regten
J.A.Scholten
J.Hesselink, op Freriks
E.T.Meerdink
G.J.Balink
J.H.Lindeman, verzoekende ook afschaffing heerlijke regten
W.Hesselink
J.W.Roerdink
M.Beukenhorst
H.Swijtink, verzoekt tevens scheiding van kerk en staat
J.W.Esselink, op Eelink
J.D.Boeijink,  op Sellink
B.Vriezen, op Deunk
J.W.Hijink
D.Beukenhorst

Te Huur: Huis

DINSDAG 12 DECEMBER 1849, Arnhemsche Courant

Te Winterswijk, Provincie Gelderland, gelegen aan den Straatweg op Zutphen, is TE HUUR, om met 1. Mei 1849 te worden aanvaard; Een HUIS ,waarin negen, zoo WOON- als andere  VERTREKKEN waarvan vier BEHANGEN ,en alle zindelijk in orde; ruime DROOGZOLDER, en KELDER, PLAATS met WELWATERSPOMP en REGENBAK,SCHUUR, en ruime achtergelegen TUIN met VRUCHTBOOMEN. -Informatien op franco aanvrage, te bekomen bij den Eigenaar B.G.DERICKS, Notaris aldaar.

Verhuisd naar Amerika

 WOENSDAG 14 FEBRUARIJ 1849, Nieuwe Utrechtse Courant

ARNHEM, 12 FEBRUARIJ:
De volgende staat wijst aan het getal personen welke in  het jaar 1848 , uit Gelderland naar de Vereenigde Staten van Amerika zijn verhuisd:

GEMEENTENHFD V.H.GEZINVROUWKINDERDIENSTB.GEHEEL
APELDOORN        9   5    17   1   32
ARNHEM        2   2     8    12
BORCULO         1        1
BRUMMEN        2   1     2      5
BUURMALSUM         1   1    10    12
CULENBORG         1   1     4      6
EDE           1   1     4   1     7
EIBERGEN      10   2      4     16 
ELST           6   1     6    13
EPE        1   1     4      6
GAMEREN         1   1     4      6
HEMMEN          1        1
HETEREN        4   1     2      7
HUMMELO EN KEPPEL         7   2      1     10 
LICHTENVOORDE         3   2     5    10
LOCHEM          3   2     9    14
NEEDE         8   3     5     16 
NIJMEGEN      10   5    16    1    32 
TIEL        1        1
UBBERGEN        3   2    12     17
VALBURG        1        1
VOORST         1   1    8     10
VORDEN         2        2
VUREN        6   6   18    30
WADEMOIJEN        2   1        3
WAGENINGEN        3        3
WINTERSWIJK      34   6   34    1    75
ZUTPHEN         3   1       4
      
 ALGEMEEN GEHEEL    126 48 173   4 352
      

Onder de vertrokkenen waren 26 landbouwers, 11 arbeiders, 11 timmerlieden, 7 kleermakers, 6 wevers, 4 smeden, 3 schoolmeesters, 3 broodbakkers, 2 blikslagers, 2 schrijnwerkers, 2 metselaars en een Christenleeraar, molenaar, kuiper, kooiman, geneesheel- en verloskundige, rentenier, klompenmaker, molenmaker, voerman, schaapherder, verwer, kasteleins, steenbakker, uitdrager, koperslager en steendrukker.

Drie en twintig der vertrokkene hoofden van huisgezinnen, worden tot den stand der welgestelde gerekend.
In het jaar 1847 verhuisden er naar de Vereenigde Staten van Amerika 1515 personen.

Burgelijke Stand 1850

ZONDAG 3 MAART 1850, Arnhemsche Courant

BEVOLKING DER PROVINCIE GELDERLAND OP DEN 1STEN 1850:

AALTEN6166
AMBT DOETINCHEM2753
STAD DOETINCHEM1956
GROENLO2422
LICHTENVOORDE3654
WINTERSWIJK7564
Lees verder

Kranten 1851-1860

Koornmolen Winterswijk

ZATERDAG 14 AUGUSTUS 1852, Nieuwe Rotterdamsche Courant

Te Winterswijk is dezer dagen een koornmolen voltooid, die door togt in beweging wordt gebragt. Het is een houten gebouw van piramidalen vorm, voorzien van kleppen, die naar welgevallen geopend en gesloten kunnen worden; de wind, door de openingen spelende, brengt windvleugels in beweging, die met het radarwerk in verband staan, en alzoo de steenen voortdrijven. Het model van dezen molen is uit Noord-Amerika gezonden door twee molenmakers, die daarmede aan hunne vorigen baas eene dienst wilden bewijzen. Deze molen zal eerstdaags in werking worden gesteld; zijnde de proefnemingen, zoo men verneemt, naar wensch gelukt.

Aanleg weg Winterswijk- Oeding

DINSDAG 14 SEPTEMBER 1852, Nieuwe Rotterdamsche Courant

HERBESTEDING
Op Dingsdag den 28sten September 1852, des middags ten 12 ure, in het Wapen van Gelderland te Vorden:
Het aanleggen van eene Aardebaan, van Winterswijk naar Oedink, gedeelte van Winterswijk tot de Pruisische grenzen en het begrinden van dien.

Gearresteerd twee Duitsers

 ZATERDAG 29 JANUARIJ 1853 , Nieuwe Rotterdamsche Courant

ARNHEM
Heden is ter teregtzitting van het provinciaal geregtshof van Gelderland behandeld de zaak van Wilhelm Keil,zich noemende Gustaaf Scheffer, oud 29 jaren, blauwverwer te Eiberfeld en Bernard Konig, zich noemdende Johan Sommer, oud 31 jaren, slager te Manheim, beschuldigd van gewelddadig verzet en grove verwonding op den 31sten October 1852, onder Winterswijk, jegens en op  C.H.W.Spoelder, geregtsdienaar en buitengewoon veldwachter J.H.Boegnik, veldwachter, beiden te Winterswijk gestationeerd.

Uit het onderzoek is gebleken dat de beschuldigden eenige dagen te voren uit het tuchthuis te Munster, waar zij terzake van diefstal voor den tijd van vijf jaren waren gedetineerd, uit gebroken zijn, en van wege de Pruissische overheid, met nog een derde, als zeer gevaarlijke booswichten ter aanhouding waren gesignaleerd; – dat zij in den nacht van den 30sten, op den 31sten October met braak en inklimming diefstal hadden gepleegd te Sudlohn, en des anderen daags binnen Winterswijk waren gekomen, zoowel om hunnen buit, bestaande vooral in kleedingstukken en gouden sieraden, te verkoopen, als om zich vuurwapenen te verschaffen; dat zij daar als verdachte vreemdelingen in het oog zijn gevallen, zoodat hunne aanhouding door den commissaris van policie is bevolen, terwijl zij zich verwijderden na wat gestolen goed verkocht te hebben, doch zonder er in geslaagd te zijn om wapenen te vinden; dat zij door de opgemelde politie-bedienden op eenigen afstand zijn achterhaald, hebben die beambten in hunnen ijver verzuimd zich van iets anders dan van hunne stokken te voorzien; dat een moorddadige aanval  door de beschuldigden op de politiebeambten heeft plaats gehad, waarbij deze  opvolgelijk ontwapend en bewusteloos zwaar gewond tegen den grond geslagen zijn; – dat het evenwel dien beambten, die zich, ondanks bloedverlies en uitgeputheid, nog bij afwisseling onderling  te hulp  hebben kunnen komen, gelukt is de beschuldigden staande te houden, totdat door een gelukkig toeval  twee landlieden hebben ontdekt, wat er voorviel en de policie bedienden te hulp zijn gekomen, en dat daarna de beschuldigden hebben kunnen aanhouden en naar Winterswijk overgebragt; terwijl meer gemelde beambten daar bedekt met wonden en kneuzingen zijn aangekomen, dragers van de op hen stuk geslagen rietstokken en van het tegen hen gebezigd mes.

Het is ter teregtzitting opgevallen dat de twee  beschuldigden, vooral de eerste, zijn mannen, van ongewone gestalte en kracht, terwijl de beide policie-bedienden integendeel kleine personen zijn.

De geregtsdienaar Spoelder was op de audientie drager van een stok met zilveren knoop, waarop een toepasselijk opschrift was gegraveerd en hetwelk hem in aandenken van zijn manmoedig gedrag  door den heer Goossens, te Winterswijk, is geschonken.
De beschuldigden hebben eene zeer stoutmoedige houding aangenomen en zich beroepen op zelfverdediging als reden van hun verzet.
De president van het hof heeft, namens hetzelve, bijzondere tevredenheid betuigd over het gedrag der policie-beambten, wien het gelukt is, twee zulke gevaarlijke boosdoenders in handen der justitie te brengen met gevaar voor hun eigen leven.

De advocaat-generaal heeft  bij deszelfs requisitor meer bij zonder doen uitkomen het gewigt der aanhouding ten deze  door de plaatselijke policie van Winterswijk gedaan, en de kwaadaardigheid der twee beschuldigden, wier antecedenten en onverschrokkenheid een ieder voor hen  moest doen beven. Hij heeft  daarna in krachtige woorden hulde gedaan aan de eervolle  wijze waarop de policie-bedienden, die de aanhouding hebben gedaan zich van hunne taak  hebben gekweten, en den wensch uitgedrukt, dat zich voor de hooge regering, de gelegenheid mogt opdoen, om die naauwgezette en moedige  pligtsbetrachting te beloonen. Hij heeft tenslotte geeischt, dat de beschuldigden tot het maximum der straf, door de wet bedreigd, zouden worden verwezen.

Mr.Heijmans,ambtshalve verdediger van de beschuldigden heeft verklaard in de elementen van het debat, geene gronden tot ernstige wederspraak te vinden en slechts met enkele woorden eene bedenking tegen de kwalificatie ingebragt.
Het hof heeft daarna  de beschuldigden tot te pronkstelling en tienjarige tuchthuisstraf veroordeeld.

AANBESTEDING

16 MAART 1953, Arnhemsche Courant

Op Zaturdag den 26sten Maart 1853 , des voormiddags ten 11 ure, zal onder nadere approbatie, door Commissarissen uit het gemeentebestuur van Winterswijk , voor den aanleg van een Kunstweg tusschen Winterswijk en Bredevoord , op het Gemeente-Huis te Winterswijk worden aanbesteed :
Al de WERKEN tot den AANLEG der AARDEBAAN en KUNSTWEG met de LEVERANTIE en TRAINSPORTEN van der vereischt wordende MATERIALEN over eene lengte van 6723 El.
Deze besteding zal geschieden bij inschrijving en opbod.

Dochter Lindehovius-meijerink

WOENSDAG 5 DECEMBER 1855, Algemeen Handelsblad

Heden beviel voorspoedig van eene welgeschapene DOCHTER, J.G.LINDENHOVIUS,
geliefde echtgenoote van                       G.H.MEIJERINK
Winterswijk, 1 December 1855

H.W.Ribbink J.H.Plekenpol

WOENSDAG 12 JANUARI 1859, Algemeen Handelsblad

Z.M.heeft H.W.Ribbink en J.H.Plekenpol, te Winterswijk, vergunning gegeven tot het dragen van het hun door Z.M.den Koning van Pruisen verleende algemeene eereteken, wegens verdiensten bij den Staat, voor betoonde hulp bij den brand te Vreden, op 4 en 5 Aug.1857

Lees verder

Kranten 1861-1870

Overstroming 1861

 VRIJDAG 14 JUNI 1861, Nieuwe Rotterdamsche Courant

Men schrijft uit Winterswijk, dd. 12 Junij:
Deze gemeente, welke men teregt  voor watervrij hield, werd den 8sten dezer plotseling door een aanmerkelijken vloed voor ongeveer de helft overstroomd. Ten gevolge van eene wolkbreuk, welke in Pruisen niet ver van de grenzen, op Vrijdag avond 7 Junij bij een hevig onweder moet hebben plaats gehad, werd den volgenden nacht en morgen plotseling zooveel water op de Oedinksche of Slingerbeek gebragt, dat deze alles rondom, wat niet zeer hoog was gelegen, inundeerde en tot eene nooit geziene hoogte gerezen, door het sterke verhang van den grond pijlsnel voortschietende, vooral de vele bruggen bedreigde, welke zij op haren weg ontmoet .

De burgemeester daarvan in den morgen kennis genomen hebbende, kwam met den commissaris van politie en een veldwachter juist bij tijds bij een der kapitale gemetselde bruggen op dien rijksweg, om groote schade te voorkomen. Bijgestaan door vele ijlings uit het dorp Winterswijk ontboden arbeiders, en van  enkele ongenaakbare boerderijen, van vele wagenvrachten rijshout voorzien, ondernam hij het de aan beide bruggenhoofden gevallen doorbraken van aanmerkelijke lengte te digten, en, schoon de vloed lang alle pogingen  wederstond en het bij de gedane peilingen duidelijk bleek, dat onder de funderingen der bruggenhoofden eene aanmerkelijke ontgronding plaats vond, mogt het hem, bijgestaan door den commissaris van politie na een arbeid van vele uren gelukken de beide doorbraken aan de buitenzijden te sluiten en vervolgens de bestaande kolken tegen de hoofden zooveel mogelijk  te dempen. Het welslagen dezer pogingen was hij vooral verschuldigd aan den hem vergezellenden veldwachter C. Beekhof, die veelal, ter halver lijve in het water staande en geen gevaar ontziende, met beleid de arbeiders voorging en, zelf voor drie man arbeidende, allen aanmoedigde om met inspanning van alle krachten den grindweg en de brug te behouden.

Overal oefende de vloed in zijne snelle vaart een groot geweld uit op de wegen en bruggen der Gemeente. In den grindweg naar Breedevoort ligtte hij op het onvoorziens, niettegenstaande de zorg van den wegwerker en den gildemeester der buurtschap, eene brug met hare jukken van de plaats en veroorzaakte daar eene doorbraak van 12 ellen lengte. Zelfs het dorp aan de Oedinksche zijde stond diep onder water en nog zijn vele tuinen overstroomd. Het water is thans vallende; het heeft groote schade aangerigt. Van alle kanten komen de berigten van ontgronding van bruggen en overstrooming of doorbraak aan wegen, doch bij de groote helling des bodems hoopt men weldra het water tot den normalen stand te zien terugkeeren.

E.H.Huijskes

DONDERDAG 06 NOVEMBER 1862,Algemeen Handelsblad

WINTERSWIJK, 2 OCT:
Ingevolge de met den Heer E.H.HUIJSKES te Groenlo gemaakte overeenkomst werden hier gisteren de openbare  gaslantaarns voor het eerst ontstoken. Velerlei blijken van belangstelling werden bij die gelegenheid door de ingezetenen gegeven. De heer HUIJSKES verwerft wegens het heldere en zuivere licht aanvankelijk algemeene tevredenheid.

J.A.Baling Overleden

WOENSDAG 19 NOVEMBER 1862<Algemeen Handelsblad

FAMILIE-BERICHT:
Heden overleed mijn hartelijk  geliefde Echtgenoot JOHANNES ANTONIUS BALING,in den ouderdom van bijna 77 Jaren.
Winterswijk, 13 November 1862                 G.M.POOR,WED.J.A.BALING.
De affaire blijft op denzelfden voet voortgezet.

Veemarkt 1863

ZONDAG 1 FEBRUARI 1863, Nieuwe Rotterdamsche Courant

De gewone veemarkt was te Winterswijk den 29sten zeer druk bezet. Er waren aangebragt 230 stuks hoornvee, meest ossen. Deze werden verkocht van f 60 tot f 125; de dragende koeijen golden f 80 to f 120; dragende vaarzen van f 60 to f 80. Er waren weinig jonge varkens ter markt. De handel in ossen was levendig; koeijen werden weinig verkocht bij lagere prijzen.

Te Koop: Logement de Kroon en Harmonie

DINSDAG 10 MAART 1863, De NoordBrabander
ADVERTENTIE – PUBLIEKE VERKOOP.
LOGEMENT KOFFIJHUIS ETC. 
TENGEVOLGE STERFGEVAL
Op nader te bepalen dag in April 1863, zal MR.W.A.ROELVINK , Notaris te Winterswijk, ten verzoeke van de erven Balink VERKOOPEN:

1.Het Logement, de Kroon, gelegen op een der beste standen, aan de Markt binnen het dorp Winterswijk (Gelderland.)
Bestaande uit zeer ruim en wel ingerigt WOONHUIS, met verschillende BOVEN-als BENEDEN VERTREKKEN (ten deele voorzien van toestellen voor gasverlichting) RUIME KEUKENS, ZOLDERS en KELDER, OPENPLAATS, SCHUUR, STALLING, LOOTSEN en verdere gemakken. 
De in deze streken algemeen bekende affaire, daar door den vorigen eigenaar wiens overlijden den verkoop veroorzaakt, ruim 40 jaar onafgebroken gedreven, kan geacht worden den nieuwen eigenaar de beste toekomst te waarborgen.

2.Een BUITEN KOFFIJHUIS, SOCIETEIT en UITSPANNING, genaamd de Harmonie, allergunstige gelegen aan den Rijks-straatweg  van Winterswijk naar Groenlo, ongeveer 5 minuten van het dorp Winterswijk, bestaande uit een voor weinige jaren gebouwd, SPACIEUS WOONHUIS, met RUIME ZAAL en verdere VERTREKKEN, TUIN, SCHUUR, STALLING, KEGELBANEN en OPSTALLEN; voorts BOUWGAARDEN en andere daarbij gelegen GRONDEN, te zamen groot circa 2  Bunder.

3.Verschillende TUINEN,WEI-,BOUW- en andere GRONDEN, zoo mede eenige GEBOUWDE EIGENDOMMEN om en bij het dorp Winterswijk gelegen; ten deel zeer geschikt om tijdelijk met de eigendommen sub.1.en 2. te worden aanvaard. Er bestaat gelegenheid om over het vestigen van een deel van den koopprijs in onderhandeling te treden. Nadere  informatien zijn onder franco aanvraag bij voornoemden  Notaris te bekomen.

Afscheid Burgemeester M.A.Holsboer

MAANDAG 4 MEI 1863, Algemeen Handelsblad

WINTERSWIJK,30 APRIL
In de op eergisteren gehouden raadsvergadering werd de raad diep getroffen door de mededeeling van den algemeen geachten voorzitter, den Heer M.A.HOLSBOER ,houdende dat hij ontslag uit de betrekking van burgemeester dezer gemeente had aangevraagd in te gaan  den 1 Augustus a.s. Welk eene sensatie deze mededeeling te weeg bragt, laat zich niet denken. Allen, die den man in zijne betrekking kennen, zullen gevoeld hebben hoeveel deze gemeente aan hem zal verliezen. In de zeven jaren, gedurende welke hij aan het hoofd dezer gemeente moge staan, heeft hij, in aanmerking nemende het korte tijdsbestek en de beschikbare middelen, zeer veel tot verfraaiing en degelijk nut der gemeente tot stand gebragt; zoodat dan ook niettegenstaande hij in den beginne met veel antipathieen had te kampen, weldra een ieder zijn fiksch bestuur en rusteloos streven naar verbetering moest prijzen. Hoewel het aanstaande verlies moeijelijk zal zijn te herstellen, is het te hopen dat de regering aan deze aanzienlijke gemeente eenen burgemeester zende, die eenigermate in staat zij de voetstappen van zijnen voorganger te drukken.

Simon Poppers voor Gerechtshof

MAANDAG 12 OCTOBER 1863, Nieuwe Rotterdamsche Courant

Te Arnhem is den 8sten voor het provinciaal-geregtshof in Gelderland behandeld de zaak van Simon Meijer Poppers, koopman, wonende te Winterswijk, beschuldigd van opzettelijke brandstichting in een gebouw waarbij te voorzien was dat  menschenlevens in gevaar konden worden gebragt. Uit de debatten bleek, dat de beschuldigde, die met niets begonnen, zich door vlijt en oppassendheid tot eene tamelijke hoogte had opgewerkt, thans door concurrentie dit alles vreesde te zullen verliezen, uit wanhoop tot de daad  was overgegaan, om zich door de  assurantie-penningen zoo mogelijk nog staande te houden. Na het verhoor van 11 getuigen requireerde het openbaar ministerie de schuldigverklaring met veroordeeling tot de straffe des doods. De heer Mr.Schneidius, die als verdediger was opgetreden, beweerde dat het hier de vereischten tot toepassing dier zware straf ontbraken ; dat het hier niet bepaald te voorzien was, dat het noodwendig menschenlevens in gevaar moesten worden gebragt en het in brand steken  van eigendommen, aan den dader zelfs toebehoorende , geene misdaad daarstelde, die onder het bereik der strafwet viel. Hij concludeerde mitsdien tot mindere toepassing der strafwet. De uitspraak is bepaald op Woensdag e.k.des namiddags ten 1 ure.

Simon Poppers ter dood veroordeeld

 DONDERDAG 17 OCTOBER 1863, Dagblad van Zuid-Holland

ARNHEM.
Het Provinciaal-Geregtshof van Gelderland heeft gisteren bij een gemotiveerd arrest S.MEIJER POPPERS, koopman, wonende te Winterswijk, zich thans in hechtenis bevindende te Arnhem, schuldig verklaard aan het opzettelijk in brand steken van een gebouw, waarbij het te voorzien was dat daardoor menschenlevens in gevaar konden worden gebragt, en hem 
veroordeeld tot de straffe des doods, uit te voeren binnen de gemeente Arnhem. 
Na het uitspreken van dit vonnis rigtte de president eene toespraak tot den beschuldigde, die op al de aanwezigen zigtbaar een diepen indruk achterliet

Danksagung brand Ahaus

MAANDAG 21 DECEMBER 1863, Algemeen Handelsblad

DANKSAGUNG
De geeerhten Mitgliedern der HAUPT-COMITEES zu Amsterdam, welche sich der grossen Muhe unterzogen haben, fur die ARMEN ABGEBRANNTEN unsere Stadt milde Beitrage zu sammeln, sowie allen edlen Gebern, ins besondere der Stadte Enschede, Breda, Zwolle, Haag, sowie der Gemeinden Lonneker und WINTERSWIJK ,welche unsere unglucklichen Stadt in liebe gedachten, unseren innigsten DANK.
Der Theilnahme, welche das Konigreich der Niederlande unserer Stadt erwiesen hat und die sich in so vielen reichlichen Gaben an Geld, Levensmitteln und kleidungsstucken dokumentiert hat, werden wir nie aufhoren, anerkennend zu gedenken.
AHAUS, den 14 December 1863
DAS HULFSCOMITEE der Landrath FREIHERR VON KERCKERINK BORG. der RENDANT  OLDENKOTT.

Simon Poppers

25 FEBURARI 1864

Simon Poppers is overleden ‎19 feb 1871 in vrijheid.

Getrouwd: B.Muller en G.Lindenhovius

ZATERDAG 27 JULI 1867, Algemeen Handelsblad

GETROUWD
B.D.G.MULLER Jr  met  G.A.LINDENHOVIUS
24 juli 1867                                                                             Eenige Kennisgeving

S.Gompertz overleden

MAANDAG 12 AUGUSTUS 1867, Algemeen Handelsblad

Heden overleed plotseling mijn geliefde Echtgenoot JACOB SALOMON GOMPERTZ, in den ouderdom van 56 jaren, diep betreurd
door Mij, zijne Kinderen en hoogbejaarde Moeder.
Winterswijk                                                              Wed.H.GOMPERTZ, FRANKEN
6 Augustus 1867 
Eenige en algemeende kennisgeving

Te vorderen van J.Gompertz

MAANDAG 19 AUGUSTUS 1867, Algemeen Handelsblad

Die iets te vorderen  hebben van  of verschuldigd zijn aan den boedel van wijlen
JACOB SALOMON GOMPERTZ, in leven Koopman te Winterswijk, worden verzocht daarvan opgave te doen voor den 1sten September 1867, aan den  Notaris Mr. W.A.Roelvink, te Winterswijk

A.Meerdink Rijksveldwachter pensioen

ZATERDAG 21 SEPTEMBER 1867, Dagblad van Zuid-Holland

Z.M.heeft pensioen verleend aan: A.MEERDINK, gewezen rijksveldwachter, opziener der jagt en visscherij der 3e klasse te Winterswijk, van f 145.

Overleden: Dochter H.C.J.Willink en M.ten Cate

DINSDAG 08 OCTOBER 1867, Algemeen Handelsblad

FAMILIE-BERICHT
Heden overleed tot onze bittere droefheid de jongste onzer Lievelingen,
MARIA HENDRIEKA, ruim  2 1/2 jaar oud.
Winterswijk, 3 October 1867         Mr.H.C.J.Willink M.Willink-ten Cate

Lees verder

Freule van Dorth

DE FREULE VAN DORTH

EEN DOODVONNIS IN 1799

 13 JANUARI 1924, Het Vaderland

EEN DOODVONNIS IN 1799

Den 24sten November 1799 werd te Winterswijk aan een vrouw een doodvonnis voltrokken, dat overal in den lande en ook ver daar buiten algemeen afgrijzen verwekte. Wij, die allen gehoord welk een afschuw de doodvonnissen aan Miss Cavell de Mata Hari voltrokken, voor feiten, waarvoor in ieder geval straf verdiend was, over de geheele wereld verwekt hebben, kunnen maar half begrijpen hoe het mogelijk is geweest, een vrouw van hooge afkomst te fusileeren, omdat zij op een loos gerucht de oranjevlag van haar kasteel had uitgestoken. Wat was er gebeurd? In Gelderland was een opstand van Oranjegezinden de kop ingedrukt. Een aantal van hen was uitgeweken en was op het gerucht, dat Pruisische hulp aanstaande was, er op uitgetrokken  om Vrijheidsboomen om te halen en Oranjevlaggen uit te steken. Veel te beteekenen hadden deze relletjes niet, maar wel hadden zij tot gevolg, dat het district Zutfen in staat van beleg werd verklaard. De Franse generaal Girot had hier de leiding. Op het kasteel Harreveld bij Lichtenvoorde woonde een freule Johanna Magdalena Catharina Judith van Dorth, een weinig beminde persoonlijkheid en die men blijde was nu eens flink de hak te zetten. Haar vader schijnt niet bijzonder geliefd te zijn geweest bij zijn onderhoorigenen. Men moet in hem een man gezien hebben als de beruchte Duitsche landgoedbezitter van Kahl, die op iedereen schiet, die op zijn landgoed wordt aangetroffen. Een oranje-klant schreef aan een vriend o.a. het volgende: 


” Il est certain neanmoins qu’on doit reconnaitre dans sa fin une direction juste de la Providence, qui a puni ses crimes, son pere etant  un scelerat profond et barbare, qui etoit soup conne  avec beaucoup  de raison  d’avoir  tire sur des enfans de paysans de ses vassaux, qui approchaient de son chateau”.


Op aandringen van zekeren Willem Paschen, herbergier  en hoofdschout van Bredevoort, stelde Girot een militaire  rechtbank in, bestaande  uit vijf personen , nl. H.Schaaps, kapitein van de Utrechtsche gewapende burgerwacht, van beroep koperslager, J.van Reysen, 1e Luitenant en leerlooier, P.H.Peypers, luitenant, hoedemaker, P.Verburg, sergeant-majoor, knecht bij een chirurgijn en F.van Bergen, sergeant van de Amsterdamse burgerwacht. G.Bom een persoonlijke vijand van freule van Dorth was de auditeur-militair, terwijl de genoemde Willem Paschen als rechter-commissaris optrad. Op last van den hoofdscout werd freule van Dorth op haar kasteel gearresteerd en naar de gevangenis te Arnhem gevoerd. De aanklacht tegen haar luidde, dat zij op 5 September des morgens vroeg van den toren op Huize Harreveld een Oranjevlag had uitgestoken, en zulks alleen op het bloote zeggen van een haar geheel onbekend persoon, die haar een niet onderteekend briefje had gebracht. Dit bekende zij. Het overige van de aanklacht nl. dat zij zich zeer smalend over een patriot, die gestorven was, zou hebben uitgelaten, werd niet door haar bekend. Den 21sten November werd het doodvonnis tegen haar uitgesproken. Den 24sten November werd zij s’morgens op een boerenwagen gezet en zoo gebracht naar het Jodenkerkhof even buiten Winterswijk. Daar lag voor haar oogen een doodkist en zag zij een gegraven kuil. Gebrekkig als de freule was, kwam zij met veel moeite van de kar. Een peleton soldaten onder commando van Kapitein van der Linden stond gereed. Zij verzocht een soldaat, dien zij haar snuifdoos gaf, toch vooral goed te mikken. Het zou blijken, dat zij niet teveel gevraagd had. Een sergeant bond haar op haar verzoek een zakdoek voor de oogen en het peleton gaf vuur, echter zonder haar doodelijk  te treffen. Toen zij reeds in de kist gelegd was, hief zij nog den arm op en gaf zij badende in het bloed teekenen van leven. In de kist gaf een soldaat haar toen het genadeschot, waardoor haar kleederen in brand geraakten, zoodat men water in de kist moest gooien. Het was meer dan afschuwelijk. Aan de familie werd toegestaan het lijk in het familiegraf te Harreveld te begraven. De Koning van Pruisen en de prinses van Oranje, benevens de erfprinses, betuigden aan de familie haar deelneming en overal in den lande verwekte hetgeen geschied was de grootste opwinding. Een droevig staaltje van een gerechtelijke moord uit die dagen.

                                                 Getekend: D.S.van Zuiden.Freule, Dorth, Doodvonnis, 1799,

Haar laatste verblijfplaats.
Weurden. Gesloopt 1961
Lees verder

Kranten 1871-1880

A.Gans

ZATERDAG 7 MAART 1871, Weekblad voor Winterswijk en omstreken

NOTARIS DERICKS te Winterswijk zal op MAANDAG den 9 Maart e.k. voorm. 10 uur ten Huize van den heer A.S.GANS alhier verkoopen:

DEN GEHEELEN INBOEDEL DES HUIZES

Bestaande in stoelen, tafels, een kabinet, een wagenschotten antieke kast met prachtig snijwerk, een glazenkast, een bascule, twee balansen, schalen gewichten, kachels, spiegels, schilderijen, koperen waschketel, een hondenkar, 4 honden, 4 beesten, 1 geit en eenige perceelen mest, voorts eenige perceelen brandhout op de perceelen van GANS bij VENEMANS en achter de Tuunte.

Overleden in Winterswijk

ZATERDAG 7 DECEMBER 1872, Weekblad voor Winterswijk en omstreken

Overleden: G.J.W.Kruisselbrink, oud 1 j,9 m, J.H.Kraaijenbrink, echtg.van D.Heinen, oud 42 j.,H.J.Seibel, oud 16 j.,J.G.Holthuis, oud 26 j., JG.Toebes, echtg.van J.W.Kuenen, oud 41 j.

Hugenholtz 25 jaar getrouwd

ZATERDAG 9 AUGUSTUS 1873, Weekblad voor Winterswijk en omstreken

Voor de vele bewijzen van belangstelling bij hun vijfentwintig-jarig huwelijk, den 3-den dezer ondervonden, betuigen hunen welgemeenden dank

F.A.HUGENHOLTZ
A.A.HUGENHOLTZ-TENKINK

Huize WALIEN
5 Augustus 1873

Manufacturenzaak S.Kan

ZATERDAG 25 OCTOBER 1873, Weekblad voor Winterswijk en omstreken

Met ingang van 1 NOVEMBER zal door S.KAN ten huize van den horlogemaker SEIFER,
aan het kerkhof, eene MANUFACTUURZAAK geopend worden, en doet zich voor de reeds voordeelige ingekochte goederen, als Laken, Bukskin, Tricot en verdere wollen en katoenen Winterstoffen, bijzonder in de gunst van het geeerde publiek aanbevelen.

Hotel De Klok vraagt….

ZATERDAG 14 MAART 1874, Weekblad voor Winterswijk en omstreken

TH.GRIMMELT, Logementhouder te Winterswijk verlangt ten spoedigste EEN KNECHT,
die met paarden kan omgaan.

Vertrek A.Gans

ZATERDAG 14 MAART 1874, Weekblad voor Winterswijk en omstreken

Bij ons vertrek naar DOESBURG  roep ik, als ook mijne Vrouw en Dochter aan vrienden en bekenden een HARTELIJK VAARWEL toe.
WINTERSWIJK, 12 MAART 1874                                   A.S.GANS
N.B.De slagerij zal tot 1 MEI op mijn naam worden voortgezet.

Danscursus Tommaeus

ZATERDAG 21 MAART 1874, Weekblad voor Winterswijk en omstreken

DANSCURSUS

De ondergeteekende heeft de eerste berichten dat hij alhier een DANSCURSUS heeft geopend.
Lesuren des WOENSDAGS nam. van 4-6 uur en ZATERDAGS van 2-4 uur. Leerlingen die van het onderwijs gebruik wenschen te maken, gelieve zich aan te melden bij WEIJENBORG, in de Societeit.
C.TOMMAEUS, Dansonderwijzer

Aanbesteding verbouwing Lijkenhuisje

ZATERDAG 21 MAART 1874, Weekblad voor Winterswijk en omstreken

Burgemeester en Wethouders der Gemeente Winterswijk zullen op Zaterdag den 28 maart a.s., des voormiddags ten elf uren op het Gemeentehuis in Winterswijk publiek aanbesteden het verbouwen van het lijkenhuisje op de algemeene begraafplaats te Winterswijk met bijlevering van alle materialen, liggende het bestek en teekening ter visie op de Secretarie vanaf den 23 dezer van s’morgens 9 tot des namiddags 1 uur.
Winterswijk, den 21 Maart 1874

De Burgemeester en Wethouders voornoemd
VEEREN
G.A.ter Pelkwijk, Secr.

Vergadering Dorpsvereeniging

ZATERDAG 28 MAART 1874, Weekblad voor Winterswijk en omstreken

DORPSVEREENIGING
VERGADERING 

DINSDAG 31 MAART
s’avonds 7 uur.
Gewone plaats

J.G.TEN HOUTEN,SECR.

Prijs Eieren

ZATERDAG 11 APRIL 1874, Weekblad voor Winterswijk en omstreken

De Prijs der Geldersche Eijeren is thans te Amsterdam     f 2,50 per 100 stuks

Spreekuur Dr.Auerbach

ZATERDAG 27 JUNI 1874, Weekblad voor Winterswijk en omstreken

DR.AUERBACH, MED.ARTS TE VREDEN

Zal iederen WOENSDAG van voorm.11 uur tot nam.5 uur te spreken of te ontbieden zijn in het Logement De Klok in Winterswijk.

Vogelschieten

ZATERDAG 26 AUGUSTUS 1874, Weekblad voor Winterswijk en omstreken

De Burgemeester van Winterswijk brengt ter algemeene kennis dat het VOGELSCHIETEN bij gelegenheid der kermis alhier, zal plaats hebben op Woensdag den 30en September a.s. in de weide van Boer Balink, wordende allen die op dien dag gebruik willen maken van de wegen langs die weide loopende, aangemaand voorzigtig te zijn.

Winterswijk, den 20 September 1874                   
De Burgemeester voornoemd MACKAY

H.Egberts

ZATERDAG 26 AUGUSTUS 1874, Weekblad voor Winterswijk en omstreken

GEVRAAGD
1 A 2 JONGENS
van 12- 13 jaar oud, voor vast werk bij H.A.S.EGBERTS

H.Manschot Arts

ZATERDAG 24 OCTOBER 1874, Weekblad voor Winterswijk en omstreken

De ondergeteekende bericht bij dezen, dat hij zich alhier heeft gevestigd als ARTS,
voorloopig ten huize van zijn Zwager, den heer H.BEUKENHORST
Winterswijk,                                      
H.J.MANSCHOT                       17 October 1874

K.Stroes

VRIJDAG 12 JANUARI 1877, Weekblad voor Winterswijk en omstreken

PUIKE SIGAREN

K.J.STROES

Heeft ONTVANGEN eene collectie PUIKE SIGAREN

Te Huur: Zitplaatsen Kerk

VRIJDAG 12 JANUARI 1877, Weekblad voor Winterswijk en omstreken

TE HUUR 
TWEE ZITPLAATSEN 
aan het Middelpad in de Hervormde KERK alhier,
dadelijk te aanvaarden
Te bevragen onder lett.L.S. bij den Boekhandel
BULENS
te Winterswijk

Postkantoor

VRIJDAG 19 JANUARI 1877,Weekblad v.Winterswijk en Omstreken

Gedurende het jaar 1876 zijn aan het Rijkstelegraafkantoor alhier verzonden 1370 gewone en 248 kaarttelegramme en ontvangen 1359 gewone en 235 kaarttelegrammen.

Boekhandel Bulens

VRIJDAG 19 JANUARI 1877,Weekblad v.Winterswijk en Omstreken

ONGELOOFLIJK EN TOCH WAAR
Voor mijn winkelraam staan uitgestald en zijn alle werkdagen TE BEZICHTIGEN ,een 3 tal WERKBOEKEN,namelijk:
OUD-EN NIEUW TESTAMENT, PSALMEN, CATECHISMUS, FORMULIEREN enz,enz
gedrukt met Latijnsche (gewone Nederlandsche) letter, verguld op snee en gebonden in een prachtigen bruinen, echt marokko-lederen band. De prijs van zulk een boek is in elken boekwinkel minstens f 5,25, doch ik ben door eene bijzondere gelegenheid in staat, deze voor den fabelachtig lagen prijs van F 2,90 op te ruimen.
’t Zijn geen Genootschaps-Bijbels, maar de bekende echte uitgave, naar KEUR.
Voor soliditeit sta ik in. Tegen toezending van een Postwissel zend ik ze franco door de gansche Graafschap. Wie na ontvangst niet volkomen tevreden is, kan ze mij zonder bezwaar franco terugzenden en ontvangt zijn geld terug. 

Men bedenke dat deze aanbieding alleen geldt zoolang de kleine voorraad strekt. Als deze uit verkocht is, kosten deze boeken weder als altijd F 5,25

Juffrouw Plette vraagt….

VRIJDAG 23 JANUARI 1877,Weekblad v.Winterswijk en Omstreken

DIENSTBODE
tegen primo Mei eene VLUGGE DIENSTBODE, P.G. liefst niet beneden de 17 jaar. Brieven franco of in persoon

Steenkolen te koop

VRIJDAG 02 FEBRUARI 1877, Weekblad v.Winterswijk en Omstreken

ADVERTENTIEN
STEENKOLEN
De ondergetekende verkoopt KACHELKOLEN (die niet aanslaan) per mnd. a f 1.05 VLAMKOLEN (zeer grof) per mnd. a f 1,15
J.H.DERICKS, WINTERSWIJK

F.J.Bargerbos

VRIJDAG 02 FEBRUARI 1877,Weekblad v.Winterswijk en Omstreken

Alle soorten van LINNEN,PELLEN en MANUFACTUREN,BEDDEN en VEEREN enz.enz.!!!!!
worden GELEVERD tegen billijke prijzen, door
F.J.BARGERBOS, WINTERSWIJK
Belovende eene soliede behandeling

Aanmelden school

VRIJDAG 9 FEBRUARI 1877,Weekblad v.Winterswijk en Omstreken

KENNISGEVING
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Winterswijk brengen ter algemeene kennis dat alle ouders, voogden of verzorgers die nog niet schoolgaande kinderen op den eersten Maandag in de maand Maart school wenschen te zenden op de MEISJESSCHOOL, de DAGSCHOOL in het dorp of op eene der BUURTSCHOLEN, zich daarvoor tot en met den 15 den Februari e.k. moeten aanmelden ter secretaris der Gemeente, onder overlegging van een zoogenaamd pokkenbriefje.
Die zich later aanmelden worden niet toegelaten.
De kinderen moeten op 1 Maart bereikt hebben:
a.Voor de meisjesschool den leeftijd van volle acht jaar.
b.Voor de dagschool in het dorp den leeftijd van volle vijf en een half jaar.
c.Voor de buurtscholen den leeftijd van volle vijf jaar.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
MACKAY en G.A.ter PELKWIJK

Oude dubbele schellingen

VRIJDAG 9 FEBRUARI 1877, Weekblad v.Winterswijk en Omstreken

OUDE DUBBELE SCHELLINGEN worden bij betaling der SCHOOLGELDEN niet meer aangenomen.
L.PLETTE – HOOFDONDERWIJZER

Spoorlijn Zutphen-Winterswijk-Duitsland

VRIJDAG 19 FEBRUARI 1877, Weekblad v.Winterswijk en Omstreken

KENNISGEVING
De BURGEMEESTER van Winterswijk brengt ter algemeende kennis, dat de Commissie uit Gedeputeerde Staten dezer provincie, die aangewezen is om de bezwaren van belanghebbenden aan te horen tegen het plan van aanleg van den spoorweg van ZUTPHEN langs WINTERSWIJK naar de Pruissische grenzen, te dien einde in het Gemeentehuis zitting zal houden op Vrijdag den 9 den Februarij e.k. des namiddags ten een uure en noodigt belanghebbenden uit om hunne bezwaren ter plaatse en ure vermeld, mondeling of schriftelijk aan genoemde Commissie mede te deelen.

De uitgewerkte plans van het werk met de kaarten en grondteekeningen, voor zooveel zij de gemeente Winterswijk betreffen, zullen van MAANDAG 22 JANUARIJ tot en met DONDERDAG 8 FEBRUARIJ e.k. elken werkdag, van des voormiddags 9 tot 12 uur, ter inzage van een ieder worden nedergelegd ter Secretarie der Gemeente; terwijl het uitgewerkte plan van het gehele werk voor een ieder ter inzage zal liggen op de Griffie der provincie Gelderland te Arnhem.
De Burgemeester voornoemd, MACKAY

In Winterswijk is de toestand niet rooskleurig

DINSDAG 16 OCTOBER 1877, Nieuws van den Dag

In Winterswijk is de toestand niet rooskleurig. De lasten der gemeente drukken in sterke mate op de ingezetenen; een hunner, die zich over zijn aanslag bezwaard gevoelde, besloot de gemeente metterwoon te verlaten. Naar aanleiding van dit feit, hebben een 24 tal gegoede ingezetenen het volgend adres aan de Raad ingediend:

De ondergeteekenden, inwoners der gemeente Winterswijk, betuigen aan het gemeentebestuur hunne hooge ontevredenheid over den gang van zaken in deze gemeente. Een der beste burgers gaat ons verlaten, terwijl uit den vreemde geen nieuwen hier zullen komen wonen, ten gevolge van de rampzalige wijze van heffing der gemeentelasten. Wij stellen het gemeentebestuur voor deze feiten geheel en al verantwoordelijk, maar achten ons verplicht, als goede burgers, op het ernstige gevaar te wijzen, dat onze gemeente te dezen opzichte bedreigt.

Ingezonden brief

ZATERDAG 6 DECEMBER  1878, Winterswijksche krant

INGEZONDEN STUKKEN:
MIJNHEER DE REDACTEUR
Hoe goed de gemeente Winterswijk, de publieke wegen in orde worden gehouden, kan men zien op de zogenoemde Vredensche weg aan de noordoostkant van den Reesinkes, dicht bij het Kortschot. Men is haast niet in staat er door te komen, zonder tot over de enkels in den modder te zakken of in het water te plassen.
Niettegenstaande die weg door zeer velen wordt begaan en bevaren, moeten enkele boeren er met den mest door, naar hun bouwland. ’t Is daarom hun wensch dat het Gemeentebestuur zorge dat die weg spoedig verbeterd worde, anders zien zij zich genoodzaakt ANDERE MIDDELEN te beproeven.
Met de opname dezer regelen, Mijnheer de Redacteur, zult U Ed.zeer verplichten.
30 November 1778                               EENIGE BELANGHEBBENDEN

Opening Spoorweg. Huis te Huur

06 FEBRUARI 1880, Nieuws van den Dag

ADVERTENTIE
Door de opening van den Spoorweg Winterswijk – Gelschenkirchen met zijtak Bocholt, komt voor of met 1 Juli a.s. TE HUUR, voor f 200 per jaar, een HUIS, gelegen aan de Spoorstraat te Winterswijk, voorzien van alle gemakken, en thans bewoond door den Heer Stationschef, bij  wien informatien te bekomen zijn, of bij den Eigenaar C.S.P.Dericks.
Winterswijk heeft goede Scholen en een R.H.B.School met 3 jarigen cursus. 

Mr.W.A.Roelvink

 16 APRIL 1880, Winterswijksche weekkrant

NOTARIS MR.W.A.ROELVINK TE WINTERSWIJK
zal Woensdagen den 21 en 28 April a.s. s’morgens 10 uur, in het Gebouw der Vereeniging op den Zonnebrink, binnen Winterswijk VEILEN EN FINAAL VERKOOPEN:

Het bouwplaatje BESSINKPAS in Corle, onder Winterswijk, groot 6 Hectaren, 52 Aren; 10 Centiaren, ’n PERCEELEN en MASSA, zoomede 
EENE ZITPLAATS IN DE HERVORMDE KERK te Winterswijk

Winkel zondag open

16 APRIL 1880, Winterswijksche weekkrant

De ondergeteekende heeft de eer zijne geeerde begunstigers mede te deelen, dat hij des ZONDAGSMIDDAGS te twee uren zijn WINKEL niet sluit.
P.J.TER PELKWIJK

Volkstelling 1879

20 NOVEMBER 1880, De Tijd

ZESDE ALGEMEENE TIENJARIGE VOLKSTELLING 
WERKELIJKE  BEVOLKING DER PROVINCIE GELDERLAND OP 31 DEC.1879.
Winterswijk:       4121 Mannen         3952 Vrouwen   TOTAAL: 8073  

Lees verder