oudwwijk
Digitaal erfgoed

Kranten 1921-1930
Bron:www.delpher.nl

Leliestraat

VRIJDAG 21 JANUARI 1921, Nieuwe Winterswijkse Courant

Aan den Raad der Gemeente Winterswijk.
Geven met verschuldigden eerbied te kennen, ondergeteekenden, allen bewoners van de Leliestraat, dat gemelde straat zich in dergelijken staat van verwaarlozing bevindt, dat verbetering meer dan dringend nodig is; dat deze toestand ook mede het gevolg is der slechte waterleiding, ook van de op gemelde straat uitkomende straten, zoodat zij het grootste gedeelte van het jaar een groote modderpoel is, waarbij komt dat bedoelde straat ook slecht verlicht is, daar zij slechts door een lantaarn wordt verlicht. Redenen, waarom zij zich tot Uw geacht College wenden met het beleefd doch dringend verzoek aan dezen, voor de bewoners onhoudbaren toestand, verbetering te willen brengen door bedoelde straat te verbeteren en nabij de woning van Lelieveldt een lantaarn te plaatsen.’t Welk doende, J.H.Lichtenberg en anderen

Tevredenheidsbetuiging.

22 JANUARI 1921, Bredasche Courant

De Minister van Justitie heeft zijne bijzondere tevredenheid te kennen gegeven aan H. Kroeze, agent van politie en onbezoldigd rijksveldwachter te Winterswijk, G.W. Jongmans, wachtmeester en K Plate, korporaal, beide laatstgenoemde bij de militaire politie te Groenlo, wegens hun moedig optreden bij de arrestatie van 2 gevaarlijke misdadigers in den nacht van 1 op 2 October 1920 in de gemeente Winterswijk, welke arrestatie met hevig verzet en niet zonder levensgevaar is geschied.

Treinbotsing

DINSDAG 22 MAART 1921, Utrechts Nieuwsblad
TREINBOTSING.
Gisterenochtend zijn te Winterswijk twee goederentreinen, waarvan een komend uit Duitschland, tengevolge van de dikke mist op elkaar geloopen. De beide locomotieven, zijn zwaar beschadigd, verscheidene goederenwagens werden uit de rails geworpen en eveneens zwaar gehavend.

Eervol Ontslag B.M.A.J.Reith

VRIJDAG 24 JUNI 1921, Utrechts Nieuwsblad
UIT DE STAATSCOURANT
Bij Kon.besluit is aan B.M.A.J.Reith op zijn verzoek eervol ontslag verleend uit zijn betrekking als leeraar aan de Rijks Hoogere Burgerschool te Winterswijk

Eindexamen H.B.S.-5

DINSDAG 28 JUNI 1921, Utrechts Nieuwsblad
EINDEXAMEN H.B.S. 5-J.C.
Winterswijk, geslaagd: F.T.J.M. van Eekelen, S.J.Geerlings, H.W.Slotboom, J.A.G.Smijs en H.Stienstra, allen te Winterswijk.

Grote brand Meddosestraat

9 JULI 1921, Haagse Courant

Door onbekende oorzaak is brand ontstaan in het perceel der firma Lichtenberg, behangerij, stoffeerderij en meubelmakerij in de Meddosche straat te Winterswijk. Het meubelmagazijn is uitgebrand en de belendende perceelen hebben ook zeer veel geleden.

Zakkenrollen Volksfeest

VRIJDAG 2 SEPTEMBER 1921

Tijdens de volksfeesten betrapte de politieagent Kortbeek een jongen uit een der woonwagens op zakkenrollen.
Begrijpelijker wijze werd hij achter slot gezet.

Nederlandse Spoorwegen

VRIJDAG 16 SEPTEMBER 1921, Utrechts Nieuwsblad
NEDERL. SPOORWEGEN
Door de Directie der Nederlandsche spoorwegen werd aanbesteed de verpachting der buffetten van ’t station Winterswijk. Ingekomen waren drie aanbiedingen: J.G.A. Tibout te Amsterdam voor f 800; J.van Pigten te Amsterdam voor f 700, W.Lindeman te Baarn voor f 350 en A.Scholten te Winterswijk voor f 300.

Stop gezet Zwanenberg

DONDERDAG 22 SEPTEMBER 1921, Utrechts Nieuwsblad
STOP GEZET.
Ten gevolge van de lage valuta zal de N.V.Zwanenberg’s slachterijen en fabrieken te Winterswijk hare inrichtingen binnenkort stopzetten. Voor zooverre de arbeiders niet ontslagen worden, zullen ze in het buitenland werkzaam worden gesteld.

De Telefoondienst te Winterswijk

DONDERDAG 22 SEPTEMBER 1921, Het Vaderland
DE TELEFOONDIENST TE WINTERSWIJK
Eindelijke is dan de beslissing gevallen , dat aan den ellendigen toestand, een einde zal komen. De ruimte, waarin de telefonisten moesten zitten, was veel te klein; licht van buiten kon er niet in komen; verwarming kon er niet plaats vinden, en de ventilatie was zoo slecht, dat, als ze toegepast moest worden, de dames in de tocht zaten. De drie kerngezonde dames-telefonisten werden in het begin  van dit jaar allen ziek, en toen de geneesheer van een der patienten zich bereid toonde de lokaliteit eens op te nemen, werd dit op grond van de voorschriften geweigerd. Door een der vaders werd een klacht ingediend bij den woninginspecteur te Arnhem. Deze droeg aan den secretaris der gezondheidscommissie alhier op een onderzoek in te stellen, doch ook deze werd geweigerd door den Postdirecteur. In overleg met den woninginspecteur werd nu een klacht  ingediend bij den Minister van Waterstaat. Dat was einde April.
Er is nu plaats gevonden voor een grootere lokaliteit.
’t Is echter te betreuren, dat een schandelijke toestand zoals hier bestaat, zoo lang kan bestendigd blijven. De gezondheid van de beambten is er  gewoonweg aan gewaagd en de telefoondienst eveneens. Maar . . . . . .er is verbetering op komst.

Bern. Koch Morgenzonweg

7 OKTOBER 1921, Graafschapbode

PIANO’S EN ORGELS
stemt en repareert, vakkundig en goedkoop
BERN. KOCH
Morgenzonweg 8, Winterswijk

Fabrieksongeluk Tricot

WOENSDAG 02 NOVEMBER 1921, Utrechts Nieuwsblad
FABRIEKONGELUK
De 17-jarige monteur H. is door een riem van de machine der tricotfabriek G.J.Willink te Winterswijk gegrepen en drie maal in het rond geslingerd. Toen de machine stilstond is hij opgenomen met twee gebroken beenen en een wonde aan het hoofd. Direct werd hij per auto naar Arnhem vervoerd.

Een uitgebreid gezin!

06 JANUARI 1922, Haagsche Courant

Iemand uit de buurtschap Huppel, gem.Winterswijk, deed aangifte der geboorte van zijn 30e kind. Hij is voor de derde maal gehuwd.

Advertentie: Manufacturen

ZATERDAG 14 JANUARI 1922, Het Centrum
ADVERTENTIE
MANUFACTUREN
Gevraagd een R.K.Bediende-etaleur bij G.Flint, Mag.”De Duif”,Winterswijk.

Advertentie: R.K.DAME

ZATERDAG 18 MAART 1922, Het Centrum
ADVERTENTIE
R.K.DAME
(Lady,geene Juffrouw)
gezocht, ter besturing huishouding, weduwnaar,54 jaar.
Franco brieven met uitv.inlich. aan den boekh.G.J.Albrecht te Winterswijk,ond.motto “Lady”

Zoutwinningen in Winterswijk

VRIJDAG 05 MEI 1922, Utrechts Nieuwsblad
ZOUTWINNINGEN BIJ WINTERSWIJK
Naar het Hdbl. verneemt zijn op den boortoren der Rijksopsporing van delfstoffen te Corle bij Winterswijk, de eerste steenzoutlagen aangeboord. Uit de reeds eenige jaren geleden uitgevoerde boringen in de Winterswijksche omgeving wist men men zekerheid dat zich daar zout in den bodem bevond. De zoutlagen worden echter op grootte diepte aangetroffen. Ook was de afzetting onregelmatig en kwamen uitgeloogde gedeelten voor. Het is daarom een belangrijk feit, dat de leider der Rijksopsporing er na zorgvuldige studie in geslaagd is een plaats aan te wijzen, waar het begin van het zout reeds 320 M hooger dan in de meest geslaagde der oude boringen, nl. die bij Ratum aangetroffen werd. Bovendien is de afzetting zeer regelmatig, zoo dat er eenige hoop mag gekoesterd worden, dat hier ook nog iets kalizout zal kunnen gevonden worden.  De geringere diepte kan voor eventueele latere exploitatie van groot belang zijn. De boringen worden uitgevoerd door Mijnbouwkundigde Werken te Heerlen.

Hondsdolheid

WOENSDAG 21 JUNI 1922, Utrechts Nieuwsblad
HONDSDOLHEID
Te Winterswijk heeft de politie weer drie van dolheid verdachte honden afgemaakt. een persoon was er door gebeten.

Ongewenschte Vreemdelingen

DINSDAG 22 AUGUSTUS 1922, Utrechts Nieuwsblad
ONGEWENSCHTE VREEMDELINGEN
De geringe waarde van de mark heeft tengevolge, dat te Winterswijk een massa arbeiders uit Pruisen over de grenzen trachten te komen om in Holland werk te zoeken. Daar ze meestal niet in het bezit zijn van de noodige papieren veroorzaken ze de politie veel last. Op een dag werden om deze reden acht vreemdelingen weer terug gewezen.

Geen Moordaanslag

DONDERDAG 24 AUGUSTUS 1922 , Het Centrum
GEEN MOORDAANSLAG
De Rechtbank te Zupthen deed heden uitspraak in de zaak tegen den 23-jarigen monteur, E.H.,wonende te Nurnberg, die toen hij op 2 Juli j.l.te Winterswijk over de grens kwam om in ons land werk te zoeken en door den Rijksveldwachter G.H.Dammers werd gefouilleerd, een revolver trok en op Dammers een schot loste, waardoor dezen in den mond werd gewond.
De Rechtbank heeft beklaagde vrijgesproken, met last tot zijn onmiddellijke invrijheidstelling.
De eisch was 3 jaar gevangenisstraf.

Afgekneld

MAANDAG 28 AUGUSTUS 1922, Utrechts Nieuwsblad
AFGEKNELD.
Te Winterswijk kwam volgens het N.v.d.D., de werkman M. met zijn rechterarm in de wringmachine van de Batavier. Het lichaamsdeel werd geheel afgekneld. Per auto is hij naar het ziekenhuis in Zutphen vervoerd

Handelsregister Winterswijk 3-10 Nov.1922

Handelsregister.
Gedurende de week van 3 tot 10 November 1922 werden ingeschreven:
Nieuwe zaken.

doss : 2655. Joh Beyers, Aannemersbedrijf. Parallelweg 62, Winterswijk.
Eigenaar Joh.Beyers, Winterswijk.

doss : 2664. G. Wolfs, Timmerman en Aannemer, Weurden 7, Winterswijk.
Eigenaar G.Wolfs, Winterswijk,Handelsregister, Winterswijk, Beyers, Wolfs,

Een kordate Vrouw

WOENSDAG 18 NOVEMBER 1922, Het Vaderland
EEN KORDATE VROUW
Te Winterswijk zijn in de laatste dagen verscheiden inbraken bij boeren gepleegd. Vermoedelijk door Duitschers, die over de grens komen.  Bij een boer, waar men onraad bespeurde, stond de vrouw op en iemand in een vertrek bemerkende, had zij de tegenwoordigheid van geest, de deur ervan te grendelen en zoo ontsnappen te verhinderen. Inmiddels kwam het mannelijk personeel met het geweer, terwijl de boerin de marechaussee haalde, die den dief medenam.

Gemeen Werk

VRIJDAG 05 JANUARI 1923 , Het Vaderland
GEMEEN WERK
Te Kotten gem. Winterswijk, heeft men dezer dagen acht waakhonden dood gevonden die aan landbouwers in de grensstreek wonende toebehoorden en vermoedelijk zijn vergiftigd. Men beschuldigt hiervan de Duitschers die over de grens komen en op deze wijze gemakkelijk  gelegenheid zoeken om de boerenerven te bereiken.

Inbraak J.A.Kruisselbrink

VRIJDAG 26 JANUARI 1923. Utrechts Nieuwsblad
INBRAAK
Het O.M.bij de rechtbank te zupthen eischte 3 jaren gevangenisstraf  tegen een Duitscher den 21-jarigen mijnwerker H.W., die in den nacht van 19 op 20 December te Winterswijk met een aan de politie ontkomen kameraad inbrak in de woning van J.A. Kruisselbrink en dezen met een hamer te lijf ging. De bewoners van het huis hadden beklaagde overmeesterd en aan de poltie overgeleverd

Inbraak Landbouwer Wijdeman

MAANDAG 26 FEBRUARI 1923, Het Nieuws van den Dag
DE ONVEILIGHEID AAN DE GRENS
Duitsche gewapende rooverbenden gaan voort de grens-streken af te loopen.
Het gezin van den landbouwer Wijdeman bij Winterswijk werd door een dezer benden gebonden en beroofd


Werken aan de Slingebeken

DINSDAG 27 FEBRUARI 1923, Utrechts Nieuwsblad
EEN GROOT WERK
In een vergadering van geerfden der afdeeling Slingebeken van het Waterschap van den Ouden IJsel, is het door de Ned. Heidemaatschappij gemaakte ontwerp tot verbetering der Slinge en drooglegging van de waterzuchtige broekgronden onder Winterswijk en Breedevoort, waarvan de kosten geraamd zijn op ruim f 100.000 goedgekeurd, zoodat  – naar het N.v.d.D meldt – met dit omvangrijke werk spoedig kan worden begonnen.

De onveiligheid aan de grens

ZATERDAG 17 MAART 1923, Utrechts Nieuwsblad
DE ONVEILIGHEID AAN DE GRENS
In de buurtschap Woold, bij Winterswijk , is een burgerwacht opgericht, met plm.300 leden. Ook in andere buurtschappen wordt door de landbouwers druk gepatrouilleerd. Dezen doen dus eigenlijk het werk der militaire politie, merkt de “Msb.” op. Dit is zeker geen onnoodige arbeid, want iederen nacht worden vele Duitschers opgepakt en aangeschoten. Eergisternacht wilden een 6-tal Duitschers bij den landbouwer L. te Kotten inbreken. Reeds waren een aantal planken weggebroken, toen juist een patrouille voorbij trok.  Eenigen der boeven werden gevat, welke in het bezit gevonden werden van touwen (om de bewoners te knevelen), revolvers en messen. De bewoners zelf hadden nog niets gemerkt, maar werden door het schieten wakker.

Failliet: J.Balke

WOENSDAG 4 APRIL 1923, Utrechts Nieuwsblad
FAILLISSEMENTEN
Failliet verklaard:J.Balke, dakdekker, Winterswijk

Valsche Rijksdaalders

WOENSDAG 13 JUNI 1923, Utrechts Nieuwsblad
VALSCHE RIJKSDAALDERS
Te Winterswijk heeft de landbouwer W.een valschen rijksdaalder, die hij ontving, bij de politie gedeponeerd. De rijksdaalder mist het randschrift en de kleur, is veel donkerder dan die der echte.

Valsheid in Geschrifte

DONDERDAG 21 JUNI 1923, Utrechts Nieuwsblad
VALSHEID IN GESCHRIFTE
Het gerechtshof te Arnhem heeft uitspraak in hooger beroep gedaan in de zaak tegen den commies A.van D. te Winterswijk, die bij het in rekening brengen van zijne verhuiskosten van zijne overplaatsing o.a. een kwitantie groot f 50 had overlegd, hoewel hij inderdaad slechts  f 17 betaald had, en daarna door de Zutphensche rechtbank was veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf. Het Hof heeft deze straf verminderd tot drie maanden. De schoonvader van den vorigen beklaagde, W.P., meubelmaker te Amsterdam, die bovengenoemde valschheid in geschrifte had helpen plegen, werd eveneens tot drie maanden veroordeeld en de expediteur H. te Winterswijk, die de valsche kwitantie had afgegeven, tot drie maanden voorwaardelijk.

Een Grensdrama

ZATERDAG 22 SEPTEMBER 1923, Het Centrum
EEN GRENSDRAMA
Even over de grens bij Winterswijk is een Duitsche douane-ambtenaar op gewelddadige wijze om het leven gebracht. Om den schijn te verwekken, dat hij door een spoortrein overreden zou zijn, heeft men het lijk aan den spoorweg gebracht. Deskundigen hebben echter uitgemaakt dat de om het leven gebrachte niet door aanrijding van den trein overleden is.

Rij-ontzegging H.J. Nijenhuis

WOENSDAG 10 OCTOBER 1923, Nieuwe Rotterdamsche Courant
Bij vonnis van het kantongerecht te Groenlo is aan H.J.Nijenhuis, cafebediende, wonende te Winterswijk de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen ontzegd voor een termijn van een jaar, ingegaan op 1 September.

Bede om hulp

VRIJDAG 9 NOVEMBER 1923

Bede om hulp.
Medeburgers van Winterswijk.
’t Vorige jaar hebben we ons tot u gewend om in de eerste plaats hulp te verleenen aan Borken. De resultaten waren overeenkomstig onze verwachtingen: als er hulp noodig is, dan blijft Winterswijk nimmer achter- Van de giften zijn toen ook anderen geholpen dan alleen uit Borken. Vreden en Bocholt.
Niemand had durven denken, dat de groote nood van het vorige jaar nog verergeren kon.
En toch is het zoo. Onze anders zoo rijke taal is niet in staat in woorden uit te drukken hoe groot de elende is, die thans alle kringen in Duitschland ter neer drukt en tot wanhoop brengt.

Onze commissie heeft noodkreten gehoord van de besturen van Borken, Bocholt en Vreden.
Die noodkreten zijn het, die ons weder aan het werk hebben gezet, in onze Gemeente een collecte te houden voor onze naaste buren.
Wie spoedig helpt, helpt dubbel. De besturen van de aangrenzende Gemeenten doen alle mogelijke moeite de slechte elementen uit onze gemeente te weren, en onze hulp zal hun zeer zeker een aansporing zijn in dezen nog meer waakzaamheid te betrachten.

De Coöperatieve Landbouwersbond en de Afd.Meddo van den Boerenbond hebben op zich genomen de verschillende buurten te bewerken.
Het dorp (wijk A) is evenals het vorige jaar verdeeld over alle scholen in het dorp.
Maandag 12 dezer tusschen 12 en 1 uur zal door de kinderen van de hoogste klassen worden rondgegaan met lijsten en een geldzak. Teekent s.v.p. op de lijsten het bedrag aan geld, dat ge voor onze ongelukkige buren over hebt. 

Kunt ge giften in natura, levensmiddelen en kleeren missen deel dit even mee op de lijst, en het zal Maandag 14 dezer tusschen 2 en 5 uur opgehaald worden door een wagen van den heer Grimmelt, Hotel Klok.
Toont door uw gift hoezeer ge het waardeert, dat wij in onze gemeente een Hemel op Aarde hebben vergeleken bij de noodlijdende buren.
Helpt mede om de ellende te verzachten.
Zamelden .wij het vorig jaar alleen voor de „nieuwe armen” thans is de werkloosheid zoo groot, dat we alle noodlijdenden uit de grensgemeenten willen helpen.

J. Jansma, G. Droppers, Woold,J. W. Hesselink. J. F. Overweg. W. A. Willink. G. C.Rietberg. B. Th. Grimmelt W. Grooters. J.S. Heyman. J. Tenkink, Woold. J. H. Overkamp op Sewing. J. D. Heyink op Grooters.H. Kruiselbrink op Holthuis. W. Boxem, Kotten. H. Martin,Penningmeester. 

Ondergetekenden bevelen deze inzameling ten zeerste aan.
Ds. D. Cannegieter, Ds. F. C. Fleischer,Ds. Oskomp, Ds. Renting, Ds. Schielaar, Pastoor Kaeter en Pastoor Holtslag.

Handelsregister Winterswijk 4-11 October 1923

Handelsregister.
(Nieuwe inschrijvingen gedurende de week van 04 tot 11 October 1923.

Doss, 3559: Firma wed, A, J. Brus te Winterswijk, Misterstraat A 40,
Kruidenierszaak, E.: J, Brus te Winterswijk, 

Doss. 3560: H. J, Janssen te Winterswijk, Wooldstraat 59, 
Kleermakerij en modezaak, E.: H, J. Janssen te Winterswijk, 

Doss, 3562: Firma J, B, Kimmels en Zoon te Winterswijk, Misterstraat 33, 
Schoenhandel en -makerij (B.P.).
Venn.: J. B. en J, H, Kimmels, beiden te Winterswijk.

Doss, 3563: G, J. Oonk te Winterswijk, Misterstraat 55, Rijwielhandel.
E.: G. J. Oonk te Winterswijk.

Doss, 3564: F. Steeman te Winterswijk, Misterstraat 65, 
Rijwielhandel. E.: F. A. A. steeman te Winterswijk.

Doss, 3565: „Prinsenhof” te Winterswijk, Misterstraat 98, 
Cafe-Slijterij, E,: G. F, Prinsen.te Winterswijk.

Doss, 3566: Duitsch Ingenieursbureau te Winterswijk, Misterstraat 98,
Elechtrotechn. en Machinevak, Licht-  en Krachtinstallaties, 
E.: K, L. Müller en B. A, Prinsen, beiden te Winterswijk.

Doss. 3567: A. Weenink te Winterswijk, Weurden 21, 
Zadelmakerij, E,:A, Weenink te Winterswijk,

Doss, 3568: G, W, Beskers te Winterswijk, Weurden 46, 
Smederij en winkel, E,: G, W, Beskers te Winterswijk,

Doss, 3569: J, W. Weenink te Winterswijk, Weurden 38, 
Smederij en ijzerwinkel. E,: J, W, Weenink te Winterswijk.

Doss, 3570: G, Zutphen te Winterswijk, Weurdën 40, 
Stoffeerderij. E.: G, van Zutphen te Winterswijk

Doss. 3574: J, van dien Berg te Winterswijk, Singelweg 6, 
Garage. E.: J. van den Berg te Winterswijk.

Doss. 3575: J, Brusse te Winterswijk, Misterstraat 35, 
Kleermakerij en winkel, E,: J, Brusse te Winterswijk,

Doss, 3576: J, Breekveldt te Winterswijk, Wooldstraat 30, 
Hoeden en petten, E,: J. Breedveldt te Winterswijk,

Doss, 3577: G.F.Sellink te Winterswijk, Meddoschestraat 64, 
Horlogerie, E,: G. F, Sellink te Winterswijk, 

Doss. 3578: H.J., Maas te Winterswijk, Meddoschestraat 56, 
Vergunninghouder, E.i H, J, Maas te Winterswijk,

Doss. 3579: F, H, Lindenhovius te Winterswijk, Misterstraat 4 en 10,
Kruidenierszaak, koffiebranderij en tabakskerverij, 
E,: F, H, Lindenhovius en A, G, Lindenhovius, beiden te Winterswijk,

Doss, 3580: B, G, A, Eijsink te Winterswijk, Misterstraat 19, 
Horlogerie. E.: B, G, A, Eijsink te Winterswijk. 

Doss, 3581: Joh, Streek te Winterswijk, Misterstraat 89, 
Graan- en meelhandel, E.: J. Streek te Winterswijk.

Doss. 3583: A. Kappers G.Hzn., te Winterswijk, Misterstraat 23, 
Smederij en winkel, E,: A, Kappers te Winterswijk,

Doss: 3584: Firma J, H, Prinsen en Zonen te Winterswijk (B.P.), Misterstraat 88, 
Bakkerij, Venn,: J. H. en H.0. en H, W. Prinsen, allen te Winterswijk en 
G. J. Prinsen te Doetinchem.

Doss. 3585: H, J, ten Haken H.Jzn, te Winterswijk, Misterstraat 100, 
Sigarenwinkel. E,: H, J, ten Haken te Winterswijk,

Doss, 3586: J, F, de Meijer te Winterswijk, Wilhelminastraat 8, 
Bakkerij en winkel, E.: J, F. de Meijer te Winterswijk,

Doss, 3587: H. B, W. Iking te Winterswijk, Misterstraat 50, 
Schoenhandel en -makerij, E.: H, B’. W, Iking te Winterswijk.

Doss. 3588: Hotel „Stad Munster” te Winterswijk, Markt 11, 
Hotel. E.:H. B. J. Reiring te Winterswijk,

Doss. 3589: firma H. Rietberg Jzn. te Winterswijk, Zonnebrink 39, 
Stoomgrutterij, E.: C, C, Th, Rietberg en P. H. Kuipers, beiden te Winterswijk.

Doss, 3590: Firma A, Boesveld en Zonen (B.P.) te Winterswijk, Misterstraat 76, 
Smederij en winkel. 
Venn,: A. en G. W, en J, A. Boesveld, allen te Winterswijk.

Doss. 3591: G, B. ten Dolle te Winterswijk, Verlengde Ratumschestraat 27 
Kruidenierszaak. E.:G.B ten Dolle te Winterswijk. 

Doss, 3592: J, Wagendorp te Winterswijk, Stationsplein 35, 
Vergunning-Hotel, E.: J. Wagendorp te Winterswijk,

Doss, 3593: J, H, Huiskamp te Winterswijk, Kottenscheweg 7, 
Café, E.:J. H, Huiskamp te Winterswijk

Doss. 3595: Radstake te Winterswijk, Spoorstraat 1, Expeditiebedrijf,
E.: D. F. Radstake en J, F, Radstake, beiden te Winterswijk.

Doss. 3596: H. J, ten Haken te Winterswijk, Wooldscheweg 8, 
Aannemer, E.: H. J, ten Haken te Winterswijk.

Doss. 3597: H. Memelink te Winterswijk, Wooldscheweg 3, 
Smederij. E.: H, Memelink te Winterswijk.

Doss. 3598: C. A. Snijders te Winterswijk, Weurden 39, 
Slagerij. E.: C, A. Snijders te Winterswijk,

Doss. 3599: P. Janssen te Winterswijk, Weurden 9, 
Bakkerij, E,: P, Janssen te Winterswijk,

Door den Bliksem getroffen

VRIJDAG 26 OCTOBER 1923, Utrechts Nieuwsblad
DOOR DEN BLIKSEM GETROFFEN
Te Ratum  (gem.Winterswijk) is de bouwplaats De Stegge door den bliksem getroffen en geheel afgebrand. Met moeite is het vee gered.

Bede om hulp.

09 NOVEMBER 1923, Graafschapbode

Medeburgers van Winterswijk.
’t Vorige jaar hebben we ons tot u gewend om in de eerste plaats hulp te verleenen aan Borken. De resultaten waren overeenkomstig onze verwachtingen: als er hulp noodig is, dan blijft Winterswijk nimmer achter- Van de giften zijn toen ook anderen geholpen dan alleen uit Borken,Vreden en Bocholt.
Niemand had durven denken, dat de groote nood van het vorige jaar nog verergeren kon.
En toch is het zoo. Onze anders zoo rijke taal is niet in staat in woorden uit te drukken hoe groot de ellende is, die thans alle kringen in Duitschland ter neer drukt en tot wanhoop brengt.
Onze commissie heeft noodkreten gehoord van de besturen van Borken, Bocholt en Vreden.
Die noodkreten zijn het, die ons weder aan het werk hebben gezet, in onze Gemeente een collecte te houden voor onze naaste buren.
Wie spoedig helpt, helpt dubbel.
De besturen van de aangrenzende Gemeenten doen alle mogelijke moeite de slechte elementen uit onze gemeente te weren, en onze hulp zal hun zeer zeker een aansporing zijn in dezen nog meer waakzaamheid te betrachten. De Coöperatieve Landbouwersbond en de Afd.Meddo van den Boerenbond hebben op zich genomen de verschillende buurten te bewerken.
Het dorp (wijk A) is evenals het vorige jaar verdeeld over alle scholen in het dorp.
Maandag 12 dezer tusschen 12 en 1 uur zal door de kinderen van de hoogste klassen worden rondgegaan met lijsten en een geldzak. Teekent s.v.p. op de lijsten het bedrag aan geld, dat ge voor onze ongelukkige buren
over hebt.
Kunt ge giften in natura, levensmiddelen en kleeren missen deel dit even mee op de lijst, en het zal Maandag 14 dezer tusschen 2 en 5 uur opgehaald worden door een wagen van den heer Grimmelt, Hotel Klok.
Toont door uw gift hoezeer ge het waardeert, dat wij in onze gemeente een Hemel op Aarde hebben vergeleken bij de noodlijdende buren.
Helpt mede om de ellende te verzachten.
Zamelden wij het vorig jaar alleen voor de „nieuwe armen” thans is de werkloosheid zoo groot, dat we alle noodlijdenden uit de grensgemeenten willen helpen.
J. Jansma, G. Droppers, Woold J. W. Hesselink. J. F. Overweg. W. A. Willink. G. C. Rietberg. B. Th. Grimmelt W. Grooters. J.S. Heyman. J. Tenkink, Woold. J. H. Overkamp op Sewing. J. D. Heyink op Grooters, H. Kruiselbrink op Holthuis. W. Boxem, Kotten. H. Martin, Penningmeester.
Ondergeteekenden bevelen deze inzameling ten zeerste aan.
Ds. D. Cannegieter, Ds. F. C. Fleischer,Ds. Oskomp, Ds. Renting, Ds. Schielaar, Pastoor Kaeter en Pastoor Holtslag.

Handelsregister Winterswijk 16-23 Nov.1923

Nieuwe inschrijvingen:

Doss, 3697. Firma Schrör en Vriend (B.P.) te Winterswijk, Groenloscheweg 8.
Machinefabriek en Reparatie-werkplaats
Venn.: H. Schrör en W.Vriend, beiden te Winterswijk.

Doss. 3704., W. Wiggers te Winterswijk, Ratumschestraat 23.
Kleermakerij.
E.: W. Wiggers te Winterswijk.

Opheffingen:
Doss. 878. C. Donia J.zn. te Winterswijk, Molenpad 2.
Agenturen in Textiel.
De Handelszaak is met ingang van 23 Juli 1923 opgeheven.
Vereff.: C. Donia te Winterswijk.

Gemeentereiniging

DINSDAG 1 JANUARI 1924, Nieuwe Winterswijkse Courant
GEMEENTEREINIGING
Het vervoer van vuilnis, enz. in het dorp gedurende het jaar 1924, is na gehouden aanbestedling gegund aan den laagsten inschrijver, J.H.A.Smalbraak alhier

Tandarts Thielking

DINSDAG 1 JANUARI 1924, Nieuwe Winterswijkse Courant
TANDARTS J.L.THIELKING
Markt Winterswijk
Spreekuren:
Dagelijks van 9-12 en 1-4 uur
Donderdags niet

Nieuwjaarsgroet

DINSDAG 1 JANUARI 1924, Nieuwe Winterswijkse Courant
NIEUWJAARSGROET
Het comité van Winterswijk,
Dat graag den drank wil weren,
Komt bij den aanvang van het jaar,
d’inwoners feliciteren.

Het nieuwe jaar breng’ heel veel goeds,
Voor allen met zich mede,
Veel zegen op des levenspad,
Veel welvaart, rust en vrede!

Doch deze wensch wordt mede geuit;
DAT ALDOOR MEERDEREN HIER,
BEKAMPEN GAAN, WAT WELVAART ROOFT,
JENEVER,WIJN, BIER!
Het plaatselijk Drankweercomité

Handelsregister Winterswijk 28 Dec.1923 – 4 Jan.1924

Nieuwe inschrijvingen gedurende de week van 28 December 1923 tot 4 Januari 1924.
Doss.:. 3741. Van Zuilekom te Winterswijk, Weurden 4. 
Schoenmakerij en Schoenhandel. 
E.: A. G. W. van Zuilekom te Winterswijk.

Een kunstreis met hindernissen

ZATERDAG 5 JANUARI 1924, Utrechts Nieuwsblad
EEN KUNSTREIS MET HINDERNISSEN
Te Winterswijk zou de muziekver.uit de Duitsche plaatsje Weseke een uitvoering geven, waarop een talrijk publiek in het feestgebouw lang met ongeduld wachtte. De vereeniging had wegens den slechten weg plaats genomen in een rijtuig met vier paarden bespannen. Toen men aan ’t grensstation Kotten kwam, zoo vertelt de “Rott”, werd de toegang geweigerd, omdat de ontvanger het rijden met vier paarden niet gewenscht achtte, daarbij smokkelarij vermoedende. Met twee paarden wilde hij de muzikanten over de grens laten. Hier door moest een deel van het gezelschap den langen weg naar het dorp te voet afleggen. Met blijdschap werd het gezelschap na den langen tocht door het publiek ontvangen. Bij het concert kon men de ontstemming der medewerkers duidelijk merken

Gevonden voorwerpen

DINSDAG 8 JANUARI 1924, Nieuwe Winterswijkse Courant
GEVONDEN VOORWERPEN IN DE MAAND DECEMBER 1923

               BENAMING DER GOEDERENADRES VAN TERUGBEKOMING
    
3DECCeintuur van een mantelPolitiebureau
3DECZilveren brochePolitiebureau
3DECKoralen halssnoer (rood)G.Buyl, Vosseveld L 24
3DECPortem.met geldJ.Achten, Molenpad 25
3DECHerdershondKobus, Meddo 196
3DECZilverbonM.Venema, Meddoschestr.12
3DECBoxhondB.Willemsen
4DECCeintuur van een mantelH.Ribbink, Houtladingstr.3
4DECHeerenhandschoenPolitiebureau
4DECBos sleutelsHuiskamp,Bakker, Brinkheurne
5DECDuif 3-32-6722H.Brink, Wooldscheweg 27
5DECSpatlap van een rijwielJ.te Voortwis, Brinkheurne 54
7DECDuif (Rood)Römer, Scholtenenk 35
10DECDameshandschoenPolitiebureau
10DECPortem.met geldG.Hoftijzer, Dorpbuurt
10DECDasL.Droppers, L283
11DECZilveren knoopv.d.Schaaf, Zonnebrink
13DECGrijze SjaalPolitiebureau
13DECGrijze HandschoenGijsbers, Kottenschweg
13DECZwart gelakte ceintuurJ.Wolterink, Golsweg 9
13DECZweepW.Bekker, Beuzenesch 25
14DECWitte schortJ.Michelbrink, Wooldscheweg 2
15DECContactsleutel motorBollen, Miste 20
16DECHouten pijpJ.Bongen, Vredenscheweg 17
17DECPort.m.3 Cente, mesjeDr.Manschot, Weurden
17DECBrocheG.Schigt, B.H.Heldtstraat
17DECBijlWamelink, Groenloschenweg
18DECPaar zwarte kousenB.Beusink, Miste 67
18DECBruine hondAarnink, L102
18DECBruine mutsJ.Hesselink, kapper, Meddo
20DECDamessport.met ring e.g.Wiggers op Weideman K 148
22DECWitte dameshandsch.A.Willink, Vredenschestr.42
22DECBruine glace handsch.Wed.Plekenpol, Vredenschestr. 34
23DEC2100 Millioen markBeskers, Weurden 46
23DECWit konijnD.Harwig, Steenhouwerspad
23DECPort. met geldKappers, Postweg
23DECGedeelte van een pijpPolitiebureau
25DECWit-bruin konijnH.Bekker, 2e Gasthuisstr.17
26DECHuissleutelPolitiebureau
26DECPort.met geldG.Nuijs, Spoorstr.61
26DECZ.medaille e.1p.handsch.J.W.te Winkel, Peterstr.6
27DECKind handsch. (gestr.)Politiebureau
27DECGlace handschoenPolitiebureau
27DECHerdershondde Meyer, bakker, Wilhelminastr.
27DECPortem.met 1 centPolitiebureau
26DECZweepG.J.te Pas, L 16
29DECJonge herdershondHeezen, Plataanlaan
31DECGouden ring m.steenJ.Post Jzn, Prins Hendrikstr.
31DECSleutel (lips)Politiebureau
31DECCeintuurGeerdes, Kottenschweg 10
31DECPort.met geldPolitiebureau
31DECGrijze handsch.w.gev.Politiebureau
31DECCeintuur v.e.mantelPolitiebureau
    
    
    

Ds.Fleischer

DINSDAG 8 JANUARI 1924, Utrechts Nieuwsblad
DS.F.C.FLEISCHER
Winterswijk zal 1 Sept. een groot verlies hebben te boeken door het vertrek van Ds.F.C. Fleischer, van de Doopsgezinde gemeente aldaar. Het alg.bestuur der Alg.Ned.Ver. Het Groene Kruis heeft hem als voorzitter belast met het beheer over het Centraal Bureau te Utrecht, en hem volkomen vrijheid verleend, dit te voeren naar zijn beste weten, onder verantwoordelijkheid aan het bestuur, en voor belangrijke beslissingen met raadpleging eener commissie van bijstand, bestaande uit dr.H.C.Hamaker uit Utrecht, arts B.S.N.Stieler te Hilversum en mej. A.G. v.Hulst te utrecht. Verschillende vereenigingen hebben van de groote werk- en stuwkracht van ds.Fleischer geprofiteerd. Zijn kennis is velen personen en vereenigingen ten goede gekomen, nimmer klopt men te vergeefs bij hem aan om hulp, zoowel stoffelijk als geestelijk. Geen wonder, dat ’ t velen in Winterswijk buitengewoon  spijt

Handelsregister Winterswijk 23 jan.1924

Nieuwe inschrijvingen:

Doss. 3753. Hendrik Theissen te Winterswijk, Misterweg 39.
Handel in Schildersartikelen
E.: H, Theissen te Winterswijk.
Wijzigingen:

Doss. 2770. J. Lauterbach te Winterswijk.
Handel in schildersartikelen.
De handelszaak is met ingang van I Juli 1923 opgeheven.
Vereff.: J. Lauterbach te Winterswijk.
Voortzetting der zaak zie Doss. 3753.

Een dikke Populier

DONDERDAG 7 FEBRUARI 1924, Utrechts Nieuwsblad
EEN DIKKE POPULIER
In de tuin van de societeit de Eendracht te Winterswijk staat een populier, die wegens zijn bijzonderen omvang algemeen bekend is. Deze heeft een omtrek  van 4 mtr. en werd in 1868 geplant. Deze week zou de boom publiek worden verkocht maar wegens de moeilijkheid om den boom te vellen, waren er geen liefhebbers.

Wethouder Poppers

DINSDAG 4 MAART 1924, Nieuwe Rotterdamsche Courant
WINTERSWIJK
Gisteren heeft de heer M.POPPERS  Mzn.zijn 12 1/2-jarige wethouderschap herdacht. Ten gemeentehuize werd hij toegesproken door den burgemeester en de overige leden van het dagelijksch bestuur, en gisteravond hebben te zijnen huize het bestuur van den Vrijheidsbond, raadsleden en verscheidene anderen hem gecomplimenteerd

Doodgedrukt

ZATERDAG 19  APRIL 1924, Utrechts Nieuwsblad
DOODGEDRUKT
Donderdag is op het emplacement te Winterswijk de rangeerder Lammers tusschen wagons doodgedrukt.

Opticien Sellink

WOENSDAG 21 MEI 1924, Utrechts Nieuwsblad
OPTICIENS-DIPLOMA EXAMEN.
Voor het opticiens-diploma examen voor de commissie van het Technisch-Optisch Genootschap is geslaagd: G.F.Sellink, Winterswijk.

Dr.Koch overleden

DINSDAG 22 JULI 1924, Utrechts Nieuwsblad

DR.J.W.R.KOCH OVERLEDEN
Te Winterswijk is na een korte ongesteldheid op 63-jarigen leeftijd overleden dr.J.W.R.Koch, die als medicus en bioloog indertijd deel heeft genomen aan de van 1904-1905 onder leiding van R.Posthumus Meyjes gehouden Zuid-Nieuw-Guinea-expeditie. Na afloop dier expeditie heeft dr.K voor eigen rekening nog een reis door Ned-Indie ondernomen en de toendertijd aldaar bestaande sanitaire toestanden bestudeerd. Van zijn hand verschenen eenige bijdragen over genoemde expeditie, terwijl hij tot dr.promoveerde op een: Bijdrage tot de anthropologie der bewoners van Zuid-West en Nieuw-Guinea, benevens uitkomsten van lichaamsmetingenverricht bij Javanen, Sumatranen, Baliers en Sasahs. Nadien vestigde dr. K.zich te Winterswijk als praktiserend arts.

Landbouwtentoonstelling 1924

Landbouwtentoonstelling 13,14 en 15 AUGUSTUS 1924

DE A.S. LANDBOUWTENTOONSTELLING.
De plannen worden langzamerhand omgezet in daden. de terreincommissie heeft voor 3000 vierk. Meter tentruimte gehuurd en de verschillende werkzaamheden aanbesteed en gegund, wat totaal een uitgave vereischt van 7 tot 8000 gulden.
De buffetten in het Feestgebouw en de terreinen zijn verpacht van c.a. f 3000, de muziek is ook reeds aangenomen, wat een uitgaaf vordert van ca.f 1200. De inschrijvingen voor paarden, hoornvee, wolvee,pluimvee, bloemen etc. zijn groot, zoodat er voor de bezoekers heel wat te zien, en als ze er lust toe hebben, ook te genieten zal zijn.
Afgescheiden van de tentoonstelling wordt een Kermesse d’Etee op de weide bij het Feestgebouw gehouden, waarop behalve de gewone vermakelijkheden, ook het beroemde etablissement “Consael” behoort. In het Feestgebouw, het lokaal waar de inwendige mensch kan versterkt worden, treedt ’s morgens, ’s middags en ’s avonds een Dameskapel op, terwijl elke avond besloten wordt met een Bal.
Den laatsten avond zal een schitterend Vuurwerk van 159 nummers worden afgestoken.
Op 14 Augustus wordt ’s middags een Oogstfeest gegeven onder leiding van mevr. Wennink. Een 80-tal personen verleenen hieraan hun medewerking.
Op 15 Augustus wordt een groot Concours Hippique gehouden, iets nieuws voor Winterswijk.


Ongeluk Veerink op Tricot

VRIJDAG 15 AUGUSTUS 1924, Utrechts Nieuwsblad
VERBRAND
Op de tricotfabriek v.h. G.J.Willink te Winterswijk  sprong een ketel gevuld met kokend loog, waarvan de arbeider Veerink den inhoud gedeeltelijk over het lichaam kreeg. De verwonde werd ernstig verbrand en werd naar het ziekenhuis overgebracht.

Een gevaarlijke stier

VRIJDAG 12 SEPTEMBER 1924, Utrechts Nieuwsblad
EEN GEVAARLIJKE STIER.
In de buurtschap Woold, gem Winterswijk , bracht de zoon van den landbouwer een stier naar de weide, doch kwam daarbij te vallen. De stier wierp zich op hem en bracht hem verschillende kneuzingen toe. Dezelfde stier had den landbouwer reeds eerder aangevallen, waarbij deze een been brak.

Ongewenschte vrijwilligers

MAANDAG 27 OCTOBER 1924, Het Vaderland
ONGEWENSCHTE VRIJWILIGGERS
Te Winterswijk, komen herhaaldelijk Duitschers over de grens die zich vrijwillig willen verbinden bij het O.-I. leger. Waar evenwel de werving voor Duitschers gesloten is, heeft de militaire politie druk werk om de menschen naar hun vaderland terug te brengen.

Ingezonden stuk ‘Wander’

VRIJDAG 5 DECEMBER 1924

‘Mijn waarde Christiaan’.

Het blijkt toch gauwer gezegd dan gedaan, amice, in de St. Nicolaasweek aan de correspondentie te beginnen. Als je beweeglijk kroost en zelfs je anders zoo rustige wederhelft al dagen vooruit „ t heerlijk avondje” in d’r hoofd hebben en de vriendelijke lokstem niet van je wijkt om toch nog eens een straatje mee om te gaan, omdat ’t zoo echt stadsch gezellig is in ’t dorp en de winkels zoo sprookjesachtig mooi verlicht zijn, dan is er geen huisvader ter wereld, hoezeer zijn gedachten ook door andere beslommeringen in beslag genomen worden, die op den duur aan zulke vriendelijke verleidingen weerstand bieden kan. Dan zie je ook hem, door den ganschen familieraad geëscorteerd, menig avondje dorpwaarts gaan om in geduldige bewondering al het schoons te bezichtigen, dat daar in diverse étalages’ zoo verleidelijk ten toon is gesteld.

En voortschuifelend van stoep tot stoep moet het ook hem dan wel treffen, hoezeer onze middenstanders hun beste beentje voor hebben gezet om met Philips’ en P. G. E.M.’s wondere machten ons als lichtzoekende vlinders tot zich te trekken en hoe sommige de kunst doelmatig en smaakvol étaleeren prijzenswaardige vorderingen hebben gemaakt. Ongevraagd en ongeorganiseerd hebben zij ons onder begunstiging van uitgelezen winterweer een winkelweek bezorgd, die welgeslaagd mag heeten.

Welgeslaagd dan in dezen zin, dat het publiek er zich in verlustigd heeft en dat onze winkelstraten een allergezelligsten aanblik geven, heel wat fraaier b.v. dan de omgeving van ons marktplein, dat wel ‘t centrum van ons dorp heet te zijn, maar ’s avonds vanwege zijn middeleeuwsche duisternis zoveel mogelijk gemeden wordt.

Een onzer raadsleden is op het lumineuze idee gekomen ’s avonds de wijzerplaten van onzen toren electrisch te verlichten, maar belangrijker dan dat sprookjeslicht daar hoog boven ons, lijkt ons voorshands toch een doelmatiger voetlicht beneden, opdat ons eeuwenoude dorpscentrum niet tot een akelig doode plek worde gemaakt.
Men kan toch niet alles op onzen winkelstand laten aankomen, die — het blijkt meer — feitelijk het leeuwendeel eener behoorlijke verlichting voor zijn rekening heeft. Zijn ’s avonds na achten onze winkellichten gedoofd, dan blijkt, hoe somber ons dorp er uitziet en hoe op tal van plaatsen onze gemeentelijke verlichting in een behoorlijke vervulling van haar taak te kort schiet. Uit welk oogpunt alleen reeds het ons spijten zou, als onze middenstanders hun extra kosten en moeite niet redelijk vergoed kregen.

De wagenvrachten „zeer geschikte cadeaux”, die ze hebben laten aanrukken, doen vermoeden, dat ze de kooplust van de massa tamelijk hoog aangeslagen hebben, maar ik heb zoo’n heimelijke vrees, dat ze zich in de koopkracht van het groote publiek ditmaal wel eens leelijk vergissen konden, tenzij het maar een loos praatje is geweest, wat al zoo vaak van de officieele daken verkondigd werd, dat we zoo heel diep in de malaise gezeten zijn.

Van ons marktplein gesproken, ik vind dat onder al de groote dingen, die onze vroede vaderen tegenwoordig overhoop halen, onze „city” toch niet vergeten mag worden. Zoowel uit een oogpunt van marktvergrooting (waarom benoemen we geen permanente marktcommissie?) als verkeersverbetering, moet en kan hier stellig nog veel worden gedaan.
De eindelooze misere met het boomentransport om den hoek bij bakker Streek doet iederen vreemdeling met verbazing vragen, of dat hier altijd zoo geweest is en waarom er dan nooit verandering in gebracht is. De politie let tegenwoordig — zeer terecht — streng op de regels van het verkeer, doch deze allermiserabelste verkeersfout blijft bestendigd.

De perceelen „De Zwaan” tot aan of met de G. O. B. zijn volgens de terreinsituatie voorbestemd om te verdwijnen, of mogelijk heeft de vooruitziende leiding van Gemeentewerken nog radicaler oplossing in haar plan opgenomen, maar door de wangunst der tijden zal dit probleem helaas nog wel ettelijke jaartjes bij de vrome wenschen opgeborgen moeten blijven. Ik hoop het echter nog te beleven, waarde Christiaan, dat onze mooie, rijzige toren en ons fraaie kerkgebouw prijken mogen op een ruim plein, waarop Ratumsche-, Meddosche-, Woold- en Misterstraat in diverse richtingen veilig en riant uitkomen.

Pardon!, hoor ik al zeggen, laat eerst onze Wehmbeek-misère maar eens opgelost zijn. En ik geef toe: ook dat wordt tijd.
Maar daaraan wordt tenminste gewerkt. Zijn we wel ingelicht, dan is dit vraagstuk zijn oplossing nabij. Het gaat nog slechts over de keuze van het systeem, dat gevolgd zal worden, hetzij: reiniging van het afvalwater door de z.g. bevloeiingsmethode, zooals de Heidemaatschappij op groote schaal met succes te Tilburg toegepast heeft, maar waarvoor sommigen den bodem hier niet geschikt schijnen te achten, hetzij door middel van een chemisch-biologisch proces, zooals door het Rijksbureau voor zuivering van afvalwater aanbevolen is.

Mocht dit laatste procédé worden gevolgd, dat zal een reinigings-inrichting moeten worden gebouwd en de beek worden gerioleerd. Het spreekt van zelf, dat ons gemeentebestuur, zelf leek op dit gebied, zich hier geheel door deskundige adviezen moet laten leiden. Laten belanghebbenden, die al zoo vaak door ingezonden stukken, hekeldichten en weet ik wat voor zonderlinge reclame’s meer, de groote trom in beweging gebracht hebben, nog een wijle geduld hebben. Het „zuster Anna”, ziet gij nog niets komen? zal, hopen wij, eerlang op hun lippen besterven kunnen.

Bijgaand, amice, zend ik je onze plaatselijke bladen met hun Sinterklaas- en Begrootingslectuur. Ja, wat zeg je wel van onzen Raad? Kranig gewerkt, hè! met klappers en vuurpijlen, met principes en verzaakte programs, met vrij veel critiek en weinig loftuiting, met groot-steedsche algemeene beschouwingen en daarbij in ’t niet zinkende futiliteiten. Maar met dat al toch in één dag klaar gekomen en, wat meer zegt, ten slotte in vriendelijke harmonie gescheiden met de overtuiging in ’t hart, dat ons goede Wenters financieel in veilige haven is.

Dit laatste verheugt me, amice, omdat zwartgallige pessimisten bij vroegere gelegenheden zoo uit den brein meenden te moeten verkondigen, dat Winterswijks Bruintje ’t niet trekken kon, als we maar voortgingen verschillende zaken zoo ferm en royaal aan te pakken. Lees er vroegere raadsverslagen maar eens op na en het zal u opvallen, hoe dikwijls het spook van Winterswijks ondergang daar te voorschijn wordt gehaald. Maar terwijl velen van de zoozeer gevreesde beslissingen toch genomen zijn, is de Winterswijksche gulden naar algemeen gevoelen nog zoo gezond als een visch.

Gelukkig, want het verlanglijstje is nog vol genoeg. Donderdag alweer raad voor een beslissing inzake het Ziekenhuisvraagstuk.
Een belabberde geschiedenis: twee optima forma ziekenhuizen aan bod: een algemeen en een katholiek, terwijl één meer dan voldoende wezen zou. Zoo van een leien dakje zal ’t hierbij dan ook wel niet gaan, hetgeen reeds hieruit blijkt, dat als vrucht van lange voorbesprekingen in commissie-: en sectievergaderingen niet één, maar verschillende voorstellen worden aangeboden.
En dan nog het wegenrapport, dat als doorwrocht stuk werk, in zijn geheel respect afdwingt en den rapporteur alle eer aandoet, maar dat genoeg voetangels en klemmen blijkt te bezitten, om een zwaren dobber te hebben en zonder averij te komen.

Vermoedelijk zal de kwestie: alles uit den hoofdelijkenomslag of ook nevenbelastingen wel een scheidingslijn trekken, terwijl ook de baatbelasting (d.w.z. het verhalen van een deel der kosten op de aangrenzende eigenaren) bij de belanghebbenden in de buurt ongetwijfeld met gemengde gevoelens zal zijn ontvangen. Het ware te wenschen, dat de principieele brillen bij de bestudeering van dit belangwekkend rapport afgezet werden, omdat nu eenmaal het wegenvraagstuk voor een gemeente als Winterswijk met haar vele buurtschappen veel gecompliceerder is dan voor een stad of dorp met één dicht bebouwd oppervlak. 
De sectie’s zijn reeds afgeloopen en eerlang zullen we er wel meer van hooren.

Ik wil eindigen, amice, met je te zeggen, dat we tegenwoordig ook hier de perronkaartjesbelasting gekregen hebben. Hoewel ze ons anders op elk gebied heel goed weten te vinden, was dit tot nog toe zoowat het eenige terrein, waarop we ons zoo vrij voelden als een vogel in de lucht. Maar laat ons .tevreden zijn. Misschien is het een voorteeken van belangrijke dingen, die met onze spoor hier in de maak zijn. Als de naasting van de. Westfaalsche, die voorloopig wel aangenomen is, doch nog opnieuw in de Kamer komen moet, maar wat vlot van stapel loopt, is de kans groot, dat we hier eerlang een sneltreinverbinding met Duitschland krijgen zullen.

De vorige week heeft daarover reeds een conferentie met Duitsche spoorwegautoriteiten plaats gehad, maar het is begrijpelijk, dat men aan de overzijde liefst den afloop der naastingsgeschiedenis wilde afwachten. Bovendien zijn inzake ons emplacement omvangrijke plannen in bewerking, waarvan zeker te zijner tijd met belangstelling door onze ingezetenen kennisgenomen zal worden, vooral wanneer enkele ongewenschte toestanden meteen tot bevredigende oplossing kunnen worden gebracht.

En nu, amice; de maan schijnt door de boomen en dus een prettige St. Niklaas.
Als altijd, t. t.

Waterleiding

VRIJDAG 31 OCTOBER 1924, Het Vaderland
De gemeenteraad van Winterswijk heeft besloten tot inrichting van een eigen prise-déau en waterleiding. De kosten worden  begroot  op f 483.000

Handelsregister Winterswijk 26 Dec.- 2 Jan.1925

Nieuwe inschrijvingen

Doss. 4350: J. B. Anraad te, Winterswijk, Jonenstraat 8. Meubelmakerij,.
Beeldhouwerij, Meubelverkoop,
E.:J. B. Anraad te Winterswijk.

Wijzigingen:
Doss. 158:Zwanenberg’s Slachterijen  en Fabrieken te Winterswijk. (F.). 
Uitgetreden Beheerder filiaal Winterswijk: J. J. Hartogs te Winterswijk. 
Nieuwe Beheerder: A .de Leeuw te Winterswijk.

Doss. 1256: H. J. Luikenhuis te Winterswijk, Wijk B 57. Kruidenierswaren,enz. 
De E.: H. J. Luikenhuis is uitgetreden. 
De zaak wordt onder eigen naam voortgezet door: C. Freriks te Winterswijk.

Handelsregister Winterswijk 23-30 Jan.1925

Wijzigingen:

Doss. 632: Joh. H. Streek te Winterswijk, Wooldscheweg 28.
Uitgetreden: Wed. P. H. Streek geb. Lok te Winterswijk, als E.
De zaak wordt onder eigen naam door P. Streek J.Hzn. als eenigst eigenaar voortgezet.

Doss. 1283: Wed. H. J. Mol te Winterswijk, Steenhouwerspad 16.
Limonade- en Bierhandel, — Uitgetreden E.: Wed. H. Mol geb, Hennink te Winterswijk.
De zaak wordt onder eigen naam voortgezet door J. W. Mol te Winterswijk en is thans gevestigd te Winterswijk,
Goudvinkenstraat 29. Soort van bedrijf is thans: Limonade-, Bier- en Wijnhandel.

Doss. 623: M. W. Geerlings te Winterswijk, Markt 44. Ijzerhandel. 
De zaak is omgezet in een vennootschap onder firma
M. W. Geerlings & Zoon” te Winterswijk, Markt 44.
Handel in Huishoudelijke artikelen, Ijzerwaren en aanverwante artikelen. 
Venn.: M. W. en J.M. Geerlings, beiden te Winterswijk. 
Er is een filiaal gevestigd te Groenlo,Markt.

Dubbel getrouwd

DINSDAG 31 MAART 1925, Utrechts Nieuwsblad
BIGAMIE
De gemeentepolitie te Winterswijk heeft een geval van bigamie ontdekt

Veel inbraken

VRIJDAG 17 APRIL 1925 , Utrechts Nieuwsblad
DE KERKDIEFSTAL TE WESTERVOORT
Uit Arnhem wordt aan de “Tel.”gemeld: Het blijkt , dat de politie met de aanhouding van den Pool, in verband met den kerkdiefstal te Westervoort, een goede vangst heeft gedaan. Naar wij vernemen heeft de politie-deskundige dr.Hesselink, kunnen constateeren, dat de vingerafdrukken van dezen arrestant overeen komen met de vingerafdrukken, die gevonden zijn in een zevental woningen in de omgeving van Winterswijk. Zooals men zich zal herinneren, is daar den laatsten tijd op groote schaal ingebroken, zoo zelfs, dat er groote ongerustheid onder de bevolking ontstond. Het is zeer waarschijnlijk, dat men thans den dader te pakken heeft. Vermoedelijk is de aangehoudene eveneens de man, die op 27 December jl. de revolverschoten heeft gelost op een agent van politie te Winterswijk. Bovendien wordt de man verdacht van het plegen van verschillende inbraken in de omgeving van Ede. Het onderzoek hieromtrent wordt nog nader voortgezet.

Handelsregister Winterswijk 18 April 1925

Nieuwe inschrijvingen 18 April 1925

H. J. te Roller te Winterswijk, Misterstraat 77. Varkensslagerij.
J. M. te Roller te Winterswijk, Misterstraat 8. Rund-, kalfs- en  varkensslagerij.

Wijzigingen:
W. A. Roller te Winterswijk, Misterstraat 56.
Comestibles en modes.
De E.: W. A. te Roller te Winterswijk is uitgetreden.
De zaak wordt voortgezet door J. Wassink  te Winterswijk onder den handelsnaam
„Johan Wassink Magazijn „Movo” en is gevestigd te Winterswijk, Misterstraat 53.
Het bedrijf is thans: Fijne vleeschwaren en comestibles en kaas.

Opheffingen:
J. M. te Roller en Cie. te Winterswijk, Misterstraat 8. Vleeschwarenfabriek.
De handelszaak is met ingang van 1 Januari 1925 opgeheven.
Vereffenaren: J. M. en H. J. te Roller, beiden te Winterswijk.

H.Peters

DINSDAG 12 MEI 1925, Utrechts Nieuwsblad
DIE DURFT.
Te Winterswijk is de 80-jarige H.Peters weer begonnen met zijn dagelijksche zwemoefeningen in de beek, welke hij tot September of October denkt voort te zetten.

Opbrengst Olympiade

DINSDAG 26 MEI 1925, Utrechts Nieuwsblad
De sportcommissie te Winterswijk, heeft voor de Olympiade een som van f 323 bijeengebracht.

Gebr. Ter Hoffstedde Wooldstraat 10

23 JUNI 1925

Beslist het beste en voordeeligste adres voor: Huishoudelijke- en Luxe Artikelen en Speelgoederen.

Zoon Zegelink verdronken

VRIJDAG 03 JULI 1925, Utrechts Nieuwsblad
VERDRONKEN
Te Winterswijk  is het 8-jarig zoontje van den spoorwegarbeider Zegelink bij het baden verdronken.

Geslaagd HBS 5

VRIJDAG 17 JULI 1925, Utrechts Nieuwsblad
EINDEXAMEN HBS 5-J.
Winterswijk. Geslaagd de dames L.C.van Schothorst, A.Verburg, J.G.ten Houten, H.Wester, P.B.M.C.H. van Eekelen, M.H.P.Schopgens, en W.Pleit. en de heeren D.E.C.Klinkenberg, J.W.Postma, F.W.Brittijn, J.Boxem, J.H.W.Woordes, J.G.ten Houten, H.J.W.de Roos, G.J. Beyers en G.W.Jansen.

Massa besmetting Woold

ZATERDAG 29 AUGUSTUS 1925, Utrechts Nieuwsblad
MASSA INFECTIE
Men seint ons uit Winterswijk:  Bij een schoolfeest in de buurtschap Woold zijn gisteren vele kinderen – men zegt een 60- tal – ongesteld geworden. De geneesheer werd spoedig te hulp geroepen , die wel geen directe vergiftigingsverschijnselen constateerde, doch wel een algemeene besmetting. Verschillende artikelen werden in beslag genomen en zullen worden onderzocht. Men vermoedt echter, dat de gebruikte kaas infectiekiemen bevatte. Het onderzoek is in vollen gang.

Smid Hesselink

MAANDAG 31 AUGUSTUS 1925 , Utrechts Nieuwsblad
SMEDERIJ INGESTORT
Bij het leggen van buizen voor de waterleiding in de Gasthuisstraat te Winterswijk is de smederij van de firma H. ingestort. De voorgevel zakte met de fundeering in de gegraven gleuf. Het dak stortte eveneens in. Er gebeurden geen personnlijke ongelukken, niettegenstaande twee personen onder het puin bedolven werden. Een persoon kreeg zeer lichte verwondingen.

Herman Sibbink 90 jaar

11 SEPTEMBER 1925, Graafschapbode

Woensdag was Herman Sibbink 90 jaar geworden en is naar we vernemen de oudste inwoner van Winterswijk.
Maar’wat meer zeggen wil, Sibbink gaat nog alle dagen naar zijn werk in de textielfabriek van de firma M. M. Poppers.
Men heeft dan ook Sibbink dezen dag tot een onvergetelijken gemaakt. Ongeveer 7 uur stelde zich de muziekvereniging op de markt op en door de Ratumschestraat, Zonnebrink, Spoorstraat ging het naar de 3e Gasthuisstraat waar S. woont.
Daar aangekomen werd S. door den heer S. Poppers, een der firmanten, toegesproken. Ook namens de medearbeiders sprak de heer Stapelkamp die hem namens zijne collega’s een grooten stoel en pijp met een pond lekkere tabak aanbood. Dat S. door deze vriendelijke bejegening getroffen was
is niet te verwonderen.

Petroleum in den Achterhoek

18 SEPTEMBER 1925, Utrechts Nieuwsblad
PETROLEUM IN DEN ACHTERHOEK
Sinds de vondst van petroleum in den omtrek van Winterswijk, speciaal bij Corle, met tamelijk veel ophef werd aangekondigd ,heeft men omtrent de mogelijkheid van exploitatie niet veel meer vernomen. Bekend was geworden, dat het rijk de boringen heeft gestaakt, omdat ze te duur werden. De kosten, zoo vernemen wij, bedroegen per boring, soms ongeveer f 120.000 en daarbij kwam nog het risico van verloren buizen, die in den bodem achterbleven. In Corle heeft men voor ruim f 40.000 aan buizen moeten laten zitten. De boortoren, die te Vragender staat, wordt thans naar Meddo verplaatst voor een proefboring daar.

Van een zolder gevallen

MAANDAG 19 OCTOBER 1925 , Utrechts Nieuwsblad
VAN EEN ZOLDER GEVALLEN.
Te Winterswijk had de heer V. het ongeluk van een zoldertje boven een varkensstal te vallen. Hij viel met zijn buik op een paar uitstekende planken, met het gevolg, dat hij zware verwondingen kreeg. In zeer ernstigen toestand werd hij naar het ziekenhuis vervoerd, alwaar Dr.Enklaar tot operatie moest overgaan. De toestand van den patient is zorgelijk.

Vrouwenhandel

MAANDAG 26 OKTOBER 1925

Door de politie te Winterswijk is proces-Verbaal opgemaakt tegen den aldaar wonen den Z. wegens poging tot vrouwenhandel
(art. 250 ter W. v. S.)
Z. had getracht een Duitsch dienstmeisje te huren voor een berucht huis te Amersfoort.

Boringen naar Delfstoffen

DINSDAG 08 DECEMBER 1925, Utrechts Nieuwsblad
BORING NAAR DELFSTOFFEN
Te meddo bij Groenlo zal weer een boortoren verrijzen. Het moet vaststaan dat in den bodem der gemeenten Groenlo en Winterswijk zooveel delfstoffen aanwezig zijn, dat de mogelijkheid voor ontginning hier aanwezig is. Anders toch zouden er geen duizenden guldens aan boortorens ten koste worden gelegd, zooals thans geschiedt. Van deskundige zijde wordt medegedeeld, dat de hier aangeboorde steenkool van uitstekende kwaliteit is.

John Hendrik ter Borg

VRIJDAG 11 DECEMBER 1925

Wij allen, oud Winterswijkers, hebben de geleidelijke ontwikkeling van onze gemeente in de laatste tientallen jaren meegemaakt. 
We hebben als het ware steen voor steen zien afbrokkelen, van wat verdwenen is en  steen voor steen zien opbouwen van ’t vele nieuwe, dat kwam. “
Straten, huizen, bijzondere gebouwen, gas-,electriciteits- en andere voorzieningen — we hebben het alles geleidelijk voor onze oogen zien ontstaan en zien groeien, zonder schokken. 

Hij is geboren op 7 maart 1862 in Winterswijk, Gelderland, Nederland.
Hij is overleden op 18 februari 1960 in New York, New York, Verenigde Staten, hij was toen 97 jaar oud.

Maar deze Amerikaan geworden Winterswijker had nog het „olde Wenters” ,van een halve eeuw geleden voor den geest..
In zijn herinnering kende hij slechts een kleine gemeentekom, met nog vele landelijke straatjes en wegen, waar omheen slechts spaarzaam of geheel niet bebouwde gronden. Het kon niet anders, of ons tegenwoordige Winterswijk moest hem bijzonder getroffen hebben. Op vele punten moest hij zijn oude geboorteplaats niet meer terug gekend hebben!
Een dezer dagen, toen hoorden, dat de „Amerikaan” zich in het Burgerhotel van den heer Wagendorp (zijn zwager) bevond, stevenden we op hem af.

Een echte. Amerikaan! Geen Winterswijker, geen Hollander meer. De man van den dollar, die onzen Achterhoek en onze groote steden even „aandoet” — t o d o Winterswijk, Amsterdam etc., zcgt de Amerikaan letterlijk. 
We vonden hem ergens in een hoekje achter een tafeltje, vredig genietend van zijn vacantierust. Hij zat er letterlijk „gedoken” in een lange, zware jas met grooten, breeden kraag; een groote hoornen bril deed hem dadelijk als de vreemdeling binnen onze’muren kennen.

Vrij spoedig hadden we kennis gemaakt en volgde er een gemoedelijk praatje, in ’t Engelsch of in ver-Engelscht Hollandsch, al naar ’t hem inviel, en vele oude ; merkwaardige herinneringen wist hij te berde te brengen. Hij vertelde ons van zijn leven en van zijn oude
Winterswijk, dat hij nu op vele plaatsen niet meer terugkende.
We vernamen, dat-hij niet „Borgman” heette, zooals men ons aanvankelijk gezegd had, maar. John H e n.d r.i k  t e r  Borg.
Zijn vrouw was een geboren Aaltensche, en heette Hendrika. Wilhelhelmina Bekink, dochter van „Manus den Boer”, zooals de oude Bekink in den Aaltenschen volksmond heette.. .”.
De levensgeschiedenis van onzen Amerikaan is verder evenwel kort en sober.

Op bijna drie-en-twintigjarigen leeftijd, in de maand October van het 1884, verliet hij den vaderlandschen bodem, en zette koers naar vreemde, verre  gewesten: naar-Amerika.
3 November 1884 zette hij voet aan wal te New-York, hield zich zes jaren in den staat Minnesota op, en vestigde zich daarna blijvend in Rochester (staat New-York) als „landscape gardener” — aannemer, in het groot van tuin- en plantsoenaanleg. zooals de heer ter Borg ons dezen beroepsnaam toelichtte.

In Rochester nu heeft hij hard gewerkt. verwierf huizen en gronden, en werd een welgesteld man.
Thans, na vele tientallen jaren, was een sterk verlangen bij hem opgekomen, om zijn oude geboorteplaats, zijn Winterswijk nog eens terug te zien.
Zijn vrouw was het vorige jaar zeven maanden in Aalten geweest en zoo kwam nu de heer ter Borg, na een stormachtige reis van tien dagen, op den 3en November van dit jaar te Rotterdam aan, om nog éénmaal „het plekje grónd, waar eens zijn wieg op stond” terug te zien.
Dat „plekje grond” intusschen was gedurende zijn lange afwezigheid wel erg veranderd; slechts verspreide brokstukken van het oude Winterswijk, dat de heer ter Borg zich nog herinnerde, vond hij terug.
Zijn ouderlijk huis Markt — waar nu de heer Streek woont was geheel veranderd.
Nog enkele huizen meer waren daar onveranderd gebleven, b.v. dat, waar de heer Jansen thans zijn café heeft, en ’t oude huis van den heer Kraaienbrink. Met gemengde gevoelens van vreugde en weemoed beschouwde de thans twee-en-zestig jarige deze oude resten van de speelplaats van zijn jeugd.

Sommige oude plasjes en steegjes vond hij ook geheel onveranderd terug. De Tenkinksplas, de Bosschesteeg, de Lappenbrink, de Kruisseibrinksteeg, de stegen naar den Balinkesch en nog sommige andere waren aan den vooruitgang van den tijd ontgaen.
„Maar overigens was er geen straat, die niet een ander aanzien had gekregen.
’t Weurden en de Wooldstraat b.v. kende de heer ter Borg niet terug haast; de Koösteg, alias Spoorstraat en de Willinkstraat waren nog bijna geheel onbebouwd, toen hij onze gemeente voor goed verliet. 

Langs de Spoorstraat stonden nog slechts enkele huizen, b.v. dat van de familie Paschen, het huis, waar nu dokter Schothorst woont en de „Hoopsche molen” aan het Molenpad, die echter vrij vanaf de Spoorstraat te zien was.
(Deze molen is reeds geruimen tijd verdwenen, zooals men weet).
In de Willinkstraat herinnerde de heer ter Borg zich nog alleen het huis van de familie Willink. 

Op sommige punten raakte onzen Amerikaanschen Winterswijker de kluts geheel kwijt! Wanneer hij rond zwierf in de buurt
van ’t oude „Boer Balink”, van de Landbouw-winterschool of van den Scholtenenk, dan waande hij zich in een andere plaats dan zijnoude Winterswijk.
„Op vele plaatsen kon ik den weg niet terug vinden, en moest ik me met behulp van de beide kerktorens orienteeren”, zei hij ons.
In Februari hoopt de heer ter Borg weer naar Amerika, waar zijn geheele familie thans ingeburgerd is, te vertrekken. En hij zal zijnoude geboorteplaats wel niet meer terug zien.

Onwillekeurig vragen we ons af: hoe zal onze plaats er over weer vijftig jaar uitzien?
Zullen we dan een levendig mijn-bedrijf, groote industrieën, een druk scheepvaart- en spoorwegverkeer, een uitgebreid en dicht bebouwd straten- en wegennet zien…?
De voortgang der tijden voltrekt zich, óók aan ons Winterswijk
Quo vadimus

————————————————————————————————-
Notitie’s:
Jan Hendrik’s vader was Jan Hendrik ter Borg en is geboren op 11 september 1824 te Winterswijk , was wieldraaier en is overleden op 4 februari 1895 te Winterswijk op 70 jarige leeftijd.

Jan Hendrik’s moeder was Margaretha Elisabeth Krämer en is geboren op 13 mei 1831 te Schermbeck en is overleden op 17 april 1907 te Winterswijk.

Jan Hendrik had 8 broertjes en zusjes.

Jan Hendrik’s opa was Gerrit Jan ter Borg, geboren 8 november 1795 te Winterswijk en overleden op 10 juni 1872 te Winterswijk.

Jan Hendrik’s oma was Berendina Wessels, geboren 4 april 1800 te Winterswijk en overleden 26 feburari 1844 te Winterswijk

Ongeval Bakker Ten K

DONDERDAG 17 DECEMBER 1925, Utrechts Nieuwsblad
MET ZIJN HAND IN EEN DEEGMACHINE
Maandag had de bakker Ten K.te Winterswijk het ongeluk bij het kneden van deeg zijn hand in de machine te beknellen; dit lichaamsdeel werd totaal afgekneld. De bakker is naar het ziekenhuis overgebracht.

Tuindorp ‘Scholtenenk’ Winterswijk

18 december 1925
Graafschapbode

Watersnood

VRIJDAG 05 FEBRUARI 1926, Utrechts Nieuwsblad
De collecte voor den watersnood vanwege het Algemeen Comite heeft te Winterswijk f 10.732 opgebracht.

H.Paule Tweede plaats

WOENSDAG 10 FEBRUARI 1926, Utrechts Nieuwsblad
GYMNASTIEK
HET 30-JARIG BESTAAN VAN “HERCULES”
Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van bovengenoemde vereeniging heeft te Hengelo een persoonlijke wedstrijd plaats gevonden, waaraan werd deelgenomen door 8 turners van het keurcorps van het K.N.G.V. De uitslag was als volgt: 1. De heer W.F.Schuts (Utrecht), 2. de heer H.Paule (Winterswijk), 3. de heer A.stuijvenberg (Utrecht).

Voetbalwedstrijd Nederland – Zwitserland.

26 MAART 1926, Graafschapbode

Zondagmiddag half 3 zal in lhet Amsterdamsche Stadion. voor ruim 35000 toeschouwers ons nationale voetbal-elftal de Nederlandsche sporteer trachten hoog te houden tegen de Zwitsers, welke wedstrijd de aandacht van heel voetballend Nederland gespannen houdt.
Oudergewoonte zullen we de talrijke voetbal-enthousiasten in den Achterhoek ook ditmaal in de gelegenheid stellen dezen wedstrijd — zij het in gedachten en op papier— van minuut tot minuut te volgen.
Vanaf half drie precies kunnen belangstellenden het regelmatig van minuut tot minuut bijgehouden wedstrijd — verloop op onze geschreven bulletins volgen en vrijwel gelijktijdig met de vele duizenden in het Stadion van het verloop en den uitslag kennis nemen.
Het verslag zal vanaf bovengenoemd tijdstip worden gebullelineerd op de volgende plaatsen: Winterswijk bij boekhandel B. J, Rengelink, en bij de sigarenmagazijnen Dagelinckx en G. T. Minck.

Gebouw geschonken

29 MAART 1926, Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zaterdagmiddag heeft de plechtigs inwijding plaats gehad van het gebouw voor samenkomsten van de verpleegden der Rekkensche Inrichtingen, dat geschonken is door Mevr. A. P. G. Koch-Van Ginkel te Winterswijk, ter nagedachtenis aan haar echtgenoot dr. J.W.R. Koch, in leven arts aldaar.
Het woord voerden hierbij dE heeren Rene van Ouwenaller, voorzitter van het bestuur der Rekkensche Inrichtingen; dr. Schokking. oud-minister van justitie, en dr. W. L. Slot, directeur der stichting.
Onder de talrijke aanwezigen waren de heer baron van Heemstra, commissaris der Koningin in Gelderland en Snoeck Henkemans. lid der Tweede Kamer.
Muziek wisselde de toespraken af.
Het nieuwe, ruime gebouw is eenvoudig, doch smaakvol ingericht. Behalve de groote zaal voor de samenkomsten van de verpleegden, bevat het nog een kleinere zaal voor meer intieme bijeenkomsten en een keuken

Paard in de kamer

24 APRIL 1926, Tilburgsche Courant

Woensdagmorgen sloegen ter hoogte van den Zonnebrink te Winterswijk twee paarden gespannen voor een vrachtwagen, op hol.
De dieren waren niet in staat den bocht Willinkstraat-Weurden te nemen en botsten tegen een woon- en winkelhuis.
Een der viervoeters vloog door het raam en kwam in de voorkamer terecht, waarin op dat oogenblik geen menschen waren.
Het kostte heel wat moeite het dier uit zijn benarde positie te verlossen.

Brandstichting Meddo

DINSDAG 27 APRIL 1926, Utrechts Nieuwsblad
BRANDSTICHTING
De politie te Winterswijk heeft gisteravond gearresteerd den 18-jarigen G.J.M., verdacht van brandstichting te Meddo. Hij heeft bekend gister aldaar een woonhuis in brand te hebben gestoken en eenige weken geleden brand te hebben gesticht in een perceel. De jongeman zal ter beschikking der Justitie worden gesteld.

Opening Cafe Beskers

30 APRIL 1926, Graafschapbode
Zaterdag 1 Mei
OPENING van het café BESKERS, Kottenscheweg — Winterswijk,
Ingebruikneming der groote zaal Pinksteren a.s.
Bestelingen voor Bruiloften en partijen, na Pinksteren te houden, worden reeds thans aangenomen.
Beleefd aanbevelend, J. A. BESKERS.

Kon.onderscheiding G.W.ten Dolle

DINSDAG 04 MEI 1926 , Utrechts Nieuwsblad
UIT DE STAATSCOURANT
Bij Kon.besluit is aan G.W.ten Dolle, tuin- en huisknecht in dienst van mevrouw weduwe C.Paschen geboren Roelvink te Winterswijk, de bronzen eere-medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, toegekend.

Brand Groenloseweg

ZATERDAG 8 MEI  1926, Nieuwe Rotterdamsche Courant
Te Winterswijk zijn vannacht twee woningen, bewoond door de gezinnen Jansen en Zwierink, aan den Groenlooschen Weg afgebrand, De oorzaak van den brand is onbekend. Er werd niets gered.

Failliet B.Mol

MAANDAG 10 MEI 1926, Utrechts Nieuwsblad
FAILLISSEMENTEN
Uitgesproken: B.Mol, groentenhandelaar te Winterswijk.

Bakker Willemsen

WOENSDAG 19 MEI 1926, Het Vaderland
Het 7-jarig zoontje van Bakker Willemsen aan den Haitsma-Mulierweg te Winterswijk, klom op een disselboom die een in beweging zijnden vrachtauto en aanhangwagen verbond. Het knaapje viel er af, met een treurige gevolg, dat een der achterwielen over zijn beentjes ging. Onmiddellijk werd de ongelukkige naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij weldra overleed.

Lunchroom geopend

21 MEI 1926, Graafschapbode

Gedurende de Turnfeesten is de
LUNCHROOM geopend
en verkrijgbaar:
Vanilleijs met Slagroom,
Verfrisschende Dranken,
Warme en koude Spijzen.
Ruim voorzien in diverse soorten gebak.
Beleefd aanbevelend,
J. F. DE MEIJER, Banketbakker,
Wilhelminastraat, Tel. 221, WINTERSWIJK.

Gemeentelijke waterleiding Winterswijk

ZATERDAG 29 MEI 1926, Het Vaderland
GEMEENTELIJKE WATERLEIDING WINTERSWIJK
Met eenige officeele plechtigheid heeft gistermiddag te Winterswijk  de opening plaats gehad van de Gemeentelijke Waterleiding, tot welker bouw de raad  besloten had, nadat het groote plan voor geheel Oostelijk Gelderland fiasco geleden had.
Verscheidene officieele personen waren te 3 uur op het gemeentehuis samengekomen. Burgemeester jhr.van Nispen heette allen welkom met een rede, waarin hij de beteekening en de wording dezer waterleiding schetste, hulde brengende aan wijlen ir.v.Breggen, den overleden secretaris van het groote plan, wiens arbeid middelijk tot het gemeentelijk eigen plan heeft geleid. De heer Van Loben Sels deed daarna door opening der kraan den eersten waterstraal te voorschijn komen en beantwoordde de rede van den burgemeester met  eenige sympathieke woorden aan het adres dezer gemeente, die zijn inziens in de toekomst, belangrijk zal worden in verband met de gevonden bodemeigenschappen. Ook aan het kanalennet zal deze plaats op den duur wel worden aangesloten. Verder werden nog toespraken gehouden  door den directeur van Mabeg en de heeren Bardet en Krul, welke beide laatsten lieten uitkomen, dat zij natuurlijk liever hier gekomen  waren om de voltooiing van het groote streekplan  bij te wonen, maar niettemin de hoop uitspraken dat eerlang toch door samensmelting van Lochem, Winterswijk en Doetinchem het oude plan nog verwezelijkt zou kunnen worden. Na het aanbieden  van den eere-wijn werd de watertoren bezichtigd en een bezoek gebracht aan het pompstation te Corle waar de thee werd gebruikt en de burgemeester met een woord van dank voor de belangstelling  de plechtigheid sloot

Brandstichting Vredenseweg?

MAANDAG 14 JUNI 1926, Utrechts Nieuwsblad
BRANDSTICHTING?
Hedenmorgen te 7 uur, brak brand uit in een woning van de Volkshuisvesting aan den Vredensche weg te Winterswijk. De brand ontstond doordat zekere B. , die een ring onder het dak had laten vallen, met een brandende petroleumlamp ging zoeken, waardoor een matras in brand geraakte. De buren wisten den brand spoedig te blusschen. De politie arresteerde B. onder verdenking van brandstichting, omdat bleek, dat de matras naar petroleum rook.

B.bekend brandstichting

WOENSDAG 16 JUNI 1926, Utrechts Nieuwsblad
BRANDSTICHTING
Men meldt ons uit Winterswijk: De in arrest gesteld B., verdacht van brandstichting heeft thans bekend. Hij verkeerde in geldgebrek en wilde op deze wijze in het bezit komen van de assurantiegelden. Hij is ter beschikking van de Justitie gesteld en naar Zutphen overgebracht.

Een extra kolentrein

MAANDAG 12 JULI 1926, Utrechts Nieuwsblad
EEN EXTRA KOLENTREIN
Als gevolg van de mijnwerkersstaking in Engeland rijdt thans iederen avond een extra-kolentrein van 40 a 50 wagons via Winterswijk-Hoogezand naar Delfzijl voor het bunkeren van Engelsche schepen.

Handelsregister Winterswijk 25 Juni 1926

Nieuwe inschrijvingen:

Doss. 5283: H. Feberwee te Winterswijk, Weurden 60.
Rijwielhandel en reparatie-inrichting, 
E.: H. Feberwee te Winterswijk.

Wijzigingen:
Doss, 1794: J, A. Beskers te Winterswijk, Parallelweg 64.
Vergunninghouder.
De zaak is verplaatst en de eigenaar verhuisd naar Winterswijk, Kottenscheweg 4.

Handelsregister Winterswijk 2-17 Juli 1926

Nieuwe inschrijvingen:

Doss. 5304. ,,Het Kappershuis” te Winterswijk, Ratumschestraat 24,
Kapperszaak, Sigaren en Cigaretten.
E.: W. A, Schlichte te Winterswijk.

Doss. 5305. M. J. Vulker te Winterswijk, Weurden 15. 
Fruit- en Groentehandel, 
E.: M. J. Vulker te Winterswijk.

Doss. 5306. E. Stemerdink te Winterswijk, Meddoschestraat 56, 
Café.
E.: E. Stemerdink te Winterswijk,

Doss. 5307. H. J. ter Beek te Winterswijk, Meddoschestraat 60. 
Sigarenwinkel. 
E.: H. J. ter Beek te Winterswijk.

Doss. 5308. W. Boersbroek te Winterswijk, Meddoschestraat 34. 
Kappers- en Sigarenzaak. 
E,: W. Boersbroek te winterswijk.

Doss. 5309, P. A. Schmidt te Winterswijk, Meddoschestraat 31. 
Ijzerhandel en smederij. 
E.: P. A. Schmidt te Winterswijk.

Doss. 5310. B. Slotboom te Winterswijk, Verl, Ratumschestraat 9, 
Heeren-modeartikelen en kleermakerij, 
E.: B.Slotboom te Winterswijk.

Doss. 5311. J. B. Hamburg te Winterswijk, Wooldstraat 32. 
Drogisterij.
E.: J. B. Hamburg te Winterswijk.

Doss. 5312. D. W. Wassink te Winterswijk, Ratumschestraat 47/49. 
Kaashandel. 
E,: D, W. Wassink te Winterswijk.

Doss. 5313, B. W. Wiggers te Winterswijk, Meddoschestraat 51. 
Drogisterij en Schilderszaak. 
E.: B. W. Wiggers te Winterswijk.

Doss. 5314. G. J, Slotboom te Winterswijk, Verl. Ratumschestr. 33. 
Aannemer van timmerwerken. 
E.: G. J.Slotboom te Winterswijk.

Doss. 5315. J. Uwland J.B.zn. te Winterswijk, Meddoschestraat 20,
Kruideniers- en Manufacturenwinkel.
E.: J. Uwland J.B.zn. te Winterswijk.

Doss, 5316, W. R. Berghuis te Winterswijk, Meddoschestraat 41.
Schilderszaak. 
E.: W. R. Berghuis te Winterswijk.

Wijzigingen:
Dos.. 554. Joh. te Winkel te Winterswijk, Wooldstraat 16. 
Koloniale waren en porceleinhandel.
Zaak is verplaatst en eigenaar verhuisd naar Winterswijk, Weurden 8.

Doss. 1332. A. Kraaijenbrink te Winterswijk, Markt 48. 
Caféhouder.
Zaak is verplaatst en eigenaar verhuisd naar Winterswijk, 
Ratumschestraat 1.

Rijks H.B.S.

MAANDAG 26 JULI 1926, Utrechts Nieuwsblad
RIJKS H.B.S.
Winterswijk, geslaagd:J.Th.Spaen, G.J.de Vries, J.W.Baten, E.van Schothorst, mej. E.J.Brittijn, mej. M.J.de Boer, mej. L.Windmuller, mej. J.B.Roerdink, H.J.van den Berg, G.B.ten Haken, G.J.Konings, W.P.C.Konings, J.A.Klein Poelhuis, H.H.Nijhuis en A.W.Rauwerdink.

Handelsregister Winterswijk 16-30 Juli 1926

Handelsregister.
(Nieuwe inschrijvingen gedurende de week van 16 tot 30 Juli 1926.

Doss. 5321. G. te Brummeistroete te Winterswijk, Gasthuisstraat 45.
Kruidenierswinkel. E.: G te Brummeistroete te Winterswijk.

Doss. 5322. J. W. Meijnen, te Winterswijk, Nieuwstraat 8, Schildersbedrijf 
en Kruidenierswinkel, E.: J. W.Meijnen te Winterswijk.

Doss, 5323. J. ‘C. Freriks te Winterswijk, Bosschesteeg 6. Meubelhandel.
E.: J. C. Freriks te Winterswijk,

Doss. 5324. J. H. Knuivers te Winterswijk, Gasthuisstraat 21. 
Café. E.: J. H. Knuivers te Winterswijk.
Doss. 5325. Hotel Lunchroom „Centraal” te Winterswijk, Misterstraat 68. 
E.: B . te Hennepe te Winterswijk.

Doss. 5326. G. R. te Gussinklo en Zonen te Winterswijk, Wooldstraat 38. 
(B.P.) Schildersbedrijf. Venn,: G.R. te Gussinklo Sr., R. J. H. te Gussinklo en G. R. te Gussinklo Jr., 
allen te Winterswijk.

Doss. 5327. H. H Baten te Winterswijk, Gasthuisstraat 61. 
Schoenwinkel en Schoenmakerij. E.: H. H. Baten te Winterswijk. 

Doss, 5328. G, B. Huiskamp te Winterswijk, Goudvinkenstraat 35. 
Wagenmakerij en Carosseriebouw. E: G, B. Huiskamp te Winterswijk.

Doss. 5329. H, J, H. Hendriks te Winterswijk, Emmastraat 6. 
Schilder en handel in schildersbenoodigdheden.
E,: H. J. H. Hendriks te Winterswijk.

Doss. 5331, E. J. Habers te Winterswijk, Jonenstraat 4. 
Schilderszaak en schildersbenoodigdheden, 
E.: E. J.Habers te Winterswijk.

Doss. 5332  G. H. Beijers te Winterswijk, Groenloscheweg 3712. 
Brood-Koek en Banketbakkerij. E.: G. H.Beijers te Winterswijk.

Doss, 5333. H, H, Abbink te Winterswijk, Gasthuisstraat 541, 
Rijwiel-handel, E,: H. H. Abbink te Winterswijk. 

Doss,5334, H.A.Bloemers te Winterswijk, Haitsma Mulierweg 2. 
Aannemer van bouwwerken. E.: H. A.Bloemers te Winterswijk.

Doss. 5335. G, Drenth te Winterswijk, ‘Weurden 56, 
Brood- en Banketbakkerij, E.: G. Drenth te Winterswijk.

Wijzigingen:

Doss. 3775, Muziekhandel R. Schepel te Winterswijk, Spoorstraat 41.
Zaak verplaatst en eigenaar verhuisd naar Winterswijk, Misterstraat 6,

Doss. 1868, J. C. de Gans te Winterswijk, Weurden 59, 
Damesconfectie. Zaak is verplaatst en eigenaresse verhuisd naar Winterswijk,
Spoorstraat 27,

Doss. 1621, Fa. Gebr. Lindeman te Winterswijk, Dorpbuurt L 234. 
Steenbakkersbedrijf. Zaak is met ingang van 1 Juni 1926 omgezet in een 
naamlooze vennootschap, onder handelsnaam
„N.V. Stoomsteen- en Pannenfabriek „De Vlijt” te Winterswijk, Misterweg 234. 
Dir.: J. D. en G. J. Lindeman,
beiden te Winterswijk. 
Maatschappelijk kapitaal bedraagt: ƒ 75.000.—, 
Het is geheel geplaatst en gestort.

Doss. 1871. Garage Westerdiep te Winterswijk, Singelweg, 
Repareeren en verkoopen van automobielen en motoren. 
Zaak is verplaatst en eigenaar verhuisd naar Winterswijk, Misterweg L 330 1 

Handelsregister Winterswijk 30 Juli-6 Aug.1926

Handelsregister.
Nieuwe inschrijvingen gedurende de week van 30 Juli tot 6 Aug. 1926:

Doss. 5339. G. J. Roeterink te Winterswijk, Verlengde Ratumschestr. 28.
Café. E.: G. J, Roeterink te Winterswijk,

Doss. 5340, F. Monasso te Winterswijk, Jonenstraat 27, Terrazzowerken.
E.: F. Monasso te Winterswijk.

Doss. 5341. G. J. Ubbink te Winterswijk, Meddoschestraat 36.
Handel in huishoudelijke artikelen.
E.; G. J. Ubbink te Winterswijk.

Doss. 5342, H.H.Willemsen te Winterswijk, Tuuntestraat.
Aannemer van bouwwerken.
E.: H. H. Willemsen te Winterswijk.

Doss. 5343. H. Knook te Winterswijk, Vredenschestr.
Meubelfabriek en Machinale Houtbewerking.
E.: H. Knook te Winterswijk.Handelsregister, Winterswijk, Roeterink, Monasso, Ubbink, Willemsen, Knook,

Verongelukt Gasthuisstraat

MAANDAG 23 AUGUSTUS 1926, Het Vaderland
Te Winterswijk is in de Gasthuisstraat het 7-jarig dochtertje van den heer D. al fietsende onder een vrachtwagen gekomen en onmiddelijk gedood.

Een Doode

DINSDAG 24 AUGUSTUS 1926
Te Winterswijk is Zaterdag in de Gasthuisstraat het 7-jarig dochtertje van den heer D. al fietsende onder een vrachtwagen gekomen en onmiddellijk gedood.

Diphterie

24 SEPTEMBER 1926, Graafschapbode

Wie de kippen wenscht ingeënt te hebben tegen
DIPHTERIE
wordt aangeraden, dit nu te laten doen.
Dr. BOS,
Veearts, WINTERSWIJK.

Handelsregister Winterswijk 11 October 1926

Nieuwe inschrijvingen:

Doss, 5446. H, Kappers te Winterswijk, Kotten H. 74,
Schoenmakerij en Drogisterij.
E.: H. Kappers te Winterswijk.

Doss. 5447. Wed. H. W. Oonk te Winterswijk, Kotten H 73.
Bakkerij en Graanmalerij.
E.: Wed. W. Oonk geb. Rauwerdink te Winterswijk.

Doss, 5448, H. J. Schreurs te Winterswijk, Kotten H. 71.
Café en Timmerman.
E.: H. J. Schreurs te Winterswijk.

Doss. 5451. Hotel Pension „Wamelink” te Winterswijk, Wooldscheweg 53.
E.: W. Dijkgraaf te Winterswijk

Wijzigingen:  
Doss. 5359, N.V. Consumptie Handelsonderneming „Prakticus”,
Hoofdkantoor te Rotterdam. Filiaal o.a. te Winterswijk, Berkenstraat 4, 
Het filiaal te Winterswijk is verplaatst naar Nieuwstr. 16.

Doss. 3850, Wed. C, Ribbink-Roerdink te Winterswijk, Misterstraat 64.
Bakkerij en winkel.
Uitgetr. E.: Wed. C. Ribbink geb.B. Roerdink, Winterswijk.
Zaak wordt voortgezet door J, Paalman, Winterswijk onder handelsnaam
„J. Paalman v.h, Wed. C. Ribbink”.

Doss. 1266. G. J. Streek Sr, te Winterswijk, Wijk I. 21.
Stoom-Loon-Zagerii en Korenmaalderij.
Uitgetr. E.: G. J. Streek Sr., Winterswijk.
Zaak wordt onder eigen naam voortgezet door G. J. Streek Jr., Winterswijk.
Het bedrijf is thans: Houtzagerij, Graanmalerij en Kruidenierswinkel

Hij wilde geen verbaal tegen zichzelf opmaken

DINSDAG 12 OCTOBER 1926, Utrechts Nieuwsblad
HIJ WILDE GEEN VERBAAL TEGEN ZICHZELF OPMAKEN.
Doordat hij plotseling zoo veel mogelijk links van den weg hield en in de sloot reed met zijn auto, kon N.uit Deeventer op den Wooldschen weg onder Winterswijk, een aanrijding voorkomen, meldt het ” Vad” .Het ongeval werd veroorzaakt doordat een fietser zich niet aan de regelen van den weg hield. De overtreder was …………. een veldwachter, die reed met twee kinderen op zijn fiets. Nadat de wielrijder zich bekend had gemaakt als veldwachter, verzocht M. hem van het gebeurde tegen zich zelf proces-verbaal op te maken. hetgeen echter niet geschiedde.

Handelsregister Winterswijk 22 Oct.1926

Nieuwe inschrijvingen:

J. W. Helder te Winterswijk, Meddo D 122,
broodbakkerij, graanmalerij en graanhandel.

J. Beernink te Winterswijk, Kotten H 69 1,
rijwielhandel en reparatie-inrichting.

Wijzigingen:
J. M. Esselink te Winterswijk, Kotten wijk H 121,
kruidenierswaren.
De eig. J. M. Esselink is uitgetreden.
Nieuwe eig. H.J. C. ten Haken te Winterswijk.

Verdronken Mej.M.B.

MAANDAG 20 DECEMBER 1926, Utrechts Nieuwsblad
VERDRONKEN.
De 30-jarige mej.M.B. is in een beek te Winterswijk verdronken

Brand Cafe Havenzicht

DINSDAG 28 DECEMBER 1926, Utrechts Nieuwsblad
BRAND.
Te Winterswijk is door onbekende oorzaak het voor eenige jaren nieuw gebouwde cafe ” Havenzicht” van den heer M., gelegen aan den Walienscheweg, geheel uitgebrand. Verzekering dekt de schade.

Menselijk geraamte in Kotten

VRIJDAG 31 DECEMBER 1926, Utrechts Nieuwsblad
UIT DEN TIJD DER FRANSCHE OVERHEERSCHING.
De ” Geld.Bode” , die in den Gelderschen Achterhoek verschijnt, bevatte dezer dagen het volgende bericht: Een jonge Duitscher, die werkzaam was op ’n boerderij in de buurtschap De Brinkheurne bij Winterswijk, bracht een bezoek aan zijn geboorteplaats Bocholt. Daar vertelde hij aan een zeer ouden man, dat hij in Winterswijk werkzaam was. Bij den ouden man werden toen blijkbaar herinneringen levendig. Hij deelde den jongen Duitscher mede, dat zijn vader in Napoleon’s tijd gediend had op een bouwplaats aan den Kottenschen weg en dat op deze boerderij een kozak, die het den menschen lastig maakte, was doodgeslagen en op zeer geheimzinnige wijze was begraven in den koestal, daar ” waar de eerste koe stond”. Na zijn terugkomst vertelde de jonge man dit op zijn beurt aan de arbeiders die bezig waren den stal te verbouwen. Zij zochten en vonden op de aangeduide plaats ….. een menschen geraamte met nog een paar gave schoenen, alsmede eenige overblijfselen van een soldatenkleding

F 21.000 zoek geraakt

WOENSDAG 05 JANUARI 1927, Het Vaderland
F.21.000 ZOEK GERAAKT
De directeur der Geld.Credietvereeniging te Winterswijk  heeft bij de politie aldaar aangifte gedaan van het feit, dat hij  24 December jl. f 21.000 per post had verzonden naar een Bank te Berlijn, welk bedrag niet is overgekomen. Er wordt een onderzoek ingesteld.

Lijk in een Leemput gevonden

DONDERDAG 06 JANUARI 1927, Het vaderland

Dezer dagen is in een der leemputten aan den Misterweg te Winterswijk een rijwiel gevonden, dat afkomstig bleek te zijn van den 34-jarigen B., die korten tijd geleden de ouderlijke  woning verlaten had en daar tot op heden  niet was teruggekeerd. De politie stelde naar aanleiding van deze vondst een onderzoek in en haalde het lijk van B. uit een der leemputten op. Het staat nog niet vast, of hier van een ongeluk  of van een misdaad sprake is.

Dreigend conflict te Winterswijk

DONDERDAG 03 FEBRUARI 1927, Het Vaderland

Hoop op een minnelijke schikking
Waarschijnlijk zal het dreigende conflict bij de texielfabriek van de firma Willink en Co te Winterswijk nog worden bijgelegd. De firma had loonsverlaging ingevoerd zonder het bestuur van de Twentsche-Geldersche Fabrikantenvereeniging daarin te kennen. Toen het nu tot een staking dreigde te komen, heeft het bestuur bijtijds ingegrepen en weten te bewerken, dat de staking nog 14 dagen zou worden uitgesteld. Intusschen heeft er een bespreking vanwege de Fabrikantenvereeniging met de firma Willink plaats gehad, waarbij zij zich heeft bereid verklaard, de loonsverlaging in te trekken. Echter was zij niet bereid, de gevraagde loonsverhoging toe te staan. Dit is thans aan den Textielarbeidersbond De Eendracht medegedeeld. Het hoofdbestuur van dien bond heeft zich nu met een schrijven tot de Fabrikantenvereeniging gericht, waarin een conferentie wordt verzocht, mede  in verband met het ultimatum tot die firma gericht, als gevolg waarvan de staking Maandag a.s. zou zijn ingegaan. Verwacht mag worden, dat er alsnog een minnelijke schikking kan worden getroffen

Fruitwinkel A. Lüpschen

08 FEBRUARI 1927, Graafschapbode

OPENING FIJNE FRUITWINKEL

Ondergetekende bericht hiermede het geachte publiek van WINTERSWIJK, dat hij Vrijdagavond, een Nieuwe Zaak heeft geopend in de Meddoschestraat 1,
tegenover het Postkantoor, laatst bewoond door D. BRUIL,
Steeds voorradig een fijne collectie Fruit, als: Sinaasappelen’
Citroenen, Bananen, Noten, enz. Groenten in blik, versche Groenten
Vruchten op Sap, Sardines en Zalm in blik, Gemarionneerde Haring’
LEVERPASTEI HEULSTRA is beslist de beste!
AANBEVELEND, A. Lüpschen
OOK ZONDAGS GEOPEND.

J.Stienstra Overleden

DONDERDAG 17 FEBRUARI 1927, Het Vaderland
Overleden:
J.Stienstra, 57 jr. Winterswijk
(Dir.Boterfabriek: Geb:07-02-1871 te Tzum, overleden 15-02-1927 te Winterswijk)

Boek B.Stegeman

WOENSDAG 20 APRIL 1927, Het Vaderland
HET OUDE KERSPEL
Bij W.J.Thieme en Cie te Zutphen zijn ter perse om binnenkort te verschijnen:
B.Stegeman Het Oude Kerspel Winterswijk

Staking in het bouwbedrijf te Winterswijk

DINSDAG 26 APRIL 1927, Utrechts Nieuwsblad

STAKING IN HET BOUWBEDRIJF TE WINTERSWIJK.
Te Winterswijk zijn de bouwvak-arbeiders, georganiseerd in den Alg.Ned.Bouwarbeidersbond, den Ned.Christ.Bouwarbeidersbond en den Ned.R.K. Bouwarbeidersbond, in staking gegaan. Ongeveer drie weken geleden was namelijk door de drie bovengenoemde bonden een schrijven gezonden aan de werkgevers-organisaties waarin aangedrongen werd op het afsluiten van een collectief contract voor den tijd van minstens een jaar en waarin als minimumloon werd bepaald voor de timmerlieden 60, voor de metselaars 65 en voor de opperlieden 55 cent per uur, terwijl er tevens op geheele invoering van het landelijk collectief contract werd aangedrongen. De werkgevers verklaarden zich niet bereid, tot teekening van dit collectief contract over te gaan en stelden voor de minimumloonen als volgt te bepalen: voor timmerlieden op 55, voor de metselaars op 60 en voor de opperlieden op 45 cent per uur. Op dit voorstel der werkgevers werd van de arbeidersorganisaties geen antwoord ontvangen. Door de drie genoemde bonden werd hierop een ultimatum gesteld, waarop voor Vrijdag 22 April des namiddags te 1 uur antwoord verwacht werd, doch dat door de werkgevers niet werd beantwoord. De staking omvat het personeel van nagenoeg alle bouwondernemers te Winterswijk.

Inboedelverkoop

WOENSDAG 27 APRIL 1927
 
J. B. ROELVINK, Notaris te Winterswijk, zal op Woensdag 27 April a.s., des voorm. 10 u., ten sterfhuize van Mevr. Wed.TER PELKWIJK—GROOTERS, Ratumschestraat no. 3 te Winterswijk, publiek verkoopen:
Den goed onderhouden INBOEDEL,
waaronder: Noten- en Mahoniehouten Salonameublementen, Eiken- en Mahonie Slaapkamermeubelen, Tafels, Stoelen, Spiegels, Schilderijen, Gas- en Electrische Lampen, Kristal, Porcelein, Brandkast, Haarden, Kachels, Fornuis, Kleeden en Gordijnen, Glas en Aardewerk,
Matrassen Bedden enz.
Te zien Dinsdag 26 April a.s. des morgens van 10—12 en des middags van 2—6 uur, tegen 10 cent, ten bate van het Algemeen Ziekenhuis.

Middenstandsbank geopend

DINSDAG3 MEI 1927

Een Middenstandsbank te Winterswijk 
Op 2 mei 1927 geopend.
O.l.v. de heer Wiggers

Storm 1927

DONDERDAG 02 JUNI 1927, Utrechts Nieuwsblad

STORMRAMP IN DEN GELDERSCHEN ACHTERHOEK EN IN TWENTE
Nog geen twee jaar, nadat geheel Nederland opgeschrikt werd door een vreselijken cycloon, die 10 augustus 1925 Borculo bijna van den grond wegvaagde, heeft gistermiddag ten tweeden male een dergelijke natuurramp ons land geteisterd. En ook thans is voornamelijk de Gelderschen Achterhoek het tooneel van de verwoesting geweest.

De Storm. Bezoek v.d. Koningin en de Prinses

ZATERDAG 04 JUNI 1927, Utrechts Nieuwsblad

DE STORMRAMP
BEZOEK VAN DE KONINGIN EN DE PRINSES

Gisteren is de Koningin – zooals we reeds meldden – in het geteisterde gebied aangekomen Op het stadhuis te Lichtenvoorde werd de Koningin ontvangen door den burgemeester den heer A.J. van der Laar. Onder leiding van den burgemeester werd vervolgens gereden naar de buurtschap Lievelde, waar de Koningin de verschillende boerderijen bezichtigd heeft, onder geleide van den burgemeester van Lichtenvoorde. Langdurig onderhield H.M. zich met den betrokken bewoners, in het bijzonder met den heer G.Reirink, wonende op de boerderij Kortbink. De Koningin informeerde belangstellend hoe zich de ramp had toegedragen. Reirink deed daarop H.M. een omstandig verhaal van wat hij Woensdagmiddag beleefd heeft:” ’t Was ongeveer vier uur” – aldus Reirink – ” en omdat er een bui kwam opzetten, hadden wij voor de hagel de vensters, dat zijn de buitenblinden, dicht gedaan. Zoodoende heb ik niets van het aankomen van den wervelstorm gezien. Toen het begon te kraken, vluchtte ik naar de deur; greep mijn dochtertje van vier jaar, dat dicht bij de deur stond, gooide de deur open, maar werd op datzelfde oogenblik weggeslingerd. Mijn dochtertje, dat ik bij den schouder had vastgegrepen, werd mij ontrukt. Vijf en twintig meter van de voordeur vandaan kwam ik weer overeind en toen de warreling van pannen en zand voorbij was, kon ik zien dat mijn geheele boerderij vernield was. Het bloed in mijn gezicht – Reirink had eenige hoofdwonden – belette me goed te zien. U begrijpt, Mevrouw, dat ik het eerst rondkeek naar mijn dochtertje. Het lag niet ver van mij af en het huilde niet eens. Toen ik echter het kind vastgreep, begon het hard te huilen. Het wederzien was voor mij een gewaarwording van groot geluk, doch daartegenover moest ik het aanzien dat alles vlak voor den grond lag. Ik hoorde het angstgeschrei van mijn ouders. Ook mijn kind van vijftien maanden moest onder het puin liggen. De wonden, aan mijn armen en beenen opgeloopen, kreeg ik bij het zoeken naar de oude lui. U gelooft niet mevrouw, wat een mensch in zulke oogenblikken doen kan. Met behulp van toegesnelde buren kon het mij in een half uur tijds gelukken de oude lui en ook mijn kind te redden. De zware balken, die intact gebleven waren, hebben het kind beschermd. De oude menschen hebben verschillende wonden opgeloopen. Toen ik het kindje vond, speelde het met een tabaksdoos. Als het kind in de wieg had gelegen, zou het ongetwijfeld verpletterd zijn, want de wieg was totaal uiteen gescheurd. Een half uur lang heeft dit gesprek geduurd. De Koningin vroeg hem naar de personen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en Reirink noemde zijn beide buurtbewoners De  Walwaard en Willemsen. De eerste had onmiddelijk na de ramp veel volk bij elkaar geroepen voor de redding. Om twaalf uur is de Koningin van Lievelde weggereden, weer over Lichtenvoorde naar Winterswijk.

TE WINTERSWIJK
De Koningin begaf zich naar het R.K.ziekenhuis, waar zij werd ontvangen door de Moeder Overste. Deze geleidde haar naar de ziekenzalen. De Koningin informeerde belangstellend – aldus meldt de N.R.Ct. – naar den toestand der gewonden en sprak hen hartelijk toe, hun een spoedig herstel toewenschende. Zij informeerde tevens naar de familieleden van de gewonden. voordat de Koningin vertrok bood zij alle patienten bloemen aan. Vervolgens begaf zij zich naar het Algemeen Ziekenhuis, waar zij door de verpleegsters werd ontvangen. Het bezoek kwam zoo onverwachts, dat niemand anders ter ontvangst aanwezig was. In dit ziekenhuis werd zij rondgeleid door dr.ten Have. Ook hier sprak zij de zieken toe en bood zij bloemen aan. Met de eigen auto’s vertrok het gezelschap vervolgens naar

GROENLO
Hier arriveerde even nadat de Koningin was aangekomen, ook Prinses Juliana. Deze had s’morgens afzonderlijk een bezoek gebracht aan den omtrek van Groenlo. Zij bezocht de buurtschap Beltrum, waar zij de verwoestingen in oogenschouw nam. Vervolgens bracht zij een bezoek aan het R.K.Ziekenhuis St.Gerardus, waar zij zich geruimen tijd met de gewonden onderhield. Zij bood de patienten bloemen aan. Nadat in den Koninklijken trein, die op het stations-emplacement was aangekomen, het noenmaal was gebruikt, begaven de Koningin en Prinses Juliana zich met gevolg naar het St.Vincentius gasthuis te Groenlo. Hier werden zij ontvangen door den burgemeester, den heer T.J.A.Kraakman. Deze stelde verschillende personen aan H.M.en H.K.M. voor. Rondgeleid door pastoor Bron, gingen de hooge gasten langs de bedden van alle gewonden. De Koningin en de Prinses spraken met alle patienten en spraken hen moed in.In het bijzonder hield de Koningin zich bezig met vrouw Pape, wier man en twee zoons eveneens zijn gewond. De Koningin zeide tot deze patient, die er zeer ernstig aan toe is: Ik kom van je zoon uit Winterswijk, die ik straks gesproken heb en breng de groeten van hem over. De berichten van hem zijn nogal gunstig. Prinses Juliana sprak geruimen tijd met vrouw Spieker, die haar 21-jarigen zoon heeft verloren. Zoowel de Koningin als de Prinses waren zeer aangedaan door het leed dat zij hier zagen. Zij gaven van hun diep medegevoel duidelijk blijk. Ook hier werden aan de patienten bloemen gegeven. Het bezoek aan het ziekenhuis duurde ruim een half uur. Daarna vertrokken de Koninklijke auto’s naar

EIBERGEN
Onderweg werden de aangerichte verwoestingen in oogenschouw genomen. Te kwart voor vier arriveerden de auto’s voor het gemeentehuis van Eibergen, waar de Koningin en Prinses Juliana begroet werden door den burgemeester, den heer J.P.A.Wilhelm. De Koningin informeerde belangstellend naar den toestand in de gemeente Eibergen. Hier duurde het vertoef ongeveer 10 minuten. Van Eibergen vertrokken de Koningin en Prinses Juliana naar Neede, waar zij tegen kwart over vier arriveerde.

De Stormramp 1927

ZATERDAG 11 JUNI 1927, Utrechts Nieuwsblad

DE STORMRAMP
Koninklijke belangstelling. Gistermiddag heeft baronesse Van Heemstra, echtgenoote van den Commissaris der Koningin in Gelderland, namens de Koningin de ziekenhuizen te Groenlo en Winterswijk bezocht om te informeeren naar den toestand der gewonden. De beide ziekenhuizen te Winterswijk ontvingen tevens het volgende telegram van baron Van Geen: Beleefd verzoek mij nogmaals ten behoeve Koningin te willen inlichten toestand gewonden stormramp. Het Algemeen Ziekenhuis heeft geantwoord: “Toestand gewonden zeer goed”. R.K. Ziekenhuis “St.Elisabeth” antwoordde:  “Toestand blijft nog hetzelfde, doch niet buiten gevaar”.

Sabotage Steenfabriek

DINSDAG 05 JULI 1927, Utrechts Nieuwsblad
SABOTAGE.
Op een steenfabriek te Winterswijk is een geval van ernstige vernieling ontdekt, gepleegd door personeel. Verschillende personen zijn reeds op het politiebureau gehoord, doch de vermoedelijke daders wonende te Aalten, geven elkander de schuld. Het onderzoek duurt voort

Bekeeren

08 JULI 1927, Graafschapbode

Naar wij vernemen besloot de kerkeraad der Gereformeerde Gemeente alhier in zijn jongste vergadering een commissie te benoemen, welke zich tot taak heeft gesteld onder de Joden hier ter stede werkzaam te zijn, om deze tot het Christendom te bekeeren.

Staking Bouw beeindigd

MAANDAG 25 JULI 1927, Utrechts Nieuwsblad
STAKING GEEINDIGD
In een vergadering van de patroons- en de arbeidersorganisaties in de bouwbedrijven te Winterswijk is men overeengekomen tot het afsluiten van een collectief contract tot 31 Dec.1928. De loonen van metselaars, timmerlieden en opperlieden zullen bedragen resp. 60,55 en 47 cent per uur. De 8 1/2-urige arbeidsdag zal worden ingevoerd. De staking ,die ongeveer drie maanden geduurd heeft, is hiermede beeindigd. Vandaag werd het werk hervat.

Kon.onderscheiding B.Plekenpol

DONDERDAG 04 AUGUSTUS 1927, Utrechts Nieuwsblad
UIT DE STAATSCOURANT.
Bij. Kon. besluit is toegekend de aan de Orde van Oranje-Nassau verbonden eere medaille: in zilver aan B.Plekenpol, molenaarsknecht bij de firma H.Rietberg Jzn., te Winterswijk.

Kon.onderscheiding J.B.Roelvink

DINSDAG 30 AUGUSTUS 1927, Utrechts Nieuwsblad
UIT DE STAATSCOURANT
Bij Kon.Besluit is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau: J.B.Roelvink, lid van Provinciale Staten van Gelderland, lid van den gemeenteraad van Winterswijk.

Steenkool in Meddo?

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 1927 , Utrechts Nieuwsblad
DE BORINGEN IN DEN ACHTERHOEK
Naar wij vernemen zal ook de grondboring in de buurtschap Meddeho van de gemeente Winterswijk thans weldra geeindigd worden, na een geheele reeks van fraaie steenkolenlagen te hebben aangetoond.Het schijnt, dat deze boring voorloopig de laatste zal zijn van de opsporingscampagne van Mijnbouwkundige Werken in deze streek, waarmede zij in 1924 is begonnen. Deze Maatschappij heeft thans het vindersrecht van steenzout, aardolie en steenkool over een uitgestrekt terrein op haar naam vastgelegd door middel van vijf boringen tot zeer groote diepte en zij wil, alvorens nu verdere stappen te doen, eerst afwachten hoe de regeering op haar in Juni 1926 ingediende concessieaanvraag wenscht te beschikken.

Rijwiel verduisterd

DINSDAG 11 OCTOBER 1927, Utrechts Nieuwsblad
RIJWIEL VERDUISTERD
De verdachte W.H.B., 20 jaar oud, een zwerver, had van H.H.van hier een rijwiel in bruikleen gekregen. Beiden kwamen uit Winterswijk. H.zat op den bagagedrager. Toen men Utrecht binnen kwam en zich bij de museumbrug bevond,zei verdachte, dat hij even een boodschap moest doen. Het was toen twee uur in den middag en H. ving aan te wachten totdat verdachte met de fiets, die toch van hem, van H. was, terug zou komen. H.wachtte tot half acht in den avond en gaf het toen op om later tot de wetenschap te komen, dat verdachte zijn fiets voor f 4 verkocht had. De officier eischte vier maanden gevangenisstraf. Mr.Vermeulen, verdachte’s verdediger, vertelde hoe de vader van verdachte zijn zoon min of meer dwars heeft gezeten en wel zoo, dat verdachte zijn werkkring kwijt raakte. Hij kwam aan het zwerven en kon geen hulp vinden. Bovendien had verdachte honger, hetgeen zijn daad des begrijpelijker maakte. Pleiter deelde mede, dat de jongen reeds in dienst zou zijn, wanneer hij nu niet in het Huis van Bewaring had gezeten. Spr.verzocht een straf aan duur gelijk aan den tijd dat hij in voorarrest zat. Verdachte zou dan toch onmiddelijk in dienst weer onder tucht komen. M.van der Meulen wees dan vonnis en veroordeelde tot drie maanden gevangenisstraf met aftrek van het voorarrest.

Drama in het Buskersbos

WOENSDAG 19 OCTOBER 1927, Utrechts Nieuwsblad

EEN DRAMA IN EEN BOSCH
Gistermiddag zijn in het bosch van Buskers bij Winterswijk de lijken van een man en vrouw gevonden. Men meldt ons nader: Toen gistermiddag een boer in de nabijheid van genoemd bosch op den akker bezig was, hoorde hij eenige schoten. Het geval kwam hem niet pluis voor en hij waarschuwde een voorbijganger en verzocht dezen de politie op het geval opmerkzaam te maken. Toen kort daarop agenten in het bosch kwamen, zagen zij twee lijken liggen, een man en een vrouw. Een revolver, waarop nog 3 patronen zaten en een, waarvan er drie afgeschoten waren, lag naast hen. Nadat foto’s genomen waren, werden de lijken naar het lijkenhuisje op de algemeene begraafplaats vervoerd. Bij nader onderzoek bleken de dooden te zijn W.O.Koch, van beroep machinist en van Duitsche orgine en diens vrouw H.Koch-Samuel uit Cleveland, in Ohio,Amerika. De man was blijkens de op hem gevonden pas 77, en de vrouw naar schatting 70 jaar. Circa f 50 in Hollandsch, Duitsch en Amerikaans geld werd op hen gevonden. Omtrent de toedracht van het gebeurde tast de politie nog in het duister.

Failliet: J.van den Berg

ZATERDAG 05 NOVEMBER 1927, Utrechts Nieuwsblad
FAILLISSEMENTEN:
Uitgesproken: J.van den Berg, autogaragehouder, te Winterswijk.

Dreigend conflict te Winterswijk bij Meijerink

WOENSDAG 18 JANUARI 1928, Nieuwe Rotterdamsche Courant

UIT DE TEXTIELNIJVERHEID:
DREIGEND CONFLICT TE WINTERSWIJK

Sedert geruime tijd is er onder de arbeiders van de firma J.W.Meijerink & Co te Winterswijk een actie gevoerd om zoowel voor de wevers  als voor het eerste personeel 10 pCt. loonsverhoging en uitbetaling van de christelijke feestdagen te krijgen. De arbeiders hebben nu besloten aan de firma te berichten , dat de arbeid op 30 Januari niet hervat zal worden, indien niet voor of op 28 dezer een bevredigende oplossing is verkregen over:
1e. de tariefsherziening voor de wevers.
2e. de loonsherziening van de vaste arbeiders
3e. definitieve toezegging van uitbetaling van de christelijke feestdagen.

Einde periode Burg.Jhr.G.van Nispen

30 JANUARI 1928, Nieuwe Rotterdamsche Courant

WINTERSWIJK:
Om gezondheidsredenen zal jhr.G.van Nispen met 1 April ontslag nemen als burgemeester van deze gemeente.

Auto ongeluk Kottenseweg

14 FEBRUARI 1928, Utrechts Nieuwsblad
AUTO-ONGELUK.
Gistermiddag heeft bij de voormalige tol aan den Kottenscheweg nabij Winterswijk een ernstig auto-ongeluk plaats gehad. De heer H. uit Kotten verloor  zeer waarschijnlijk door een defect aan de stuurinirchting, het beheer over de auto waardoor deze tegen een boom botste. De beide inzittenden, de eigenaar en ’n monteur van de A.P.C., werden ernstig gewond aan hoofd en handen, zoodat zij nadat zij in de naastbijzijnde woning voorloopig verbonden waren, naar het ziekenhuis moesten worden getransporteerd en ter verpleging opgenomen. Hun toestand is ernstig. De auto werd zwaar beschadigd

Dreigende staking Batavier

DONDERDAG 01 MAART 1928, Het Vaderland

DREIGENDE STAKING
De textielarbeidersbond De Eendracht heeft aan de directie van de Bontweverij De Batavier  te Winterswijk een ultimatum gesteld. Geeischt wordt 10 pCt. verhooging van de loonen in de oude en nieuwe weverij en verder  worden enkele andere eischen gesteld. Wanneer voor 17 Maart geen bevredigende oplossing is verkregen, in beide fabrieken van genoemde directie, zal op 19 Maart het werk niet worden hervat.

Duitse arbeiders bij Meijerink

ZATERDAG 03 MAART 1928, Het Vaderland

DUITSCHE WERKWILLIGEN
Sedert  eenige weken staken de arbeiders aan de textielfabriek der firma Meyerink te Winterswijk. Thans hebben arbeiders uit Duitschland het werk voortgezet. Deze arbeiders worden bij hun komen en gaan van het station begeleid

Dode man in sloot Ratum

VRIJDAG 09 MAART 1928, Het Vaderland

IN DE SLOOT GEVALLEN

De 17-jarige zoon van den landbouwer R. in de gemeente Ratum onder Winterswijk, is  gisteravond dood gevonden met het hoofd voorover in een sloot. Het slachtoffer vertoonde een ernstige hakwond aan den linkerhand. Hem moet bij het houthakken een ongeluk zijn overkomen en toen hij zich naar de sloot begaf om de wond uit te wasschen, is hij waarschijnlijk gevallen met het hoofd in het water.

J.H.Prinsen overleden

DINSDAG 13 MAART 1928
Maandag overleed alhier de heer J.H.Prinsen. De overledene, die in een klein, onaanzienlijk gebouwtje zijn bakkerij begon, heeft in zijn leven heel wat gepresteerd. De tegenwoordige groote bakkerij met winkel is een bewijs van het vele werk, dat hij heeft gedaan en waarin hij de laatste jaren werd gesteund door zijn zonen.
Men kon den ijveren werker van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat in zijn bakkerij vinden. Den laatsten tijd echter moest hij zich om gezondheidsredenen van zijn werk terugtrekken, dat door zijn zonen zal worden voortgezet.
De gemeente verliest in den overledene een waardig burger, de familie een stoere werker en een liefhebbend echtgenoot en vader.

J.G.Potjewijd overleden

DONDERDAG 29 MAART 1928
POSTERIJEN -TELEGRAFIE.

Op 63-jarigen leeftijd is te Den Haag overleden de lieer J. G. Potjewijd, oud-directeur der Posterijen en Telegrafie, laatstelijk te Winterswijk.

Gascorruptie

WOENSDAG 11 APRIL 1928, Utrechts Nieuwsblad
DE GASCORRUPTIES
In de gistermiddag door de S.D.A.P.-fractie aangevraagde spoedvergadering van den raad der gemeente Winterswijk werd behandeld het voorstel: 1.Om onderzoek in te stellen in hoeverre de wethouder Poppers bij de gascorruptie betrokken was, dit naar aanleiding van een bulletin van de Graafschapbode, van de zitting der Zutphense rechtbank op 30 Maart jl., waarbij de directeur was beschuldigd van corruptie; 2. De raad te doen besluiten den wethouder Poppers te verzoeken zijn voorzitterschap van de gascommissie ter beschikking te stellen gedurende het onderzoek; 3.De commissie van onderzoek te doen besluiten, alle feiten te harer beschikking aan den raad mee te deelen. Na breedvoerige discussie heeft de S.D.A.P. haar voorstellen ingetrokken.

Jan Tooropstraat

VRIJDAG 11 MEI 1928, Nieuwe Rotterdamse Courant
WINTERSWIJK
Behoudens goedkeuring van de familie, heeft de gemeenteraad gisteren besloten, een nieuw aangelegde straat te noemen naar Jan Toorop, die in zijn jeugd alhier de H.B.S.heeft bezocht.

Teneinde de rentabiliteit van de onlangs aangelegde waterleiding te verhoogen, besloot de raad, met ingang van 1 janauri 1929, verplichte aansluiting in te voeren voor perceelen op minder dan 25 M. van de hoofdbuis.

Een worsteling onder water

02 JUNI 1928, Graafschapbode

Woensdag had in het zwembad „Den Helder” te Winterswijk een ongeval plaats, dat groote konsternatie verwekte.
Het meisje M dat de zwemkunst nog niet goed machtig is, waagde zich in de diepe „kolk”. Zij voelde zich plotseling naar beneden zinken en greep In haar angst het meisje D. bij de keel vast. Ofschoon deze een goed zwemster is, kon zij, daar haar de adem werd benomen, niets beginnen.
Een andere zwemster mej. v. Z. trachtte de beide meisjes van elkander te halen en hen naar ’t droge te brengen, doch ook zij werd door het meisje M. vastgegrepen. Een hevige worsteling onder water ontstond en het scheen, dat alle drie in de diepte zouden wegzinken.
De heeren Streek en Te Selle, die het ongeval zagen sprongen ijlings gekleed te water en het gelukte hun na veel moeite, de drie drenkelingen naar den oever te brengen.

De klokkenluider.

26 JUNI 1928, Graafschapbode
Aan Mej. Wed. J. H. Gussinklo geb. Kimmels is ingaande 1 Juli a.s., eervol ontslag verleend als tijdelijk klokluidster.
Burg. en Weth. dezer gemeente hebben met ingang van 1 Juli a.s. tot tijdelijk klokluider benoemd G. Kortschot, alhier.

Droevig ongeval

WINTERSWIJK. 4 OKTOBER 1928
Gisteravond reed de heer S. op zijn fiets  tegen een met zand beladen wagen.
Hij werd overreden.
Hedennacht is hij aan de bekomen verwondingen overleden.

Een doode Vredenschenweg

VRIJDAG 12 OKTOBER 1928
Op den Vredenschen weg bij Winterswijk is Dinsdag een Duitscher uit Vreden, die een klein hondje in veiligheid wou brengen, door een vrachtauto van den heer Streek uit Winterswijk overreden. Hij werd aan het hoofd gewond en brak een been.
Toen men hem wou vervoeren, bleek hij reeds te zijn overleden.

Geerdes omgekomen spoorweghalte

DONDERDAG 18 OKTOBER 1928
De arbeider Geerdes uit Winterswijk, die eenige dagen geleden aan de spoorweghalte Miste, bij het opladen van hout onder een boom geraakte, is aan de bekomen wonden overleden.

De storm.

20 NOVEMBER 1928, Graafschapbode

De storm, die over het geheele land hier en daar nog al verwoestingen heeft aangebracht, heeft een woonwagen van de familie Mijer staande in het woonwagenkamp omvergehaald, waarbij de wagen zeer beschadigd werd. Gelukkig hadden de bewoners den woonwagen verlaten, zoodat geen persoonlijke ongelukken voorkwamen.
Aangezien de finantieele positie van den eigenaar niet toelaat den wagen te doen herstellen, zal dit door de gemeente gebeuren.

Inbraak bij Colenbrander in Miste

DINSDAG 04 DECEMBER 1928, Nieuwe Rotterdamsche Courant
DIEFSTAL, INBRAAK:
Te Miste gem. Winterswijk is Maandagnacht ingebroken in de werkplaats van den heer Colenbrander. Ontvreemd werden drie nieuwe rijwielen en vijf rijwiellantaarns.

Staking-relletjes bij Meijerink

04 DECEMBER 1928, Nieuwe Rotterdamsche Courant

STAKINGS-RELLETJES TE WINTERSWIJK
Men meldt ons uit Winterswijk:
Ongeveer tien maanden geleden is bij de firma Meyerink, textielfabrikante alhier, een staking uitgebroken, die nog steeds voortduurt. Het bedrijf wordt in gang gehouden met behulp van arbeidskrachten uit naburige Duitsche grensgemeenten, die door den expediteur Mol per auto gebracht en gehaald worden. Voor en na werden enkele bekeuringen gedaan wegens hinderlijk volgen, enz. en de expediteur werd herhaaldelijk  uitgejouwd, maar het bleef over het algemeen betrekkelijk rustig. De vorige week evenwel is de toestand verscherpt, naar men vermoedt doordat Woensdag een der bekeurden tot f 15 boete veroordeeld is. In de nabijheid der fabriek schoolden vooral s’avonds groepen (ook niet stakers) samen, die een minder vriendelijke houding aannamen. Het bleek noodig de afrijdende auto’s te beschermen. Ook de directeur der fabriek riep de hulp der politie in om veilig huiswaarts te kunnen gaan. Nadat de auto’s onder gejoel en het zingen van de internationale waren afgereden en de samenscholenden tot doorloopen waren gemaand, was hier de rust weergekeerd. Doch nauwelijks was de politie weer op haar bureau of de expediteur Mol telefoneerde, dat hij onderweg halverwege de grens door een grooten troep was aangevallen. Onmiddelijk snelde de politie derwaarts en vernam daar van den expediteur en de Duitsche arbeiders, dat zij door een langs den weg staanden troep stakers en anderen met steenen waren gebombadeerd. Van de zes ruiten, die grootendeels vernield werden, vlogen de scherven  met de projectielen naar binnen; enkele personen hadden eenig letsel gekregen. De troep werd uit elkaar gedreven, en sedert is de politie met een aantal manschappen der rijksveldwacht versterkt.

Handelsregister Winterswijk 17 Dec.1928

Nieuwe inschrijvingen:

Doss, 7057. Tjeerd Raven te Winterswijk,Scholtenenk 82. 
Sigarenwinkel. 
E., T. H.Raven, Winterswijk.

Doss. 7058. Cafe „Flora” te Winterswijk,Vredenscheweg 12a, 
Cafe. 
E.: D. Heijink,Winterswijk.

Doss. 7059, Joh, Wiggers te Winterswijk, Gasthuisstraat 4. 
Meubelwinkel en reparatie-inrichting en biezenhandel, 
E.: J.Wiggers, Winterswijk.

Doss. 7060. W. Peters te Winterswijk,Gasthuisstraat 7. 
Slijterij, 
E.: W. Peters,Winterswijk.

Doss. 7061. H. J. Heesen Jr., te Winterswijk, Gasthuisstraat 14 
Schildersbedrijf, Drogisterij en Glas en Verfhandel.
E.: H. J. Heesen Jr., Winterswijk.

Doss, 7062. G, J, ten Broeke, te Winterswijk, Zonnebrink 33, 
Metselbedrijf en handel in bouwmaterialen. 
E.,G. J. ten Broeke, Winterswijk.

Doss. 7063. F. W. ten Broeke te Winterswijk .Kottenschestraat 11, 
Aannemer van metselwerken. 
E.: F W ten Broeke, Winterswijk.

Doss, 7064. J. W. ten Pas te Winterswijk, Houtladingstraat 2. 
Café. 
E,; J, W. ten Pas, Winterswijk.

Doss. 7065. E. W. Léemrijse te Winterswijk, Jonenstraat 2. 
Winkel in parfumerieën, toiletart, en kapperszaak. 
E.; E.W. Leemrijse, Winterswijk.

Doss. 7066. A. van Otterloo te Winterswijk, Gasthuisstraat 79-1 
Behangerij en Stoffeerderij, 
E,: A, van Otterloo, Winterswijk

Doss. 7067, G. J, Kimmels te Winterswijk, Vredenschestraat 3. 
Sleeperij en Expediteurs. 
E.: G. J. en M. Kimmels, beiden te Winterswijk.

Doss. 7068. J, M. Fréderiks te Winterswijk, 
Waliënschestraat 20, 
Brood- en Beschuitbakkerij, 
E.: J. M Frederiks, Winterswijk.

Doss. 7069. H. Benning te Winterswijk,Spoorstraat 24. 
Aannemer van bouw- en metselwerken. 
E.: H. Bennink, Winterswijk

Wijzigingen:
Doss. 1044, A. Peters te Winterswijk, Parallelweg 70. 
Slager. 
De zaak is verplaatst en de eigenaar verhuisd naar Winterswijk, Scholtenenk 60

Doss. 1728. A. G, F. Konings te Winterswijk, Misterstraat 45. 
Banketbakker.
Vestiging van een filiaal te Winterswijk, Scholtenenk 70,

Doss: 5305. M. J Vulker te Winterswijk,Weurden 15. 
Fruit, en Groentehandel. —
De zaak is verplaatst en de eigenaar verhuisd naar Winterswijk, Weurden 38. 
Aan het bedrijf is toegevoegd een winkel in comestibles, wijnen en likeuren.

Doss, 5331, E. J. Habers te Winterswijk, Jonenstrnat 4. 
Schilderszaak en schildersbenoodigheden. 
De zaak is omgezet in een vennootschap onderfirma, onder handelsnaam 
„Firma E. J. Habers en Zoon”
(B.P.) Venn.: E, J. en J. E. M. Habers, beiden Winterswijk.

Opheffingen:
Doss. 1882. B. ten Broeke te Winterswijk, Verlengde Ratumschestr. 3, 
Metselaarsbedrijf. 
De zaak is met ingang van 1 April 1923 opgeheven. 
V.: B. ten Broeke, Doeiinchem.

Afscheid G.A.Gijsbers

VRIJDAG 21 DECEMBER 1928
Wanneer het einde van dit jaar verstreken zal zijn, zal ook de heer G. A. Gijsbers,die 33 jaar lang als gemeentebode op het gemeentehuis alhier werkzaam is geweest, zijn functie hebben neergelegd. De heer Gijsbers zal dan zijn welverdiend pénsioen gaan genieten. Drie en dertig jaren lang (vanaf 1 Oct. 1895) heèft de heer Gijsbers zijn
taak niet alleen nauwgezet en tot groote tevredenheid zijner supérieuren vervuld, maar bovendien ook heeft hij zich de sympathie
van het publiek verworven, dat hij altijd vriendelijk en behulpzaam tegemoet trad.
De burgemeester heeft den scheidenden bode in de Raadszitting van Dinsdag j.I. hartelijk toegesproken (men zie daarvoor het
Raadsverslag). Moge de heer Gijsbers nog zeer vele jaren
van zijn pensioen genieten!

Handelsregister Winterswijk 28 Dec.1928

Nieuwe inschrijvingen:

Doss. 7083. A. Menco te Winterswijk, Weurden 58.
Slagerij.
E.: A.Menco, Winterswijk.

Doss. 7084. J S. Droppers te Winterswijk, Vredenscheweg L 62.
Aannemer van bouwwerken.
E.: J. S.Droppers, G. H. Droppers en J. A.Droppers, allen Winterswijk.

Doss. 7085. F. C. van der Linde te Winterswijk, Meddoschestraat 40.
Kruidenierswaren en handel in ijzerwaren.
E.: F. C. van der Linde te Winterswijk.


Doss. 7086. Leo Menco te Winterswijk, Spoorstraat 11.
Veehandelaar en slager.
E.: L. Menco te Winterswijk.

Doss. 7087. W. J. B. de Roos te Winterswijk, Meddoschestraat 53′.
Electrotechn. Bureau.
E.: W. J. B. de Roos, Winterswijk.

Doss. 7088. „d’Overweg” te Winterswijk.Misterweg 42a.
Sigarenwinkel en Slijterij.
E.: H. Heijink te Winterswijk.

Doss. 7089, G. J. Hijink te Winterswijk, Misterweg
ongd. Slagerij.
E.:G. J. Hijink te Winterswijk.

Doss. 7090. J. H. Oonk te Winterswijk, Vredenscheweg 62 1 .
Aannemer van bouwwerken,
E.: J. H. Oonk te Winterswijk.

Doss 7091. G. H. Beijers te Winterswijk, Beusenesch 4.
Aannemers van bouwwerken.
E.: G. H. Beijers en J.W. Beijers, beiden te Winterswijk.

Doss. 7092. Café „Willemsen” te Winterswijk. Waliënscheweg 8-1.
Café.
E.: J. A. Willemsen te Winterswijk

Doss. 7093. De „Concurrent” te Winterswijk, Misterstraat 67.
Manufacturenwinkel.
E.: J. H. te Wieske, Winterswijk.

Doss. 7094. D. W. te Selle te Winterswijk, Misterweg 47 1.
Aannemer van bouwwerken.
E.: D. W. te Selle, Winterswijk en J. H. te Rietstap, Bredevoort

Doss. 7099. Wed. J. Assink te Winterswijk, Miste B 98.
Broodbakkerij en kruidenierswinkel,
E.: Wed. J. B.Assink geb. Woordes, Winterswijk.

Doss. 7100. H. A. Stroes ,,De Vlijt” te Winterswijk,
Wooldstraal 20.
Winkel in dameshandwerken, wol en kleermakerij.
E.: H. A. Stroes, Winterswijk.

Doss. 7101, G. Veneman te Winterswijk. Dorpbuurt L 304
Graanmalerij en Meelhandel,
E.: G. Veneman te Winterswijk.

Doss. 7102. J. H. Heemink te Winterswijk L 147, Dorpsbuurt.
Timmerbedrijf.
E.: J. H. Heemink te Winterswijk.

Doss. 7103. J. J. B. Storck te Winterswijk, Kreijlsvoerweg 25.
Kruidenierswinkel en winkel in tabak, sigaren en sigaretten,
E.: J. J. B Storck,Winterswijk.

Doss. 7104. G. H. Bollen te Winterswijk, Miste B 46.
Brandstoffenhandel en Café.
E,: G. H. Bollen te Winterswijk.

Doss. 7105. J, G. Maas te Winterswijk, Huppel 7.
Graanmalerij, Broodbakkerij en kruidenierswinkel.
E.: J.G. Maas te Winterswijk.

Wijzigingen: 
Doss. 4688. A. Lüpschen te Winterswijk, Spoorstraat 5.
Groente- en Fruithandel.
De zaak is verplaatst en de eigenaar verhuisd naar Winterswijk, Meddoschestraat 1.

F.A.van Eekelen overleden

DONDERDAG 17 JANUARI 1929
F.A. VAN EEKELEN. †

Te Winterswijk is in den ouderdom van 73 jaar, overleden de heer F. A. van Eekelen, notaris aldaar. De ontslapene was o.m. lid van den voogdijraad.
De begrafenis zal plaats hebben Zaterdag 19 Januari op het R.K. Kerkhof te Winterswijk.

Rechtzaken gascorruptie

VRIJDAG 19 APRIL 1929, Utrechts Nieuwsblad

RECHTZAKEN GASCORRUPTIE
Het Arnhemse gerechtshof heeft uitspraak gedaan in de zaken tegen de gewezen gasdirecteuren te Winterswijk en Zutphen, die wegens het aannemen van steekpenningen door de rechtbank te Zupthen werden veroordeeld tot f 200 boete subs.een maand hechtenis. Het hof heeft beide verdachten tot dezelfde straffen veroordeeld.

Failliet C.M.Benneman

VRIJDAG 07 JUNI 1929, Nieuwe Rotterdamsche Courant

FAILLISSEMENENTEN
UITGESPROKEN:
Zutphen. 6 Juni. Carl Melchior Benneman, houthandelaar, Winterswijk,Kottenscheweg 34

Bouw 66 woningen en 2 winkels De Vrees

27 JUNI 1929, Tubantia
Door bet gemeentebestuur van Winterswijk is het bouwen van 66 woningen en 2 winkels gegund aan den heer C. J. Maas, aannemer aldaar, voor ƒ 180900.

Handelsregister Winterswijk 30 Nov- 6 Dec.1929

Nieuwe inschrijvingen:

Dossier:1075: Jamin Rotterdam.
Vestiging van filiaal te Winterswijk

Brand Meddosestraat

VRIJDAG 15 NOVEMBER 1929, Utrechts Nieuwsblad

BRAND
Gisteren is aan de markt te Winterswijk een perceel, waarin de groentezaak van den heer Lupschen was gevestigd, met bovenwoning, geheel afgebrand. De openbare leeszaal en de boekhandel Albrecht, die groot gevaar liepen, zijn door het krachtige optreden van de brandweer behouden.

Ernstig motorongeluk Jac.Menco

22 NOVEMBER 1929, Graafschapbode

Gisteren (Donderdag)middag had op het kruispunt Gasthuisstraat- Jonenstraat een ernstig verkeersongeluk plaats.
De veehandelaar Jac. Menco kwam met zijn motor uit de Jonestraat gereden, juist toen de auto van den heer W., bestuurd door de chaffeur O. de Gasthuisstraat passeerde.
De heer M. reed tegen de auto aan, met het gevolg dat hij van de motor werd geslingerd.
Zeer ernstig bloedende werd de heer M. door toegeschoten hulp bij den caféhouder K. binnen gedragen.
Spoedig was medische hulp ter plaatse die opname in het ziekenhuis noodzakelijk achtte.
In zorgwekkenden toestand werd de betrokkene derwaarts vervoerd.
De motor van den heer M. was totaal in elkaar-gedrukt.

Dronkenschap

31 DECEMBER 1929, Graafschapbode

In den nacht van den eersten op den tweeden Kerstdag, verleende de politie alhier assistentie toen O. op Scholtenenk onder den invloed van sterken drank de orde verstoorde.
Daar H. J. E. in staat van dronkenschap bij café „Flora” de orde verstoorde, achtte de politie het raadzaam hem naar het politie-bureau over te brengen.

Nieuwe zaak Knook

DINSDAG 28 JANUARI 1930

De heer Knook heeft aan den Vredenschen weg een nieuwe winkel in meubelen en aanverwante artikelen geopend. 
De winkel heeft een aardig front en ook het inwendige is keurig verzorgd.
Een groote sortering moderne ameublementen is aanwezig, terwijl op de tweede verdieping en op den zolder diverse ameublementen staan geexposeerd, voor iedere beurs. 

Verder vindt men in de zaak van den heer Knook spiegels, kleeden, karpetten,matten enz., teveel om op te noemen. 
De vele bloemen, gezonden door belangstellenden, gaven het geheel, dat natuurlijk electrisch verlicht is, een feestelijk aanzien. 
Wij bevelen gaarne een bezoek aan dezen nieuwen winkel aan en wenschen den ondernemer veel succes toe. 

Vereeniging Volksfeest

04 FEBRUARI 1930

Het Bestuur van de Vereeniging „Volksfeest” besloot in de vergadering van Maandagavond den Burgemeester onzer Gemeente te verzoeken verlof te willen geven de feestdagen in 1930 te houden op Woensdag 30 April en Vrijdag 29 en Zaterdag 30 Aug.

Niet meer dansen?

05 FEBRUARI 1930, Staatkundig Gereformeerd Dagblad

Winterswijk
Naar men ons meedeelt heeft de burgemeester de dansvergunning op Zondag ingetrokken.
Een woord van lof voor den burgemeester.

Kolendampvergiftiging Goudvinkenstraat

WOENSDAG 26 FEBRUARI 1930, Utrechts Nieuwsblad

KOLENDAMPVERGIFTIGING.EEN VROUW OVERLEDEN
Gistermiddag  te ruim 12 uur werd aan het politiebureau te Winterswijk medegedeeld, dat het perceel Goudvinkenstraat 12 gesloten bleef, hoewel de buren meenden dat de bewoners niet uitstedig waren. Door het open schuiven van een raam heeft de politie zich toegang tot het perceel verschaft. Bij onderzoek bleek, dat de bewoners zich nog te bed bevonden en het geheel perceel met kolendamp gevuld was. De geneeskundige Dienst  werd gewaarschuwd en spoedig waren eenige doctoren ter plaatse. Het bleek, dat de 24-jarige vrouw M.Sjollema-Boerman reeds was overleden. Haar man, de heer S.Sjollema, buitengewoon opzichter bij den Rijkswaterstaat, was bewusteloos en door toepassing van kunstmatige ademhaling konden de levensgeesten zoover worden opgwekt, dat hij naar het ziekenhuis kon worden vervoerd. De kolendampvergiftiging is ontstaan doordat  van een brandende kachel in den nacht een pijp was losgeraakt, waardoor het geheele huis vol kolendamp kwam te staan. De jonge menschen waren pas veertien dagen gehuwd.

Diefstal van een paard en brandstichting

MAANDAG 17 MAART 1930, Utrechts Nieuwsblad

Door de politie te Winterswijk is bij een paardenhandelaar een paard in beslag genomen hetwelk  te Geesteren gemeente Tubbergen in Overijsel was ontvreemd. De dader die na den diefstal in de boerderij, waar hij het feit pleegde, brand stichtte, zoodat het geheele perceel in vlammen opging en de bewoners zich met moeite konden redden, had het paard van te voren  op de markt verhandeld. Hij is inmiddels aangehouden.

Brand Vredenseweg bij Zwiebel

DONDERDAG 10 APRIL 1930, Tilburgsche Courant

BRAND TE WINTERSWIJK
Dinsdagavond ruim elf uur ontstond brand in den naaimachinewinkel van den heer Zwiebel, Vredenscheweg 37 te Winterswijk. De winkel is geheel, de woon-en slaapvertrekken gedeeltelijk uitgebrand. De oorzaak is onbekend. Winkelinventaris is verzekerd. Het onder een dak gelegen pand van den heer Plekenpol kreeg veel waterschade.

Brand Boekbinderij Rengelink

ZATERDAG 26 APRIL 1930, Algemeen Handelsblad 

Hedenmorgen vroeg brak brand uit in de boekbinderij van den heer J.H.Rengelink, Misterstraat 39 te Winterswijk.
De geheele inventaris werd een prooi der vlammen.
De in hetzelfde pand gevestigde boekhandel van mej.Jo Streek bekwam veel waterschade.
De oorzaak is onbekend.
Een en ander was verzekerd.

Inbraak Ratum bij Kolste

DONDERDAG 27 MEI 1930

In den nacht van Zaterdag op Zondag hebben dieven zich toegang verschaft in het des nachts onbewoonde filiaal van den heer
D. H. Kolste te Ratum. Er werd voor een bedrag van plm. f 450 vermist.
De dieven die zich meester maakten van koffie, thee, sigaren, sigaretten en chocolade, zijn het perceel binnengekomen door eenige pan-
nen van het dak te nemen. 
Zeer waarschijnlijk zijn hier Duitschers aan het werk geweest en onder leiding van den Inspecteur is de politie in die richting
een onderzoek gaan instellen, echter tot nu toe zonder resultaat.

Brand Hotel Wagendorp

ZONDAG 6 JULI 1930

Brand in hotel Wagendorp.
— Zondagavond half elf, brak er brand uit in het Hotel Wagendorp tegenover het groote station. Terwijl de fariiilie buiten aan de koffietafel zat, kwamen buren waarschuwen dat er vlammen uit het dak sloegen. De zolderverdieping is dan ook geheel uitgebrand, terwijl de benedenverdieping veel waterschade kreeg, doordat de brandweer die spoedig ter plaatse was, groote hoeveelheden water in den vuurhaard bracht.
Omtrent de oorzaak van den brand, valt niets te zeggen. De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat een partij dekens die op den zolder waren gedeponeerd, door broeiing aan het branden zijn geraakt,
Zoowel huis als inboedel zijn verzekerd.Tijdens den brand viel een der brandweerlieden door het breken van een ladder, waarbij zich deze nogal bezeerde.

De opening van den Winterswijkschen Destructor

08 JULI 1930, Graafschapbode
Door Mr. S. baron van Heemstra, Commissaris der Koningin.

Wij vernemen, dat Mr. S. baron van Heemstra, Commissaris der Koningin in deze provincie, Donderdag 10 Juli a.s., des voormiddags half twaalf, den Destructor te Winterswijk officieel zal openen.
Na een toespraak van den burgemeester van Winterswijk, den heer J. A. R. Bosma, zal de Commissaris de openingsrede uitspreken, waarna alle genoodigden zich in hotel „De Klok” aan de lunch zullen verzamelen.
Tot de genoodigden behooren Dr. Berger, de veterinaire hoofdinspecteur, Dr. Douma, veterinair inspecteur, de leden van Ged. Staten van Gelderland, de gemeentebesturen van de bij den Destructor aangesloten gemeenten, Gezondheidscommissies, veeartsen e. a.

Hierboven geven wij een foto van het nieuwe Destructor-gebouw nabij den Wooldschen weg

Opening destructor

DONDERDAG 10 JULI 1930

Donderdagmiddag 10 Juli 1930 12 uur  werd  de nieuwgebouwde destructor officieel geopend. 
Off.geopend door de Commissaris der Koningin van Gelderland Schelto Baron Heemstra

Onbewoonbaarverklaring.

11 JULI 1930, Graafschapbode
Besloten wordt, onbewoonbaar te verklaren:
de woning Wilhelminastraat 3a, bewoond door K. van Oene.
de woning Ratumschestraat 33, onbewoond, eigendom van J. W. Wiggers.
de woning Weurden 33, bewoond door J.V.Tiemens.

Failliet: Joh.Streek

VRIJDAG 18 JULI 1930, Utrechts Nieuwsblad
FAILLISSEMENTEN
Joh.Streek, meelhandelaar, Winterswijk

Failliet: Mej.Streek Boekhandelaarster

ZATERDAG 09 AUGUSTUS 1930, Utrechts Nieuwsblad

FAILLISSEMENTEN
Mej.J.Streek, boekhandelaarster, handelende onder de naam Winterswijkse  Boekhandel,Winterswijk.

Blikseminslag Woold

ZATERDAG 16 AUGUSTUS 1930 , Utrechts Nieuwsblad

DOOR DEN BLIKSEM GETROFFEN
Bij een kort, doch hevig onweer is de bliksem ingeslagen in de boerderij bewoond door H.Woestenes en eigendom van de familie Tenkink, in de buurt van Woold bij Winterswijk. De hoeve brandde geheel af. De boer werd door den bliksem getroffen en werd bewusteloos weggedragen. Een koe werd gedood. Alles is verzekerd.

Inbraak bij Bausch

WOENSDAG 01 OCTOBER 1930, Utrechts Nieuwsblad

INBRAAK
Bij den cafehouder Bausch te Winterswijk is dezer dagen ingebroken. Door een raam zijn de dieven binnengeklommen, zij hebben goederen, chocolade, kleeding,enz. ter waarde van ongeveer f 100 gestolen. Een der dieven liet een jas achter en een fiets, die bij den veehandelaar Menko aldaar was gestolen

Hannink Verhuizingen

VRIJDAG 3 OKTOBER 1930

Belangrijke gift J.B.Roelvink

MAANDAG 29 DECEMBER 1930, Utrechts Nieuwsblad
BELANGRIJKE GIFT
De heer J.B.Roelvink, notaris te Winterswijk, heeft ter gelegenheid van het feit, dat hij dezer dagen 40 jaar het notarisambt uitoefent, aan het Algemeen Ziekenhuis f 10.000 en aan ’t Katholiek Ziekenhuis f 5000 geschonken.

Handelsregister Winterswijk 30 Dec.1930

Wijzigingen:

Doss. 420. K. J. Stroes te Winterswijk, Weurden la.
Handel in koloniale waren.
Uitgetr. E.: K. J, Stroes, Winterswijk,
De zaak is omgezet in een vennootschap onder de firma K. J. Stroes (B.P.).
Het uitgeoefend bedrijf is thans:
Winkel in kruidenierswaren, tabak en sigaren.
Venn.: M. C., H, A., A, J, en E. Th. Stroes, allen Winterswijk.

Doss, 493. G, J. Stoverinck te Winterswijk, Misterstraat 79.
Kleermakerij en handel in confectie en heerenmodeartikelen.
De zaak is omgezet in een vennootschap onder de firma
G. J, Stoverinck en Zonen (B.P.) te Winterswijk.
Het uitgeoefend bedrijf is thans:
Manufacturenzaak met kleedermakerij.
Venn.: G. J. Th. H, en H. J. J. Stoverinck, allen Winterswijk.

Doss. 1619. Fa, H. S. Philips te Winterswijk, Ratumschestraat 15.
Handel in manufacturen en confectiegoederen, enz.
De vennootschap onder firma is ontbonden. V.: M. Philips, Winterswijk.
De zaak wordt onder den ouden handelsnaam voortgezet door
M. Philips, Winterswijk (H.V.)

Doss. 1872. Theissen en Heinen te Winterswijk, Plantsoenweg 24.
Stucadoorszaak.
De zaak is omgezet in een vennootschap onder de firma
Theissen en Heinen (B.P.)
Venn.: J. H. A. Theissen en J. B, W. Heinen, beiden Winterswijk.

Doss. 2408. J. B. Smalbraak te Winterswijk, Stationsstraat 19
Expediteur en Commissionair.
Uitgetr.: E.: J. B. Smalbraak, Winterswijk,
Ingetr.: E.: D. W. Smalbraak, Winterswijk.

Doss. 2516, Bollen & Meijler te Winterswijk, Misterstraat 44.
Slagerij en Vleeschhouwerij,
Uitgetr.: Venn.: J. W. Bollen, Winterswijk, wegens overlijden.
De zaak wordt onder eigen naam voortgezet door A. Meijler, Winterswijk.

Doss. 7056. Firma E. J. Habers en Zoon te Winterswijk, Jonenstraat 4,
Schildersbedrijf.
Het adres van de zaak is thans: Winterswijk, Tuunterstraat 19.Lees verder