oudwwijk
Digitaal erfgoed

Kranten 1861-1870
Bron:www.delpher.nl


Overstroming 1861

 VRIJDAG 14 JUNI 1861, Nieuwe Rotterdamsche Courant

Men schrijft uit Winterswijk, dd. 12 Junij:
Deze gemeente, welke men teregt  voor watervrij hield, werd den 8sten dezer plotseling door een aanmerkelijken vloed voor ongeveer de helft overstroomd. Ten gevolge van eene wolkbreuk, welke in Pruisen niet ver van de grenzen, op Vrijdag avond 7 Junij bij een hevig onweder moet hebben plaats gehad, werd den volgenden nacht en morgen plotseling zooveel water op de Oedinksche of Slingerbeek gebragt, dat deze alles rondom, wat niet zeer hoog was gelegen, inundeerde en tot eene nooit geziene hoogte gerezen, door het sterke verhang van den grond pijlsnel voortschietende, vooral de vele bruggen bedreigde, welke zij op haren weg ontmoet .

De burgemeester daarvan in den morgen kennis genomen hebbende, kwam met den commissaris van politie en een veldwachter juist bij tijds bij een der kapitale gemetselde bruggen op dien rijksweg, om groote schade te voorkomen. Bijgestaan door vele ijlings uit het dorp Winterswijk ontboden arbeiders, en van  enkele ongenaakbare boerderijen, van vele wagenvrachten rijshout voorzien, ondernam hij het de aan beide bruggenhoofden gevallen doorbraken van aanmerkelijke lengte te digten, en, schoon de vloed lang alle pogingen  wederstond en het bij de gedane peilingen duidelijk bleek, dat onder de funderingen der bruggenhoofden eene aanmerkelijke ontgronding plaats vond, mogt het hem, bijgestaan door den commissaris van politie na een arbeid van vele uren gelukken de beide doorbraken aan de buitenzijden te sluiten en vervolgens de bestaande kolken tegen de hoofden zooveel mogelijk  te dempen. Het welslagen dezer pogingen was hij vooral verschuldigd aan den hem vergezellenden veldwachter C. Beekhof, die veelal, ter halver lijve in het water staande en geen gevaar ontziende, met beleid de arbeiders voorging en, zelf voor drie man arbeidende, allen aanmoedigde om met inspanning van alle krachten den grindweg en de brug te behouden.

Overal oefende de vloed in zijne snelle vaart een groot geweld uit op de wegen en bruggen der Gemeente. In den grindweg naar Breedevoort ligtte hij op het onvoorziens, niettegenstaande de zorg van den wegwerker en den gildemeester der buurtschap, eene brug met hare jukken van de plaats en veroorzaakte daar eene doorbraak van 12 ellen lengte. Zelfs het dorp aan de Oedinksche zijde stond diep onder water en nog zijn vele tuinen overstroomd. Het water is thans vallende; het heeft groote schade aangerigt. Van alle kanten komen de berigten van ontgronding van bruggen en overstrooming of doorbraak aan wegen, doch bij de groote helling des bodems hoopt men weldra het water tot den normalen stand te zien terugkeeren.

E.H.Huijskes

DONDERDAG 06 NOVEMBER 1862,Algemeen Handelsblad

WINTERSWIJK, 2 OCT:
Ingevolge de met den Heer E.H.HUIJSKES te Groenlo gemaakte overeenkomst werden hier gisteren de openbare  gaslantaarns voor het eerst ontstoken. Velerlei blijken van belangstelling werden bij die gelegenheid door de ingezetenen gegeven. De heer HUIJSKES verwerft wegens het heldere en zuivere licht aanvankelijk algemeene tevredenheid.

J.A.Baling Overleden

WOENSDAG 19 NOVEMBER 1862<Algemeen Handelsblad

FAMILIE-BERICHT:
Heden overleed mijn hartelijk  geliefde Echtgenoot JOHANNES ANTONIUS BALING,in den ouderdom van bijna 77 Jaren.
Winterswijk, 13 November 1862                 G.M.POOR,WED.J.A.BALING.
De affaire blijft op denzelfden voet voortgezet.

Veemarkt 1863

ZONDAG 1 FEBRUARI 1863, Nieuwe Rotterdamsche Courant

De gewone veemarkt was te Winterswijk den 29sten zeer druk bezet. Er waren aangebragt 230 stuks hoornvee, meest ossen. Deze werden verkocht van f 60 tot f 125; de dragende koeijen golden f 80 to f 120; dragende vaarzen van f 60 to f 80. Er waren weinig jonge varkens ter markt. De handel in ossen was levendig; koeijen werden weinig verkocht bij lagere prijzen.

Te Koop: Logement de Kroon en Harmonie

DINSDAG 10 MAART 1863, De NoordBrabander
ADVERTENTIE – PUBLIEKE VERKOOP.
LOGEMENT KOFFIJHUIS ETC. 
TENGEVOLGE STERFGEVAL
Op nader te bepalen dag in April 1863, zal MR.W.A.ROELVINK , Notaris te Winterswijk, ten verzoeke van de erven Balink VERKOOPEN:

1.Het Logement, de Kroon, gelegen op een der beste standen, aan de Markt binnen het dorp Winterswijk (Gelderland.)
Bestaande uit zeer ruim en wel ingerigt WOONHUIS, met verschillende BOVEN-als BENEDEN VERTREKKEN (ten deele voorzien van toestellen voor gasverlichting) RUIME KEUKENS, ZOLDERS en KELDER, OPENPLAATS, SCHUUR, STALLING, LOOTSEN en verdere gemakken. 
De in deze streken algemeen bekende affaire, daar door den vorigen eigenaar wiens overlijden den verkoop veroorzaakt, ruim 40 jaar onafgebroken gedreven, kan geacht worden den nieuwen eigenaar de beste toekomst te waarborgen.

2.Een BUITEN KOFFIJHUIS, SOCIETEIT en UITSPANNING, genaamd de Harmonie, allergunstige gelegen aan den Rijks-straatweg  van Winterswijk naar Groenlo, ongeveer 5 minuten van het dorp Winterswijk, bestaande uit een voor weinige jaren gebouwd, SPACIEUS WOONHUIS, met RUIME ZAAL en verdere VERTREKKEN, TUIN, SCHUUR, STALLING, KEGELBANEN en OPSTALLEN; voorts BOUWGAARDEN en andere daarbij gelegen GRONDEN, te zamen groot circa 2  Bunder.

3.Verschillende TUINEN,WEI-,BOUW- en andere GRONDEN, zoo mede eenige GEBOUWDE EIGENDOMMEN om en bij het dorp Winterswijk gelegen; ten deel zeer geschikt om tijdelijk met de eigendommen sub.1.en 2. te worden aanvaard. Er bestaat gelegenheid om over het vestigen van een deel van den koopprijs in onderhandeling te treden. Nadere  informatien zijn onder franco aanvraag bij voornoemden  Notaris te bekomen.

Afscheid Burgemeester M.A.Holsboer

MAANDAG 4 MEI 1863, Algemeen Handelsblad

WINTERSWIJK,30 APRIL
In de op eergisteren gehouden raadsvergadering werd de raad diep getroffen door de mededeeling van den algemeen geachten voorzitter, den Heer M.A.HOLSBOER ,houdende dat hij ontslag uit de betrekking van burgemeester dezer gemeente had aangevraagd in te gaan  den 1 Augustus a.s. Welk eene sensatie deze mededeeling te weeg bragt, laat zich niet denken. Allen, die den man in zijne betrekking kennen, zullen gevoeld hebben hoeveel deze gemeente aan hem zal verliezen. In de zeven jaren, gedurende welke hij aan het hoofd dezer gemeente moge staan, heeft hij, in aanmerking nemende het korte tijdsbestek en de beschikbare middelen, zeer veel tot verfraaiing en degelijk nut der gemeente tot stand gebragt; zoodat dan ook niettegenstaande hij in den beginne met veel antipathieen had te kampen, weldra een ieder zijn fiksch bestuur en rusteloos streven naar verbetering moest prijzen. Hoewel het aanstaande verlies moeijelijk zal zijn te herstellen, is het te hopen dat de regering aan deze aanzienlijke gemeente eenen burgemeester zende, die eenigermate in staat zij de voetstappen van zijnen voorganger te drukken.

Simon Poppers voor Gerechtshof

MAANDAG 12 OCTOBER 1863, Nieuwe Rotterdamsche Courant

Te Arnhem is den 8sten voor het provinciaal-geregtshof in Gelderland behandeld de zaak van Simon Meijer Poppers, koopman, wonende te Winterswijk, beschuldigd van opzettelijke brandstichting in een gebouw waarbij te voorzien was dat  menschenlevens in gevaar konden worden gebragt. Uit de debatten bleek, dat de beschuldigde, die met niets begonnen, zich door vlijt en oppassendheid tot eene tamelijke hoogte had opgewerkt, thans door concurrentie dit alles vreesde te zullen verliezen, uit wanhoop tot de daad  was overgegaan, om zich door de  assurantie-penningen zoo mogelijk nog staande te houden. Na het verhoor van 11 getuigen requireerde het openbaar ministerie de schuldigverklaring met veroordeeling tot de straffe des doods. De heer Mr.Schneidius, die als verdediger was opgetreden, beweerde dat het hier de vereischten tot toepassing dier zware straf ontbraken ; dat het hier niet bepaald te voorzien was, dat het noodwendig menschenlevens in gevaar moesten worden gebragt en het in brand steken  van eigendommen, aan den dader zelfs toebehoorende , geene misdaad daarstelde, die onder het bereik der strafwet viel. Hij concludeerde mitsdien tot mindere toepassing der strafwet. De uitspraak is bepaald op Woensdag e.k.des namiddags ten 1 ure.

Simon Poppers ter dood veroordeeld

 DONDERDAG 17 OCTOBER 1863, Dagblad van Zuid-Holland

ARNHEM.
Het Provinciaal-Geregtshof van Gelderland heeft gisteren bij een gemotiveerd arrest S.MEIJER POPPERS, koopman, wonende te Winterswijk, zich thans in hechtenis bevindende te Arnhem, schuldig verklaard aan het opzettelijk in brand steken van een gebouw, waarbij het te voorzien was dat daardoor menschenlevens in gevaar konden worden gebragt, en hem 
veroordeeld tot de straffe des doods, uit te voeren binnen de gemeente Arnhem. 
Na het uitspreken van dit vonnis rigtte de president eene toespraak tot den beschuldigde, die op al de aanwezigen zigtbaar een diepen indruk achterliet

Danksagung brand Ahaus

MAANDAG 21 DECEMBER 1863, Algemeen Handelsblad

DANKSAGUNG
De geeerhten Mitgliedern der HAUPT-COMITEES zu Amsterdam, welche sich der grossen Muhe unterzogen haben, fur die ARMEN ABGEBRANNTEN unsere Stadt milde Beitrage zu sammeln, sowie allen edlen Gebern, ins besondere der Stadte Enschede, Breda, Zwolle, Haag, sowie der Gemeinden Lonneker und WINTERSWIJK ,welche unsere unglucklichen Stadt in liebe gedachten, unseren innigsten DANK.
Der Theilnahme, welche das Konigreich der Niederlande unserer Stadt erwiesen hat und die sich in so vielen reichlichen Gaben an Geld, Levensmitteln und kleidungsstucken dokumentiert hat, werden wir nie aufhoren, anerkennend zu gedenken.
AHAUS, den 14 December 1863
DAS HULFSCOMITEE der Landrath FREIHERR VON KERCKERINK BORG. der RENDANT  OLDENKOTT.

Simon Poppers

25 FEBURARI 1864

Simon Poppers is overleden ‎19 feb 1871 in vrijheid.

Getrouwd: B.Muller en G.Lindenhovius

ZATERDAG 27 JULI 1867, Algemeen Handelsblad

GETROUWD
B.D.G.MULLER Jr  met  G.A.LINDENHOVIUS
24 juli 1867                                                                             Eenige Kennisgeving

S.Gompertz overleden

MAANDAG 12 AUGUSTUS 1867, Algemeen Handelsblad

Heden overleed plotseling mijn geliefde Echtgenoot JACOB SALOMON GOMPERTZ, in den ouderdom van 56 jaren, diep betreurd
door Mij, zijne Kinderen en hoogbejaarde Moeder.
Winterswijk                                                              Wed.H.GOMPERTZ, FRANKEN
6 Augustus 1867 
Eenige en algemeende kennisgeving

Te vorderen van J.Gompertz

MAANDAG 19 AUGUSTUS 1867, Algemeen Handelsblad

Die iets te vorderen  hebben van  of verschuldigd zijn aan den boedel van wijlen
JACOB SALOMON GOMPERTZ, in leven Koopman te Winterswijk, worden verzocht daarvan opgave te doen voor den 1sten September 1867, aan den  Notaris Mr. W.A.Roelvink, te Winterswijk

A.Meerdink Rijksveldwachter pensioen

ZATERDAG 21 SEPTEMBER 1867, Dagblad van Zuid-Holland

Z.M.heeft pensioen verleend aan: A.MEERDINK, gewezen rijksveldwachter, opziener der jagt en visscherij der 3e klasse te Winterswijk, van f 145.

Overleden: Dochter H.C.J.Willink en M.ten Cate

DINSDAG 08 OCTOBER 1867, Algemeen Handelsblad

FAMILIE-BERICHT
Heden overleed tot onze bittere droefheid de jongste onzer Lievelingen,
MARIA HENDRIEKA, ruim  2 1/2 jaar oud.
Winterswijk, 3 October 1867         Mr.H.C.J.Willink M.Willink-ten Cate

Lees verder