oudwwijk
Digitaal erfgoed

Kranten 1871-1880

A.Gans

ZATERDAG 7 MAART 1871, Weekblad voor Winterswijk en omstreken

NOTARIS DERICKS te Winterswijk zal op MAANDAG den 9 Maart e.k. voorm. 10 uur ten Huize van den heer A.S.GANS alhier verkoopen:

DEN GEHEELEN INBOEDEL DES HUIZES

Bestaande in stoelen, tafels, een kabinet, een wagenschotten antieke kast met prachtig snijwerk, een glazenkast, een bascule, twee balansen, schalen gewichten, kachels, spiegels, schilderijen, koperen waschketel, een hondenkar, 4 honden, 4 beesten, 1 geit en eenige perceelen mest, voorts eenige perceelen brandhout op de perceelen van GANS bij VENEMANS en achter de Tuunte.

Overleden in Winterswijk

ZATERDAG 7 DECEMBER 1872, Weekblad voor Winterswijk en omstreken

Overleden: G.J.W.Kruisselbrink, oud 1 j,9 m, J.H.Kraaijenbrink, echtg.van D.Heinen, oud 42 j.,H.J.Seibel, oud 16 j.,J.G.Holthuis, oud 26 j., JG.Toebes, echtg.van J.W.Kuenen, oud 41 j.

Wheme-beek

25 NOVEMBER 1872

In eene op heden gehouden vergadering van den gemeenteraad, werd besloten in het volgend voorjaar eene proef te nemen, om de door dit dorp loopende Wheme-beek, die in den zomer dikwijls droog is en waarvan de uitdamping voor de gezondheid nadeelig wordt geacht, voortdurend van stroomend water te voorzien, door haar in verbinding te brengen met de Slinge- of Grootebeek. Mogt deze proef slagen, dan zoude daardoor eene groote verbetering aan ons dorp worden aangebragt.

Hugenholtz 25 jaar getrouwd

ZATERDAG 9 AUGUSTUS 1873, Weekblad voor Winterswijk en omstreken

Voor de vele bewijzen van belangstelling bij hun vijfentwintig-jarig huwelijk, den 3-den dezer ondervonden, betuigen hunen welgemeenden dank

F.A.HUGENHOLTZ
A.A.HUGENHOLTZ-TENKINK

Huize WALIEN
5 Augustus 1873

Manufacturenzaak S.Kan

ZATERDAG 25 OCTOBER 1873, Weekblad voor Winterswijk en omstreken

Met ingang van 1 NOVEMBER zal door S.KAN ten huize van den horlogemaker SEIFER,
aan het kerkhof, eene MANUFACTUURZAAK geopend worden, en doet zich voor de reeds voordeelige ingekochte goederen, als Laken, Bukskin, Tricot en verdere wollen en katoenen Winterstoffen, bijzonder in de gunst van het geeerde publiek aanbevelen.

Hotel De Klok vraagt….

ZATERDAG 14 MAART 1874, Weekblad voor Winterswijk en omstreken

TH.GRIMMELT, Logementhouder te Winterswijk verlangt ten spoedigste EEN KNECHT,
die met paarden kan omgaan.

Vertrek A.Gans

ZATERDAG 14 MAART 1874, Weekblad voor Winterswijk en omstreken

Bij ons vertrek naar DOESBURG  roep ik, als ook mijne Vrouw en Dochter aan vrienden en bekenden een HARTELIJK VAARWEL toe.
WINTERSWIJK, 12 MAART 1874                                   A.S.GANS
N.B.De slagerij zal tot 1 MEI op mijn naam worden voortgezet.

Danscursus Tommaeus

ZATERDAG 21 MAART 1874, Weekblad voor Winterswijk en omstreken

DANSCURSUS

De ondergeteekende heeft de eerste berichten dat hij alhier een DANSCURSUS heeft geopend.
Lesuren des WOENSDAGS nam. van 4-6 uur en ZATERDAGS van 2-4 uur. Leerlingen die van het onderwijs gebruik wenschen te maken, gelieve zich aan te melden bij WEIJENBORG, in de Societeit.
C.TOMMAEUS, Dansonderwijzer

Aanbesteding verbouwing Lijkenhuisje

ZATERDAG 21 MAART 1874, Weekblad voor Winterswijk en omstreken

Burgemeester en Wethouders der Gemeente Winterswijk zullen op Zaterdag den 28 maart a.s., des voormiddags ten elf uren op het Gemeentehuis in Winterswijk publiek aanbesteden het verbouwen van het lijkenhuisje op de algemeene begraafplaats te Winterswijk met bijlevering van alle materialen, liggende het bestek en teekening ter visie op de Secretarie vanaf den 23 dezer van s’morgens 9 tot des namiddags 1 uur.
Winterswijk, den 21 Maart 1874

De Burgemeester en Wethouders voornoemd
VEEREN
G.A.ter Pelkwijk, Secr.

Vergadering Dorpsvereeniging

ZATERDAG 28 MAART 1874, Weekblad voor Winterswijk en omstreken

DORPSVEREENIGING
VERGADERING 

DINSDAG 31 MAART
s’avonds 7 uur.
Gewone plaats

J.G.TEN HOUTEN,SECR.

Prijs Eieren

ZATERDAG 11 APRIL 1874, Weekblad voor Winterswijk en omstreken

De Prijs der Geldersche Eijeren is thans te Amsterdam     f 2,50 per 100 stuks

Spreekuur Dr.Auerbach

ZATERDAG 27 JUNI 1874, Weekblad voor Winterswijk en omstreken

DR.AUERBACH, MED.ARTS TE VREDEN

Zal iederen WOENSDAG van voorm.11 uur tot nam.5 uur te spreken of te ontbieden zijn in het Logement De Klok in Winterswijk.

Vogelschieten

ZATERDAG 26 AUGUSTUS 1874, Weekblad voor Winterswijk en omstreken

De Burgemeester van Winterswijk brengt ter algemeene kennis dat het VOGELSCHIETEN bij gelegenheid der kermis alhier, zal plaats hebben op Woensdag den 30en September a.s. in de weide van Boer Balink, wordende allen die op dien dag gebruik willen maken van de wegen langs die weide loopende, aangemaand voorzigtig te zijn.

Winterswijk, den 20 September 1874                   
De Burgemeester voornoemd MACKAY

H.Egberts

ZATERDAG 26 AUGUSTUS 1874, Weekblad voor Winterswijk en omstreken

GEVRAAGD
1 A 2 JONGENS
van 12- 13 jaar oud, voor vast werk bij H.A.S.EGBERTS

H.Manschot Arts

ZATERDAG 24 OCTOBER 1874, Weekblad voor Winterswijk en omstreken

De ondergeteekende bericht bij dezen, dat hij zich alhier heeft gevestigd als ARTS,
voorloopig ten huize van zijn Zwager, den heer H.BEUKENHORST
Winterswijk,                                      
H.J.MANSCHOT                       17 October 1874

K.Stroes

VRIJDAG 12 JANUARI 1877, Weekblad voor Winterswijk en omstreken

PUIKE SIGAREN

K.J.STROES

Heeft ONTVANGEN eene collectie PUIKE SIGAREN

Te Huur: Zitplaatsen Kerk

VRIJDAG 12 JANUARI 1877, Weekblad voor Winterswijk en omstreken

TE HUUR 
TWEE ZITPLAATSEN 
aan het Middelpad in de Hervormde KERK alhier,
dadelijk te aanvaarden
Te bevragen onder lett.L.S. bij den Boekhandel
BULENS
te Winterswijk

Postkantoor

VRIJDAG 19 JANUARI 1877,Weekblad v.Winterswijk en Omstreken

Gedurende het jaar 1876 zijn aan het Rijkstelegraafkantoor alhier verzonden 1370 gewone en 248 kaarttelegramme en ontvangen 1359 gewone en 235 kaarttelegrammen.

Boekhandel Bulens

VRIJDAG 19 JANUARI 1877,Weekblad v.Winterswijk en Omstreken

ONGELOOFLIJK EN TOCH WAAR
Voor mijn winkelraam staan uitgestald en zijn alle werkdagen TE BEZICHTIGEN ,een 3 tal WERKBOEKEN,namelijk:
OUD-EN NIEUW TESTAMENT, PSALMEN, CATECHISMUS, FORMULIEREN enz,enz
gedrukt met Latijnsche (gewone Nederlandsche) letter, verguld op snee en gebonden in een prachtigen bruinen, echt marokko-lederen band. De prijs van zulk een boek is in elken boekwinkel minstens f 5,25, doch ik ben door eene bijzondere gelegenheid in staat, deze voor den fabelachtig lagen prijs van F 2,90 op te ruimen.
’t Zijn geen Genootschaps-Bijbels, maar de bekende echte uitgave, naar KEUR.
Voor soliditeit sta ik in. Tegen toezending van een Postwissel zend ik ze franco door de gansche Graafschap. Wie na ontvangst niet volkomen tevreden is, kan ze mij zonder bezwaar franco terugzenden en ontvangt zijn geld terug. 

Men bedenke dat deze aanbieding alleen geldt zoolang de kleine voorraad strekt. Als deze uit verkocht is, kosten deze boeken weder als altijd F 5,25

Juffrouw Plette vraagt….

VRIJDAG 23 JANUARI 1877,Weekblad v.Winterswijk en Omstreken

DIENSTBODE
tegen primo Mei eene VLUGGE DIENSTBODE, P.G. liefst niet beneden de 17 jaar. Brieven franco of in persoon

Steenkolen te koop

VRIJDAG 02 FEBRUARI 1877, Weekblad v.Winterswijk en Omstreken

ADVERTENTIEN
STEENKOLEN
De ondergetekende verkoopt KACHELKOLEN (die niet aanslaan) per mnd. a f 1.05 VLAMKOLEN (zeer grof) per mnd. a f 1,15
J.H.DERICKS, WINTERSWIJK

F.J.Bargerbos

VRIJDAG 02 FEBRUARI 1877,Weekblad v.Winterswijk en Omstreken

Alle soorten van LINNEN,PELLEN en MANUFACTUREN,BEDDEN en VEEREN enz.enz.!!!!!
worden GELEVERD tegen billijke prijzen, door
F.J.BARGERBOS, WINTERSWIJK
Belovende eene soliede behandeling

Aanmelden school

VRIJDAG 9 FEBRUARI 1877,Weekblad v.Winterswijk en Omstreken

KENNISGEVING
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Winterswijk brengen ter algemeene kennis dat alle ouders, voogden of verzorgers die nog niet schoolgaande kinderen op den eersten Maandag in de maand Maart school wenschen te zenden op de MEISJESSCHOOL, de DAGSCHOOL in het dorp of op eene der BUURTSCHOLEN, zich daarvoor tot en met den 15 den Februari e.k. moeten aanmelden ter secretaris der Gemeente, onder overlegging van een zoogenaamd pokkenbriefje.
Die zich later aanmelden worden niet toegelaten.
De kinderen moeten op 1 Maart bereikt hebben:
a.Voor de meisjesschool den leeftijd van volle acht jaar.
b.Voor de dagschool in het dorp den leeftijd van volle vijf en een half jaar.
c.Voor de buurtscholen den leeftijd van volle vijf jaar.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
MACKAY en G.A.ter PELKWIJK

Oude dubbele schellingen

VRIJDAG 9 FEBRUARI 1877, Weekblad v.Winterswijk en Omstreken

OUDE DUBBELE SCHELLINGEN worden bij betaling der SCHOOLGELDEN niet meer aangenomen.
L.PLETTE – HOOFDONDERWIJZER

Spoorlijn Zutphen-Winterswijk-Duitsland

VRIJDAG 19 FEBRUARI 1877, Weekblad v.Winterswijk en Omstreken

KENNISGEVING
De BURGEMEESTER van Winterswijk brengt ter algemeende kennis, dat de Commissie uit Gedeputeerde Staten dezer provincie, die aangewezen is om de bezwaren van belanghebbenden aan te horen tegen het plan van aanleg van den spoorweg van ZUTPHEN langs WINTERSWIJK naar de Pruissische grenzen, te dien einde in het Gemeentehuis zitting zal houden op Vrijdag den 9 den Februarij e.k. des namiddags ten een uure en noodigt belanghebbenden uit om hunne bezwaren ter plaatse en ure vermeld, mondeling of schriftelijk aan genoemde Commissie mede te deelen.

De uitgewerkte plans van het werk met de kaarten en grondteekeningen, voor zooveel zij de gemeente Winterswijk betreffen, zullen van MAANDAG 22 JANUARIJ tot en met DONDERDAG 8 FEBRUARIJ e.k. elken werkdag, van des voormiddags 9 tot 12 uur, ter inzage van een ieder worden nedergelegd ter Secretarie der Gemeente; terwijl het uitgewerkte plan van het gehele werk voor een ieder ter inzage zal liggen op de Griffie der provincie Gelderland te Arnhem.
De Burgemeester voornoemd, MACKAY

In Winterswijk is de toestand niet rooskleurig

DINSDAG 16 OCTOBER 1877, Nieuws van den Dag

In Winterswijk is de toestand niet rooskleurig. De lasten der gemeente drukken in sterke mate op de ingezetenen; een hunner, die zich over zijn aanslag bezwaard gevoelde, besloot de gemeente metterwoon te verlaten. Naar aanleiding van dit feit, hebben een 24 tal gegoede ingezetenen het volgend adres aan de Raad ingediend:

De ondergeteekenden, inwoners der gemeente Winterswijk, betuigen aan het gemeentebestuur hunne hooge ontevredenheid over den gang van zaken in deze gemeente. Een der beste burgers gaat ons verlaten, terwijl uit den vreemde geen nieuwen hier zullen komen wonen, ten gevolge van de rampzalige wijze van heffing der gemeentelasten. Wij stellen het gemeentebestuur voor deze feiten geheel en al verantwoordelijk, maar achten ons verplicht, als goede burgers, op het ernstige gevaar te wijzen, dat onze gemeente te dezen opzichte bedreigt.

Ingezonden brief

ZATERDAG 6 DECEMBER  1878, Winterswijksche krant

INGEZONDEN STUKKEN:
MIJNHEER DE REDACTEUR
Hoe goed de gemeente Winterswijk, de publieke wegen in orde worden gehouden, kan men zien op de zogenoemde Vredensche weg aan de noordoostkant van den Reesinkes, dicht bij het Kortschot. Men is haast niet in staat er door te komen, zonder tot over de enkels in den modder te zakken of in het water te plassen.
Niettegenstaande die weg door zeer velen wordt begaan en bevaren, moeten enkele boeren er met den mest door, naar hun bouwland. ’t Is daarom hun wensch dat het Gemeentebestuur zorge dat die weg spoedig verbeterd worde, anders zien zij zich genoodzaakt ANDERE MIDDELEN te beproeven.
Met de opname dezer regelen, Mijnheer de Redacteur, zult U Ed.zeer verplichten.
30 November 1778                               EENIGE BELANGHEBBENDEN

Opening Spoorweg. Huis te Huur

06 FEBRUARI 1880, Nieuws van den Dag

ADVERTENTIE
Door de opening van den Spoorweg Winterswijk – Gelschenkirchen met zijtak Bocholt, komt voor of met 1 Juli a.s. TE HUUR, voor f 200 per jaar, een HUIS, gelegen aan de Spoorstraat te Winterswijk, voorzien van alle gemakken, en thans bewoond door den Heer Stationschef, bij  wien informatien te bekomen zijn, of bij den Eigenaar C.S.P.Dericks.
Winterswijk heeft goede Scholen en een R.H.B.School met 3 jarigen cursus. 

Mr.W.A.Roelvink

 16 APRIL 1880, Winterswijksche weekkrant

NOTARIS MR.W.A.ROELVINK TE WINTERSWIJK
zal Woensdagen den 21 en 28 April a.s. s’morgens 10 uur, in het Gebouw der Vereeniging op den Zonnebrink, binnen Winterswijk VEILEN EN FINAAL VERKOOPEN:

Het bouwplaatje BESSINKPAS in Corle, onder Winterswijk, groot 6 Hectaren, 52 Aren; 10 Centiaren, ’n PERCEELEN en MASSA, zoomede 
EENE ZITPLAATS IN DE HERVORMDE KERK te Winterswijk

Winkel zondag open

16 APRIL 1880, Winterswijksche weekkrant

De ondergeteekende heeft de eer zijne geeerde begunstigers mede te deelen, dat hij des ZONDAGSMIDDAGS te twee uren zijn WINKEL niet sluit.
P.J.TER PELKWIJK

Volkstelling 1879

20 NOVEMBER 1880, De Tijd

ZESDE ALGEMEENE TIENJARIGE VOLKSTELLING 
WERKELIJKE  BEVOLKING DER PROVINCIE GELDERLAND OP 31 DEC.1879.
Winterswijk:       4121 Mannen         3952 Vrouwen   TOTAAL: 8073  

Lees verder

Kranten 1881-1890

Brand bij Elzas

ZONDAG 4 FEBURARI 1884, Nieuwe Tilburgse Courant

Woensdag-ochtend ten 5-ure is te Winterswijk door een onbekende oorzaak en terwijl de eigenaar afwezig was, de leerlooierij van den heer Elzas afgebrand; een gedeelte van den inhoud is nog gered. 

G.H.Gijsbers

MAANDAG 9 JUNI 1884, Nieuws van de Dag

ADVERTENTIE 
G.H.GIJSBERS, te Winterswijk vraagt terstond voor vast werk 
3 a 4 SCHILDERSKNECHTS

Ongeval meisje

ZATERDAG 09 AUGUSTUS 1884, Nieuws van de Dag

Gisterenavond werd door een ingezetene van Winterswijk bij ongeluk een aanvallig meisje overreden. Het kind werd zwaar gekwetst in een winkel opgenomen.

Organist -Muziekdirecteur

DONDERDAG 21 AUGUSTUS 1884, Nieuws van de Dag

ORGANIST-MUZIEKDIRECTEUR  

Door de benoeming van den Heer VAN’T KRUIS tot Organist aan de Groote Kerk te Rotterdam, komt bovengenoemde Betrekking (waaraan eene jaarwedde van f 500 verbonden is), te Winterswijk vacant. De tegenwoordige Titularis is tevens Directeur der Zangvereeniging (afdeeling der Maatschappij van Toonkunst); van Mannenkoor, en Onderwijzer aan de Normaalschool, welke laatste Betrekking f 150,- opbrengt.
Sollicitanten, lidmaten der Hervormde kerk zijnde, gelieven zich voor 1 Sept. aan te melden bij den President-Kerkvoogd  
H.BEUKENHORST

C.P.ten Houten overleden

DINSDAG 23 SEPTEMBER 1884, Nieuws van de Dag

Tot onze diepe droefheid overleed heden, zacht en kalm, in den ouderdom van 31 jaren, onze geliefde Zoon, Broeder  en Behuwdbroeder, de Heer CORNELIS PIETER TEN HOUTEN Jr. Apotheker alhier.

Wed.C.P.TEN HOUTEN-VAN DIJK 
W.A.BOLAND
P.BOLAND-TEN HOUTEN
J.G.TEN HOUTEN
H.H.TEN HOUTEN-TER PELKWIJK
E.F.TEN HOUTEN
Winterswijk,20 Sept.1884

Typhuslijder

ZATERDAG 11 OCTOBER 1884, Nieuws van de Dag

Te Winterswijk wist Dinsdagnacht een typhuslijder aan zijn bewaker te ontsnappen en uit zijne woning te vluchten. Den volgenden morgen werd zijn lijk even buiten de kom der gemeente  in eene sloot gevonden.

(Het gaat om Jan Berend ten Hagen, een 35-jarige winkelier uit Winterswijk, wiens lijk op 7 oktober 1884 ’s morgens om negen uur in de Slingebeek is gevonden.)

Boerenknaap in Meddo overleden

VRIJDAG 31 OCTOBER 1884, Nieuws van de Dag

In de buurtschap Meddo (gem.Winterswijk) werd Zondag een 16-jarige boerenknaap vermist. Den volgenden dag heeft men zijn lijk in een ondiepe beek gevonden. Men weet de oorzaak van het ongeval niet.

Lijk gevonden

ZONDAG 19 DECEMBER 1884, Nieuwe Tilburgsche Courant

Woensdag namiddag is tusschen Bocholt en Winterswijk op den openbaren weg een afgesneden manshoofd gevonden, terwijl in eene sloot het verminkte lichaam werd ontdekt. De Duitsche en Nederlandsche politie is ijverig aan het opsporen van de boosdoeners.

G.J.Albrecht- A.Weenink

DONDERDAG 25 DECEMBER 1884, Nieuws van de Dag

GETROUWD:                                   G.J.ALBRECHT en A.WEENINK
die ook namens wederzijdsche Familie hunnen hartelijken dank betuigen voor de vele bewijzen van belangstelling, bij deze gelegenheid ontvangen.
Winterswijk, 24 Dec.1884.

H.Bunnekamp

DINSDAG 24 MAART 1885, Nieuws van de Dag  

Flinke SIGARENMAKERS kunnen bij hoog loon steeds werk bekomen 
op de SIGARENFABRIEK van 
H.BUNNEKAMP & Co

R.K.Begraafplaats

DONDERDAG , 18 JUNI 1885, Maasbode

Naar men verneemt, heeft het R.K.Kerkbestuur te Winterswijk van het dag.bestuur dier gemeente vergunning gekregen voor den aanleg van een eigen begraafplaats op den Hoogen Ooldenhuis.

J.Aitton overleden

DONDERDAG 13 JULI 1885, Nieuws van de Dag

OVERLEDEN: J.AITTON, 32 J., WINTERSWIJK, 9 JULI

Textiel inschrijven

DONDERDAG 23 JULI 1885, Nieuws van de Dag

OPGAVE DER MINSTE INSCHRIJVERS
Voor de aanbesteding op 20 Juli 1885, gehouden te Amsterdam door het Departement van Kolonien: J.Willink en Paschen, Winterswijk f 11.806,25, 16000 M.ongebleekt katoen.

Gemeenteraad 1885

DONDERDAG 23 JULI 1885, Nieuws van de Dag

Gemeenteraadsverkiezingen:
Winterswijk herkoze:J.G.ten Houten 329, J.Esselink 276 H.J.Tenkink 289, H.J.A. Tenkink 274 stemmen.

F.van Deun

VRIJDAG 24 JULI 1885, Nieuws van de Dag

ADVERTENTIE
De zoo gunstig bekende helder doorschijnende

HECTOGRAAF – COMPOSITIE
Lever ik in bussen van 1 Kilo a f 2, per bus, fra.
Postpakket, met gebruiksaanwijzing, bij vooruitbetaling of tegen rembours.
F.van Deun Winterswijk

Jachtconcenten

DINSDAG 06 AUGUSTUS 1885, Nieuws van den Dag

ADVERTENTIE
H.H.Jagers
Te huur: Jachtconcenten in de Heerlijkheid Bredevoort.
Jachtvelden 23.000 hectaren. Te bevragen te Winterswijk, bij 
J.G.Ten Houten & Co

H.Bunekamp

MAANDAG 17  AUGUSTUS 1885, Nieuws van den Dag

ADVERTENTIE
VRAAGT CHARLES GORDON

Puike 2 1/2 Cents SIGAAR bij
verschillende Winkeliers verkrijgbaar.
Eerste en Eenige fabrikanten
H.BUNEKAMP & CO, te WINTERSWIJK

Magazijn De Locomotief

WOENSDAG 23 SEPTEMBER 1885, Nieuws van den Dag

ADVERTENTIE
SCHRADER

MAGAZIJN DE LOCOMOTIEF
Te Winterswijk
verzendt franco inclusief emballage, tegen overmaking van Postwissel a f 3,
3 Kilo FIJNE TAFELHONIG, verpakt in nette Potjes.
Aan hetzelfde adres Wekelijks
VERSCHE GELDERSCHE BOTER
Prima Qualiteit, in Postkistjes a 5 Kilo de Marktprijs

G.Hartog

12 MAART 1886, Winterswijksche Courant

321ste STAATSLOTERIJ
Eerste trekking 29 MAART a.s.
De loten zijn door tusschen komst van den ondergeteekende vanaf heden verkrijgbaar.
G.HARTOG

Toneelvereeniging Jacob van Lennep

WOENSDAG 28 APRIL 1886, Winterswijkse Courant

TOONEELVEREENIGING 
JACOB VAN LENNEP

Openbare Uitvoering:
Op DINSDAG en WOENSDAG 4 en 5 MEI
telkens s’avonds ten 8 uur precies, waarvan de netto-opbrengst zal strekken
TENVOORDEELE DER BEWAARSCHOOL

Diploma’s en vrijbiljetten niet gangbaar.
Inteekeningslijsten zullen deze week worden aangeboden.
Deelname wordt dringend aanbevolen.

HET BESTUUR
W.PASCHEN,Voorzitter
A.WILLINK,Secretaris

Dansen bij De Eendracht

WOENSDAG 28 APRIL 1886, Winterswijkse Courant

De Ondergeteekende, bericht door deze dat het 
SLUITBAL

der danscursus zal gehouden worden op
DONDERDAG 13 MEI
’s avonds 8 Ure
in de societeit “De Eendracht”
Entree per persoon f 0,50
L.BRUNE
Winterswijk, 7 Mei 1886

C.Veen pachter Stationsbuffet

DINSDAG 18 MEI 1886, Winterswijkse Courant

De ondergeteekende PACHTER der STATIONS-BUFFETTEN alhier, beveelt zich minzaam bij het geeerde reizend publiek aan, belovende voor prompte en nette bediening zorg te zullen dragen.

Hopende met een druk bezoek vereerd te zullen worden, verblijve 
Hoogachtend,
Uw Dw.Dienaar

C.VEEN
Winterswijk, 14 Mei 1886

H.Pitz

DINSDAG 25 MEI 1886, Winterswijkse Courant

De ondergeteekende heeft de eer te berichten, dat hij zich alhier ten huize van PITZ , in de Goudvinkensteeg gevestigd heeft als,
BARBIER EN HAARSNIJDER
en hoopt door eene nette en vlugge bediening ieders gunst en recommandatie waardig te worden.
Winterswijk, 20 Mei 1886 
H.PITZ

J.M.Poppers

DINSDAG 25 MEI 1886, Winterswijksche Weekkrant

GEVRAAGD
GOEDE DIEMETWEVERS
Kunnen zich in persoon aanmelden bij
J.M.POPPERS
Naast de Boterwaag, Wooldstraat

Brand Boekhandel Bulens

MAANDAG 21 FEBRUARI 1887, Nieuws van den Dag

Door een onbekende oorzaak brak Donderdagavond bij den boekhandelaar Bulens, te Winterswijk, plotseling een felle brand uit, welke aanvankelijk  een dreigend aanzien had. Door het spoedig optreden der brandweer werden de vlammen tot den zolder en het dak beperkt. Alles was verzekerd. De schade is nog al aanzienlijk.

Koningsfeest in het land

DINSDAG 22 FEBRUARI 1887, Nieuws van den Dag 
 
KONINGSFEESTDAG IN HET LAND
Te Winterswijk was voor de feesten door de inwoners f 1200 bijeengebracht, waarvan f 833 voor uitdeeling aan de armen

Kind verdronken

WOENSDAG 02 MAART 1887, Nieuws van den Dag

Te Winterswijk is Zondag  een tweejarigkind, dat een oogenblik aan de waakzaamheid der moeder ontsnapt was, in een mestvaalt achter het huis verdronken.

Te huur:Villa

MAANDAG 04 JULI 1887, Nieuws van den Dag

ADVERTENTIE:

TE HUUR:
Een VILLA, bevattende: beneden 4 kamers (waarvan 2 en Suite),
Keuken, Kelder enz.: boven 3 kamers, met fraaien Tuin,
groot 20 Aren, gelegen te Winterswijk
stations van 5 spoorweglijnen.

Huur:f 250. Te bevragen onder de letter A.,
bij den Boekh.G.J.ALBRECHT, aldaar

E.G.ter Pelkwijk overleden

DINSDAG12 JULI  1887, Nieuws van den Dag

HEDEN OVERLEED TOT ONZE INNIGE DROEFHEID, ONZE GELIEFDE ZUSTER EN 
BEHUWDZUSTER
                                   ENGELINA GEERTRUIDA TER PELKWIJK
in den ouderdom van ruim 34 jaren.
                                                                     J.TER PELKWIJK
                                                                     A.M.M.TER PERLKWIJK-VAN NOUHUIJS
Winterswijk, 8 Juli 1887              Eenigeen algemene kennisgeving

Steenhouwer Ter Haar

ZATERDAG 16 JULI  1887, Nieuws van den Dag

DIRECT GEVRAAGD: 1 A 2 STEENHOUWERS
bij C.ter Haar te Winterswijk

Marktmeester

VRIJDAG 28 OCTOBER 1887, Nieuws van den Dag

Door den Raad der Gemeente Winterswijk is besloten eervol ontslag  te verleenen aan den marktmeester en in ’t vervolg het opzicht  over de markten aan de politie op te dragen.

Boekhandel Bulens Wooldstraat

VRIJDAG 6 JANUARI 1888, Winterswijksche Weekkrant

Wordt gevraagd: EEN DAGMEISJE
12 a 15 jaar oud. Adres der Boekhandelaar: H.BULENS,Wooldstraat.

Ds.Bergsma

VRIJDAG 6 JANUARI 1888, Winterswijksche Weekkrant

DS.BERGSMA vraagt tegen 1 MEI a.s. een TWEEDE MEID die goed kan naaien 
en met den wasch omgaan.

BockBier D.A.van der Riet

VRIJDAG 6 JANUARI 1888, Winterswijksche Weekkrant

BOCK-BIER: per heele flesch 18 CENT
                   per halve flesch  9 1/2 CENT
D.A.VAN DE RIET

G.Hartog Drukkerij

WOENSDAG 09 JANUARI 1889, Nieuws van den Dag  

ADVERTENTIE
Ter Snelpersdrukkerij  van G.HARTOG, te Winterswijk, kan DIRECT een VLUG PLATZETTER, van den.P.G., geplaatst worden.

Te Huur: Heerenhuis

WOENSDAG 09 JANUARI 1889, Nieuws van den Dag 

TE HUUR:
te Winterswijk, Centraalpunt van 5 verschillende Spoorwegen, een HEERENHUIS,
bevattende 7 Kamers, Keuken, Kelder en verdere gemakken, staande op het schoonste gedeelte der Gemeente, naast de Rijks Hoogere Burgerschool. Te aanvaarden 1 April 1889.
Te bevragen bij de Winterswijksche Bouwvereeniging.

Meijerink-Lindenhovius

ZATERDAG 13 APRIL 1889, Nieuws van den Dag

FAMILIE-BERICHT

Aanstaanden Zondag 14 April, hopen onze geliefde Ouders:
J.H.MEIJERINK en A.W.MEIJERINK-LINDENHOVIUS,
hunne 25-jarige Echtvereeniging te herdenken.         
Hunne dankbare kinderen
Winterswijk, 12 April 1889                Receptie: van 1-3 uur.

Kapper Schlossmacher

WOENSDAG 17 APRIL 1889, Nieuws van den Dag

ADVERTENTIE:                            LEERLING-KAPPER
Er bestaat voor een fats.Jongmensch, P.G.,die zich in het vak van Kappen enz. wil bekwamen, gelegenheid tot plaatsing bij SCHLOSSMACHER, Barbier en Kapper te Winterswijk

Benoemingen Onderwijs

DONDERDAG 08 OCTOBER 1889, Nieuws van den Dag

BENOEMD TE WINTERSWIJK TOT ONDERWIJZER/ONDERWIJZERS: 
P.PIREE, te Enschede
MEJ.KLEIN LANGENHORST, te Winterswijk

BENOEMD TOT ONDERWIJZER  WOOLD: J.VAN AALDEREN,te Doesburg
BENOEMD TOT ONDERWIJZER  KOTTEN: J.G.W.BRAS, te Winterswijk
BENOEMD TOT ONDERWIJZER  MEDDO : A.TUSVELD, te Almeloo
BENOEMD TOT ONDERWIJZER  HUPPEL: G.A.KLEINSTRA, te Oldeboorn (Tijdelijk)

G.W.Dunnewold Meubelmaker

ZATERDAG 07 DECEMBER 1889, Nieuws van den Dag

ADVERTENTIE:                                     MEUBELMAKERS
Wordt gevraagd een bekwaam  Meubelmakersknecht, ongehuwd, grondig met het vak bekend, voor den geheelen winter vast werk, bij G.W.DUNNEWOLD, te Winterswijk

Lees verder

Kranten 1891-1900

Bakkersknecht

MAANDAG 05 JANUARI 1891, Nieuws van de Dag

ADVERTENTIE:
Tegen 1 Mei wordt gevraagd een Bakkersknecht of Leerling, P.G.Brieven fr.,letter A, bij den Boekh.G.J.ALBRECHT,te Winterswijk

Jongmensch zoekt werk

ZATERDAG 10 JANUARI 1891, Nieuws van de Dag

ADVERTENTIE:
Een Jongmensch, P.G.,20 jaar oud, met het vak bekend, en van de beste getuigen voorzien, zag zich gaarne geplaatst in een GALANTERIEWINKEL. Br.fr.,onder letter T. bij den boekhandel. G.J.ALBRECHT, te Winterswijk

D.MacKay-M.Schoenzetter

ZATERDAG 17 JANUARI 1891, Nieuws van de Dag

VERLOOFD:         D.G.MACKAY                 Ambtenaar Holl.Spoor, en
                             M.C.SCHOENZETTER
Winterswijk,13 Jan.1891

Collecte t.b.v. noodlijdenden

MAANDAG 19 JANUARI 1891, Nieuws van de Dag

Te Winterswijk is, ten behoeve van de noodlijdenden die niet bedeeld worden, door een der kerkelijke armbesturen, een collecte gehouden, welke reeds meer dan f 1300 heeft opgebracht. In de gemeente werd tot dusver betrekkelijk zeer weinig armoede geleden.

Woningtoestanden

ZATERDAG 31 JANUARI 1891, Nieuws van de Dag

Te Winterswijk is een zeer druk bezochte vergadering gehouden van ingezetenen, wier woningen  last hebben gehad van het hooge water en die belang hebben bij eene verbetering van den  toestand. Vroeger kwamen overstroomingen, welke zich in den laatsten tijd binnen twee jaren driemaal herhaald  hebben, daar hoogst zelden voor, zoodat deze overstroomingen een bepaalde oorzaak moeten hebben. Besloten  werd  zich tot den Commissaris des Konings in Gelderland te wenden, met verzoek in deze een grondig onderzoek te doen instellen, tengevolge waarvan stappen tot verbetering van den onhoudbaren toestand kunnen worden gedaan.

Onvermogen Notaris Dericks

DINSDAG 10 SEPTEMBER 1891, Nieuws van de Dag

Uit Winterswijk wordt ons over deze dagen meermalen besproken zaak van den notaris Dericks, aldaar, het volgende geschreven:

“Sedert eenige weken zijn hier berichten in omloop omtrent de zaken van den Heer J.B.Dericks, oud-notaris alhier, lid van den Raad dezer gemeente en van Provinciale Staten van Gelderland.

“De Heer D. heeft voor ongeveer 4 weken  deze gemeente verlaten om, naar het aanvankelijk heette, zijn gewoon jaarlijksch zomerreisje naar Bad-Ems te ondernemen. Spoedig echter naar zijn vertrek werd het bekend, dat hij zijne zaken liquideerde en de regeling hiervan had opgedragen aan zijn broeder, den heer J.H.Dericks, en aan den Heer J.G.ten Houten, lid der kassiersfirma J.G.ten Houten & Co.,alhier.
“Deze tijding werd door velen hier en in de omstreken met groote ontsteltenis ontvangen, daar de Heer D. een onbegrensd vertrouwen genoot en hem verschillende groote en kleine  kapitalen zijn toevertrouwd. De spaarpenningen van menig werkman en landbouwer zijn hem in bewaring gegeven.

“Nadat de Heer Ten Houten zich eenige dagen met de inzage der boeken van den Heer D. had bezig gehouden, heeft hij echter, om verschillende redenen, voor de  verdere regeling der zaken  bedankt, waarna de vereffening aan de heeren mrs. F.R.Pennink en H.C.Pennink, advocaten en procureurs te Zutphen, werd opgedragen. Met de regeling der zaak op deze  wijze hebben echter eenige crediteuren geen genoegen  genomen maar per deurwaarders exploot dadelijke betaling van vervallen rente gevorderd, zoodat  nu de zaak  door de Arr.-Rechtbank te Zutphen  behandeld wordt en met een paar dagen het vonnis dier Rechtbank kan tegemoet gezien worden, waarbij de Heer D. al of niet in staat van kennelijk onvermogen wordt verklaard.

Schoolplicht

WOENSDAG 22 SEPTEMBER 1891, Nieuws van de Dag

Te Winterswijk heeft de Gemeenteraad eene verordening vastgesteld, waarbij de arbeid van kinderen beneden 12 jaren verboden wordt gedurende den tijd, dat op de openbare lagere scholen onderwijs wordt gegeven.

Windkorenmolen

MAANDAG 28 SEPTEMBER 1891, Nieuws van de Dag

ADVERTENTIE

TE KOOP VOOR AFBRAAK
onder de gemeente Winterswijk, een
ACHTKANT VAN EEN ZEER SOLIDEN EIKENHOUTEN
WINDKORENMOLEN
MET GANGWERK

Br.fr.onder de lett.R.,a/h Adv.-Bur.v. 
G.HARTOG 
te Winterswijk

J.v.d. Windt

DINSDAG 29 SEPTEMBER 1891, Nieuws van de Dag

ADVERTENTIE

TE KOOP
EEN ZWARTBONTE JACHTHOND
Reu, voor alle WILD gedresseerd.
Drie velden beloopen 
Adres: J.v.d.Windt
Eind Misterstraat Winterswijk

Beslag inboedel J.D.Dericks

MAANDAG 12 OCTOBER 1891, Nieuws van de Dag

Te Winterswijk is thans beslag gelegd op den inboedel van den oud-notaris J.D.Dericks. Dientengevolge zal de reeds aangekondigde verkoop van diens bezittingen geen voortgang hebben.

Brand bij Tapperij

DONDERDAG 22 OCTOBER 1891, Nieuws van de Dag

Te Winterswijk heeft de eigenaar  eener tapperij, R te L. bij het blusschen van een brand, veroorzaakt door het omvallen van een petroleumlamp, zulke hevige brandwonden gekregen, dat hij twee dagen later aan de gevolgen is overleden.

Inboedel verkoop J.Dericks

 31 OCTOBER 1891, Nieuws van de Dag

ADVERTENTIE

De Notaris F.A.VAN EEKELEN, te Winterswijk, zal ten verzoeke van de WeledelGestrenge Heeren  Mrs.J.B.SOLNER en H.C.PENNINK,te Zutphen, als curators in den boedel van den in staat van kennelijk onvermogen verklaarden Heer J.B.DERICKS, op MAANDAG 9 NOVEMBER 1891, aanvangende s’morgens 9 uur, en zoo noodig den volgenden dag, ten huize van genoemden Heer DERICKS, in de Misterstraat te Winterswijk publiek Verkoopen:
Den geheelen Inboedel, waaronder: EEN PRACHTIGE OUDE KAST, AMSTERDAMSCHE KLOK, VEEL ANTIEK EN MODERN PORSELEIN, Gouden- en Zilveren voorwerpen en Schilderstukken; welke goederen op Maandag 9 November ’s middags 12 uur worden geveild.

Kijkdag:Vrijdag 6 November ’91, van 10-12 en van 2-4 uur.

Kind verbrand in kokend waschwater

DINSDAG 26 NOVEMBER 1891, Nieuws van den Dag

Te Winterswijk is een tweejarig kind in eene tobbe met kokend waschwater gevallen en aan de daarbij bekomen brandwonden bezweken.

E.A.Meerdink overleden

VRIJDAG 02 SEPTEMBER 1892, Nieuws van den Dag

Te Winterswijk overleed  gisteren plotseling op 57-jarigen leeftijd de Heer E.A. Meerdink,
gedurende 31 jaar gemeenteontvanger aldaar. De overledene genoot de algemeene achting

Kelner zoekt R.K.Hotel

WOENSDAG 07 SEPTEMBER 1892, Nieuws van den Dag

ADVERTENTIE

EEN KELLNER

16 jaar oud, thans werkzaam in een Badhotel, spreekt de moderne talen, zoekt tegen 1 October e.k.plaatsing in een R.K.Hotel als TWEEDE of DERDE KELLNER.
Salaris vooreerst geen vereischte.
Brieven fr.lett. K.aan het Adv.-Bur.v. G.HARTOG, te WINTERSWIJK

J.W.Scholten

 DONDERDAG 13 OCTOBER 1892, Nieuws van den Dag

ADVERTENTIE

MOOIE VERSCHE HAZEN
WORDEN  A F 2, PER STUK , FRANCO DOOR GEHEEL NEDERLAND
ONDER REMBOURS VERZONDEN DOOR
J.W.SCHOLTEN WINTERSWIJK

Agatha Aitton overleden

DINSDAG 03 NOVEMBER 1892, Nieuws van den Dag

FAMILIEBERICHT:
Hartelijk dank  voor de deelneming, ons betoond bij het overlijden van onze geliefde Dochter en Zuster,                    AGATHA AITTON.
                                                                
Uit aller naam:Wed.Ds.AITTON- DRESING.
Winterswijk, 1 Nov.1892

A.A.ter Haar

 ZATERDAG 19 NOVEMBER 1892, Nieuws van den Dag

ADVERTENTIE

Verschenen bij P.B. NIEUWENHUIS, te Breda:
HET LAATSTE SCHOOLBOEK,
LEESLESSEN
alsmede eenige vragen en opgaven voor de hoogste klasse der Lagere School, voor de Herhalingsschool en voor Scholen voor m.u.l.o.
Door
A.A.TER HAAR
Hoofd der openb.school te Winterswijk
Prijs: 50 Cts.

B.A.Roelvink overleden

ZATERDAG 27 MEI 1893, Utrechts Nieuwsblad

Te Winterswijk is overleden mr.B.A.Roelvink, oud-president der rechtbank te Zutfen, in den ouderdom van 78 jaren.

Man doodgevroren

VRIJDAG O5 JANUARI 1894, Rotterdamsch Nieuwsblad

Zekere G.J.Keunen, een bejaard man, die bij een landbouwer nabij Winterswijk uitbesteed was, werd Nieuwjaarsmorgen dood bij den weg gevonden. De man is vermoedelijk tengevolge van het gebruik van sterken drank buiten in slaap gevallen en heeft zoo den nacht in de scherpe koude doorgebracht.

Het vervoer van vee en varkens

DONDERDAG O1 MAART 1894, Utrechts Nieuwsblad

HET VERVOER VAN VEE EN VARKENS
Langs het station Winterswijk naar Duitschland was de laatste dagen bijzonder druk, doordien de veehandelaren zich bevreesd maakten, dat ook langs dit station de invoer in Duitschland zou verboden worden. Vrijdag en Zaterdag der vorige week passeerden niet minder dan 43 wagens varkens en vee.

Brand in huis van 9 bewoners

VRIJDAG 06 APRIL 1894, Utrechts Nieuwsblad

Gisternacht  om ongeveer half drie ontstond te Winterswijk een hevige brand in een huis bewoond door 9 personen. Daar er gelukkig geen wind was ,slaagde de brandweer, die spoedig ter plaatse was, den brand te bepalen tot het huis. Het huis was verzekerd, de meeste inboedel niet. De oorzaak  is onbekend.

F.H.Lindenhovius

ZATERDAG 19 MEI 1894, Utrechts Nieuwsblad

ADVERTENTIE

HEERLIJK, MALSCH GEG.ZUIVER
Rookvleesch (van runderen) p.KG.
f 1,35 in stukken van pl.m.1-15 KG.
Gerookte Geldersche Ham p.KG.
f 0,90 groote en kleine, fr.rembours, bij

F.H.LINDENHOVIUS,
Winterswijk, Gelderland.

Drie zoons fam.Abbink verdronken

MAANDAG 21 MEI 1894, Utrechts Nieuwsblad

VERDRONKEN:Drie zoons van de familie Abbink te Winterswijk, die waren uitgegaan om te baden in de zoogenaamde Slingelbeek, verdronken allen. Gister-avond om 8 uur werden hunne lijken opgehaald.

Fam.Abbink

DINSDAG 22 MEI 1894, Utrechts Nieuwsblad

VERDRONKEN: Nadere bijzonderheden betreffende het treurige ongeval dat te Winterswijk, Vrijdagmiddag plaats had, maken dat nog tragischer. De jongste kinderen, 10 en 12 jaar oud, verkeerden in gevaar te verdrinken. Toen de oudste dit bemerkend, hun te hulp  wilde komen, verdronk hij met zijne broertjes. Deze laatste was 17 jaar oud en gedeeltelijk kostwinner van het gezin. Ook de volgende droeg reeds daartoe bij. Iedereen is diep begaan met het leed der oppassende, maar behoeftige ouders.

G.J.van Swaay

ZATERDAG 16 JUNI 1894, Utrechts Nieuwsblad

UIT DE STAATSCOURANT
Bij kon.besluit van 11 jl.is, met ingang van 1 September, benoemd  tot leeraar  aan de rijks-hoogere burgerschool te Tilburg G.J.van Swaay, thans leeraar aan de rijks- hoogere burgerschool te Winterswijk, uit welke laatste betrekking hem met gelijken datum eervol ontslag wordt verleend.

Botermarkt Veemarkt

DONDERDAG 12 JULI  1894, Nieuws van den Dag

MARKTNIEUWS

WINTERSWIJK,10 JULI. Op de Botermarkt was heden aangevoerd 450 1/2 KG; prijs 36 a 42 ct.per 1/2 KG. Eieren f 2,25 a 3,25 en Kool f-,- a -,- per 100 stuks.

WINTERSWIJK, 10 JULI. Op de heden gehouden Veemarkt waren aangevoerd – Ossen f – a -,-, 22 koeien f 80 a 160, 8 Pinken f 30 a 60, – Stieren f- a -, Kalveren f- a – en 25 Varkens f 12 a 24 pers stuk; 230 Biggen f 1,25 a -,- per week; Wol f 0,60 a 0,65 per 1/2 KG

Louwers

MAANDAG 16 JULI 1894 , Utrechts Nieuwsblad

Gistermiddag  tegen ongeveer 12 uur ontlastte zich boven Winterswijk een zeer hevig onweder, vergezeld van een zwaren slagregen, gepaard met hagel. De bliksem sloeg in de woning van den ladingmeester Louwers, die de schoorsteenboezem, klok en eenige meubelen vernielden, doch verder geen ongelukken veroorzaakte.

H.A.van Gelder

DINSDAG 21 AUGUSTUS  1894, Nieuws van den Dag

ADVERTENTIE

H.A.VAN GELDER
Te Winterswijk
levert op rembours.Eerste
kwaliteit KALFSVLEESCH, 
met been 35 cent, zonder
been 42,1/2 ct. per pond

Winterdienst Spoorwegen

ZATERDAG 21 SEPTEMBER  1894, Utrechts Nieuwsblad

WINTERDIENST HOLL.IJZEREN SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ
In de winterdienstregeling op de lijnen der Hollandsche IJzeren Spporweg-Maatschappij komen o.m.de volgende wijzigingen voor:Amsterdam, Utrecht en Amsterdamen Rotterdam naar Winterswijk.

De sneltrein van 8.22. v.m.van Hilversum n. Amsterdam vervalt, doch zal daarentegen de trein van 5.58 v.m. van Winterswijk n. Amsterdam te Hilversum stoppen en 3 min.later n.m. om 9.03 v.m. te Amsterdam binnenloopen.

Damescomite

VRIJDAG 28 SEPTEMBER  1894, Utrechts Nieuwsblad

Te Winterswijk heeft zich een damescomite gevormd door de Kwartguldens-Vereeniging voor Heide-ontginning. Het aantal deelnemers bedraagt 25, terwijl het bestuur bestaat uit de dames Roelvink-Willink, Hoogeveen-v.d.Burg en Willink-v.Kempe Valk.

Ds.Lugt Doopsgezinde kerk

ZATERDAG 06 OCTOBER  1894, Utrechts Nieuwsblad

STADSNIEUWS
Voor de Doopsgezinde gemeente treedt Zondag a.s. voorm. te 10 Ure op Ds.E.P.Lugt, predikant te Winterswijk.

Een oplichter gearresteerd

ZATERDAG 27 OCTOBER  1894, Utrechts Nieuwsblad

EEN OPLICHTER GEARRESTEERD

In verband met het aan de Winterswijksche courant ontleende bericht omtrent eene oplichterij, die onlangs te Winterswijk  ten name van der firma H.van IJzendijk werd uitgevoerd, wordt  medegedeeld, dat de bedrieger te Almeloo in hechtenis genomen, waar hij een schoenmaker een bedrag van ruim f 60 had afgezet. Door den officier bij de rechtbank aldaar tot bekentenis gebracht, ook van het misdrijf te Winterswijk gepleegd, heeft hij zich ook nog schuldig erkend aan andere oplichterijen. Later is ook nog gebleken, dat hij aan den kastelein van het hotel “De Klok” te Winterswijk zijne verblijfskosten niet afgedragen heeft en zelfs nog eenig geld van dien heer , die anders bij de hand genoeg is, ter leen had weten te bekomen.

Geluksvogel

VRIJDAG 08 FEBRUARI 1895, Utrechts Nieuwsblad

ONGELUKKEN EN MISDADEN
EEN DROEVIG ONGEVAL

Uit Winterswijk wordt gemeld: Verleden Zaterdag had hier een geval plaats van even zeldzame als ongedachte uitredding van levensgevaar. Terwijl de treinsmid De G.op het terrein der H.IJ.S.M. werkzaam was, naderde hem van achteren een trein die langzaam rangeerend achteruit stoomde. De G., die dit niet had opgemerkt, werd door een der buffers omvergestooten en viel tusschen de rails, maar behield gelukkig zijne tegenwoordigheid van geest.”Ik voelde dat ik omviel”, heeft hij later verteld, ” maar ik begreep dadelijk wat er gebeurde en ik dacht:” Nou moet ik plat gaan liggen”. Zoo rolden dan ook de wagons een voor een over hem heen, maar de locomotief, die achteraan kwam, moest wegens hare eigenaardige inrichting hem zeker vermorzelen; want niemand van het personeel had den man opgemerkt. Maar juist toen de locomotief hem genaderd was, stond de trein stil, en stoomde daarna weer even langzaam vooruit, daar hij nu juist den gezochten wissel voorbij was, en De G.stond ongedeerd wederop.

Diefstal Logement

DINSDAG 12 FEBRUARI 1895, Utrechts Nieuwsblad

DIEFSTAL VAN GELD
Men meldt ons uit Winterswijk: 
Door de politie werd alhier in verzekerde bewaring gesteld de jeugdige dienstbode van den logementhouder N., bij het spoor. Volgens haar zeggen heeft zij bij deze uit eene kast  800 mark ontvreemd en in haren koffer verborgen; vreezende echter, dat de diefstal ontdekt zou worden, werd het goudgeld door haar op eene tafel gelegd en het papierengeld, ter waarde van 500 mark, in de kachel verbrand. Naar wij vernemen zijn de nummers niet bekend.

Aardbeving?

VRIJDAG 22 MAART 1895, Utrechts Nieuwsblad

UIT DOETINCHEM SCHRIJFT MEN:
Omstreeks zes uur werd alhier een hevige slag vernomen, welke aan een aardbeving deed denken. Ruiten rinkelden, deuren werden opengeworpen en sommige huizen daverden op hunne grondvesten. Ook in den omtrek werd deze slag waargenomen, getuige de telegrammen, welke hier uit Winterswijk, Aalten, Gendringen, enz. aankwamen, om nadere inlichtingen omtrent een ongeluk, dat hier gebeurd zoude zijn. Later bleek, dat te Lobith een dynamietschip in de lucht is gevlogen.

Burgemeester Haitsma Mulier

VRIJDAG 29 MAART  1895, Utrechts Nieuwsblad

UIT DE STAATSCOURANT
Bij kon.besluit is benoemd met ingang van 6 April tot Burgemeester van Winterswijk; E.Haitsma Mulier.

Zomerdienst Spoorwegen

ZATERDAG 13 APRIL 1895 , Utrechts Nieuwsblad

HOLLANDSE IJZEREN SPOORWEGM.
In den Zomerdienst op de lijnen der Holl.IJzeren Spoorweg Maatschappij komen betreffende Utrecht de volgende wijzigingen voor: Amsterdam – Utrecht en Amsterdam – Rotterdam – Winterswijk.
De trein van 6,35 v.m. van Amsterdam naar Winterswijk vertrekt dan ten 6,29 van eerstgenoemd station.
Omgekeerde richting.
De trein van 7.00 v.m.(M.E.T.)uit Winterswijk naar Amsterdam vertrekt dan ten 6.58 v.m. en komt aan te Amsterdam ten 9.00 v.m

In een pot kokend water gevallen

DINSDAG 14 MEI 1895, Utrechts Nieuwsblad

IN EEN POT KOKEND WATER GEVALLEN
Te Winterswijk is het driejarig kind van den fabrieksarbeider R. in een pot met kokend zeepwater gevallen en aan de gevolgen overleden.

J.W.G.Bras Kotten

VRIJDAG 31 MEI 1895, Utrechts Nieuwsblad

Gisteren werd door den Gemeenteraad alhier tot onderwijzer met hoofdacte benoemd: de heer J.W.G.Bras, onderwijzer te Kotten gem.Winterswijk.

Muurschilderingen

MAANDAG 08 JULI 1895, Utrechts Nieuwsblad

MUURSCHILDERINGEN

Omtrent de te Winterswijk, in de Groote Kerk ontdekte muurschilderingen meldt men  aan de “Zutph.Crt.” de navolgende bijzonderheden:
Het schilderstuk, waarvan de kleuren en lijnen geleden hebben, aan den noorderwand van het koor ontdekt, dagteekent uit den tijd van omstreeks 1500 en heeft eene afmeting van ongeveer 48m2 , grooter alzoo dan de muurschilderingen, voor een tiental jaren te Middelstum en Kollum gevonden. Door het schilderwerk wordt  het volgende voorgesteld.

Christus op den regenboog, den wereldbol aan zijne voeten, de menschen op den laatsten dag oordeelende. Iets lager twee. figuren, Christus aanbiddende. Hier om heen engelen, op eene bazuin blazende en de dooden oproepende, van wie men enkelen de planken hunner kisten ziet afwerpen en uit den grond oprijzen. Hieronder aan beide zijden, Heiligen, personen die alreeds tot de verheerlijking  van Christus werden toegelaten. Het middengedeelte wordt ingenomen door een figuur, die St.Michael voorstelt, gekleed in een donker okerkleurig harnas, met de  rechterhand eene speer vasthoudende en den draak, in den vorm van een duivel, aan zijne voeten in bedwang houdende; in de linkerhand houdt de aartsengel eene weegschaal, waarin de zielen, door figuren voorgesteld, gewogen worden.

Het is opmerkelijk te zien hoe zich de duivelen alle moeite geven om de schaal naar hunne zijde te doen overhellen. Het benedengedeelte van het schilderstuk stelt den hemel en de hel voor, waarbij Petrus aan de hemelpoort staat, die langs eenige trappen is te bereiken. Door eenige engelen, naast Petrus, worden personen, die bij de weging waardig zijn bevonden, de hemelpoort binnengeroepen, terwijl enkele onwaardigen eveneens nog moeite doen den hemel te bereiken; zij  worden echter door de duivelen met geweld teruggehaald. De hemel is hierbij door een kasteel, de hel door den opengspalkten muil van een monster voorgesteld

Muurschilderingen Jacobskerk

ZATERDAG 03 AUGUSTUS 1895, Utrechts Nieuwsblad

MUURSCHILDERINGEN WINTERSWIJK

In zake de muurschildering in de Herv.kerk te Winterswijk hebben kerkvoogden der Ned.Herv.gemeente aldaar het volgend schrijven ontvangen van den Minister van Binnenlandse Zaken; 

” De muurschildering, in het choor der Ned.Herv. kerk te Winterswijk ontdekt, is gebleken eene voorstelling te zijn van ” Het laatste oordeel” en in menig opzicht merkwaardig. het is de omvangrijkste muurschildering, welke tot dusverre in Nederland aan het licht gekomen is, want zij beslaat eene oppervlakte van 50 M2. Zij dagteekent uit het laatst der XVe of het begin der XVIe eeuw, en is voor de kennis onzer vroegere schilderkunst waarvan uiterst weinig voorbeelden tot ons gekomen zijn, zeer belangrijk. Het is daarom zeer wenschelijk, dit tafereel als een document voor de nationale kunst-historie te behouden en ik heb mitsdien  de eer Uw college in overweging te geven, en daartoe te besluiten, en het niet te doen overwitten” .

De Minister van Binnenlandse Zaken (get.) Van Houten.

Gestolen

MAANDAG 11 NOVEMBER 1895, Utrechts Nieuwsblad

Te Winterswijk werd een Duitscher gearresteerd, die aldaar in September eenig timmergereedschap had gestolen. Maandagnacht ontvluchtte hij uit zijne gevangenis, doch werd Donderdag te Terborg weer opgevangen. De politiebracht hem geboeid naar Winterswijk terug.

Een moderne regenmeter

DONDERDAG 18 JUNI 1896, Utrechts Nieuwsblad

ONGELUKKEN EN MISDADEN
EEN MODERNE REGENMETER

Men meldt aan de N.R.Ct. uit Winterswijk: In de afgeloopen week ontdekte men aan de cooperatieve stoomzuivelfabriek dat een van de dagelijksche leveranciers zijn melk vervalschte door ze te vermengen met niet minder dan 50pc. water. Toen men den man zijn bedrog aantoonde, gaf hij van het geval de volgende natuurlijke verklaring. Hij had zijne ledige melkbus in een appelboom opgehangen om te drogen, opdat er toch geen water bij de melk komen zou. Toen was het begonnen te regenen en was, zonder dat de eigenaar er aan dacht, de bus half vol water geraakt; hij had dit later bij het vullen niet gemerkt. Deze moderne regenmeter schijnt dus ook de eigenschap te hebben, dat ze door bijgevoegd gewicht niet zwaarder wordt. Terwijl de man aldus het verschijnsel der vermenging op zijne wijze stond te expliceeren, bracht de chef-veldwachter een bezoek aan de vrouw van den scheikunstenaar: zij viel onmiddelijk door de mand en deelde de eigenlijke toedracht mede. Nog een tweede melkleverancier derzelfde fabriek is verleden Zaterdag betrapt op vervalsching. Tegen beide partijen is proces-verbaal gemaakt.

Zigeuners

VRIJDAG 25 SEPTEMBER 1896, Utrechts Nieuwsblad

ZIGEUNERS
Bij Winterswijk is een troepje Zigeuners de grenzen van ons land overgetrokken. Zij werden echter terstond door de gemeentepolitie en de marechaussee op Pruisisch gebied teruggebracht.

J.J.Hogeweg

ZATERDAG 30 JANUARI 1897, Utrechts Nieuwsblad

UIT DE STAATSCOURANT
Bij. kon.Besl.is, met ingang van 16 Februari, benoemd tot directeur van het post-en telegraafkantoor te Veendam, J.J.Hogeweg, thans in gelijke betrekking te Winterswijk.

C.Burgersdijk

MAANDAG 15 MAART 1897, Utrechts Nieuwsblad

UIT DE STAATCOURANT
Bij Kon.besluit is met ingang van 16 april, benoemd tot directeur van het post- en telegraafkantoor te Winterswijk C.Burgersdijk, thans commies der posterijen van de 2de klasse.

Ongeduldige aannemers

VRIJDAG 09 APRIL 1897, Utrechts Nieuwsblad

ONGEDULDIG
Een tijdelijke werkstaking van werkgevers is zeker nog wat nieuws. Zooiets is te Winterswijk Zaterdag gebeurd, toen ’s avonds te 7 uur bij den kastelein A.Poppink de aanbesteding zou plaats hebben van het bouwen van een pakhuis met stallen, woning  en koffiekamer, voor rekening van den Winterswijkschen cooperatieven Landbouwersbond. Het  bestuur van den bond vergaderde boven en een elf- of twaalftal aannemers zaten beneden te wachten. Toen nu te ongeveer halfacht het bestuur zijn beraadslagingen nog niet had geeindigd, verlieten de aannemers – des wachtens moede – eenparig het lokaal om in een ander cafe het curieuse van het geval gezellig te gaan bepraten.

Oude Munten

ZATEDAG 15 MEI 1897, Utrechts Nieuwsblad

Bij het afbreken der boerenhofstede “Het Leesink” te Ratum onder Winterswijk is onder een der vloeren een zakje met 118 oude zilveren munten gevonden. Ze dagteekenen alle uit den tijd van de Republiek der Ver.Nederlanden. Het jongste is aan munt 1793. Er zijn Zeeuwsche rijksdaalders, 30 stuiverstukken, guldens, 6 stuiverstukken enz.onder. Ze werden geslagen door West-Friesland, Zeeland, Nijmegen, Deventer, Kampen enz. De West-Friesche munt schijnt men tot Hollandsche vervormd te hebben, door er het woord Hol. in te stempelen. Sommige stukken zijn op hun reis door de wereld zoo besnoeid, dat ze vierkant geworden zijn.

Blikseminslag bij Landbouwer Wiggers

 WOENSDAG 28 JULI 1897, Utrechts Nieuwsblad

ONWEER
Zondagmiddag is bij een zwaar onweder te Winterswijk de bliksem geslagen in het huis van den landbouwer Wiggers. Een varken werd doodelijk getroffen, terwijl huis en inboedel, alles bij gebrek aan water, een prooi der vlammen werd. Het verbrande was door assuratie gedekt.

Ongeluk voerman met paard

WOENSDAG 29 SEPTEMBER  1897, Utrechts Nieuwsblad

ONGELUK
Door dat eenige kinderen het paard van den voerman B., te Winterswijk , met steenen gooiden geraakte dit op hol, met ’t gevolg, dat B. van de kar rolde, onder het rad terecht kwam, waaronder men hem zwaar gewond weg haalde. Hij werd naar zijn huis vervoerd en daar verbonden.

Fabriek in Bocholt ingestort

ZATERDAG 12 OCTOBER 1897, Utrechts Nieuwsblad

EEN ERNSTIG ONGELUK NABIJ DE GRENZEN.
Uit Winterswijk wordt gemeld dat Dinsdagavond in het naburige Bocholt (Pruisen) een in aanbouw zijnde fabriek van vier verdiepingen is ingestort. Ongeveer 30 werklieden zijn onder de puinhoopen bedolven, waaronder velen, zoo men vreest, zijn omgekomen  of verminkt. Gisteravond zijn uit Wesel 2 extra treinen met 200 militairen en alle beschikbare officieren van gezondheid uit die garnizoenstad, te Bocholt aangekomen om de verongelukten onder het puin der ingestortte fabriek vandaan te halen en de gekwetsten bijstand te verleenen. Tot op heden zijn 18 lijken gevonden. Steeds verneemt men van onder de puinhopen nog gekerm. Met kracht en beleid werken de kranige Pruisische soldaten, onder toezicht hunner officieren, onvermoeid door om nog te redden wat te redden is.

Directeur O.ten Have R.H.B.S.

DINSDAG 21 DECEMBER 1897, Utrechts Nieuwsblad

UIT DE STAATSCOURANT
Bij Kon.besluit is, met 1 januari, benoemd tot directeur van en leeraar aan de Rijks hoogere burgerschool te Winterswijk, O ten Have, thans leeraar aan genoemde school

Pensioen R.de Haan Directeur R.H.B.S.

DINSDAG 19 APRIL 1898, Utrechts Nieuwsblad

UIT DE STAATSCOURANT.
Bij Kon.besluit zijn de volgende pensioenen verleend: R. of R.E. de Haan, directeur van en leeraar aan de rijks hoogere burgerschool te Winterswijk.

B.W.te Strake

MAANDAG 02 MEI 1898, Utrechts Nieuwsblad

AKTE-EXAMENS LAGER ONDERWIJS.
ARNHEM, 29 APRIL.Geexamineerd 6 candidaten. Geslaagd de heeren:B.W.te strake, van Winterswijk

J.H.Wilterdink

ZATERDAG 21 MEI 1898, Utrechts Nieuwsblad

EXAMENS VRIJE- EN ORDEOEFENINGEN DER GYMNASTIEK.
ARNHEM, 17 MEI. Geexamineerd 4 candidaten. Geslaagd de heeren:J.H.Wilterdink, van Winterswijk

Mej.J.C.de Bruin

VRIJDAG 03 JUNI 1898, Utrechts Nieuwsblad

UIT DE STAATSCOURANT: Bij Kon.besluit is goedgekeurd dat het onderwijs in de Hoogduitsche taal en het schoonschrijven aan de rijks hoogere burgerschool te Winterswijk, gedurende den cursus 1898/1899 zal worden opgedragen aan mejuffrouw J.C.de Bruin, onderwijzeres te ’s Gravenhage.

Inwoners Winterswijk

ZATERDAG 18 JUNI 1898, Utrechts Nieuwsblad

BEVOLKING: De bevolking der provincie gelderland bedroeg- blijkens de opgave in de St.Ct.No.138. – op 1 Jan 1898: 201.502 mannen, 274,338 vrouwen, totaal 555,840 zielen.
De volgende gemeenten haden boven de 10.000 zielen; Arnhem 55.848, Ede 14.608, Nijmegen 40.098, Apeldoorn 23.698, Rheden 15.415, Tiel 10.435, Winterswijk 10.471 en Zutfen 18.419

Ongeval onderwijzeres

DINSDAG 30 AUGUSTUS 1898, Utrechts Nieuwsblad

ONGEVAL
Eene te Leeuwarden uit Winterswijk gelogeerde dame, mej. de B. had het ongeluk van een rijwiel te storten, tengevolge waarvan zij een hersenschuddling kreeg, die haar den dood veroorzaakte. De dame was onderwijzeres te Winterswijk.

Voorzorgsmaatregel Volksfeest

WOENSDAG 31 AUGUSTUS 1898, Utrechts Nieuwsblad

TEGEN BRANDGEVAAR.
Als voorzorgsmaatregel tegen brandgevaar bij de a.s. feesten, zullen, voor zoover mogelijk, te Winterswijk op de hoeken der straten brandspuiten worden geplaatst en is den inwoners verzocht, voor hun huis een bak met water klaar te zetten.

Kind molenaar te water

02 NOVEMBER 1898, Nieuws v.d. Dag

Te Winterswijk viel dezer dagen het kind van den molenaar S. in het water; het werd op het droge gehaald, doch de levensgeesten schenen reeds geweken te zijn.
Gelukkig kwam de onderwijzer Vos, die juist in de nabijheid was, op het denkbeeld om op het kind de bekende maatregelen toe te passen, en na ongeveer twintig minuten mocht hij er in slagen het kindd weer tot bewustzijn te doen komen.

Geheimzinnig

WOENSDAG 23 NOVEMER 1898, Utrechts Nieuwsblad

ONGELUKKEN EN MISDADEN.GEHEIMZINNIG.
Donderdagnacht kwam met den goederentrein te Winterswijk aan een kruiwagen, waarop een jas en een brood lagen. Deze stonden tusschen de rails en is halfweg Lichtenvoorde gevonden. Onderzoek ter plaatse der vondst bracht eenige bloedvlekken aan ’ t licht, benevens een lataren, ook met bloedvlekken bedekt. In de jas werd, een aanslagbiljet gevonden, waarop de naam Maier voorkwam, afkomstig uit een Duitsch plaatsje. Tot nog toe is er geen spoor van den man ontdekt.

Ongeval Spoor

DONDERDAG 24 NOVEMER 1898, Utrechts Nieuwsblad

Aan het station der.Holl.IJzeren Spoorwegmaatschappij te Winterswijk werd Zondag in den vroegen ochtend een oppassend werkman bij zijn arbeid door een locomotief overreden. De beide beenen werden hem van het lichaam gescheiden. Na korten tijd stierf hij. De ongelukkige was gehuwd en vader van negen kinderen.

R.E.de Haan overleden

12 JANUARI 1899

Te Deventer is na een langdurig lijden overleden, de heer R. E. de Haan, oud-directeur der R.H.B.S.  te Winterswijk.

Aanbesteding Villa Spoorstraat

01 FEBRUARI 1899, Graafschapbode

Op Vrijdag 3 Februari 1899, ’s middags 12 uur, zal namens Mevrouw ROELVINK —Paschen te Winterswijk, in het Sociëteitsgebouw „de Eendracht” publiek worden aanbesteed: het bouwen eener VILLA aan de Spoorstraat te Winterswijk.
Bestek en teekening zijn vanaf 23 Januari a f 2,00 per stel verkrijgbaar ten Kantore der Architecten.
Aanwijzing den dag der besteding 11 uur.
Nadere inlichtingen geven VAN DER GOOT & KRUISWEG,Architecten, Hengelo

Muziekautomaten -Speeldozen

01 FEBRUARI 1899, Graafschapbode

H.H.Cafehouders
De ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het leveren van Muziekautomaten en Speeldoozen, spelende voor I cent of naar verkiezing. ZEER BILLIJKE PRIJZEN.
Eenig AGENT voor Winterswijk en Omstreken:
H. PITZ te Winterswijk.

Bestrijding van drankmisbruik

MAANDAG 27 MAART 1899, Utrechts Nieuwsblad

BESTRIJDING VAN DRANKMISBRUIK
Te Winterswijk is opgericht een afdeeling van den Volksbond tot bestrijding van Drankmisbruik. Tot ere-voorzitter werd benoemd de heer Haitsma Mulier, burgemeester der gemeente, terwijl als bestuursleden werden gekozen de heeren Andra Douwes, voorzitter; ten Broeke, penningmeester; Van der Breggen, secretaris; Snijders, vice-voorzitter; A.Wllink, Goorkate en Streek. Een groot aantal  personen traden als lid van de afdeeling toe.
(30-10-1899: 159 LEDEN)

Ongeluk bij Belastingdienst

DINSDAG 09 MEI 1899, Utrechts Nieuwsblad

ONGELUK
Zaterdag had de commies bij ’ s Rijks belastingen en accijnsen te Winterswijk, de heer J., bij het uitladen van een groote kist uit een goederenwagen, het ongeluk tusschen deze en de deur van het goederenbureau te geraken, zoodat hij door het zware gewicht van de kist bijna verpletterd werd. Dr.Hagens verleende de eerste geneeskundige hulp. Er bestaat nog wel hoop op herstel.

A.Hoitink

DONDERDAG 29 JUNI 1899, Utrechts Nieuwsblad

AAN DE GEVOLGEN OVERLEDEN
De vorige week had een werkman, A.Hoitink, te Winterswijk het ongelijk bij het afbreken van een huis door een neerstortenden balk getroffen te worden. De ongelukkige is nu overleden. Een weduwe met zes kinderen blijft onverzorgd achter.

Uitstapje Batavier

DINSDAG 22 AUGUSTUS 1899, Utrechts Nieuwsblad

PATROON EN WERKLIEDEN.
Zaterdag maakten de arbeiders en arbeidsters der firma Willink en Paschen te Winterswijk, ten getale van ruim 300, met een extra-trein een uitstapje naar Amsterdam. Dit genoegen werd hun aangeboden naar aanleiding van het onlangs plaats hebbende 25 jarig huwelijksfeest van den heer W.Paschen. In A. aangekomen werd in de eerste plaats “Artis” bezocht, terwijl middags na in “Artis” het diner genuttigd te hebben, een boottocht op de Zuiderzee werd gemaakt. de firmanten met hunne dames vergezelden den stoet. Allen waren vol lof over de goede regeling en getuigden, nog nooit zoo’n prettigen dag te hebben beleefd. Ongetwijfeld zal zulk een dag er toe bijdragen, de goede verstandhouding tusschen werkvolk en werkgevers te versterken.

Landbouwtentoonstelling 1899

MAANDAG 11 SEPTEMBER 1899, Utrechts Nieuwsblad

Te Winterswijk zal het terrein, waarop aanstaanden Dinsdag de groote landbouwtentoonstelling  zal worden gehouden electrisch worden verlicht, evenals het Feestgebouw. De Heer G.J.Willink, fabrikant aldaar, zorgt geheel belangeloos voor de  noodige beweegkracht;  het spannen van de draden en het aanbrengen van de booglichten is door de commissie opgedragen aan de heeren Hofstede Crull & Willink, te Borne.

Vereeniging tegen Drankmisbruik

MAANDAG 30 OKTOBER 1899, Utrechts Nieuwsblad

VOLKSBOND. VEREENIGING TEGEN DRANKMISBRUIK.
Verschenen is de 3e jaargang van den Volksbond, Orgaan van de Ver.tegen drankmusbruik. Uit het jaarverslag van den secretaris, uitgebracht op de 26e Algemeene Vergadering van den Volksbond Vereeniging tegen drankmisbruik op 30 augustus 1899 in de Buitensocieteit te Alkmaar gehouden blijkt het volgende. Het aantal der afdeelingen nam toe, dat der leden vermeerderde talrijk. Winterswijk waar een afdeeling verrees waarbij nu reeds 159 leden zijn aangesloten.

Woningnood Winterswijk

29 JUNI 1900

Woningnood.
In veel gemeenten in den Gelderschen Achterhoek, waar de bevolking zich uitbreidt, meestal door de oprichting van fabrieken, heerscht bepaald gebrek aan arbeiderswoningen. Men bouwt ze niet genoeg, en vaak wordt de vestiging van werklieden in sommige gemeenten er
onmogelijk doorgemaakt. Te Winterswijk zijn 118 woningen te weinig en wonen dientengevolge evenzooveel gezinnen bij andere in.Lees verder

Kranten 1991-2000

P.Erkelens Burgemeester

16 MAART 1991

De 37-jarige ir. P.A.E. van Erkelens wordt op 16 maart burgemeester van Winterswijk.
Hij volgt C. de Vries op, die per 1 janauri 1991 in de vut is gegaan. Dat heeft een woordvoerder van de provincie Gelderland bekendgemaakt.
Van Erkelens is wethouder van de gemeente Hengelo (O.). Hij is lid van D66.

Auto botst op trein

04 SEPTEMBER 1991

WINTERSWIJK (ANP) – Op een spoorwegovergang op de rondweg-zuid in Winterswijk is gisterochtend een reizigerstrein in frontale botsing gekomen met een vrachtauto.
De voorste wagon kantelde, waardoor het baanvak lange tijd volledig gestremd was. De chauffeur van de vrachtwagen is korte tijd na het ongeval
overleden. De politie vermoedt dat de laagstaande ochtendzon de chauffeur verblind heeft.

Twee doden

03 JANUARI 1994, Leeuwarder Courant

Bij twee treinongevallen in Gelderland zijn zaterdag twee doden en drie gewonden gevallen. De ongelukken deden zich voor bij een onbewaakte spoorwegovergang in de buurtschap ’t Woold in Winterswijk en bij een halfbewaakte spoorwegovergang in Ellecom. In ’t Woold kwamen rond 12.45 uur een 37-jarige vrouw uit Winterswijk en haar dochter om het leven, toen de auto waarin ze zaten op een onbewaakte spoorwegovergang door een trein werd gegrepen.

C.Stigter Burgemeester

16 JANUARI 1994

WINTERSWIJK, donderdag
Christien Stigter uit Velp, lid van het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland, is benoemd tot burgemeester van Winterswijk.
Stigter volgt 16 januari ir. Paul A.E. van Erkelens op die per 1 oktober werd benoemd tot voorzitter van het Waterschap Regge en Dinkel.
Stigter is 50 jaar en lid van de Partij van de Arbeid. In het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft zij de portefeuille van milieuhygiëne en openluchtrecreatie. 

Lees verder

Kranten 1981-1990

Dode bij botsing

14 APRIL 1981

GROENLO (ANP)
De motorrijder L. H Straatmans (26) uit Winterswijk is gisteren in Groenlo frontaal tegen een personenauto gebotst die een vrachtwagen inhaalde. De man overleed aan de gevolgen van het ongeval

D.W.Tervoert overleden

21 mei 1983
Man van Nederlands oudste echtpaar in Winterswijk overleden

De man van het oudste echtpaar van Nederland, de.heer D. W. Tervoert in Winterswijk’, is’eergisteravond op 103-jarige leeftijd overleden.
Het echtpaar had een gezamenlijke leeftijd- van ruim 200 jaar.
Mevrouw Tervoert-Tenkink is 97. Voor zover bekend is het deze eeuw nog maar twee keer eerder voorgekomen dat een echtpaar samen die hoge leeftijd haalde.
In oktober 1982 vierde het echtpaar Tervoert-Tenkink hun 67e huwelijksfeest

Verkeersongeluk Huppel

09 SEPTEMBER 1985

De 17-jarige A. Dorsthorst uit Winterswijk is door een verkeersongeluk in de buurtschap Huppel dodelijk verongelukt. Hij was een van de vijf inzittenden van een auto die door nog onbekende oorzaak van de weg raakte en tegen een boom botste. Twee van de vijf inzittenden kwamen met schrik vrij, de andere drie moesten door de brandweer worden uitgezaagd.

Twee doden

11 MEI 1987

Twee jeugdige inwoners van Winterswijk zijn zaterdagavond door een verkeersongeluk in Eibergen om het leven gekomen.
De jongens, de 17-jarige B.B..H. Hannink en de 18-jarige S. Mekking, zaten in een auto die op de Winterswijkseweg uit de bocht vloog en een tegen een links van de weg staande boom botste.

Stootkussen

10 OKTOBER 1990,Alg.Dagblad

Een 24-jarlge vrouw is in Winterswijk met haar auto tegen een matras gebotst. Het curieuze ongeluk gebeurde op de Roelvinkstraat waar een man met een matras wilde oversteken.
Niemand raakte gewond; de auto werd licht beschadigd.
Volgens de politie leidt de man met de matras een zwervend bestaan en was hij op zoek naar een slaapplaats.

Lees verder

Kranten 1971-1980

Vijf mille uit kluis gestolen

13 SEPTEMBER 1971, Alg.Dagblad

Van onze correspondent
WINTERSWIJK — Uit de kluis in het kantoor van de gemeente-ontvanger in het stadhuis van Winterswijk is gisternacht ruim vijfduizend gulden gestolen. De dieven kwamen het stadhuis binnen door een gaatje te boren in een ruit en daarna met een koord een deurklink op te lichten.
Een aantal jute zakjes met wisselgeld hebben de dieven over het hoofd gezien.

Afgehakte duim teruggevonden en aangezet

28 DECEMBER 1971, Volkskrant

Mejuffrouw Olde Wolbers iin Winterswijk die in het weekeind bij een ongeluk in de plaatselijke slagerij waar zij werkt, haar duim kwijt raakte, heeft deze terug gekregen dank zij een speurtocht van de klanten en het ingrijpen van een chirurg.
Mejuffrouw Wolbers, die in een slagerij te Winterswijk werkt, hakte zich bij het afhakken van een carbonade ook een duim af. Met spoed ging zij naar het ziekenhuis, waar zij hoorde dat de chirurge de duim weer wilde aanzetten. Maar het lichaamsdeel was wel zoek. Een spoed-telefoontje naar de slagerij bracht uitkomst.
Het publiek dat zich op deze drukke dag voor Kerstmis in de zaak bevond, ging zoekken en het stuk duim werd gevonden door een mevrouw, die direct na de vondst flauw viel.
De patiënte en de flauwgevallen klant maken het beide goed.

Landbouwer dood na val van meelsilo

26 JANUARI 1972

In het ziekenhuis te Winterswijk is gistermorgen de 58–jarige landbouwer J. H. Boêijnk uit Meddo bij Winterswijk overleden.
De man was maandagmiddag op zijn bedrijf van een silo gevallen toen hij zijn voorraad meel wilde controleren.

Hotelbrand eist nog een dode

05 SEPTEMBER 1972

In het algemeen ziekenhuis te Winterswijk is dit weekend overleden de 80-jarige D. Wesselink uit Middelburg, die vorige week dinsdag gewond raakte bij de brand in hotel Victoria in Winterswijk.
De heer Wesselink is het vierde slachtoffer van de hotelbrand.
Zijn evenoude vrouw was bij de brand omgekomen.

Burgemeester C.de Vries

16 SEPTEMBER 1974
Cor de Vries benoemd tot burgemeester van Winterswijk

LEEUWARDEN
Met ingang van 16 september is benoemd tot burgemeester van Winterswijk de heer Cornelis de Vries, nu burgemeester van Gasselte.
De heer De Vries, die op 20 oktober 1926 in Gouda werd geboren, heeft in Friesland grote bekendheid gekregen, toen hij hier (bezoldigd) gewestelijk secretaris van de Partij van de Arbeidwas. Hij kwam naar Leeuwarden in juni 1957 en werd in juli 1969 benoemd tot burgemeester van Gasselte. In zijn Leeuwarder periode maakte Cor de Vries enige jaren deel uit van de gemeenteraad als lid van de PvdA-fractie.
Winterswijk is geruime tijd zonder burgemeester geweest. In november 1973 werd tot waarnemend burgemeester van Winterswijk benoemd de heer Berend Nauta, oud-burgemeester van Harlingen.

Twee meisjes bij auto-ongeluk omgekomen

15 DECEMBER 1975, Alg.Dagblad
TERBORG — Twee meisjes, die voor het spelen van een handbal wedstrijd op weg waren naar Arnhem, zijn gisteren bij een auto-ongeluk bij het Gelderse Terborg omgekomen. Twee andere handbalspeelsters die bjj hen in de auto zaten, raakten licht gewond. Door het gladde wegdek raakte de auto waarin zij zaten in een slip, sloeg over de kop en belandde tegen een boom. De auto vloog vrijwel direct in brand.
De 18-jarige D. Tiggelhoven uit Winterswijk werd daarbij op slag gedood. De bestuurster van de auto, de 18-jarige M. Humme, eveneens uit Winterswijk, overleed in een ziekenhuis aan haar verwondingen.

Keuze valt op Winterswijk

17 JANUARI 1976
Gevecht om ziekenhuis na 12 jaar beslist

WINTERSWIJK (ANP) —
Bijna twaalf jaar na de eerste stappen daartoe, is nu beslist dat het nieuwe streekziekenhuis voor de Achterhoek in Winterswijk zal komen. Staatssecretaris Hendriks van Volksgezondheid heeft die knoop doorgehakt. In de Achterhoek zelf kwam men er niet uit.
Groenlo had lange tijd goede papieren om de nieuwbouw binnen zijn grenzen te krijgen, maar de betrokken ziekenhuisbesturen konden al die jaren niet tot een gemeenschappelijke beslissing komen, ondanks vele en deskundige adviseurs die in de loop der tijd werden geraadpleegd.

Het streekziekenhuis, waarvoor de staatssecretaris nu toestemming heeft gegeven, krijgt 350 bedden. Aanvankelijk zouden het er 400 worden, maar de toenemende poliklinische behandeling van patiënten maakte verminderin van het aantal bedden mogelijk.

In 1964 gaven de besturen van de drie katholieke ziekenhuizen in Winterswijk, Groenlo en Lichtenvoorde een wetenschappelijk instituut opdracht de zaak te onderzoeken. Bij deze opdracht was het algemeen ziekenhuis in Winterswijk niet betrokken.
Ruim een jaar later adviseerden de onderzoekers dat de gezondheidszorg in de Achterhoek het best tot zijn recht zou komen door de bouw van één katholiek streekziekenhuis en wel onder de rook van Groenlo. Met dat ene ziekenhuis kon men het eens zijn maar de plaats van vestiging gaf meer problemen, zoveel dat de plannen in de ijskast verdwenen.

In Den Haag was men de zaak echter niet vergeten, zodat het overleg wel moest worden heropend, nu met het Winterswijkse ziekenhuis erbij. In 1970 gaven de vier besturen twee raadgevende bureaus opdracht een hernieuwd onderzoek in te stellen.

Tevens werd een wijze man. oud-burgemeester Boot van Hilversum, benoemd. Weer drie jaar later gaf de staatssecretaris aan de inmiddels opgerichte Stichting Ziekenhuisvoorzieningen Oost-Achterhoek in beginsel zijn fiat voor de bouw van een streekziekenhuis in Winterswijk.

Acties
De acties voor Groenlo gingen echter door en in afwachting van definitieve beslissingen bleven de betrokken ziekenhuizen investeren in interne verbouwingen en vernieuwingen.
Een slimme zet van de ijveraars voor Groenlo was het beleggen van een politieke vergadering begin 1974 in Groenlo. Gezien de
omstandigheden was de staatssecretaris wel verplicht hier te verschijnen. Hij wist de hoog oplaaiende emoties te sussen door te
verklaren dat de voorstanders van Groenlo alsnog een rapport konden indienen, waar dan wel nieuwe argumenten in moesten staan pro Groenlo. Anders zou hij zijn principe-besluit om Winterswijk te kiezen niet wijzigen.

Alles was toch uiteindelijk tevergeefs, want het provinciaal bestuur bleef bij vestiging in Winterswijk: een hernieuwd onderzoek zou teveel tijd vergen en ten behoeve van de gezondheidszorg moest er snel worden beslist.

Opnieuw laaiden de emoties hoog op,delegaties brachten bezoeken aan Den Haag en er kwam zelfs een voorstel dan maar twee ziekenhuizen te bouwen, één in Groenlo en één in Winterswijk.
De beslissing van staatssecretaris Hendriks heeft nu echter aan alle touwtrekkerij van bijna twaalf jaar een eind gemaakt.
Winterswijk heeft aan het langste eind getrokken.

Twee doden Groenloseweg

10 NOVEMBER 1977

Twee vrouwen, de 52-jarige M. H. van de Werff en de 48-jarige Ch. T. van de Berg, beiden uit Winterswijk, zijn gisteren bij een verkeersongeluk op rijksweg 47 in Lichtenvoorde om het leven gekomen. 

Geen haargroei op gezicht

20 januari 1978, Telegraaf

„Huisregel” bij politie Winterswijk: geen haargroei op gezicht
Van onze correspondent
WINTERSWIJK, vrijdag
Jonge agenten die in’ Winterswijk aan de slag willen, krijgen van hoofdinspecteur R. Nijboer te horen dat het een „huisregel” is dat er in Winterswijk door de politie geen snorren en baarden worden gedragen.
Het beroep van agent meent hij, brengt nu eenmaal een bepaalde status ook qua uiterlijk mee.
De Nederlandse Politiebond heeft kritiek op die huisregel. De „voorschriften zijn volgens de bond een inbreuk op de persoonlijke vrijheid.

Klokkenmakers ontslagen na faillissement

13 JUNI 1979, Volkskrant

Het klokkenfabriekje Alwi in Winterswijk is dinsdag gesloten, nadat maandag het faillissement was uitgesproken. De dertig personeelsleden, van wie enkele part-time, staan op straat. Er is geen geld voor een afvloeiingsregeling. Volgens de eigenaar van het fabriekje is het instorten van de stijlklokkenmarkt de belangrijkste oorzaak van het faillissement, waarover de vakbonden pas maandag werden ingelicht.
Dat het fabriekje in financiële moeilijkheden verkeerde was al langer bekend.

Dodelijke botsing in Oosterwolde

28 JULI 1979

OOSTERWOLDE
Een botsing op het kruispunt tussen de weg Drachten-Smilde en de Venekoterweg bij Oosterwolde heeft gistermiddag even na een uur het leven gekost aan de 73-jarige heer Frans Tolsma uit Winterswijk. De heer Tolsma kwam in zijn Mitsubishi personenwagen uit de richting Wolvega en stak de drukke verkeersweg Drachten-Smilde over zonder voorrang te verlenen aan de vrachtwagencombinatie, bestuurd door de heer E. de Vries uit Klooster Lidlum, die uit de richting Drachten naderde. De vrachtwagen raakte de personenwagen in de flank.
De heer Tolsma, die alleen in de auto zat, overleed vrijwel direct na de botsing.

Lees verder

Kranten 1961-1970

Na aanrandingspoging gepakt

28 FEBRUARI 1961
Man bedreigt pleegdochter en vlucht over grens

(Van onze correspondent)
ENSCHEDE, 28 febr. — De Duitse politie heeft nabij Vreden een 37-jarige stoelenmatter uit Winterswijk aangehouden onder verdenking van een poging tot aanranding van zijn 24-Jarige pleegdochter In de buurtschap Henxel onder Winterswijk.
Buurtbewoners hadden het meisje horen gillen en waarschuwden de politie. Toen deze ter plaatse verscheen, had de man reeds de vlucht genomen over de grens.
In een boerenwoning werd het erg overstuur zijnde meisje aangetroffen.
Zij verklaarde dat haar pleegvader haar met een mes had bedreigd toen zij niet aan zijn verlangens wilde voldoen.
Op haar gillen was hij weggefietst met medeneming van enkele kledingstukken van het meisje. De snel gewaarschuwde politie van Vreden hield
de man op de weg naar Ahaus aan.
Hij werd overgeleverd aan de politie te Winterswijk en aldaar Ingesloten. 
Hij is reeds meermalen wegens het plegen van zedendelicten veroordeeld.

Overstekend kind verongelukt

16 MEI 1961

WINTERSWIJK
In het katholieke ziekenhuis te Winterswijk is maandagmorgen het vijfjarige zoontje overleden van de familie Elsinghorst uit de Winterswijkse buurtschap Meddo.
Het jongetje werd zaterdagavond in zijn woonplaats bij het oversteken aangereden door de bestelauto van een bloemist.

W.V.C.-V.D.Z.

9 JUNI 1961, Nieuwe Winterswijkse Courant

W.V.C EN V.D.Z. ZULLEN ANDERHALF UUR VECHTEN OM 1E KLASSER TE BLIJVEN

Opstelling W.V.C:
Voor de wedstrijd tegen V.D.Z. is het elftal van W.V.C. als volgt opgesteld:
Doel:Kempink
Achter: Krozenbrink en Aarnink
Midden: Bröckink, Piek en Annevelink
Voor: ten Damme, Woordes, ten Veen, Reessink en Wevers

Sp.Kotten- ABS

9 JUNI 1961, Nieuwe Winterswijkse Courant

OPSTELLING KOTTEN

Voor de promotiewedstrijd tegen ABS is het elftal van Kotten als volgt opgesteld:

Doel: te Brummelstroete
Achter: Aarnink en Verink
Midden: B.Bras, H.Bras en W.Boxem
Voor: G.Boxem, Bemers, Lankhof, Hesselink en Joh.Oonk

Brand Van Ast

13 JUNI 1961, Tilburgse Koerier

ENKELE TONNEN SCHADE BIJ BRAND WINTERSWIJK

Winterswijk  (ANP) – In een half uur tijds is gistermiddag Van Ast’s lijstenfabriek annex glashandel in vlammen opgegaan.
Ook de bedrijfsruimte die aan een handelsonderneming  (WICO) was verhuurd, een bedrijf dat klokkasten vervaardigt, is geheel verloren gegaan.
De schade wordt op enkele tonnen geschat.

Fietser verongelukt Groenloseweg

28 JUNI 1961

WINTERSWIJK (ANP) — De 55-jarige landbouwer H. J. Pampiermole is maandagavond op de Groenloseweg gegrepen door een vrachtauto, toen hij op zijn fiets plotseling de weg overstak.
Bij aankomst in het algemeen ziekenhuis te Winterswijk bleek het slachtoffer reeds te zijn overleden.

G.H.Stortelers (103) overleden.

16 MAART 1962

Op 103-jarige leeftijd is gistermorgen na een kortstondige ziekte in Winterswijk overleden de heer G. H. Stortelers, een der oudste inwoners van ons land.
De heer Stortelers heeft heel zyn leven gewoond en gewerkt op een boerderij die zijn naam droeg in de buurtschap ’t Woold.
Toen hij al meer dan honderd jaar oud was, werkte hij nog steeds mee in het boerenbedrijf.

Verongelukt Spoorstraat

18 MEI 1962

WINTERSWIJK
Vrijdagavond tegen kwart over zes is de 23-jarige H. O. uit de buurtschap ’t Woold in de Spoorstraat in Winterswijk op zijn motor door een auto, die van rechts kwam, geschept. De motorrijder werd over een afrastering geslingerd en kwam tegen de gevel van een huis terecht. Het slachtoffer is ter plaatse overleden.

Met auto tegen boom in Ruurlo

12 JUNI 1962
Enkele kilometers buiten Ruurlo op de Rijksweg naar Groenlo is de 37–jarige veehandelaar J. W. te Strate uit Winterswijk met zijn auto tegen een boom gereden en aan de gevolgen van deze botsing overleden. Het ongeluk is door niemand gezien. De politie te Lochem veronderstelt dat de man achter het stuur in slaap is gevallen of dat de auto is gaan slippen.

Zr.W.A. Wassink Koninklijk onderscheiden

WOENSDAG 4 JULI 1962, Nieuwe Winterswijkse Courant

ZR.WASSINK KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN

Maandagmiddag nam operatie-zuster W.A.Wassink wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid van het Algemeen Ziekenhuis waar zij in Augustus 1926 haar intrede deed.

Inbraak Tweha

WOENSDAG 4 JULI 1962, Nieuwe Winterswijkse Courant

DIEFSTAL IN MEUBELFABRIEK

In de afgelopen nacht heeft een onbekende(n) in de Tweha-meubelfabriek ingebroken en een bedrag van ongeveer vierhonderd gulden buit gemaakt.

W.V.C. 50 jaar

10 OCTOBER 1962, Nieuwe Winterswijkse Courant

1912                            W.V.C.                            1962

50 JAAR

Ter gelegenheid van het “GOUDEN JUBILEUM”,
Recipieert het bestuur a.s. zaterdag 6 oktober in Societeit “De Eendracht” , Zonnebrink.
Gelegenheid tot feliciteren van 15-17 uur.

Dode en drie gewonden bij botsing

02 DECEMBER 1962

Op het kruispunt Spoorstraat-Schouwburgstraat in Winterswijk, is zondag een kleine personenauto door een van links komende bus
van de Geldersche Tramwegen in de flank gegrepen en tien meter meegesleurd.
Vier van de vijf inzittenden van het autootje moesten zwaar gewond in Algemeen Ziekenhuis te Winterswijk worden opgenomen.
De 76-jarige weduwe A. Brusse-Gossink is daar de afgelopen nacht aan een schedelbasisfractuur overleden.
De toestand van haar 48-jarige dochter,mevrouw L., eveneens uit Winterswijk was gisteren nog zeer ernstig.
De bestuurder, de heer J. T. uit Eibergen en zijn zesjarig dochtertje liepen een hersenschudding op.
De buschauffeur verklaarde dat hij door de zon was verblind en daardoor de auto niet tijdig had opgemerkt.

Reinbouw- Oostervoort

5 DECEMBER 1962

Te koop Royale eengezinswoningen te Winterswijk welvarende plaats met modern winkelcentrum en gelegen temidden van bijzonder schone afwisselende natuur; goede verbindingen met Arnhem, Zutphen, Apeldoorn, Hengelo, Enschede; verschillende verbindingen met Ruhrgebied.
Indeling woning:
grote woonkamer (8.00 x 3.80 m): keuken, gang. kelderkast, w.c, 4 slaapkamers, overloop, douchecel. zolderruimte.
Voor- en achtertuin, schuur (e.v. garages).
Enkele woningen reeds direkt te aanvaarden!
Verkoopprijzen vanaf f 24.800. — k.k.
Zeer ruime financieringsmogelrjkheden.Vrije vestiging!

REINBOUW DIEREN
INDUSTRIELAAN 8 – TEL. 08330-4054.

Duitsers stalen sigaretten

MAANDAG 27 MEI 1963, Nieuwe Winterswijkse Courant

DUITSERS STALEN SIGARETTEN

Twee Duitse jongens zijn Zondag gesnapt toen zij een pakje sigaretten uit een automaat op het Weurden stalen.
Het waren twee jongens uit Essen, de 17-jarige B en de 18-jarige M. Laatstgenoemde had tevens een pistool bij zich, dat in beslag werd genomen.
De jongens zijn overgegeven aan de Kon.Marechaussee, die het tweetal over de grens heeft gezet.

Overleden na verkeersongeval

03 JULI 1963

ln het Algemeen Ziekenhuis in Winterswijk is aan de gevolgen van een ernstig verkeersongeluk overleden de 65-jarige weduwe H. Jansen-van dijk.
Ze zat op de duo van een bromfiets die werd bestuurd door de 76-jarige heer D., evenals mevrouw Jansen afkomstig uit Winterswijk en die op de
Groenloseweg, een voorrangsweg, werd gegrepen door een personenauto.
Beiden werden zwaar gewond.

Twee doden bij ongeluk met trein

05 SEPTEMBER 1963, Het Parool

(Van een onzer verslaggevers)
AMSTERDAM — donderdag.
Vanmorgen om kwart over elf is bij de buurtschap Miste, in de omgeving van Winterswijk, een goederentrein ingereden op een groep spoorwegarbeiders.
Twee van hen werden gedood, één werd zwaar, een ander licht gewond.
De gewonden zijn overgebracht naar het Algemeen ziekenhuis in Winterswijk.
De trein kwam uit de richting Winterswijk, het zicht was goed. Volgens de politie te Winterswijk heeft de veiligheidsman van het groepje spoorwegarbeiders — de politie spreekt van vijf, de Nederlandse Spoorwegen van vier man — de naderende trein niet opgemerkt.
De machinist zou wel signalen hebben gegeven.
De toedracht van het ongeluk wordt nagegaan door de politie te Winterswijk, in samenwerking met de spoorwegpolitie.

Tricot 75 Jaar

18 SEPTEMBER 1963, Nieuwe Winterswijkse Courant

JUBILEUM TRICOTFABRIEK MET FEESTAVOND BESLOTEN

Personeel ontving gratificatie

In een prachtig en sfeervol versierd feestgebouw heeft directie en personeel van de jubilerende Koninklijke Winterswijkse Tricotfabriek zaterdagavond ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan feest gevierd.
Personeelsleden tot 18 jaar ontvangen f 25,00, de ouderen krijgen f 50,00
De liedjes die Willy en Willeke Alberti ten gehore brachten deden het bijzonder goed.

Twee doden ongeluk

05 NOVEMBER 1963

Nabij het Duitse stadje Vreden, niet ver van de Nederlands-Duitse grens,, is een Nederlandse personenauto tijdens een inhaalmanoeuvre 
frontaal in botsing gekomen met een Duitse auto.
Twee van de vier inzittenden werden gedood.
Het waren de heer en mevrouw Esselink, resp. 67 en 73 jaar oud. beiden uit Winterswijk. De bestuurder van de auto, 
de gepensioneerde adjudant van politie. R. M; van Drie, werd gewond. Zijn vrouw werd zwaargewond.

Sinterklaas intocht 1963

21 NOVEMBER 1963
Intocht Sinterklaas 1963

Politie-agent op voorgrond: Van der Zwart 

Oud-vice voorzitter KNGV overleden

17 MAART 1964
WINTERSWIJK, 16 maart  
In de nacht van zondag op maandag is in Winterswijk Joh. Dijk, oud-vice-voorzitter van het Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond
(KNGV) overleden.
De heer Joh. Dijk was Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij is 68 jaar oud geworden.

Kantinejuffrouw

11 MEI 1964, Nieuwe Winterswijkse Courant

Technische school- Winterswijk.
Gevraagd per 1 juni a.s.
                                                      KANTINEJUFFROUW

Bij voorkeur 20 jaar of ouder.
Volledige (5-daagse werkweek)
Salaris bruto plm.200,- f 440,- p.mnd.
Gunstige vakantieregeling
Sollicitaties te richten aan de Directeur
Prins Hendrikstraat 12, Winterswijk

Zerken op joodse begraafplaats vernield

24 JUNI 1964, De Tijd

Leden van de Joodse gemeente hebben gisteren bij de politie In Winterswijk aangifte gedaan van ernstige vernielingen op de nieuwe Joodse begraafplaats aan de Misterweg alhier.
Een twaalftal grafzerken was omgegooid en op een daarvan – stond geschreven: “Jullie gaan er aan”.
Op een raam van het lijkenhuisje waren hakenkruisen getekend. Hakenkruisen heeft men ook aangetroffen op de muur van het oude Joodse kerkhof aan de Spoorstraat.
De politie had eerst de indruk dat die er door baldadige Jongelui op waren getekend. Nu bestaat het vermoeden dat het eveneens het werk is geweest van de kerkhofvandalen.

Ruim 550 man Meyerink met ontslag bedreigd

09 JULI 1964, De Tijd

Grote beroering is hier ontstaan, omdat het gerucht de ronde doet dat de firma J.W. Meyerink en Co zal worden geliquideerd.
Er is reeds contact opgenomen met de plaatselijke arbeidsbeurs om voorzover mogelijk de ruim 550 personeelsleden elders onder te brengen. Het bedrijf, dat vestigingen heeft te Vogelwaarde, Oosterhout en Dlnxperlo. bezit te Winterswijk een enorm complex en heeft in de 130 jaren van zijn bestaan overal een uitstekende naam verworven.
Daarom kwam de aanvraag om surséance van betaling zeer onverwacht. Zelfs uit Amerika komen vragen over eventuele opheffing.
Misschien, zo hoopt men te Winterswijk, kan nog een weg worden gevonden om het bedrijf te behouden. Zou het werkelijk tot een liquidatie komen, dan zal dat een der zwaarste klappen zijn, die de textielindustrie ooit heeft gekregen, meent men.

Dronken toerist reed landbouwer aan

05 AUGUSTUS 1964, De Telegraaf

Van onze correspondent
WINTERSWIJK, woensdag
Een 35-jarige Duitser, H. H.G. uit Bochum, die onder invloed zijn auto bestuurde, reed gisteren in Winterswijk de 44-jarige landbouwer Nijenhuis in de sloot.
Na het ongeluk reed de Duitser naar zijn camping in Winterswijk, waar hij later door de politie gearresteerd werd. De landbouwer werd licht gewond.

Philips fabriek in Winterswijk

24 FEBRUARI 1965

De N.V. Philips Gloeilampenfabriek te Eindhoven heeft besloten om een bedrijf te stichten in Winterswijk, waar de produktie van speciale verlichtingsarmaturen voor industriële toepassingen ter hand zal worden genomen.
Deze nevenvestiging van het Philipsbedrijf in Oss zal worden ondergebracht in de gebouwen van de voormalige Meijerink & Co. en zal werk kunnen verschaffen aan ongeveer 150 è 200 mensen. Een gering aantal employés, nl. 10 a 15 stafmensen, zal van Oss naar Winterswijk worden overgeplaatst.

Discussie RK “Streek” Ziekenhuis

9 JUNI 1965, Nieuwe Winterswijkse Courant

DISCUSSIE OVER RK.”STREEK” ZIEKENHUIS

Rapport Dr.Veeger-instituut pleit voor R.K.Streekziekenhuis in Groenlo
Gepleit voor opheffing van R.K.Ziekenhuizen in Lichtenvoorde en Winterswijk.
Zwakke argumentatie van het rapport -Nog geen beslissingen.
De bestaande drie R.K.Ziekenhuizen in Lichtenvoorde, Groenlo en Winterswijk zijn te klein om medisch optimaal te kunnen werken, ze hebben maar onderbezetting.
Groenlo ligt in de Oostelijke Achterhoek het meest centraal en is daarom de aangewezen plaats voor een R.K.Streekziekenhuis.

Politie vindt ‘zware jongens’ in roggeveld

17 juli 1965, Het Vrije Volk

WINTERSWIJK (ANP)
De politie in Winterswijk heeft gisteren in alle vroegte twee ‘zware jongens’ uit een roggeveld gehaald, waar ze heen waren gevlucht nadat een Winterswijkse textielarbeider, die naar zijn werk ging, hen had betrapt bij het morrelen aan de deur van zijn overbuurman.
Het waren de 41-jarige W. de G. uit Amsterdam en de 31-jarige M. F. de G. uit Rotterdam, die elkaar hadden leren kennen in de I gevangenis in Arnhem. Sinds 16 mei zijn ze samen 21 keer op het dievenpad geweest.’
De afgelopen nacht hadden ze al op drie plaatsen in Winterswijk ingebroken en in totaal. ongeveer ƒ 500 bij elkaar gestolen.
De textielarbeider, de heer J. Bannink, die de mannen ontdekte reed
in zijn auto rechtstreeks naar de politie. Vier agenten waren kort daarna ter plaatse, maar toen waren de mannen al verdwenen. Het spoor leidde naar een roggeveld, waar ze werden aangehouden.

Kleine Josje ging alleen op stap

WOENSDAG 1 SEPTEMBER 1965, Nieuwe Winterswijkse Courant

KLEINE JOSJE GING ALLEEN OP STAP

Ongeruste ouders konden hem bij de Politie ophalen.
Dinsdagmiddag omstreeks vijf uur werd de politie door bewoners van de koekoekstraat in kennis gesteld dat een jongetje van ongeveer 3 jaar alleen was komen aanlopen.
Hermandad ontfermde zich over ’t knaapje, dat liefdelijk werd verzorgd op het bureau. Het kind wist alleen te vertellen dat hij Josje heette, maar kon niet zeggen in welke straat hij woonde. Zodoende kon de politie weinig uitrichten en men besloot maar af te wachten. Josje heeft met een der agenten gestoeid op het bureau, waarna hij moe gespeeld plaats nam op een stoel. Hij kreeg zelfs een zacht kussen aangeboden. Toen de knaap soezerig werd kwam plotseling om tien voor acht de redding opdagen via de komst van Josjes vader. Deze was om half acht thuis gekomen en waar hem meteen werd meegedeeld dat Josje zoek was. Er was ijverig gezocht, doch aan de politie had men niet gedacht. De vader van Josje was zo verstandig om direct het bureau op te bellen en dit had tot resultaat dat hij zijn ondernemende 3-jarige zoon in zijn armen kon sluiten.

Bejaard echtpaar voor hun huis verongelukt

ZATERDAG 9 OKTOBER 1965

WINTERSWIJK (ANP) _ Op de Groenloseweg is zaterdagavond het bejaarde echtpaar Hesselink voor hun woning, het voormalige café De Kappe,verongelukt.
De man die plotseling de weg was opgelopen werd door een auto aangereden en bleef ernstig gewond op het wegdek liggen. Toen zijn vrouw naar hem wilde toelopen werd zij door een uit de tegenovergestelde richting komende auto geschept. Zij was meteen dood. De be-
stuurder van een derde auto merkte te laat de waarschuwingen en reed de man nogmaals aan. Volgens de politie is het niet zeker of de man nog leefde dan wel reeds dood was toen hij voor de tweede maal werd overreden.

Brand Carrosserie Huiskamp

14 DECEMBER 1965
Carrosseriefabriek Huiskamp uitgebrand 

Ze deden hun best, maar er was geen redden meer aan…

Ongeveer half een maandagnacht ontdekten de buren een uitslaande brand in de Carrosseriefabriek en lakspuiterij van de firma Huiskamp aan de Goudvinkenstraat. Onmiddelijk ging er een melding naar 3333 (de telefoon voor brand, ongeluk, politie) en even later rukte de brandweer uit.

De hele fabriek stond toen al in lichterlaaie, en de vlammen lieten zich niet meer bedwingen. Het grootste deel van het bedrijf brandde uit, waarbij vijf auto’s en de gehele bedrijfsinventaris verloren gingen. 

Gedurende de brand ontplofte nog met een geweldige knap, die in heel Winterswijk hoorbaar was, een zuurstoffles. 

De brand werd omstreeks half een ’s nachts ontdekt in de afdeling stoffeerderij. Dankzij de windrichting heeft het vuur zich verspreid van de lakspuiterij af, waar zich vele hoogst brandbare stoffen bevonden. De brandweer slaagde er in de belendende huizen voor het vuur te sparen. Tegen de ochtend was het vuur bedwongen. Behalve de vier grote Amerikaanse auto’s, die tot lijkwauto’s werden omgebouwd, is ook de kleinere auto van een personeelslid een prooi der vlammen geworden. 

De firma Huiskamp is verzekerd. Hoe groot de schade is, is nog niet vastgesteld.

Prinses Christina kleuterschool

18 MAART 1966, Nieuwe Winterswijkse Courant

Op Maandag 21 Maart a.s. hoopt het bestuur van de Ver.Chr.Kleuterscholen de nieuwe school 

PRINSES CHRISTINA
HAKKELERKAMPSTRAAT

te openen.
Voor leden en belangstellenden is de avonds van half acht tot negen uur gelegenheid de school te bezichtigen

Bloemenmagazijn Braam

25 MAART 1966, Nieuwe Winterswijkse Courant

Narcissen f 1,35
Primula v.a. f 1,00
Begonia v.a. f 1,00

BLOEMENMAGAZIJN BRAAM
H.Mulierweg 3 Tel:2875
Misterstraat 113 Tel:2709

Wervelstorm richt grote schade in Winterswijk aan

MAANDAG 28 MAART 1966, Nieuwe Winterswijkse Courant

Een zwaar beschadigd feestgebouw, een cantine op het W.V.C.terrein zonder dak, honderden beschadigde huizen en veel ontwortelde bomen, dat was het trieste resultaat van een wervelstorm die Winterswijk gisteren omstreeks het middaguur trof.
In enkele minuten tijds ontstond er een schade die momenteel nog niet bij benadering is te schatten, maar zeker, meer dan een miljoen gulden zal bedragen.
Wonder boven wonder werd er niemand gewond, de weinigen die zich omstreeks kwart voor een op straat bevonden, zochten in ijltempo een veilig heenkomen. Ook zij die zich in de beschadigde huizen bevonden, werden niet gewond, al beleefden velen wel de schrik van hun leven.
De wervelstorm heeft een breedte gehad van drie- tot vierhonderd meter en trok ongeveer vanaf de Dennendijk in de richting van het feestgebouw, over de Wilhelminastraat, door het Willinkplantsoen en verder in de richting van de Vredenseweg.
Daarna via de Ratumseweg naar de buurtschap Ratum. Hoewel ook buiten de kom wel schade werd aangericht, veel bomen moesten het ontgelden, was toch de schade in Winterswijk het grootst. 

‘Schuimende fontein’

21 JULI 1966
Schuimbad: ƒ 263.—

De politierechter in Zutphen heeft de 19-jarige Winterswijkse provo H. van W. veroordeeld tot een week gevangenisstraf voorwaardelijk en betaling van ƒ 263 aan de gemeente Winterswijk, omdat hij op 21 juli tijdens een happening een wasmiddel in een fontein had gegoten.
De fontein begon daardoor bellen te blazen en wild te schuimen. De gemeente moest er ƒ 263 voor neertellen om de vettige aanslag van ’t wasmiddel uit de fontein verwijderd te krijgen.
De eis was 14 dagen voorwaardelijk met 3 jaar proeftijd en betaling van de schoonmaakkosten binnen 4 maanden.

Jonge vrouw verongelukt

15 SEPTEMBER 1966

In Winterswijk is gisteravond de 22-jarige mej. H. Wevers uit deze gemeente verongelukt. De jonge vrouw kwam, toen zij met een vriendin in de smalle Wooldstraat fietste, in aanraking met een achter opkomende bus en viel met haar hoofd tegen het rechterachterwiel.
Zij overleed ter plaatse.

H.W.Wiggers

18 JANUARI 1967, Nieuwe Winterswijkse Courant

ADVERTENTIE

Wij vragen voor onze SLAGERIJ een nette

SLAGERSBEDIENDE
Aanmelden: SPAR SUPERMARKT
v/h H.W.WIGGERS
EUROPALAAN

ELKA Poelier

18 JANUARI 1967, Nieuwe Winterswijkse Courant

Mevrouw, Neem eenmaal per week

KIP

op tafel: het is gezonder, lekkerder en stukken goedkoper
Slechts f 1,00 per 1/2 kg.
Panklaar en altijd vers geslacht

ELKA POELIER
Weurden 7a Tel:3869
Markt 12-14a Tel:2447
Henxel Tel:05432-313

Luxor Theater

18 JANUARI 1967, Nieuwe Winterswijkse Courant

De bejaarden van W.wijk worden uitgenodigd

DINSDAG 24 JANUARI A.S.

half drie in het
LUXOR THEATER
voor de kleurenfilm van Bert Haanstra
DE STEM VAN HET WATER
Gratis toegang

Cafetaria- IJssalon De Heer

20 JANUARI 1967, Nieuwe Winterswijkse Courant

Besluit Uw maatlijd met 

IJS
Bestel eens een IJstaart of IJsbeker,div.smaken:
Uw adres:
CAFETARIA IJSSALON
DE HEER
Haitsma Mulierweg Tel.3450

Garage Kruizinga

20 JANUARI 1967, Nieuwe Winterswijkse Courant

Trabant 4 Pers.      3775,–
Trabant Combi      3995,–
Trabant Bestel        3475,–

GARAGE KRUIZENGA
Meddosestraat 57
Tel:3291

Jeugdige dief aangehouden

15 FEBRUARI 1967, Nieuwe Winterswijkse Courant

JEUGDIGE DIEF AAGEHOUDEN:

Maandag is de minderjarige C.H.K. uit Winterswijk aangehouden wegens diefstal. K. heeft bekend dat hij twee maanden geleden f 100,- heeft gestolen in een cafetaria

2000 deelnemers Avondvierdaagse

16 JUNI 1967, Nieuwe Winterswijkse Courant

RUIM 2200 DEELNEMERS AAN DE AVONDVIERDAAGSE

Harmonie Dansen

16 JUNI 1967, Nieuwe Winterswijkse Courant

“DE HARMONIE”

Zondag.a.s.
DANSEN
Dansorkest
LA MARA
Aanvang: 7 uur

Besschers Weurden

16 JUNI 1967, Nieuwe Winterswijkse Courant

Gazelle en Veeno Rijwielen
Grote keuze in Sport- en Tourrijwielen
alsmede Kinderrijwielen

F.BESSCHERS
Telefoon 2104   Weurden 17-1

Geerlings Meddosestraat

16 JUNI 1967, Nieuwe Winterswijkse Courant

Nuttig en Spannend blijft een handwerkje tijdens Uw vakantie.
Reserveer een klein hoekje in uw koffer voor materiaal uw

HANDWERKZAAK  
BEB GEERLINGS
Meddosestraat

Nijweide waliensestraat

16 JUNI 1967, Nieuwe Winterswijkse Courant

Voor Vader ’n Brommer

G.W.NIJWEIDE
Waliënsestraat 95

De Roos meddosestraat

16 JUNI 1967, Nieuwe Winterswijkse Courant

Voor Vader een 
ELECTR.SCHEERAPPARAAT
van

DE ROOS
Meddosestraat 27

Meerdink markt

16 JUNI 1967, Nieuwe Winterswijkse Courant

Het allernieuwste GASFORNUIS
De mooiste en beste GASCONVECTOR
De fijnste combinatie KOELKAST-KOOKPLAAT
vindt U toch bij

MEERDINK
op de Markt
Erkend gasfitter en c.v.installateur

Ros Meubelen

16 JUNI 1967, Nieuwe Winterswijkse Courant

Voor Vader hebben wij heerlijke
FAUTEUILS,CLUBS en ROOKSTANDAARDS

ROS MEUBELEN
achter ’t Gemeentehuis

Openlucht Theater

16 JUNI 1967, Nieuwe Winterswijkse Courant

GRATIS OPENBARE CONCERTEN

In het Openlucht Theater
DE HUININKMAAT

Op MAANDAG 19 JUNI A.S. ’S AVONDS 8 UUR
verzorgd door Excelsior, St.Jan Meddo en Eendracht Huppel
en op 
WOENSDAG, 21 JUNI A.S. ’S AVONDS 8 UUR
verzorgd door Winterswijkse Accordeonver, Concordia Kotten, Kon.W.O.V. en Cresendo Ratum.
Gratis programma ’s avonds aan het theater.

Eventuele uitwijkdata worden op de speeldagen bekend gemaakt via de radio na de nieuwsdienst van 6 en 7 uur ’s avonds.

Honderslo Weurden

16 JUNI 1967, Nieuwe Winterswijkse Courant

Voor een 
HAARDROOGKAP
J.H.HONDERSLO

Weurden 66

W.Prins Gasthuisstraat

16 JUNI 1967, Nieuwe Winterswijkse Courant

Te koop aangeboden: 1 Peugeot 403. Bouwjaar 1960. In goede staat

W.PRINS, Gasthuisstraat 54, Winterswijk

Hotel De Klok

16 JUNI 1967, Nieuwe Winterswijkse Courant

HOTEL ‘DE KLOK’ GRIMMELT

Vraagt een
KAMERMEISJE
in- of extern

Niet beneden 18 jaar.

Onder aanhanger Meddo

18 SEPTEMBER 1967

WINTERSWIJK
Zaterdagmorgen is in de buurtschap Meddo bij Winterswijk de 43-jarige mevrouw M. B. T. Poelhuis-Tiggeloven verongelukt. Zij was op de fiets en wilde links afslaan, juist toen een trekker passeerde met twee aanhangwagens beladen met melkbussen. Zij kwam onder de laatste aanhanger terecht en overleed ’s avonds in het ziekenhuis

Meisje (2) verdrinkt

11 OKTOBER 1967

WINTERSWIJK — De 2-jarige Ellen Roerdink Veldboom uit Winterswijk is gistermorgen in haar woonplaats in een vijver geraakt en verdronken. Het ongeluk moet gebeurd zijn zonder dat iemand er iets van merkte. Het buurjongetje dat met het kind was gaan wandelen werd spelend in de buurt van de vijver aangetroffen.

A.B.H. Winterswijk

WOENSDAG 15 NOVEMBER 1967, Nieuwe Winterswijkse Courant

ST.NIKOLAASAKTIE A.B.H.WINTERSWIJK

Swiebertje geeft in Kerstvakantie drie voorstellingen
A.B.H.is er n.l.in geslaagd het gehele gezelschap van Swiebertje (inclusief Bromsnor, Saartje, de Burgemeester en de Freule) te engargeren voor drie voorstellingen tijdens de kerstvakantie, nl. woensdag 27 december a.s.

Dr.J.H.W.Tervoort overleden

14 FEBRUARI 1968

Lijfarts koninklijk huis overleden
Dr. J. H. W. Tervoort, lijfarts van het koninklijk huis, is in het ziekenhuis De Lichtenberg te Amersfoort overleden.
Dr. Tervoort, die 47 jaar is geworden, was al enige tijd ziek.
Zijn stoffelijk overschot zal morgen in Winterswijk worden bijgezet.

Meisje verongelukt in zwembad

09 JULI 1968

WINTERSWIJK
De bijna 12-jarige Josien Slotboom uit Winterswijk is dinsdagmiddag in het strandbad te Winterswijk verongelukt.
Het meisje sprong van de springplank: het duurde vrij lang voordat zij weer boven water kwam. Dit wekte ongerustheid op bij een .jongen uit Varsseveld die ook op de plank stond.
Juist toen hij in het water dook, kwam ’t meisje naar de oppervlakte.
Het tweetal kwam met elkaar in aanraking. Het meisje ging weer de diepte in. Ze moest door een badmeester boven water worden gehaald. Bij onderzoek bleek dat het meisje haar nek had gebroken.

Brand Cafe Konings

10 JULI 1968, Het Vrije Volk
CAFEHOUDER KOMT OM BIJ BRAND

Winterswijk (ANP) – De 36-jarige J.Kiekebosch is vannacht bij een brand in zijn cafe op de Grote markt in Winterswijk om het leven gekomen.
Toen de brand om kwart over vier vanmorgen werd ontdekt, stond het cafe al in lichterlaaie.
Mevr.Kiekebosch en haar beide kinderen konden zich redden door op de eerste etage uit het raam te springen.
Zij werden door politiemannen opgevangen.

Echtpaar overleden door kolendamp

10 SEPTEMBER 1968, Volkskrant

WINTERSWIJK, 9 sept. —
Vermoedelijk in de loop van zaterdagavond is het Winterswijkse echtpaar J. Westerum (81) en H. Westerum-Duenk (76) aan kolendamp overleden.
Hun overlijden werd zondagmiddag ontdekt, toen een familielid het huis binnenkwam. De deur stond open, de kachel brandde nog en de televisie stond aan.

Geen aanranding

MAANDAG 15 OKTOBER 1968, Nieuwe Winterswijkse Courant

GEEN AANRANDING

Het leek op aanranding zaterdagavond omstreeks 11 uur aan de wat afgelegen Burloseweg in Kotten; drie jongens druk doende met het verrichten van bepaalde handelingen met een meisje, zo maar aan de kant van de weg. Daarom werd de politie gewaarschuwd, die meteen een onderzoek instelde. Toen de politie aankwam bleek de voorstelling nog niet afgelopen te zijn, integendeel. Een der jongens werd op heterdaad betrapt. Maar……….aanranding zat er toch niet in, want het meisje, de vijftien jarige R.P.uit Galdbeck (Dld) was beslist niet afkerig, van datgene wat de jongens wilden.
Van de drie aanwezige jongens hadden er twee als toeschouwer gefungeerd. Voor de rest hadden zij de eer gelaten aan de 18-jarige M.S. eveneens uit Galdbeck. Het meisje verbleef met haar ouders op een camping in Kotten. Zij is naar haar ouders teruggebracht. De jongen is ingesloten. Want tenslotte, ook al had hij van bepaalde zijde toestemming, het is in Nederland nog altijd verboden ontuchtige handelingen te plegen met een minderjarig meisje.

Inbraak bij De Leeuw

MAANDAG 20 JANUARI 1969, Nieuwe Winterswijkse Courant

INBRAAK MET KLEINE BUIT

In het kantoor van Handelsonderneming De Leeuw op het Industrieterrein is in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken. Via de achterzijde is men het kantoor binnen gekomen. De buit is slechts zeer klein; enkele sigaren en sigaretten worden vermist

Diefstal automatiek Weurden

MAANDAG 20 JANUARI 1969, Nieuwe Winterswijkse Courant

DIEFSTAL UIT AUTOMATIEK

De 30-jarige R.en de 28 jarige O. uit Winterswijk zijn vanmorgen door de politie aangehouden wegens diefstal van karbonade en snoepgoed uit de automatiek van de fa.Bulten op het Weurden. Zij hadden een vitrine stukgetrapt en een automaat vernield.
Het toeval wilde dat de patrouille-auto van de politie kwam aanrijden, juist toen R.en O. met een onverlichte auto wegreden. De politie probeerde de wagen te pakken te krijgen om proces-verbaal op te maken wegens het rijden zonder verlichting, maar dat lukte niet. Toen de politie even later weer bij de automatiek kwam, ontdekte zij de diefstal. Het toeval wilde dat de gezochte auto even later kwam aanrijden. Toen konden beide inzittenden worden gearresteerd

Veehandelaar overvallen

03 DECEMBER 1969, Alg.Dagblad

De 71-jarige veehandelaar A. D. van Gelder uit Winterswijk is gistermorgen vroeg in het donker voor zijn huis overvallen. Bij de worsteling werd hij vrij ernstig aan het hoofd gewond.
Volgens de politie was het motief beroving. Als veekoper had de heer Van Gelder vaak veel geld bij zich. Deze keer was het echter slecht negenhonderd gulden. De overvaller slaagde er niet in hem het geld afhandig te maken. Hij sloeg op de vlucht toen er een fietser naderde.

Helikopter neergestort

19 JUNI 1970

In de buurtschap Woold in Winterswijk is een helikopter neergestort.
De bestuurder van het verongelukte hefschroefvliegtuig, de 24-jarige gehuwde vaandrig A. G. Plomp uit Broek in Waterland, was overleden toen men het wrak van de helikopter vond.

Dodelijk arbeidsongeval

25 JUNI 1970

De 34-jarige ongehuwde inwoner van Winterswijk A. H. J. Geerdink is donderdagmorgen verongelukt op het destructiebedrijf DAV te Winterswijk. Door nog onbekende oorzaak kwam hij terecht in een machine, waarbij hij werd verbrijzeld.

 

Lees verder

Kranten 1941-1950

KRANTEN 1941-1950 ALG.NIEUWS.
BERICHTEN 1940-1945 ZIE RUBRIEK TWEEDE WERELDOORLOG

Droevig ongeval op emplacement

MAANDAG 20 JANUARI 1941
Droevig ongeval op het emplacement. Voorman-rangeerder verongelukt.
Zaterdagochtend heeft zich op het emplacement tusschen het station en de wissel nabij den overweg in de Misterstraat een droevig ongeval voorgedaan, waarbij de voorman-rangeerder A. Kluppels het slachtoffer is geworden van zijn werk. KI kreeg van een zijner superieuren opdracht, een goederentrein gereed te maken en met een opgewekt „die zullen we dan eens even in elkaar zetten” begaf hij zich op het emplacement. 
Wat precies de oorzaak van het ongeval is geweest, weet men niet, maar het mag toch wel als vaststaand worden aangenomen, dat de voorman bij het rangeeren is uitgegleden en onder de wielen van een goederenwagen is gevallen. Toen men geen hoornsignalen meer van. hem kreeg, werd de lijn afgezocht en al heel spoedig vond men het lichaam. Het slachtoffer moet vrijwel op slag gedood zijn. De overledene, die gehuwd was en vader, heeft in de vakbeweging een vooraanstaande functie bekleed. Zoo had hij zitting in den ledenraad van de Coöperatie „De Dageraad”,. was lid van het afdeelings-bestuur van de V.A.R.A, en van den Winterswijkschen Bestuurdersbond.

J. B. te Siepe overleden

VRIJDAG 31 JANUARI 1941
WINTERSWIJK.

Tijdens een zakenreis is gisteren in het Gemeentelijk Ziekenhuis te Arnhem, waar hij Woensdag moest worden opgenomen, in den ouderdom van 54 jaar overleden, de heer J. B. te Siepe, eigenaar van een aannemingsmaatschappij en wegenbouwbedrijf alhier.
De overledene was sinds de oprichting, in 1908, lid van de afd. Winterswijk van. den Nederlandschen Aannemers- en Patroonsbond.
Na jarenlang bestuurslid van de afd. te zijn geweest, werd hij in 1933 tot voorzitter gekozen, welke functie hij tot zijn dood vervulde. 
Hij was voorts jarenlang werkgever-bestuurslid van de Alg. Bedrijfsvereeniging in de Bouwbedrijven. 
De overledene was algemeen gezien en genoot in aannemerskringen groote bekendheid.

DS G. Renting overleden

WOENSDAG 23 APRIL 1941
Ds G. Renting, emeritus-predikant der Gereformeerde kerk te Winterswijk, thans wonende te Baarn, is aldaar in den ouderdom van 73 jaar overleden. 
Ds. Renting werd in 1897 te s-Gravendeel in het predikambt bevestigd en stond daarna te Winterswijk, welke gemeente hij 35 jaar diende. 
In 1935 verkreeg hij eervol emeritaat.

Vrachtwagen Bloemberg

26 AUGUSTUS 1941, Tubantia
Trailer of Vrachtwagen
TE KOOP GEVRAAGD.
Bouwjaar t.e.m. 1936, niet ouder.
Brieven met uitv. inlichtingen aan
Th. BLOEMBERG. Misterstraat 7, WINTERSWIJK.

Kind in kokende soep gevallen

08 NOVEMBER 1941, Tubantia
Aan de gevolgen overleden.
Het bijna 2-jarig kind van den landbouwer Kruisselbrink in de buurtschap Woold had het ongeluk achterover in een pot met heete soep te vallen.
Een iilings ontboden geneesheer achtte overbrenging naar een ziekenhuis noodzakelijk, waar het kind aan de bekomen brandwonden overleed.

Tusschen muur en auto doodgedrukt

DINSDAG 10 MAART 1942, De Tijd
Tusschen muur en auto doodgedrukt

Maandagavond is te Winterswijk een ongeluk gebeurd, dat aan de15-jarige W.B.Wassink het leven kostte.
Het meisje fietste in de Meddoschestraat. In de bocht ter hoogte van den manufacturier E., remde de chauffeur een uit de richting groenlo komende bus van de Geldersche Tram, tengevolge waarvan de wagen slipte en dwars over de straat kwam te staan. Het meisje werd met haar fiets tusschen de bus en een pand gedrukt, waarbij zij zulke ernstige verwondingen opliep, dat de dood onmiddelijk intrad.
De marechausse, die proces-verbaal opmaakte, heeft de bus in beslag genomen.

Mevr.H.de Boer-Wigersma overleden

DONDERDAG 28 MEI 1942, Winterswijkse Courant
102-JARIGE OVERLEDEN.

In den ouderdom van 102 jaar is te Winterswijk overleden mevr. wed, H. de Boer- Wigersma, weduwe van ds. S. R. de Boer, in leven Ned. Herv. predikant aldaar. 
Wijlen mevr. de Boer was de oudste ingezetene van Winterswijk.

Pastoor Kaeter overleden.

MAANDAG 23 AUGUSTUS 1943, Winterswijkse Courant

In den ouderdom van 67 jaar is plotseling overleden pastoor J. B. J. Kaeter der St. Jacobuskerk te Winterswijk. 
De overledene werd te Steenwijk geboren. In Juni 1900 werd hij benoemd tot kapelaan te Oude-Pekela, waarna hij op 8 December 1903 werd overgeplaatst naar de oude Plechelmuskerk te Oldenzaal. Wegens ziekte van den pastoor werd kapelaan Kaeter al spoedig waarnemend pastoor. Van 1913-’19 was hij pastoor te Meppel, waarna in 1919 zijn benoeming volgde tot pastoor te Winterswijk. 

Krijgt Winterswijk een sintelbaan?

17 AUGUSTUS 1944, Twents Nieuwsblad

De plannen van enkele athletiekafdeelingen van Winterswijkscbe sportvereenigingen om te komen tot aanleg van een sintelbaan nemen vasteren vorm aan. Het gemeentebestuur van Winterswijk heeft den aanleg van een dergelijke baan op het Gemeentelijke Sportterrein aan den Morgenzonweg op het uitbreidingsplan der gemeente geplaatst.

Garage Westerdiep 25 jaar bestaan

Dinsdag, 07 Augustus, 1945, Nieuwe Winterswijkse Courant

Op Zaterdag 11 Augustus 1945 zal het 25 jaren geleden zijn dat de heer H.Westerdiep in een oud varkenshok achter het pand van de fa.Geerlings een reparartie-inrichting begon, hoofdzakelijk van motorfietsen. Reeds een jaar later, in 1921, werd de zaak uitgebreid en overgebracht naar de Singelweg, om 5 jaren later wederom uit te breiden, en te verhuizen naar de Misterweg. In 1939 verrees het bekende witte gebouw aan de Misterstraat – hoek Gasthuisstraat, in moderne stijl, met moderne werkwijze en modern geoutilleerd. Hier komt, waar men zich ook bevindt, de geest tegen van de leiding dezer zaak, die in haar devies voert: orde- netheid-accuratesse.
Van 2-6 uur n.m. zal in het bedrijf aan de Misterstraat, een receptie gehouden worden, waarbij het de directie aan belangstelling zeker niet zal ontbreken.

Bakker Timmer weer aan de slag

DINSDAG 7 MEI 1946, Nieuwe Winterswijkse Courant

Zaterdagavond 24 Februari 1945, des avonds kwart voor tien, viel de noodlottige bom in de Wooldstraat en vernielde met één slag, behalve verschillende andere panden, o.a. ook de bakkerszaak van de heer Timmer, waarbij, wat het ergste was, ook een zoon van den heer T. den dood vond.
Nu ruim een jaar later, j.l.Vrijdag werd op nagenoeg dezelfde plaats de oven weer aangestokenin de nieuw verrezen bakkerij, die modern is ingericht en aan de hoogste eisen van hygiëne en comfort voldoet.
Licht en lucht hebben in ruime mate en vrijelijk toegang tot de bakkerij, die voorzien is van de geheel opnieuw gerestaureerde en gereviseerde machines, welke nog uit het oude pand gered konden worden.
Evenzo is het gesteld met de grote heetwateroven, die er uitziet als was ze splinternieuw.
Een frisse ruime kelder loopt onder het achtergedeelte van het gebouw, even ruim als de droge zolder waar de voorraden meel geborgen kunnen worden.
De winkel is klein doch maakt niettemin een keurige indruk.
Toch was de wens van den heer Timmer die hij tegenover ons uitte:
“Ik snak naar het ogenblik, dat ook de winkel weer gebouwd kan worden”.
Begrijpelijk en wij wensen met hem dat dit spoedig het geval moge zijn.
De belangstelling van collega’s zowel als van de zijde van buren en klanten was enorm. Meer dan 35 bloemstukken waren aangedragen en herschiepen winkel en bakkerij in een ware bloementuin.
Buitengewoon mooi was de geste van de bakkerspatroons, die den heer Timmer gezamenlijk een prachtige “Olland” weegschaal hadden aangeboden. Bravo bakkers, dat is collegialiteit.
Wij wensen den heer Timmer van ganser harte succes in de heropbouw van zijn “broodwinning”. Daar moet nog veel schade ingehaald worden.

Afscheid W.Zonnevylle

18 SEPTEMBER 1946, Tubantia

Dezer dagen heeft de heer J. W.Zonnevylle, inspecteur der Inv. en Acc. alhier, die benoemd is als hoofdinspecteur der I. en A. te Arnhem, in een in Sociëteit „De Eendracht” gehouden bijeenkomst afscheid genomen van het belastingpersoneel van de inspectie Winterswijk, die een groot gedeelte van den Achterhoek omvat.
Het gansche personeel, van hoog tot laag, was — voor zoover de dienst het toeliet —, bij dit afscheid aanwezig.
Ook Twentsche collega’s van den scheidenden inspecteur gaven van hun belangstelling blijk.
Na een hartelijke huldigingstoespraak bood de heer A. Hoekstra, hoofdcommies en oudste ambtenaar, den heer Zonnevylle namens het geheele personeel een album met foto’s en een ets aan.
Mevr. Zonnevylle mocht een bloemenmand in ontvangst nemen. Verder werd o.a. nog het woord gevoerd door de heeren D J Zwagerman, gemeentesecretaris, G J ter Maat, waarn. stationschef Winterswijk,
D ten Broeke, waarn. directeur Postkantoor, J R Verwers, inspecteur Dir. Belastingen, S v d Berg, inspecteur I en A te Almelo, Egter van Wissekerke, kapitein brigade Winterswijk Kon. Marechaussee.
Vele bloemstukken en cadeaux werden aangeboden. Tenslotte dankte de heer Zonnevylle voor de waardeerende woorden en de fraaie cadeaux.

Oude man vermoord te Winterswijk

24 OKTOBER 1946, Drentsche en Asser Courant

Toen de melkventster, mej. de G., Woensdagmorgen omstreeks 11 uur aan de woning van den alleenwonenden 67-jarigen weduwnaar W. J. V. te Winterswijk klopte en geen gehoor kreeg, opende zij de voordeur en vond den bewoner, badende in zijn bloed, in de gang liggen.
Zij waarschuwde onmiddellijk de politie, die weldra ter plaatse was, evenals een dokter. In bewustelozen toestand werd de man naar het R. K. Ziekenhuis overgebracht, waar hij denzelfden avond om 5 uur aan de bekomen verwondingen overleed, zonder tot bewustzijn te zijn gekomen. Uit het voorloopig ingesteld onderzoek is komen vast te staan, dat den ouden man, die met borstelwerk langs de deuren ventte en denzelfden dag juist in ondertrouw zou gaan, met een hard voorwerp de schedel ingeslagen was.
De moord moet in den nacht of ’s morgens vroeg gepleegd zijn. Omtrent den dader en het motief tast men nog in het duister.

G.J.van Doorn Koninklijk onderscheiden

WOENSDAG 7 MEI 1947, Nieuwe Winterswijkse Courant

Velen zullen zich nog herinneren het vrees’lijk ongeluk in het Woold op 28 april 1945, waarbij wijlen de heer Wikkerink bij werkzaamheden op het ladn op een landmijn trapte en zijn buurman, de heer Grooters, bij een poging deze uit de gevaarlijke zone te helpen hetzelfde lot onderging.
De eerste overleed aan de bekomen verwondingen, de heer Grooters werd een been afgerukt en aan het andere zwaar gewond, doch behield het leven.
Door een panische schrik bevangen durfde na dit tweede slachtoffer niemand meer het terrein te betreden.
De heer van Doorn echter waagde het de beide slachtoffers in veiligheid te brengen, hetgeen hem inderdaad ook gelukte.
Vrijdagmiddag nu heeft Burgemeester Kneppelhout, in het bijzijn van de wethouders ten gemeentehuize de heer G.J.van Doorn, wonende 2e Gasthuisstraat 26, de Koninklijke onderscheiding uitgereikt voor moed, volharding en zelfopoffering, bestaande uit een medaille met oorkonde, waarbij het de onderscheidene in huldigende bewoordingen toesprak.
Tot degenen die de heer van Doorn, die op het Gem. slachthuis werkzaam is, des avonds te zijnen huize kwamen complimenteren, behoorde ook de Winterswijkse slagersvereniging, die hun gelukwensen vergezeld deden gaan van een geschenk.

J.Jonckbloedt overleden

16 AUGUSTUS 1947, Graafschapbode

Plotseling overleden.
Op de leeftijd van bijna 58 Jaar is Donderdagmiddag plotseling overleden de heer J. Jonckbloedt, in leven muziekleraar en dirigent-organist van het R.K. Kerkzang, koor der St. Jacobusparochie. Een hartverlamming maakte een eind aan het leven van deze musicus, die reeds enige jaren hartpatiënt was.

Pastoor opgelicht

24 SEPTEMBER 1948, Tubantia

Pastoor door pseudo-belastingambtenaar opgelicht
……een kostbare overplaatsing, van Groningen naar Winterswijk……
Enige.tijd geleden verscheen bij pastoor W. Tempelman te Winterswijk een voor hem onbekende, die zich voorstelde als van Beek. Hij deelde mede, dat hij een nieuwe parochiaan was, die van Groningen kwam.
Hij zou als belastingambtenaar overgeplaatst zijn van Groningen naar Winterswijk: tevens deelde hij de pastoor mede, dat hij in een van de nieuwe huizen aan de Scheringstraat zou komen te wonen. Deze woning was nog wel niet helemaal klaar, zo zeide hij, maar men had haar zover in gereedheid gebracht, dat hij met zijn gezin erin kon trekken.
Na een heel gesprek over zijn vrouw en kinderen kwam hij uiteindelijk terecht op de hoge verhuiskosten, die f 600 zouden bedragen.
Hij vroeg hierop aan de pastoor, of deze niet wat sieraden voor hem kon beleggen bij de juweliers hier ter plaatse. Deze sieraden zouden dan de volgende dag door zijn zoontje worden gebracht. De pastoor deelde hem mede, dat hij zulks niet kon doen, maar dat hij hem, in verband met zijn moeilijke financiele omstandigheden wel f 100 wilde lenen.
Van B. tekende hiervoor een kwitantie en zeide, dat hij dit na een maand zou terugbetalen.
Toen v. B. niet aan zijn verplichtingen voldeed, stelde de pastoor de Winterswijkse politie met het geval in kennis. Uit het ingestelde onderzoek bleek, dat bij de belastingen van een overplaatsing van v. B. niets bekend was, terwijl eveneens bleek, dat deze persoon niet in de Scheringstraat zou komen te wonen. De politie zette inmiddels het onderzoek voort, waarbij bleek, dat zich in Vlaardingen een soortgelijk geval van oplichting had voorgedaan. Thans is door de recherche te Amsterdam aldaar aangehouden een zekere B. J. H., wonende te Nijmegen, die zich ook schuldig heeft gemaakt aan de oplichting te Winterswijk.


……een kostbare overplaatsing,
van Groningen naar Winterswijk……

Door stier aangevallen. Aan verwondingen overleden

DONDERDAG 02 OKTOBER 1947
In de buurtschap Meddo onder Winterswijk heeft zich een dezer dagen op de boerderij „De Horst’ een droevig voorval afgespeeld 
De 21-jarige landbouwerszoon G W Grievink werd toen hij een stier op stal wilde zetten onverwacht door het beest aangevallen en hierbij zeer ernstig gewond. Drie kwartier later overleed hij aan het bekomen letsel

Dr. G.W.Manschot legt praktijk neer

24 NOVEMBER 1948, Tubantia

Bij een groot aantal patiënten en oud-patiënten van doker G. W. Manschot bestaat het voornemen om hem bij het neerleggen van zijn prakijk aan het eind van dit jaar op een of andere, nog nader te bepalen wijze, van hun dankbaarheid te doen blijken.
In het huldigingscomité hebben zitting Zr. J. G. te Brake, G. J. W. en Dolle, G. B. Huiskamp, G. Knook, B, Poppers-Prins, J.R. Verwers en Zr. W. M. Vinke.
Dr. Manschot is ongeveer 45 jaar arts te Winterswijk.

Diefstal van een hond

24 NOVEMBER 1948, Tubantia

Verdacht van diefstal van een hond is aan het politiebureau alhier ingesloten H. B., bloemenkoopman te Enschede. B. zou op de Markt te Winterswijk een takshond ter waarde van ƒ 150, eigenaar B. Th. J. G. alhier, met een bokking tot zich hebben gelokt en het dier daarna in de cabine van zijn vrachtauto hebben laten springen, om zich vervolgens het dier toe te eigenen.
Dit verklaarden enige meisjes aan de politie, naar aanleiding van een geplaatste advertentie over de vermiste hond.
De recherche te Enschede stelde ten huize van B. een onderzoek in en trof er de Winterswijkse takshond aan. B. werd naar Winterswijk overgebracht, doch houdt tegenover de politie pertinent vol, dat de hond zelf in de cabine was gesprongen. Nadat proces-verbaal was opgemaakt, werd de Enschedeër in vi’ijheid gesteld. G. heeft zijn hond inmiddels weer in zijn bezit.

Oud-Burgemeester Bosma overleden

VRIJDAG 24 DECEMBER 1948, Nieuwe Winterswijkse Courant
Oud-burgemeester van Winterswijk overleden.

In de ouderdom van 76 jaar is gisteren na een kortstondige ziekte in Assen overleden de heer J. A. R. Bosma die in 1905 werd benoemd tot burgemeester van Nijeveen. 
Vijf jaar later volgde zijn benoeming tot burgemeester van De Wijk. 
Hierna vervulde hij deze functie nog in Enkhuizen en tenslotte na twaalf jaar in Winterswijk, waar hii zijn ambtelijke loopbaan in 1938 afsloot.
De overledene, die benoemd werd tot officier in de orde van Oranje-Nassau, was commissaris der Koninklijke Tricotfabriek G. J. Willink N V. te Winterswijk.

Stoplichten – Aankoop Boterfabriek

31 MAART 1949
Raadsvergadering Winterswijk:
Besluiten o.a.:
-Aanbrengen verkeerslantaarns (rood-geel-groen) kruispunt Westerdiep f
6500,-
-Aankopen oude Boterfabriek f 46.500,

1950
v.l.n.r.
Burgemeestr Kneppelhout, agenten Nieuwdam en Boes, wethouder Huiskamp en
adj.van Drie
Stoplichten Misterweg
Foto: Ru Wewer

Opening drie nieuwe zaken

WOENSDAG 25 MEI 1949, Nieuwe Winterswijkse Courant

Groot was Zaterdagmorgen de belangstelling voor de heropening van het drietal winkelpanden in de Wooldstraat, de eerste drie van de vijf, die in februari 1945 door bommen werden vernield.
Ter gelegenheid van deze gebeurtenis hing overal in de buurt de vlag uit, een bewijs van medeleven voor deze gebeurtenis en hetgeen aan deze opening een feestelijk karakter gaf.
De winkel van de heer Joh.Timmer, brood- en banketbakkerij zag er keurig uit, alles was smaakvol en doeltreffend ingericht, terwijl in de etalage divers banketwerk te bewonderen viel.
Ook de etalage van de heer Obbink, Radio- en electrotechnische artikelen gaf een overzichtelijk beeld van hetgeen deze zaak op dit gebied heeft te bieden. De vredesverlichting toch ’s avonds grote belangstelling.
Het daarnaast gelegen pand, Herenkledingmagazijn “Nieuw Engeland” maakte eveneens een uitstekende indruk. Met grote deskundigheid was hier alles op het gebied van Herenkleding en mode-artikelen geëtaleerd.
Gezien het geëtaleerde en het prachtige interieur, twijfelen wij er niet aan of het kopend publiek zal de weg naar deze drie nieuwe winkelpanden wel vinden.

De heer J. B. Wilterdink overleden.

03 JUNI 1949, Tubantia

Gisteren is hier overleden de heer J. B. Wilterdink, hoofd van de o.l. school M (Haitsma Mulierweg). De overledene, die 57 jaar werd, was niet alleen in Winterswijk en de buurtschappen, maar ook in wijde kring daarbuiten een zeer geziene en bekende figuur.
Hij werd op 1 Maart 1892 in de buurtschap Kotten (Winterswijk) geboren. Na in 1910 tijdelijk als onderwijzer in Groenlo en Tubbergen werkzaam geweest te zijn, volgde in datzelfde jaar zijn benoeming in vaste dienst in Lonneker en op 1 September 1912 te Enschede.
Daarna was hij gedurende zes jaar onderwijzer aan de Valkeniersschool te Amsterdam.
Op 16 September 1922 werd hij benoemd tot hoofd van de o.l. school te Ratum (Winterswijk) en op 11 Augustus 1930 volgde zijn benoeming als hoofdonderwijzer in de buurtschap Huppel.
Sinds 9 Januari 1937 was hij hoofd van de o.l. school M.
Wijlen de heer Wilterdink was een bekwaam onderwijsman, die bij zijn leerlingen zeer geliefd was en bij zijn collega’s en sugerieuren hoog stond aangeschreven. Hij zal door allen, die hem kenden, niet licht vergeten worden.

Wijlen de heer Wilterdink, een goed Nederlander, werd op 27 Augustus 1943 in het kamp Vught ingesloten en vandaar op transport gesteld naar
Dachau.
Na de bevrijding keerde hij naar Winterswijk terug. Hij was een zeer actief bestuurslid en penningmeester van de afd. Winterswijk van de G.M. van Landbouw en op het gebied van de bijenteelt heeft hij baanbrekend werd verricht.
De bestuursfunctie vervulde hij serieus. Voorts heeft hij aan het landbouwonderwijs zijn beste krachten gegeven.
Hij was jarenlang onderwijzer en daarna hoofd van de Algemene Landbouwcursus aan de Rijkslandbouwwinterschool.

Afscheid van Badmeester Timp

03 JUNI 1949, Tubantia

Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd gaat de heer Timp, badmeester, het strandbad verlaten.
In 1939 trad de heer Timp in functie en hij heeft duizenden kinderen en ook tal van ouderen de zwemkunst bijgebracht.
De scheidende badmeester was bij jong en oud een zeer geziene figuur en velen zien hem dan ook node vertrekker.
Er heeft zicb een huldigingscomité gevormd, bestaande uit de heren H.
C. Reinders, H. Th. Hofstede, J. D.Hoesen (Brinkheurne) en Cl. de Goede, dat bijdragen voor een passend afscheidscadeau heeft bijeengebracht.
Morgen-, Zaterdagmiddag om half twee zal op het strandbad de afscheidsbijeenkomst plaats vinden.

TERUG NAAR HET VADERLAND

28 JUNI 1949, Tubantia

Met het troepentransportschip „Kota Inten”, dat 15 Juni van Tandjong Priok is vertrokken en 13 Juli in Rotterdam wordt verwacht, zullen de volgende militairen in Winterswijk terugkeren: W.Jansink, sergeant, Iepenstraat 10 en H.W. Holstegge, Kotten 45.

‘De Huininkmaat officieel geopend

MAANDAG 13 JUNI 1949
Eerste voorstelling in nieuwe openluchttheater
De officiële opening van het Openluchttheater „De Huininkmaat te Winterswijk op Zaterdagavond, was voor Oost-Gelderland in het algemeen en Winterswijk in het bijzonder een gebeurtenis van betekenis.
Tal van autoriteiten en genodigden waren aanwezig, toen de heer
J. R.Verwers, voorzitter van de Stichting De Huininkmaat, een openings- en welkomstwoord sprak tot de ca. 750 toeschouwers.

Oud-Burgemeester Jhr. G. A. van Nispen overleden

WOENSDAG 19 OKTOBER 1949
In de ouderdom van 81 jaar is te Arnhem overleden jhr. G. A. van Nispen, die van 1896 tot 1305 burgemeester was van Kesteren en daarna tot 1928 burgemeester van Winterswijk.
Bij K.B. van 23 Februari 1928 werd de overledene eervol ontslag uit zijn functie verleend. Hij was ridder in de orde van Oranje-Nassau.

Bezoek van St.Nicolaas

25 NOVEMBER 1949

Morgenmiddag zal St. Nicolaas een officieel bezoek aan Winterswijk brengen.
De goed-heiligman arriveert met de trein van 3,08 uur en maakt dan een rijtoer door het dorp.
De route is: Stationsstr., Spoor-, Woold-, Torenstraat, gemeente huis (officiële ontvangst), Balinkesstr., Jan Stienstrastraat, Wilhelmina-, Gasthuis-, Mister- en Meddosestraat, Singelweg, Vredense-, Scholtenenk- en Verl.Ratumsestraat, Zonnebrink, Weurden,Kottenseweg, Eelinkstraat, Weurden en Wooldstraat, waar de hoge gast zijn intrek neemt in een hotel.

Knaapje door auto overreden en gedood

DINSDAG 28 FEBRUARI 1950, Utrechts Nieuwsblad
KNAAPJE DOOR AUTO OVERREDEN EN GEDOOD

Maandagmiddag werd het zesjarig zoontje van de heer J.B.S. uit Winterswijk, dat plotseling de rijweg overstak, door een luxe auto, bestuurd door J.J.U. uit Doesburg, aangereden en op slag gedood

Schuldeisers Slotboom

12 APRIL 1950, Staatscourant

De bekende en onbekende schuldeisers van de boedel en beneficiair aanvaarde nalatenschap van wijlen Bernard Slotboom, kleermaker, gewoond hebbende Verl. Ratumsestraat 9, te Winterswijk, overleden 6 Januari 1949, worden bij deze opgeroepen om op 17 April 1950, des voormiddags 11 uur, te verschijnen ten kantore van de notaris F.Th. J. M. van Eekelen, Misterstraat 38, te Winterswijk, tot het aanhoren van de rekening en verantwoording van het beheer over gemelde boedel en nalatenschap. (2333/11)

In de trein overleden

05 MEI 1950, Tubantia
Woensdagmorgen is in de trein, welke tegen acht uur uit Winterswijk in Aalten aankomt, overleden de 74-jarige landbouwer S. uit Winterswijk, vanwaar hij omstreeks half acht met zijn dochter was vertrokken.
S. kreeg onderweg een hartverlamming. Een arts uit Aalten kon slechts de dood constateren.
Vader en dochter waren op weg naar Bloemendaal om daar de verjaardag van een schoondochter te vieren.

Boerenleenbank naar Burg.Bosmastraat

VRIJDAG 9 JUNI 1950, Nieuwe Winterswijkse Courant

Naar wij vernemen, heeft de Boerenleenbank alhier een perceel grond aan de Burgemeester Bosmastraat aangekocht, gelegen tegenover de Beukenhorstweg. Op deze grond zal het nieuwe gebouw van de Boerenleenbank verrijzen.

Aanbesteding Volkswoningen Asterstraat

17 JUNI 1950, Tubantia

AANBESTEDING VOLKSWONINGEN AAN DE ASTERSTRAAT.
Vrijdag werd onder architectuur van de heren Corn. Nap (Arnhem) en
A. J. Streek (Winterswijk) voor rekening van de Vereniging tot Verbetering van Volkshuisvesting in het openbaar aanbesteed: het bouwen van 36 (alternatief 42) volkswoningen op terreinen aan de Asterstraat (Veneslat).

Perc. 1, timmer- en metselwerk, laagste inschrijver B.W. Elschot & Zn. Bredevoort, 36 woningen f 218.290, 42 woningen f 254.520; hoogste inschrijver H. J. Breukink, Almelo f 259.000 en f 303.000.

Geboren: Frans walch

MAANDAG 17 JULI 1950, Utrechts Nieuwsblad

De Heer en Mevrouw
WALCH-HARTWICH

geven met grote blijdschap kennis 
van de geboorte van  hun zoon
FRANS

Winterswijk,, 15 Juli 1950
Weurden 3

Herbegravenis

VRIJDAG 6 OKTOBER 1950, Nieuwe Winterswijkse Courant
Woensdagmiddag vond op de Algemene begraafplaats de herbegrafenis plaats van de heer Johan Fintelman, die ruim zeven jaar geleden Oberndorf aan thyfus leed.
Namens de directie van de Stoomweverij v.h. J.H.Meijerink & Zn., waar wijlen de heer Fintelman als wever werkzaam was, werd het woord gevoerd door de heer A.Engelsman, terwijl er namens de kameraden uit Oberndorf de heer J.Rooks sprak, die herinnerde aan het feit hoe men 7,5 jaar geleden eveneens om de groeve stond. In mooi gekozen bewoordingen bracht hij namens hen allen een groet uit.

Lees verder

Kranten 1931-1940

Kranten 1940 alg.nieuws.
M.b.t.berichten Tweede wereldoorlog zie rubriek Tweede wereldoorlog.

Handelsregister Winterswijk 12 Jan.1931

12 JANUARI 1931

Nieuwe inschrijvingen:

Doss. 8204 H. Nijkamp te Winterswijk, Walienschestraat 7 en Weurden 39,
Aannemers van bouwwerken, E.: H Nijkamp en D. J. van Duren, beiden Winterswijk.

Doss 8205. A Veddeler te Winterswijk, Misterstraat 113
Expeditiebedrijf.
E.: A Veddeler Winterswijk.

Doss. 8206. Overhemdenfabriek J A W. Ribbink te Winterswijk Parallelweg 64
E J A. W Ribbink. Winterswijk.

Doss. 8207 F Oenning te Winterswijk, Weurden 53.
Kapperszaak annex sigarenwinkel
E.: F. Oenning. Winterswijk

Doss 8208. Wed A Wiggemans te Winterswijk, Vredenschestraat 11,
Asphaltdekker.
E.: Wed. A. Wiggemans, geb C. J Konings, Winterswijk

Doss. 8213. J B Klein Poelhuis !e Winterswijk. Wilhelminastraat 13.
Smederij en rijwielhandel.
E.: J. B. Klein Poelhuis. Winterswijk

Doss. 8216. P Knook Sr te Winterswijk, Vredenscheweg 4-2
Winkel in groente, fruit en conserven.
E.: P Knook Sr., Winterswijk.

Doss. 8217 H. J. Gotink te Winterswijk, 2e Gasthuisstraat 16
Zaadhandel en boomkweekerij.
E.: H. J. Gotink. Winterswijk.

Doss. 8218. J. H Wamelink te Winterswijk, Gasthuislraat 71.
Metselbedrijf.
E.: J, H. en J. W. A Wamelink, beiden Winterswijk.

Doss 8219. J D Geurkink te Winterswijk, Tuunterstraat 39.
Café. E : J.D. Geurkink, Winterswijk.

Doss. 8220. ,,’t Binnenhuis” G Knook te Winterswijk, Vredenscheweg 4′.
Meubelmakerij en meubelwinkel.
E.: G. Knook, Winterswijk.

Doss. 8224. D. van Zandiijk te Winterswijk, Steenhouwerspad 22
Machinale houtbewerking.
E.: D. van Zandijk, Winterswijk.

Doss. 8225. Café „0ns Clubhuis”  te Winterswijk. Gasthuisstraat 81
Café,lunchroom.
E.: B. J Tangena, Winterswijk.

Doss. 8226. A. Hesselink te Winterswijk, Gasthuisstraat 43.
Winkel in huishoudelijke art. en smederij.
E.: A. Hesselink, Winterswijk

Doss. H, Hijink te Winterswijk, Gasthuisstraat 6.
Kapperszaak. E.: H. Hijink, Winterswijk.

Doss 8228. W Huetink te Winterswijk, Vredenscheweg 67.
Brood- en banketbakkerij en winkel.
E.: W. Huetink, Winterswijk.

Doss. 8238, J. Th. Angenendt te Winterswijk, Vredenschestraat 19.
Stoelenmakerij.
E.: J. Th, Angenendt, Winterswijk.

Wijzigingen:
Doss, 917 Detailhandel te Winterswijk, Weurden 14
Kruidenierswinkel.
De handelsnaam is thans H. J Beker Magazijn „De Locomotief”.
Het uitgeoefend bedrijf is thans winkel in kruidenierswaren en comestibles.

Doss. 1898 Bern. J. Andriessen en Zoon te Winterswijk, Misterstraat 91.
Behangerij en stoffeerderij
Overl E.: B J Andriessen, Winterswijk.
De zaak wordt voortgezet onder den handelsnaam Bern. J. Andriessen door H.J. Andriessen,
Winterswijk.

Doss 2564, J. W Wassink te Winterswijk, Zonnebrink 1.
Slagerij.
Er is een fil. gevestigd te Winterswijk, Walienschestraat 58.

Doss. 4980. G. Jansen’s Reparatie-inrichting te Winterswijk, Misterweg 72.
Motoren en automobiel-reparatie.
Uitgetr. E.: A. Janssen en Gevolm : G. W.A. Jansen, beiden Winterswijk
De zaak wordt onder den handelsnaam Rijwiel- en Radiohandel „J.E.R O ” voortgezet
door G. W. A. Jansen, Winterswijk.
Het adres van de zaak is thans Misterwg 92.

Doss. 7088 „d’Overweg” te Winterswijk, Misterweg 42 A.
Sigarenwinkel en slijterij.
Uitgetr. E.: H. Heijink (Overl.).
Ingetr. E.: Wed. H. Heijink geb. M. E.Gossink, beiden Winterswijk

Handelsregister Winterswijk 24 Febr.1931

Nieuwe inschrijvingen:

Doss. 8272 A. Grevlnk (F.) te Winterswijk, Weurden 20
Schoenwinkel en schoenmakerij.
E.; A. Grevlnk, Aalten.
De hoofdzetel is gevestigd te Aalten, Landstraat 546.

Doss. 8275. Modelslagerij Pecht te Winterswijk, Weurlen 45.
E.: J. J. H.Pecht, Winterswijk.

Doss. 8276. Joh. te Brummelstoete te Winterswijk, Kobstederstraat 3.
Timmerbedrijf.
E.: J. te Brummelstoete, Winterswijk.

Doss. 8277. B. H. Bollen te Winterswijk, Walienschestraat 48.
Brandstoffenhandel.
E.: B. H. Bollen, Winterswijk.

Doss. 8278. H. Roerdink te Winterswijk, Goudvinkenstraat 51.
Broodbakkerij en banketwinkel.
E.: H. Roerdink, Winterswijk.

Doss. 8279. P. Streek F.Hzn. te Winterswijk, Slngelweg 16.
Expeditiebedrijf.
E.: P. Streek F.Hzn., Winterswijk.

Doss. 8280. L. F. Gijsbers te Winterswijk, Weurden 24.
Schllderbedrijf.
E.: L.F. Gijsbers, Winterswijk.

Doss . 8281. D. A. van de Riet Jr. te Winterswijk, Zonnebrink 17-19.
Slijterij, café en sociëteit.
E.: D. A. van de Riet Jr., Winterswijk.

Doss. 8282. Boerderij „Wissink” te Winterswijk, Mlsterstraat 61.
Winkel in zuivelproducten.
E.: A. J. B. Hulshoff, Groenlo.

Doss. 8290. J. H Korten 6e Winterswijk. Ratum E 36.
Winkel ln tabak, sigaren en sigaretten.
E.: J. H. Korten, Winterswijk.

Doss. 8291. J. B W Knuivers te Winterswijk, Huppel F 79.
Café .
E.: J. B.W. Knuivers, Winterswijk.

Doss. 8292. B. J. Wissing te Winterswijk, Ratum E 35.
Winkel in tabak, sigaren. sigaretten, koffie en thee.
E.: B.J. Wissing. Winterswijk,

Doss. 8293. A. 3. Houwers te Winterswijk, Ratum E 89
Winkel ln huishoudelijke art. en smederij.
E.: A. J. Houwers. Winterswijk.

Doss. 8294. 3. te Hofstee te Winterswijk. Oostervoort 5.
Kruidenierswinkel.
E.’ J. te Hofstee. Winterswijk.

Doss. 8295. W. Sloetjes te Winterswijk, Henxel G 27 1a.
Kruidenierswinkel annex timmerbedrijf.
E.: W. Sloetjes, Winterswijk.

Doss. 8296. Café „Lappenschaar” te Winterswijk, Henxel G 24.
E.: J. B.Huiskamp. Winterswijk.

Doss. 8297. J G. te Pas te Winterswijk. Corle C 23.
Café.
E.: J. G. te Pas, Winterswijk.

Doss. 8302. J. B. te Brummestroete te Winterswijk, Ratum E 2.
Timmerbedrjf.
E.; J. B. te Brummelstroete, Winterswijk.

Wijzigingen
Doss. 446. N.V Winterswijksche Courant te Winterswijk, Wooldstraat 11.
Uitgetr. Comm.: J. B. Roelvink, J.Willink Azn., A. J. en J. H. Willink, en
Mr. A. Th. ten Houten.
De Secr.-Comm.J. G. ten Houten Jr. is thans Secr.-Dir.
Ingetr. Dir.: G. J Willink; Pres-Dir., J. F. Overweg, allen Winterswijk.

Doss. 1772. M. Nihom te Winterswijk, Meddoschestraat A 16.
Brood- en banketbakkerij grossierderij in chocolada, cacao, biscuits en suikerwerken.
Uitgetr. als eigenaar van de brood- en banketbakkerij: M. Nihom. Winterswijk.
De brood- en banketbakkerij wordt voortgezet onder eigen naam door A. Weijel, Winterswijk.
Het uitgeoefend bedrijf is thans: brood- en banketbakkerij en
banketwinkel, en het adres:
Winterswijk, Meddoschestraat 16.
De grossierderij in chocolade, cacao, biscuits en suikerwerken wordt voortgezet onder
den handelsnaam: Firma M. Nihom en Zoon ( BP j , Winterswijk, Spoorstraat 28.
Venn.: M. Kollllen K. Nihom, beiden Winterswijk.

J.B.Schaffeld geslaagd.

16 MAART 1931, Graafschapbode

Voor het examen voor het diploma Vakschool Coupe te Amsterdam gehouden, slaagde voor Coupeurs en coupeuses systeem „American
onze plaatsgenoot dc heer J. B. Schaffeld, coupeur bij den heer J. H. Meijnen, alhier.

Inbraak Kobstederstraat

03 APRIL 1931

Woensdagnamiddag ontdekte de familie S. aan de Kobstederstraat, dat tijdens haar afwezigheid bij haar was ingebroken.
Er werd een portemonnaie inhoudende ongeveer ƒ 25.— ontvreemd.
De politie stelt een onderzoek in.

Twee Duitschers aan de grens gearresteerd

MAANDAG 27 APRIL 1931, Utrechts Nieuwsblad

Op verzoek van de crimineele politie uit Gladbeck heeft de poltie te Winterswijk twee Duitschers gearresteerd, verdacht van diefstal van een auto en poging tot overval van een geldtransport. De  beide Duitschers, die in het bezit  van browning-revolvers waren, zijn aan de Duitsche politie overgeleverd.

W.V.C.-S.C.H. (Hees)

VRIJDAG 1 MEI 1931, Winterswijksche Courant
PROMOTIE-VOETBALWEDSTRIJD

A.S.ZONDAG 2 UUR
W.V.C.-S.C.H.(HEES)

Prijzen: Tribune f 0,70, zitplaatsen aan de lijn f 0,55, 1e Rang f 0,45, 2e Rang 0,35. 
Jongensrang f 0,16.
Voorverkoop van kaarten tot Zondagmorgen 10 uur bij de Sigarenmagazijnen: GRIBBROEK, BOSVELD,DAGELINCKX, VAN DUREN EN TJEERD RAVEN.
Daarna in het Cafe “BOER BALINK”, ingang Lunchroom, tot 1 uur.

Doodelijke val

VRIJDAG 08 MEI 1931, Utrechts Nieuwsblad

DOODELIJKE VAL

Bij werkzaamheden aan den schoorsteen van de boterfabriek te Winterswijk is de 28-jarige Klein Suuverink, uit Apeldoorn, naar beneden gevallen. Hij was onmiddelijk dood.

Officieele opening Gemeentelijk Gymnastiek lokaal

Officieel geopend: 8 MEI 1931

MAANDAG 11 MEI 1931, Graafschapbode
Het beste uit den Achterhoek -Een der beste uit het geheele land.

In tegenwoordigheid van bijna alle leden van den Raad, verschillende autoriteiten op onderwijsgebied benevens eenige genoodigden, werd Vrijdagavond het Gemeentelijk Gymnastieklokaal officieel geopend.

11 mei 1931
Graafschapbode

Geopend door Burgemeester Bosma

Niet in vensterbanken zitten

05 JUNI 1931

Hoewel het algemeen bekend is, dat men niet in vensterbanken mag zitten of leunen, zijn er telkens toch nog weer jongelieden, die dit doen, zeer ten ongerieve van winkeliers.
Tegen H. B. alhier, die ondanks waarschuwing van een winkelier niet weg ging, is door de politie alhier proces-verbaal opgemaakt.

Benoemd aan de R.H.B.S.

ZATERDAG 06 JUNI 1931, Utrechts Nieuwsblad
UIT DE STAATCOURANT. 

Bij Kon.besluit zijn benoemd aan de R.H.B.S. te Winterswijk tot leerares mej.M.M.Prinsen en mej.C.W.Meewis, beiden thans tijdelijk als zoodanig werkzaam en wederom  tot tijdelijk leerares mej. M.Wolfson en mej.G.K.J.Vergeer.

Noodlottige val

WOENSDAG 05 AUGUSTUS 1931, Utrechts Nieuwsblad

In de bakkerij “De Dageraad” te Winterswijk is de arbeider Wansinck, gehuwd en vader van 4 kinderen, van een hoogte gevallen en aan de gevolgen daarvan overleden.

J.Langendijk

11 SEPTEMBER 1931
Doetinchem
Vertrokken
J.H.Langendijk van Terb.weg 107 naar Winterswijk

Politie- Feberwee

25 SEPTEMBER 1931

Opleiding Politie-diploma.
Voor jongelieden van onbesproken gedrag en met voldoende schoolsche ontwikkeling bestaat gelegenheid om den Politie-vakcursus alhier te volgen. Aanmelding en inlichtingen bij den Inspecteur van Politie
Feberwee alhier.

Het conflict in de textielindustrie

DINSDAG 01 DECEMBER 1931, Utrechts Nieuwsblad

HET CONFLICT IN DE TEXTIELINDUSTRIE

Het conflict in de textielindustrie heeft zich ook tot Winterswijk uitgebreid en gistermorgen zijn de arbeiders der firma H.Willink & Co. in staking gegaan. De arbeiders van de bontweverij ” De Batavier” gingen wel aan het werk. Bij de firma Meijerink & Zn. dreigde ook een staking, doch nadat een der directeuren de arbeiders had toegesproken, gingen zij toch aan het werk. De staking bij de firma Willink & Co.omvat zestig wevers. Gistermiddag te half twee trokken de stakers van de firma Willink & Co. naar de fabriek van de firma J.H.Meijerink & Zn. Hoewel de getouwen liepen, ging een deel er arbeiders niet aan het werk. Een van de directeuren stond de arbeiders te woord, doch niet kon worden voorkomen, dat een deel der arbeiders in staking ging. Het resultaat was, dat bijna  het geheele personeel, voornamelijk  de wevers, de spoelers en een deel der confectieafdeeling, niet aan het werk gingen. De staking omvat hier hondervijftig man.

Crisis in textielindustrie

WOENSDAG 02 DECEMBER 1931, Utrechts Nieuwsblad

MEN MELDT ONS UIT WINTERSWIJK

De personeelen der firma’s  H.Willink en Co. en de N.V.Stoomweverij v.h.J.H.Meyerink  en Zonen, zijn hedenmorgen wederom niet aan het werk gegaan. Wel hebben zij bericht gekregen, zich hedenmorgen tien uur aan de fabrieken te melden alwaar hun het loon zou worden uitbetaald en mededeelingen zouden worden gedaan. Voor zoover zij hieraan voldeden, werd hun bij het loon de volgende mededeeling gegeven: “Hiermede deelen wij U mede, dat wanneer gij Donderdag 3 december 1931 des voormiddags half acht uur het werk niet hervat, wij de tusschen  U en ons bestaande arbeidsovereenkomst opzeggen en doen eindigen op genoemden dag, om reden, dat gij blijft weigeren Uw werkzaamheden te verrichten”. Deze mededeeling was door de beide genoemde directies onderteekend. Aan de fabrieken was hedenmorgen de volgende mededeeling aangeplakt: Aan de arbeiders en arbeidsters, Wij stellen er prijs op mede te deelen, dat de wilde stakingen uitgebroken bij de firma’s H.Willink en Co.en de N.V.Stoomweverij v.h.J.H.Meyerink en Zonen,  beschouwd worden met elkaar verband te houden. Mocht door uw toedoen bij de genoemde of bij een van beide het werk niet in  voldoende mate  kunnen worden hervat, dan zal onze houding nader worden bepaald. De mededeeling was eveneens door beide directies onderteekend. De gezamelijke personeelen zullen hedenavond vergaderen en dan hun houding  in deze bepalen.

Mevr.Nikkels Morgenzonweg

09 DECEMBER 1931, Graafschapbode

Mevrouw NIKKELS, Morgenzonweg 24, Winterswijk, vraagt tegen 1 Januari:
EEN NETTE HOLLANDSCHE Dienstbode,
bekend met koken, en van goede getuigen voorzien.

Nog geen staking bij De Batavier

DONDERDAG 10 DECEMBER 1931, Utrechts Nieuwsblad

UIT WINTERSWIJK WORDT GEMELD;

Gisteravond waren de arbeiders van de bontweverij de Batavier, die tot nu toe aan het werk gebleven waren, in vergadering bijeen, om te beslissen over het al of niet staken op de 14 dezer. Besloten werd (en de hoofdbesturen der werknemersorganisaties konden zich daarmee vereenigen) dat aan deze fabriek, die door de moeilijkheden in den afzet slechts op halve kracht werkt, voorloopig nog om redenen van algemeen welzijn niet zal worden gestaakt, ook al nemen de arbeiders in andere fabrieken a.s. Vrijdag het besluit, het werk neer te leggen. Mochten echter de omstandigheden het wenschelijk maken, dan zullen de arbeiders van de batavier zich solidair verklaren.

Kippendiefstal bij Schreurs in Corle

MAANDAG 14 DECEMBER 1931, Utrechts Nieuwsblad

OP WACHT BIJ HET KIPPENHOK
In verband met de te Winterswijk den laatsten tijd veelvuldig voorkomende onveiligheid en diefstallen had de zeven en zestig-jarige J.W.Schreurs te Corle (bij Winterswijk) zich Zaterdagnacht op eenigen afstand van zijn woning opgesteld in de nabijheid van zijn kippenhok, gewapend met een geweer. Omstreeks middernacht hoord S. bij zijn kippenhok zacht spreken. Op zijn vraag, wie daar was, werd geantwoord, dat hij  maar naar huis moest gaan. S. loste een schot op de personen, die na op de vlucht te zijn geslagen, met revolverschoten antwoordden. Er werden twee zakken met kippen  door de dieven achtergelaten, waaromtrent de politie inlichtingen zoekt. Een uitvoerig onderzoek wordt ingesteld.

Roofoverval bij Rauwerdink in Woold

ZATERDAG 06 FEBRUARI 1932, Utrechts Nieuwsblad

ROOFOVERVAL

Vrijdagavond hebben twee plat-Duitsch  sprekende 30-jarige mannen die zich eenigszins hadden vermomd den bejaarden grenswinkelier Rauwerdink in het Woold onder Winterswijk in zijn woning overvallen. terwijl zij hem met hun revolver bedreigden, wisten zij de winkellade waarin slechts pl.m. f 20,- grootendeels  Duitsch geld aanwezig was, te lichten. Hiermede hebben zij zich tevreden gesteld. Zij verdwenen  toen naar Duitschland. Hun signalement is bekend. De politie stelt een onderzoek in.

Verkeersongevallen ten gevolge van alcoholgebruik

DONDERDAG 24 MAART 1932 , Utrechts Nieuwsblad

VERKEERSONGEVALLEN  TEN GEVOLGE VAN ALCOHOLGEBRUIK
De gezondheidscommissie te Winterswijk heeft naar aanleiding van het sterk toenemende aantal verkeersongevallen, veroorzaakt door alcoholgebruik , een adres gericht aan den Minister van Waterstaat, houdende verzoek bij Staten-Generaal een voorstel tot wetswijziging te willen indienen, waardoor het voortaan mogelijk zal zijn meer  afdoende maatregelen te nemen tegen bestuurders van auto’s en motorrijwielen, die tengevolge van alcoholgebruik in ernstige mate de veiligheid van den weg  in gevaar brengen. 52 Gezondheidscommissies hebben instemming betuigd met de strekking van dit adres, terwijl 28 commissies bovendien adhaesie hiermede bij den minister van Waterstaat  hebben betuigd.

Rijwieldiefstallen

ZATERDAG 09 APRIL 1932 , Utrechts Nieuwsblad

RIJWIELDIEFSTALLEN

Te Aalten gelukte het den gemeente-veldwachter een 26-jarigen Duitscher uit Bocholt op heeterdaad  te betrappen bij het stelen van een rijwiel. In ruim een maand tijds zijn te Aalten reeds zeven rijwielen ontvreemd, terwijl in de naburige gemeenten Winterswijk ,Varsseveld en Dinxperlo in hetzelfde tijdsbestek een vijftiental fietsen werden gestolen. De arrestant is naar Zutphen  overgebracht.

Brand bij Schoppers Gasthuisstraat

WOENSDAG 01 JUNI 1932, Utrechts Nieuwsblad

BRAND

Te Winterswijk brak brand uit in de woning van den heer Schoppers in de Tweede Gasthuisstraat, waarin gevestigd is een groentehandel. De brand is vermoedelijk ontstaan  door broeiing van houtwol. De bovenverdieping brandde geheel uit, de belendende perceelen  kregen veel waterschade. De inboedel kon gedeeltelijk  worden gered. Het huis en huisraad waren verzekerd.

J.B.Roelvink overleden

DONDERDAG 23 JUNI 1932, Het Vaderland

J.B.ROELVINK OVERLEDEN

Te Winterswijk is gistermiddag geheel onverwachts in den ouderdom van ruim 75 jaar overleden notaris J.B.Roelvink, die in zijn woonplaats verschillende instellingen metterdaad steunde. Meer dan een kwart eeuw (van 1901-1927) was hij raadslid, als hoedanig hij nog in 1927 met voorkeursstemmen herkozen werd, hoewel hij op zijn verzoek  onderaan de Vrijheidsbondlijst werd geplaatst. In 1913 werd hij gekozen als lid der Provinciale Staten, welke  functie hij onafgebroken bekleed heeft tot heden. Als notaris volgde hij zijn vader op 24 December 1890 op, zoodat hij in 1930 als zoodanig zijn 40-jarig jubileum mocht vieren, bij welke gelegenheid hij belangrijke schenkingen aan nuttige plaatselijke instellingen heeft gedaan. De overledene was eere-voorzitter van de plaatselijke afdeeling van den Vrijheidsbond welker voorzitter hij vele jaren was. Groote belangstelling had de heer Roelvink  voor de gewestelijke en plaatselijke geschiedenis, waarvan hij uit den aard een groot kenner was. Hij was ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De begrafenis vindt Zaterdag plaats op het Oude Kerkhof te Winterswijk.

Begrafenis van wijlen J.B.Roelvink te Winterswijk

MAANDAG 27 JUNI 1932, Graafschapbode

Zaterdagmiddag j.l. had op de Oude Alg. Begraafplaats de beaardiging plaats van het stoffelijk overschot van wijlen den heer J. B.Roelvink, in leven notaris, alhier.
Het was een eenvoudige, doch treffende plechtigheid, welke door vele vrienden en confrères van den overledene werd bijgewoond.
Om half twee verliet de stoet het sterfhuis in de Misterstraat; toen de baar het kerkhof werd opgedragen, bevonden zich daarachter de nabestaanden van wijlen notaris Roelvink en voorts o.a. het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk, Mr. Everts, namens Ged. Staten van Gelderland, Baron v. Nagel van Ampsen, oud-burgemeester van Barneveld, als vertegenwoordiger der liberale Statenfractie; leden van den gemeenteraad van Winterswijk; notaris Mr. ter Braak uit Eibergen; notaris Hensen uit Lichtenvoorde; notaris van Everdingen uit Terborg; notaris Koch uit Winterswijk; de heer K. Scholte Ubing te Winterswijk namens het hoofdbestuur van den Vrijheidsbond; de heeren H. P. Priester, Esselink en Sellink namens de afd. Winterswijk van den Vrijheidsbond; de heer Slotboom Jr.,namens de Jonge Liberalen; en voorts vele notabelen uit de gemeente.
Aan de groeve werd niet gesproken; de heer B. Roelvink, half-broeder van den overledene, wees er op dat verzocht was niet te spreken en geen bloemen te zenden; alleen van Doortje, de oude gedienstige van wijlen den notaris, was er een krans; spr. dankte voor de laatste eer zijn overleden broeder bewezen.
De genoodigden begaven zich daarop naar het sterfhuis, waarmede de door haar soberheid treffende plechtigheid ten einde was.

Doodelijke val Gasthuis

VRIJDAG 08 JULI 1932, Utrechts Nieuwsblad

DOODELIJKE VAL

In het diaconiegasthuis te Winterswijk is de verpleegde Rooks bij het verrichten van werkzaamheden van den zolder gevallen. Hij was na enkele oogenblikken dood.

Geld verdwenen bij Unitas

18 JULI 1932 , Utrechts Nieuwsblad

Bij de politie te Winterswijk is aangifte  gedaan dat bij den penningmeester der plaatselijke afdeeling van den textiel-arbeidersbond “Unitas” een tekort van f 1400 in zijn kas was ontdekt.

Cafe Prinsen failliet

ZATERDAG 27 AUGUSTUS 1932 , Utrechts Nieuwsblad

FAILLISSEMENTEN:
G.F.Prinsen, cafehouder, Winterswijk

Onbesuisd wielrijden

27 JULI 1932

Tegen eenige jongelieden, die onlangs door de politie werden bekeurd wegens te snel en woest rijden per fiets in de bebouwde kom, zijn door den kantonrechter veroordeeld elk tot ƒ 10.— boete.

Bakker Wagendorp

02 DECEMBER 1932

Bij besluit, van Burg. en Weth. dezer gemeente is aan E. Wagendorp, Waliënschestraat 15, vergunning verleend tot het opnieuw in werking brengen van eene bakkerij aan de Wooldstraat, op het perceel
Sectie K. no. 2771.

Aardbeving 1932

05 DECEMBER 1932, De Sumatra Post

AARDSCHOKKEN IN NEDERLAND

Omstreeks middernacht zijn lichte aardschokken gevoeld,voornaamelijk in het Oosten en Zuiden des lands.
In den nacht van 20 op 21 November omstreeks twaalf uur heeft ons land wederom de sensatie medegemaakt van een, zij het lichte en ongevaarlijke aardbeving die, naar “Het Handelsblad” meldt, slechts eenige seconden geduurd heeft en voornamelijk in het Zuiden en Oosten van ons land gevoeld werd.
De OFFICIELE MEDEDEELING.
Het Kon.Nederl.Met.Instituut te Bilt, deelt mede, dat om 11 u.56m.37 sec. Amsterdamsche tijd te Bilt een sterke, naburige aardbeving werd opgeteekend, die in verschillende plaatsen hier te lande is gevoeld. Uit verschillende  deelen van het land ontvangen  wij mededeelingen van waar genomen trillingen. In geheel Noord-Brabant en Limburg en ook in den Achterhoek is de aardschok gevoeld, maar noch uit het Noorden noch uit Zeeland bereikten ons berichten hieromtrent.
Te Winterswijk werden  de schokken op verschillende plaatsen in de gemeente waargenomen evenals in Zevenaar.

Een nieuw gemeentehuis te Winterswijk?

19 DECEMBER 1932, Graafschapbode

Naar wij uit goede bron vernemen, hebben Burg. en Wethouders van Winterswijk bovenstaand Heerenluiis van wijlen notaris Roelvink aangekocht voor f 40.000. een bedrag, dat niet hoog te noemen is voor dit gebouw met het vrij groote perceel grond in het hartje van de kom, n.l. aan dc Misterstraat.
De aankoop geschiedde behoudens goedkeuring van den gemeenteraad, die Donderdag 29 Dec. vergadert.
Het ligt in de bedoeling van het gemeentebestuur het afgebeelde gebouw t.z.t. als gemeentehuis in te richten en het huidige stadhuis (in de Wooldstr.) b.v. tot bureau van gemeentewerken te bestemmen.

Wielrijder door motor overreden

11 JANUARI 1933

De 27-jarige J.. kantoorbediende bij Van Gend en Loos te Winterswijk, is door een motor overreden en aan de gevolgen daarvan overleden.

Ds.Andre Douwes overleden

DINSDAG 07 FEBRUARI 1933, Het Vaderland

Te Winterswijk is in den ouderdom van 75 jaar overleden ds.H.J.Andre Douwes, emeritus predikant bij de Ned.Herv.Gemeente.
Geboren in 1858 werd hij in 1883 candidaat in Noord-Holland en 20 Januari 1884 predikant te Obdam. In 1886 stond hij te Dwingelo, in 1894 te ’t Zand en van 1897 tot 15 November 1928, toen hij emeritaat kreeg, te Winterswijk. De overledene was ridder in de orde van Oranje-Nassau.

Scholte Ubing overleden bij aanrijding

27 FEBRUARI 1933
Auto uit Winterswijk in de buurt van Apeldoorn verongelukt.
Een der inzittenden gedood; de bestuurder en twee dames gewond.

Donderdagavond circa half tien is een luxe auto uit Winterswijk, bestuurd door dokter D. J. Bakker met als mede-inzittenden zijn echtgenoote en de heer en mevr.. K. H. Scholte Ubing door de gladheid van den weg ter hoogte van de stichting „Het Apeldoornsche Bosch” geslipt, tegen een boom geslagen en ten slotte in een sloot gereden, met het droevig gevolg, dat de heer Scholte Übing doodelijk werd gewond, terwijl de andere drie inzittenden allen min of. meer ernstig letsel bekwamen.
Toen er hulp kwam opdagen en ook de gestichtsdokter van „Het Apeldoornsche Bosch” ter plaatse verscheen bleek helaas de heer Scholte Übing reeds te zijn overleden. Waarschijnlijk is hij door den harden slag, die de auto met het achterdeel een boom deed, op slag gedood. Zijn echtgenoote alsook men. Bakker bleken inwendige kneuzingen, o.a. eenige gebroken ribben te hebben opgeloopen, terwijl de bestuurder, dokter Bakker slechts licht gewond bleek. De slachtoffers zijn alle naar het Ziekenhuis te Apeldoorn vervoerd. De heer Scholte Übing, die in de Prins Hendrikstraat te Winterswijk een accountantsbureau heeft gevestigt, was een algemeen geachte, sympathieke persoonlijkheid, wiens droef verscheiden op zoo tragische wijze in Winterswijk en omgeving met deernis zal worden vernomen. 

Uit Winterswijk wordt ons omtrent het gebeurde nog .het volgende gemeld:
Het viertal inzittenden was op weg een feest van den heer Zur Kleinsmiede te Apeldoorn. De heer G. Hesselink uit Winterswijk,die ook op weg was naar bedoeld feest te Apeldoorn, vond de gehavende auto in de buurt van “’t Apeldoornschc Bosch”.
Dr.Bakker stond er naast en had een vreeselijke hoofdwonde. Heel Winterswijk is onder den indruk van ’t gebeurde.

Hoe het ongeluk ontstond.
Daaromtrent vernemen wij uit Apeldoorn nog het navolgende:
De Ford-auto, bestuurd door dokter Bakker met naast hem de heer Scholte Übing reed met een snelheid van circa 50 a 60 KM. door een bocht, waar dichte boschages het opdrogen van de natte sneeuw van liet wegdek dit overal elders drooggewaaid was, verhinderen.
Juist op dit eene gladde plekje was dus de weg glad en dit wérd den betrokkenen noodlottig.

Nadere bijzonderheden: 
Omtrent de slachtoffers vernemen wij nader, dat de zoo jammerlijk omgekomen heer Scholte Ubing doodelijk in den rug werd gewond.
Het stoffelijk overschot is na onderzoek der Justitie thans vrijgegeven. Dokter Bakker werd niet ernstig gewond en bekwam enkel een paar builen en schrammen.
Een der dames kreeg een ribkneuzing, de andere een knieblessuur.
Niet de gestichtsdokter, doch de Gemeente-arts Dr. E. Hoefer verleende de eerste hulp. De zwaargehavende auto is door personeel van de garage Stemerdink en Hartman weggesleept.

Smokkelaar doodgeschoten

WOENSDAG 01 MAART 1933, Utrechts Nieuwsblad

Tusschen Winterswijk en Vreden is de werklooze arbeider G. bij het smokkelen van een zak rogge door de Duitsche kommiezen doodgeschoten. Een kogel trof hem in den rug en de dood volgde onmiddelijk

Mr.A.Th. ten Houten overleden

DINSDAG 14 maart 1933, Het Vaderland

Te Amsterdam, waar hij een operatie heeft ondergaan, is op 56-jarigen leeftijd overleden mr.A.Th. ten Houten, mede-directeur van het kantoor van de Twentsche Bank te Winterswijk. De overledene was een groot natuurliefhebber. Zijn vrijen tijd besteedde hij aan botanische en ornithologische studien.

Alb.W.Heyink Kweekerij Morgenzonweg

24 MAART 1933, Graafschapbode

Ziektevrije POPULIEREN, bijzonder sterkgroeiend leveren wij U in verschillende maten vanaf 20 ct. p. stuk. —
Verder alle soorten boomen en struiken voor Boomgaard, Tuinaanleg, Wegbepl., enz.
ALB. W. HEYINK – Telef. 284 – WINTERSWIJK.
Kweekerij aan de Morgenzonweg.

G.J.Willink overleden

DONDERDAG 30 maart 1933, Het Vaderland

Te Winterswijk is bericht ontvangen, dat de heer G.J.Willink, oprichter en thans gedelegeerd commissaris van de Tricotfabriek aldaar, in een vliegtuig van den dienst Lyon – Parijs, plotseling is overleden. Hij is 69 jaar geworden.

Begrafenis G.J.Willink

ZONDAG 08 APRIL 1933, Het Vaderland

Onder buitengewoon groote belangstelling is gisteren te Winterswijk het stoffelijk overschot van den heer G.J.Willink ter aarde besteld. Alle mannelijke arbeiders van de door den overledene gestichte tricotfabriek volgden te voet de baar en tal van autoriteiten, vrienden en bekenden reden in den stoet mee. Bijzondere aandacht trok de aanwezigheid van den Duitsche minsiter Seldte, die zijn oom de laatste eer kwam bewijzen. Op verlangen van den overledene werden aan het graf geen toespraken gehouden. Alleen ds.de Maar was het vergund, een enkel woord te spreken. Deze schetste den heer Willink als een groot burger van Winterswijk, die en als groot werkgever en als stille weldoener van de bevolking veel voor de plaats zijner inwoning heeft gedaan. Vele goede instellingen heeft hij gesteunden dit deed hij steeds in grooten stijl. Winterswijks bevolking en de mooie natuur van de streek hadden zijn liefde. Vaak ondernam hij buitenlandse reizen, maar het gelukkigst gevoelde hij zich te Winterswijk. Zijn groote bescheidenheid maakte dat hij niet gaarne aan den weg timmerde.

De heer G.J.Willink heeft de volgende legaten besproken, alle vrij van rechten en kosten: personeel der fabriek f 300.000 van welk bedrag de rente moet worden aangewend voor nuttige instellingen ten bate van het personeel; ’t Algemeen Ziekenhuis te Winterswijk f 50.000, de Doopsgezinde gemeente te Winterswijk f 25.000; de Vereeniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland f 5.000; de Vereeniging voor Vogelbescherming f 4.000; de Ambachtsschool te Winterswijk f 4.500; het Algemeen Nederl.Verbond f 2.000; de Nederl. Zuid-Afrikaansche Vereeniging te Amsterdam f 10.000; de gemeente Winterswijk  beide weiden aan den Singelweg te Winterswijk, voor het huis van den heer Willink ter weerszijden van de beek, onder voorwaarde dat de gemeente zich verbindt hiervan plantsoenen en wandelparken te maken en dit niet te bebouwen. Verder schenkingen aan personen, die in dienstbetrekking bij hem zijn geweest.

Mislukte roofoverval

24 APRIL 1933, Graafschapbode

Gemaskerd indringer houdt den heer B. eenrevolver voor! —
Krachtig verzet doet den inbreker op de vlucht slaan.

Vrijdagavond laat heeft een brutale roofoverval plaats gehad op den 70-jarigen heer G. J. Beekho. en zijn zuster, die aan den Groenloschen weg alhier wonen.
De heer B., gepensionneerd hoofdonderwijzer, die nog naar de radio luisterde, toen zijn zuster naar bed was, maakte tegen tien uur ook aanstalten zijn slaapvertrek op te zoeken.
Hij begaf zich naar de serre om de deur af te sluiten, hoorde plotseling gerucht achter zich, draaide zich om en keek in den loop van een revolver, die hem door een gemaskerd indringer werd voorgehouden.
Zonder zich te bedenken wierp de kranige oude heer zich op den indringer en na een korte worsteling koos de onbekende het hazenpad, waarna
de heer B. luidkeels om hulp begon te roepen.

De politie, bijgestaan door de marechaussee, stelde een uitgebreid onderzoek in.
Het bleek o.a., dat in de voordeur een ruitje was uitgesneden, waardoor de grendel weggeschoven kon worden. De heer B. had ’s middags bezoek
gehad van een persoon, die zich als werkloos plaatsgenoot voorstelde en sigaren trachtte te verkoopen. De man gaf op Peters te heeten,een nogal veel voorkomende familienaam.
De mogelijkheid, dat hiertusschen verband gezocht moet worden, wordt door de politie onderzocht en reeds werd een verdacht persoon aangehouden en aan een verhoor onderworpen.

Pachters Paviljoen Strandbad

19 MEI 1933
Ons bericht in het vorig No. dat de heer K. Nihom pachter geworden is van het buffet van ’t paviljoen, dat bij de nieuwe Bad- en Zweminrichting gehoud wordt, behoeft aanvulling. De heer M.Nihom èn J. te Selle hebben het buffet gepacht.

Cocaïnesmokkelaars aangehouden.

22 MEI 1933, Haagsche Courant

Onder de gemeente Groenlo gelukte het den hoofd-commies uit Winterswijk en den dienstgeleider uit Groenlo een tweetal cocaïne-smokkelaars, komende van de richting Enschede en wonende te Winterswijk, aan te houden. Een 5-tal fleschjes cocaïne ter waarde van circa ƒ 500 werd in beslag genomen.

Opening Jeugdherberg Het Kreyel

ZONDAG 30 JULI 1933, Het Vaderland

Het was te voorzien, dat Winterswijk, dat door zijn vele geologische en botanische merkwaardigheden, zoowel als door zijn rijkdom aan ongerept natuurschoon reeds sedert jaren veel jeugdige natuurvrienden lokt, als schakel in de jeugdherbergketen niet gemist kon worden. De Nederlandsche Jeugdbond  voor Natuurhistorie slaat er reeds lang geregeld zijn tenten op, maar ook het aantal  zuivere vacantiegangers is er gestadig gestegen. En nu is daar gisteren voor al die jeugdige toeristen de lang gemiste herberg geopend, die naar een oud landgoed, Het Kreyel, is gedoopt.
Burgemeester Bosma begroette bij de opening dr.C.P.Gunning en dr.Jensema, resp. voozitter en hoofdbestuurslid der Nederlandsche Jeugdherbergcentrale en dankte de plaatselijke commissie voor haar schitterend werk, dat, naar hij hoopt, rijke vruchten zal mogen dragen.
Vervolgens sprak dr.Gunning, die eenige dagen in Winterswijk vertoefde, de openingsrede uit. Na een rondgang door het gebouw nam dr.Gunning nogmaals het woord, om in een onderhoudende causerie een uiteenzetting te geven van het jeugdherbergwerk in Nederland. Reeds gisteravond zou Het Kreyel de eerste bezoekers herbergen.

Opening Steengroeve

05 AUGUSTUS 1933, Het Vaderland

DE EERSTE NEDERL.STEENGROEVE. GISTEREN OFFICEEL GEOPEND

De opening van de eerste Nederlandsche steengroeve te Winterswijk is gisteren onder buitengewoon groote belangstelling geschied, Gedep.Staten van Gelderland waren vertegenwoordigd door den heer Keurschot en de Provinciale Waterstaat door hoofdingenieur Kempees en ir.Riemerts de Vries. Voorts waren er tal van burgemeesters en wethouders uit Geldersche gemeenten, waterschapbesturen, directeuren van gemeentewerken en architecten. 
De heer Bosma, burgemeester van Winterswijk, schetste in een korte toespraak de totstandkoming van dit nieuwe bedrijf. Veel steun  en voorlichting hebben de ondernemers mogen ontvangen van mr.Th.van Houten, die echter helaas deze opening niet meer heeft mogen beleven. Reeds een half jaar lang hebben een dertigtal arbeiders hier werk gevonden en elke week is ruim zeshonderd gulden aan arbeidsloon uitgekeerd, welk bedrag anders zeker ten laste der gemeentelijke werkverschaffing zou zijn gekomen. Hartelijk hoopte spr., dat deze onderneming mocht slagen en dat de heeren Hannink, Jansen en Te Siepe voor hun initiatief en durf rijkelijk beloond mochten worden. Vervolgens werd het woord gevoerd door den heer Jansen, die namens de ondernemers het gemeentebestuur huldigde voor den ontvangen steun. Daarna werd het bedrijf in werking gesteld en daalde de bezoekers in de groeve af, om het delfwerk van nabij gade te slaan. Reeds is men op sommige punten zes meter onder het maaiveld, maar de steenlaag schijnt 20 tot 30 meter dik te zijn, zoodat de voorraad aanzienlijk is. Een verblijdend feit is, dat naarmate men dieper komt, de hardheid toeneemt, zoodat het reeds mogelijk gebleken is, prachtige tegels uit het materiaal te vervaardigen. Een collectie daarvan was op het terrein aanwezig en trok groote belangstelling bij de architecten. Waarschijnlijk  zal een tegelbedrijf als nevenonderneming  niet lang op zich laten wachten. Een lange file van auto’s bracht de gasten vervolgens naar het nieuwe gemeentelijke strandbad, dat vandaag officieel zal worden geopend. Van het terras van het juist gereedgekomen palvioen, waar het gemeentebestuur den genoodigden een thee aanbood, han men een schitterend uitzicht over de prachtige inrichting.

Opening 04-08-1933

Mevr. Verwers

01 SEPTEMBER 1933
Mevr.Verwers Zonnebrink, vraagt zoo spoedig mogelijk een flinke
DIENSTBODE
Aanmelden ’s avonds na 7 uur

Ondertrouwd: Mia Bloemen en Theo Grimmelt

18 SEPTEMBER 1933, Nieuwe Tilburgsche Courant

Tilburg. Zomerstraat 24.
Winterswijk, Wooldstraat 14.

Huwelijksvoltrekking op 14 October as. om 10 uur in de Parochiekerk van den H. Jacobus te Winterswijk.
Geen receptie.

Zaterdagavondmarkt

09 OKTOBER 1933

WINTERSWIJK.

Zaterdagavondmarkt.
De eerste markt die zaterdagavond werd gehouden, kan als geslaagd heeten.
Reeds om 4 uur stonden er vele kramen met verschillende koopwaar. Ook groenten en fruit waren flink aangevoerd.
Hoewel er niet zooveel publiek was als dinsdags, verwacht men toch, dat de zaterdagavondmarkt in de toekomst druk zal worden.

Ongewenschte gasten

27 OKTOBER 1933

Het kerkbestuur der Israëlietische gemeente kwam tot de onaangename ontdekking, dat de offerbusjes, die in de kerk waren opgehangen, geledigd waren. Een spoor van inbraak heeft men niet kunnen constateeren.

Legaten Mejuffrouw A. Poppink

01 NOVEMBER 1933,Graafschapbode

Mejuffrouw A. Poppink, 30 October alhier overleden, heeft de volgende schenkingen gedaan:

1. Aan het Alg. Ziekenhuis, alhier ƒ 2000
2. Aan de Ned. Herv. Gem., alhier:
a. ten behoeve van haar Kerk ƒ 1000
b. ten behoeve v. d. Jeugdkerk ƒ 500
c. ten beh. v. d. Zondagsschool ƒ 500
d. ten beh. v. d. Comm. tot Bijstand ƒ 250
e. ten beh. van het Naaikransje ƒ 250
3.Aan de Nederl. Herv. Diaconie ƒ 500
4.Aan het Zendelings-Genootschap (afd. Winterswijk) ƒ 1000
5.Aan de Vacantiekolonie (afd.Winterswijk) ƒ 500
6.Aan d”. Zangver. Maarten Luther ƒ 250
7.Aan de afd. Winterswijk Vereen. „Volkszang” ƒ 250
8.Aan de Ver. tot Bestrijding der Tuberculose ƒ 250

A.A.van G., slager

01 NOVEMBER 1933, Graafschapbode

Beleediging.
A. A. van G., 44 jaar, slager, wonende te Winterswijk, was in verzet gekomen van een vonnis van den Politierechter te Zutphen d.d. 18 October j.1., waarbij hij wegens beleediging van zekeren Toebes bij verstek was veroordeeld tot ƒ 25.— boete, subs. 25 dagen hechtenis.
Van G. zou getuige beleedigd hebben op het abattoir te Winterswijk.
De Politierechter was overtuigd van de schuld van verdachte en veroordeelde hem tot: ƒ 15 subs. 15 d. h.

De Gruyter – Lindehovius

29 NOVEMBER 1933

Naar we van welingelichte zijde vernemen heeft de bekende kruideniersonderneming „De Gruyter en Co.” den winkel gehuurd van
de fa. l.indenhovius in de Misterstraat.

De ijspret begint……..

06 DECEMBER 1933

De ongekende felle koude, die plotseling is ingetreden heeft, reeds vele Nederlanders op de schaats doen zijn. 
Heden, Woensdagmiddag heeft onze Winterswijksche bevolking van deze sport kunnen genieten.
De ijsbaan is om 1 uur geopend. Vorige jaren moest men nog wel eens een paar dagen extra wachten, omdat het terrein der ijsbaan, niet vroegtijdig onder water gezet kon worden.
De IJsvereniging heeft echter thans de beschikking gekregen over een nieuwe ijsbaan, n.l. de dezen zomer geopende bad- en zweminrichting. Des zomers badinrichting, des winters ijsvermaak. 
De inrichting wordt dus dubbcel dienstbaar gemaakt.
Om een goede baan te verkrijgen is een gedeelte van de loopbruggen weggenomen, schaatsrijders kunnen dus geheel rondrijden, terwijl het middenvlak nog ruim plaats biedt voor „krabbelaars”.

Bron: Delpher

Dhr.Meyer Poppers overleden

07 december 1933
Mzn., oud-wethouder van Winterswijk, is in den ouderdomvan 69 jaar overleden.

In memoriam Mej. Beukenhorst.

19 FEBRUARI 1934, Graafschapbode

Een droevige gebeurtenis had Zondagmorgen plaats in de Wooldstraat voor de Doopsgezinde Kerk. Omstreeks 10 uur begaf zich Mej. Beukenhorst ter kerk. Andere kerkgangers zagen haar plotseling achterover vallen. Toen zij toesnelden om hulp te verleenen, bleek zij bewusteloos te zijn.
Direct ontboden medische hulp kon slechts den dood constateeren. Mej. Beukenhorst heeft in Winterswijk zeer veel gedaan voor de liefdadigheid. Jaren is zij Secretaresse geweest van het Burgerlijk Armbestuur, een taak, die zij met groote liefde vervulde. Menig arme is in alle stilte door haar geholpen. Weinig woorden, maar veer goede daden vormden haar levensweg.
Nog. onlangs, misschien een jaar geleden, nam zij het initiatief van hier een afdeeling van de J. P. Heye Stichting op te richten, een werk,dat met succes is bekroond.
In eenvoud levende, heeft zij door haar werk het hart van vele ingezetenen van Winterswijk gewonnen.

Onder vallende boom gedood

26 FEBRUARI 1934

WINTERSWIJK, 22 Febr.
De 40-Jarige H. J. te Winkel, in dienst der werkverschaffing van de gemeente Winterswijk, had Woensdagmiddag het ongeluk bij het kappen van boomen in de buurtschap Ratum, onder een vallenden boom te geraken. De ongelukkige, die op slag gedood werd, laat een vrouw met een kind achter.

Vereeniging der stations te Winterswijk

DONDERDAG 01 MAART 1934, Utrechts Nieuwsblad

’s -GRAVENHAGE, 1 Maart.- Bij de Tweede Kamer is een wetsontwerp ingediend tot verklaring van het algemeen nut der onteigening ten behoeve der werken, noodig voor vereeniging van de stations Winterswijk N.W.S. en Winterswijk G.O.L.S. Het ligt in het voornemen de stations Winterswijk N.W.S. en Winterswijk G.O.L.S. in dier voege te vereenigen dat alle treinen op het station Winterswijk N.W.S. zullen aankomen en vertrekken, waardoor eene aanzienlijke besparing aan personeel-en onderhoudskosten zal worden verkregen en voordeelen in de dienstuitvoering zullen worden bereikt. Voor de reizigers zal de nieuwe toestand in geval van overstappen geriefelijker zijn, terwijl de aansluitingstreinen  kunnen worden verkort. In verband hiermede zullen verschillende werken worden gemaakt o.a.een verbinding tusschen de spoorwegen Zevenaar-Winterswijk en Zutphen-Borken. Voor de uitvoering van deze werken, waarvoor aan de N.V.H.IJ.S.M., krachtens art.20 der overeenkomst 1890 H.S., vergunning is verleend, is toepassing van de onteigeningswet noodig.

De komst van Koningin Emma via Winterswijk naar Den Haag.

21 MAART 1934, Graafschapbode

Een herinnering van 55 jaar terug.
De 77-jarige gemeentebode van Zuilen, de heer L. Wijnands, oud-machinist van dc Ned.Spoorwegen, heeft destijds, nu 55 jaar geleden, als stoker den trein gereden, waarmede Koningin Emma na Haar huwelijk met Koning Willem 111 ons land binnenkwam.
Dat was op het traject Winterswijk—’t Loo.
Wij hebben hem enkele bijzonderheden gevraagd over deze historische reis.
Na aankomst van den Duitschen trein op het station Winterswijk, waarin het vorstelijk echtpaar was gezeten, werd de toenmaals nieuwe locomotief Pegasus er voor gezet, die voor deze gelegenheid extra was opgepoetst.
De heer Wijnands herinnert zich nog, dat de burgemeester van Winterswijk, baron Mackay, het, vorstenpaar op het station begroette.
Bij de aankomst aan ’t Loo werd het treinpersoneel rijkelijk onthaald op sandwiches.

Door locomotief overreden

16 JUNI 1934

Op het spoorwegemplacement te Winterswijk is de assistent D. door een locomotief overreden. Hij werd zwaar gewond en is enkele oogenblikken later overleden.

Kinderverlamming Gem.Winterswijk

11 JULI 1934
4-jarig knaapje overleden.

Zondag 8 Juli overleed een kindje van plm.4 jaar van den landbouwer S. te Woold aan kinderverlamming.
De andere kinderen uit het gezin werden naar het alg. ziekenhuis te Winterswijk overgebracht.

Uitspanning Den Helder door brand verwoest

14 SEPTEMBER 1934

Vrijdag omstreeks zes uur werd brand gesignaleerd in de Uitspanning “Den Helder”, eig. W. Bausch
Inderdaad bleken de geruchten waarheid te bevatten, want toen wij op de plek des onheils kwamen stond alles in lichte laaie. 
Door de droogte greep het vuur snel om zich heen, zoodat spoedig het geheele pand in één vuurzee was herschapen.

Een vreemd verschijnsel was het, dat de brandspuit niet aanwezig was, terwijl de brandmeesters en de spuitgasten wel op het terrein aanwezig waren. Het duurde geruimen tijd, alvorens deze dan ook arriveerde, echter met als resultaat dat alles verbrand was. Meestal ziet men het verschijnsel dat er bij brand geen water is, doch hier was water genoeg, doch geen spuit.

We hebben naar de reden van het een en ander geïnformeerd en het bleek ons, dat hier een vergissing in het spel is geweest tusschen de politie en de brandweer, waarbij wij echter de overtuiging kregen, dat eerst genoemde geen enkele schuld treft.

De brand is het eerst opgemerkt door den heer H.Dijkgraaf. die juist passeerde. Deze waarschuwde direct de dochter, die bezig was met bezoekers te bedienen. Het vuur greep echter zoo snel om zich heen, dat van den inboedel niets gered kon worden. 
De oorzaak van den brand is onbekend. Alles was verzekerd.

Een zwaar transport

24 SEPTEMBER 1934, Graafschapbode
Ten behoeve van de Tricotfabriek is men bezig een stoomketel van 40 ton inhoud vanaf het station naar de fabriek te sleepen.
Het gevaarte is circa 14 Meter lang. Het spreekt, dat dit moeilijke sleepwerk, dat geheel met „domme kracht” geschied, veel bekijks heeft.
Gisteren, Zondag, was men zoover gevorderd, dat men juist voor den hoek Tuunterstraat—Gasthuisstraat was. Het zou dus niet verwonderen, dat het nog een paar dagen duurde eer dit gevaarte op de plaats van bestemming is.

Vrouwenhandelaar veroordeeld

VRIJDAG 12 OKTOBER 1934, Utrechts Nieuwsblad

VROUWENHANDELAAR VEROORDEELD

Arnhem,12 Oct.- Het gerechtshof alhier veroordeelde heden in hooger beroep den 42-jarigen koopman H.P. uit Winterswijk , thans gedetineerd tot een jaar en zes maanden gevangenisstraf wegens vrouwenhandel.  Verdachte had een meisje uit Duitschland naar Nederland meegenomen onder voorwendsel haar hier een betrekking te zullen bezorgen, en inplaats daarvan kwam zij in een verdacht huis terecht. De rechtbank te Zutphen had den verdachte tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Opheffing lokaal Spoorwegen

MAANDAG 19 NOVEMBER 1934, Utrechts Nieuwsblad

OPHEFFING LOKAAL SPOORWEGEN
Utrecht, 17 Nov. ….

Voorts zal de lijn van Winterswijk tot de grens in de richting van Bocholt worden opgebroken.

Ongeval met doodelijken afloop.

05 JANUARI 1935, Graafschapbode

Zaterdagavond viel Mej. M. Putman uit de Meddoschestraat alhier van de trap en smakte op een steenen vloer neer, waardoor ze een bloedende hoofdwonde opliep en in bewusteloozen toestand geraakte.
Direct werd geneeskundige hulp ingeroepen en waren Dr. Manschot en Dr. Bakker spoedig aanwezig, die opname in het R.K. Ziekenhuis noodzakelijk achtten. Thans is Mej.P. aan de gevolgen overleden.

Geen rijwielen ’s nachts buiten

07 JANUARI 1935

In de laatste nachten zijn door de politie meerdere rijwielen medegenomen die onbeheerd aan de straat op den weg stonden.
Tegen de eigenaren werd proces-verbaal opgemaakt.

Winterswijkse uitvinding?

WOENSDAG 27 FEBRUARI 1935, Utrechts Nieuwsblad

EEN NIEUWE BRANDLADDER
PATENT GEVRAAGD OP DE UITVINDING VAN EEN INWONER UIT WINTERSWIJK, DIE VEEL BELANGSTELLING TREKT.

Amsterdam, 27 febr.- Ons werd dezer dagen een brandladder gedemonstreerd, welke volgens een geheel nieuw principe is geconstrueerd, een vinding van den heer A. Vervurden te Winterswijk. Het toestel, dat op een truck is gemonteerd, berust op het systeem van den z.g. Neurenberger schaar, een soort verticale harmonica dus, waarop zich een breed platform, afgesloten door hekwerk bevindt, zoodat het geheel meer doet denken aan een lift, dan aan een ladder. De werkwijze is nu deze, dat de brandwachts met hun materiaal plaats nemen op het platform, dat binnen 25 sec. een hoogte van 15 Meter kan bereiken,terwijl de maxmale hoogte 25 meter bedraagt. Het voordeel boven de tot dusver in gebruik zijnde ladders zou zijn, dat het voor de brandwachts gemakkelijker en veiliger zou zijn hun werkzaamheden op het platform te verrichten, terwijl bovendien direct water kan worden gegeven. Ook voor het redden van personen uit een brandend huis zou, naar men ons uiteenzette, het nieuwe toestel veel gemak opleveren, aangezien het mogelijk is een loopplank, eveneens van hekwerk voorzien tusschen het raamkozijn en het platform te leggen, zoodat de te redden personen niet omlaag gedragen behoeven te worden, doch kalm over de loopplank kunnen wandelen. Op het platform kunnen niet minder dan twintig pesonen gelijktijdig een plaats vinden. Het draagvermogen van het toestel bedraagt 1500 K.G.. Niet alleen voor de brandweer zou het toestel geschikt zijn, doch het zou eveneens goede diensten kunnen bewijzen als montagewagen voor de tram, als uitkijktoren voor het leger en bij het snoeien van boomen, terwijl het ook zou kunnen worden gebruikt als transporteur ten behoeve van het bouwbedrijf. Het toestel wordt gedreven door een motor van 1 1/2 P.K. en kan op een c.M. nauwkeurig worden afgesteld. Uitgevoerd in licht metaal heeft het een gewicht van drie ton. Het demonstratietoestel, dat men ons liet zien, heeft een zwaardere uitvoering. De uitvinder heeft een octrooi-aanvrage ingediend en hij deelde ons mede, dat er reeds van vele zijden groote belangstelling voor de nieuwe constructie bestaat. Het toestel heeft hoegenaamd geen slijtage en het onderhoud ervan is uiterst eenvoudig.

Kon.onderscheiding J.Mensink Zuivelfabriek

WOENSDAG 06 MAART 1935, Utrechts Nieuwsblad
UIT DE STAATSCOURANT.

’S GRAVENHAGE, 6 Maart.- Bij K.B.is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau J.Mensink, voorzitter van het bestuur der Winterswijksche Cooperatieve Zuivelfabriek te Winterswijk.

Winterswijk breidt zich uit

NIEUWE STRATEN EN EEN PLEIN IN HET CENTRUM VAN DE KOM –
WAT KOMEN EN VERDWIJNEN GAAT

VRIJDAG 8 MAART 1935, Graafschapbode

Winterswijk groeit snel.
Aan de grenzen van de bebouwde kom zijn de laatste jaren heele nieuwe wijken verrezen en thans ondergaat deze groote gemeente ook in het hartje van de kom een belangrijke gedaante-verwisseling.
Daar ligt. de z.g. Balinkésch, een open plek tuin- en bouwgrond, groot eenige H.A.
Dat deze open plek midden in de bebouwde kom t.z.t eens volgebouwd zou worden, stond wel vast; om de hooge kosten van het bouwrijp maken is de ‘ exploitatie van het t”Balinkesch-plan” echter altijd nog uitsteld geworden.

Doch dit jaar zal ook de Balinkesch ingeschakeld worden in het stratenplan van de Winterswijksche kom.
Doordat — wij hebben dit reeds eerder in ons blad gepubliceerd —het Rijk een nieuw postkantoor gaat bouwen op de Balinkesch, is het mogelijk geworden het Balinkesch-plan tot uitvoering te brengen.
Hoe de situatie thans zal worden, blijkt duidelijk op bijgaande tcekening.

Enkele nieuwe straten zijn geheel als winkelstraten, andere als woonstraten gedacht.
In het midden van den Balinkesch komt het nieuwe Postkantoor te staan, waarvoor een plein geprojecteerd is.
Enkele oude huizen moeten afgebroken worden om den aanleg van stratén mogelijk te maken. De hiervoor benoodigde gronden zijn in den loop der jaren successievelijk door de gemeente aangekocht. ,
Winterswijk gaat met dit forsche plan een nieuwe toekomst tegemoet. De bouwrijp gemaakte Balinkesch schept nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden, die zeker vruchten zullen afwerpen in, den loop der tijden.

De z.g. „dobbelsteen”, een woonhuis midden op den Balinkesch, dat terwille van den straten aanleg zal worden afgebroken. Het huis is bereids door de gemeente aangekocht.

Wat verdwijnen gaat. —
Midden op deze foto bevindt-zich het oude huis van wijlen dr. H. J. Manschot, dat den laatsten tijd als bureau voor gemeentewerken dienst deed en dat nu zal worden afgebroken; in de plaatS van dit perceel komt de nieuwe toegangsweg tot het nieuwe postkantoor.
Op den linker vleugel van het oude huis ziet mén nog de toegang tot de Schuur, waar wijlen de heer, Manschot, een populaire doktersfiguur uit den goeden, ouden tijd, zijn paard en dogcart gehuisvest had.

Uitvinding Brandweer

11 MEI 1935

Een brandladder-uitkijktoren-reddingtoestel, uitvinding van den heer Verfurden te Winterswijk,

Gijsbers Gasthuisstraat

Dinsdag, 14 Mei 1935, Nieuwe Winterswijkse Courant

CHR.GIJSBERS GASTHUISSTRAAT

In het pand Gasthuisstraat 2 heeft de heer CHR.GIJSBERS Zaterdagmiddag een zaak in Pluimee- en vogelvoeders, land- en tuinbouwzaden etc.geopend.
De winkel is niet groot, maar maakt een netten indruk. In de etalage zijn de verschillende artikelen smaakvol gearrangeerd. Eenige opgestopte vogels geven de etalage een bijzonder smaakvol aanzien.
De heer Gijsbers verkoopt in zijn nieuwe zaak behalve het reeds genoemde, ook bloemzaden, kamerplanten- en cacteeenmest, honden- en kattenbrood.
Tevens heeft hij het agentschap van het geillustreerde blad “Ons Land-Panorama” .

Ds.Cannegieter overleden

13 juni 1935

DS.CANNEGIETER OVERLEDEN

In den ouderdom van ruim 85 jaar overleed gisteren ds. D. Cannegieter, emeritus predikant bij de Ned. Herv. Gemeente te Winterswijk sedert 1 Mei 1925. Zijn standplaatsen waren Uithuizermeden (25 Juni 1876—1879), Westerbroek (1879 —1884), Beilen (1884 —1888), Goor (1888—1900), Zuidhom (1900-1903), Winterswijk (1903—1925).
De thans overledene was vele jaren secretaris der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen en heeft zeer geijverd aan de tot standkoming der jeugdkerk te Winterswijk. Tevens voerde hij met veel ambitie de redactie van het vrijzinnige blad ~De Kerkbode”

14-jarige jongen bij Winterswijk verdronken

02 JULI 1935
Zijn broer keek radeloos toe.

In de zogenaamde Italiaansche Meren -een groep leemkuilen in de buurtschap Kotten onder Winterswijk – is gisteravond de 14-jarige J. Resink verdronken. Een groep jongens die geen van allen de zwemkunst voldoende machtig waren, gingen gisteravond baden in een der leemkuilen. 
Zefls voor geoefende zwemmers zijn deze kolken met hun verraderlijke kuilen en gaten zeer gevaarlijk. 
Plotseling verdween J.R. in de diepte. Radeloos stonden zijn kameraden, waaronder zijn 20-jarige broer, aan den kant, niet bij machte hulp te verleenen. 
Eerst heden morgen heeft men het lijk van R. gevonden. 

C.Muller Stationschef

DONDERDAG 25 JULI 1935, Utrechts Nieuwsblad

MUTATIES BIJ SPOORWEGEN
Naar wij vernemen zal de stationschef 1e klasse C.W.K.Muller van het Centraalstation  alhier, ingaande 15 October a.s. benoemd worden tot stationschef eerste klasse A. te Winterswijk.

Station Winterswijk eerste prijs

DONDERDAG 19 SEPTEMER 1935, Utrechts Nieuwsblad

STATIONSVERSIERING
WINTERSWIJK HEEFT DE MOOISTE TUINAANLEG ROND DE PERRONS

UTRECHT,19 Sept.- Zooals bekend is, hebben de Ned.spoorwegen in de laatste jaren drie hoofdprijzen uitgeloofd voor de mooiste versiering met groen en bloemen. Dit jaar is, gezien het daarmede bereikte succes, het aantal hoofdprijzen tot vijf uitgebreid. Een hoofdprijs kan behaald worden door een station, dat een inspectieprijs wint. Het resultaat hiervan is geweest dat bijna elk station, dat zich leent tot een dergelijke versiering, heeft medegedongen, waarvan het gevolg was dat de tuinaanleg bij de stations steeds uitgebreider en mooier werd. Een dertigtal stations ontvingen dit jaar inspectieprijzen. Hieruit werd een keuze gedaan voor de directie-of hoofdprijzen. De eerste directieprijs is thans toegekend aan station Winterswijk, de tweede aan Castricum, de derde aan Almelo, de vierde aan Beek-Elsloo en de vijfde aan Epe.

Wielrijder gaf geen teeken

17 OKTOBER 1935

Doodelijke aanrijding te Winterswijk
WINTERSWIJK
Toen de aannemer Huiskamp per rijwiel den Groenloscheweg wilde oversteken zonder vooraf een teeken te hebben gegeven, werd hij door een passeerenden auto gegrepen en door de voorruit gesmakt. 
In zorgwekkenden toestand werd de ongelukkige naar het ziekenhuis alhier vervoerd waar hij hedennacht aan de bekomen verwondingen is overleden.

Mej.E.A.Tol Beukenhorstweg

WOENSDAG 06 NOVEMER 1935, Utrechts Nieuwsblad

ADVERTENTIE:
OP REIS  DOOR HET GEBRUIK VAN HOLLANDSCH-ZWITSERSCHE REEPEN.

DE PRIJSWINNAARS VAN OCTOBER.
7 DAGEN NAAR NOORWEGEN.

Mej.E.A.Tol, Beukenhorstweg 15, Winterswijk.

Handelsregister Winterswijk 26 Nov. 1935

Wijzigingen: 

Doss. 2450: G. J. Hannink te Winterswijk, Steenhouwerspad 1.
Sleeperij en kalkhandei.
De zaak is omgezet in de naamlooze vennootschap N.V. Transportonderneming
voorh. G. J. Hannink,
Uitgeoefend bedrijf:
Vervoeren van koopmansgoederen, bouwmaterialen, machinerieën etc.
(Bijv. Ned. Staatscrt. van 26 Aug. 1935, no. 165, bijv. no. 1858.)
Dir.: J. D. Hannink G.Jzn., Winterswijk.
Comm.: J. Oonk, ‘s-Gravenhage, en G. J. Hannink, Winterswijk.
Maatschappelijk kapitaal f 50.000,—, geplaatst en gestort f30.000,
Proc.h.: E. Hannink geb.Ten Dolle, Winterswijk.

Handelsregister Winterswijk 11 Maart 1936

Nieuwe inschrijvingen:

Doss. 10426. B. Slotboom te Winterswijk, Verlengde Ratumschestraat 9.
Dames- en Heerenkleedermakerij, stoffen en modes.
E.: B. Slotboom, Winterswijk.
Doss 10429. Carrosseriefabriek Hoekstra (B.P.) te Winterswijk,
Groenloscheweg 8. Carrosseriebouw smederij en lakinrichting.
Venn.:G. H., H. en B. Hoekstra, allen Winterswijk.

C.Winkelaar overleden

17 MAART 1936

WINTERSWIJK, 16 Maart.
Na een korte ongesteldheid is gisteren alhier overleden de uitgever van de „Nieuwe Winterswyksche Courant”, de heer C. Winkelaar, in den ouderdom van 65 jaar.
De overledene was o.m. eerelid van Winterswijk’s Mannenkoor.

Dreigbriefschrijver aangehouden

10 APRIL 1936
Jeugdige dreigbriefschrijver aangehouden
Ter beschikking van den Officier van Justitie te Zutfen is gesteld een 12-jarige jongen te Winterswijk, die in zijn woonplaats een thans overleden inwoner dreigbrieven had geschreven. Deze zaak kwam aan het licht doordat in de nagelaten bescheiden van den nu overledene, anonieme dreigbrieven werden gevonden, waarin geld werd afgeperst.
De knaap heeft een bekentenis afgelegd.

Zwanenberg & Zn. sluit slachterijen

6 MEI 1936, De Tribune

Dertig man de straat op.
Naar wij vernemen zal 1 Juni a.s. een afdeling van de fabrieken van de firma Zwanenberg en Zn. te Winterswijk gesloten worden.
Het betreft de slachterijen waar een dertig tal arbeiders werkzaam zijn. Hierdoor komen deze arbeiders op straat. De directeur A. de Leeuw heeft ontslag aangevraagd. Wat de oorzaak van dit sluiten is, is ons niet bekend.

Een trap van zijn paard gekregen

22 MEI 1936

De landbouwer W. te Winterswijk was Woensdag bezig met een span van twee paarden zijn land te beploegen, toen hij plotseling een trap van
een der paarden kreeg.
Hij werd naar het ziekenhuis te Winterswijk vervoerd, waar hij gistermiddag is overleden.

Door auto aangereden en gedood

28 MEI 1936

Gistermiddag wilde de 24-jarige landbouwer G. W. ten K. te Winterswijk den Groenloschen weg oversteken om naar zijn akker te gaan.
Op dat moment kwam een auto, bestuurd door den heer G. uit Rotterdam, den weg afgereden en ten K. werd door den wagen gegrepen en een eindweegs meegesleurd.
In zorgwekkenden toestand is de man vervoerd naar het ziekenhuis te Winterswijk, waar hij enkele uren later aan de verwondingen is overleden.

Sigaren Minck

19 JUNI 1936, Graafschapbode

ROOKT H.K. D. SIGAREN
Maximum kwaliteit voor minimum prijs.
Verkrijgbaar bij:
Tabak-, Sigaren- en Sigarettenmagazijn G. J. MINCK,
Wooldstraat 3 — Winterswijk.

Overval met politieken achtergrond ?

23 JULI 1936

Door indringer in zijn slaapkamer aangevallen.
WINTERSWIJK, 23 Juli.
Toen de heer K., wonende op den hoek van de Wilhelminastraat en de Gasthuisstraat te Winterswijk met zijn huishoudster gisteravond omstreeks middernacht van een verjaardagpartij thuis kwamen, bemerkten zij, dat het electrisch licht zijn dienst weigerde.
De heer K. begaf zich toen in het donker naar boven en kreeg daar plotseling een klap op het hoofd. Er ontstond een worsteling met een onbekenden indringer. De huishoudster sloeg een ruit stuk en begon „moord” te roepen.
Op het hulpgeroep schoten de buren toe en ook de dadelijk gewaarschuwde politie en marechaussee waren weldra ter plaatse. De indringer was inmiddels door een achterdeur verdwenen. Met gebruikmaking van een politiehond wist men echter zijn spoor te volgen.
Dit leidde naar een huis, bewoond door zekeren P., dat meteen door de politiemannen werd omsingeld. In de donkere huiskamer troffen zij zes personen aan. Van hen wees de politiehond zekeren F., Nederlander van afkomst, wonende te Bocholtz als de indringer in de woning van den heer K.aan. Het zestal werd in arrest gesteld.
K. heeft bij de worsteling verschillende verwondingen opgeloopen, welke opname in het ziekenhuis wenschelijk maakten. Zijn toestand was vanmorgen redelijk wel.
Aangezien alle arrestanten tot eenzelfde partij behooren en in de woning van den heer K. niets wordt vermist, heeft men den sterken indruk dat deze overval op den heer K„ die Israëlliet is, een politieken achtergrond heeft.

Inbraak Tuunte

24 AUGUSTUS 1936

Van Zaterdag- op Zondagnacht j.l. is in de fabriek „De Tuunte” ingebroken. Door het verbreken van een deur zijn de inbrekers er ingekomen.
Vermist wordt eenige rentezegels en wat sigaren terwijl gepoogd is de brandkast die op het kantoor stond, te openen, wat echter, niet gelukt is.
De politie heeft een en ander in onderzoek.

Blok van drie woningen te Winterswijk uitgebrand.

18 SEPTEMBER 1936, Graafschapbode

In den nacht van Woensdag op Donderdag omstreeks half een, brak er te Winterswijk brand uit in een blok van 3 woningen, staande aan de Morgenzonweg aldaar en bewoond door de fam. Klandermans. Oonk en Heuvelman. Het blok woningen was eigendom van den heer Klandermans.
De brand ontstond bij de familie Heuvelman en breidde zich zoo snel uit, dat spoedig het geheele huizenblok in lichte laaie stond. Alleen van den inboedel van de familie Vonk kon nog iets gered worden.
Toen de brandweer op het terrein verscheen, was het brandbare reeds voor het grootste deel door het vuur verteerd.
Omtrent de oorzaak van den brand tast men in het duister.
Alle drie inboedels en het pand waren verzekerd.

Beleedigingsaffaire

28 OKTOBER 1936, Graafschapbode
Voor de Rechtbank te Zutphen stond heden terecht C. B. H. S., arbeider te Winterswijk, die de eer en goede naam van de Inspecteur van Politie H. Feberwee had aangetast door mee te deel.en aan anderen, dat de inspecteur van Politie zich geld had toegeeigend, hetwelk zich in een portemonnaie
bevond, welke als gevonden voorwerp was aangegeven.
De Inspecteur van Politie zou hiervoor sigaren hebben gekocht.
Verd. zegt, dat hij den bewusten dag kennelijk onder den invloed van drank is geweest, maar dat het wel mogelijk is, dat hij soortgelijke uitlatingen heeft gedaan.
Drie getuigen werden in deze zaak gehoord.
Eisch en vonnis 1 maand gevangenisstraf.

Chrisjan versus Feberwee?


22 JANUARI 1937
Lompenkoopman staat In hooger beroep wegens smaad terecht.
Wederom een maand gevangenisstraf geëischt.

Voor het Gerechtshof te Arnhem stond Donderdagmiddag terecht de 59-jarige lompenkoopman C. B. H. S. alhier, die door den Politierechter te Zutphen wegens smaad tot een maand gevangenisstraf is veroordeeld. Hij is daartegen in hooger beroep gekomen. De verdachte heeft een verhaal rondgestrooid over zonderlinge handelingen van de politie te Winterswijk. Het kwam hier op neer, dat verd. indertijd een portemonnaie met geld had gevonden en die op het Politiebureau had gedeponeerd. Later was hij tot de ontdekking gekomen, dat het geld er uit was. De inspecteur van politie F. zou hem toen medegedeeld hebben, dat de politie het geld er uit had gehaald en er sigaren voor had gekocht.
De verdachte zeide zich niets meer er van te herinneren. Hij kon zich ook niet voorstellen, dat hij het gezegd heeft, want hij had
niets tegen den inspecteur.
De inspecteur van politie verklaarde, als getuige, dat de verd. aan verschillende personen dit verhaal heeft gedaan. Hij heeft eens nagegaan of verd. wel eens een portemonnaie heeft gedeponeerd. Dat was inderdaad het geval; in 1926 deponeerde hij op het Politiebureau een kinderportemonnaie met een inhoud van 6 1/2 cent. Er wordt in Winterswijk op slinksche wijze tegen de politie geageerd en daarbij is ook gebruik gemaakt van het verhaal van verdachte.
De raadsman, mr. Wolf, informeerde bij getuige, of hier ook politiek achter zat en uit het daarna volgende verhoor van enkele getuigen leek dat wel waarschijnlijk, maar zooals het zooveel gaat met dergelijke verhaaltjes, ze zijn in korten tijd rond en de een weet niet meer wat de ander vertelde. Het bleek echter wel, dat verd. ook in twee café’s dit verhaal heeft rond verteld en daar heeft men hem nog gewaarschuwd.
De president tot verd.: „Hoe kom je er toch bij om dergelijke verhalen te vertellen?”
Verd.: Ik weet het niet. Ik was beneveld.”
De president: „U bent vroeger eens door den inspecteur gearresteerd. Maar dat is allang geleden.”
Verd.: „Och meneer, dat was in 1931, maar ik ben heelemaal niet boos meer op den inspecteur. Als ik hem tegenkom, groet ik hem altijd vriendelijk.”
De inspecteur was niet zoo geheel en al overtuigd van de zeer goede bedoelingen van verdachte. Hg had zelfs den indruk, dat hij
één van de personen was, die altijd op slinksche manieren tegen de politie ageert, al had hij geen positieve bewezen voor dat vermoeden.
De advocaat-generaal, mr. Hermans, was van meening, dat het bewijs werd geleverd en aangezien hetgeen verd. heeft gedaan als een ernstig misdrijf moet worden beschouwd, vond hij de straf geenszins te hoog, zoodat hjj bevestiging eischte.
De raadsman van verd., mr. Wolf, pleitte vrijspraak op juridische gronden, subs. drong spr. op clementie aan.
Uitspraak: 4 Februari.

J.W.Hesselink Sr. overleden

12 MAART 1937

Hedenmorgen is alhier na een korte ongesteldheid op bijna 74 Jarigen leeftijd overleden de heer J. W. Hesselink Sr., die in het openbare leven dezer gemeente een vooraanstaande plaats heeft ingenomen.
In 1888 behoorde de thans overledene tot de oprichters van de vereeniging Volksfeest waarvan hij jarenlang het voorzitterschap bekleedde.
Toen de heer Hesselink meende deze leidende functie aan een jonger lid te moeten overlaten, werd hij met algemeene stemmen door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot eerelid benoemd.
De heer Hesselink aanvaardde echter deze benoeming niet en bleef nadien als gewoon bestuurslid aan het werk der vereeniging deelnemen.

Vele jaren was de overledene als opperbrandmeester aan de brandweer verbonden.
Ook heeft de heer Hesselink vele malen zitting gehad in verschillende colleges der Ned.Herv. Kerk alhier, terwijl hij thans nog lid was van het kiescollege dier gemeente.
Toen ds. J. André Douwes overleed, werd de heer Hesselink als voorzitter van het Kleine Ziekenhuis, in stand gehouden door de Ned. -Herv. Gemeente, gekozen.
Hoewel reeds eerder plannen tot stichting van een algemeen ziekenhuis hadden bestaan, was men er door de moeilijke oorlogsjaren niet in geslaagd deze te verwezenlijken.
In 1919 was het echter de heer Hesselink, die de zaak weer ter hand nam en in den tijd van één maand slaagde hij erin een bedrag van f 150.000 voor een te stichten algemeen ziekenhuis bijeen te brengen.
Aan den Kottenschenweg verrees toen weldra een gebouw, dat al spoedig in een zeer groote behoefte bleek te voorzien. Nadien werd het ziekenhuis meerdere malen uitgebreid

Ook de idee om in deze gemeente een blijvend aandenken aan het huwelijk van Prinses Juliana, in den vorm van verlichte wijzers op den toren aan te brengen was van den heer Hesselink


Sedert 1926 beheerde de thans overledene een grooten koffie- en theehandel.
Met den heer Hesselink is een in Winterswijk algemeen geachte en buitengewoon op den voorgrond tredende persoonlijkheid heengegaan.

D.A.v.d.Riet overleden

23 maart 1937
Gisteren overleed te Winterswtjk. 78 jaar oud, de heer D. A. v. d. Riet.
De overledene was mede-oprichter van het Winterswijk’s Mannenkoor.
Ook was hij de oudste agent van de Hengelosche bierbrouwerij.

G.J.Lensink “De Morgenzon”

03 MEI 1937, Graafschapbode

Kwiek EEN LEKKER HAPJE
UIT DE AUTOMATIEK
„DE MORGENZON”,
G. J. LENSINK, Morgenzonweg

Overdracht wijzerplaten St.Jacobskerk

05 mei 9137, Graafschapbode

Vrijdagavond heeft de uurwerkcommissie de nieuwe wijzerplaten aan den St,Jacobstoren aan het gemeentebestuur overgedragen.
Dit had plaats in de zaal van Hotel „Stad Munster”.
Er waren hiervoor uitgenoodigd het gemeentebestuur, de raadsleden, de zonen van wijlen den heer J. W. Hesselink, den initiatief-nemer van dit plan en nog enkele andere genoodigden, w.o. eenige dames.

De voorzitter, de heer Jos. Grimmelt : (rechts) overhandigt het spaarbankboekje met een bedrag van f 2098.92 aan den burgemeester van Winterswijk den heer J. A. R. Bosma.

‘Rondweg Winterswijk 1937’

05 MEI 1937
Plannen voor Rondweg om Winterswijk 1937 

Het is de dikke lijn op het kaartje. Ze vangt aan links boven op het kaartje bij den Groenloschen Weg (bij het woonhuis van den heer H. Martin, loopt via een viaduct over de spoorlijn naar Zutphen, kruist den Misterweg nabij de watertoren, verheft zich weer over de spoorlijnen naar Arnhem en Borken, om nabij het Rusthuis op den Kottenschen Weg uit te komen.

De Jacobstoren

DONDERDAG 08 JULI 1937, Het Vaderland

DE ST JACOBSTOREN TE WINTERSWIJK

De raad der gemeente Winterswijk besloot tot de restauratie van den ouden Sint Jacobstoren, eigendom van de gemeente en gebouwd tegen de Ned.-Hervormde kerk.
Dit besluit heeft een lange voorgeschiedenis gehad. Reeds in 1930 was de toestand van den toren zoo slecht, dat nu en dan stukken steen vielen, soms op de straat, soms op het dak van de kerk. De gemeente wendde zich toen tot de Regeeering voor een bijdrage in de restaurantie.

Rijks-Monumentenzorg maakte een begroting, doch verder kwam het niet door den nood der tijden. Thans is daar plotseling verandering in gekomen. Een comite uit de burgerij wenscht ter gelegenheid van de verloving en het huwelijk van de Prinses de wijzerplaten aan den toren bij avond te doen verlichten. Dit leidde ertoe, dat hoog aan den toren nieuwe wijzerringen kwamen, die des avonds verlicht zijn, doch de oude wijzerborden voor de galmvensters bleven. Zoo kan men te Winterswijk – doch dat duurt niet lang meer – een toren zien met dubbele tijdaanwijzing, levende en doode. Dit geval  deed echter de plannen tot restauratie van den toren weer boven komen en thans met zoodanige kracht, dat inderdaad van den Minister toezeggingen kwamen en eveneens  van de provincie Gelderland. De architect A.A.Kok te Amsterdam is met de uitvoering belast  in overleg met Monumentenzorg. De kosten zijn geraamd op f 35.000, waarvan het Rijk 30 pct. en de provincie Gelderland 10 pct zullen bijdragen.
De toren dateert uit het begin der 16e eeuw. Boven den ingang staat in Gotische letters, dat de eerste steenlegging plaats had 3 September 1507. De toren is gebouwd met zeer dikke muren van baksteen en aan de buitenzijde bekleed  met blokken zandsteen, Bentheimer zandsteen, wat niet te verwonderen is door de nabije ligging van de plaats waar deze steen uit den bodem verkregen wordt. Ook blokjes turfsteen ziet men aan den toren. Alles – en vooral de lijsten en fraaie vensters – is sterk verweerd. Dit zal grootendeels vernieuwd moeten worden, wat ter plaatse zal moeten gebeuren door steenhouwers onder deskundige leiding. De aanbesteding zal binnenkort plaats hebben. Zoo zal dan ook de Sint Jacobstoren te Winterswijk een goede beurt maken. Dat mag wel, want de Achterhoek is geen Achterhoek meer. Winterswijk gaat sterk vooruit door wat de bodem oplevert, natuursteen voor wegverharding en door de zich ontwikkelende industrie. Van Rijkswege is te Winterswijk een groot nieuw postkantoor in aanbouw.

Interessant Document

14 JULI 1937, Graafschap-bode,
Een onzer plaatsgenooten had dezer dagen het geluk een interessant document onder oogen te krijgen, van welker inhoud hij ons ’t volgende vertelde.
Tijdens de Hervorming ging de pastoor Rouwerd met nagenoeg zijn geheele
R.K. gemeente tot den nieuwen godsdienst over.

De parochiekerk werd in een Hervormde kerk herschapen (herinneringen aan den tijd toen de kerk nog in handen der katholieken was, zijn thans nog te zien, zooals o.a. bij den ingang onder den toren, waar de beelden zijn weggenomen,
maar de voetstukken nog aanwezig zijn).

Gedurende de Fransche overheersching en wel gedurende de regeering van Koning Lodewijk Napoleon (1806—1810) werd er van Katholieke zijde op aangedrongen, de kerk, die feitelijk eigendom was van alle ingezetenen, aan de R.K. inwoners toe te wijzen.

Lodewijk Napoleon, die naar men zegt eenigen tijd in Winterswijk vertoefd moet hebben in een huis aan de Meddosche straat, thans eigendom van den heer Uwland, regelde de kwestie aldus:

De kerk is het eigendom van alle ingezetenen.
In het gebied van dé kerk woonden 9000 Protestanten, 2000 Katholieken, 35 Mennonieten en 45 Israëlieten. De kerk werd eigendom van de grootste groep, dus van de Protestanten,
maar deze moest aan de andere groepen een geldelijke vergoeding geven in verhouding tot het aantal zielen, behoorend tot de groepen.

De kerk werd geschat op ƒ 8750. —, terwijl aan het parochiehuis, dat gestaan moet hebben ter plaatse.van de tegenwoordige school C op de Wheme, een waarde van ƒ 1600. — werd toe-
gekend. 
De Katholieken kregen aldus een vergoeding van circa ƒ 1868.—, de Mennonieten, van circa ƒ 33. —, en de Israëlieten van circa
ƒ 42.—.

Nieuwe zaken.

20 SEPTEMBER 1939,Graafschapbode

Meerdere groote firma’s zullen binnenkort filialen openen in Winterswijk. In de vroegere pastorie der Ned. Herv. Kerk op de hoek Misterstraat-Torenstraat is men reeds druk aan het verbouwen en binnenkort worden daarin zaken gevestigd van Albert Heijn en Van Haren.
Nu gaat het gerucht door het dorp, dat ook Simon de Wit een filiaal zal beginnen in ons dorp en men mompelt er zelfs over, dat men de pastorie der Ned. Hev. Kerk, gelegen in de Misterstraat tegenover de R.K. kerk, gaat koopen.

Handelsregister Winterswijk 9 Oct. 1937

Nieuwe inschrijvingen:

Doss. 11027. A. Schmidt te Winterswijk, Weurden 49. 
Winkel ln boter, kaas en eieren. 
E.: A. Schmidt, Winterswijk.

Wijzigingen:

Doss. 1477. Fa. H. Lichtenberg te Winterswijk, Meddoschestr. 43-45.
Meubelfabriek en meubelhandel.
De zaak is omgezet in een vennootschap onder firma genaamd
Fa. H.Lichtenbérg. H. G. Knaven, wed. van J. E. Lichtenberg .en
H. W. A. Lichtenlberg, beiden te Winterswijk.

Failliet: C.P.Monasso HR.J.Moossdorf, H.Grijzen

ZATERDAG 20 NOVEMBER 1937, Het Vaderland

FAILLISSEMENTEN: UITGESPROKEN:

C.P.Monasso, (lid Moossdorf & Co.,Winterswijk)
H.R.J.Moossdorf & Co., in suikerwerken en biskwie, Winterswijk.
H.Grijzen, metselaar en aannemer, Miste, gem. Winterswijk

Groote Brand in Winterswijk

ZATERDAG 4 DECEMBER 1937, Utrechts Nieuwsblad

GROOTE BRAND TE WINTERSWIJK

BONTWEVERIJEN “DE BATAVIER” GEHEEL VERWOEST

DE SCHADE BEDRAAGT ONGEVEER KWART MILLIOEN

Ongeveer driehonderd en vijftig arbeiders zijn door dezen brand tot werkloosheid gedoemd.

Winterswijk,4 dec. Hedennacht te ongeveer kwart voor twee is brand uitgebroken in de bontweverij “De Batavier” v.h. firma J.Willink en Paschen, gelegen aan de zonnebrink, in de kom der gemeente.
Deze fabriek, waar in normalen tijd een achthondertal arbeiders werkzaam zijn, staat op het oogenblik in lichte laaie. En de hoog opgaande vlammen zetten de geheele omgeving in rooden gloed.
De brandweer te winterswijk is met groot materiaal uitgerukt, daar de fabriek aan alle zijden begrensd wordt door perceelen, welke groot gevaar loopen door de geweldige vonken regen welke naar alle zijden uitspat. Omtrent de oorzaak is tot nog toe niets bekend.
Onmiddelijk, nadat men voorzag, dat de brand een groote uitbreiding zou aannemen, werd ook de assistentie in geroepen van de brandweer van omliggende plaatsen.
Hoewel het vuur de fabriek, waarin de brand is uitgebroken, totaal heeft verwoest, mocht vroeg in de morgen geconstateerd worden, dat de brandweer erin geslaagd is, een ramp, welke op zeker oogenblik dreigde, te voorkomen. Zij is er in geslaagd den hevigen vuurgloed, die dreigde over te slaan naar een aantal aan de overzijde van de straat gelegen gebouwen, waar eenige perceelen reeds vlam hadden gevat, tijdig te stuiten.
Het was omstreeks half twee vannacht, toen eenige commiezen die op nachtpatrouille waren, in het achterbouw van de bontweverij ” de Batavier” , v.h. J.Willink en Paschen, een hevigen vuurgloed ontdekten. Ook eenige bewoners uit de omgeving die wat laat naar bed gingen, bemerkten ongeveer gelijktijdig dat er brand in de fabriek was uitgebroken. Onmiddelijk werden de brandweer en de plaatselijke autoriteiten gewaarschuwd, terwijl ook in de nabijheid wonende machinist werd geroepen. Hij was een der eersten, die met eenige personen, die het vuur ontdekt hadden, ter plaatse kwamen. 
Deze laatsten gingen de fabriekspoort binnen en begaven zich naar de achter het voorgebouw gelegen binnenplaats. Hier sloegen de loeiende en brullende vlammen, die gretig voedsel vonden in het laag opgetrokken oude deel van de fabriek, hen tegemoet.
Daar Winterswijk slechts over 1 motorspuit – naast de handspuiten, welke op de waterleiding werken- beschikt, achtte de burgemeester, de heer J.A.R.Bosma, die spoedig na de ontdekking van den brand ter plaatse verscheen, het wenschelijk de hulp in te roepen van de motorspuiten van Aalten, Groenlo en Lichtenvoorde. Van deze heeft echter alleen de motorspuit uit Aalten medewerking behoeven te verleenen, daar, toen de andere motorspuiten op de plaats van den brand kwamen, men het vuur zoover meester was, dat voor verdere uitbreiding niet behoefde te worden gevreesd.

HULP VAN BUITEN
De brand is ontstaan in de eigenlijke bontweverij. Door den fellen wind sloeg het vuur over naar de spoelerij, de pretteerderij en de ververij, welke afdeelingen in het drie verdiepingen hooge voorgebouw waren gelegen. Als een brandende fakkel, die tot ver in den omtrek zichtbaar was, stond de fabriek in den donkeren winternacht, de directe omgeving hel verlichtend.
Op zeker oogenblik sloeg het vuur over naar de gebouwen, welke aan de andere zijde van de Willinkstraat zijn gelegen en vatten de gereformeerde kerk, de societeit “de Eendracht” en een zestal particuliere woningen vlam. Het was toen, dat vaststond, dat er van de fabriek zelf niets meer te redden viel en dat de brandweer, werkende met zestien stralen, zich er in hoofdzaak toe beperkte, de reeds aangetaste gebouwen te behouden en verdere uitbreiding te voorkomen. Daarin is de brandweer, zooals gezegd, geslaagd. Wel hebben al deze gebouwen aan de buitenzijde  brandschade gekregen en enkele particuliere huizen zooveel waterschade op geloopen, dat zij op het oogenblik onbewoonbaar zijn,  doch het vuur is gestuit. Fel woedde het vuur den geheelen nacht in de fabriek. Nu en dan stortte een gedeelte van de gebouwen in, of vielen machines van de hoogste verdieping door de vernielde vloeren naar beneden, daarbij steeds het vuur doen oplaaiend. Met man en macht  werd gewerkt om het vuur te stuiten aan den eenen kant, om te redden wat er te redden viel aan den anderen kant. Uit het directiekantoor, dat door een brandmuur van de eigenlijke fabriek is gescheiden, werden de boeken en belangrijke bescheiden gehaald en voorloopig ondergebracht in de nabijheid gelegen Rijks Hoogere Burgerschool. Ook uit de gebouwen aan de overzijde van de straat, welke door de bewoners moesten worden ontruimd, werd zooveel mogelijk gered.

TOT STAAN GEBRACHT
Heden morgen tegen zes uur stond wel vast, dat verdere uitbreiding van den brand niet te vreezen is. Van toen af kon aan de nablussching, welke met acht stralen hedenmorgen om negen uur mog voortduurde, worden begonnen. Van de fabriek is niet veel meer over dan eenige stukken muur.

Het gedeelte van de Willinkstraat nabij de fabriek toont een beeld, als na een bombardement. Het geheel is een groote ruine en het verkeer door de straat is onmogelijk geworden. Dit moest worden omgelegd. tengevolge van dezen brand kan ook de tweede fabriek “De Pol” van dezelfde onderneming niet werken, daar de transformatorinrichting in de afgebrande fabriek was gevestigd en de tweede fabriek derhalve nu zonder stroom zit. In totaal zijn daardoor voorloopig driehonderd vijftig werkloos. Bovendien zullen de weverijen van Poppers en de stoomweverij van Meijerink vandaag moeten stilstaan, daar het provinciaal electriciteitsbedrijf in verband met mogelijk groot gevaar, ook de stroom naar deze fabrieken heeft afgesneden.

Hoe groot de schade zal zijn, kon hedennacht nog niet worden vastgesteld. Deze zal zeker ongeveer een kwart millioen gulden bedragen.
De oorzaak van de brand kon nog niet worden vastgesteld. Er is gisteren op de gewone wijze in de fabriek gewerkt en toen het personeel de fabriekslokalen verliet, was er niets bijzonders aan de hand. Voor zoover bekend zijn de gewone controle maatregelen genomen.
Behalve de burgemeester waren nog verscheidene andere plaatselijke autoriteiten op het terrein van den brand aanwezig. Ook de drie directeuren der onderneming, de heeren J.Willink, A.J.Willink en J.G.Korteling verschenen spoedig na het uitbreken van den brand ter plaatse.
Gedurende den nacht was er niet veel publiek op de been, doch in de loop van den ochtend had de politie druk werk met het afzetten van de omgeving van de fabriek. 

Gevonden Horloge

17 JANUARI 1938

Een gevonden horloge als eigendom aangenomen.

In het laatst van September had het 9-jarige meisje Wiggers alhier het geluk, om op den rijksstraatweg onder Winterswijk een zilveren horloge te vinden, welke in een z.g. horlogekast was geborgen. Het kind vertélde dolblij haar vondst aan zekeren G. K., arbeider, wonende te Winterswijk, die daar in de omgeving naast zijn fiets liep.
K. vond het aangenaam, dat het meisje het horloge had gevonden, „want hij had het verloren”. 
Het kind kreeg een dubbeltje en mocht niets thuis vertellen. Zij zweeg echter niet en zei het toch aan haar moeder.

Toevallig had de arbeider-dorscher Bruntink uit Winterswijk een horloge verloren en vertelde dit aan den Rijksveldwachter Aalders. 
Deze laatste hoorde van de vondst van het horloge en toog op onderzoek uit. Hij nam het horloge bij K. in beslag, toonde het
aan Brunting en deze herkende het pertinent als zijn horloge. Zelfs eenige bijzonderheden kon Brunting opgeven.
K. hield evenwel vol, dat het zijn horloge was, dit had hij van een Duitscher, wiens naam hij niet mocht vertellen, in pand gekregen voor gekochte en niet betaalde koffie.
De Politie geloofde dit verhaal evenwel niet en zoo had K. zich nu voor de Rechtbank te Zutphen te verantwoorden voor ver-
duistering van dit horloge. Ook nu hield hij vol, dat het ter zitting aanwezige horloge precies hetzelfde was als dat, wat hij van
den Duitscher had ontvangen. Brunting, het meisje en de Rijksveldwachter werden vervolgens als getuigen gehoord.
Hierna nam de Officier van Justitie requisitor en liet daarin naar voren komen, dat het verhaal van den onbekenden Duitscher al te mooi is en bij de Rechtbank wel weinig geloof zal vinden.
Spreker althans is overtuigd van K’s schuld en eischte daarom tegen hem een gevangenisstraf van 6 weken.
Verdachte hield vol, dat hij niet schuldig was. 
Op 21 dezer zal de Rechtbank te Zutphen haar mening omtrent deze zaak kenbaar maken in haar vonnis.
G.K.is veroordeeld tot zes weken gevangenisstraf.

Inbraak Scholtenenk

23 FEBRUARI 1938

Het bleek heden, woensdagmorgen, dat er in het filiaal der Coöp. Verbruiksvereen. „Help U zelve” op den Scholtenenk ingebroken was. 
De dief(ven) was(waren) aan de achterzijde binnengekomen en heeft (hebben) ontvreemd: sigaren, cigaretten, vleesch, kaas, worst, chocolade, voor een waarde van ruim ƒ 100.—.’ De Politie stelt een onderzoek in.

Mej.Bettink overleden

28 MAART 1938

Alhier is plotseling overleden mej. Bettink, die vanaf 1908 tot 1936 hoofd was van de Fröbelschool van het Nutsdepartement alhier.

Mr.ten Houtenbank

29 APRIL 1938
Overdracht der Mr. A. Th. ten Houtenbank te WinterswijkVrijdagmiddag 3 uur werd de bank, welke aan het begin der Mr. A; Th. ten Houtenlaan te Winterswijk ter nagedachtenis aan Mr. A. Th. ten Houten gebouwd is, door de commissie, voor dat doel gevormd, aan de gemeente overgedragen.
Namens de commissie werd het woord gevoerd door den heer J. F. Overweg. Deze herinnerde er aan, dat 3 jaren geleden een bank bij de Steengroeve ook ter’nagedachtenis van den heer Ten Houten was onthuld, doch dat het materiaal, waarvan de bank was gebouwd, niet tegen de weersinvloeden bestand bleek en de plaats nu juist ook niet de meest geschikste was.
Daarom heeft men gedacht deze nieuwe bank te bouwen, welke nu aan de gemeente zal overgedragen worden. Spr. hoopte  dat ‘t gemeentebestuur deze bank zal willen aanvaarden ter nagedachtenis aan den heer Mr.A. Th. Ten Houten.
De burgemeester, de heer J. A. R Bosma, zeide dat de gemeente gaarne deze mooie bank zal aanvaarden ter nagedachtenis van „ons aller vriend”. Het is een aardige gedachte deze mooie bank te plaatsen, aan den ingang van de laan die zoo vaak door Mr. ten Houten betreden werd. De burgemeester bracht een woord van dank aan Dokter van Schothorst, die het initiatief genomen heeft en sprak den wensch uit, dat de ingezetenen van de bank gebruik maken, zij met hunne gedachten een oogenblik zullen verwijlen bij hem, die eenmaal ons aller vriend was, Mr.A.Th. ten Houten.
Op verzoek van den burgemeester werd een minuut van stilte gewijd aan den overledene.
Hierna werd de steen in een der zijwanden ingebracht. In den steen is gebeiteld: Mr Th. ten Houten 1877—1933.
Vervolgens bracht de burgemeester dank aan den secretaris van „Heemschut” voor de tekening der bank, de heer Brittiin en de jongens der Ambachtschool, die onder leiding van den leraar in metselen, de heer J. W. Gijsbers, de bank hebben gebouwd.
Ook de Directie der Gemeentewerken voor hare bemoeiingen.
De heer A. A. Kok, secretaris van „Heemschut” te Amsterdam, heeft gaarne aan het verzoek voldaan een teekening van de bank te maken. Deze had zich de medewerking verzekerd van den heer P. Brittijn oud-directeur der Ambachtsschool.
Ook voor de jongens van de metselcursus aan de Ambachtsschool moet dit werk een groote voldoening schenken, daar hier door hun iets tot stand is gebracht van blijvende waarde. Spr. bracht hulde aan den heer Gijsbers onder wiens leiding het werk is uitgevoerd.

Automatische telefoon

ZATERDAG 21 MEI 1938, Het Vaderland

AUTOMATISCHE TELEFOON IN DEN ACHTERHOEK

Op 24 Mei a.s. te 13 uur zullen de automatische telefooncentralen te Ratum, Kotten, ’t Woold, Miste, IJzerlo, Aalten, Bredevoort, Meddo en Winterswijk in dienst worden gesteld.
Van dat tijdstip af zal de telefonische verbinding  met de aangeslotenen op de genoemde netten gedurende korten tijd niet steeds mogelijk zijn

J.Kneppelhout

22 JUNI 1938, De Zuid-Willemsvaart

De heer J.Kneppelhout is benoemd tot burgemeester van Winterswijk met toekenning van gelijktijdig eervol ontslag als burgemeester der gemeente Hendrik-ldo-Ambacht

Burgemeester J. Kneppelhout bezoekt zijn nieuwe gemeente Winterswijk.

22 JULI 1938, Graafschapbode

Donderdagmorgen bracht de nieuwe Burgemeester van Winterswijk de heer J.Kneppelhout met zijn echtgenoote een niet officieel bezoek aan zijn toekomstige gemeente.
Aan den trein die om 10 u. 59 uit de richting Arnhem te Winterswijk arriveert werd de nieuwe Burgemeester en zijn echtgenoote door den gemeentesecretaris den heer M. Wierenga verwelkomd.
Dit eerste bezoek gold het gemeentehuis waar de Burgemeester zich van een en ander op de hoogte liet brengen en kennis maakte met de Wethouders.
Later werd het dorp bezichtigd, waarbij uitgezien werd naar een geschikte burgemeesterswoning.

Burgemeester Kneppelhout

24 JULI 1938, Telegraaf

De nieuwbenoemde burgemeester van Winterswijk, de heer J.Kneppelhout, zal op 1 Augustus e.k.zijn feestelijken intocht houden in deze gemeente. Een comité van ontvangst is reeds gevormd. De raad zal dien dag in speciale zitting bijeenkomen ter insuillatie van het nieuwe hoofd der gemeente.
De heer Kneppelhout. die thans burgemeester is van Hendrik-Ido-Arnbacht, is aangesloten bij de Liberale Staatspartij.

Maandag 01 augustus 1938
De dochtertjes van de heeren Bos en Zwagerman verwelkomen aan de grens der gemeente Winterswijk de dames Kneppelhout met fraaie bloemen.
Onze fotograaf legde dit moment op de -gevoelige plaat vast.

Intocht Burgemeester van Winterswijk

02 AUGUSTUS 1938

De nieuwe burgemeester van Winterswijk, de heer J. Kneppelhout maakte gisteren voor zijn officieele installatie als burgervader een feestelijken rijtoer door de voornaamste straten van zijn nieuwe gemeente

Installatie van den heer J. Kneppelhout als Burgemeester.

02 AUGUSTUS 1938, Tubantia

Gistermiddag vond in een buitengewone raadsvergadering de installatie plaats van den heer J. Kneppelhout als burgemeester van Winterswijk.
Deze vergadering werd behalve door alle raadsleden door een groot aantal belangstellenden bijgewoond, waaronder de burgemeesters van Deventer, Doetinchem, Apeldoorn, Eibergen en Aalten.
Nadat de familie had plaats genomen werd de vergadering door den loco burgemeester, den heer H. P. Priester, geopend.
Vervolgens las deze het Kon. Besluit voor, waarbij de heer Kneppelhout tot burgemeester van Winterswijk werd benoemd.
Hierna verzocht de heer Priester den heeren J. Tenkink en J. R. Verwers den heer Kneppelhout te willen binnenleiden.
Alle aanwezigen verhieven zich bij het binnenkomen van den nieuwen burgemeester van hun zetels.
Nadat ook de heer Kneppelhout had plaats genomen, was het woord aan den heer Priester, die ongeveer als volgt sprak:

Rede van den loco-burgemeester, den heer H. P. Priester

Bij de entrée van ons dorp heb ik U en uw familie een welkom toegeroepen. Thans mag ik, als loco-burgemeester U het eerste begroeten in het huis der gemeente, in onze Raadszaal.
Wij staan nog als vreemden tegenover elkaar. U kent ons niet en wij weten evenmin, welken burgervader het H.M. heeft behaagd, ons te zenden.
Dit neemt niet weg, dat wij U welgezind en openhartig tegemoet treden en dat wij gaarne bereid zijn het openlijk uit te spreken, dat wij met vertrouwen de toekomst willen tegemoet gaan onder Uw burgemeesterschap.
Wie vertrouwen geeft, ontvangt vertrouwen. We hopen het van U deelachtig te worden.

Winterswijk wordt bevolkt door goedmoedige, ijverige voor het meerendeel godsdienstige menschen, die hard werken voor hun dagelijksch brood.
Ondanks het harde werken hebben velen groote moeite het hoofd boven water te houden.
De werkloosheid is hier groot.
U krijgt de beschikking over een staf van uitstekende ambtenaren, die ten volle berekend zijn voor haar taak.
De Raad vertoont, vooral in de laatste jaren, een beeld van eensgezindheid, waarop menige gemeente jaloers mag zijn.
Edoch — er zijn ook zwarigheden. De enorme uitgaven, die de laatste jaren zijn gedaan voor waterleiding, rioleering, wegen- en stratenaanleg, abattoir, destructor, afvalreiniging enz. enz. en daarnaast de zware zorgen voor de werkloozen, hebben de financieele draagkracht der Gemeente dermate verminderd, dat zij aan den rand der armlastigheid is gekomen.
Dat geeft groote zorgen en daarnaast zal de autonomie ernstig in gevaar komen. Geen prettig vooruitzicht!

Maar laat U dit niet ontmoedigen. Achter de wolken schijnt de zon.
We hopen op betere tijden.
Moge het U gegeven zijn die betere tijden spoedig te zien aanbreken en daarvan de vruchten te plukken, ook in het bestuur der gemeente, aan welker hoofd het H.M. de Koningin heeft behaagd U te plaatsen.
Nogmaals: hartelijk welkom met Uw familie in ons midden. Moge Uw werk in ruime mate gezegend zijn.
Spr. hing daarna den heer Kneppelhout de ambtsketen om en verklaarde hem geïnstalleerd als Burgemeester van Winterswijk.

Daarna richtte de heer Priester nog even een persoonlijk woord tot den nieuwen Burgemeester.
Hij bracht in herinnering, dat bij de gelegenheid van de herdenking van het 40-jarige jubileum van H.M. de Koningin, de jeugd van Nederland in Amsterdam Haar een vlaggenhulde zal brengen.
Ook de Winterswijksche jeugd wilde daaraan gaarne deelnemen maar zonder behoorlijke standaardvlag een Gemeente te vertegenwoordigen, is ondoenlijk.
Wijl spr. in Winterswijk steeds met genoegen heeft gewoond, het Raadslidmaatschap en dat van wethouder altijd met plezier heeft waargenomen, had spr. gemeend als dank daarvoor de Gemeente een vlag te moeten aanbieden.
Beschouw deze standaardvlag als symbool van saamhoorigheid.
Laten wij ons allen in voorspoed zoowel als in zware dagen eensgezind scharen om deze vlag.
Spr. hoopte dat de burgemeester deze vlag een mooie plaats zou geven in het nieuwe Gemeentehuis.
Spr. besloot met de beste wenschen uit te spreken voor het burgemeesterschap van den heer Kneppelhout en hoopte, dat God hem de noodige kracht zou mogen geven.

Een woord van den burgemeester.

Vervolgens kreeg de Burgemeester, de heer J. Kneppelhout, het woord.
Spr. bracht allereerst dank aan H.M. de Koningin voor zijn benoeming tot Burgemeester van Winterswijk, evenals aan Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken en den Commissaris der Koningin.
Het Burgemeestersambt,aldus de heer Kneppelhout stelt hooge eischen, en die eischen worden des te zwaarder, wanneer het een zoo belangrijke plaats geldt als Winterswijk en men opvolger wordt van den heer Bosma.
Spr. wenschte den heer Bosma nog een lange welverdiende rust toe.
Onder den indruk van de hartelijke ontvangst, aldus de heer Kneppelhout, moge ik uiting geven aan mijn warmen dank voor de vriendelijke woorden.
Er is gewezen op het vele schoone en goede van Winterswijk.
Dit was spr. niet onbekend. Ook is er op gewezen dat de textielnijverheid achteruitgaande was.
Spr. hoopte, dat hierin spoedig een gunstige wending zou mogen komen in het belang van de bevolking van Winterwijk.
Gezegd is er dat de gemeente op den rand stond om armlastig te worden. Laten we hopen, aldus spreker, dat wij steeds de autonomie kunnen doen bewaren.
Zich tot de Raadsleden wendend, zegde de Burgemeester, dat het steeds zijn ernstig streven zal zijn het vertrouwen, dat in hem gesteld wordt niet te beschamen. Spreker hoopte veel in het belang Winterswijk te te kunnen doen.

Steeds zal spreker trachten zich boven de parijen te stellen, en het gemeentebelang als richtsnoer nemen.
Hij vertrouwde, dat de samenwerking met de raadsleden goed zal zijn, zoodat er veel tot stand gebracht zal worden, dan den heer Priester dank zeggen voor het en hechtte hij aan een goede verstandhouding in het college van B. en W. groote waarde.
Verder rekende hij er op, dat de ambtenaren van hoog tot laag met toewijding hun taak zouden verrichten.
Als eerste daad van Burgemeester wil ik dan den heer Priester dankzeggen voor het mooie door hem geschonken vaandel.

Wij mogen verheugd zijn, dat binnenkort H.M. de Koningin Haar 40-jarige regeeringsjubileum herdenkt en spreker prees zich gelukkig om bij die gelegenheid dit mooie vaandel aan de Winterswijksche jeugd te mogen overhandigen.

Woorden van welkom namens de raadsfracties
De heer Tenkink sprak vervolgens namens de liberale raadsfractie.
Spr. gaf de verzekering van een vriendelijke samenwerking.
De heer Bent (v.d.) sprak in gelijken geest en wees op het groote arbeidsveld, dat den heer Kneppelhorst hier wacht.
Namens de rechtsche raadsfractie de a.r., r.k. en chr. dem. sprak de heer A. Weerkamp (a.r.), die hoopte dat de nieuwe burgemeester er in slagen zal de pricipieele verschillen en persoonlijke inzichten in den Raad te overbruggen.
De heer Te Hennepe, sprekende namens de s.d.-fractie, wees op de ontwikkelingsmogelijkheden, die de bodem van Winterswijk nog biedt.
De heer Bos zeide namens de fractie van Gemeentebelangen:
„Er is voor U en voor ons in deze Gemeente zeer veel te doen om de economische toestand zooveel mogelijk te verbeteren, zelfs al om een verdere teruggang te verhoeden.
Gemeentebelang is geen oppositiepartij, maar wil die voorstellen steunen en aan de uitvoering ervan medewerken, die naar zijn overtuiging in het belang van de gemeente zijn
De heer De Monnik, Burgemeester van Aalten, voerde het woord als vertegenwoordiger van den kring Terborg, van de vereeniging van Burgemeesters.
Burgemeester Kneppelhout dankte allen voor het gesprokene en hun aanwezigheid,
speciaal de Burgemeester van Deventer, onder wiens auspiciën spr. de eerste schrede op het werkterrein van gemeente-administratie zette. Vervolgens sloot hij deze raadszitting.
Na afloop werd den Burgemeester in societeit „De Vrijheid” een diner aangeboden, terwijl ’s avonds in het Feestgebouw een receptie gehouden werd, waar gelegenheid bestond om met den nieuwen Burgemeester kennis te maken.
Hiervan werd een druk gebruik gemaakt.

Woning burgemeester Kneppelhout

08 AUGUSTUS 1938, Graafschapbode
Naar we vernemen heeft Burgemeester Kneppelhout de villa, vroeger bewoond door Burgemeester Bosma aangekocht.

Drieling overleden

22 SEPTEMBER 1938

Vrijdag j.l. is te Meddo (gem. Winterswijk) bij de familie J. Tolkamp—Smees een drieling geboren. Eén van de drie meisjes is Zaterdag overleden.
Maandag zijn ook de twee overgebleven zusjes gestorven.

J.Kneppelhout voorzitter Roode Kruis

28 SEPTEMBER 1938, Graafschapbode

Het bestuur der afdeeling Winterswijk is thans weer voltallig en als volgt samengesteld:
J. Kneppelhout, voorzitter,
A. Beukenhorst, secretaris-penningmeester,
H. G. Enklaar, mevr. L. C. ter Haar-Van Schothorst, mevr. A. J. Willink-Bouma.

Dr.Schothorst overleden

Op 10 December 1938 overleed te Winterswijk de heer C. van Schothorst, die niet alleen als bekwaam arts maar vooral ook als een veelzijdig gewaardeerd ingezetene van zeer groote beteekenis voor Winterswijk is geweest.


Gouden Feest Vereeniging Volksfeest

16 DECEMBER 1938, Graafschapbode
Waardeerende woorden van burgemeester Kneppelhout.

Met rassche schreden nadert de 19de December, op welken dag het 50 jaar geleden zal zijn, dat de Vereeniging Volksfeest opgericht werd, een dag, welke voor Winterswijk’s bevolking niet onopgemerkt voorbij mag en zal gaan. Immers aan „Volksfeest” dankt Winterswijk de steeds geslaagde en steeds weer slagende viering van onze nationale feestdagen.
Jaar in, jaar uit zorgt „Volksfeest” er voor, dat op de hoogtijdagen in ons nationale leven voor Winterswijk’s ingezetenen iets te beleven valt.

Aan „Volksfeest” is het te danken, dat de kermis met haar excessen vervangen is door waardiger feestviering en dat deze feestviering dient tot herdenking van Koninklijke verjaardagen en andere nationale feestdagen.
Hulde aan de oprichters der vereeniging en aan de bestuursleden uit de eerste jaren van het bestaan der vereeniging, maar ook hulde aan de bestuursleden uit latere jaren en aan die van thans, die op zoo waardige wijze de eenmaal ontstane traditie hebben weten voort te zetten.

Feestvreugde heerschte er vroeger in de oude verplaatsbare tent, feestvreugde heerscht er thans in het tegenwoordige vaste feestgebouw. Laat die feestvreugde nog in lengte van jaren blijven heerschen.
Laat ons hopen en verwachten, dat als weer 50 jaren aan de thans achter den rug liggende halve eeuw gevoegd zijn, Volksfeest nog even krachtig moge zijn als de vereeniging thans is, nog steeds gedragen door de sympathie der bevolking; dat de vereeniging haar schoone traditie zal mogen handhaven; dat zij in het bestaande of in een moderner, aan nieuwere eischen beantwoordend gebouw de ingezetenen zal mogen oproepen tot viering van den geldenden nationalen feestdag en nog steeds zal mogen bijdragen tot verhooging van de Oranje-liefde en tot versterking van den band tusschen Nederland en Oranje.
J. KNEPPELHOUT, Burgemeester.

Plan voor het Kreijl. Nieuwe woonwijk

24 FEBRUARI 1939, Graafschapbode

Handelsregister Winterswijk 2 Maart 1939

02 MAART 1939

Nieuwe inschrijvingen:

Doss. 11749: G H Overkamp te Winterswijk,Meddo D 77.  
Pannenfabriek en handel ln bouwmaterialen. 

Jubileum Tricot

13 MAART 1939, Algemeen handelsblad

JUBILEERENDE FABRIEK TE WINTERSWIJK.GEDENKPLAAT ONTHULD.

Zaterdagmiddag is de gedenkplaat onthuld welke het personeel der N.V.Kon.Tricotfabriek G.J.Willink te Winterswijk op 1 Juli 1938 aan de directie dezer fabriek heeft aangeboden ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan. De fraaie bronzen plaat, vervaardigd door Gerard van Aalst te Breda geeft op symbolische wijze de waardeering weer van Mercurius, den god van den handel, voor de Kon.Tricotfabriek. Het tableau bevat voorts de namen der directeuren en den naam van wijlen den heer G.J.Willink , den stichter der fabriek. De plechtigheid geschiedde in tegenwoordigheid van de directeuren, den burgemeester, den heer J.Kneppelhout en den oud-burgemeester van Winterswijk , den heer J.A.R.Bosma, uit Assen, commissaris der N.V. Ook het geheele personeel, circa 1100 personen, was aanwezig. Namens het gezamelijke personeel  werd het tableau door den heer J.H.Colenbrander met een hartelijke toespraak aan de directie overgedragen; hierna onthulde het dochtertje van den heer H.H.Martin, de plaat. Nadat het personeel een lied had gezongen, heeft de heer J.F.Overweg het geschenk dankbaar aanvaard. Vervolgens werd nog het woord gevoerd door de heeren J.Kneppelhout, burgemeester, en J.A.R.Bosma , oud-burgemeester, die er op wezen, dat de Kon.Tricotfabriek een bedrijf geworden is van groote bekendheid, dat tevens van groote economische betekenis is voor Winterswijk

Een examen dat slecht verliep

22 MAART 1939, Graafschapbode
Van een leerling-chauffeuse, die stellig gezakt is.

Dinsdagmiddag j.l. maakte een jongedame onder toezicht van dr. B. alhier haar proefrit, ter verkrijging van het rijbewijs voor auto’s. De jongedame in kwestie was blijkbaar erg zenuwachtig, want in de Wooldstraat reed zij pardoes tegen een driewielige bakfiets van de posterijen, die geparkeerd stond voor den winkel van bakker T.
De fiets werd door de auto tegen de winkelruit gedrukt met het noodlottig gevolg, dat de winkelruit in scherven vloog en ook een groot deel van de
geëtaleerde artikelen zwaar beschadigd werd.
Wij hebben zoo het vermoeden, dat de leerling-chauffeuse gezakt is voor haar examen.
Naar men ons nog mededeelde, zal de schade worden vergoed

Goede buurschap in het grensgebied

3 MAART 1939, Telegraaf

Het eertijds zoo drukke grensverkeer tusschen Achterhoeksche en Westfaalsche grensgemeenten, waarvan Winterswijk uit hoofde van zijn ligging een belangrijk kernpunt was, is na jarenlangen teruggang vrijwel dood.
De onlangs benoemde burgemeester van het Duitsche grensstadje Vreden, de heer H. Laresch. is nu, vergezeld van een tolk, zijn opwachting komen maken bij het gemeentebestuur van Winterswijk.
Door burgemeester Kneppelhout werd de Duitsche magistraat op hartelijke wijze begroet. De plaatselijke Vereeniging voor Vreemdelingen Verkeer bood een autotocht aan door de gemeente, waarbij de voornaamste
bezienswaardigheden werden bezocht. Van weersziden werd de hoop uitgesproken, dat de belemmeringen voor een levendig en ongedwongen grensverkeer mogen worden opgeheven, ten voordeele van de wederzijdsche grensbevolking.
Naar wij vernemen heeft burgemeester Kneppelhout toegezegd een tegenbezoek aan Vreden te zullen brengen.
Intusschen heeft de Duitsche burgervader zijn pogingen tot nauwer contact voortgezet met een bezoek aan het naburige Groenlo.

Vishandel Vernes

VRIJDAG 16 JUNI 1939, Winterswijksche Courant

VISCHHANDEL VERNES

De heer Vernes gaat met zijn tijd mee, hetgeen blijkt uit de aanschaffing van een electrische koelkast, die in den winkel zeer de aandacht trekt.
Vooral bij warm weer blijkt de groote waarde van een dergelijke kast, waarin visch en vischwaren op hygienische wijze koel kunnen worden gehouden.

Zakennieuws

19 MEI 1939
De firma J.H.Prinsen & Zn. verplaatst haar bakkerszaak van Gasthuisstraat 83 naar Torenstraat 3. Zaterdagmiddag 4 uur heeft de opening van den fraaien, nieuwen winkel plaats.
Naar het nieuwe winkelpand Misterstraat 23 heeft de heer J. Wilhelm zijn electrotechnisch en adviesbureau van Misterstraat 59 overgebracht.
De heropening van de zaak is zaterdagmiddag 5 uur.
Aan belangstelling zal het de firma Prinsen en den heer Wilhelm ongetwijfeld wel niet ontbreken.

Rumoerige cafebezoekers

17 NOVEMBER 1939

Vannacht heeft de politie moeten optreden bij café „De Harmonie”, waar eerst wanordelijkheden piaats hadden en daarna een
paar vechtpartijtjes..
Eén persoon raakte daarbij bloedend verwond. Tegen de vechtersbazen is proces-verbaal opgemaakt.

M.Wierenga overleden

02 NOVEMBER 1939

SEDERT 1918 GEMEENTE-SECRETARIS.
Na een kortstondige ziekte is hedenmorgen in den leeftijd van 51 jaren overleden de heer M. Wierenga, gemeente-secretaris alhier.

Met groote ontroering werd hier van het overlijden van dezen verdienstelijken medeburger. die ook in het openbare leven een bekende en geziene figuur was, kennis genomen.
De heer Wierenga werd op 15 Juni 1888 te Warfhuizen (Gr.) geboren. Hij aanvaarde zijn eerste betrekking op de gemeentesecretarie te Wehe, gemeente Leens (Gr.).
Vervolgens was hij werkzaam te Warfum.
Op 1 Februari 1910 werd de thans overledene alhier benoemd als ambtenaar ter secretarie.
Toen in 1918 de toenmalige gemeente-secretaris, de heer Foebes, bij het spoorwegongeluk te Weesp om het leven kwam, werd de heer Wierenga tot zijn opvolger benoemd, zoodat hij 21 jaren gemeentesecretaris van Winterswijk is geweest.
In tal van vereenigingen en instellingen neeft de heer Wierenga zich doen kennen als een man met helder inzicht en groote stuwkracht. Betrof het een zaak in het algemeen plaatselijk belang, dan was hij steeds gaarne bereid tot medewerking.
De overledene was oud-lid van de Prov. Staten voor Gelderland, en wel van 1929—1933, als afgevaardigde van de V.D. Voorts was hij vanaf de oprichting voorzitter van de Vereeniging voor ziekenzorg en bevordering van gezondheidsbelangen, alhier; lid van het hoofdbestuur van het Groene Kruis; secretaris-penningmeester van het pas opgerichte consultatiebureau voor geestelijke volksgezondheid in Gelderland; secretaris van de Vereeniging tot verbetering der Volkshuisvesting, alhier; bestuurslid van de Vereeniging Hygiene v. Moeder en Kind; bestuurslid van de Vereeniging
Volksfeest; voorzitter van de Vereeniging „Landarbeider” en voorzitter van de Kegel-club „Wenters”. .
Aan de stuwkracht van den heer Wierenga is het mede te danken, dat Winterswijk een nieuw gemeentehuis kreeg. Als voorzitter vanhet Raadhuis-Comité, dat namens de burgerij een geschenk aan het gemeentebestuur voor het nieuwe Raadhuis aanbood, heeft hij zich
bijzonder verdienstelijk gemaakt.
Winterswijk heeft door het overlijden van den heer Wierenga een algemeen geacht, zeer verdienstelijken’ burger verloren.

H.P.Priester overleden

04 DECEMBER 1939
WINTERSWIJK, 2 Dec.
Hedenmiddag is alhier, 74 jaar oud, plotseling overleden de heer H. P. Priester, wethouder van onderwijs.
Van 1927 had hij voor de liberale staatspartij zitting in den gemeenteraad. Hij was wethouder van 1927 tot 1931, en daarna weder
in 1935.

Oude boomen van de markt verdwijnen

22 DECEMBER 1939,Graafschapbode

De oude boomen van de markt te Winterswijk verdwijnen. — Zooals wij reeds in ons vorig nummer mededeelden, worden thans de oude boomen op het Marktplein te Winterswijk gerooid.
Het verdwijnen van deze boomen zal ongetwijfeld een geheel ander aspect aan dit bekende dorpsdeel geven.
Hierbij een foto van. deze werkzaamheden.
Groot en massief komt thans de oude kerk op het Marktplein naar voren.

Installatie van den heer H. Wilten.

05 JANUARI 1940, Graafschapbode

Raad der gemeente Winterswijk is Woensdagmiddag in vergadering bijeen geweest.
Allereerst wordt het nieuwe raadslid van de Liberale fractie, de heer H. Wilten geïnstalleerd.
De burgemeester neemt de vereischte eeden af en spreekt den heer Wilten toe, uiting gevende aan de hoop, dat een periode van vruchtdragend werk voor het nieuwe raadslid moge aanbreken.
De heer Wilten dankt voor deze woorden en zegt dat hij zijn taak met ambitie zal vervullen, hoewel zij zwaar zal zijn, omdat spr. de opvolger is van den heer Priester.

Nieuwjaarsrede van burgemeester Kneppelhout.

05 JANUARI 1940, Graafschapbode

Nu wij den tijd, die ons van de jaarwisseling scheidt, niet met dagen of weken, doch met uren tellen, is er meer dan ooit reden onze gedachten bij de gebeurtenissen van het afgeloopen jaar te doen stilstaan, een jaar, waarin sombere wolken zich weer boven de menschheid hebben samengepakt, ook boven Nederland.
Al bleef de oorlog zelf nog buiten onze landsgrenzen, ook wij zijn beroerd door,de schaduwen van krijgsverrichtingen, die in de ons omringende landen woeden.
Nog mocht de volksvreugde op 5 Augustus en volgende dagen bij de geboorte van Prinses Irene spontaan en onbekommerd tot uiting komen, drie weken later moest ons leger onder de wapenen geroepen worden om aan ’s lands grenzen en om Nederland’s hart de wacht te houden, op heden en God weet hoe lang nog de Wacht te blijven houden.
Laat ons hopen, dat het voor ons land hierbij blijven moge, laat ons hopen, dat wij den tyd van wachthouden bij maanden en niet bjj jaren zullen tellen.
Laat ons, die in betrekkelijke rust nog ons werk kunnen verrichten, niet hen vergeten, die door hun wacht op zee, langs grenzen, rivieren of andere verdedigingslinies ons die rust en de gelegenheid tot werken verzekeren en die hiertoe hun werk en hun huisgezin hebben moeten vaarwel zeggen. Laat ons in woord en daad toonen, dat wij de door onze soldaten gebrachte opoffering, op haar juiste waarde weten te schatten.
Ook in het gemeentelijk leven wisselden vreugde en leed af.
Als vreugdevolle gebeurtenis mogen wij in de eerste plaats de opening en ingebruikneming van dit gebouw op 11 Mei 1939 beschouwen.
Als droevige ervaringen moeten wij herdenken het verscheiden van de heeren Wierenga en Priester.

Ondanks de sombere tijden en de moeilijke financieele omstandigheden mochten in het afgeloopen jaar nog verscheidene raadsbesluiten tot stand komen, welke de ontwikkeling der gemeente zullen mogen bevorderen.
Verscheidene grondtransacties mochten plaats vinden, maar het belangrijkste besluit was wel dat van 16 November tot aankoop c.q. onteigening van verschillende perceelen op den Balinkesch, waardoor verwacht mag worden, dat dit belangrijk gedeelte, dit nieuwe centrum der gemeente binnen afzlenbaren tijd het hieraan toegedachte aanzien zal verkrijgen.
Ongetwijfeld gaat daarmee iets typisch, een herinnering aan den ouden tijd, verloren.
Daartegenover zal een nieuwe mooie buurt verrijzen, passende bij Raadhuis en Postkantoor, een product van den tegenwoordigen tijd met zijn nieuwe ruimere visie op den bouw van steden en dorpen.

Voorts werden in het afgeloopen jaar de onderhandelingen geopend over den verkoop van ons destructiebedrijf, onderhandelingen, waarvan het resultaat belichaamd is in het heden te behandelen ontwerp-besluit tot verkoop van het bedrijf. Het stemt’ weemoedig te moeten afbreken, wat men zelf opgebouwd heeft, maar gezien de jaarlijks weerkeérende verlièzen moet ook deze transactie als een voordeel voor de gemeente beschouwd worden.
Ten slotte werden wij een week geleden verblijd met de verschijning van het K. B. tot onteigening van gronden voor de ontginning van het Meddosche Veen.
Langzaam maar zeker nadert het oogenblik, dat de ontginningswerkzaamheden een aanvang zullen kunnen nemen, en dat dus een ter bevordering van de ontwikkeling der gemeente dienend werkverschaffingsobject ter hand genomen kan worden.

Wat de werkloosheid betreft, bedroeg het hoogst en laagst aantal gesteunde werkloozen in 1939: 369 en 185 tegen 421 en 271 in 1938.
Het geheele jaar 1939 geeft een minder aantal van plm. 75 werkloozen per week.
Een gunstige factor vergeleken bij 1938 vormt de meerdere werkgelegenheid in de werkverschaffing c.q. werkverruiming.
Gedurende bijna 3/4 jaar konden alle werkloozen tewerkgesteld worden. Deze uitbreiding van plaatsingsmogelijkheid voor de werkloozen beteekende voor vele gezinnen een vermeerdering van inkomsten.

Het aantal ingeschreven werkloozen bij de Arbeidsbeurs daalde dienovereenkomstig niet onbelangrijk.
De meerdere werkgelegenheid in het vrije bedrijf voornamelijk voor geschoolde arbeiders is voor een deel te danken aan de mobilisatie van veel vakmenschen.
De textielbedrijven vormen nog steeds een belangrijke werkgelegenheid. Ook dit jaar hebben de onderscheidene fabrieken een gunstigen invloed op het werkloosheidscijfer.
De bouwvakken maken daarentegen een moeilijken tijd door.
De werkgelegenheid in Duitschland stagneerde in hooge mate.
De weersomstandigheden buiten beschouwing gelaten, kan van een toename der werkloosheid nog niet gesproken worden.
Enkele bedrijven, o. a. klompenmakerijen, kennen thans een opleving.
Dit jaar was de bevolkingstoename weer wat grooter; de stijging bedroeg, de opgenomen Joodsche vluchtelingen niet medegerekend, 150 personen, waardoor een bevolkingscijfer van 19422 inwoners bereikt werd.
De gezondheidstoestand der bevolking was wederom goed te noemen en vormde weer een schril contrast met dien van het vee, dat weer in ernstige mate van ’t mond- en klauwzeer te lijden had.

De textiel-industrie was weer goed van werk voorzien. Sommige fabrieken kregen groote opdrachten voor het leger.
Bij beëindiging van de mobilisatie valt hierop een terugslag te vreezen.
Ook baart de aanvoer van de noodige grondstoffen zorg.
Aan het eind van mijn overzicht gekomen moge ik den wensch uitspreken, dat in het komende jaar de wolken, welke zich boven onze hoofden samengepakt hebben, verdreven mogen worden en dat onze gemeente zich voorspoedig moge ontwikkelen.
Daarnaast wensch ik U allen echter persoonlijk een gezegend en voorspoedig 1940, als het kan een jaar zonder eenige schaduwzijde, toe.
Ik hoop, dat het voor U in alle opzichten, in Uw werk, in Uw openbare betrekkingen en in Uw gezinsleven een goed en gelukkig jaar moge worden.

De heer J. Tenkink, oudste raadslid, antwoordt en wenscht namens den geheelen raad den buremeester en zijn gezin een voorspoedig en gezegend 1940.

Benoeming Wethouder Tenkink

05 JANUARI 1940, Graafschapbode

Aan de orde de benoeming van een wethouder in de plaats, van wijlen den heer H. P. Priester.
Bij eerste vrije stemming worden 8 stemmen uitgebracht op den heer
J. Tenkink (Lib.), 7 op den heer A. van Dam (S.D.A.P.) en 2 op den heer Der Weduwen(C.H.), de tweede vrije stemming heeft precies hetzelfde resultaat, bij herstemming tusschen de heeren Tenkink en Van Dam, verkreeg de eerste 9 stemmen en de tweede 6, zoodat dus, zooals wij in ons blad van Woensdag nog konden melden, de heer Tenkink is aangewezen als opvolger van wijlen wethouder H. P. Priester.
De Voorzitter feliciteert den heer Tenkink met zijn benoeming; reeds jaren is hij lid van den raad geweest en wordt thans nog geroepen tot het wethouderschap.
Het zal moeilijk zijn den heer Priester te vervangen, maar spreker is er van overtuigd, dat de nieuwe functionaris daarin zal slagen.
De heer Tenkink dankt den Voorzitter voor dë waardeerende woorden. Niettegenstaande zijn leeftijd, méënt spr. toch het wethoudersambt te moeten aanvaarden.
Hij dankt voor het vertrouwen en zal zyn beste krachten in dienst stellen der gemeente.

Zwagerman secretaris, Reinders waarnemend, Wever ambt.Burg.Stand

05 JANUARI 1940,Graafschapbode

De Voorzitter deelt vervolgens mede, dat door de benoeming van den heer D. J. Zwagerman tot secretaris, voorzien moet worden in de functie van waarnemend secretaris, waarvoor spr. den heer H. C. Reinders zou willen aanwijzen.
De heer Reinders wordt binnengeroepen, spr. feliciteert hem en neemt den eed af.
Ook wordt de heer G. Wever aangewezen als bezoldigd ambtenaar van den Burgerlijke Stand, terwijl de heer Zwagerman onbezoldigd ambtenaar blijft.
De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd en de ingekomen stukken voor kennisgeving aangenomen.

Afbraak Bakker Streek

28 FEBRUARI 1940, Volkskrant

Na aanbesteding is het afbreken van het woon- en winkelhuis, annex bakkerij, gelegen aan de Misterstraat, hoek Wooldstraat gegund aan den heer G. te Brummelstroete.
De afbraak werd eigendom van den afbreker.

Vergadering Middenstandsbond

09 MAART 1940, Tubantia

In hotel Piek kwam de afd. Winterswijk van den Kon. Ned. Middenstandsbond in jaarvergadering bijeen. Van de ruim 170 leden
waren er slechts 10 aanwezig. In zijn openingswoord drukte de voorzitter, de heer H. J.ten Hagen zijn teleurstelling over de geringe belangstelling.
De jaarverslagen van den heer W. B. Lize. secretaris en van den heer J. M. Geerllngs, penningmeester werden goedgekeurd.
De ontvangsten en uitgaven bedroegen resp. f 1546.45 en f 1159.42.
Uit het verslag van de V. V. V., onderafd. van de Middenstandsvereeniglng, bleek, dat het toeristenbezoek aan Winterswijk en omgeving steeds grooter wordt.
Tot nieuw bestuurslid werd gekozen de heer D. Nijenhuis. terwijl de aftredenden, de heeren W B. Lize en J. M. Geerlings, werden herbenoemd.
Besloten werd het 30-jarig bestaan der vereeniging in den loop dezer maand feestelijk te herdenken.

Vrouw vermist

15 MAART 1940
WINTERSWIJK.
Geruchten en vermoedens.

Hier ter plaatse heerscht sedert gisterenavond ernstige bezorgdheid omtrent het lot van een vrouw, die, met haar rijwiel terecht gekomen in een hevigen sneeuwstorm, niet in haar woning is teruggekeerd.
Toen zij laat op den avond nog immer niet thuiskwam begon men zich ongerust te maken en ging haar zoeken.
Ten slotte heeft men het rywiel onbeheerd aangetroffen op den Waliënschen weg, juist ter plaatse waar deze de Beek kruist.
Het vermoeden is gewettigd, dat de vrouw, verblind door de sneeuw en gegrepen door een rukwind, te water is geraakt.
De pogingen om klaarheid te brengen in deze zaak worden heden met’ verdubbelde activiteit voortgezet.

WINTERSWIJK.
Te water geraakt en verdronken?
Tengevolge van den hevigen sneeuwstorm heeft alhier waarschijnlijk een droevig ongeval plaats gehad.
De 30-jarige echtgenoote van den landbouwer G. H. Berenschot uit de buurtschap Meddo begaf zich gisteravond om zes uur per fiets naar Winterswijk. Vermoed wordt, dat zij ter hoogte van het Jachthuis de macht over het stuur heeft verloren en in de Slingebeek terecht gekomen is, want toen tegen half elf haar echtgenoot zich over het lange wegblijven ongerust begon te maken en men begon te zoeken, werd de fiets aan den kant van den weg gevonden. Onmiddellijk werd een onderzoek Ingesteld, hetwelk echter door de vele sneeuw-opstuivingen zeer bemoeilijkt werd.
Vanmorgen in alle vroegte is men begonnen te dreggen; hedenmiddag om twee uur was men hier nog mee bezig, het slachtoffer was toen nog niet gevonden.

Prima Kapster

09 JULI 1940
GEVRAAGD:

Prima kapster, zelfstandig kunnende werken, hoog loon, intern. 
Brieven aan E. Leemrijse, Gasthuisstraat 40, Winterswijk.

G.J.Beekhof overleden

23 AUGUSTUS 1940
ONDERWIJS

Te Winterswijk is, tachtig jaar oud, de heer G. J. Beekhof, oud-hoofd der O. L. School te Corle (gem. Winterswijk) overleden.
Hij was ruim dertig jaren onderwijzer aan de land- en tuinbouwcursussen van de G.O.M, van L. te Winterswijk en Aalten.
Voorts was hij oud-hoofd van het herhalingsonderwijs in deze gemeente.

Tengevolge van trap van een paard overleden

08 NOVEMBER 1940

De vorige week kreeg de 61-jarige landbouwer G. J. Smit op zijn boerderij te Winterswijk een trap van een veulen, waardoor hij inwendige kneuzingen opliep. Gisternacht is de man overleden.

Lees verder

Kranten 1951-1960

Koperen jubileum burgemeester J. Kneppelhout

03 FEBRUARI 1951, Tubantia

1 Februari was het 12 1/2 iaar geleden, dat burgemeester J. Kneppelhout werd benoemd tot, eerste burger van Winterswijk.
Voordien was hij burgemeester van Hendrik Ido Ambacht
Na de bevrijding — met een onderbreking van enkele jaren tiidens de bezetting — was burgemster Kneppelhout weer spoedig op zijn plaats terug en onder zijn energieke leiding werd direct begonnen om de sporen van de oorlog zoveel mogelijk uit te wissen.
We denken slechts aan de vele wegen en bruggen, die hersteld moesten worden. Onder ziin ambt is veel tot stand gekomen.
De gemeenteraad en ook het gemeentepersoneel zorgde deze dag voor bloemen.

Wooncentrum voor bejaarden

9 MAART 1951,Tubantia

Het ligt in de bedoeling van het gemeentebestuur om niet te ver van het centrum ongeveer 25 woningen te bouwen, speciaal voor bejaarden.
Bij dit complex woningen zal worden aangelegd een gemeenschappelijke tuin, met wandelpaden en banken welke door de gemeente zal worden onderhouden.
B. en W. overwegen de mogelijkheid om later bij deze woningen een centraal verzorgingshuis te doen bouwen: daarin zullen zieken,die niet in ’t ziekenhuis kunnen worden opgenomen, tegen betaling verpleegd kunnen worden.
De woningen bevatten elk een woonkamer met twee provisiekasten, een slaapkamer met twee kasten een keuken een doucheruimte en een schuurtje, met daarnaast een klein terras; de huizen krijgen geen zolders. Het gemeentebestuur verwacht dat de huur de f. 4,- niet te boven zal gaan.
In de eerste plaats komen voor deze woningen in aanmerking, zij die over een ruimere woning beschikken: hierdoor komt dus meer woonruimte
voor grotere gezinnen vrij.
B. en W. hoopt dat de huizen nog aan het eind van het jaar kunnen worden betrokken.

Nieuw badhuis

13 APRIL 1951,Tubantia
Opening badhuis.
Het nieuw gebouwde badhuis aan de Tuinstraat zal op Dinsdag 8 Mei a.s. te 15 uur officieel worden geopend.

Fam.D.Bruil opent nieuwe zaak

23 APRIL 1951

Ook de Wooldstraat is vanaf zaterdagmiddag een groenten- en fruitzaak rijk en wel van de firma D.Bruil en Zn, die met de opening deze winkel thans drie zaken in Winterswijk exploiteert.

De zaak is gevestigd in het pand waar vroeger boekhandel Kramer gehuisvest was. In een week tijds is deze zaak geheel omgebouwd en een keurige groenten- en fruitwinkel is hiervan het resultaat. Ruim en overzichtelijk is alles uitgestald; een flinke plaats is ingeruimd aan een grote sortering groeten- en fruitconserven.

De heer D.Bruil beschikt over een 32-jarige ervaring als groentehandelaar; reden waarom verwacht mag worden dat ook deze zaak een succes zal zijn.

A.Weerkamp overleden

13 AUGUSTUS 1951

In de ouderdom van 85 jaar is hedenmorgen overleden de heer A.Weerkamp, die van 1913 tot 1942 voor de Anti-Revolutionnaire Partij zitting had in de gemeenteraad.
Voorts was de overledene van 1923—1927 en van 1939 tot 1942 wethouder der gemeente.

Mevr.Bruntink door bliksem gedood

VRIJDAG 31 AUGUSTUS 1951, Utrechts Nieuwsblad

VROUW IN WEIDE DOOR BLIKSEM GEDOOD
Tijdens een hevig onweer, dat Donderdagavond korte tijd boven Winterswijk en omgeving woedde, werd de 60-jarige mevrouw Bruntink in de buurtschap Henxel bij het melken door de bliksem getroffen en gedood. Ook drie koeien, die zich in de onmiddellijke nabijheid van het slachtoffer bevonden, werden  door het hemelvuur gedood

Henkie Klooster

13 juni 1955, Overijssel.Dagblad

Onder vrachtauto gedood
Zaterdagmiddag is op de hoek Keizersstraat—Parallelweg te Winterswijk de 7-jarige Henkie Klooster, die naast zijn vriendje fietste, dooreen vrachtauto overreden en op slag gedood.

Baby na ongeluk overleden

20 DECEMBER 1955, Volkskrant

19 dec. — Een halfjarig jongetje, dat zaterdag achter de ouderlijke woning aan de Leliestraat te Winterswijk spelenderwijs in een teiltje met kokend water viel, is in een ziekenhuis aan zijn brandwonden overleden.

Winterswijk tragische dood

10 SEPTEMBER 1959, Tubantia

Toen de heer B. de Vries, opperwachtmeester der Kon. Maréchaussee,
Zondagmiddag omstreeks half zes met zijn echtgenote en beide zoontjes in de Ratumsestraat wandelde, werd hij plotseling onwel en viel op straat.
Een arts kon slechts de dood constateren. De V. bleek door hartverlamming te zijn gestorven.
Opperwachtmeester de Vries, die in Juli J.1. een medaille voor 24-jarige trouwe dienst werd uitgereikt, was juist Maandag j.1. van de brigade Winterswijk overgeplaatst naar Arnhem. in afwachting van zijn benoeming tot adjudant.

Diphterie RK Bewaarschool

05 NOVEMBER 1951
WINTERSWIJK

R.K. Bewaarschool weer open
De R.K. bewaarschool, die de vorige maand werd gesloten omdat er onder een 7-tal leerlingen diphterie werd geconstateerd is vanmorgen weer geopend.

Vermiste koopman teruggevonden

11 DECEMBER 1951, Trouw

Vrijdagavond is van de politie te Winterswijk een verzoek tot opsporing
uitgegaan van de 26-jarige veekoopman J. W. T. S. uit Meddo, een dorpje
nabij Winterswijk.
T. S. had die morgen om halfvier de ouderlijke woning verlaten om zich per motor naar Winterswijk te begeven. Daarna zou hij met een veewagen naar de veemarkt te Leeuwarden rijden.
Vrijdagmiddag werd echter zijn motorrijwiel langs de weg van Meddo naar Winterswijk gevonden. Van T. S. ontbrak ieder spoor.
Aangezien men aannam, dat T. S. met veel handelsgeld op reis was gegaan, dacht de politie aanvankelijk, dat hij het slachtoffer van een roofoverval was geworden. Onderzoek met speurhonden bleef zonder resultaat.
Zaterdagavond werd de politie door de vader van T. S. gewaarschuwd, dat de jongeman zich te Berghem in Noord-Brabant bevond.
Hij had vandaaruit opgebeld. Een inspecteur van politie heeft zioh daarop uit Winterswijk naar Berghem begeven, waar hij T. S. volkomen overstuur op een post van de rijkspolitie aantrof. Uit zijn relaas kwam vast te staan, zo deelde men van politiezijde mede, dat T. S. Vrijdagmorgen in overspannen toestand van huis was gegaan. Hij had zijn motor ergens tussen Winterswijk en Meddo langs de weg gelegd en was op de trein naar Brabant gestapt. Zijn handelsgeld had hij thuisgelaten.
T. S. is thans weer aan de zorg van zijn ouders toevertrouwd.

B.Stegeman 50 jaar getrouwd

21 DECEMBER 1951, Tubantia

Maandag a.s. viert het echtpaar B.Stegeman—A. E. Kraan, wonende Javastraat 33, zijn gouden huwelijksfeest.
De heer Stegeman is 74 en zijn echtgenote 78 jaar oud. De heer Stegeman, die geboren en getogen is te Winterswijk, is oud-hoofd van de o.l.
school M.
Hij heeft in verschillende verenigingen en instellingen een voorname plaats ingenomen. Als oudheidkenner en folklorist bij uitnemendheid heeft hij de belangen van ’t Museum waarvan hij thans nog bestuurslid is,op voorbeeldige wijze behartigd.
Zijn grootste populariteit in geheel Oost-Gelderland heeft hij verworven als schrijver en declamator van de „Achterhookse Möpkes”, die in druk zijn
verschenen.
Hij is zeer ingenomen met het dialect als streektaal en daarom luidde de kennisgeving van zijn gouden huwelijksfeest: As der soms wat bunt, dee B. Stegëman en de Vrouwe, bi’j gelègenheid van ère 50-jaorige huwelekstrouwe, op Maondag 24 December anstaonde efkes de hand wilt drukken is dat good.

Frans Weijers Oliebollen

29 DECEMBER 1951
(Snelbuffet Parkeerterrein Wooldstraat, Winterswijk)

wenst vrienden en cliëntèle

EEN VOORSPOEDIG 1952.
THANS OOK VERKRIJGBAAR heerlijke Oliebollen
Bestellingen worden gaarne vooraf aangenomen. •

B.Stegeman overleden

10 DECEMBER 1952
Bekend folklorist in de Achterhoek

Te Winterswijk is heden, vijf en zeventig jaar oud, de heer B. Stegeman overleden, die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van folklore- en dialectstudie.
Tot zijn publicaties behoren „Het Kerspel Winterswijk”, „Winterswijks Verleden”, „Kerkelijke geschiedenis van het Kerspel Winterswijk  en (in samenwerking met dr Bakhuyzen van den Brink) ,,De krijgsgeschiedenis betreffende de gemeenten Aalten, Winterswijk en Dinxperlo van tachtigjarige oorlog”, voorts een studie over de Scholtenboeren en een bundel „Achterhookse möpkes”.
Sinds januari  jl. was hij ereburger van Winterswijk en sinds April j.l. ridder in de orde van Oranje-Nassau.
In zijn woonplaats  is hij hoofd, der openbare lagere school geweest.
De begrafenis is op Zaterdag om half twee op de Nieuwe Begraafplaats te Winterswijk bepaald.

Bas Paauwe trainer W.V.C.

WOENSDAG 27 MEI 1953, Nieuwe Winterswijkse Courant

BAS PAAUWE TRAINER VAN W.V.C.

Bekende oud-Internationaal, met grote reputatie als oefenmeester.
Het is dan zover. WVC krijgt een trainer. Met ingang van 15 Juni heeft de Stichting Trainingsfonds WVC voor drie jaar een bekende trainer en oud-Internationaal Bas Paauwe als trainer van WVC gecontracteerd.
Met het afsluiten van dit contract is een periode van zeer hard werken door de leden van genoemde stichting afgesloten. Hoewel er zal nog veel moeten gebeuren. Maar daarover straks. Op 3 september van het vorig jaar werd de eerste vergadering gehouden van genoemde stichting. De eerste van de tot nog toe 75 vergaderingen. Op genoemde vergadering werd als bestuur gekozen de heren A.J.Hesselink, voorzitter; H.W.Klein Leugemors, J.H.Krosenbrink, G.W.Uwland, A.v.Gelder, J.H.te Hofstee, Joh.Hofstee en G.Frederiks. Deze heren hebben de laatste maanden heel veel werk verzet. Het is geen kleinigheid om een goede oefenmeester aan te stellen. Allerlei factoren komen hierbij kijken. De grootste zorg was (en is) het financieeele gedeelte. Het is een kwestie van duizenden guldens en het geld zit niet meer zo los bij het publiek. Daarbij kwam dat men een trainer wilde aanstellen geheel buiten WVC om. Men koos dan ook de stichtingsvorm, die notarieel werd vastgelegd. Er werden verschillende werk-comite’s gevormd, er kwamen buurt-penningmeesters, kortom alles werd gedaan om het doel – een vaste trainer voor WVC te krijgen – te bereiken.
In het begin was er slechts een matig enthousiasme. Maar zo gedurende de jubileumdagen van WVC  kwam ook het enthousiasme. De ere-voorzitter, de heer R.C.J.Willink – die niet nalaat in iedere vergadering van WVC een pleidooi te houden voor het opvoeren van het spelpeil – schreef een artikel in het clubblad dat een goede uitwerking had. Op een jubileumavond, waar oud-wvc’ers bijeen waren, werd een collecte gehouden, die alle verwachtingen overtrof. Gesteund door dit enthousiasme werkte men verder.
Zo zegde Heereveen toe, gedurende drie jaar gratis een wedstrijd te komen spelen tegen WVC ten bate van het trainingsfonds. Verschillende kranten verleenden fin-en propagandistische steun., het merendeel der Winterswijksche bedrijven hielp met een bedrag van geld.
En dan waren er nog de honderdtallen kleine contributanten, die wekelijks of maandelijks hun bijdrage in een spaarbusje stortten. Hun aantal beliep 648.
En het is gelukt. Het bestuur heeft ons verzocht alle gevers hun dank over te brengen. Wij zijn er echter van overtuigd, dat wij spreken namens alle WVC supporters als wij op deze plaats een ere-salut brengen aan het wakkere bestuur met aan het hoofd de heer A.J.Hesselink. Zij hebben de zaak tot een goed einde gebracht.

WAT BAS PAAUWE ER ZELF VAN ZEGT?
Ik kom met liefde hierheen. Over WVC  heb ik veel lof gehoord. Ik kom naar Winterswijk in de volle overtuiging dat ik iets kan bereiken. Wanneer de spelers de wil kunnen opbrengen om hun best te doen, dan ben ik er van overtuigd dat dit voldoende zal zijn om te kunnen slagen.

Drieling in Winterswijk

11 JUNI 1953, Telegraaf
WINTERSWIJK. 10 Juni.
Er is een drieling geboren in Winterswijk in het gezin van H. J. Sikkink.
De kinderen, drie meisjes, en de moeder maken het goed.
Het echtpaar had reeds vijf kinderen,

Rijwielhandelaar had goed geheugen

22 juni 1953, Nieuwe Winterswijkse Courant

Door Duitser gestolen fiets na acht jaar herkend
Bij de landbouwer T. in het Woold werd tijdens de laatste oorlogsdagen in 1945 door een Duitse militair een fiets meegenomen.
Ruim acht jaar zijn nadien verlopen en geen ogenblik kwam bij T. de gedachte op dat hij zijn trouwe karretje nog terug zou zien.
Tot hem dezer dagen zijn rijwielhandelaar opbelde met de mededeling dat de destijds gestolen fiets in zijn werkplaats stond. Zij was daar ter reparatie gebracht door een landbouwer uit Huppel. De rijwielhandelaar had een goed geheugen, want ook T. herkende zijn eigendom.
Het bleek, dat de Duitser destijds in Huppel een lekke band had gekregen, het rijwiel bij een landbouwer had achtergelaten en daarvoor in de plaats een ander had meegenomen.

Opening Lunchroom Wassink

VRIJDAG 26 JUNI 1953, Nieuwe Winterswijkse Courant

OPENING
WASSINK’S LUNCHROOM-CAFETARIA

Ratumsestraat 15
Tel:475
Vrijdag 26 Juni, s’Middags 4 uur
Neem eens proef in onze snackbar

Gevraagd: Een Klerk

VRIJDAG 26 JUNI 1953, Nieuwe Winterswijkse Courant

Op het bureau van gemeentewerken wordt per 1 augustus a.s.gevraagd voor de tijd van 1 a 1 1/2 jaar; EEN KLERK
Salaris f 1800,- per jaar, exclusief verhogingen.
Diploma U.L.O.of H.B.S. vereist.
Practische ervaring in bedrijfsadministratie en diploma boekhouden en typen strekken tot aanbeveling.
Schriftelijke sollicitaties voor 30 juni a.s. aan de directeur van gemeentewerken. Spoorstraat 47, alhier.

Politie vraagt werkvrouw

WOENSDAG 1 JULI 1953, Nieuwe Winterswijkse Courant

Het gemeentebestuur van Winterswijk vraagt voor het politiebureau een
WERKVROUW
voor plm.17 uren per week.
Beloning f 0,70 per uur. 
Werkuren Maandags tot en met Donderdags van plm.2 tot 6 uur.
Aanmelding ten politie burele, Kreilstraat 31,afd.administratie

Opening dansschool Meyler

VRIJDAG 3 JULI 1953, Nieuwe Winterswijkse Courant

OPENING NIEUWE DANSSCHOOL

Morgenmiddag hoopt de heer H.Meyler zijn nieuwe dansschool gelegen in de Tuunterstraat te openen. Wij zijn in de gelegenheid geweest een kijkje in deze school te nemen en we willen wel bekennen dat de inrichting van deze school onze verwachtingen verre heeft overtroffen. Via een ruime hal en vestiaire komt men in de danszaal, die geheel in lichte kleuren is gehouden en zeer gezellig is ingericht. Langs de muur zijn leuke zitjes gemaakt. Een prachtige parketvloer van 160 vierkante meter is aangebracht. De heer Meyler heeft speciaal deze dansschool ingericht om meer service aan zijn talrijke leerlingen te kunnen bieden. De plannen bestaan om voor ingeschreven leerlingen Zondagsavond a.g. oefenavonden te organiseren. Op deze avonden kan onder deskundige leiding het geleerde aan de praktijk worden getoest. De inrichting en verbouwing is – zowel het ontwerp als de verbouw zelf –  geheel verzorgd door de heer H.G.Huiskamp, die van de vroegere timmerwerkplaats een moderne dansschool heeft gemaakt.
Zaterdag en Zondag bestaat er gelegenheid de school te bezichtigen.
Wij wensen de heer Meyler veel succes met deze nieuwe school

Politie bekeuringen

WOENSDAG 8 JULI 1953, Nieuwe Winterswijkse Courant

Uit het politie-rapport:

Bekeurd werden:
G.R.wegens overtreding IJkwet. (voorhanden hebben van 2 gewichten zonder het vereiste goedkeuringsmerk):
J.H. (overtreding arbeidswet);
G.B.,Th.G.,D.C.en T.G. ( ’s Nachts luidruchtig schreeuwen op openbare weg)
B.V. (met paard en wagen door rode stoplicht van verkeersinstallatie rijden),
voorts werden twee wielrijders bekeurd, die zonder bel fietsten, een, die bij verandering van richting geen teken gaf en een, die met een aanhangwagentje reed, dat niet van een wit spatbord was voorzien.

Hoe is de bevolking van Winterswijk (kerkelijk) samengesteld?

WOENSDAG 10 JULI 1953, Nieuwe Winterswijkse Courant

HOE IS DE BEVOLKING VAN WINTERSWIJK (KERKELIJK) SAMENGESTELD?

In het Provinciaal Blad voor Gelderland (officiele mededelingen van de staten van Gelderland)
lezen we dat de bevolking van Winterswijk op 1 Januari 1953 naar godsdienstige gezindten als volgt was samengesteld:

Nederlands of Nederduits Hervormden: 15130
Frans of Waals Hervormden: 3
Evangelisch Luthersen: 70
Hersteld Luthersen: 22
Remonstranten: 16
Doopsgezinden: 71
Gereformeerden: 1753
Christelijk Gereformeerden: 20
Rooms-Katholieken: 4043
Nederduitse Israelieten: 42
Tot andere dan genoemde gezindten behorenden: 59
Tot geen kerkelijke gezindte behorenden: 1415

Burgemeester J.Kneppelhout gaat met pensioen

10 SEPTEMBER 1954, Trouw

Winterswijk verliest zijn burgemeester
Naar het A.N.P. verneemt zal de heer J. Kneppelhout, burgemeester van Winterswijk, op 1 Maart 1955 de overheidsdienst verlaten.
Hij zal dan de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Kronenhuis

WOENSDAG 24 NOVEMBER 1954, Nieuwe Winterswijkse Courant

HET KRONENHUIS
UIT HET VUUR HERREZEN

HEROPEND OP ZATERDAG 27 NOVEMBER OM 2 UUR
UW BEZOEK ZAL ZEER OP PRIJS WORDEN GESTELD

Sint Nicolaasfeest Jaspers

WOENSDAG 01 DECEMBER 1954, Nieuwe Winterswijkse Courant

ST.NICOLAASFEEST

Maandagmiddag bracht Sint Nicolaas met zijn knecht een bezoek aan uitspanning Jaspers, alwaar ongeveer 80 kinderen van de ambtenaren der belastingdienst aanwezig waren.
Deze hebben een genotvolle middag gehad en de grijze kindervriend verrastte allen op speelgoed en snoep.
’s Avonds was er een bijeenkomst voor de ouderen. Traditiegetrouw gaf de Sint enkele “ondeugende” ambtenaren een vermaning. Zowel des ’s middags al s’ avonds trad de heer P.Kruidenier op, die op zeer verdienstelijke wijze goochelde en sneltekende.

J.Ansink verongelukt

09 DECEMBER 1954
Een dode bij botsing op onbewaakte

Op de onbewaakte overweg te Miste, gemeente Winterswijk, is Dinsdag omstreeks half vijf een bakkers-bestelauto, bestuurd door de 22-jarige J.Ansink, wonende te Miste, gegrepen door de „Blauwe Engel” die om 4.19 uur van het station Winterswijk was vertrokken in de richting Arnhem. De bestuurder werd vrijwel op slag gedood. De auto werd enkele tientallen meters meegesleurd en totaal vernield.
Het slachtoffer was gehuwd en was vader van twee kinderen.

23.000 inwoner

11 FEBRUARI 1955, Parool

In het gezin van de heer H. J. W. Elferdink, Asterstraat 40 te Winterswijk, is gisteren de 23.0005 te ingezetene van Winterswijk geboren.
De baby kreeg de namen Janna Gesina. Zij heeft een zusje en twee broertjes. Vandaag heeft het gemeentebestuur zijn gelukwensen aangeboden.

Burgemeester Vlam

01 MAART 1955
Nieuwe burgemeester van Winterswijk

Bij Kon. Besluit is met ingang van 1 Maart benoemd tot burgemeester der gemeente Winterswijk de heer J. B.Vlam, met toekenning van gelijktijdig eervol ontslag als burgemeester der gemeente Goor. De heer Vlam is geboren op 13 Maart 1905 te Zeddam. Hij is gehuwd en heeft tien kinderen. Hij is lid van de PvdA en kreeg ln Winterswijk zijn middelbare schoolopleiding. Daarna was hij in het bedrijfsleven werkzaam.
Op 1 Maart 1947 werd de heer Vlam benoemd tot burgemeester van Goor.

Meisje door trein gegrepen

02 MAART 1955

Dinsdagavond 2 maart is de 18-jarige mej.N. Langedijk uit Winterswijk op de onbewaakte overweg aan de Morgenzonweg te Winterswijk door de diesel-electrische trein, die om 18.54 uur van Winterswijk naar Zutphen vertrekt, gegrepen en gedood. (ANP)

Centrale Emigratie centrale

VRIJDAG 4 MAART 1955, Nieuwe Winterswijkse Courant

CHR.EMIGRATIE CENTRALE WINTERSWIJK

Spreekuur: Elke maandag van 2-9 uur.
J.A.WIGGERS, Atjehstraat 8

Melkboer op Dennendijk gegrepen

25 MEI 1955, De Waarheid

Op de onbewaakte overweg aan de Dennendijk te Winterswijk is gisteravond een jeep met melkwagen, bestuurd door de 33-jarige G. J. ter Heurne door de Dieselelectrische trein van 19.54 uur uit Zutphen gegrepen. De jeep, waarin de bestuurder was blijven zitten, bleef over een afstand van 150 meter op de cabine van de trein liggen.
Toen Ter H. was bevrijd, bleek hij een hersenschudding en zware hoofdwonden te hebben opgelopen.
De man is in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis vervoerd. De trein moest worden weggesleept en de passagiers hadden een uur vertraging.

Baby na ongeluk overleden

17 DECEMBER 1955

WINTERSWIJK, 19 dec. — Een halfjarig jongetje, dat zaterdag achter de ouderlijke woning aan de Leliestraat te spelenderwijs in een teiltje met kokend water viel, is in een ziekenhuis aan zijn brandwonden over-leden.

Door de trein gegrepen en gedood

09 FEBRUARI 1956

Dinsdagavond ls de 47-jarige J. H.Vruggink, wonende te Winterswijk, die langs de spoorbaan Winterswijk-Aalten fietste, gegrepen door een
diesel-elektrische trein.
De man werd in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij woensdagmorgen is overleden.

De Lifter

22 FEBRUARI 1956, Algemeen Handelsblad

DE LIFTER

Het gebeurde een vijftal kilometers buiten Winterswijk op een donkere najaarsavond terwijl het bakstenen regende.
De koplampen van mijn auto boorden zich door het regengordijn en ontdekten een mannetje met een totaal verregende deukhoed op en een actetas onder zijn arm, die als een waanzinnige stond te zwaaien. 
Ik stopte. Per slot van rekening kan er iets ernstigs zijn en in dat deel van het land komen overvallen enz. niet voor. 
“Gaat U misschien naar Neede en mag ik zover met u meerijden,” vroeg het mannetje toen ik het raampje opendraaide.
“Ik kom door Neede, stap maar in, was mijn antwoord, en toen hij eenmaal goed en wel zat, druipend van het water, vervolgde ik: 
“Vertel me nou eerst eens hoe je hier op dit uur van de avond (het was half 9) in dit weer op deze plek komt.”

“Ziet u,”zei de lifter, “dat komt omdat ik in Winterswijk de bus heb gemist.”
Het mannetje zag eruit of hij altijd “de bus zou missen”, maar ik zei:”Ja, maar waar ik u oppikte, was 5 km. buiten Winterswijk en daar is geen bushalte.”
“Nee, die is daar niet, maar toen ik de bus had gemist, ben ik in Winterswijk gaan liften, want als ik voor 9 uur in Neede kan zijn, dan kan ik daar nog een handeltje doen.
Ik doe in kantoorbehoeften, ziet u. 
Nou, ik stond nog geen vijf minuten te liften of er stopte een slee van een wagen en dee meneer die er in zat vroeg, waar ik heen moest en ik zei van Neede en van die handel en zo, en hij nam mij mee.

We waren nauwelijks de stad uit, of die meneer zei: “Nou, jij komt er maar weer goedkoop vandaag.”
“Dat was mijn bedoeling niet, meneer – zei ik – maar als ik u misschien een sigaartje aan mag bieden….”
“Welja, zei de meneer, doe dat eens, dan kom ik ook nog eens op m’n kosten,” en hij lachte hard om zijn eigen mop. 
“Ik hield hem mijn doosje sigaren voor en hij pikte de dikste er uit en stak hem aan. Toen, even daarna, knalde de sigaar met een ontzettende plof uit elkaar. De meneer verloor bijna de macht over zijn stuur, hij was pikzwart in zijn gezicht. 
Hij trapte op de rem, maakte het portier los en gooide me er uit. 
Dat was op de plek waar u me heeft opgepikt.”

“Maar waarom doe je dan ook zo idioot.” zei ik geërgerd, “dat was toch ook levensgevaarlijk, je bent toch niet gek?”
“U kunt mij geloven of niet meneer,” zei het mannetje “maar ik wist dat werkelijk niet. Ziet U, ik rook nooit sigaren, dat is mij veel te duur, maar ik krijg er zo af en toe wel eens een en die bewaar ik dan om er een ander een plezier mee te doen!”

We waren in Neede gekomen en ik liet hem bij de kerk uitstappen. 
Ik ben er van overtuigd, dat het een ongeluk was en dat het mannentje volkomen onschuldig was aan deze “grap”. 
Of de meneer, die hem deze sigaar gaf dat ook is, betwijfel ik, maar misschien leest hij dit nog eens. Of het zal helpen?
E.S. 

Arts met auto verongelukt

08 JUNI 1956

Omstreeks vier uur In de nacht van donderdag op vrijdag heeft een chauffeur op de weg van Groenlo naar Eibergen een personenauto aangetroffen, die tegen een boom was gereden. Bij onderzoek bleek de enige inzittende van de zwaar beschadigde wagen, de
43-jarige arts A. K. Ypey uit Winterswijk, reeds overleden te zijn. Het slachtoffer was gehuwd en vader van drie kinderen. Omtrent de oorzaak van het ongeval tast men nog ln het duister.

Kind overreden en gedood

15 OKTOBER 1956

WINTERSWIJK (ANP) — Zaterdagmiddag werd het vierjarig zoontje van de heer L. Veldhuis te iWnterswijk, toen het plotseling de Vredenseweg overstak door een motor, bestuurd door J. te K. uit Winterswijk, overreden.
In zorgwekkende toestand werd het jongetje naar het St.-Elisabeth-ziekenhuis overgebracht, waar het zondagmorgen aan de verwondingen is overleden.

Nieuw Pand Cafe De Zwaan

Woensdag , 17 OKTOBER 1956

Cafe “De Zwaan” in nieuw pand

Het pand Wooldstraat 6 te Winterswijk, waarin de rijwielzaak van de heer A.Gijsbers is gevestigd, is aangekocht door de heer J.A.Radstake van Cafe “De Zwaan”

J.van Lith Groente en Fruit

Woensdag, 17 Oktober 1956

NIEUWE GROENTE- EN FRUITZAAK IN DE GASTHUISSTRAAT

De fa.J.van Lith en Co. opende j.l. maandag onder zeer grote belangstelling haar groente- en fruitzaak in het pand Gasthuisstraat 59.
De heer van Lith heeft zich in de afgelopen jaren een goed beklante groente- en fruithandel opgebouwd, doch beschikte tot nog toe niet over een winkel. Dit was een groot gemis en toen zich dan ook de kans voordeed het pand Gasthuisstraat 59 te huren, bedacht hij zich geen moment, te meer daar een dergelijke zaak zich niet in de directe omgeving bevindt.
Het is een keurige winkel geworden, zowel wat betreft de inrichting als wat betreft de sortering. Uit de prachtige etalage, met de mooie fruitmanden, blijkt wel duidelijk, dat de heer van Lith een vakman is.

Opzienbarende roofmoord in Winterswijk

Nieuwsblad van Het Noorden, 12-01-1957 

OPZIENBARENDE ROOFMOORD IN WINTERSWIJK 

In Winterswijk is gisteravond een opzienbarende roofmoord gepleegd, welke in enkele uren tijds tot klaarheid is gebracht. 
De 27-jarige bakker J.P. uit de Winterswijkse buurtschap Miste heeft, gedreven door geldzorgen, de 59-jarige postbesteller J.G.Hesselink uit dezelfde buurtschap met een fles de schedel ingeslagen en hem daarna beroofd van f 300,-.

Enkele uren na deze verschrikkelijke daad werd P., toen hij voornemens was het lijk per auto te vervoeren om het ergens te begraven, in de Aaltense buurtschap Haart door twee douane-beambten aangehouden, daar P. zich met een auto in de 500-meter strook bevond. 
Bij controle van de wagen vonden de ambtenaren tot hun ontzetting het lijk van Hesselink. 

J.G.Hesselink

De toedracht
Gisteravond om kwart over zes deed de directeur van het postkantoor te Winterswijk bij de politie aangifte van het feit, dat de besteller J.G.Hesselink  die om kwart voor vijf per fiets uit Miste was vertrokken met een geldzending, nog niet was aangekomen. 
De politie stelde toen een onderzoek in en kwam daarbij al vrij gauw op het spoor van P., die men met Hesselink had zien praten. 
Achteraf is gebleken dat P. Hesselink een lift heeft aangeboden naar Winterswijk. 

P. heeft niet de normale weg naar Winterswijk gereden, maar is de Dennendijk opgegaan om de lastige Mister-overweg in Winterswijk te vermijden. Even over de overweg in de Dennendijk, dus vlak bij de Morgenzonweg, bleef de bestelwagen van P. plotseling staan wegens bezinegebrek. P. en Hesselink stapten uit en men besloot, nadat het reservetankje was ingeschakeld, de wagen aan te slingeren. 
Toen H. zich over de motor boog, heeft P. hem met een lege fles de schedel ingeslagen. 

Van 300 gulden beroofd.
Hesselink zeeg ineen. Volgens P. was hij meteen dood. P. heeft toen het lijk achter in de auto geladen en is er, kennelijk niet wetende wat hij moest beginnen, mee gereden naar Groenlo, Vragender, Corle en de Haart.
In de laatsgenoemde Aaltense buurtschap heeft hij het lijk in een sloot gelegd. 
Tevoren had de dader het slachtoffer van f 300,-  aan papiergeld beroofd. 

De volkswagen, waarmee P. het lijk vervoerde

Naar huis
P. is daarna met de auto naar huis gegaan en heeft zich daar verkleed, omdat zijn kleren nogal bloedvlekken vertoonden. Vervolgens is hij naar een leverancier in Aalten vertrokken. Hij verscheen daar, terwijl hij nog bloedvlekken in zijn gezicht had. De levernacier heeft hem daarop attent gemaakt en hem gevraagd, of hij zich niet wilde wassen. Maar P. heeft hem toen enige verontschuldigingen geuit in de geest van: “Ja, ik ben een beetje gewond, maar ik was mij thuis wel.”
P. betaalde de Aaltense leverancier een gedeelte van zijn schuld en reed toen terug naar de plaats, waar hij het lijk van H. had achtergelaten. 
Hij was voornemens het lijk te begraven en had daartoe een schop meegenomen. 
Hij sleepte het lijk weer de bestelauto in en wilde wegrijden. Op dat moment doken de douane-beambten De Boer en Pasveel voor hem op. Zij waren op surveillance in de bij avond verboden 500-meterstrook en wensten de wagen van P. aan controle te onderwerpen. 
Tot hun begrijpelijke ontzetting vonden zij daarbij het lijk van Hesselink.
Zij arresteerden P. , die volkomen onbewogen bleef en zich niet verzette. Bij verhoor door de Rijkspolitie te Aalten, heeft P. een volledige bekentenis afgelegd. P. is ter beschikking van de justitie gesteld. 

(De bakker J.P. is veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf )

Duitse jongens gingen hier uit stelen

10 JULI 1957 Telegraaf

De Kriminalpolizei van Gelsenkirchen heeft te Winterswijk twee Duitse jongens, de 15-jarige F. en de 16-jarige B. uit Gelsenkirchen overgenomen van de politie te Winterswijk.
De beide jongens hadden vanuit hun kampeerterrein te Winterswijk rooftochten in deze plaats ondernomen.
In winkels stalen zij sigaren, sigaretten, snuisterijen en souveniers en bij zwemgelegenheden in de buurt van het kamp maakten zij geld buit.

Inbreker opereert al nachten achtereen

08 NOVEMBER 1957, Parool

WINTERSWIJK, vrydag. —
De laatste paar weken wordt de bevolking van Winterswijk in spanning gehouden door het optreden van een dief, die er de gewoonte van maakt ’s nachts in te breken in afgelegen woningen.
Zesmaal heeft hij tot nu toe zijn slag geslagen zonder dat de politie hem heeft kunnen pakken.
Zijn buit omvat telkens geld, etenswaren e.d.
In de afgelopen’ nacht heeft hij ingebroken in een woning aan de Ravenhorsterweg. Hij ontvreemdde er een bedrag aan geld. Hij heeft verder een boterham met leverworst en een stuk kaas opgegeten.

Bromfietser omgekomen in Winterswijk

06 DECEMBER 1957

De 62-jarige metselaar L. Beerhorst uit Winterswijk is gisteravond om halfzes met zijn bromfiets op de hoek Eikenstraat —Vredenseweg te Winterswijk onder een vrachtauto gekomen en verongelukt. De man werd door de vrachtauto geschept. Hij overleed ter plaatse

‘Vrijgezel hoofdonderwijzer Broekhuizen bijna getrouwd’

12 JULI 1957
In 1957 won de hoodonderwijzer D.Broekhuizen (59 jaar), Openbare U.LO., wonende Wilhelminastraat 32 te Winterswijk het intellegentiespel van Dagblad De Telegraaf en won maar liefst ruim 31.000 gulden.

En ineens had hij heel veel goede vrienden en kennissen. 
‘We durven het haast niet te vragen……., we schamen ons eigenlijk…..,U zult het misschien wel onbescheiden vinden……
Als D.Broekhuizen op alle ontvangen bedelbrieven had gereageerd door bijv. de helft van het gevraagde te geven of te lenen, dan zou hij zelfs nog een aanzienlijk bedrag te kort komen.
Er zat zelfs een huwelijksaanzoek bij met ingesloten portret. 
De brievenregen zal overigens nog wel een poosje voortduren.
De heer Broekhuizen, hoofdonderwijzer Openbare ULO, gaf 1000,– aan ‘Operatie TV’ van de telegraaf, kocht een tape-recorder voor de school en 8 leerlingen kregen van hem extra zakgeld omdat ze altijd de puzzel voor hem meenamen naar school.
‘Operatie TV’ was een actie opgezet door De Telegraaf, waarbij mensen die aan bed/huis gebonden waren, wegens ziekte een TV toestel geschonken kregen. Ook Broekhuizen schonk van zijn prijs een TV t.w.v. 1000,– aan een patient in Enschede


Na ongeval overleden

01 NOVEMBER 1958

In het r.k. ziekenhuis te Winterswijk is gistermiddag overleden de 72-jarige J. Ubbink, die zondag j.l. ernstig werd gewond bij een aanrijding met een auto op de Misterweg.

Drama Winterswijk

04 NOVEMBER 1958
Drama Winterswijk Moordaanslag bekend

WINTERSWIJK. 3 nov. — De 36-jarige K. uit Winterswijk die een aanslag op zijn echtgenote heeft gepleegd door haar met een hamer op het hoofd te slaan, toen in de logeerkamer naar een vermeend lek in de gasleiding werd gezocht heeft zondagavond laat tegenover de politie bekend het voornemen te hebben gehad zijn vrouw uit de weg te ruimen. In verband met deze bekentenis is K. vanuit de isoleercel van het ziekenhuis waar hij verbleef, overgebracht naar het politiebureau te Winterswijk in afwachting van zijn overbrenging naar Zutphen.

Ongeluk bij “De Harmonie”

11 NOVEMBER 1958
WINTERSWIJK, 
De 30-jarige W. Samberg uit Winterswijk is maandagochtend om zes uur op de Groenloseweg verongelukt. Bij café „De Harmonie” reed hij niet zijn fiets vanuit een zandpad de weg over achter een stilstaande bus om. Hij kwam bij deze gevaarlijke manoeuvre onder een juist passerende auto terecht en was vrijwel op slag dood.

Vechtpartij

27 DECEMBER 1958
Woonwagenbewoners contra Duitsers
WINTERSWIJK

Een vechtpartij, waarbij rake klappen zijn uitgedeeld, heeft daags voor kerstmis op het Weurden gewoed tussen twee Duitsers en
een viertal woonwagenbewoners.
Een der woonwagenbewoners bood een Duitser een horloge te koop aan; daarbij zijn over en weer minder vriendelijke woorden gevallen, waarna een der Duitsers de woonwagenbewoner plotseling een trap gaf.
Van verschillende kanten kwamen andere woonwagenbewoners te hulp.
Een van de Duitsers kreeg een tegel in het gezicht en moest door een dokter worden behandeld.
De Duitsers, die gedronken hadden, zijn over de grens gezet.

KLEUTER ONDER AUTO

21 FEBRUARI 1959, Telegraaf

Zaterdag
Het vierjarig zoontje van de familie Van Wees in Winterswijk werd op slag gedood door een zware vrachtauto, toen hij plotseling vanachter een groentewagen de straat overstak.

Overstekend kind door auto gedood

24 FEBRUARI 1959

WINTERSWIJK, dinsdag
Het zevenjarig zoontje van de familie Van Mourik is gistermiddag gedood, toen het plotseling de Spoorstraat te Winterswijk overstak
en door een passerende auto gegrepen werd.

In de kerk overleden

06 APRIL 1959

Kort voor begin van de kerkdienst is gistermorgen in de hervormde kerk te Winterswijk ten gevolge van een hartverlamming overleden de 67-jarige heer H. O. Prinsen, lid van het algemeen bestuur van de Nederlandse bakkersbond.

W.van der Meer verongelukt.

25 MEI 1959
WINTERSWIJK
Zondagnacht Is te Winterswijk de 38-jarige W. van der Meer, vader van zes kinderen, met zijn bromfiets in botsing gekomen met een Duits busje. Hij stierf kort nadat hij naar een ziekenhuis was overgebracht

Dodelijk ongeluk Dr.F.W.Tervoert en E.Aarnink

24 DECEMBER 1959, Ger. Gezinsblad

Dinsdagavond verloren te Eibergen twee mensen als gevolg van een ernstig verkeersongeval het leven.
Omstreeks kwart over vijf reed op de weg Eibergen-Groenlo, in de richting Grocnlo, een personenauto met grote vaart van achter op een, in dezelfde richting rijdende, met twee paarden bespannen en met bomen beladen wagen van firma Naarhuis uit Groenlo.
Een der bomen op de houtwagen drong dwars door de personenauto heen, die geheel werd vernield. Zowel de bestuurder van de auto, de 74-jarige heer F. W. Tervoert uit Winterswijk, als de naast hem zittende 79-jarige heer E. Aarnink eveneens uit Winterswijk, werden op slag gedood.
De derde inzittende die achter in de auto zat en door het opengereten dak naar buiten kon klimmen, werd slechts licht gewond. Omtrent de oorzaak van het ongeval is niets met zekerheid te zeggen. Uit het politie-onderzoek is gebleken, dat de houtwagen de vereiste verlichting voerde.

Omgekomen door val met fiets

04 APRIL 1960
Omgekomen door val met fiets

WINTERSWIJK.
De vijftigjarige J. A. Ensink uit Winterswijk is zondagmorgen dood op straat gevonden. Hij is verongelukt, toen hij zaterdagnacht na een bijeenkomst in de zaal Nijenhuis naar huis fietste. Hij is op een stuk hout gereden en daarna van de verhoogde losplaats bij het spooremplacement gevallen. Het slachtoffer was gehuwd en had twee kinderen. De heer Ensink was hoofd van de afdeling financiën van de gemeente Winterswijk.
Hij was landelijk voorzitter van de Nederlandse Bond van Amateur- Opera- en Operettegezelschappen.

Dode en gewonde bij motorongeluk

16 APRIL 1960

WINTERSWIJK, zaterdag.
Een motorongeluk op een vrij rustige weg heeft gisteravond te Winterswijk een dode en een zwaargewonde geëist. De 22-jarige zuivelarbeider G.H, Roerdinkholder raakte op de Generaal Berenschotweg, toen hij op zijn motor moest uitwijken voor een hem tegemoetkomende personenauto, eerst de rand van de stoep en botste vervolgens tegen een boom.
De bestuurder was onmiddellijk dood.
De 22-jarige mej. A. Bruntink, die op de duo zat, werd met een schedelbasisfractuur in zorgwekkende toestand naar het Algemeen Ziekenhuis te Winterswijk gebracht.

Afscheid Mej.Timmen

8 JULI 1960, Nieuwe Winterswijkse Courant

AFSCHEID MEJ.TIMMEN

Na de zomervakantie die op 15 Juli a.s. begint, zal mejuffrouw G.J.M.Timmen niet meer terugkeren als onderwijzeres aan de Sint Jozefschool alhier. Zij sluit dan een lange en vruchtbare loopbaan af om te gaan genieten van een welverdiend pensioen.
Mej.Timmen werd geboren in Eibergen op 6 Juli 1893. Op 1 april 1917 werd zij benoemd.

Bromfietser verongelukt

14 DECEMBER 1960

Een 18-jarige bromfietser uit Winterswijk is gistermiddag te Lichtenvoorde om het leven gekomen toen hij op twee wielrijders inreed.
De jongeman A. H. uit Winterswijk reed plotseling op de twee wielrijders in.
Hij viel en liep een ernstige wond aan het hoofd op. In het ziekenhuis is de jongeman overleden.

Winterswijk 25.000 inwoners


28 DECEMBER 1960

Winterswijk heeft dinsdag zijn 25.000ste inwoner gekregen. Het is Gijsbertus Jan van der Sluis, zoon van een hoofdagent van de gemeentepolitie.
De burgemeester van Winterswijk, de heer J. B.Vlam, heeft de vader dinsdag op het gemeentehuis een spaarbankboekje met een eerste inleg van 250 gulden overhandigd, ten name van zijn zoon.

Lees verder