oudwwijk
Digitaal erfgoed

Kranten 1911-1920
Bron:www.delpher.nl

Brand Mistergrintweg

VRIJDAG 10 FEBRUARI 1911, Utrechts Nieuwsblad
BRAND
Gisterennacht brak te Winterswijk een hevige brand uit in een perceel bij den Mister grintweg. In korten tijd lag het geheel in asch. De bewoners konden zich nog juist in veiligheid brengen. Alleen de levende have werd gered, overigens verbrandde alles.

Failliet J.Gijsbers

WOENSDAG 22 FEBRUARI 1911, Utrechts Nieuwsblad
FAILLIET VERKLAARD: 16 Febr. J.Gijsbers, molenmaker, Winterswijk.

Mishandeling

DONDERDAG 23 FEBRUARI 1911, Algemeen Handelsblad  
MISHANDELING
De Arr.-Rechtbank te Zutphen deed gisteren uitspraak omtrent de aanranding van logementhouder Drenth te Winterswijk, wien in de nacht van 5 op 6 december j.l. in de deur zijner woning een harde slag werd toegebracht, waardoor hij een schedelbreuk bekwam, die levensgevaarlijk was. Drenth is evenwel gelukkig hersteld. Een vroegere kostganger van Drenth de 42 jarige K.Tulp, gegageerd mil. O-I. leger, had als verdacht van dezer aanslag voor de rechtbank terecht gestaan. De dokter, die destijds Drenth behandelde, is inmiddels overleden. Daardoor werd nu het bewijs niet geleverd, dat zwaar lichamelijk letsel was toegebracht. De beklaagde werd veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf, met aftrek van het voorarrest en tot bevel tot zijne onmiddellijke invrijheidsstelling, daar geen voorloopige hechtenis is toegelaten voor mishandeling alleen. De eisch was 1 1/2 jaar gevangenisstraf. Tulp ontkende ook thans.

Zelfmoord Bakker

WOENSDAG 12 APRIL 1911, Winterswijkse Courant
Vrijdagmiddag werd de bakker G.W.S.op den Breedevoortschen weg op den zolder zijner woning dood gevonden, nadat hij door zelfmoord een einde aan zijn leven gemaakt had. Vermoedelijk was broodzorg het motief tot deze handeling.

Te koop: De Sevinkmolen

WOENSDAG 12 APRIL 1911 , Winterswijkse Courant
De Korenwindmolen DE SEVINKMOLEN
met molenaarshuis waarin bakkerij,schuur en grond, zeer gunstig gelegen aan den grintweg naar Meddo onder Winterswijk
INGEZET OP F 7003,-
Tweede en finale veiling ZATERDAG 15 APRIL A.S. ’s middags 12 uur, in ’t Hotel “De Klok” te Winterswijk, ten overstaan van Notaris J.B.Roevlink te Winterswijk

Doodhemden

WOENSDAG 3 MEI 1911, Winterswijkse Courant
DOODHEMDEN
voor alle standen in groote verscheidenheid steeds voorradig
MAGAZIJN “DE DUIF”, Gerh.Flint, Wooldstraat

Twee jaar kind verdronken

15 MEI 1911
Het 2-jarig kind van den arbeider Meinen te Winterswijk wilde zijn vader naar het land vergezellen.
De kleine werd echter door den vader teruggezonden. Op weg naar huis viel de kleine echter in een met water gevulden leemkuil.
Toen de vader van het land huiswaarts keerde, vond hij het lijkje van den kleine in den kuil.

Te Huur Kamer gevraagd

WOENSDAG 31 MEI 1911,Winterswijkse Courant
TE HUUR GEVRAAGD
EEN KAMER
van Zaterdagsavonds tot Maandagmorgens
voor één persoon
in of nabij het ROODEDORP
Aanbiedingen F.J.RENGELINK,Café,Walienscheweg

Fietsongeluk

VRIJDAG 02 JUNI 1911,Utrechts Nieuwsblad 
FIETSONGELUK
Woensdagavond zijn buiten Winterswijk en paar fietsers, waarvan de eene zonder licht reed, zoodanig met elkaar in botsing gekomen, dat de eene, J.S., van het rijwiel stortte en hevig bloedend werd opgenomen. De arts constateerde schedelbreuk, en acht den toestand niet buiten gevaar.

Mond en Klauwzeer

VRIJDAG 16 JUNI 1911, Utrechts Nieuwsblad  
MOND- EN KLAUWZEER.
Het kantongerecht te Groenloo heeft den landbouwer Oons, te Woold, gem.Winterswijk die geen aangifte deed van het bij hem uitgebroken mond- en klauwzeer en wiens koeien, ter waarde van f 2000, werden in beslag genomen, tot f 40 boete veroordeeld

Brand bij Goldstein

MAANDAG 19 JUNI 1911, Utrechts Nieuwsblad  
BRAND
Men meldt ons uit Winterswijk: Gisterenmorgen brak er een hevige brand uit bij den heer Goldstein, banketbakker in de Spoorstraat. Het huis is totaal uitgebrand. Oorzaak onbekend.

Staking Timmerlieden

DINSDAG 11 JULI 1911, Utrechts Nieuwsblad 
TIMMERLIEDENSTAKING TE WINTERSWIJK GEEINDIGD.
Men seint ons uit Winterswijk: De staking der timmerlieden te Winterswijk die 10 weken geduurd heeft, is thans geeindigd. Woensdag wordt het werk hervat. Het standaardloon wordt voor den volleerden werkman van 16 op 17 cent en misschien later op 18 cent per uur gebracht.

Verdronken in Leemkolk

DONDERDAG 27 JULI 1911, Utrechts Nieuwsblad
Bij het baden in een leemkolk ter diepte van ongeveer 6 meter is gisteren in de buurtschap Kotten  bij Winterswijk de 17-jarige zoon van den landbouwer M. aldaar verdronken.

Brand Misterweg

MAANDAG 07 AUGUSTUS 1911, Utrechts Nieuwsblad 
Te Winterswijk is een huis met twee woningen aan den Misterweg, eigenaar de heer P. en bewoond door H. en R., afgebrand. Oorzaak onbekend. Verzekering dekt de schade

Brand bij Hubers

DINSDAG 15 AUGUSTUS 1911,Utrechts Nieuwsblad
BRAND
Gisterenavond omstreeks 11 uur ontstond te Winterswijk brand in het perceel bewoond door den heer Hubers en waarin gevestigd een sigarenwinkel. De winkel brandde geheel uit. Door het krachtig  optreden der brandweer kon de brand tot dit perceel alleen beperkt worden. De man liep eenige kneuzingen aan armen en beenen op.

Bos en Heidebrand in Meddo

WOENSDAG 16 AUGUSTUS 1911, Utrechts Nieuwsblad
In de buurtschap Meddoo, onder Winterswijk, woedt een groote bosch-en heidebrand. Een 30 HA. ongeveer is aangetast

Bruiloft Feestgebouw

MAANDAG 21 AUGUSTUS 1911, Utrechts Nieuwsblad
EEN REUZENBRUILOFT
In het feestgebouw te Winterswijk is een reuzenbruiloft gehouden van de familie te Kortschot aldaar. Er waren niet minder dan 565 gezinnen bij de bruiloftspartij uitgenodigd. In de feestzaal waren ruim 2000 personen aanwezig.

Brand in Kotten

DINSDAG 05 SEPTEMBER 1911, Utrechts Nieuwsblad
Zondagmiddag heeft, naar de Arnhemse Ct. meldt, in de buurtschap Kotten, onder Winterswijk, een ernstige brand gewoed in aan verschillende personen toebehoorende dennenboschen. Ongeveer 100 hectaren bosch zijn verbrand.

G.J.van Gortel directeur

ZATERDAG 26 AUGUSTUS 1911, Utrechts Nieuwsblad
BINNENLAND. UIT DE STAATSCOURANT.
Bij Kon.besluit is met ingang van 1 October 1911 benoemd tot directeur van het post- en telegraafkantoor te Winterswijk G.J.van Gortel, thans directeur van het post-en telegraafkantoor te Oosterhout.

Mr.A.Th. ten Houten

ZATERDAG 14 OCTOBER 1911, Staatscourant   
Bij Kon.besluit zijn benoemd tot kantonrechter-plaatsvervanger in het kanton Groenlo, met ingang van 20 october 1911, mr.A.Th.ten Houten , advocaat te Winterswijk en Th.J.A. Kraakman, burgemeester te Groenlo.

Mishandeling door Politie

DONDERDAG 02 NOVEMBER 1911, Utrechts Nieuwsblad
RECHTSZAKEN. MISHANDELING DOOR POLITIE.
De rechtbank te Almelo veroordeelde gisteren D.Rijkeboer, agent van politie te Enschede, en J.G. Geltink, rijksveldwachter te Winterswijk, ter zake, dat zij in den avond van 9 agustus 1910 te Enschede, dienstdoende resp. als agent van politie dier gemeente en rijksveldwachter, gekleed in uniform en voorzien van hun sabels, in de gelagkamer van B.Robers met hun sabels W.F.Souverein hebben mishandeld, door zoowel tezamen als ieder afzonderlijk opzettelijke en moedwillig dezen met sabels op het hoofd en tegen het lichaam slagen toe te brengen, waardoor deze een bloedwonde bekwam en pijnlijk op het lichaam werd geraakt, ieder tot 15 gulden boete, subs.10 dagen hechtenis. De officier van justitie had vrijspraak gerequireerd.

Hoe oud wordt een Duif?

DONDERDAG 28 DECEMBER 1911, Utrechts Nieuwsblad
HOE OUD WORDT EEN DUIF?
Bij een inwoner van Winterswijk stierf een O.Indische duif, die hij 33 jaar in zijn bezit had. Toen hij het diertje kreeg was het al een paar jaar oud.

Pannenmalen

ZATERDAG 30 DECEMBER 1911, Utrechts Nieuwsblad
PANNENMALEN
In den Gelderschen Achterhoek is het nog algemeen gebruik dat wanneer bij een nieuw huis de pannen worden gelegd, de aanbesteder een zoogenaamd pannenmaal aanricht voor de arbeiders, die daarbij veel jenever te drinken krijgen. De afd.Winterswijk van den Nederlandschen Timmerliedenbond heeft besloten de medewerking van de patroons organisaties in te roepen teneinde deze pannenmalen, welke tot drankmisbruik aanleiding geven, af te schaffen.

R.H.B.S.

DINSDAG 16 JANUARI 1912, Utrechts Nieuwsblad
R.H.B.S.TE WINTERSWIJK.
Zaterdagmiddag werd te Winterswijk uit Den Haag bij den burgemeester telegrafisch bericht ontvangen, dat de R.H.B.S.te Winterswijk in een 5-jarigen cursus zal worden veranderd

Verbrand

14 FEBRUARI 1912

VERBRAND.
Een driejarig dochtertje van den fabrieksarbeider K. te Winterswijk dronk Maandag uit een ketel met kokende koffie.
Het kind is hedenmorgen aan de bekomen brandwonden overleden.

Tussen de buffers gedood

27 FEBRUARI 1912
Overreden.
De 28-jarige Duitsche remmer Friedrich Sassenberg uit Osterfeld is Maandagavond op het station Winterswijk tusschen de buffers van een rangeerenden trein geraakt, en onmiddellijk gedood

Zenuwlijdster

08 mei 1912, N.v.Friesland

Zekere vrouw H. te Winterswijk, een zenuwlijdster, trachtte zich door ophanging om het leven te brengen. Een 10-jarig kind bemerkte het en nog juist bijtijds werd de vrouw losgesneden. Zij is thans naar een krankzinnigengesticht vervoerd.

Betrapt op het “Keizers”

19 JUNI 1912, Graafschapbode

Reeds geruimen tijd werd er op een in aanbouw zijnd huis op “Keizers” alhier hout vermist en kon men den dader niet snappen.
Doch hedenmorgen werd een weduwe, ook op Keizers woonachtig, op heeterdaad betrapt,
’t Is echter voor hare kinderen te hopen dat deze zaak niet vervolgd zal worden.

Ongeval kind Dagelinckx

27 JULI 1912
Dinsdagmiddag had alhier een treurig ongeval plaats. Het 4-jarig zoontje van ‘den heer Dagelinx uit de Misterstraat raakte
onder een houtwagen, waarbij de raderen over het lichaam gingen. Het ongelukkige kind was bijna onmiddellijk een lijk.

Brand Markt 1912

30 JULI 1912
ERNSTIGE BRAND
Dinsdagavond ontstond te Winterswijk brand in den kruidenierswinkel van Zijlstra en Co, terwijl de bediende spiritus stond af te tappen.
Het vat werd dadelijk van de stang geworpen om zoodoende de vlam te blusschen. Het omgekeerde was natuurlijk het gevolg. In een oogwenk stond het geheele gebouw in lichte laaie.
De huisgenooten, vrouw, kind en logeetje, die reeds te bed waren, werden langs een ladder gered, daar de eenige trap reeds vuur had gevat.
De brandweer stond tegenover de vuurzee machteloos. Spoedig sloegen de vlammen over naar het naastgelegen koffiehuis, dat ook reddeloos verloren ging. De brandweer moest zich bepalen tot het nat houden van de belendende gebouwen. Ongeveer 12 uur was men de brand meester, maar den geheelen nacht moesten de naastgelegen gebouwen bespoten worden.
De beide genoemde panden brandden tolaal uit. Verzekering dekt de schade.
De bediende werd bij het begin van den brand bewusteloos. Men vond hem met smeulende kleeren. Gelukkig kon men bijtijds erger voorkomen.
Gistermorgen pas keerde de man tot het bewustzijn terug.

Noot: Het betreft hier het pand v.d. toenmalige nieuwe Kiekeboe-bar (Zijlstra) en het naast gelegen (gesloten) cafe De Kerk (2016)

De Warmte

ZATERDAG 24 AUGUSTUS 1912, Tilburgsche Courant
DE WARMTE
De 82-jarige heer B. te Winterswijk van wien we voor eenige weken meldden dat hij door een zonnesteek was getroffen is thans aan de gevolgen daarvan overleden.

Een Reuzenbrood

ZATERDAG 24 AUGUSTUS 1912, Tilburgsche Courant
EEN REUZENBROOD
In den Gelderschen Achterhoek hebben de bewoners de aartsvaderlijke goede gewoonte bij de geboorte van een kind den gelukkigen ouders een groot krentenbrood aan te bieden. Een ingezetene van Winterswijk werd na deze week verblijd met de geboorte eener dochter.Volgens gebruik werden ter eere der nieuwe wereldburgers kraam geschenken gezonden. Hiertoe behoorde nu ook het krentenbrood, dat maar eventjes een lengte van twee meter en een breedte van bijna een halven meter had! Een record in de Achterhoeksche krentenbroodbakkerij.

Geheimzinnig

DINSDAG 17 DECEMBER 1912, Tilburgsche Courant
GEHEIMZINNIG
Niet minder dan drie  personen zijn uit Winterswijk plotseling verdwenen, de winkelier, V.,de machinist B., en de schoenmaker S.
De winkelier  ging verleden Maandag op reis naar Rotterdam. Men heeft niets meer van hem vernomen. De machinist B. ging vrijdag van huis en werd  in het bosch doodgevonden. Men weet  niet of men met een misdaad of ongeluk te doen heeft. De schoenmaker S. verliet zaterdag zijn woning. Men heeft niets van hem gehoord.

Aangehouden

MAANDAG 23 DECEMBER 1912, Utrechts Nieuwsblad
AANGEHOUDEN.
De Arnhemsche politie heeft den schoenmaker S.uit Winterswijk aangehouden die de vorige week, vermoedelijk in overspannen toestand de echtelijke woning had verlaten en sedert werd vermist. Hij is aan zijn familie overgegeven.

Brand bij Helders

DINSDAG 14 JANUARI 1913, Utrechts Nieuwsblad
Het huis van den schilder Helders te Winterswijk is door onbekende oorzaak afgebrand. Huis en inboedel waren verzekerd.

Door den Trein gedood

WOENSDAG 22 JANUARI 1913, Utrechts Nieuwsblad 
DOOR DEN TREIN GEDOOD.
Door den laatsten personentrein is Maandagavond te Winterswijk overreden mejuffrouw U. aldaar. Ze was terstond dood. De machinist van den goederentrein, die om 12 uur te Winterswijk aankomt, vond haar door midden gereden lichaam.

Arme Jongen.

26 APRIL 1913 Algemeen Handelsblad

Door de politie te Winterswijk word Vrijdag op transport gesteld een 14-jarige knaap uit Huizen (N.-H.), die mEt zijn vader naar Duitschland was vertrokken om daar aan het werk te komen. Het werk bleek den knaap echter te zwaar, om welke reden zijn vader hem zonder reisgeld uit Gladbeck terugzond.
Na een voetreis van 9 uur kwam hij te Winterswijk aan, waar de politie zorgde dat hij de reis op behoorlijke wijze kon voortzetten.

Krullenderk

24 MEI 1913
Meneer van de krante
Weet ie ook hoo dat zit hier in Wenters met het uurloon van de timmerleu.
Naor ik heure is dit veur ne bekwaomen knecht nog altied maor 18 cent.
Miej dugt, dat is op ’t oogenblik veur ne timmerman ne plaggemeejers daghure.
Ak de kranten zoo naoleeze, dan zeek dat de bazen in Grolle 20 cent per uur betaalt en zoo net krieg ik nog een telegram oet Borne , dat daor de timmerleu stakinge oet de veure is en het uurloon is ebracht van 19 op 21 cent. 
En noo meneer van de redagsie kan ik er met de kop neet meer biej hoo de bazen in pleaskes as Grolle en Borne 20 en 21 cent keunt geffen, en hier in Wenters nog wal de hoofdplaatse van den Achterhook maor 18 cent. 
Ik wil hoppen dat hieraan gauw veranderinge kump en dat de bazen zich is met de hande over den boek strieket, en der is ne cent of wat bie doot. 
Veerders bedank ik de baas van de krante veur ’t stuksken papier wat hee veur mien hef afestaoneKrullenderk 
24 Mei 1913

Een Plezierreisje

DONDERDAG 19 JUNI 1913, Utrechts Niuewsblad
EEN PLEZIERREISJE. 
De Winterswijksche politie heeft gisteren op transport naar Zutphen gesteld twee Amsterdamsche jongens van 14 jaar, die het ouderlijk huis ontloopen waren en op goedkoope manier een reisje wilden maken. Hiertoe kropen ze in een kolenwagen, die hen naar Winterswijk bracht, waar ze evenwel werden ontdekt. De politie aldaar droeg nu zorg dat ze naar het ouderlijk huis konden terugkeeren.

Onafhankelijkheidsfeesten

VRIJDAG 18 JULI 1913,Utrechts Nieuwsblad
ONAFHANKELIJKHEIDSFEESTEN.
Te Winterswijk is een groote optocht gehouden voorstellende de blijde inkomste van den Soevereinen  Vorst in 1813 in Winterswijk.Koning Willen 1 met zijn gevolg, bestaande uit v.Hogendorp, v.d.Duyn van Maasdam, Kemper, v.Limburg Stirum, Falk, de Prins van Oranje, adjudanten, officieren en andere militairen, allen gekleed in de uniform of kleeding van die dagen, werd aan den hoek van Groenloschen weg en Prins Hendrikstraat te midden van kanongebulder welkom geheeten door den maire en Raadsleden van Winterswijk, waarbij zich gevoegd hadden een burgerwacht, alsmede vele burgers en burgeressen. Terwijl de klokken luidden werd een omgang door de plaats gemaakt, welke ruim twee uur duurde. Na afloop hield de vorst receptie in het feestgebouw, waarvan een druk gebruik gemaakt. Om  half drie had een zanguitvoering plaats, waarvan pl.m. 2400 kinderen in 2 groepen verdeeld deelnamen. Na afloop vond een ruim onthaal der kleinen in het feestgebouw op kosten der gemeente plaats. Voor de jeugd was bovendien voor genoegzame afleiding gezorgd op de weide van het feestgebouw. De Winterswijkse orchest-vereeniging en de Herdinger kapel gaven ondertusschen een paar concerten. ’s avonds werd vanwege de Ver.Volksfeest een groot vuurwerk gegeven en besloten bals op verschillende plaatsen de feestelijkheden van den dag.

Noodlottige val

ZATERDAG 19 JULI 1913, Utrechts Nieuwsblad
NOODLOTTIGE VAL. 
Tijdens de afwezigheid van haar man viel de vrouw van den kleermaker  Maas te Winterswijk van een klein trapje op de grond. Toen de man thuis kwam, vond hij zijn echtgenoote bewusteloos liggen. Geneeskundige hulp mocht niet meer baten ; want binnen een paar uur was de vrouw overleden.

Kanaal Winterswijk

WOENSDAG 27 AUGUSTUS 1913 , Utrechts Nieuwsblad
KANAAL TWENTHE-ZUTPHEN.
Naar de Zutph. Ct. verneemt is het ontwerpplan van de kanaalverbinding Twenthe- Winterswijk- Zutphen gereed.
Het kanaal is ontworpen ten noorden van de Berkel en het zal meer dan vijf sluizen bevatten. Dit is noodig waar Enschede en Winterswijk ongeveer 36 m pl. A.P. liggen

A.Willink overleden

22 SEPTEMBER 1913
A. Willink. †
In het Diaconessenhuis te Arnhem is Zondag op 57-jarigen leeftijd overleden de heer A. Willink, lid der Provinciale Staten van Gelderland voor het district Aalten, raadslid en oud-wethouder der gemeente Winterswijk en voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Winterswijk.

Overreden

WOENSDAG 08 OKTOBER 1913, Utrechts Nieuwsblad
OVERREDEN. 
Toen de heer W.Kimmels, van Winterswijk, Maandagavond te Lichtenvoorde van zijn wagen wilde stappen, om zijn paard dat bang voor de tram was, bij den teugel vast te houden, bleef hij met zijn voet in het gespan haken. Het paard liep door en de wagen ging K.dwars over het lichaam, zodat hij terstond een lijk was.

Tusschen de Buffers doodgedrukt

DONDERDAG 13 NOVEMBER 1913, Utrechts Nieuwsblad
TUSSCHEN DE BUFFERS DOODGEDRUKT.
De arbeider-remmer H.Wiggemans uit Winterswijk is te Neede tusschen de buffers van een trein doodgedrukt. de ongelukkige, gehuwd en vader van een kind, was onmiddelijk een lijk.

Diphteritis

MAANDAG 19 JANUARI 1914 , Utrechts Nieuwsblad
DIPHTHERITIS
Wegens het epidemisch heerschen der diphteritis heeft het college van Burg. en Weth. van Winterswijk besloten de openbare en bijzondere scholen in de buurtschap Woold voor drie weken te sluiten.

Noodlottige val Batavier

VRIJDAG 23 JANUARI 1914, Utrechts Nieuwsblad
NOODLOTTIGE VAL.
Woensdag is de 31-jarige schilder G.W.v.Lochem, toen hij bezig was in de machinekamer van de bontweverij ” De Batavier” te Winterswijk van een ladder gevallen. Toen de machinist hem vond was hij reeds dood. De man laat een vrouw met 2 kinderen na.

Koninklijk Bezoek

WOENSDAG 22 JULI 1914 , Het Centrum
KONINKLIJK BEZOEK
Men schrijft ons uit Winterswijk:
Gisternamiddag – 6 – uur genoot onze plaats het voorrecht  H.M.de koningin binnen haar muren te zien. Bij gelegenheid van het bezoek aan de Kon.Nederl.Fabriek van Drijfriemen des heeren Prakke te Eibergen, maakte H.M.een rijtoer door den Gelderschen Achterhoek. Aangekomen te Ruurlo met den trein van 4.30 begaf H.M. zich per auto naar Eibergen. Na dit bezoek werden aangedaan Groenlo, Winterswijk, Bredevoort en Aalten, om daarna  via Lichtenvoorde naar Ruurlo terug te keeren, en verder met den trein van 8 uur de reis naar het Loo voort te zetten.
Bij de aankomst van H.M.de koningin, die gezeten was in eene auto, benevens nog een auto voor haar klein gevolg, stond een dicht haag van menschen opeen gepakt langs Groenloscheweg. Minzaam buigend had H.M. een ovatie van het enthousiaste publiek in ontvangst te nemen. Aan het hoera geroep scheen geen eind te komen. Op enkele plaatsen in het dorp werden Haar nog eenige bouquetjes aangeboden, die zij op de meest minzame wijze in ontvangst nam. Door de politie en marechaussee werd het publiek op eerbiedingen afstand gehouden. Door de fabrikanten en verschillende patroons was bij deze gelegenheid vrijaf  gegeven aan hun personeel.
Om 5 uur n.m. werden alle fabrieken stop gezet.

Ontsnapte krijgsgevangenen

MAANDAG 30 NOVEMBER 1914, Utrechts Nieuwsblad
ONTSNAPTE KRIJGSGEVANGENEN
Zaterdag zijn te Winterswijk twee Franse militairen aangekomen, die uit het krijgsgevangenkamp Friedrichsfeld ontsnapt waren. Eeniger hunner lotgenooten, mede ontvlucht, waren door een Duitsche gendarme op aanwijzing van een boer aangehouden

Bebouwing Papenbosch- B.H.Heldstraat

22 JANUARI 1915
De Vereeniging tot verbetering van de Volkshuisvesting heeft 34 woningen gebouwd op het Papenbosch. De gemeenteraad heeft besloten de straat de naam B.H.Heldtstraat te geven.
58 woningen kunnen er in totaal gebouwd worden.
De huurprijzen bedragen 2,05 gulden per week zonder zoldervertrek, 2,25 gulden per week met zoldervertrek.
Woningen rechts v.d. weg hebben een voortuintje.

De Textielindustrie

DINSDAG 02 MAART 1915, Tilburgsche Courant
DE TEXTIELINDUSTRIE
Men schrijft uit Winterswijk “Hbl”:
De textiel-industrie heeft  zich geheel  en al hersteld, ja, het is op vele fabrieken zelfs nog drukker dan voor den oorlog, zoodat onder de textielarbeiders in het geheel geen werkloosheid meer voorkomt. Van Duitsche zijde zijn tal van bestellingen gedaan. Alle voorradige goederen, welke den Duitschen handelaars konden dienen, werden opgekocht en groote bestelingen gedaan, die niet vlug genoeg  geleverd konden worden. ’t Is ons bekend, dat heel veel oud goed dat als onverkoopbaar in de magazijnen lag, door verschillende fabrikanten uit de omgeving aan Duitsche koopers geleverd is. In het bijzonder heeft de fabricage van tricot-goederen een florissanten tijd gehad.

Dodelijk ongeval Misterweg

6 APRIL 1915
DODELIJK ONGEVAL 
Zaterdagmiddag had op den overweg Misterweg der G.O.L.S. een droevig ongeval plaats.
Twee wagens, beladen met steenen, der firma te Siepe & Co., passeerden tegelijkertijd met iemand op een rijwiel gezeten den overweg, als ook een meisje van ongeveer 6 jaar, van zekeren Reusink . 
Ongelukkigerwijs werd het kind door den fietser aangereden,waardoor het juist voor een der wielen van den zwaar beladen wagen kwam te vallen, met het gevolg, dat een der wielen over het hoofd gingen.
Het kind was terstond een lijk en het hoofdje was slechts een vormlooze massa.
Het lijkje werd voorloopig in de machineloods der G. O. L. S. ondergebracht.


Nekkramp

DONDERDAG 08 APRIL 1915, Utrechts Nieuwsblad
NEKKRAMP
Te Winterswijk is ten huize van zekeren G.nekkramp vastgesteld. Een jongen van 14 jaar is reeds overleden.

Zwaar gewond

DONDERDAG 08 APRIL 1915, Utrechts Nieuwsblad
ZWAAR GEWOND
De remmer F.B. te Winterswijk had bij het aankoppelen van den wagon op het emplacement van den Geldersch-Overijsselschen Lokaalspoorweg het ongeluk, met de buffers in aanraking te komen, waardoor hij zeer zwaar werd gerwond

Tusschen de Buffers

DINSDAG 27 APRIL 1915, Utrechts Nieuwsblad
TUSSCHEN DE BUFFERS. 
De arbeider J.Leuverink, te Winterswijk, sedert een paar dagen in dienst der H.IJ.S.M., kwam bij het rangeeren tussen de buffers, met het gevolg dat zijn borstkas werd ingedrukt. Hij kreeg daardoor ernstige verwondingen, die zijn opneming in het ziekenhuis noodzakelijk maakten. Zijn toestand werd echter van dien aard, dat hij naar Arnhem getransporteerd moest worden.

Opsporing van Delfstoffen

VRIJDAG 18 JUNI 1915, Utrechts Niuewsblad
OPSPORING VAN DELFSTOFFEN
De tweede der korte diepboringen, van wege de Rijksopsporing naar delfstoffen uitgevoerd onder Winterswijk is geeindigd. er werd tot een diepte van 130 M geboord met hetzelfde resultaat als bij de eerste boring. De hoop op het vinden van ijzererts is ook dezen keer  niet verwezelijkt, zoodat men de kans op het aantreffen van deze delfstof voor deze streek vrijwel als verkeken mag beschouwen. De boring zal nu meer westelijk voort gezet.

Krentenbrood van Bakker Piek

DONDERDAG 24 JUNI 1915, Utrechts Nieuwsblad
EEN KRENTENBROOD VAN ZES METER.
Door den bakker G.W.Piek te Winterswijk is Dinsdag een krentenbrood  gebakken, dat een lengte had  van……….6 Meter, een breedte van 50 cm. en een gewicht van plm. 200 pond. De reus, een geschenk van enkele vrienden, werd op een langen versierden wagen in optocht naar het huis van een gelukkigen vader gebracht, die deze week met de geboorte eener kleine verblijd was.

Ontvluchtte Krijgsgevangenen

DINSDAG 29 JUNI 1915, Utrechts Nieuwsblad
ONTVLUCHTTE KRIJGSGEVANGENEN.
Gisterenmorgen zijn te Winterswijk 4 ontvluchte krijgsgevangenen aangekomen, drie uit het kamp te Friedrichsfeld en een uit het kamp te Munster. De eerste drie waren drie dagen, de andere 5 dagen onderweg geweest. De ontvluchten zagen er goed uit en gaan zoo spoedig mogelijk weer via Rotterdam, Engeland naar het front.

Gesneuveld Grimmelt

WOENSDAG 14 JULI 1915, Rotterdamsch Nieuwsblad
GESNEUVELD
Bij de weduwe Grimmelt te Winterswijk is bericht ontvangen dat haar zoon den 21sten der vorige maand op het westelijk front in de loopgraven is gesneuveld.

Zilveren Jubileum Hofmeijer

DINSDAG 03 AUGUSTUS 1915, Utrechts Nieuwsblad
ZILVEREN JUBILEUM.
De heer H.A.Hofmeijer, chef van de politie te Winterswijk, vierde Zondag zijn 25-jarig ambtsjubileum. Hij werd door den burgemeester gecomplimenteerd, onder aanbieding van een gouden horloge met inscriptie. Verder werd hij gehuldigd door den wethouder Poppers en den gemeente-veldwachter Lovink, die namens het politiekorps sprak. Tal van geschenken van officieele en particuliere zijde werden hem vereerd.

Dure paarden

VRIJDAG 03 DECEMBER 1915, Utrechts Nieuwsblad
DURE PAARDEN
In het begin van het jaar waren 9 gesmokkelde paarden van zekere Mulder en Snijder uit Winterswijk in beslag genomen. Er volgde een langdurige procedure, die dezer dagen eerst in hoogste instantie beslist werd. De dieren moesten gedurende dien tijd op kosten van het Rijk onderhouden worden. Ze zijn deze week verkocht en hebben f 3495 opgebracht ten voordeele van het Rijk, maar ze hebben het Rijk plm.f 6000 aan verpleging gekost.

Schieten en Vuurwerk afsteken.

25 DECEMBER 1915 , Nieuwe Winterswijksche Courant

De BURGEMEESTER van Winterswijk herinnert de ingezetenen, dat bet verboden is in do kom van het dorp of op do openbare straat of openbaren weg vuurrwapenen af te schieten of vuurwerk af te steken welke feiten bij de Algemeene Politie-Verordening strafbaar gesteld zijn.
Winterswijk, 23 December 1915.
De Burgemeester, G. A. VAN NISPEN.

Blijven we altijd dezelfde knoeiers?

DINSDAG 21  MAART 1916, Utrechts Nieuwsblad
BLIJVEN WE ALTIJD DEZELFDE KNOEIERS?
Door de Rijksambtenaren te Winterswijk is Zaterdag beslag gelegd op een zending van 1860 bevroren eenden, afkomstig uit het overstroomde gebied van Noord-Holland. Het bleek nl. dat slechts voor 1000 stuks consent was afgegeven. De rest werd nu ’s avonds om 10 uur publiek verkocht ten voordeele van het Rijk. De opbrengst was f1-1,40 per paar

Kolennood

WOENSDAG 07 FEBRUARI 1917 , Het Volk
Wegens den kolennood zijn te Winterswijk alle openbare en bijzondere scholen gesloten. Toen nu dezer dagen in een der kooperaties kolenverkoop was, vielen er eenigen flauw door het gedrang; een menigte van 6 a 700 man verdrong zich om van de 200 bonnetjes er een machtig te worden.

Toeslag op weekloon bij Batavier

DONDERDAG 22 FEBRUARI 1917 , Het Volk
Dinsdag ontvingen de arbeiders der bontweverij ” De Batavier” te Winterswijk 10 pct. toeslag op hun weekloon, voor de schade geleden door het kolengebrek. Om dezelfde reden is aan de gehuwde vrouwen verlof gegeven deze week thuis te blijven met behoud van 50 cent per dag.

Weer een Deserteur

ZATERDAG 14  APRIL 1917, Utrechts Nieuwsblad
WEER EEN DESERTEUR. 
Voor eenige weken kwam bij een landbouwer in de buurtschap Kotten (gem.Winterswijk) een 18-jarige Duitsche deserteur aan, die reeds bij het begin als vrijwilliger mede ten strijde was getrokken. Nadat hij de gastvrijheid had genoten van den landbouwer, is de jongen er vandoor gegaan, als blijk van erkentelijkheid een pak kleeren medenemende.

Noodlottig Fietsongeluk

ZATERDAG 29  SEPTEMBER 1917, Utrechts Nieuwsblad
NOODLOTTIG FIETSONGELUK. 
Men meldt ons uit Winterswijk: Donderdagmiddag reed de arbeider O.Tadema, die voor het steuncomite werk verrichtte, per fiets van de buurtschap Woold naar huis. Vermoedelijk kreeg hij onderweg een duizeling, sloeg van zijn fiets af tegen een boom en toen hij een paar minuten later gevonden werd, was de man een lijk. De ongelukkige laat een ziekelijke vrouw met 6 kinderen onverzorgd achter.

Een onschuldige veroordeeld

DINSDAG 27  NOVEMBER 1917, Het Nieuws van den Dag
EEN ONSCHULDIGE VEROORDEELD
In het begin van Juni vermiste een landbouwer te Winterswijk uit zijn dicht bij de grens gelegen weide een koe. Het door de poltie ingestelde onderzoek toonde aan, dat de verdwenen koe over de grens was gesmokkeld. Weldra bleek, dat twee Duitschers de koe in Duitschland hadden verkocht. Deze beide personen verklaarden, de koe gekocht te hebben van zekeren G, een landbouwer, wonende vlak bij de Duitsche grens, onder Winterswijk.
Ook verklaarden ze, dat G. de koe gestolen had, terwijl zij precies wisten mee te delen de omstandigheden, waaronder de diefstal had plaats gehad.
G.werd toen verdacht van den diefstal en gearresteerd, niettegenstaande hij steeds zijn onschuld volhield. Voor de rechtbank te Zutphen waren o.m. als getuigen gedagvaard de beide Duitschers. De een telegrafeerde niet te kunnen komen, daar hij een been gebroken had. De ander was wel verschenen en legde eenzelfde verklaring af als vroeger aan de politie. Op grond van deze pertinente verklaring, die geheel overeenstemde met de omstandigheden waaronder de diefstal had plaats gehad, werd G.veroordeeld tot 1 1/2 gevangenisstraf. Bekl.kwam in hooger beroep  en bleef ook voor het Hof ontkennen, waar hem evenwel de positieve verklaring der beide Duitschers werd voorgehouden.
Toen werden op verzoek van den verdediging, mr.de Jonge, uit Zutphen, een aantal getuigen a decharge gehoord, allen Duitschers. Dezen kwamen verklaren, dat de beide bovengenoemde twee Duitschers een paar beruchte individuen waren, die herhaaldelijk reeds waren veroordeeld. Zij hadden vol trots verteld hoe mooi of zij G. er hadden ingedraaid voor den door hen zelf gepleegden diefstal. De eene Duitscher, die voor de rechtbank te Zutphen niet was verschenen, had eerst onderzocht of hij een eed moest afleggen. Daarom was hij niet als getuige verschenen. Onwaar was het, dat hij een been had gebroken. 
Beiden hadden het nu maar veiliger gevonden, niet als getuigen te verschijnen.  Het Hof, dat zichtbaar onder den indruk was van het geval, begaf zich in raadkamer en gelastte daarna de heropening der instructie (thans tegen de beide Duitschers, waarvan de een zich dus ook aan meineed had schuldig gemaakt) en beval tevens, dat G., die nu reeds 3 1/2 maand onschuldig in den kerker heeft gezucht, onmiddellijk in vrijheid zal worden gesteld.

Stop Gezet

VRIJDAG 30  NOVEMBER 1917, Utrechts Nieuwsblad
STOP GEZET. 
De fabrieken der N.V. bontweverij De Batavier te Winterswijk zullen worden stopgezet wegens gebrek aan steenkolen.

Een verboden Bergplaats

DONDERDAG 03  JANUARI 1918 , Utrechts Nieuwsblad
EEN VERBODEN BERGPLAATS.
Te Winterswijk hebben de Kommiezen in de locomotievenloods van de Duitsche Staatsspoor een verboden bergplaats ontdekt in met platen bedekte putten. Men vond  daarin 45 KG. harde zeep, 4 KG. chocolade, 2 KG.boter enz.

Philantroop

29 MAART 1918, N.v.h.Noorden
Een huiseigenaar te Winterswijk — een philanthroop en dus een unicum — heeft aan alle huurders van zijn woningen bericht gezonden, dat hij met het oog op de moeilijke tijdsomstandigheden de huur voor allen met f 10…. verlaagt.

GROOTE SPOORWEGRAMP WEESP

13 SEPTEMBER 1918 De Courant

41 DODEN EN 42 GEWONDEN

WINTERSWIJK.
Het spoorwegongeluk te Weesp heeft ook uit onze plaats 2 slachtoffers geëischt. De heeren S. Toebes (48), Gemeente-Secretaris en S. H. Meerdink (52), winkelier, van jeugd af aan boezemvrienden, die Vrijdagmorgen met de eerste trein naar Amsterdam waren vertrokken om eenige dagen vacantie te genieten, hebben dit uitstapje met den dood moeten bekoopen. Ze zaten in eender voorste wagens, die geheel verpletterd werd. Beiden bekwamen zoodanige verwondingen, dat ze aanstonds een lijk waren.

De Eieren

27 SEPTEMBER 1918, Het Volk
DE EIEREN
Als een bewijs, hoe er thans gespekuleerd wordt in eieren, “vermeldt het “N.v.d.D” dat een gelegenheidskooper ergens in het Oosten van ons land niet minder dan 27000 stuks opgekocht heeft, voor den abnormalen prijs van 27 1/2 cent per stuk.
Verleden week werden de eieren nog betaald met 14 cent per stuk, thans noteert de Pluimveeklub ’De Graafschap” te Winterswijk reeds 21 cent per stuk, terwijl men in Aalten al 26 cent betaalt.

Brand Molen Misterweg

DINSDAG 25 FEBRUARI 1919, Het Volk
BRAND
In den nacht van Zaterdag op Zondag brandde te Winterswijk aan de Misterweg de groote stoomkorenmolen van den heer H. totaal af. Ook de zich daaraan bevindende houtzagerij beliep ernstige schade. Het was een indrukwekkend schouwspel toen de vlammen uit de circa 25 M. hooge kap omhoog sloegen, en de as met wieken met donderend geraas omlaag stortten. Oorzaak onbekend. Verzekering dekt de schade.

Geen Bedsteden meer

DONDERDAG 1 MEI 1919 , Rotterdamsch Nieuwsblad
GEEN BEDSTEDEN MEER
De gezondheidscommissie voor het district Winterswijk heeft besloten bij het gemeentebestuur dier plaats aan te dringen op het opnemen in de bouwverordening van een bepaling waarbij het aanbrengen van bedsteden verboden wordt.

J. Cöllen †.


17 JUNI 1919, Alg.Handelsblad
Men meldt ons: . •
Op 63-jarigen leeftijd is te Winterswijk overleden de heer J. Cöllen. gedurende, 36 jaar organist b.j de Ned. Herv. Kerk-aldaar.
Als zoodanig was hij een man van erkende bekwaamheid, wiens spel door ieder ten hoogste geroemd werd.
Even .zooveel jaren was hij directeur van de Gemengde Zangvereenjging , “Caccilia” afd. Winterswijk der Maatschappij van Toonkunst en sedert zijne oprichting ook directeur van Winterswijks Mannenkoor.
Vanaf de stichting der Rijksnormaalschcol in 1908 was hij belast met het onderwijs in den zang.terwijl hij tevens gemeentelijk muziekonderwijzer was.
Tal van ingezetenen, vooral uit de betere kringen hebben aan hem hunne muzikale vorming’ te danken.

Sigaretten smokkelen Kotten

11 JULI 1919
KOTTEN: SIGARETTENSMOKKEL 
Schijnbaar ontging het Zondagmorgen den scherpen blik van den b. g. kommies v. D. uit Winterswijk niet, dat twee schoonzusters van hier, uit de kerk huiswaarts fietsende, zich schuldig maakten aan verboden vervoer.
Medegenomen ter visitatie, kwamen bij ieder 500 sigaretten van onder de kleederen te voorschijn.
Natuurlijk moesten de kerkgangsters het den laatsten tijd zeer in trek zijnde smokkelartikel achterlaten en kreeg elk bovendien een prentje.

70.000 Sigaretten

MAANDAG 14 JULI 1919, Rotterdamsch Nieuwsblad
70.000 SIGARETTEN
Door de buitengewone kommiezen alhier zijn 4 smokkelaars uit Winterswijk aangehouden, die niet minder  dan 70.000 sigaretten over de Duitsche grens wilden brengen.

Door den Trein verongelukt

MAANDAG 16 FEBRUARI 1920, Utrechts Nieuwsblad
DOOR DEN TREIN GEDOOD
Te Winterswijk is de spoorwegarbeider R. te Miste, vader van vijf kinderen, door een trein overreden en gedood.

Het Duitsche geld en de Spaarbank

DONDERDAG 22 APRIL 1920, Utrechts Nieuwsblad
HET DUITSCHE GELD EN DE SPAARBANK.
Te Winterswijk doet zich het volgende geval voor bij de Nutsspaarbank. Tal van personen hebben bij genoemde bank Duitsch geld ingelegd dat tegen de toemalige koers is ingenomen. Wanneer nu het geld opgevraagd wordt, ontvangen de menschen de Mark niet tegen 58 of 59 cent, maar tegen 40. Daar er vele personen bij betrokken schijnen, die door deze maatregel belangrijke schade ondervinden, is er een vergadering gehouden, waar een raadslid voor belanghebbenden is opgetreden. Het wachten is nu op het antwoord, dat het hoofdbestuur van het Nut zal geven. Mocht deze kwestie niet ten genoege der inleggers beslist worden, dan zal men over gaan tot een proces.

De inkomene Rechten

MAANDAG 03 MEI 1920, Utrechts Nieuwsblad
DE INKOMENE RECHTEN.
Te Winterswijk is een vliegmachine, uit Duitschland komende, geland wegens benzine gebrek. De vlieger wilde zijn reservoir vullen, maar werd hierin verhinderd door de politie. Spoedig waren ook belasting-ambtenaren aanwezig, die beslag op het toestel legden. Nadat de invoerrechten betaald zijn, zal de vlieger zijn reis kunnen vervolgen. De machine was bestemd voor iemand te Amsterdam.

Noodlottig schot

DINSDAG 18 MEI 1920 , Utrechts Nieuwsblad
NOODLOTTIG SCHOT.
Zondagmorgen was de 21-jarige Nijenhuis in ’t Woold onder Winterswijk bezig met een buks op houtduiven te schieten. Door het vallen van het vuurwapen ging het schot af, hetwelk hem in de borst trof. Eenige oogenblikken later overleed hij.

Opsporing van Delfstoffen Tuunte

WOENSDAG 04 AUGUSTUS 1920, Utrechts Nieuwsblad
OPSPORING VAN DELFSTOFFEN
Voor rekening van het Rijk zijn in de omgeving van Winterswijk 4 boringen gedaan naar kalizouten door de Heerlensche Maatschappij. In de Tuunte, vlak bij Winterswijk, is men – naar het Hbl. meldt – tot 75 M. gegaan en was de ligging der lagen ongeveer gelijk aan die in Kotten, waar voor eenigen jaren geleden ook reeds boringen gedaan zijn. De laatste boring is gedaan tot op een diepte van 220 M. Behoudens wat klei werd tot genoemde diepte niet anders aangeboord dan kwarts. De volgende boring heeft plaats onder de gemeente Lichtenvoorde, terwijl dezen winter een grooteren toren zal arriveeren tot het doen van diep-boringen. In de buurtschap Kotten is de maatschappij ” De Vulkaan” uit Arnhem bezig met het opsporen van kalkmergel. Deze moet hier zoo dicht aan de oppervlakte liggen, dat ze aan de steile kanten van beekjes soms zichtbaar is.

Een tuindorp in Winterswijk

21 AUGUSTUS 1920, Het Vaderland

Ontwerp van Ir. W.K.de Wijs
Steeds meer dringt in het binnenland en buitenland het besef door, dat het tuindorp een uitkomst is voor de woningellende.
Na de samenknotting der steden moet een uitrafeling komen en het is eerste taak der overheid door een goeden verkeerstoestand dit mogelijk te maken.
Ja, het wordt de vraag of niet boven de bouwsubsidie gaat het verstrekken van goed tuindorpterrein met een snel en voldoend verkeer tussen moederstad en tuindorp.

Wij hebben hier reeds uitvoerig de Rotterdamsche tuindorpen en het Zaandamsche tuindorp besproken. Voor den Haag konden wij dat nog steeds niet doen, omdat er geen tuindorp is, maar de aankoop van de
Roggewoning door een energieken bouwondernemer verlevendigt onze hoop.

Thans hebben we het genoegen, een en ander van een tuindorp te Winterswijk te vertellen. Het is geen ontwerp meer, maar het plan bevindt zich reeds in staat van uitvoering.
Het gaat uit van de Vereeniging tot verbetering van de Volkshuisvesting in de gemeente Winterswijk.
De Vereeniging wilde niet alleen voor het heden, maar ook voor de toekomst voorziening treffen en daarom zag zij uit naar een terrein, dat een zeer ruim bouwplan mogelijk maakte.

De Raad hielp en onteigende, toen eenige eigenaars onbehoorlijk van hun bouwgrond wilden profitceren.
Toen de grond, althans genoeg voor de eerste behoefte- het onteigeningsproces is nog niet afgeloopen- verkregen was is, den ingenieur, W. K. de Wijs te Enschede, het ontwerpen van het bouwplan en van de woningen opgedragen.

Het situatieplan doet zien, hoe dit geschiet is.
De groote verkeersweg, die het terrein in Noord-Zuidrichting doorsnijdt,
heeft een breedte van 15 M., de aansluitende woonstraten meten 10 M.in de breedte.
Er is overigens voor veel boom aanplanting, plantsoen en tuin gezorgd.
Op het heele terrein kunnen 300 woningengeplaatst worden. Er is gestreefd naar zooveel mogelijk afwisseling.
Men vindt de verschillende typen hier afgebeeld.
Uit den plattegrond ziet men, dat aan de door de Regeering gestelde minimum-eischen is voldaan maar tevens getracht werd, meer te geven en vooral de geriefelijkheid en gezelligheid zoo groot mogelijk te maken.

De grootste typen A, B en D zijn bestemd voor de wat meer welgestelde arbeidersgezinnen. De typen A en D eigenen zich door de aanwezigheid van 4 slaapkamers in ’t bijzonder voor grootere gezinnen.
Het type D is door zijn grootere breedte geschikt voor bebouwing van minder diepe terreinen.
Do typen C en E zijn arbeiderswoningen van middelbare grootte, welke door hun doelmatige indeeling toch door vrij groote gezinnen (8 a 9 personen) bewoond kunnen worden.
Het type F is de kleinere arbeiderswoning, bestemd voor gezinnen met een meer beperkt inkomen of wel voor kleine gezinnen.
De zitkamer of „mooie” kamer ontbreekt hier; evenwel bestaat de slaapruimte, evenals bij de typen van middelbare grootte, uit 3 slaapkamers.

Boven de slaapkamers op de verdieping bevinden zich vlieringen, welke voor berging gebruikt kunnen worden.
De woningen zljn van de noodige kasten voorzien; in woonkamers, waarin geen muurkast aanwezig is, zijn buffetkasten gedacht.
Onder de trap bevindt zich in elke woning een verdiepte kelderkast, van ventilatie voorzien.
In de bergplaats, bevindt zich een kolenhok, terwijl met het opbergen van een rijwiel rekening gehouden is. De trappen en zolderportalen zullen door een dakraam verlicht worden.
De huurprijzen, zullen in verhouding tot de grootte der woningen en in verband met de exploitatierekening gemiddeld moeten
bedragen:

Type A, f 4.00 per week
Type B, f 3.80 per week
Type C, f 3,20 per week
Type D, f 4,00 per week
Type E, f 3.00 per week
Type F, f 2,50 per week

Verder zullen voor verschillende varianten van deze hoofdtypen nog tusschenliggende huurprijzen berekend worden, terwijl bij verschillende woningen de stand en de grootte van het terrein van invloed op de huur
zullen zijn.
Met den bouw van het eerste honderdtal woningen is reeds begonnen, terwijl spoedig met dien voor het tweede honderdtal een aanvang gemaakt zal worden.
Bovenstaande bijzonderheden en afbeeldingen zijn ons verstrekt door Ir. L van den Breggen en ’t Technisch Gemeenteblad, waarvoor wij beiden vriendelijk dank zeggen.
Zoodra de eerste honderd huizen gereed zijn, hopen we zelf eens met de camera te gaan kijken en een totaal indruk van dit tuindorp te geven.
Het tuindorp heeft onze bijzondere belangstelling.Tuindorp ‘Scholtenenk’

31 AUGUSTUS 1920, Graafschapbode

De woningbouw op „Scholtenenk” nadert zijne voltooiing wat het eerste honderdtal woningen betreft en enkele woningen daarvan zijn reeds betrokken. Het geheel maakt een gunstigen indruk en met groote belangstelling zal door ingezetenen en vreemdelingen de nieuwe wyk in oogenschouw ‘genomen worden.
Tot het bouwen van het tuindorp nam de secretaris der „Vereeniging tot Verbetering van de Volkshuisvesting” het initiatief.
Dat denkbeeld is ten uitvoer gebracht door den architect den heer Ir. ,W.K. de Wijs te Enschede, die alle eer van zijn ontworpen bebouwingsplan heeft Aan deze personen en zij, die verder een werkzaam aandeel aan het mooie plan genomen hebben, komt zeker een woord van lof toe.
Het tuindorp van Winterswijk kan met die in andere gemeenten zeker, wat aesthetica en archituur betreft, wedijveren.

Fabrieksongeluk

DONDERDAG 16 SEPTEMBER 1920 , Utrechts Nieuwsblad
FABRIEKONGELUK
De arbeider Bannink, werkzaam op de steenfabriek van de firma te Siepe en Scholten te Winterswijk werd door de as van een machine gegrepen en eenige malen rondgeslingerd. De man verkeert in hoogst bedenkelijken toestand.

Gearresteerd

MAANDAG 04 OCTOBER 1920, Utrechts Nieuwsblad
GEARRESTEERD.
Te Winterswijk zijn twee Duitschers gearresteerd, de 29-jarige P.B.B. en de 25-jarige F.L.B., twee broers. Volgens hun opgave zijn zij in Nederland gekomen om werk te zoeken. Bij hun aanhouding door de politie te Winterswijk trachtte een hunner aan de politie een revolver te ontwringen. Op hen werden gevonden f 5000 aan geld, ontvreemd op het postkantoor van Hattem, boter, gestolen te Terwolde, gouden en zilveren voorwerpen, gestolen in de buiten-societeit te Deventer, twee revolvers en electrische zaklantaarns. Het schijnt vast te staan – aldus wordt aan de N.Rott.Cour. gemeld – dat zij te Diepenveen,Brummen, Deventer, Hattem en Terwolde hebben ingebroken. Een jachtopziener uit Diepenveen herkende hunner als den man, die op hen geschoten heeft. Bovendien houdt men hen voor de daders van inbraken en diefstallen te Rijssen bij de familie Van Heel, te Wierden, te Zutphen en te Lichtenvoorde, waar vier inbraken werden gepleegd, een poging tot inbraak werd gedaan, en een veldwachter met een revolver bedreigd. Te Deventer hebben zij, behalve in de buiten-societeit nog ingebroken in de zuivelfabriek van de firma Lugard en pleegden zij rijwieldiefstallen. Te Zwolle hebben zij getracht in te breken in de zoutfabriek.

Snippers

DONDERDAG 18 NOVEMBER 1920, Utrechts Nieuwsblad
SNIPPERS:
Het echtpaar B. te Winterswijk heeft ook al weer bij gebrek aan een woning intrek moeten nemen in een kippenhok.


Lees verder

Kranten 1901-1910
Bron:www.delpher.nl

Examen Apothekersbediende


MAANDAG 17 JUNI 1901, Utrechts Nieuwsblad
EXAMEN APOTHEKERSBEDIENDE. Arnhem.
Geex.3 vrouwel. cand. waaronder H.J. Manschot van Winterswijk.

Vermist H.Streek

DONDERDAG 24 OKTOBER 1901, Utrechts Nieuwsblad
VERMIST
Maandag vernam men dat een te Amsterdam, ook aan de Beurs, goed bekend handelaar in graan, de heer H.Streek, uit Winterswijk, wordt vermist. Wij meenden er geen ruchtbaarheid aan te moeten geven, omdat we een kennisgeving van de familie niet wilden vooruitloopen. Thans vinden we in het ” N.v.d.D.” het volgende bericht, uit Winterswijk ontvangen, dat wij nu zonder bezwaar overnemen: ” Dinsdagmorgen, de vorige week, vertrok van Winterswijk de heer H.S. voor zaken naar verschillende plaatsen in de Betuwe, met het voornemen Woensdagavond terug te komen. Tot heden is hij evenwel niet terug gekomen en heeft men niets meer van hem gehoord. Onderzoek door familie en politie ingesteld op de plaatsen welke door hem zouden bezocht worden, hebben tot geen uitkomst geleid. Voor het bezoeken van de kleine niet aan het spoor gelegen plaatsen, maakte hij gebruik, tot dat doel medegenomen fiets. Men vermoedt, dat hem een ongeluk is overkomen. ” Het geval wekt hier groote deelneming.” Wij kunnen hieraan toevoegen dat de heer S. maar een arm heeft en waarschijnlijk in bezit van veel geld was.

Dienstbode krijgt bezoek

VRIJDAG 10 JANUARI 1902, Nieuwe Tilburgsche Courant
Men meldt uit Winterswijk:
Mijnheer en Mevrouw waren uit, de dienstbode zat alleen thuis. Plotseling ziet een der buren een manspersoon door den tuin sluipen. Onraad vermoedende wordt een politieagent gewaarschuwd, die op zijn beurt zijn chef van het zaakje kennis geeft. De afwezige bewoners ontvangen insgelijks bericht, dat zich een dief in hun huis ophoudt, terwijl zich onderwijl een aantal menschen voor ’t bewuste huis verzameld hebben en zelfs de marechaussee niet ontbreekt. De bewoners, intusschen aangekomen treden binnen en wat bleek? De meid had bezoek van haren vrijer.

Aleida Thoden van Velzen

11 JANUARI 1902

Heden overleed , in den ouderdom van 45 jaren, mijne geliefde Echtgenoote ALEIDA THODEN van VELZEN.
Winterswijk, 8 Januari 1902.
E. HAITSMA MULIER.
Eenige kennisgeving.

Ongeval Fabriek Willink en Paschen

VRIJDAG 21 FEBRUARI 1902, Nieuwe Tilburgsche Courant
Gister had te Winterswijk in de fabriek der heeren Willink & Paschen een treurig ongeluk plaats. Een 14-jarig arbeider, A.L.,geraakte met zijn hals beklemd tusschen een touw en een as, waarover dit touw liep. Was het touw niet door de spanning gebroken, dan was de knaap gewurgd. Helaas is hij aan de bekomen wonden toch heden overleden.

Lezing niet toegestaan

MAANDAG 14 APRIL1902, Het Nieuws van den Dag
Te Winterswijk zal de Heer Mr.P.J.Troelstra een politieke lezing houden. Het societeitlokaal wordt echter niet beschikbaar gesteld en ook het feestgebouw kan niet gehuurd worden, wijl het bestuur van (Volksfeest) er bezwaar in vindt om hetzelfde gebouw, waarin jaarlijks de Koninginnefeesten worden gevierd, af te staan voor eene propaganda- bijeenkomst voor de Sociaal-democratische Arbeiderspartij. Vermoedelijk zal het nu wel eene bijeenkomst in de open lucht worden.

Landbouwtentoonstelling Winterswijk

VRIJDAG 13 MAART 1903, Utrechts Nieuwsblad
LANDBOUWTENTOONSTELLING TE WINTERSWIJK
Deze tentoonstelling zou, zooals vroeger gemeld is, gehouden worden op 16,17 en 18 September 1903. Ingevolge een ingekomen verzoek van de vereeniging tot bevordering der paardenfokkerij in Nederland, die op dien datum een tentoonstelling houdt in Den Haag, zal de expositie te Winterswijk gehouden worden op 9,10 en 11 September. Door de H.IJ.S.M. en de Staatsspoor worden faciliteiten toegestaan voor het vervoer van vee, wagens,enz. De eerste geeft gratis vervoer voor heen en terug, de laatste voor terugreis. Extra treinen zullen waarschijnlijk loopen. Van den heer H.C.J.Willink is een zilveren medaille ontvangen. Vermoedelijk zal dispensatie van invoerrechten verleend worden voor buitenlandsche zendingen van vee,enz. en vanwege H.M.de Koningin en de Koningin-Moeder zijn zilveren medailles toegezegd.

Landbouwersbond 1903

WOENSDAG  25 MAART 1903, Nieuws van de Dag
FINANCIELE BERICHTEN
De Cooperatieve Landbouwersbond te Winterswijk telt thans 530 leden, verdeeld over 40 afdeelingen. In 1902 werd verkocht voor een bedrag van f 113.369,93, terwijl eene winst werd behaald van f 10.788,03. Ingekocht was er voor eene som van f 120.392,68. In het reservefonds wordt f 5005,74 gestort, dat voor de uitbreiding van het handelskapitaal wordt aangewend. In het geheel werd 333 waggon a 10000 KG gekocht aan voeding en meststoffen. De entree voor nieuwe leden bedraagt f 2,50

Landbouwtentoonstelling te Winterswijk

MAANDAG  24 AUGUSTUS 1903, Nieuws van de Dag
LANDBOUWTENTOONSTELLING TE WINTERSWIJK
In de gisteren te Winterswijk gehouden vergadering van de Regelingscommissie den a.s. landbouwtentoonstelling, werd medegedeeld, dat van  H.M.de Koningin-Moeder bericht was ingekomen, dat H.M. verhinderd was de tentoonstelling bij te wonen. Van den Minister van Oorlog kwam bericht, dat ZEx. geen bezwaar had een bespanning artellerie te zenden met postduiven. Prins Hendrik zal  den 10en  Sept. van 10-4 uur te Winterswijk vertoeven. Aan Z.K.H. zal alsdan in de societeit “De Vrijheid” een dejeuner worden aangeboden. Den avond van dien dag  zullen een of meer extra treinen in de richting van  Zutphen  loopen.

Landbouwfeesten te Winterswijk

WOENSDAG 09 SEPTEMBER 1903, Nieuws van de Dag
LANDBOUWFEESTEN TE WINTERSWIJK
De Geldersch-Overijselsche Maatschappij van Landbouw houdt dit jaar haar algemeene vergadering te Winterswijk. Het is de gewoonte, dat de ontvangende afdeeling tegelijkertijd een tentoonstelling organiseert.. De Geld.-Overijselsche treft het bijzonder dit jaar; want in Winterswijk heeft men er verstand van iets op touw te zetten. ’t Zal niet alleen met de tentoonstelling in orde zijn – dit hebben wij nu al gezien – maar de van elders samengekomen, die veroordeeld, neen: uitverkorenen zijn hier eenige dagen door te brengen, zullen zich na gewerkt of gezien en geleerd – en soms afgeleerd – te hebben, niet behoeven te vervelen ook. En wat ook iets zegt: in een plaats als Winterswijk leeft alles het leven der Maatschappij  en der feestvierende afd.mede in dagen zooals nu op handen zijn. Wij hebben al een kijkje genomen op het terrein, waar op Woensdag, Donderdag en Vrijdag de zeer uitgebreide tentoonstelling gehouden zal worden. Alles is of liever allen zijn druk in de weer om de laatste hand te leggen aan tenten, omheiningen, versieringen enz. De landbouw-werktuigkunde zal op buitengewoon groote schaal vertegenwoordigd zijn en dat ook in de rubrieken van paarden, vee, land- en tuinbouw producten, zuivelbereiding, hoefbeslag, onderwijs, enz. Verbazend veel zal worden ingezonden, dit bewijst ons de catalogus, die een klein boekdeel vormt, zoo dik, dat wij er de advertentiepagina’s al vast hebben uitgescheurd om niet zooveel last van dat dikke ding te hebben in onzen binnenzak. Wij hopen van harte, dat mooi weder de tentoonstelling en de feestelijkheden zal begunstigen; want dat verdienen de talrijke en uitgebreide commissien hier. En leuke, prettige lui, dat het hier zijn. Enfin, daar zullen wij deze week meer van kunnen vertellen. Nu zouden wij ons moeten wagen aan voorspellingen en de volgende dagen zullen wij komen met feiten. En eigenlijk is hier geen sprake van (wagen); want wij kennen onze Pappenheimers. Hoe? Ja, dat is ons geheim. En zoo vormen wij de clou van de tentoonstelling; stel u voor, een verslaggever, die er een geheim op nahoudt. Na veel prettige ontmoetingen en aangename kennismakingen – dit laatste niet tusschen aanhalingsteekens –  begaven wij ons naar het Gemeentehuis, waar het Dag.Best. en de afgevaardigden namens het gemeentebestuur werden ontvangen met een kort, maar hartelijk woord van den burgemeester, eere-voorzitter van het tentoonstellings-comite. Deze zeide, dat Winterswijk het besluit om hier de algem.verg. te houden, met vreugde heeft begroet. De gemeente en de afd.Winterswijk der Maatsch., belichaamd in de verschillende commissien, hebben zich beijverd den van elders gekomenen een waardig ontvangst te bereiden. Alle krachten zijn ingespannen om het nuttige met het aangename te verenigingen. Gaarne roept hij allen, die hier bijeen zijn, het welkom toe in deze gemeente, die op het gebied van ontginning en cooperatie in de voorsten gelederen staat. Met den wensch dat de arbeid der algemeene vergadering moge strekken tot heil van den landbouw eindigt hij. Na het aanbieden van den eerewijn neemt de voorzitter der Geld.-Ov. Maatsch.van Landbouw het woord. Hij weet dat in Winterswijk voor de Maatschappij vele harten warm kloppen; de ingezetenen zijn haar zeer genegen; daarvoor zijn de woorden van den Burgemeester een eigenlijk overtollig bewijs. Hij dankt voor de hartelijke ontvangst en legt er den nadruk op, dat de afd.Winterswijk niet de minste is onder haar zusters. Daarom ziet hij de algem.verg. gaarne hier gehouden. Winterswijk heeft steeds een open oog voor de belangen van den landbouw; dat hebben de afgevaardigden van deze afd.naar de algem.verg. dikwijls bewezen. Met een gevoel van dankbaarheid bezield, wil hij eindigen met den heilwensch:
LEVE WINTERSWIJK. 
Na de korte ontvangst ten gemeentehuize werd een korte hoofdbestuurs-vergadering gehouden in de societeit op den Zonnebrink.

Landbouwfeesten te Winterswijk II

10 SEPTEMBER, De Nieuwe Courant

Precies op tijd, om 10 uur 8, kwam hedenmorgen, per gewonen trein, Z. K. H. Prins Hendrik alhier aan, om het voorgenomen bezoek aan de tentoonstelling te brengen. Op het perron waren ter begroeting aanwezig de burgemeester, de heer E. Haitsma Mulier; de rentmeester van het kroondomein, de heer Roelvink; de directeur-generaal van Landbouw, de heer Lovink, en de afdeelingsvoorzitter, de heer Ten Houten.
Het perron was prachtig versierd met bloemen en vlaggen.
De Prins, gekleed in klein tenue-generaals uniform, was vergezeld van twee adjudanten.
Nadat de burgemeester Z. K. H. welkom had geheeten, stelde hij in de keurig versierde wachtkamer de andere heeren en de verder aanwezige autoriteiten aan den Prins voor.
Hierna steeg Z. K. H. in een met vier paarden bespannen hofrijtuig. Naast den Prins nam plaats de heer Ten Houten, tegenover hem de heer Lovink en een adjudant, terwijl de burgemeester, in een afzonderlijk rijtuig gezeten, den stoet opende. De stoet werd gesloten door vier bereden marechaussee.
Op het Stationsplein had zich veel publiek verzameld, dat den hoogen bezoeker met levendig gejuich begroette.Ook op zijn verderen tocht werd
Z. K. H. door een talrijk publiek opgewacht en toegejuicht. Na een rit door het dorp maakte de Prins een rijtoer door de boschrijke omstreken.
In het café Boer Balink werd den Prins een lunch aangeboden door de afdeeling-Winterswijk van de Gelder sch- Overijselsche Mpij. van Landbouw. Met Z. K. H. zaten twintig genoodigden aan.
Aan tafel werd niet getoost.
Na de lunch bracht de Prins een bezoek aan de tentoonstelling, waarbij Z. K. H. werd rondgeleid door de heeren Ten Houten en Lovink. De voorzitters en secretarissen der verschillende afdeelingen van de tentoonstelling werden aan Z. K. H. voorgesteld,
Bij aankomst van den Prins op het feest terrein werden 621 rijkspostduiven losgelaten.
Wegens de drassige wegen werden de bekroonde dieren niet in den ring, doch voor het feestgebouw geleid.
Door den schier aanhoudenden hevigen regen en wind, droeg het koninklijk bezoek niet het feestelijk karakter, dat men er aan had willen
geven. De tentoonstelling is verlengd tot Zondagavond.

Anti-Suiker-Accijnsbond

MAANDAG 02 NOVEMBER 1903, Nieuws van den Dag
Tot bestuurslid van den ANTI-SUIKER-ACCIJNSBOND is Vrijdag  te Utrecht gekozen de heerB.HELDT, te Winterswijk.

Inspectie woningen

MAANDAG 02 NOVEMBER 1903, Het Nieuws van den Dag
Te Winterswijk zijn op aanwijzing der gezondheidscommissie eenige woningen geinspecteerd. De inspecteur deelde mede dat er geen termen tot afkeuring aanwezig waren, wijl licht en lucht van alle kanten voldoende kunnen binnenkomen.

Gevraagd: Bouwkundig-opzichter

DINSDAG 03 NOVEMBER 1903, Het Nieuws van den Dag
ADVERTENTIE:                 BOUWKUNDIG-OPZICHTER
Gevraagd: een BOUWKUNDIG-OPZICHTER.,tijd., bij Schoolbouw; Salaris f 60,- per maand, in dienstreding dadelijk. Br.met get.aan den Architect H.VAN DER SCHAAF te Winterswijk.

Dr.Manschot

DINSDAG 01 DECEMBER 1903, Het Nieuws van den Dag
Door de Geneeskundige Staats-Commissie te Amsterdam zijn bevorderd tot arts:
G.W.Manschot, geb.te Winterswijk.

Benoeming Mej.Kleinhoonte

DINSDAG 15 DECEMBER 1903, Het Nieuws van den Dag
BENOEMD:
Tot onderwijzeres te Winterswijk aan School L. Mej.Kleinhoonte, Arnhem.

Te Huur Villa’s

ZATERDAG 02 JANUARI 1904, Het Nieuws van den Dag
WINTERSWIJK (GELDERLAND)
BOUWVEREENIGING “DE BREE” te Winterswijk heeft TE HUUR:
1 VILLA, huurprijs f 425,- te aanvaarden 1 Mei e.k.
1 VILLA, huurprijs f 300,- te aanv.1 Febr.e.k. of vroeger.

Verhuis G.C.Schut

WOENSDAG 8 JUNI 1904, Nieuwe Winterswijksche Courant
VERHUISD: G.C.SCHUT Mandenmaker
Van de Spoorstraat naar de Meddoschestraat.
Naast C.H.Kappers.
n.b. Aan hetzelfde adres een VLUGGE JONGEN gevraagd.

Diefstal wijn en likeur

15 JUNI 1904, Nieuwsblad van het Noorden

Diefstal aan ’t spoor.
Aan het station der G. O. L. S. te Winterswijk is Zondag een diefstal ontdekt van een groot aantal flesschen wijn en likeur, ter vervoer bestemd.
Als verdacht hiervan zijn gearresteerd één ladingmeester en vier wisselwachters-arbeiders, uitmakende de nachtploeg, welke gezamenlijk zich aan de dranken hadden tegoed gedaan.
Alle vijf zijn geschorst in hun dienst. Na voorloopig verhoor zijn de ladingmeester H. en de wisselwachter-arbeider S.in arrest gehouden, terwijl de drie anderen weer op vrije voeten zijn gesteld.

Benoeming J.F.Stubbe

ZATERDAG 23 JULI 1904, Nieuwe Winterswijksche Courant
De heer J.F.STUBBE, hoofd van School C, is woensdag benoemd tot hoofd der O.L.S. der 1e klasse no.67 te Amsterdam.
Wij wenschen den heer S. geluk met deze benoeming, alhoewel het zeer spijtig is, dat de gemeente eene zoo flinke leer- en werkkracht als de heer S. zal moeten missen. Gedurende 20 jaar was de heer Stubbe als hoofd van School C aan de gemeente verbonden.

Brand Meddosestraat

ZATERDAG 23 JULI 1904, Nieuwe Winterswijksche Courant
De avondklok van negen was Dinsdag goed en wel koud, toen in de Meddoschestraat  plotseling de alarmkreet van “Brand” weerklonk.
Het bleek dat het huis van mej.de wed.van Dunnewold, mede bewoond door den schoenmaker J.G.Gijsbers door het vuur was aangetast. De brandweer was spoedig ter plaatse, die binnen een uur, het blusschingswerk had voltooid, zoodat het vuur, dat reeds een dreigend aanzien had gekregen voor de belendende perceelen, geen kwaad kon uitrichten, wat zeker gelukkig was, daar door de schaarschte aan water en door de droogte gauw baan kon breken. Tot behoud van de aangrenzende huizen werd nog van de Theo-fakkel gebruikt gemaakt. 
Het geheele bovengedeelte en een gedeelte van de onderwoning waren totaal uitgebrand. 
Naar wij vernemen was alles laag verzekerd.

Bevochtigen v.d. straat

ZATERDAG 23 JULI 1904, Nieuwe Winterswijksche Courant
De gezondheidscommissie verzoekt den ingezetenen beleefd om in het belang van de volksgezondheid bij droog weder, alvorens de straat te vegen, deze met water te bevochtigen.

Toelating School 1904

WOENSDAG 27 JULI 1904, Nieuwe Winterswijksche Courant
Voor toelating tot de school van Mej.Proost hebben zich aangemeld 18 meisjes, van welke 17 geslaagd zijn, tot die van den heer Postel zijn van de 24, die zich aangemeld hebben, 20 jongens geslaagd.

Geschiedkundigen optocht

WOENSDAG 27 JULI 1904, Nieuwe Winterswijksche Courant
Wegens gemis aan voldoende deelname heeft het Bestuur van het Volksfeest het plan om eenen optocht te houden van de verschillende vakken in deze gemeente opgegeven.
Zeer waarschijnlijk zal de ver.daarom op 31 Aug.en 1 Sept. eenen geschiedkundigen optocht houden.

Lussenburgs Jachtwater

WOENSDAG 27 JULI 1904, Nieuwe Winterswijksche Courant
ADVERTENTIE
HUISMOEDERS
LUSSENBURGS JACHTWATER
is het beste middel om het hoofd en haar uwer kinderen in 1 keer van levend onrein te zuiveren.
35 cent per flacon
H.J.NIJHUIS
COIFFEUR
WOOLDSTRAAT

Bevalling

DONDERDAG 04 AUGUSTUS 1904, Nieuws van den Dag
Zondagavond werd door de politie in een bosch op een uur afstand van Winterswijk eene vrouw aangetroffen die daar uitgeput en hulpeloos neerlag, zoodat zij niet verder kon. Door de goed zorgen der politie werd ze nog om elf uur naar het dorp vervoerd, bij het ziekenhuis onder dak gebracht en twee uur later……………………….. had ze  aan een meisje het levenslicht geschonken.

Verloren Parapluie

ZATERDAG 06 AUGUSTUS 1904, Nieuwe Winterswijksche Courant
VERLOREN
op den Rijksweg van Groenlo naar Winterswijk
EEN PARAPLUIE MET ZILVEREN HANDVAT
Tegen belooning terug te bezorgen bij
M.DE LEEUW
Verlengde Misterstraat, Winterswijk

Verhuisd J.J.Post

WOENSDAG 10 AUGUSTUS 1904, Nieuwe Winterswijksche Courant
J.J.POST
ARCHITECT
is verhuisd naar de
PRINS HENDRIKSTRAAT

Zigeuners in Winterswijk

ZATERDAG 22 OCTOBER 1904, Het Nieuws van den dag
Te Winterswijk heeft de bende Zigeuners, die Woensdag wederom met eene afdeeling versterkt werd, een kamp aan den Kottenschen weg opgeslagen. Wijl zij in het bezit zijn van een pas, en zij genoeg geld bij zich hebben, kan hun verblijf aldaar nog lang duren.
De bewoners beginnen reeds den last te ondervinden; vooral in de winkels zijn de vrouwen zeer brutaal en lastig.

Landgoed Het Walien verhuurd

MAANDAG 23 JANUARI 1905, Utrechts Nieuwsblad
HET LANDGOED “HET WALIEN”
onder Winterswijk , dat in de laatste jaren vacantie-kolonies herbergde is aan ’n particulier uit Maarssen tegen Maart a.s. verhuurd.

B.H.Heldt 1905

WOENSDAG 22 FEBRUARI 1905, Utrechts Nieuwsblad
KAMERVERKIEZINGEN IN 1905
Naar het N.R.Ct. verneemt, kan de heer B.H.Heldt te Winterswijk geen candidatuur voor het lidmaatschap der kamer aanvaarden.

Oprichting Korfbalclub

06 MEI 1905, Het Nieuws van den Dag
Te Winterswijk is een Korfbalclub opgericht onder den naam  “Oranje-Mecklenburg”
Secretaris van de club is P.H.Kramer, Misterstraat, Winterswijk

Vermist M.ten Oordt

ZATERDAG 29 JULI 1905, Utrechts Nieuwsblad
Sedert  16 juni werd te Winterswijk de 12-jarige M.ten Oordt vermist. Ondanks alle moeite bleef hare woonplaats onontdekt. Woensdagavond werd het kind door de Duitsche politie teruggebracht, doch toen zij het aan de ouders wilde teruggeven bleken deze naar elders vertrokken te zijn, zonder adres achter te laten. Onverrichter zake keerde de Duitsche politie toen terug.

Gastvrij Holland

ZONDAG 01 OCTOBER 1905, Het Nieuws van den Dag
GASTVRIJ HOLLAND
Zondag was er in het Feestgebouw te Winterswijk een samenkomst van een 500-tal Polen, meest werklui uit Duitschland, die tot een paar afdeelingen eener gymnastiekvereeniging behoorden. In Duitschland hadden zij geen  lokaal voor deze samenkomst kunnen krijgen, vandaar dat Winterswijk de eer van hun bezoek genoot. De vergadering droeg een feestelijk karakter. De dag werd doorgebracht met verschillende turnoefeningen, terwijl  een bal waarbij redevoeringen in het Poolsch werden gehouden , dezen dag besloot.

Advertentie Het Walien

DONDERDAG 05 OCTOBER 1905, Het Nieuws van den Dag
ADVERTENTIE
LEKKERE, JONGE
POULARDES
van af 4 pond a 50 Cents per pond, panklaar

LANDGOED “HET WALIEN”
WINTERSWIJK

Begrafenis G.J.ter Woord

MAANDAG 06 NOVEMBER 1905, Het Nieuws van den Dag
Te Winterswijk is gisteren met militaire eerbewijzen plechtig ter aarde besteld het stoffelijk overschot van Gerrit Jan ter Woord, ridder der Militaire Willemsorde 3e klasse en broeder in de orde van den Nederlandschen Leeuw. De muziek der Koloniale Reserve, uit Nijmegen , was daartoe overgekomen.
De commandant der Koloniale Reserve, de gepens. overste Berenschot, een kapitein en een eerste luitenant volgden het lijk, terwijl  vier sergeants-majoor dienst deden als slipdragers. De Bond van Oud-Onderofficieren had een deputatie met het vaandel gezonden.
Verder werden in den stoet opgemerkt de burgemeester, de wethouders en al de leden van den Raad, de leden  der Vereeniging “’s Lands Weerbaarheid”, waarvan  de overledene eerelid was. Alle fabrieken  hadden stop gezet; de schooljeugd stond langs den weg geschaard.
Aan de groeve  voerden Overste Doorman en nog drie andere sprekers het woord. Een zwager van den overledene dankte voor de bewezen eer.

Overleden F.C.Heldt

MAANDAG 13 NOVEMBER 1905, Het Nieuws van den Dag
OVERLEDEN:8 NOVEMBER: F.C.Heldt, 21 j., Winterswijk

Smokkelen trein Winterswijk-Borken

MAANDAG 19 FEBRUARI 1906, Utrechts Nieuwsblad
EENE SMOKKELGESCHIEDENIS
In den trein Winterswijk-Borken werd deze week ontdekt. Kort voor het station Borken wierp iemand aan een wachtend persoon 20 pond spek toe uit ’ t portierraam. Een baanwachter ontdekte het feit dat den daders veel last zal bezorgen.

Een Zilvermijn?

MAANDAG 02 APRIL 1906, Utrechts Nieuwsblad
EEN ZILVERMIJN?
Nadat gedurende den winter het werk zoo lang gestaakt was, is men thans weer in de nabijheid van Winterswijk aan het graven gegaan van delfstoffen, en vooral naar zilver en ijzererts bevattenden steen (zwavelkies). Eenige Duitschers houden zich hiermede bezig. Omtrent het vinden van deze plek luiden de verhalen zeer romantisch. Men zegt, dat voor meer dan 20 jaar reeds een Duitscher genoemde delfstoffen heeft gevonden. Hij moet echter hiervan valsche munten gemaakt hebben, waarvoor hij in de gevangenis terecht kwam. Later heeft hij op zijn sterfbed aan een vriend het bestaan van deze plek geopenbaard en deze nu is het, die thans aan het graven is.
(April-mop 1906?)

Moord op Familie Gunther

ZATERDAG 21 APRIL 1906, Utrechts Nieuwsblad
DE VERMOORDE HOLLANDERS.
In verband met het vermelde bericht over den moord in Chili op de familie Gunther uit Winterswijk, wordt uit een particulier schrijven nog vernomen, dat rooflust de drijfveer tot den moord schijnt geweest te zijn. De beide Chileenen waren bij den heer Gunther werkzaam tot het snijden der tarwe. In de meening, dat in het huis veel geld aanwezig zou zijn kwamen zij onverwacht op 28 Febr. in zijn huis en hakten hem en zijn zoon met een bijl het hoofd af. De vrouw des huizes, dit ziende, trachtte te ontvluchten, maar werd op 50M. afstand ingehaald en op dezelfde wijze vermoord. De jongste dochter werd eveneens gegrepen, doch wist zich los te werken en bij de buren hulp te halen. Een andere dochter werd zoo zwaar gewond, dat zij na eenige dagen in het hospitaal  te Gorbea overleed. De beide Chilenen werden op last van den minister doodgeschoten. Bij het doorzoeken van het huis werd geen geld gemist, terwijl de inboedel kort en klein was geslagen.

Johannes Hendrikus Gunther en Hermina Lubberta Dulmus , zoon Ferdinand Philippus Theodorus Gunther, geb.17-12-1890 te Winterswijk en dochter Petronella.
Twee dochters overleefden de aanslag: Elsje Jans en Wilhelmina.

Storm en Onweder

MAANDAG 2 JULI 1906, Nieuws van den Dag
STORM EN ONWEDER
Bij het onweder gistermiddag heeft ’t er even duchtig op los gestormd.
Te Winterswijk werd de molen van Heuzinkveld aan den Misterweg getroffen, zonder dat brand ontstond.
Vlak bij den ingang van het koffiehuis “Boer Balink” (Buiten societeit) werd een groote eik gespleten.

Gemeenteraadsverkiezingen

DONDERDAG 26 JULI 1906, Nieuws van den Dag
Te Winterswijk moest voorzien worden in twee vacatures in den Gemeenteraad.
Een kiezer komt met eene stemkaart. De voorzitter vam het stembreau vraagt hem, of hij maar een stemkaart heeft meegebracht.
“Jao!”, is het antwoord, “daor staot d’r mi’j al genog op”.

Tweedaags Landbouwfeest

VRIJDAG 17 AUGUSTUS 1906, Utrechts Nieuwsblad
DE LANDBOUWTENTOONSTELLING TE WINTERSWIJK
Het tweedaagsche Landbouwfeest te Winterswijk werd gisterenochtend geopend met een toespraak van den burgemeester jhr.van Nispen. Herinnerd werd aan het groote feest voor drie jaar, toen de Prins op bezoek kwam, doch het weer zoo slecht medewerkte, dat de tentoonstelling letterlijk verdronk. Thans is de expositie op bescheidener schaal aangelegd, doch niettemin mag ze gezien worden, want de regelingscommissie heeft zich veel moeite en arbeid getroost. Als het den boer goed gaat, gaat het iedereen goed, zegt men wel, en zoo is het inderdaad ook. En het gaat den boerenstand in de laatste jaren zeer goed, vooral ook in deze streken. Hoewel ik nog te kort hier ben om het uit eigen ervaring te kunnen zeggen, zei spr., vertellen de statistieken toch hoe groot de vooruitgang in de laatste tien jaar is. Het aantal paarden is met eenige honderden, het rundvee met eenige duizenden toegenomen. Vooral de veestapel is sterk uitgebreid. Dit staat in verband met de oprichting van de vele boterfabrieken. Ook de tuinbouw bloeit hier. Dat bewijst de kweekerij Veldzicht, waar op de heide de heerlijkste gewassen worden geteeld. De afdeeling Winterswijk is altijd zeer ijverig geweest. Zij heeft direct het landbouwonderwijs ter hand genomen en werkt daaraan nog steeds met kracht. Zij heeft hier een melkfabriek gesticht, die in het begin 2,000,000 L en thans 8,000,000 L melk verwerkt.Dat is 4 maal zooveel. Er zou evenwel nog meer gedaan kunnen worden. Zoo is het noodig, dat hier kome een organisatie van de kippenhouders, er moet worden gesticht een afdeeling  van de V.P.N. De bijenteelt moest krachtiger worden beoefend. Nu de veehouderij zoo vooruitgaat, zijn de fokvereenigingen noodig. Men moet zich aansluiten bij het Nederl.Rundveestamboek. Er is dus nog heel wat te doen. Spr.brengt dank aan Mr. ridder van Rappard, voorzitter der Geldersch Overijsselsche Maatschappij, voor de belangstelling, die hij getoond heeft in deze tentoonstelling. Met de beste wenschen voor het slagen der tentoonstelling verklaarde de burgemeester haar voor geopend.  Er was zeer veel publiek. Hoewel het weer in ’ t geheel niet vast was scheen dit geen invloed op de menschen te hebben. De tentoonstelling is zeer netjes geregeld. In de openbare school zijn de artikelen opgeborgen, die slecht regen kunnen verdragen. Bloemen, tuinbouwgewassen, honing, vruchten enz. Op het schoolplein liggen op lange tafels de producten van de proefvelden uitgestald. Achter het groote feestgebouw staan de koeien en paarden aan de lijn, terwijl de varkens en schapen daar opgeborgen zijn in hokken. De landbouwwerktuigen liggen over het terrein verspreid. verder is er een mooie vlakte bedekt met boschplantsoen, terwijl hier en daar een bloemperk het terrein doelmatig, doch eenvoudig siert. Alles ligt dicht bij elkaar, zoodat het een mooi geheel vormt.

Ongeval Mevr.Kuijk

VRIJDAG 14 SEPTEMBER 1906, Nieuwe Tilburgsche Courant
Uit Winterswijk meldt men  aan de N.Arnh.Ct.:
Op treurige wijze werd het gezin van den opzichter-machinist Kuijk woensdag in de rouw gedompeld. De vrouw des huizes moest dinsdagavond even in den kelder zijn. Door verkeerd te stappen, stortte zij in de vrije diepe ruimte. Toen haar afwezigheid na een kwartier bemerkt werd, vond men haar bewusteloos liggen. De ter hulp geroepen geneesheer  constateerde een schedelbreuk. Zonder tot bewustzijn te zijn gekomen is de vrouw, moeder van 7 kinderen, Woensdagmiddag overleden.

Ongeluk landbouwer H.

VRIJDAG 2 NOVEMBER 1906, Nieuwe Tilburgsche Courant
ONGELUKKEN:
Men meldt:
Woensdagavond had de landbouwer H.onder Winterswijk het ongeluk, bij het krijgen van stroo van den zolder, door het openstaande luik te storten, waardoor hij met zulk een kracht op den harden vloer terecht kwam, dat hij korten tijd daarna aan de gevolgen bezweek.Ongeluk, Landbouwer, 1906,

Brand zoon koperslager C.K.

MAANDAG 12 NOVEMBER 1906, Nieuwe Tilburgsche Courant
Te Winterswijk heeft de zoon  van den koperslager C.K.door het springen van den benzinesoldeerbout de brandende benzine over zijne kleeren gekregen, waardoor hij in een oogenblik in lichterlaaie  stond. De aanwezige knecht Waanders wierp al wat hij aan kleeren en zakken vinden kon op hem, zoodat  de vlammen weldra gebluscht werden. De patient, die deerlijk verbrand is, bevindt zich op het oogenblik vrijwel.

Hondsdolheid 1907

DINSDAG 08 JANUARI 1907, Utrechts Nieuwsblad
Te Winterswijk is een geval van hondsdolheid geconstateerd. Door den Burgemeester is afgekondigd dat gedurende 4 maanden alle honden in die gemeente moeten zijn voorzien van een model-muilkorf.

Duitse vrouw overleden

DONDERDAG 17 JANUARI 1907, Utrechts Nieuwsblad
Te Winterswijk is een 77-jarige Duitsche vrouw overleden die in bijna 30 jaar geen straat gezien had. De vrouw, echtgenoote van een sedert eenigen jaren overleden Duitschen spoorwegambtenaar was bij den aanleg van het spoor naar Winterswijk overgeplaatst en sedert dien menschenschuw geworden. Na haar dood werd op haar bloot lichaam een zakje met 500 mk. gevonden, dat in 25 jaar niet van haar lichaam verwijderd was geweest. Het zakje was bijkans geheel versleten.

Dure Koffiebonen

DINSDAG 2 APRIL 1907, Utrechts Nieuwsblad
DURE KOFFIEBOONEN. Een vrouw uit Winterswijk wilde zich naar Duitschland begeven en tevens een hoeveelheid koffieboonen smokkelen. De Duitse belastingbeambten ontdekten evenwel den frauduleuzen invoer en namen den geheelen voorraad in beslag. De vrouw werd in voorloopige bewaring gesteld en eerst na het storten van 138 mark weer op vrije voeten gesteld.

Bouw Ambachtsschool

DINSDAG 23 APRIL 1907, Nieuwe Winterswijksche Courant
AANBESTEDING
Op Zaterdag 27 April s’middags 12 uur (plaatsel.tijd) zal door het bestuur der 
“Vereeniging Ambachtsschool voor Winterswijk en Omstreken” 
in een der zalen van de Societeit op den Zonnebrink te Winterswijk worden aanbesteed:
HET BOUWEN VAN EENE AMBACHTSSCHOOL OP EEN VRIJ TERREIN AAN DE PRINS HENDRIKSTRAAT ALDAAR.
Bestek en teekening zijn (zoolang de voorraad strekt) te verkrijgen a f 2,- per stel ten kantore van den Architect. 
Verdere inlichtingen verstrekt: J.J.POST,Architect.

W.V.C. wint met 8-0

DINSDAG 30 APRIL 1907,Nieuwe Winterswijksche Courant
KRANIGE JONGENS
De voetbalclub W.V.C.speelde Zondag een match tegen Aalten en won met 8-0 . We kunnen niet nalaten de jongelui voor hun kranig spel een pluimpje te geven en hopen, dat ze in den dagelijkschen arbeid, dien allen reeds moeten verrichten om zich voor te bereiden voor den ernstigen strijd des levens, evenveel flinkheid aan den dag zullen leggen.
Daarover zullen ouders en verzorgers zich meer verheugen dan over de schitterende overwinning op ’t voetbalveld.

Aanbesteding Ambachtsschool

DINSDAG 30 APRIL 1907, Winterswijkse Courant
UITSLAG AANBESTEDING
van het bouwen der Ambachtsschool namens het bestuur der 
“Vereeniging Ambachtsschool voor Winterswijk en Omstreken” op het terrein aan de Prins Hendrikstraat, onder beheer van den architect J.J.Post op Zaterdag 27 April:
Ingeschreven werd als volgt:

J.W.Slotboomf 26.881
G.Wolfsf 23.474
G.Meerdinkf 23.163
B.ten Broekef 22.930
H.ten Hakenf 22.780
B.ten Hakenf 22.774
Joh.Beyersf 22.170
W.J.Streekf 21.875
A.Wiggersf 21.790
J.W.Bruntinkf 21.680
J.W.Wieskampf 21.668
H.J.Heesenf 21.341
Wassink en de Roosf 20.691
  

Bouw Ambachtsschool 1907

DINSDAG 30 APRIL 1907, Winterswijkse Courant
AMBACHTSSCHOOL
Het bestuur der “Vereeniging Ambachtsschool voor Winterswijk en Omstreken” heeft na gehouden aanbesteding, het bouwen van de school opgedragen aan den Heer J.W.Wieskamp voor een bedrag van f 21.668,-, nadat de heer H.J.Heesen verzocht had, zich als inschrijver te mogen terug trekken.

Staking Schoorsteenvegers

VRIJDAG 16 MEI 1907, Winterswijkse Courant
STAKING
De Arnh.Ct.meldt:
Er is te Winterswijk een ongewone staking voorgekomen. De schoorsteenvegers hebben het bijltje erbij neergelegd. Dit bedrijf wordt hier uitgeoefend door een geheel huisgezin en nu willen ze van hun beroep niets meer weten. De gemeente is daardoor van schoorsteenvegers verstoken, wat in dezen tijd, nu onze huismoeders aan den schoonmaak zijn en den schoorsteenveger besteld hebben, een groot ongerief is. Iemand die zich dus als schoorsteenveger wil vestigen, kan hier terecht.

Dhr.J.W.Piek eigenaar Stations-koffiehuis

VRIJDAG 16 MEI 1907, Winterswijkse Courant
HET STATIONS-KOFFIEHUIS
Volgens achterstaande advertentie zal vanaf heden de heer J.W.PIEK het stations-koffiehuis, alhier voor geopend verklaren. Met verwisseling van eigenaars is ook de aanblik van het koffiehuis en de omgeving er heel wat schooner op geworden. De heer Piek heeft er werkelijk verstand van, het zijn bezoekers zoo gezellig en aangenaam mogelijk te maken.
Niet alleen is de tuin, opnieuw heel aardig aangelegd, ook binnen in zijn zalen ziet ’t er heel prettig en gezellig uit. Wij twijfelen dan ook niet, of de heer Piek, zal ook in aanmerking genomen de prachtige ligging nabij het station der H.S.M. over het bezoek der heeren bierdrinkers niet hebben te klagen.
Bij gerucht hoorden we dat de vereeniging “Weerbaarheid” alhier, des winters in het stations-koffiehuis hare schietoefeningen zal houden. De groote ruime zalen zullen zich daar ook uitstekend leenen, evenals voor lezingen, vergaderingen, partijen enz.

GETALLEN 1906

ZATERDAG, 01 JUNI 1907, Nieuwe Winterswijksche Courant
1906
Geboren:
200 mannen
212 vrouwen
Levensloos 9 mannen
Levensloos 12 vrouwen

Overleden:
101 mannen
78 vrouwen

Huwelijken:
99

Begraven:
Alg.begraafplaats: 165
Kath.begraafplaats: 25
Meddo: 5
Isr.begraafplaats: 1

Kerkgebouwen: 6

Scholen: 13 openbare en 2 bijzondere
891 jongens en 809 meisjes

Verdronken Mevr.Wiggers

VRIJDAG 23 AUGUSTUS 1907, Nieuwe Tilburgsche Courant
VERDRONKEN:
De 64 jarige vrouw Wiggers is bij het opspoelen van waschgoed in de beek gevallen en verdronken.

Opening Ambachtsschool

DONDERDAG 26 SEPTEMBER 1907 
OPENING AMBACHTSSCHOOL
DE AMBACHTSSCHOOL TE WINTERSWIJK.
Gistermiddag werd te Winterswijk onder veel belangstelling geopend de school van de Vereeniging Ambachtsschool voor Winterswijk en Omstreken. Onder de aanwezigen merkte men op den inspecteur van het Ambachtsonderwijs De Groot, den heer van Vliet, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, den heer Slicher van Bath, lid van de Provinciale Staten van Gelderland, het dagelijksch bestuur der gemeente met den gemeente-secretaris, en vele der Raadsleden. Achtereenvolgens werd ’t woord gevoerd door de heeren ds S.R. de Boer, voorzitter Jhr. G.A. van Nispen Burgemeester; Van Vliet, A.Willink, wethouder en lid der Staten, B.H.Heldt en de Groot, waarna er gelegenheid werd gegeven tot bezichtiging der lokalen, in enkele waarvan reeds eenige leerlingen aan den arbeid waren. Voor het ambachtsonderwijs hebben zich aangegeven 30 en voor den avondteekencursus ruin 60 jongelieden.

Boterfabriek. Een eigenaardige kwestie

DONDERDAG 26 MAART 1908  
EEN EIGENAARDIGE KWESTIE
In het bestuur der boterfabriek  te Winterswijk doet zich op het oogenblik een eigenaardige kwestie quaestie voor. De secretaris-penningmeester der cooperatie is, als particulier, behulpzaam geweest aan een welgestelde doch hoogst zuinige en armoedige levende boerenfamilie, bestaande uit eenige ongehuwde broers. Toen een der broers gestorven was en de notaris de zaak moest regelen, werd door genoemd bestuurslid een gezegde verklaring getoond, dat hem voor bewezen  diensten f 15.000 toekwam. De nog levende broeder ontkende het bestaan van zoo’n regel , hij hield vol, dat zijn broer zoo iets nooit geschreven kon hebben; de wereld sprak er het zijne over, kortom het vertrouwen in de secretaris-penningmeester werd geschokt. Deze wilde nu, ter vermijding van verdere drukte de verklaring vernietigen, doch het bestuur der boterfabriek was van oordeel dat hij, wanneer hij het vertrouwen als bestuurder en vooral als penningmeester wilde behouden, verplicht was het gezegeld stuk te laten gelden, zoo niet, dan beschuldigde hij zichzelf en was hij het vertrouwen kwijt; want een bewijsstuk waardoor men op f 15.000 aanspraak heeft, laat men zoo maar niet varen.
De afwikkeling der zaak wordt met belangstelling tegemoet gezien.

Ruzie Gemeenteraad

VRIJDAG 17 APRIL 1908  
OOK AL RUZIE
In den Winterswijkschen gemeenteraad heeft een der leden het eergisteren aan den stok gehad met den burgemeester en wel van zoodanigen aard dat het bewuste lid zijn ontslag heeft genomen.
’t Gebeurde alzoo.
Er was een adres ingekomen van aannemers uit Winterswijk om verandering in den toestand te brengen, dat de gemeente-architect ook voor particulieren als architect optreedt. Na eenige discussie werd het adres aangehouden tot bij de behandeling der begrooting van 1909. Bij deze besprekingen bracht de voozitter, het raadslid Roelvink het ongepaste onder het oog, dat hij dezer dagen in tegenwoordigheid van den Burgemeester en den oudsten wethouder en in bijzijn van eenig werkvolk dien architect  beleedigd had.
De heer Roelvink  zeide daarop, dat hij niet wilde antwoorden op het gezegde van den voorzitter, dat z.i.kwajongenswerk  was. De voorzitter verzocht den heer R. zich te matigen in zijn uitdrukkingen, daar hem anders het woord zoude worden ontnomen. Hierop volgde het antwoord van den heer R., dat hij zoude zeggen wat hij te zeggen had. De voorzitter eischte dat de heer Roelvink eerst zijn woorden zoude intrekken, waarop deze zeide dat niet te willen doen en dan te zullen heengaan. Hieraan voldeed hij, terwijl na eenige oogenblikken een schrijven inkwam, dat de heer Roelvink zijn ontslag nam als raadslid.

Een Saldo

VRIJDAG 22 MEI 1908, Utrechts Nieuwsblad
EEN SALDO
Een druk bezochte uitvoering der Zutfensche gymnastiek-vereeniging Olympia, in het feestgebouw te Winterswijk ten voordeele van de Wijkverpleging gegeven, heeft naar vermeld wordt, na aftrek van alle onkosten een batig saldo opgeleverd van……16 centen.

Een onheil voorkomen

VRIJDAG 11 DECEMBER 1908, Utrechts Nieuwsblad
EEN ONHEIL VOORKOMEN. Door de oplettendheid van den machinist is Woensdag te Winterswijk een groot onheil voorkomen. Toen de trein uit de richting Amsterdam tot dicht bij den Misteroverweg genaderd was,  bemerkte de machinist, dat de slagboomen nog open stonden en vele personen, vooral kinderen, zich op den overweg bevonden. Door met alle kracht te remmen, wist hij den trein nog voor den overweg tot staan te brengen.

Petroleumventer ongeval

WOENSDAG 03 FEBRUARI 1909  
EEN PETROLEUMVENTER
te Winterswijk vond men Maandag, doodelijk aan hoofd, armen, beenen en borst gekwetst op den weg in de buurtschap Zwolle (gem.Groenlo) liggen. Hij werd terstond naar het ziekenhuis te Groenlo vervoerd, doch men vreest voor zijn leven. Wat de oorzaak van dit ongeluk is kon men niet gewaar worden. Vermoedelijk heeft de man op den gladden weg het paard bij de teugels geleid, is echter uitgegleden en toen moet het paard op hem getrapt hebben.

W.Paschen overleden

08 APRIL 1909, Tubantia
Heden overleed te Monte-Carlo mijn hartelijk geliefde Echtgenoot de Heer
WILLEM PASCHEN,
in den ouderdom van ruim 62 jaren.
Wed. C. PASCHEN— Roelvink.
Winterswijk, 4 April 1909. Eenige en algemeene kennisgeving.

Gebrek aan onderwijzers

DONDERDAG 03 JUNI 1909, Utrechts Nieuwsblad
GEBREK AAN ONDERWIJZERS
Men schrijft uit Winterswijk aan de “Arnh.CT.” Dat men in deze buurt verlegen is om onderwijzend personeel, mag wel daaruit blijken, dat een aantal pas geslaagde onderwijzers reeds den dag, nadat ze de akte in den zak hadden, een benoeming aan verschillende openbare en bijzondere scholen in deze buurt ontvingen. Vooral onderwijzers heeft men noodig

Keizer Wilhelm

VRIJDAG 16 JULI 1909, Utrechts Nieuwsblad
KEIZER WILHELM.
De Zutph.Ct. verneemt, dat de Duitsche Keizer Maandag 9 augustus a.s, op zijn terugkeer van Kleef, met een extra-trein naar De Steeg zal vertrekken. Den volgenden dag gaat Z.M. over Zutphen en Winterswijk naar Duitschland terug.

Brand woningen

VRIJDAG 10 SEPTEMBER 1909, Utrechts Nieuwsblad
Te Winterswijk zijn 2 woningen onder een dak afgebrand, bewoond door Maas en Nijhof. Behalve het vee is er hoegenaamd niets gered. Verzekering dekt de schade.

Niet vergeten

DONDERDAG 21 OCTOBER 1909, Utrechts Nieuwsblad
NIET VERGETEN
Een minder aangename ervaring deed de koopman De K. te Winterswijk op. Toen hij zich voor zaken in de Duitsche grensplaats Bocholt bevond werd hij onverwacht gearresteerd. Wat hiervan de oorzaak was? Voor 10 a 12 jaar had hij een dood paard opgegraven en was deswege tot 6 maanden gevangenisstraf veroordeeld. Sinds dien tijd vertoonde hij zich niet meer in Duitschland, maar nu zou hij ondervinden dat de Bocholtsche politie hem nog niet vergeten was. Hij ondergaat thans zijn straf te Munster.

Rijksboringen

WOENSDAG 27 OCTOBER 1909, Utrechts Nieuwsblad
RIJKSBORINGEN.
Men meldt uit Winterswijk: De boringen op Plantengaarde hebben het volgende resultaat; De Zechsteinperiode waartoe de doorboorde zoutbeddingen behooren, is geheel doorboord. Het laatste gesteende dier periode was het grondconglomeraat, onmiddelijk op de steenkolenformatie, liggend op 1029 M. Nu die carboor-formatie is bereikt, is de kans zeer groot dat binnenkort steenkolenlagen zullen worden aangetroffen.

Brand woningen Te Siepe

DONDERDAG 04 NOVEMBER 1909, Utrechts Nieuwsblad
BRAND
Men seint ons uit Winterswijk. Hedenmorgen is een blok van vier woningen door onbekende oorzaak afgebrand. Alles was verzekerd. De woningen waren eigendom van den heer T.E.te Siepe.

Steenkolen bij Winterswijk

ZATERDAG 13 NOVEMBER 1909, Utrechts Nieuwsblad
STEENKOLEN BIJ WINTERSWIJK.
Nabij Winterswijk is thans op 1071.20 meter diepte de derde steenkolenlaag aangeboord.

Koninklijke Onderscheiding J.A. Meerdink

DINSDAG 16 NOVEMBER 1909, Utrechts Nieuwsblad
BINNENLAND. UIT DE STAATSCOURANT.
Bij Kon.Besl. is aan J.A.Meerdink,  fabrieksbaas aan de weverij, De Uitstoom”, van de firma H.Willink en Co , te Winterswijk toegekend de aan de orde van Oranje-Nassau verbonden eere-medaille, in zilver.

Failliet W.G.C. Willemsen

ZATERDAG 20 NOVEMBER 1909, Utrechts Nieuwsblad
FAILLIET VERKLAARD.
18.Nov. W.G.C. Willemsen cafehouder te Winterswijk.

Bakkerspatroonvereeniging

WOENSDAG 12 JANUARI 1910, Utrechts Nieuwsblad
Door het bakkerscomite wordt verzocht mede te deelen, dat in de op Dinsdag 4 Januari j.l.gehouden Bakkerspatroonsvereeniging te Winterswijk de leden zich met op twee na algemeene stemmen hebben verklaard tegen het wetsontwerp tot afschaffing van den nachtarbeid in broodbakkerijen.

Een flauwvaller

ZATERDAG 16 APRIL 1910, Utrechts Nieuwsblad
EEN FLAUWVALLER.
De hulp der politie werd te Winterswijk ingeroepen ten behoeve van een persoon, die bij den landbouwer H. was neergevallen. Toen de politie ter plaatse verscheen, bleek zij een bekende voor zich te hebben, een zekere J.P. uit Bolsward, die daar meermalen het kunststuk van “flauw vallen” heeft uitgehaald, om daardoor het medelijden der landbouwers op te wekken. Hij schijnt dit bedrijf ook op andere plaatsen uit te oefenen en blijkens zijn tamelijk verzorgde kleeding met succes. De politie had direct een middel bij de hand, om deze simulant van zijn kwaal te genezen.

Goed bedacht

DONDERDAG 2 JUNI 1910, Utrechts Nieuwsblad
GOED BEDACHT. 
Welke goede diensten een fiets soms bewijst, kan men te Winterswijk zien. Daar woont iemand, die geen der beide beenen ter beschikking heeft. Met behulp van twee krukken moet hij zich voort bewegen. de man heeft zich echter geoefend op een damesfiets en thans zoover gebracht, dat hij geregeld kan fietsen, zonder dat men iets van zijn gebrek kan bemerken. Zijn beide krukken rusten voorop de fiets; daarvan moet hij zich bij het op en afstappen bedienen.

Een ontdekking

DINSDAG 21 JUNI 1910, Utrechts Nieuwsblad
EEN ONTDEKKING. 
Door den heer Stienstra, directeur der boterfabriek te Winterswijk is een ontdekking gedaan, die voor de zuivelbereiding van groot gewicht is. Hij heeft het middel ontdekt om zure melk direct van zoete te onderscheiden, zonder daarvoor uit iedere bus een proefje te nemen. Wanneer men een in kokend water warm gemaakt koperen plaatje in zure melk steekt, dan zal de melk op dat plaatje terstond beginnen te schiften en korrelachtige bestanddeelen achterlaten, terwijl zoete melk van het plaatje afvloeit. De heer Stienstra heeft reeds eenige dagen een proef genomen met zijn ontdekking en de resultaten waren bepaald uitmuntend. Voor ’n fijne ontrooming der melk en dienttengevolge voor de boterproductie is deze ontdekking van groot belang.

Failliet J.H.P.Penders

VRIJDAG 09 SEPTEMBER 1910, Utrechts Nieuwsblad
FAILLISSEMENTEN: 6 Sept. J.H.P.Penders, koopman in groenten te Winterswijk.

Hulp in Nood

VRIJDAG 02 DECEMBER 1910, Utrechts Nieuwsblad
HULP IN NOOD. 
Een mooi bewijs van solidariteit heeft het spoorwegpersoneel  te Winterswijk gegeven. Een der lagere beambten had onlangs een ongeval gekregen, waardoor hij voor verderen dienst ongeschikt werd. Zijn pensioen was ontoereikend om daarmede zijn gezin te onderhouden. Het spoorwegpersoneel heeft nu onder elkaar zooveel geld bijeengebracht, dat de man daarmede een zaak kan beginnen.

De Moordaanslag te Winterswijk

DONDERDAG 08 DECEMBER 1910, Utrechts Nieuwsblad
DE MOORDAANSLAG TE WINTERSWIJK
Over de moordaanslag te Winterswijk wordt nog het volgende gemeld. De 42-jarige R.T. gegareerd militair van het Ned.Indisch leger, die vroeger te Zutphen woonde, was eenigen tijd in den kost geweest bij den logementhouder H.Drenth. T had echter onlangs met zijn kostbaas onaangenaamheden gehad en had toen elders zijn intrek genomen. Gisterennacht klopt T. nu op de deur van Drenth. Deze vroeg wie er was waarop T. den naam noemde van Vos een andere kostganger. Drenth opende de deur en toen stak T.hem met een mes in ’t hoofd waardoor een wonde van 12 cm.lengte ontstond, welke onder het oog uitkwam. De dader liep weg de gewonde werd door de geneesheer verbonden en deze constateerde dat de toestand hoogst gevaarlijk was, omdat er vrees bestaat voor hersenvliesontsteking. T. werd spoedig gearresteerd.

Failliet B.W.te Kamp

WOENSDAG 28 DECEMBER 1910, Utrechts Nieuwsblad
GEEINIGD:
Door het verbindend worden der uitdeelingslijst, het faillissement van:B.W. te Kamp, eisch- en fruithandelaar, tevens bierhuishouder, te Winterswijk.

Moordpoging te Winterswijk

Moordpoging té Winterswijk. 
Zaterdagnacht was de gasfitter A. B. te Winterswijk met een kameraad van eene bijeenkomst van het Leger des Heils op weg naar zijne woning, toen hij door den stratenmaker G. M., die eene veete tegen hem schijnt te hebben, werd aangevallen met een revolver, waaruit twee schoten werden gelost.
De eerste kogel ging A. B. rakelings langs het hoofd,  de tweede trof hem in de borst, zoodat hij hoogst ernstig gewond nederzeeg.
Onmiddellijk werd dr. Van Schothorst  ontboden, die den gewonde per rijtuig naar zijn kosthuis deed vervoeren. Zijn toestand is zorgelijk.
De dader had zich naar huis en te bed begeven, alwaar hij nog een schot loste. Spoedig daarna werd hij door de gemeente-politie in hechtenis genomen. De revolver, waarop nog drie schoten zaten, werd in beslag genomen.
Het gerecht uit Zutphen is overgekomen om een onderzoek in te stellen.

Brand Roode Dorp

Het Roode Dorp
Gistermiddag brandde in de Waliensche straat (z.g.n. Roode Dorp) te Winterswijk, af een blok van vijf woningen, eigendom van den heer G. J. Remkers alhier. Oorzaak onbekend. Het gebouw en de inboedels der vijf gezinnen waren tegen brandschade verzekerd. Van den Inboedel is veel gered, daar de brand in de bovenhuizen begon. Het gebouw is evenwel geheel uitgebrand

Treurig

Treurig.
Te Winterswijk is Zaterdag een 24-jarige boerenzoon overleden, tengevolge van overmatig gebruik van sterke drank.

Mevr.Wiggers verdronken

Ongeluk.
De 64-jarige vrouw Wiggers te Winterswijk is bij het opspoelen van waschgoed voorover in de beek gevallen en verdronken.

Inbraak Geurkink

Inbraak.
Hedennacht zijn door inbraak ontvreemd bij den horlogemaker Geurkink te Winterswijk 35 zilveren en 25 nikkelen horloges


Geen slimme dief

Uit Winterswijk wordt gemeld:
Zondagavond tegen acht uur is ingebroken bij mej. N. Hesselink.
De dief maakte van de afwezigheid der bewoonster gebruik, om ruim f2OO aan geld weg te nemen.
Denzelfden avond nog trok hij door zijne verteringen de aandacht.
Maandagochtend werd hij opgepakt.

Graanhandelaar Streek gevonden

Te Winterswijk is bericht ontvangen, dat het lijk van den sinds eenige maanden vermisten graanhandelaar H. Streek, te Andelst, bij Zetten, uit de Waal was opgehaald.Lees verder