oudwwijk
Digitaal erfgoed

Kranten 1901-1910
Bron:www.delpher.nl

Examen Apothekersbediende


MAANDAG 17 JUNI 1901, Utrechts Nieuwsblad
EXAMEN APOTHEKERSBEDIENDE. Arnhem.
Geex.3 vrouwel. cand. waaronder H.J. Manschot van Winterswijk.

Vermist H.Streek

DONDERDAG 24 OKTOBER 1901, Utrechts Nieuwsblad
VERMIST
Maandag vernam men dat een te Amsterdam, ook aan de Beurs, goed bekend handelaar in graan, de heer H.Streek, uit Winterswijk, wordt vermist. Wij meenden er geen ruchtbaarheid aan te moeten geven, omdat we een kennisgeving van de familie niet wilden vooruitloopen. Thans vinden we in het ” N.v.d.D.” het volgende bericht, uit Winterswijk ontvangen, dat wij nu zonder bezwaar overnemen: ” Dinsdagmorgen, de vorige week, vertrok van Winterswijk de heer H.S. voor zaken naar verschillende plaatsen in de Betuwe, met het voornemen Woensdagavond terug te komen. Tot heden is hij evenwel niet terug gekomen en heeft men niets meer van hem gehoord. Onderzoek door familie en politie ingesteld op de plaatsen welke door hem zouden bezocht worden, hebben tot geen uitkomst geleid. Voor het bezoeken van de kleine niet aan het spoor gelegen plaatsen, maakte hij gebruik, tot dat doel medegenomen fiets. Men vermoedt, dat hem een ongeluk is overkomen. ” Het geval wekt hier groote deelneming.” Wij kunnen hieraan toevoegen dat de heer S. maar een arm heeft en waarschijnlijk in bezit van veel geld was.

Dienstbode krijgt bezoek

VRIJDAG 10 JANUARI 1902, Nieuwe Tilburgsche Courant
Men meldt uit Winterswijk:
Mijnheer en Mevrouw waren uit, de dienstbode zat alleen thuis. Plotseling ziet een der buren een manspersoon door den tuin sluipen. Onraad vermoedende wordt een politieagent gewaarschuwd, die op zijn beurt zijn chef van het zaakje kennis geeft. De afwezige bewoners ontvangen insgelijks bericht, dat zich een dief in hun huis ophoudt, terwijl zich onderwijl een aantal menschen voor ’t bewuste huis verzameld hebben en zelfs de marechaussee niet ontbreekt. De bewoners, intusschen aangekomen treden binnen en wat bleek? De meid had bezoek van haren vrijer.

Aleida Thoden van Velzen

11 JANUARI 1902

Heden overleed , in den ouderdom van 45 jaren, mijne geliefde Echtgenoote ALEIDA THODEN van VELZEN.
Winterswijk, 8 Januari 1902.
E. HAITSMA MULIER.
Eenige kennisgeving.

Ongeval Fabriek Willink en Paschen

VRIJDAG 21 FEBRUARI 1902, Nieuwe Tilburgsche Courant
Gister had te Winterswijk in de fabriek der heeren Willink & Paschen een treurig ongeluk plaats. Een 14-jarig arbeider, A.L.,geraakte met zijn hals beklemd tusschen een touw en een as, waarover dit touw liep. Was het touw niet door de spanning gebroken, dan was de knaap gewurgd. Helaas is hij aan de bekomen wonden toch heden overleden.

Lezing niet toegestaan

MAANDAG 14 APRIL1902, Het Nieuws van den Dag
Te Winterswijk zal de Heer Mr.P.J.Troelstra een politieke lezing houden. Het societeitlokaal wordt echter niet beschikbaar gesteld en ook het feestgebouw kan niet gehuurd worden, wijl het bestuur van (Volksfeest) er bezwaar in vindt om hetzelfde gebouw, waarin jaarlijks de Koninginnefeesten worden gevierd, af te staan voor eene propaganda- bijeenkomst voor de Sociaal-democratische Arbeiderspartij. Vermoedelijk zal het nu wel eene bijeenkomst in de open lucht worden.

Landbouwtentoonstelling Winterswijk

VRIJDAG 13 MAART 1903, Utrechts Nieuwsblad
LANDBOUWTENTOONSTELLING TE WINTERSWIJK
Deze tentoonstelling zou, zooals vroeger gemeld is, gehouden worden op 16,17 en 18 September 1903. Ingevolge een ingekomen verzoek van de vereeniging tot bevordering der paardenfokkerij in Nederland, die op dien datum een tentoonstelling houdt in Den Haag, zal de expositie te Winterswijk gehouden worden op 9,10 en 11 September. Door de H.IJ.S.M. en de Staatsspoor worden faciliteiten toegestaan voor het vervoer van vee, wagens,enz. De eerste geeft gratis vervoer voor heen en terug, de laatste voor terugreis. Extra treinen zullen waarschijnlijk loopen. Van den heer H.C.J.Willink is een zilveren medaille ontvangen. Vermoedelijk zal dispensatie van invoerrechten verleend worden voor buitenlandsche zendingen van vee,enz. en vanwege H.M.de Koningin en de Koningin-Moeder zijn zilveren medailles toegezegd.

Landbouwersbond 1903

WOENSDAG  25 MAART 1903, Nieuws van de Dag
FINANCIELE BERICHTEN
De Cooperatieve Landbouwersbond te Winterswijk telt thans 530 leden, verdeeld over 40 afdeelingen. In 1902 werd verkocht voor een bedrag van f 113.369,93, terwijl eene winst werd behaald van f 10.788,03. Ingekocht was er voor eene som van f 120.392,68. In het reservefonds wordt f 5005,74 gestort, dat voor de uitbreiding van het handelskapitaal wordt aangewend. In het geheel werd 333 waggon a 10000 KG gekocht aan voeding en meststoffen. De entree voor nieuwe leden bedraagt f 2,50

Landbouwtentoonstelling te Winterswijk

MAANDAG  24 AUGUSTUS 1903, Nieuws van de Dag
LANDBOUWTENTOONSTELLING TE WINTERSWIJK
In de gisteren te Winterswijk gehouden vergadering van de Regelingscommissie den a.s. landbouwtentoonstelling, werd medegedeeld, dat van  H.M.de Koningin-Moeder bericht was ingekomen, dat H.M. verhinderd was de tentoonstelling bij te wonen. Van den Minister van Oorlog kwam bericht, dat ZEx. geen bezwaar had een bespanning artellerie te zenden met postduiven. Prins Hendrik zal  den 10en  Sept. van 10-4 uur te Winterswijk vertoeven. Aan Z.K.H. zal alsdan in de societeit “De Vrijheid” een dejeuner worden aangeboden. Den avond van dien dag  zullen een of meer extra treinen in de richting van  Zutphen  loopen.

Landbouwfeesten te Winterswijk

WOENSDAG 09 SEPTEMBER 1903, Nieuws van de Dag
LANDBOUWFEESTEN TE WINTERSWIJK
De Geldersch-Overijselsche Maatschappij van Landbouw houdt dit jaar haar algemeene vergadering te Winterswijk. Het is de gewoonte, dat de ontvangende afdeeling tegelijkertijd een tentoonstelling organiseert.. De Geld.-Overijselsche treft het bijzonder dit jaar; want in Winterswijk heeft men er verstand van iets op touw te zetten. ’t Zal niet alleen met de tentoonstelling in orde zijn – dit hebben wij nu al gezien – maar de van elders samengekomen, die veroordeeld, neen: uitverkorenen zijn hier eenige dagen door te brengen, zullen zich na gewerkt of gezien en geleerd – en soms afgeleerd – te hebben, niet behoeven te vervelen ook. En wat ook iets zegt: in een plaats als Winterswijk leeft alles het leven der Maatschappij  en der feestvierende afd.mede in dagen zooals nu op handen zijn. Wij hebben al een kijkje genomen op het terrein, waar op Woensdag, Donderdag en Vrijdag de zeer uitgebreide tentoonstelling gehouden zal worden. Alles is of liever allen zijn druk in de weer om de laatste hand te leggen aan tenten, omheiningen, versieringen enz. De landbouw-werktuigkunde zal op buitengewoon groote schaal vertegenwoordigd zijn en dat ook in de rubrieken van paarden, vee, land- en tuinbouw producten, zuivelbereiding, hoefbeslag, onderwijs, enz. Verbazend veel zal worden ingezonden, dit bewijst ons de catalogus, die een klein boekdeel vormt, zoo dik, dat wij er de advertentiepagina’s al vast hebben uitgescheurd om niet zooveel last van dat dikke ding te hebben in onzen binnenzak. Wij hopen van harte, dat mooi weder de tentoonstelling en de feestelijkheden zal begunstigen; want dat verdienen de talrijke en uitgebreide commissien hier. En leuke, prettige lui, dat het hier zijn. Enfin, daar zullen wij deze week meer van kunnen vertellen. Nu zouden wij ons moeten wagen aan voorspellingen en de volgende dagen zullen wij komen met feiten. En eigenlijk is hier geen sprake van (wagen); want wij kennen onze Pappenheimers. Hoe? Ja, dat is ons geheim. En zoo vormen wij de clou van de tentoonstelling; stel u voor, een verslaggever, die er een geheim op nahoudt. Na veel prettige ontmoetingen en aangename kennismakingen – dit laatste niet tusschen aanhalingsteekens –  begaven wij ons naar het Gemeentehuis, waar het Dag.Best. en de afgevaardigden namens het gemeentebestuur werden ontvangen met een kort, maar hartelijk woord van den burgemeester, eere-voorzitter van het tentoonstellings-comite. Deze zeide, dat Winterswijk het besluit om hier de algem.verg. te houden, met vreugde heeft begroet. De gemeente en de afd.Winterswijk der Maatsch., belichaamd in de verschillende commissien, hebben zich beijverd den van elders gekomenen een waardig ontvangst te bereiden. Alle krachten zijn ingespannen om het nuttige met het aangename te verenigingen. Gaarne roept hij allen, die hier bijeen zijn, het welkom toe in deze gemeente, die op het gebied van ontginning en cooperatie in de voorsten gelederen staat. Met den wensch dat de arbeid der algemeene vergadering moge strekken tot heil van den landbouw eindigt hij. Na het aanbieden van den eerewijn neemt de voorzitter der Geld.-Ov. Maatsch.van Landbouw het woord. Hij weet dat in Winterswijk voor de Maatschappij vele harten warm kloppen; de ingezetenen zijn haar zeer genegen; daarvoor zijn de woorden van den Burgemeester een eigenlijk overtollig bewijs. Hij dankt voor de hartelijke ontvangst en legt er den nadruk op, dat de afd.Winterswijk niet de minste is onder haar zusters. Daarom ziet hij de algem.verg. gaarne hier gehouden. Winterswijk heeft steeds een open oog voor de belangen van den landbouw; dat hebben de afgevaardigden van deze afd.naar de algem.verg. dikwijls bewezen. Met een gevoel van dankbaarheid bezield, wil hij eindigen met den heilwensch:
LEVE WINTERSWIJK. 
Na de korte ontvangst ten gemeentehuize werd een korte hoofdbestuurs-vergadering gehouden in de societeit op den Zonnebrink.

Landbouwfeesten te Winterswijk II

10 SEPTEMBER, De Nieuwe Courant

Precies op tijd, om 10 uur 8, kwam hedenmorgen, per gewonen trein, Z. K. H. Prins Hendrik alhier aan, om het voorgenomen bezoek aan de tentoonstelling te brengen. Op het perron waren ter begroeting aanwezig de burgemeester, de heer E. Haitsma Mulier; de rentmeester van het kroondomein, de heer Roelvink; de directeur-generaal van Landbouw, de heer Lovink, en de afdeelingsvoorzitter, de heer Ten Houten.
Het perron was prachtig versierd met bloemen en vlaggen.
De Prins, gekleed in klein tenue-generaals uniform, was vergezeld van twee adjudanten.
Nadat de burgemeester Z. K. H. welkom had geheeten, stelde hij in de keurig versierde wachtkamer de andere heeren en de verder aanwezige autoriteiten aan den Prins voor.
Hierna steeg Z. K. H. in een met vier paarden bespannen hofrijtuig. Naast den Prins nam plaats de heer Ten Houten, tegenover hem de heer Lovink en een adjudant, terwijl de burgemeester, in een afzonderlijk rijtuig gezeten, den stoet opende. De stoet werd gesloten door vier bereden marechaussee.
Op het Stationsplein had zich veel publiek verzameld, dat den hoogen bezoeker met levendig gejuich begroette.Ook op zijn verderen tocht werd
Z. K. H. door een talrijk publiek opgewacht en toegejuicht. Na een rit door het dorp maakte de Prins een rijtoer door de boschrijke omstreken.
In het café Boer Balink werd den Prins een lunch aangeboden door de afdeeling-Winterswijk van de Gelder sch- Overijselsche Mpij. van Landbouw. Met Z. K. H. zaten twintig genoodigden aan.
Aan tafel werd niet getoost.
Na de lunch bracht de Prins een bezoek aan de tentoonstelling, waarbij Z. K. H. werd rondgeleid door de heeren Ten Houten en Lovink. De voorzitters en secretarissen der verschillende afdeelingen van de tentoonstelling werden aan Z. K. H. voorgesteld,
Bij aankomst van den Prins op het feest terrein werden 621 rijkspostduiven losgelaten.
Wegens de drassige wegen werden de bekroonde dieren niet in den ring, doch voor het feestgebouw geleid.
Door den schier aanhoudenden hevigen regen en wind, droeg het koninklijk bezoek niet het feestelijk karakter, dat men er aan had willen
geven. De tentoonstelling is verlengd tot Zondagavond.

Anti-Suiker-Accijnsbond

MAANDAG 02 NOVEMBER 1903, Nieuws van den Dag
Tot bestuurslid van den ANTI-SUIKER-ACCIJNSBOND is Vrijdag  te Utrecht gekozen de heerB.HELDT, te Winterswijk.

Inspectie woningen

MAANDAG 02 NOVEMBER 1903, Het Nieuws van den Dag
Te Winterswijk zijn op aanwijzing der gezondheidscommissie eenige woningen geinspecteerd. De inspecteur deelde mede dat er geen termen tot afkeuring aanwezig waren, wijl licht en lucht van alle kanten voldoende kunnen binnenkomen.

Gevraagd: Bouwkundig-opzichter

DINSDAG 03 NOVEMBER 1903, Het Nieuws van den Dag
ADVERTENTIE:                 BOUWKUNDIG-OPZICHTER
Gevraagd: een BOUWKUNDIG-OPZICHTER.,tijd., bij Schoolbouw; Salaris f 60,- per maand, in dienstreding dadelijk. Br.met get.aan den Architect H.VAN DER SCHAAF te Winterswijk.

Dr.Manschot

DINSDAG 01 DECEMBER 1903, Het Nieuws van den Dag
Door de Geneeskundige Staats-Commissie te Amsterdam zijn bevorderd tot arts:
G.W.Manschot, geb.te Winterswijk.

Benoeming Mej.Kleinhoonte

DINSDAG 15 DECEMBER 1903, Het Nieuws van den Dag
BENOEMD:
Tot onderwijzeres te Winterswijk aan School L. Mej.Kleinhoonte, Arnhem.

Te Huur Villa’s

ZATERDAG 02 JANUARI 1904, Het Nieuws van den Dag
WINTERSWIJK (GELDERLAND)
BOUWVEREENIGING “DE BREE” te Winterswijk heeft TE HUUR:
1 VILLA, huurprijs f 425,- te aanvaarden 1 Mei e.k.
1 VILLA, huurprijs f 300,- te aanv.1 Febr.e.k. of vroeger.

Verhuis G.C.Schut

WOENSDAG 8 JUNI 1904, Nieuwe Winterswijksche Courant
VERHUISD: G.C.SCHUT Mandenmaker
Van de Spoorstraat naar de Meddoschestraat.
Naast C.H.Kappers.
n.b. Aan hetzelfde adres een VLUGGE JONGEN gevraagd.

Diefstal wijn en likeur

15 JUNI 1904, Nieuwsblad van het Noorden

Diefstal aan ’t spoor.
Aan het station der G. O. L. S. te Winterswijk is Zondag een diefstal ontdekt van een groot aantal flesschen wijn en likeur, ter vervoer bestemd.
Als verdacht hiervan zijn gearresteerd één ladingmeester en vier wisselwachters-arbeiders, uitmakende de nachtploeg, welke gezamenlijk zich aan de dranken hadden tegoed gedaan.
Alle vijf zijn geschorst in hun dienst. Na voorloopig verhoor zijn de ladingmeester H. en de wisselwachter-arbeider S.in arrest gehouden, terwijl de drie anderen weer op vrije voeten zijn gesteld.

Benoeming J.F.Stubbe

ZATERDAG 23 JULI 1904, Nieuwe Winterswijksche Courant
De heer J.F.STUBBE, hoofd van School C, is woensdag benoemd tot hoofd der O.L.S. der 1e klasse no.67 te Amsterdam.
Wij wenschen den heer S. geluk met deze benoeming, alhoewel het zeer spijtig is, dat de gemeente eene zoo flinke leer- en werkkracht als de heer S. zal moeten missen. Gedurende 20 jaar was de heer Stubbe als hoofd van School C aan de gemeente verbonden.

Brand Meddosestraat

ZATERDAG 23 JULI 1904, Nieuwe Winterswijksche Courant
De avondklok van negen was Dinsdag goed en wel koud, toen in de Meddoschestraat  plotseling de alarmkreet van “Brand” weerklonk.
Het bleek dat het huis van mej.de wed.van Dunnewold, mede bewoond door den schoenmaker J.G.Gijsbers door het vuur was aangetast. De brandweer was spoedig ter plaatse, die binnen een uur, het blusschingswerk had voltooid, zoodat het vuur, dat reeds een dreigend aanzien had gekregen voor de belendende perceelen, geen kwaad kon uitrichten, wat zeker gelukkig was, daar door de schaarschte aan water en door de droogte gauw baan kon breken. Tot behoud van de aangrenzende huizen werd nog van de Theo-fakkel gebruikt gemaakt. 
Het geheele bovengedeelte en een gedeelte van de onderwoning waren totaal uitgebrand. 
Naar wij vernemen was alles laag verzekerd.

Bevochtigen v.d. straat

ZATERDAG 23 JULI 1904, Nieuwe Winterswijksche Courant
De gezondheidscommissie verzoekt den ingezetenen beleefd om in het belang van de volksgezondheid bij droog weder, alvorens de straat te vegen, deze met water te bevochtigen.

Toelating School 1904

WOENSDAG 27 JULI 1904, Nieuwe Winterswijksche Courant
Voor toelating tot de school van Mej.Proost hebben zich aangemeld 18 meisjes, van welke 17 geslaagd zijn, tot die van den heer Postel zijn van de 24, die zich aangemeld hebben, 20 jongens geslaagd.

Geschiedkundigen optocht

WOENSDAG 27 JULI 1904, Nieuwe Winterswijksche Courant
Wegens gemis aan voldoende deelname heeft het Bestuur van het Volksfeest het plan om eenen optocht te houden van de verschillende vakken in deze gemeente opgegeven.
Zeer waarschijnlijk zal de ver.daarom op 31 Aug.en 1 Sept. eenen geschiedkundigen optocht houden.

Lussenburgs Jachtwater

WOENSDAG 27 JULI 1904, Nieuwe Winterswijksche Courant
ADVERTENTIE
HUISMOEDERS
LUSSENBURGS JACHTWATER
is het beste middel om het hoofd en haar uwer kinderen in 1 keer van levend onrein te zuiveren.
35 cent per flacon
H.J.NIJHUIS
COIFFEUR
WOOLDSTRAAT

Bevalling

DONDERDAG 04 AUGUSTUS 1904, Nieuws van den Dag
Zondagavond werd door de politie in een bosch op een uur afstand van Winterswijk eene vrouw aangetroffen die daar uitgeput en hulpeloos neerlag, zoodat zij niet verder kon. Door de goed zorgen der politie werd ze nog om elf uur naar het dorp vervoerd, bij het ziekenhuis onder dak gebracht en twee uur later……………………….. had ze  aan een meisje het levenslicht geschonken.

Verloren Parapluie

ZATERDAG 06 AUGUSTUS 1904, Nieuwe Winterswijksche Courant
VERLOREN
op den Rijksweg van Groenlo naar Winterswijk
EEN PARAPLUIE MET ZILVEREN HANDVAT
Tegen belooning terug te bezorgen bij
M.DE LEEUW
Verlengde Misterstraat, Winterswijk

Verhuisd J.J.Post

WOENSDAG 10 AUGUSTUS 1904, Nieuwe Winterswijksche Courant
J.J.POST
ARCHITECT
is verhuisd naar de
PRINS HENDRIKSTRAAT

Zigeuners in Winterswijk

ZATERDAG 22 OCTOBER 1904, Het Nieuws van den dag
Te Winterswijk heeft de bende Zigeuners, die Woensdag wederom met eene afdeeling versterkt werd, een kamp aan den Kottenschen weg opgeslagen. Wijl zij in het bezit zijn van een pas, en zij genoeg geld bij zich hebben, kan hun verblijf aldaar nog lang duren.
De bewoners beginnen reeds den last te ondervinden; vooral in de winkels zijn de vrouwen zeer brutaal en lastig.

Landgoed Het Walien verhuurd

MAANDAG 23 JANUARI 1905, Utrechts Nieuwsblad
HET LANDGOED “HET WALIEN”
onder Winterswijk , dat in de laatste jaren vacantie-kolonies herbergde is aan ’n particulier uit Maarssen tegen Maart a.s. verhuurd.

B.H.Heldt 1905

WOENSDAG 22 FEBRUARI 1905, Utrechts Nieuwsblad
KAMERVERKIEZINGEN IN 1905
Naar het N.R.Ct. verneemt, kan de heer B.H.Heldt te Winterswijk geen candidatuur voor het lidmaatschap der kamer aanvaarden.

Oprichting Korfbalclub

06 MEI 1905, Het Nieuws van den Dag
Te Winterswijk is een Korfbalclub opgericht onder den naam  “Oranje-Mecklenburg”
Secretaris van de club is P.H.Kramer, Misterstraat, Winterswijk

Vermist M.ten Oordt

ZATERDAG 29 JULI 1905, Utrechts Nieuwsblad
Sedert  16 juni werd te Winterswijk de 12-jarige M.ten Oordt vermist. Ondanks alle moeite bleef hare woonplaats onontdekt. Woensdagavond werd het kind door de Duitsche politie teruggebracht, doch toen zij het aan de ouders wilde teruggeven bleken deze naar elders vertrokken te zijn, zonder adres achter te laten. Onverrichter zake keerde de Duitsche politie toen terug.

Gastvrij Holland

ZONDAG 01 OCTOBER 1905, Het Nieuws van den Dag
GASTVRIJ HOLLAND
Zondag was er in het Feestgebouw te Winterswijk een samenkomst van een 500-tal Polen, meest werklui uit Duitschland, die tot een paar afdeelingen eener gymnastiekvereeniging behoorden. In Duitschland hadden zij geen  lokaal voor deze samenkomst kunnen krijgen, vandaar dat Winterswijk de eer van hun bezoek genoot. De vergadering droeg een feestelijk karakter. De dag werd doorgebracht met verschillende turnoefeningen, terwijl  een bal waarbij redevoeringen in het Poolsch werden gehouden , dezen dag besloot.

Advertentie Het Walien

DONDERDAG 05 OCTOBER 1905, Het Nieuws van den Dag
ADVERTENTIE
LEKKERE, JONGE
POULARDES
van af 4 pond a 50 Cents per pond, panklaar

LANDGOED “HET WALIEN”
WINTERSWIJK

Begrafenis G.J.ter Woord

MAANDAG 06 NOVEMBER 1905, Het Nieuws van den Dag
Te Winterswijk is gisteren met militaire eerbewijzen plechtig ter aarde besteld het stoffelijk overschot van Gerrit Jan ter Woord, ridder der Militaire Willemsorde 3e klasse en broeder in de orde van den Nederlandschen Leeuw. De muziek der Koloniale Reserve, uit Nijmegen , was daartoe overgekomen.
De commandant der Koloniale Reserve, de gepens. overste Berenschot, een kapitein en een eerste luitenant volgden het lijk, terwijl  vier sergeants-majoor dienst deden als slipdragers. De Bond van Oud-Onderofficieren had een deputatie met het vaandel gezonden.
Verder werden in den stoet opgemerkt de burgemeester, de wethouders en al de leden van den Raad, de leden  der Vereeniging “’s Lands Weerbaarheid”, waarvan  de overledene eerelid was. Alle fabrieken  hadden stop gezet; de schooljeugd stond langs den weg geschaard.
Aan de groeve  voerden Overste Doorman en nog drie andere sprekers het woord. Een zwager van den overledene dankte voor de bewezen eer.

Overleden F.C.Heldt

MAANDAG 13 NOVEMBER 1905, Het Nieuws van den Dag
OVERLEDEN:8 NOVEMBER: F.C.Heldt, 21 j., Winterswijk

Smokkelen trein Winterswijk-Borken

MAANDAG 19 FEBRUARI 1906, Utrechts Nieuwsblad
EENE SMOKKELGESCHIEDENIS
In den trein Winterswijk-Borken werd deze week ontdekt. Kort voor het station Borken wierp iemand aan een wachtend persoon 20 pond spek toe uit ’ t portierraam. Een baanwachter ontdekte het feit dat den daders veel last zal bezorgen.

Een Zilvermijn?

MAANDAG 02 APRIL 1906, Utrechts Nieuwsblad
EEN ZILVERMIJN?
Nadat gedurende den winter het werk zoo lang gestaakt was, is men thans weer in de nabijheid van Winterswijk aan het graven gegaan van delfstoffen, en vooral naar zilver en ijzererts bevattenden steen (zwavelkies). Eenige Duitschers houden zich hiermede bezig. Omtrent het vinden van deze plek luiden de verhalen zeer romantisch. Men zegt, dat voor meer dan 20 jaar reeds een Duitscher genoemde delfstoffen heeft gevonden. Hij moet echter hiervan valsche munten gemaakt hebben, waarvoor hij in de gevangenis terecht kwam. Later heeft hij op zijn sterfbed aan een vriend het bestaan van deze plek geopenbaard en deze nu is het, die thans aan het graven is.
(April-mop 1906?)

Moord op Familie Gunther

ZATERDAG 21 APRIL 1906, Utrechts Nieuwsblad
DE VERMOORDE HOLLANDERS.
In verband met het vermelde bericht over den moord in Chili op de familie Gunther uit Winterswijk, wordt uit een particulier schrijven nog vernomen, dat rooflust de drijfveer tot den moord schijnt geweest te zijn. De beide Chileenen waren bij den heer Gunther werkzaam tot het snijden der tarwe. In de meening, dat in het huis veel geld aanwezig zou zijn kwamen zij onverwacht op 28 Febr. in zijn huis en hakten hem en zijn zoon met een bijl het hoofd af. De vrouw des huizes, dit ziende, trachtte te ontvluchten, maar werd op 50M. afstand ingehaald en op dezelfde wijze vermoord. De jongste dochter werd eveneens gegrepen, doch wist zich los te werken en bij de buren hulp te halen. Een andere dochter werd zoo zwaar gewond, dat zij na eenige dagen in het hospitaal  te Gorbea overleed. De beide Chilenen werden op last van den minister doodgeschoten. Bij het doorzoeken van het huis werd geen geld gemist, terwijl de inboedel kort en klein was geslagen.

Johannes Hendrikus Gunther en Hermina Lubberta Dulmus , zoon Ferdinand Philippus Theodorus Gunther, geb.17-12-1890 te Winterswijk en dochter Petronella.
Twee dochters overleefden de aanslag: Elsje Jans en Wilhelmina.

Storm en Onweder

MAANDAG 2 JULI 1906, Nieuws van den Dag
STORM EN ONWEDER
Bij het onweder gistermiddag heeft ’t er even duchtig op los gestormd.
Te Winterswijk werd de molen van Heuzinkveld aan den Misterweg getroffen, zonder dat brand ontstond.
Vlak bij den ingang van het koffiehuis “Boer Balink” (Buiten societeit) werd een groote eik gespleten.

Gemeenteraadsverkiezingen

DONDERDAG 26 JULI 1906, Nieuws van den Dag
Te Winterswijk moest voorzien worden in twee vacatures in den Gemeenteraad.
Een kiezer komt met eene stemkaart. De voorzitter vam het stembreau vraagt hem, of hij maar een stemkaart heeft meegebracht.
“Jao!”, is het antwoord, “daor staot d’r mi’j al genog op”.

Tweedaags Landbouwfeest

VRIJDAG 17 AUGUSTUS 1906, Utrechts Nieuwsblad
DE LANDBOUWTENTOONSTELLING TE WINTERSWIJK
Het tweedaagsche Landbouwfeest te Winterswijk werd gisterenochtend geopend met een toespraak van den burgemeester jhr.van Nispen. Herinnerd werd aan het groote feest voor drie jaar, toen de Prins op bezoek kwam, doch het weer zoo slecht medewerkte, dat de tentoonstelling letterlijk verdronk. Thans is de expositie op bescheidener schaal aangelegd, doch niettemin mag ze gezien worden, want de regelingscommissie heeft zich veel moeite en arbeid getroost. Als het den boer goed gaat, gaat het iedereen goed, zegt men wel, en zoo is het inderdaad ook. En het gaat den boerenstand in de laatste jaren zeer goed, vooral ook in deze streken. Hoewel ik nog te kort hier ben om het uit eigen ervaring te kunnen zeggen, zei spr., vertellen de statistieken toch hoe groot de vooruitgang in de laatste tien jaar is. Het aantal paarden is met eenige honderden, het rundvee met eenige duizenden toegenomen. Vooral de veestapel is sterk uitgebreid. Dit staat in verband met de oprichting van de vele boterfabrieken. Ook de tuinbouw bloeit hier. Dat bewijst de kweekerij Veldzicht, waar op de heide de heerlijkste gewassen worden geteeld. De afdeeling Winterswijk is altijd zeer ijverig geweest. Zij heeft direct het landbouwonderwijs ter hand genomen en werkt daaraan nog steeds met kracht. Zij heeft hier een melkfabriek gesticht, die in het begin 2,000,000 L en thans 8,000,000 L melk verwerkt.Dat is 4 maal zooveel. Er zou evenwel nog meer gedaan kunnen worden. Zoo is het noodig, dat hier kome een organisatie van de kippenhouders, er moet worden gesticht een afdeeling  van de V.P.N. De bijenteelt moest krachtiger worden beoefend. Nu de veehouderij zoo vooruitgaat, zijn de fokvereenigingen noodig. Men moet zich aansluiten bij het Nederl.Rundveestamboek. Er is dus nog heel wat te doen. Spr.brengt dank aan Mr. ridder van Rappard, voorzitter der Geldersch Overijsselsche Maatschappij, voor de belangstelling, die hij getoond heeft in deze tentoonstelling. Met de beste wenschen voor het slagen der tentoonstelling verklaarde de burgemeester haar voor geopend.  Er was zeer veel publiek. Hoewel het weer in ’ t geheel niet vast was scheen dit geen invloed op de menschen te hebben. De tentoonstelling is zeer netjes geregeld. In de openbare school zijn de artikelen opgeborgen, die slecht regen kunnen verdragen. Bloemen, tuinbouwgewassen, honing, vruchten enz. Op het schoolplein liggen op lange tafels de producten van de proefvelden uitgestald. Achter het groote feestgebouw staan de koeien en paarden aan de lijn, terwijl de varkens en schapen daar opgeborgen zijn in hokken. De landbouwwerktuigen liggen over het terrein verspreid. verder is er een mooie vlakte bedekt met boschplantsoen, terwijl hier en daar een bloemperk het terrein doelmatig, doch eenvoudig siert. Alles ligt dicht bij elkaar, zoodat het een mooi geheel vormt.

Ongeval Mevr.Kuijk

VRIJDAG 14 SEPTEMBER 1906, Nieuwe Tilburgsche Courant
Uit Winterswijk meldt men  aan de N.Arnh.Ct.:
Op treurige wijze werd het gezin van den opzichter-machinist Kuijk woensdag in de rouw gedompeld. De vrouw des huizes moest dinsdagavond even in den kelder zijn. Door verkeerd te stappen, stortte zij in de vrije diepe ruimte. Toen haar afwezigheid na een kwartier bemerkt werd, vond men haar bewusteloos liggen. De ter hulp geroepen geneesheer  constateerde een schedelbreuk. Zonder tot bewustzijn te zijn gekomen is de vrouw, moeder van 7 kinderen, Woensdagmiddag overleden.

Ongeluk landbouwer H.

VRIJDAG 2 NOVEMBER 1906, Nieuwe Tilburgsche Courant
ONGELUKKEN:
Men meldt:
Woensdagavond had de landbouwer H.onder Winterswijk het ongeluk, bij het krijgen van stroo van den zolder, door het openstaande luik te storten, waardoor hij met zulk een kracht op den harden vloer terecht kwam, dat hij korten tijd daarna aan de gevolgen bezweek.Ongeluk, Landbouwer, 1906,

Brand zoon koperslager C.K.

MAANDAG 12 NOVEMBER 1906, Nieuwe Tilburgsche Courant
Te Winterswijk heeft de zoon  van den koperslager C.K.door het springen van den benzinesoldeerbout de brandende benzine over zijne kleeren gekregen, waardoor hij in een oogenblik in lichterlaaie  stond. De aanwezige knecht Waanders wierp al wat hij aan kleeren en zakken vinden kon op hem, zoodat  de vlammen weldra gebluscht werden. De patient, die deerlijk verbrand is, bevindt zich op het oogenblik vrijwel.

Hondsdolheid 1907

DINSDAG 08 JANUARI 1907, Utrechts Nieuwsblad
Te Winterswijk is een geval van hondsdolheid geconstateerd. Door den Burgemeester is afgekondigd dat gedurende 4 maanden alle honden in die gemeente moeten zijn voorzien van een model-muilkorf.

Duitse vrouw overleden

DONDERDAG 17 JANUARI 1907, Utrechts Nieuwsblad
Te Winterswijk is een 77-jarige Duitsche vrouw overleden die in bijna 30 jaar geen straat gezien had. De vrouw, echtgenoote van een sedert eenigen jaren overleden Duitschen spoorwegambtenaar was bij den aanleg van het spoor naar Winterswijk overgeplaatst en sedert dien menschenschuw geworden. Na haar dood werd op haar bloot lichaam een zakje met 500 mk. gevonden, dat in 25 jaar niet van haar lichaam verwijderd was geweest. Het zakje was bijkans geheel versleten.

Dure Koffiebonen

DINSDAG 2 APRIL 1907, Utrechts Nieuwsblad
DURE KOFFIEBOONEN. Een vrouw uit Winterswijk wilde zich naar Duitschland begeven en tevens een hoeveelheid koffieboonen smokkelen. De Duitse belastingbeambten ontdekten evenwel den frauduleuzen invoer en namen den geheelen voorraad in beslag. De vrouw werd in voorloopige bewaring gesteld en eerst na het storten van 138 mark weer op vrije voeten gesteld.

Bouw Ambachtsschool

DINSDAG 23 APRIL 1907, Nieuwe Winterswijksche Courant
AANBESTEDING
Op Zaterdag 27 April s’middags 12 uur (plaatsel.tijd) zal door het bestuur der 
“Vereeniging Ambachtsschool voor Winterswijk en Omstreken” 
in een der zalen van de Societeit op den Zonnebrink te Winterswijk worden aanbesteed:
HET BOUWEN VAN EENE AMBACHTSSCHOOL OP EEN VRIJ TERREIN AAN DE PRINS HENDRIKSTRAAT ALDAAR.
Bestek en teekening zijn (zoolang de voorraad strekt) te verkrijgen a f 2,- per stel ten kantore van den Architect. 
Verdere inlichtingen verstrekt: J.J.POST,Architect.

W.V.C. wint met 8-0

DINSDAG 30 APRIL 1907,Nieuwe Winterswijksche Courant
KRANIGE JONGENS
De voetbalclub W.V.C.speelde Zondag een match tegen Aalten en won met 8-0 . We kunnen niet nalaten de jongelui voor hun kranig spel een pluimpje te geven en hopen, dat ze in den dagelijkschen arbeid, dien allen reeds moeten verrichten om zich voor te bereiden voor den ernstigen strijd des levens, evenveel flinkheid aan den dag zullen leggen.
Daarover zullen ouders en verzorgers zich meer verheugen dan over de schitterende overwinning op ’t voetbalveld.

Aanbesteding Ambachtsschool

DINSDAG 30 APRIL 1907, Winterswijkse Courant
UITSLAG AANBESTEDING
van het bouwen der Ambachtsschool namens het bestuur der 
“Vereeniging Ambachtsschool voor Winterswijk en Omstreken” op het terrein aan de Prins Hendrikstraat, onder beheer van den architect J.J.Post op Zaterdag 27 April:
Ingeschreven werd als volgt:

J.W.Slotboomf 26.881
G.Wolfsf 23.474
G.Meerdinkf 23.163
B.ten Broekef 22.930
H.ten Hakenf 22.780
B.ten Hakenf 22.774
Joh.Beyersf 22.170
W.J.Streekf 21.875
A.Wiggersf 21.790
J.W.Bruntinkf 21.680
J.W.Wieskampf 21.668
H.J.Heesenf 21.341
Wassink en de Roosf 20.691
  

Bouw Ambachtsschool 1907

DINSDAG 30 APRIL 1907, Winterswijkse Courant
AMBACHTSSCHOOL
Het bestuur der “Vereeniging Ambachtsschool voor Winterswijk en Omstreken” heeft na gehouden aanbesteding, het bouwen van de school opgedragen aan den Heer J.W.Wieskamp voor een bedrag van f 21.668,-, nadat de heer H.J.Heesen verzocht had, zich als inschrijver te mogen terug trekken.

Staking Schoorsteenvegers

VRIJDAG 16 MEI 1907, Winterswijkse Courant
STAKING
De Arnh.Ct.meldt:
Er is te Winterswijk een ongewone staking voorgekomen. De schoorsteenvegers hebben het bijltje erbij neergelegd. Dit bedrijf wordt hier uitgeoefend door een geheel huisgezin en nu willen ze van hun beroep niets meer weten. De gemeente is daardoor van schoorsteenvegers verstoken, wat in dezen tijd, nu onze huismoeders aan den schoonmaak zijn en den schoorsteenveger besteld hebben, een groot ongerief is. Iemand die zich dus als schoorsteenveger wil vestigen, kan hier terecht.

Dhr.J.W.Piek eigenaar Stations-koffiehuis

VRIJDAG 16 MEI 1907, Winterswijkse Courant
HET STATIONS-KOFFIEHUIS
Volgens achterstaande advertentie zal vanaf heden de heer J.W.PIEK het stations-koffiehuis, alhier voor geopend verklaren. Met verwisseling van eigenaars is ook de aanblik van het koffiehuis en de omgeving er heel wat schooner op geworden. De heer Piek heeft er werkelijk verstand van, het zijn bezoekers zoo gezellig en aangenaam mogelijk te maken.
Niet alleen is de tuin, opnieuw heel aardig aangelegd, ook binnen in zijn zalen ziet ’t er heel prettig en gezellig uit. Wij twijfelen dan ook niet, of de heer Piek, zal ook in aanmerking genomen de prachtige ligging nabij het station der H.S.M. over het bezoek der heeren bierdrinkers niet hebben te klagen.
Bij gerucht hoorden we dat de vereeniging “Weerbaarheid” alhier, des winters in het stations-koffiehuis hare schietoefeningen zal houden. De groote ruime zalen zullen zich daar ook uitstekend leenen, evenals voor lezingen, vergaderingen, partijen enz.

GETALLEN 1906

ZATERDAG, 01 JUNI 1907, Nieuwe Winterswijksche Courant
1906
Geboren:
200 mannen
212 vrouwen
Levensloos 9 mannen
Levensloos 12 vrouwen

Overleden:
101 mannen
78 vrouwen

Huwelijken:
99

Begraven:
Alg.begraafplaats: 165
Kath.begraafplaats: 25
Meddo: 5
Isr.begraafplaats: 1

Kerkgebouwen: 6

Scholen: 13 openbare en 2 bijzondere
891 jongens en 809 meisjes

Verdronken Mevr.Wiggers

VRIJDAG 23 AUGUSTUS 1907, Nieuwe Tilburgsche Courant
VERDRONKEN:
De 64 jarige vrouw Wiggers is bij het opspoelen van waschgoed in de beek gevallen en verdronken.

Opening Ambachtsschool

DONDERDAG 26 SEPTEMBER 1907 
OPENING AMBACHTSSCHOOL
DE AMBACHTSSCHOOL TE WINTERSWIJK.
Gistermiddag werd te Winterswijk onder veel belangstelling geopend de school van de Vereeniging Ambachtsschool voor Winterswijk en Omstreken. Onder de aanwezigen merkte men op den inspecteur van het Ambachtsonderwijs De Groot, den heer van Vliet, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, den heer Slicher van Bath, lid van de Provinciale Staten van Gelderland, het dagelijksch bestuur der gemeente met den gemeente-secretaris, en vele der Raadsleden. Achtereenvolgens werd ’t woord gevoerd door de heeren ds S.R. de Boer, voorzitter Jhr. G.A. van Nispen Burgemeester; Van Vliet, A.Willink, wethouder en lid der Staten, B.H.Heldt en de Groot, waarna er gelegenheid werd gegeven tot bezichtiging der lokalen, in enkele waarvan reeds eenige leerlingen aan den arbeid waren. Voor het ambachtsonderwijs hebben zich aangegeven 30 en voor den avondteekencursus ruin 60 jongelieden.

Boterfabriek. Een eigenaardige kwestie

DONDERDAG 26 MAART 1908  
EEN EIGENAARDIGE KWESTIE
In het bestuur der boterfabriek  te Winterswijk doet zich op het oogenblik een eigenaardige kwestie quaestie voor. De secretaris-penningmeester der cooperatie is, als particulier, behulpzaam geweest aan een welgestelde doch hoogst zuinige en armoedige levende boerenfamilie, bestaande uit eenige ongehuwde broers. Toen een der broers gestorven was en de notaris de zaak moest regelen, werd door genoemd bestuurslid een gezegde verklaring getoond, dat hem voor bewezen  diensten f 15.000 toekwam. De nog levende broeder ontkende het bestaan van zoo’n regel , hij hield vol, dat zijn broer zoo iets nooit geschreven kon hebben; de wereld sprak er het zijne over, kortom het vertrouwen in de secretaris-penningmeester werd geschokt. Deze wilde nu, ter vermijding van verdere drukte de verklaring vernietigen, doch het bestuur der boterfabriek was van oordeel dat hij, wanneer hij het vertrouwen als bestuurder en vooral als penningmeester wilde behouden, verplicht was het gezegeld stuk te laten gelden, zoo niet, dan beschuldigde hij zichzelf en was hij het vertrouwen kwijt; want een bewijsstuk waardoor men op f 15.000 aanspraak heeft, laat men zoo maar niet varen.
De afwikkeling der zaak wordt met belangstelling tegemoet gezien.

Ruzie Gemeenteraad

VRIJDAG 17 APRIL 1908  
OOK AL RUZIE
In den Winterswijkschen gemeenteraad heeft een der leden het eergisteren aan den stok gehad met den burgemeester en wel van zoodanigen aard dat het bewuste lid zijn ontslag heeft genomen.
’t Gebeurde alzoo.
Er was een adres ingekomen van aannemers uit Winterswijk om verandering in den toestand te brengen, dat de gemeente-architect ook voor particulieren als architect optreedt. Na eenige discussie werd het adres aangehouden tot bij de behandeling der begrooting van 1909. Bij deze besprekingen bracht de voozitter, het raadslid Roelvink het ongepaste onder het oog, dat hij dezer dagen in tegenwoordigheid van den Burgemeester en den oudsten wethouder en in bijzijn van eenig werkvolk dien architect  beleedigd had.
De heer Roelvink  zeide daarop, dat hij niet wilde antwoorden op het gezegde van den voorzitter, dat z.i.kwajongenswerk  was. De voorzitter verzocht den heer R. zich te matigen in zijn uitdrukkingen, daar hem anders het woord zoude worden ontnomen. Hierop volgde het antwoord van den heer R., dat hij zoude zeggen wat hij te zeggen had. De voorzitter eischte dat de heer Roelvink eerst zijn woorden zoude intrekken, waarop deze zeide dat niet te willen doen en dan te zullen heengaan. Hieraan voldeed hij, terwijl na eenige oogenblikken een schrijven inkwam, dat de heer Roelvink zijn ontslag nam als raadslid.

Een Saldo

VRIJDAG 22 MEI 1908, Utrechts Nieuwsblad
EEN SALDO
Een druk bezochte uitvoering der Zutfensche gymnastiek-vereeniging Olympia, in het feestgebouw te Winterswijk ten voordeele van de Wijkverpleging gegeven, heeft naar vermeld wordt, na aftrek van alle onkosten een batig saldo opgeleverd van……16 centen.

Een onheil voorkomen

VRIJDAG 11 DECEMBER 1908, Utrechts Nieuwsblad
EEN ONHEIL VOORKOMEN. Door de oplettendheid van den machinist is Woensdag te Winterswijk een groot onheil voorkomen. Toen de trein uit de richting Amsterdam tot dicht bij den Misteroverweg genaderd was,  bemerkte de machinist, dat de slagboomen nog open stonden en vele personen, vooral kinderen, zich op den overweg bevonden. Door met alle kracht te remmen, wist hij den trein nog voor den overweg tot staan te brengen.

Petroleumventer ongeval

WOENSDAG 03 FEBRUARI 1909  
EEN PETROLEUMVENTER
te Winterswijk vond men Maandag, doodelijk aan hoofd, armen, beenen en borst gekwetst op den weg in de buurtschap Zwolle (gem.Groenlo) liggen. Hij werd terstond naar het ziekenhuis te Groenlo vervoerd, doch men vreest voor zijn leven. Wat de oorzaak van dit ongeluk is kon men niet gewaar worden. Vermoedelijk heeft de man op den gladden weg het paard bij de teugels geleid, is echter uitgegleden en toen moet het paard op hem getrapt hebben.

W.Paschen overleden

08 APRIL 1909, Tubantia
Heden overleed te Monte-Carlo mijn hartelijk geliefde Echtgenoot de Heer
WILLEM PASCHEN,
in den ouderdom van ruim 62 jaren.
Wed. C. PASCHEN— Roelvink.
Winterswijk, 4 April 1909. Eenige en algemeene kennisgeving.

Gebrek aan onderwijzers

DONDERDAG 03 JUNI 1909, Utrechts Nieuwsblad
GEBREK AAN ONDERWIJZERS
Men schrijft uit Winterswijk aan de “Arnh.CT.” Dat men in deze buurt verlegen is om onderwijzend personeel, mag wel daaruit blijken, dat een aantal pas geslaagde onderwijzers reeds den dag, nadat ze de akte in den zak hadden, een benoeming aan verschillende openbare en bijzondere scholen in deze buurt ontvingen. Vooral onderwijzers heeft men noodig

Keizer Wilhelm

VRIJDAG 16 JULI 1909, Utrechts Nieuwsblad
KEIZER WILHELM.
De Zutph.Ct. verneemt, dat de Duitsche Keizer Maandag 9 augustus a.s, op zijn terugkeer van Kleef, met een extra-trein naar De Steeg zal vertrekken. Den volgenden dag gaat Z.M. over Zutphen en Winterswijk naar Duitschland terug.

Brand woningen

VRIJDAG 10 SEPTEMBER 1909, Utrechts Nieuwsblad
Te Winterswijk zijn 2 woningen onder een dak afgebrand, bewoond door Maas en Nijhof. Behalve het vee is er hoegenaamd niets gered. Verzekering dekt de schade.

Niet vergeten

DONDERDAG 21 OCTOBER 1909, Utrechts Nieuwsblad
NIET VERGETEN
Een minder aangename ervaring deed de koopman De K. te Winterswijk op. Toen hij zich voor zaken in de Duitsche grensplaats Bocholt bevond werd hij onverwacht gearresteerd. Wat hiervan de oorzaak was? Voor 10 a 12 jaar had hij een dood paard opgegraven en was deswege tot 6 maanden gevangenisstraf veroordeeld. Sinds dien tijd vertoonde hij zich niet meer in Duitschland, maar nu zou hij ondervinden dat de Bocholtsche politie hem nog niet vergeten was. Hij ondergaat thans zijn straf te Munster.

Rijksboringen

WOENSDAG 27 OCTOBER 1909, Utrechts Nieuwsblad
RIJKSBORINGEN.
Men meldt uit Winterswijk: De boringen op Plantengaarde hebben het volgende resultaat; De Zechsteinperiode waartoe de doorboorde zoutbeddingen behooren, is geheel doorboord. Het laatste gesteende dier periode was het grondconglomeraat, onmiddelijk op de steenkolenformatie, liggend op 1029 M. Nu die carboor-formatie is bereikt, is de kans zeer groot dat binnenkort steenkolenlagen zullen worden aangetroffen.

Brand woningen Te Siepe

DONDERDAG 04 NOVEMBER 1909, Utrechts Nieuwsblad
BRAND
Men seint ons uit Winterswijk. Hedenmorgen is een blok van vier woningen door onbekende oorzaak afgebrand. Alles was verzekerd. De woningen waren eigendom van den heer T.E.te Siepe.

Steenkolen bij Winterswijk

ZATERDAG 13 NOVEMBER 1909, Utrechts Nieuwsblad
STEENKOLEN BIJ WINTERSWIJK.
Nabij Winterswijk is thans op 1071.20 meter diepte de derde steenkolenlaag aangeboord.

Koninklijke Onderscheiding J.A. Meerdink

DINSDAG 16 NOVEMBER 1909, Utrechts Nieuwsblad
BINNENLAND. UIT DE STAATSCOURANT.
Bij Kon.Besl. is aan J.A.Meerdink,  fabrieksbaas aan de weverij, De Uitstoom”, van de firma H.Willink en Co , te Winterswijk toegekend de aan de orde van Oranje-Nassau verbonden eere-medaille, in zilver.

Failliet W.G.C. Willemsen

ZATERDAG 20 NOVEMBER 1909, Utrechts Nieuwsblad
FAILLIET VERKLAARD.
18.Nov. W.G.C. Willemsen cafehouder te Winterswijk.

Bakkerspatroonvereeniging

WOENSDAG 12 JANUARI 1910, Utrechts Nieuwsblad
Door het bakkerscomite wordt verzocht mede te deelen, dat in de op Dinsdag 4 Januari j.l.gehouden Bakkerspatroonsvereeniging te Winterswijk de leden zich met op twee na algemeene stemmen hebben verklaard tegen het wetsontwerp tot afschaffing van den nachtarbeid in broodbakkerijen.

Een flauwvaller

ZATERDAG 16 APRIL 1910, Utrechts Nieuwsblad
EEN FLAUWVALLER.
De hulp der politie werd te Winterswijk ingeroepen ten behoeve van een persoon, die bij den landbouwer H. was neergevallen. Toen de politie ter plaatse verscheen, bleek zij een bekende voor zich te hebben, een zekere J.P. uit Bolsward, die daar meermalen het kunststuk van “flauw vallen” heeft uitgehaald, om daardoor het medelijden der landbouwers op te wekken. Hij schijnt dit bedrijf ook op andere plaatsen uit te oefenen en blijkens zijn tamelijk verzorgde kleeding met succes. De politie had direct een middel bij de hand, om deze simulant van zijn kwaal te genezen.

Goed bedacht

DONDERDAG 2 JUNI 1910, Utrechts Nieuwsblad
GOED BEDACHT. 
Welke goede diensten een fiets soms bewijst, kan men te Winterswijk zien. Daar woont iemand, die geen der beide beenen ter beschikking heeft. Met behulp van twee krukken moet hij zich voort bewegen. de man heeft zich echter geoefend op een damesfiets en thans zoover gebracht, dat hij geregeld kan fietsen, zonder dat men iets van zijn gebrek kan bemerken. Zijn beide krukken rusten voorop de fiets; daarvan moet hij zich bij het op en afstappen bedienen.

Een ontdekking

DINSDAG 21 JUNI 1910, Utrechts Nieuwsblad
EEN ONTDEKKING. 
Door den heer Stienstra, directeur der boterfabriek te Winterswijk is een ontdekking gedaan, die voor de zuivelbereiding van groot gewicht is. Hij heeft het middel ontdekt om zure melk direct van zoete te onderscheiden, zonder daarvoor uit iedere bus een proefje te nemen. Wanneer men een in kokend water warm gemaakt koperen plaatje in zure melk steekt, dan zal de melk op dat plaatje terstond beginnen te schiften en korrelachtige bestanddeelen achterlaten, terwijl zoete melk van het plaatje afvloeit. De heer Stienstra heeft reeds eenige dagen een proef genomen met zijn ontdekking en de resultaten waren bepaald uitmuntend. Voor ’n fijne ontrooming der melk en dienttengevolge voor de boterproductie is deze ontdekking van groot belang.

Failliet J.H.P.Penders

VRIJDAG 09 SEPTEMBER 1910, Utrechts Nieuwsblad
FAILLISSEMENTEN: 6 Sept. J.H.P.Penders, koopman in groenten te Winterswijk.

Hulp in Nood

VRIJDAG 02 DECEMBER 1910, Utrechts Nieuwsblad
HULP IN NOOD. 
Een mooi bewijs van solidariteit heeft het spoorwegpersoneel  te Winterswijk gegeven. Een der lagere beambten had onlangs een ongeval gekregen, waardoor hij voor verderen dienst ongeschikt werd. Zijn pensioen was ontoereikend om daarmede zijn gezin te onderhouden. Het spoorwegpersoneel heeft nu onder elkaar zooveel geld bijeengebracht, dat de man daarmede een zaak kan beginnen.

De Moordaanslag te Winterswijk

DONDERDAG 08 DECEMBER 1910, Utrechts Nieuwsblad
DE MOORDAANSLAG TE WINTERSWIJK
Over de moordaanslag te Winterswijk wordt nog het volgende gemeld. De 42-jarige R.T. gegareerd militair van het Ned.Indisch leger, die vroeger te Zutphen woonde, was eenigen tijd in den kost geweest bij den logementhouder H.Drenth. T had echter onlangs met zijn kostbaas onaangenaamheden gehad en had toen elders zijn intrek genomen. Gisterennacht klopt T. nu op de deur van Drenth. Deze vroeg wie er was waarop T. den naam noemde van Vos een andere kostganger. Drenth opende de deur en toen stak T.hem met een mes in ’t hoofd waardoor een wonde van 12 cm.lengte ontstond, welke onder het oog uitkwam. De dader liep weg de gewonde werd door de geneesheer verbonden en deze constateerde dat de toestand hoogst gevaarlijk was, omdat er vrees bestaat voor hersenvliesontsteking. T. werd spoedig gearresteerd.

Failliet B.W.te Kamp

WOENSDAG 28 DECEMBER 1910, Utrechts Nieuwsblad
GEEINIGD:
Door het verbindend worden der uitdeelingslijst, het faillissement van:B.W. te Kamp, eisch- en fruithandelaar, tevens bierhuishouder, te Winterswijk.

Moordpoging te Winterswijk

Moordpoging té Winterswijk. 
Zaterdagnacht was de gasfitter A. B. te Winterswijk met een kameraad van eene bijeenkomst van het Leger des Heils op weg naar zijne woning, toen hij door den stratenmaker G. M., die eene veete tegen hem schijnt te hebben, werd aangevallen met een revolver, waaruit twee schoten werden gelost.
De eerste kogel ging A. B. rakelings langs het hoofd,  de tweede trof hem in de borst, zoodat hij hoogst ernstig gewond nederzeeg.
Onmiddellijk werd dr. Van Schothorst  ontboden, die den gewonde per rijtuig naar zijn kosthuis deed vervoeren. Zijn toestand is zorgelijk.
De dader had zich naar huis en te bed begeven, alwaar hij nog een schot loste. Spoedig daarna werd hij door de gemeente-politie in hechtenis genomen. De revolver, waarop nog drie schoten zaten, werd in beslag genomen.
Het gerecht uit Zutphen is overgekomen om een onderzoek in te stellen.

Brand Roode Dorp

Het Roode Dorp
Gistermiddag brandde in de Waliensche straat (z.g.n. Roode Dorp) te Winterswijk, af een blok van vijf woningen, eigendom van den heer G. J. Remkers alhier. Oorzaak onbekend. Het gebouw en de inboedels der vijf gezinnen waren tegen brandschade verzekerd. Van den Inboedel is veel gered, daar de brand in de bovenhuizen begon. Het gebouw is evenwel geheel uitgebrand

Treurig

Treurig.
Te Winterswijk is Zaterdag een 24-jarige boerenzoon overleden, tengevolge van overmatig gebruik van sterke drank.

Mevr.Wiggers verdronken

Ongeluk.
De 64-jarige vrouw Wiggers te Winterswijk is bij het opspoelen van waschgoed voorover in de beek gevallen en verdronken.

Inbraak Geurkink

Inbraak.
Hedennacht zijn door inbraak ontvreemd bij den horlogemaker Geurkink te Winterswijk 35 zilveren en 25 nikkelen horloges


Geen slimme dief

Uit Winterswijk wordt gemeld:
Zondagavond tegen acht uur is ingebroken bij mej. N. Hesselink.
De dief maakte van de afwezigheid der bewoonster gebruik, om ruim f2OO aan geld weg te nemen.
Denzelfden avond nog trok hij door zijne verteringen de aandacht.
Maandagochtend werd hij opgepakt.

Graanhandelaar Streek gevonden

Te Winterswijk is bericht ontvangen, dat het lijk van den sinds eenige maanden vermisten graanhandelaar H. Streek, te Andelst, bij Zetten, uit de Waal was opgehaald.Lees verder