oudwwijk
Digitaal erfgoed

Dodelijke ongelukken
BRON WWW.DELPHER.NL

IN BEWERKING.

Deze berichten worden helaas nog dagelijks aangevuld. Nog veel uit te zoeken.

Jaren 1880

Spoorwegen

26 februari 1881, Batav.Dagblad

Tusschen de stations Winterswijk en Lichtenvoorde-Groenlo is een wisselwachter door vijf achtereenvolgende treinen overreden. De man was onder de sneeuw bedolven, zoodat men niet dadelijk het ongeluk heeft ontdekt. Hij laat eene wedewe en drie jonge kinderen na.


Jaren 1890

Vorden

18 februari 1890, De Tijd

In den nacht van Vrijdag op Zaterdag jl. is een noodhulp-remmer van een goederentrein verongelukt.
Men vermoedt dat hij uit de remkast is gevallen. Bijna geheel vermorseld, heeft men de akelige overblijfselen van het ljjk in een zak naar Winterswijk gezonden, waar de man woonachtig was. Tusschen het station Vorden en de halte Warken heeft het treurige ongeluk plaats gehad.

Allerlei.

05 december 1894, Alg.Handelsblad
Te Groenloo is Zondagavond door de stoomtram nabij het station overreden een fabrieks-arbeider. Hij werd zoodanig aan het hoofd getroffen, dat de dood onmiddellijk volgde.
Maandagavond is een conducteur van het Pruisische staatsspoor, tusschen Bocholt en Winterswijk, van den trein gevallen. Zijn lijk is verbrijzeld teruggevonden.
Met een gistermorgen te Winterswijk uit Duitschland aangekomen goederentrein is bij Dingden een remmer overreden en gedood

Ongelukken bij den arbeid.

20 maart 1897, Volksdagblad

Gisternacht is de rangeerder A. te Winterswijk, op de lijn der G. O. L. tusschen de buffers geraakt en gedood.

Ongelukken bij den arbeid.

22 november 1898, Volksdagblad

Gisternacht is de spoorwegarbeider T. ter H.te Winterswijk, onder een rangeerende machine geraakt, met het treurig gevolg, dat hem beide beenen zijn afgereden.

Jaren 1900-1909

Spoorwegen

26 januari 1901, N.Adv.blad

Te Winterswijk is een man door den trein overreden. Men vond zijn lijk verminkt naast de rails.

Overreden.

05 oktober 1903, Dagbld v.Zuid-Holland

Bij Winterswijk is door een trein van de locaalspoor overreden en gedood H. W. Veenhuizen, oud 25 jaar, werkende bij de exportslachterij.
De ongelukkige laat een vrouw en twee kinderen achter

Spoorwegen

01 februari 1905, N.v.h.Noorden

Vrijdag is op het stationsemplacement te Winterswijk een Duitsch remmer tusschen de buffers van twee waggons geraakt en verpletterd.

Spoorwegen

24 februari 1906, De Courant

De Duitsche remmer George Giels is hedenmorgen te Winterswijk door een bagagewagen overreden en eenige uren later aan de gevolgen gestorven. Hij laat eene weduwe met 4 kinderen na. (A. Ct.)


Jaren 1910-1919

3,5 jarig kind- Corle

20 februari 1911, De Tijd

In de buurtschap Corle (gem. Winterswijk) is een 3,5 -jarig kind in een pot met kokend water gevallen. Aan de bekomen brandwonden is de kleine overleden.

Te Siepe

16 mei 1911, De Standaard

Zaterdag is te Winterswijk een 3-jarig kind bij de steenfabriek Te Siepe in een sloot gevallen en verdronken.

Kokende koffie

13 februari 1912, N.v.h.Noorden

Uit Winterswijk meldt men ons:
Een 3-jarig dochtertje van den fabriekarbeider Kobus dronk gisteren uit een kan met kokende koffie. Het is hedenmorgen overleden.

Tusschen de buffers

27 februari 1912, N.Tilb.Courant

De. 28-jarige Duitsche remmer Fr. Sassenberg is gisterenavond op het station Winterswijk tusschen de buffers van een rangeerenden trein geraakt en onmiddellijk gedood.
De ongelukkige zou in Mei a.s. in het huwelijk treden.

Vierjarig kind

25 juli 1912, N.Tilb.Courant

Het 4-jarig zoontje van den kleermaker Dagelinckx te Winterswijk is Maandagnamiddag voor het ouderlijk huis door een houtwagen overreden en op slag gedood..,

Gedood

22 januari 1913, Leeuw.Courant

Amsterdam, 21 Januari. Naar het „Hbld” meldt, is gisteravond te Winterswijk mej.U , aldaar door een trein overreden. Zij was terstond dood.

Overreden

07 oktober 1913, N.v.h.Noorden

WINTERSWIJK, 7 Oct. Gisterenavond is zekere W. Kimmels bij hel afstappen van zijn wagen te Lichtenvoorde, door de tram overreden en terstond gedood.

Neede spoorwegen

14 november 1913, Graafschapbode

Dinsdagavond geraakte een remmer uit Winterswijk op het station alhier tusschen de buffers met het treurig gevolg, dat hij direct gedood werd

Overreden

06 april 1915, Tilb.Courant

Zaterdagmiddag werd het 8-jarig doehtertje van zekere R. alhier door een fiets aangereden, waardoor zij onder een wagen met steenen geraakte en gedood werd

Door den bliksem gedood

04 september 1918, Alg.handelsblad

De vrouw van den landbouwer Willink uit Meddo (Winterswijk) is Dinsdagmorgen bij het onweder dat boven die buurtschap woedde, door den bliksem gedood.


Jaren 1920-1929

Molen ongeval

04 mei 1923, Indische Courant

2 mei Treurig Ongeval — In een molen te Winterswijk ontplofte een Dieselmotor; twee menschen werden gedood. Molenaar Oonk en de zoon van den monteur Ten Have.
(Kotten?)

Op hol geslagen.

09 mei 1923, Haagse Courant

Op den Groenloscheweg bij Winterswijk is het paard van den landbouwer ter Woord op hol geslagen, waardoor de wagen met groote vaart tegen een boom reed en de landbouwer van den wagen viel en ernstig aan het hoofd verwond werd. De man is aan de gevolgen overleden.

Rangeerder verpletterd -Spoorwegen

19 april 1924, N.Tilb.Courant

Op het spoorwegemplacement te Winterswijk zijn tijdens het rangeeren twee wagens ontspoord en gekanteld. De 30- -jarige rangeerder, die zich terzijde van de wagens bevond, kreeg deze op zich en werd op slag gedood. Het lijk, dat slechts met groote moeite onder de wagens weggehaald kon worden, was afschuwelijk verminkt en geheel onkenbaar.

Ernstig ongeluk- spoorbaan

30 maart 1926, N.Tilb.Courant

DOETINCHEM, 30 Maart. — Hedenmorgen is alhier aan het station een ernstig ongeval gebeurd. Toen de 40-jarige remmer C. G.Pas uit Winterswijk den spoorbaan wilde- oversteken, werd hij door den trein uit Zevenaar, gegrepen en onmiddellijk gedood.

Van vrachtwagen gesprongen

19 mei 1926, Leeuw.Nieuwsblad

Een zoontje van den heer W. te Winterswijk was op een aanhangwagen van een vrachtauto geklommen. Bij huis sprong hij er af, raakte onder de wielen en werd bijna dadelijk gedood.

Een kind gedood.

21 augustus 1926, Het Volk

Op den hoek van de Gasthuisstraat en de Misterstraat is het 9-jarige dochtertje van den heer D. van haar fiets gevallen en onder een vrachtauto gekomen van Kimmels. Het kind was direkt dood.

In een leemput verongelukt.

05 januari 1927, Haagsche Courant

Dezer dagen is in een der leemputten aan den Misterweg te Winterswijk een rijwiel gevonden, dat afkomstig bleek te zijn van den 24-jarigen B., die korten tijd geleden de ouderlijke woning verlaten heeft en daar tot op heden niet was teruggekeerd. De politie stelde naar aanleiding van deze vondst een onderzoek in en haalde het lijk van B. uit een der kuilen op.

Door een geweerschot gedood

30 juli 1927, De Standaard

Men meldt uit Winterswijk, dat de heer A. B. te Corle in zijn woning is gevonden gedood door een geweerschot. Hoogst waarschijnlijk is B. bezig geweest zijn geweer na te zien, niet wetende, dat’dit geladen was, en
is hij door het afgaande schot doodelijk getroffen.

Motor-ongeluk

21 augustus 1929, Dagbl.v.Noord-Brabant

De berijder gedood
ARNHEM, 21 Augustus. Hedenmorgen werd op den weg van Miste naar Winterswijk de klerk bij de gemeentewerken te Winterswijk J. B. F.
bij zijn motor dood aan den weg gevonden.
Hij was den vorigen nacht van Breedevoort komen rijden en heeft waarschijnlijk door te snelle vaart den bocht daar ter plaatse niet kunnen nemen, waarbij hij tegen een boom opreed en vermoedelijk op slag gedood werd.


Jaren 1930-1939

Door vallende rioolbuis gedood

15 januari 1930, Telegraaf

WINTERSWIJK, 14 Jan. — Hedenmiddag is bij de rioleeringswerken te Winterswijk in de Spoorstraat een werkman, genaamd De D, onder een neerstortende rioolbuis bedolven. Hij was bijna onmiddellijk dood.

Zuivelfabriek

08 mei 1931,

De 28-jarige S.Klein Suuverink uit Apeldoorn, vader van vier kinderen, viel bij herstellingswerk aan den schoorsteen van de Coop. Stoom zuivelfabriek te Winterswijk, van een 12 meter hooge stellage. Eenige uren later vond men het lijk van den man.

Wielrijder bij aanrijding gedood

11 januari 1933, Telegraaf

Gistermiddag heeft alhier een aanrijding plaats gehad tusschen een motorrijder en een wielrijder.
Laatstgenoemde, de 27- jarige J.J.J., kantoorbediende van Van Gend en Loos, viel en werd met een ernstige hersenschudding weggedragen. In den loop van den nacht is de ongelukkige aan zijn verwondingen bezweken.

Scholte Ubing overleden bij aanrijding

17 Februari 1933, Graafschapbode

Auto uit Winterswijk in de buurt van Apeldoorn verongelukt.
Een der inzittenden gedood; de bestuurder en twee dames gewond.

Donderdagavond circa half tien is een luxe auto uit Winterswijk, bestuurd door dokter D. J. Bakker met als mede-inzittenden zijn echtgenoote en de heer en mevr.. K. H. Scholte Ubing door de gladheid van den weg ter hoogte van de stichting „Het Apeldoornsche Bosch” geslipt, tegen een boom geslagen en ten slotte in een sloot gereden, met het droevig gevolg, dat de heer Scholte Übing doodelijk werd gewond, terwijl de andere drie inzittenden allen min of. meer ernstig letsel bekwamen.
Toen er hulp kwam opdagen en ook de gestichtsdokter van „Het Apeldoornsche Bosch” ter plaatse verscheen bleek helaas de heer Scholte Übing reeds te zijn overleden. Waarschijnlijk is hij door den harden slag, die de auto met het achterdeel een boom deed, op slag gedood. Zijn echtgenoote alsook men. Bakker bleken inwendige kneuzingen, o.a. eenige gebroken ribben te hebben opgeloopen, terwijl de bestuurder, dokter Bakker slechts licht gewond bleek. De slachtoffers zijn alle naar het Ziekenhuis te Apeldoorn vervoerd. De heer Scholte Übing, die in de Prins Hendrikstraat te Winterswijk een accountantsbureau heeft gevestigt, was een algemeen geachte, sympathieke persoonlijkheid, wiens droef verscheiden op zoo tragische wijze in Winterswijk en omgeving met deernis zal worden vernomen. 

Uit Winterswijk wordt ons omtrent het gebeurde nog .het volgende gemeld:
Het viertal inzittenden was op weg een feest van den heer Zur Kleinsmiede te Apeldoorn. De heer G. Hesselink uit Winterswijk,die ook op weg was naar bedoeld feest te Apeldoorn, vond de gehavende auto in de buurt van “’t Apeldoornsche Bosch”.
Dr.Bakker stond er naast en had een vreeselijke hoofdwonde. Heel Winterswijk is onder den indruk van ’t gebeurde.

Hoe het ongeluk ontstond.
Daaromtrent vernemen wij uit Apeldoorn nog het navolgende:
De Ford-auto, bestuurd door dokter Bakker met naast hem de heer Scholte Übing reed met een snelheid van circa 50 a 60 KM. door een bocht, waar dichte boschages het opdrogen van de natte sneeuw van liet wegdek dit overal elders drooggewaaid was, verhinderen.
Juist op dit eene gladde plekje was dus de weg glad en dit wérd den betrokkenen noodlottig.

Kind door auto gegrepen. Bij het spel op slag gedood

19 januari 1933, Het Volk

Winterswijk, Donderdag.
Dicht bij den overweg Groenlo —Winterswijk vond een noodlottig ongeval plaats. Een vrachtauto kwam aanrijden juist op het oogenbllk, dat een kind van negen jaar plotseling spelenderwijs den rijweg dwars overholde. Het kind werd gegrepen en was op slag dood. Den chauffeur treft geen schuld.

Onder vallende boom gedood.

26 april 1934, De Tribune

WINTERSWIJK, 22 Febr.
De 40-Jarige H. J. te Winkel, in dienst der werkverschaffing van de gemeente Winterswijk, had Woensdagmiddag het ongeluk bij het kappen van boomen in de buurtschap Ratum. onder een vallenden boom te geraken. De ongelukkige, die op slag gedood werd, laat een vrouw met een
kind achter.

Stations-assistent te Winterswijk op slag gedood

16 juni 1934, De Tijd

Donderdagavond omstreeks kwart voor elf is te Winterswijk de stations-assistent, de heer J.Dokter, terwijl hij de rails overstak op het rangeeremplacement gegrepen door een losse machine, die uit de richting Zutphen kwam.
De heer Dokter werd op slag gedood.
De verongelukte was 47 jaren oud en sinds vier jaren te Winterswijk werkzaam.

Door auto aangereden en gedood.

22 mei 1936, N.v.h.Noorden

WINTERSWIJK, 22 mei. Gistermiddag wilde de 24-jarige landbouwer G. W. ten Kempel te Winterswijk den Groenloschen weg oversteken om naar zijn akker te gaan. Op dat moment kwam een auto, bestuurd door den heer G. uit Rotterdam, den weg afgereden en ten K. werd door den wagen gegrepen en een eindweegs meegesleurd. In zorgwekkenden toestand is de man vervoerd naar het ziekenhuis te Winterswijk, waar hij enkele uren later aan de verwondingen is overleden.

Door trap van zijn paard gedood.

23 mei 1936, De Tribune

WINTERSWIJK, 23 Mei De landbouwer W.te Winterswijk was woensdag bezig met een span van twee paarden zijn land te beploegen, toen hij plotseling een trap van een der paarden kreeg.
Hij werd naar het ziekenhuis te Winterswijk vervoerd, waar hij gistermiddag is overleden.

Gevaarlijk spel gespeeld

24 november 1936, Leeuw.Nieuwsblad

Een 14-jarige wielrijder, die zich door een auto liet voort trekken, gedood.
Gistermiddag heeft nabij de overweg in de spoorweg Groenlo-Winterswijk ’n ernstig ongeluk plaats gehad, waarbij een 14-jarige scholier op slag werd gedood. De jongen, een leerling van de ambachtsschool te Winterswijk, was per fiets op weg naar Groenlo, waar hij woont. Hij liet zich door een vrachtauto trekken en hield zich daartoe vast aan het achterste gedeelte van de wagen.
Bij de overweg gekomen, maakte de auto een scherpe bocht, waardoor de jongen met zijn rijwiel tegen een paal botste. De knaap was op slag dood.

Motorrijder verongelukt.

24 februari 1938, Haagsche Courant

De heer H. M., uit Winterswijk die per motor naar het grensstadje Vreden reed om daar zijn verloofde te bezoeken, is tegen een auto gereden en zoodanig gewond, dat hij tijdens het vervoer naar een ziekenhuis is overleden, meldt de ,,N.R.Crt.”.
(Dhr.H.Massdorf?)

Fietsende landbouwer door auto overreden. Op slag gedood.

06 april 1938, Telegraaf
5 april.Hedennamiddag reed de predikant der Nederd. Hervormde gemeente te Groenlo. ds. v. d. Endt, met zijn auto in de richting Winterswijk-Groenlo, toen plotseling ter hoogte van het café De Kappe op onverklaarbare wijze de 60-jarige landbouwer F.Schurenk uit Meddo op zijn fiets voor de wielen van den auto terechtkwam. Hij werd tegen den grond gesmakt en nagenoeg op slag gedood. Het onderzoek der politie heeft uitgewezen, dat de bestuurder van den auto geen schuld had.

Zutphen

31 maart 1939, Drentsche Courant

Bij het oversteken is de 67-jarige heer L. G. van den Berge, uit Winterswijk, maandagavond op het kruispunt van de Molengracht en de Kerkelkade te Zutphen door een auto aangereden en gedood.

Door auto overreden en gedood.

23 oktober 1939, Alg.Handelsblad

Winterswijk, 22 October.
Zaterdag reed het 11-jarig dochtertje van den landbouwer L. H. Beernink, wonende in het Voor-Woold, per fiets uit het z.g. Helderpad den Wooldschenweg op zonder uit te kijken. Uit de richting Woold naderde op dat oogenblik een dokter met zijn auto. Door de boomenrij en heesters had hij geen uitzicht op den zijweg en plotseling zag hij het meisje voor zich. Een aanrijding was niet te vermijden.
In zorgwekkenden toestand werd het meisje naar het Algemeen Ziekenhuis vervoerd, waar het des avonds is overleden­


Jaren 1940-1949

Rangeerder gedood

19 januari 1941, Alg.Handelsblad

Winterswijk, 18 Jan. Ten gevolge van de gladheid is de voorman-rangeerder A. Kluppels (Scholtenenkstraat) op het emplacement (Misteroverweg) der Ned. Spoorwegen tijdens het rangeeren gevallen en onder een rijdenden goederenwagen terecht gekomen. Hij was op slag dood.

Meisje door autobus gedood

15 juli 1941, Christ.Soc. Dagblad

AALTEN, 14 Juli. Hedenavond stapte de 20-jarige fabrieksarbeidster A. A. uit
Winterswijk, die per autobus van haar werk te Bocholt huiswaarts keerde, inde Dijkstraat alhier uit den wagen. Toen zij voor de bus langs de straat wilde oversteken naar haar verloofde, werd zij door een volgende autobus gegrepen en op slag gedood.

Onder trein geraakt en gedood

21 februari 1942, De Tijd

Vrijdagmiddag is de 52-jarige adjunct-commies der Nederl. Spoorwegen te Winterswijk, de heer G. J. Hoitink, op het spoorwegemplacement uitgegleden en onder een wagen van een rangeertrein geraakt, met het gevolg dat hem beide beenen werden afgereden. De man werd naar een ziekenhuis vervoerd, waar hij eenige uren later overleed.

Dodelijk ongeval

11 maart 1942, N.Tilb.Courant

Te Winterswijk is eergisterenavond het 15-jarig meisje W. B. Wassink, wonende aldaar, in een straatbocht door een autobus gedood.
Het voertuig kwam nameliik dwars over den weg te staan toen de chauffeur remde en de wagen slipte, waardoor het meisje tusschen deze en de voorzijde van een winkelpand werd doodgedrukt.
(Meddosestraat)

Kind door lorrie getroffen

13 oktober 1947, Tubantia

Zaterdag waren enige kinderen aan het spelen op het terrein van het houtbedrijf der firma B. H. te Winkel.
In hun buurt stond een lorrie overeind. Door onverklaarbare oorzaak is deze zware iizermassa omgevallen, waarbij het 4-jarig zoontje van den heer J. H. W. te Winkel door een uitstekende pin in de slaap getroffen en op slag gedood werd.


Jaren 1950-1959

6-jarig zoontje

28 februari 1950, Volkskrant

Jongetje aangereden en gedood
WINTERSWIJK, 27 Febr. Maandagmiddag werd het 6-jarig zoontje van de
heer J. B. Stemerdink uit Winterswijk, dat plotseling de rijweg overstak, door een luxe auto aangereden en op slag gedood.

Landbouwer door achterwiel gedood

30 september 1950, N.v.h.Zuiden

WINTERSWIJK, 28-9 Op een boerderij te Winterswijk gebeurde vandaag een ernstig ongeval, dat aan de 66-jarige landbouwer het leven kostte.
Volgens verklaring van getuigen had de landbouwer een begin willen maken met het stomen van aardappelen. Hij vond het raadzamer de aardappelstomer een tiental meters te plaatsen.
Toen de landbouwer het paard aanspoorde om de stomer voort te trekken, nam het paard enige galopsprongen, sloeg op hol, waarbij de man zijn evenwicht verloor, achterover sloeg en tussen het inspan en de vuurpot van de stomer bekneld raakte. Nadat het slachtoffer 15 meter was medegesleurd, maakte het lichaam plotseling een zwenking en het kwam onder de zware machine terecht, waarbij het linkerachterwiel over zijn borst reed. Even later overleed de ongelukkige.
(B.te Selle- ‘Diekshuis?’)

Bruntink

31 augustus 1951, N.v.h.Zuiden

60 Jarige vrouw door bliksem gedood gedood
WINTERSWIJK, 30 Aug. — Tijdens een hevig onweer, dat hedenavond omstreeks zes uur korte tjjd boven Winterswijk en omgeving woedde, werd de 60-jarige echtgenote van de landbouwer B.Bruntink in de buurtschap Henxel bij het melken door de bliksem getroffen en gedood. Ook drie koeien, die zich in de onmiddellijke nabijheid van het slachtoffer bevonden, werden door het hemelvuur gedood.

Man verdronken – kind gered

03 juli 1953, Vrije volk

De 49-jarige fabrieksarbeider W.B.M. Mölders is gisteravond omstreeks acht uur verdronken, toen hij trachtte een tienjarig jongetje te redden dat in de Slingerbeek bij Winterswijk aan het pootjebaden was en plotseling in de diepte verdween.
M. kon zelf niet zwemmen. Het jongetje zag kans de wal te bereiken. M. was gehuwd en vader van twee kinderen.

Arbeider gedood bij explosie

22 september 1953, De Waarheid

21 September – De 20-jarige arbeider W.Th. Aalbers uit Aalten is door de brokstukken van een exploderende ketel zo ernstig gewond, dat hij kort nadien aan de gevolgen overleed. Het ongeluk gebeurde in het Warmtetechnisch Bureau Kappers te Winterswijk. De ketel ontplofte toen men hem bij het bepalen van de atmosferische spanning onder druk zette.
De andere arbeiders kwamen met de schrik vrij.

Dodelijke botsing bij Ede

18 maart 1954, Alg.Handelsblad

Op de rijksweg te Ede kwam Donderdagmorgen omstreeks kwart voor vier de 22-jarige C. M. Rietberg uit Winterswijk bij een botsing om het leven. Door nog onopgehelderde oorzaak reed hij met grote snelheid met zijn personenauto recht op een tegenligger, een zware vrachtauto uit Velp in. De heer Rietberg werd op slag gedood en zijn personenauto werd vrijwel geheel vernield. De vrachtauto liep ernstige schade op.

Bakkersknecht door trein gegrepen en gedood

12 april 1954, Binnenhof

Omstreeks drie uur Zaterdagmiddag is de 27-jarige J. J. A. S. uit De Bilt op een onbewaakte spoorwegovergang onder de gemeente Winterswijk
door een trein gegrepen en op slag gedood.
De man, die werkzaam was bij een broodbakker, reed over een zandweg langs de spoorlijn. Vermoedelijk heeft hij de trein uit de richting Zutphen nog zien naderen, maar in de mening verkeerd, dat hij nog ruim de tijd had om met zijn bakfiets de overweg te passeren.

Bestelauto onder trein, chauffeur gedood

08 december 1954, Leeuwarder Courant

Op de onbewaakte overweg te Miste, gemeente Winterswijk, is Dinsdagmiddag omstreeks halfvijf een bakkers-bestelauto, bestuurd door de 22-jarige J. Ansink uit Miste, gegrepen door de „Blauwe Engel”, die van Winterswijk was vertrokken in de richting Arnhem.
De bestuurder werd vrijwel op slag gedood. De auto werd enkele tientallen
meters meegesleurd en totaal vernield.
Het slachtoffer was gehuwd en was vader van twee kinderen.

N.Langedijk

02 maart 1955, N.Tilb.Courant

MEISJE DOOR TREIN GEGREPEN EN GEDOOD.
Dinsdagavond is de 17-jarige mej. N. Langedijk, uit Winterswijk op de onbewaakte overweg aan de Morgenzonweg te Winterswijk door de Diesel-electrische trein, die om 18.54 uur van Winterswijk naar Zutphen vertrekt, gegrepen en gedood.

Mevr.Frenken – Eibergen

08 juni 1955, Trouw

Dinsdagvoormiddag is op de splitsing Haaksbergseweg-Needseweg de 41-jarige mevr. Frenken uit Winterswijk, die op haar bromfiets vanaf het rijwielpad de Haaksbergseweg wilde oversteken, aangereden door een bestelwagen. Met een schedelbasisfractuur is zij overgebracht naar het prot. ziekenhuis te Eibergen, waar zij is overleden.

Henkie Klooster

13 juni 1955, Overijssel. Dagblad

Onder vrachtauto gedood
WINTERSWIJK, 12 Juni. Zaterdagmiddag is op de hoek Keizersstraat—Parallelweg te Winterswijk de 7-jarige Henkie Klooster, die naast zijn vriendje fietste, door een vrachtauto overreden en op slag gedood.

Auto onder trein bij Winterswijk

20 oktober 1955, Overijssel.Dagblad

Bestuurder gedood
WINTERSWIJK. 19 Oct. Te Winterswijk is vanmorgen te ruim tien uur op de onbewaakte overweg aan de Dennendijk een personenauto, bestuurd door de 49-jarige H. H. te Wolthuis, uit Rekken (gemeente Eibergen) dooreen diesel electrische trein gegrepen. De auto werd ruim 200 meter meegesleurd. De bestuurder werd gedood.
De heer te W. was gehuwd en vader van twee kinderen.

Met motor tegen wagen gereden en gedood

25 oktober 1955, Binnenhof

Gisteravond is de 26-jarige W.H.B.K. uit Winterswijk op de rijksweg Aalten- Winterswijk, ter hoogte van Bredevoort met zijn motor tegen een boerenkar gereden en om het leven gekomen. De wagen was, naar de politie bij haar onderzoek is gebleken, goed verlicht.

Onder melkwagen

03 januari 1956, Het Binnenhof

In Winterswijk kwam gisteren het achtjarig zoontje van de familie V. onder een melkwagen terecht. Hij viel toen hij achter op de wagen wilde springen. Kort daarop is hij aan inwendige kneuzingen overleden

Fietser trein gedood

09 februari 1956, N.v.h.Zuiden

WINTERSWIJK 8 febr — Dinsdagavond is de 47-jarige J H Vruggink, te
Winterswijk, die langs de spoorbaan Winterswjjk-Aalten fietste, gegrepen door de diesel-elektrische trein, die om 19.19 uur uit Winterswijk was vertrokken. De man werd in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij woensdagmorgen is overleden.

Auto tegen boom, arts gedood

09 juni 1956, Trouw

In de nacht van donderdag op vrijdag om ongeveer vier uur ontdekte de heer J. Bax uit Groenlo dat op de Groenloseweg te Eibergen een personenauto tegen een boom was gereden. De bestuurder, de 40-jarige
heer Ypey, arts te Winterswijk, bleek reeds te zijn overleden. Het slachtoffer was gehuwd

Scooter tegen trein: bestuurder gedood

06 juli 1956, Friese Koerier

WINTERSWIJK. (ANP) — Op een onbewaakte overweg tussen Aalten en
Winterswijk is een scooter, bestuurd door de 27-jarige W.B. Benning uit Borken (Dld.) in volle vaart tegen de diesel-electrische trein gereden, die om
18.07 uit Aalten naar Winterswijk was vertrokken. De bestuurder van de scooter was direct dood. De duo-passagier, de 21-jarige G. Schücker, eveneens uit Borken, is in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis te Winterswijk overgebracht.

Kind overreden en gedood

15 oktober 1956, De Tijd

Zaterdagmiddag werd het vierjarig zoontje van de heer Veldhuis te Winterswijk, toen hij plotseling de weg overstak, door een motor, bestuurd door J.te K. uit Winterswijk, overreden. In zorgwekkende toestand werd het jongetje naar het St.-Elizabethziekenhuis overgebracht, waar hij later is overleden.

Treinverkeer eist dode

13 juli 1957, N.v.h.Zuiden

WINTERSWIJK. — Op de onbewaakte overweg in de Dennendijk te Winterswijk is vrijdagmorgen een bestelauto, bestuurd door de heer W. Timmer uit Winterswijk in de richting Zutphen was vertrokken gegrepen.
Ernstig gewond werd de heer T. naar het algemeen ziekenhuis in Winterswijk overgebracht, waar hij na aankomst is overleden.

Landbouwer door bliksem gedood

13 september 1957, Limb.Dagblad

WINTERSWIJK, 12 sept. Tijdens een hevig onweer, dat rond half zes boven Winterswijk heeft gewoed, is een 39-jarige landbouwer bij werkzaamheden op zijn akker in de buurt door de bliksem getroffen en gedood.
Het slachtoffer was gehuwd en vader van drie kinderen.
(Henxel- G.J.Rösken)

Wegwerker door trein gegrepen en gedood

09 oktober 1957, Overijssel. Dagblad

WINTERSWIJK, 8 okt. Te Winterswijk is vanmorgen omstreeks 10 uur de 51-jarige wegwerker der Nederlandse Spoorwegen H. J. Elferink uit Lievelde, gemeente Lichtenvoorde. door de diesel-elektrische trein uit Zutphen gegrepen en op slag gedood. E. was gehuwd en vader van 3 kinderen.

Bromfietser verongelukt

07 december 1957, Leeuw.Courant

De 62-jarige metselaar L. Beerhorst uit Winterswijk is gisteravond om half zes met zijn bromfiets op de hoek Eikenstraat-Vredenseweg onder een vrachtauto van de firma Hannink uit Winterswijk gekomen, en verongelukt. De man werd door de vrachtauto geschept en was vrijwel onmiddellijk dood.

Vrouw bij aanrijding gedood – Tegelen

06 februari 1958, Limb.Dagblad

De 27-jarige vrouw W.S. uit Winterswijk, die sinds 14 dagen in Tegelen verbleef, is woensdagavond op de rijksweg bij Tegelen door een vrachtwagen aangereden, tengevolge waarvan zij onmiddellijk overleed.
Zij kwam op de fiets vanuit de richting Venlo en lette niet op het verkeer toen zij plotseling de weg wilde oversteken. De auto werd bestuurd door H.L. uit Weert.

Bromfietster viel tegen auto

WINTERSWIJK 17 juni

In het algemeen ziekenhuis te Winterswijk is maandagmiddag de 44-jarige mevrouw J.E. Laarberg-Heinen uit Winterswijk overleden aan de verwondingen, die zij zondagavond opliep toen zij te Eibergen op de weg Eibergen-Zwilbroek met haar bromfiets kwam te vallen tegen een uit tegenovergestelde richting komende personenauto.

Drie Duitsers gedood op onbewaakte overweg te Miste (Winterswijk)

17 juli 1958, Alg.Handelsblad

DOETINCHEM — Op de onbewaakte overweg in de buurtschap Miste bij Doetinchem is gistermiddag een Duitse personenauto door een trein gegrepen, door brugleuning gesmakt en geheel vernield in een weiland terechtgekomen.
De drie inzittenden kwamen om het leven. Het waren het echtpaar Hötte uit Essen en de secretaresse van de heer Hötte, mejuffrouw H. Feyand. Zij reden op de weg van Aalten naar Winterswijk. De overweg is niét door knipperlichten beveiligd. De toestand is ter plaatse zo, dat een autobestuurder schuin achterom moet kijken om te zien of de spoorbaan vrij is. De spoorbaan maakt namelijk een scherpe hoek met de weg.
De heer Hötte (56) en zijn vrouw (54) werden bij het ongeluk op slag gedood.
Mejuffrouw Feyand (23) is overleden op weg naar het ziekenhuis van Winterswijk. Het treinverkeer ondervond langdurig stagnatie.

Door bus gegrepen

24 juli 1958, Telegraaf

WINTERSWIJK, donderdag.
Woensdagmiddag is de 60-jarige mevr. Kooy (Mevr.Sebens-Tilb.Courant) op de Misterweg te Winterswijk, toen zij per rijwiel de rijweg overstak, door een autobus gegrepen en gedood.

D.Hamburger

29 september 1958, Het vrije volk

Te Winterswijk overleed zaterdag de 71-jarige D. Hamburger. Hij was
maandag jl. gewond, toen hij met zijn bromfiets tegen een auto botste.

Ubbink – Misterweg

04 november 1958, Geref.gezinsblad

In het R.K. Ziekenhuis te Winterswijk is overleden de 72-jarige J.Ubbink, die ernstig werd gewond bij een aanrijding met een auto op de Misterweg.

Wielrijder gedood

11 november 1958, Alg.Dagblad

WINTERSWIJK (ANP) — De 32-jarige W. Samberg uit Winterswijk is gisteren op de Groenloseweg met zijn fiets door een personenauto gegrepen en tegen het wegdek geslingerd. Hij was op slag dood.

Groenloseweg

27 december 1958, Trouw

De 67-jarige landbouwer G. J. Droppers uit Meddo bij Winterswijk is bij het oversteken van de Groenloseweg door een auto overreden. In het ziekenhuis te Winterswijk is hij aan zijn verwondingen bezweken

v.Wees

23 februari 1959, De Waarheid

Op de Kloetenseweg te Winterswijk is vrijdag het vierjarige zoontje van de familie Wees door een vrachtauto gegrepen en gedood. Het kind was achter een stilstaande auto om plotseling de rijweg opgelopen.

Jongen gedood bij oversteken

24 februari 1959, Het vrije volk

Gistermiddag werd het zesjarig zoontje Kees van de familie Van Mourik in Winterswijk het slachtoffer van een verkeersongeval. Het knaapje was op weg naar school en had juist de ouderlijke woning verlaten.
Hij wilde de straat oversteken, toen hij werd aangereden door een
vrachtauto. Voor de ogen van zijn moeder, die voor het raam stond te kijken, werd de jongen door de auto geraakt en op slag gedood

Dodelijk ongeval Zupthen

31 maart 1959, Het Binnenhof

In Zutfen is de 67-jarige L. G. van den Berge uit Winterswijk maandagavond door ’n auto aangereden en op slag gedood toen hij de weg wilde oversteken.

A.Fierstra

16 mei 1959, Friese Koerier

De 58-jarige weduwe A. Fierstra-Hundt is donderdagavond, toen zij per fiets de Misterweg te Winterswijk wilde oversteken, door een personenauto
geschept. Zij werd op slag gedood.

Bij botsing gedood

25 mei 1959, Limb.Dagblad

24 mei. De 38-jarige musicus W. van der Meer, die in de nacht van zaterdag op zondag op de Misterweg te Winterswijk op zijn bromfiets reed, is daar met een Duitse personenauto in botsing gekomen. Korte tijd later is hij in het Algemeen Ziekenhuis aan zijn verwondingen bezweken.

Dode in verkeer

19 augustus 1959, Leeuw.Courant

Op de Groenloseweg, enkele kilometers buiten Winterswijk, is de 81-jarige landbouwer J. W. Grevink door een vrachtauto gegrepen op het momentdat hij de rijksweg wilde opfietsen.
De man was op slag dood.

Geen rijbewijs

18 september 1959, Trouw

De 19-jarige J. G. Bemers uit de buurtschap Woold bij Winterswijk is in het naburige Kotten op zijn motor met grote snelheid uit een bocht gevlogen, tegen een boom gebotst en op slag gedood. Het slachtoffer was niet in het bezit van een rijbewijs.

In volle vaart op wagen gereden -Twee doden te Eibergen

23 december 1959, N.Tilb.Courant

Dinsdagavond verloren te Eibergen twee mensen als gevolg van een ernstig verkeersongeval het leven. Een personenauto reed met grote vaart van achter op een, met twee paarden bespannen en met bomen beladen wagen. Een der bomen op de houtwagen drong dwars door de personenauto heen, die geheel werd vernield. Zowel de bestuurder van de auto. de 74-jarige heer F. W.Tervoert uit Winterswijk, als de naast hem zittende 79-jarige heer E. Aarnink eveneens uit Winterswijk, werden op slag gedood.
De derde inzittende die achter in de auto zat;, werd slechts licht gewond. De heer Tervoert, was in Winterswijk en omgeving een beken-de persoonlijkheid. Hij was oud-veearts, oud-directeur van het abattoir te Winterswijk en bestuurslid van diverse verenigingen en stichtingen.

Jonge man W.Boom gedood

28 december 1959, Telegraaf

AALTEN, maandag.
De 21-jarige W. Boom uit Winterswijk is donderdag ln de Willemstraat te Aalten voor de woning van zijn ouders dodelijk verongelukt. Boom had met zijn auto zijn vrouw van de trein afgehaald om samen de kerstdagen bij zijn ouders door te brengen. Nadat hij zijn echtgenote bij de woning had afgezet, stak hij, zonder op het verkeer te letten, de straat over naar zijn auto. Hij werd daarbij door een passerende wagen gegrepen en voor de ogen van zijn vrouw — die over enkele weken haar eerste baby verwacht — dodelijk gewond.


Jaren 1960-1969

Met rijwiel gevallen in de duisternis

04 april 1960,

DEN HAAG (A.N.P.). — In de nacht van zaterdag op zondag is de 50-jarige gemeente-ambtenaar J.A.Ensink, vermoedelijk misleid door de duisternis, met zijn rijwiel van een verhoogde losplaats terzijde van het spooremplacement te Winterswijk gevallen en zo ongelukkig terecht gekomen, dat hij vrij spoedig daarna overleed.

G.H.Roerdinkholder -Gen.Berenschotweg

16 april 1960, Het Binnenhof

De 22-jarige G. H. Roerdinkholder is gisteravond om het leven gekomen toen hij op de Generaal Berenschotweg te Winterswijk, waar hij moest uitwijken voor een auto, de macht over het stuur van zijn motor verloor en tegen een boom botste. De 22-jarige mejuffrouw A. B., die op de duo zat, werd in zorgwekkende toestand naar het algemeen ziekenhuis te Winterswijk vervoerd.

Bromfietser verongelukt

14 december 1960, Vrije Volk

Een 18-jarige bromfietser uit Winterswijk is gistermiddag te Lichtenvoorde om het leven gekomen toen hij op twee wielrijders inreed. De jongeman A. H. uit Winterswijk reed plotseling op de twee wielrijders m.
Hij viel en liep een ernstige wond aan het hoofd op. In het ziekenhuis is de jongeman overleden.

Bejaarde wielrijder verongelukt

08 februari 1961, Alg.Handelsblad

Doetinchem, 8 februari
In de buurtschap Meddo onder Winterswijk is gisteravond de 68-jarige landbouwer W. J. Sieverink met zijn fiets tegen een auto opgereden en vrijwel op slag gedood. De auto werd bestuurd door de aanstaande schoonzoon van de landbouwer, die de bejaarde man plotseling tegen zich op zag botsen.
Toen een arts op de plaats van het ongeluk arriveerde was de heer Sieverink reeds overleden.

Overstekende kind verongelukt

16 mei 1961, Volkskrant

WINTERSWIJK. 15 mei — In het katholieke ziekenhuis te Winterswijk is maandagmorgen het vijfjarige zoontje overleden van de familie Elsinghorst uit Winterswijkse buurtschap Meddo. Het jongetje werd zaterdagavond in zijn woonplaats bij het oversteken aangereden door de bestelauto van een bloemist.

Trein greep Duitse scooterberijder

19 juni 1961, Telegraaf

WINTERSWIJK, maandag
De 23-jarige Duitse scooterberijder Erwin Lassek (Gelsenkirchen) is zaterdagmiddag op een onbewaakte overweg dichtbij Winterswijk (bij Mr.ten Houtenlaan) door een trein gegrepen en op slag gedood.
De trein liep ernstige vertraging op.

Groenloseweg

28 juni 1961, Volkskrant

WINTERSWIJK — Op de Groenloseweg is maandagavond de 55-jarige landbouwer H. Pampiermole onder een vrachtauto terecht gekomen, toen hij met zijn fiets plotseling de weg overstak. Hij werd naar het Algemeen Ziekenhuis in Winterswijk gebracht, maar bij aankomst bleek, dat hij reeds overleden was.

Steengroeveweg-Bataafseweg

WINTERSWIJK — De 22-jarige ongehuwde molenaarsknecht G. H. Berenschot is met zijn bromfiets, op de kruising Steengroeveweg — Bataafseweg in Winterswijk, in botsing gekomen met een vrachtauto.
De man werd een tiental meters meegesleurd en was op slag dood.

Landbouwer Klein Langenhorst

23 januari 1962, Friese Koerier

In Winterswijk is de 44-jarige landbouwer G. J. Klein Langenhorst bij het oversteken aangereden en gedood.

Motorrijder (23) gedood

19 mei 1962, Telegraaf
zaterdag.De 23-jarige ongehuwde motorrijder G.H. Oonk (Woold) werd op slag gedood, toen hij met zijn motor op het kruispunt Spoorstr.-Schouwburgstraat geen voorrang ver-leende aan een auto.

Ruurlo – veehandelaar

12 juni 1962, Geref.gezinsblad

Enkele kilometers buiten Ruurlo op de Rijksweg naar Groenlo is de 37-jarige veehandelaar J. W. te Strate uit Winterswijk met zijn auto tegen een boom gereden en aan de gevolgen van deze botsing overleden. Het ongeluk is door niemand gezien. De politie te Lochem veronderstelt dat de man achter het stuur in slaap is gevallen of dat de auto is gaan slippen.

Misterweg

14 augustus 1962, Geref.gezinsblad

De 33-jarige heer H. van de Plaats uit Winterswijk is op de Misterweg in zijn woonplaats, terwijl hij op de rijweg naast zijn bromfiets liep, waarop hij een cocosmat vervoerde, van achteren gegrepen door een personenauto.
De man overleed ter plaatse. Hij was gehuwd en vader van twee kinderen.
Langs de weg bevindt zich een fietspad.

Spoorstraat-Schouwburgstraat

04 december 1962, Alg.Dagblad

Een kleine personenauto is zondag op het kruispunt Spoorstraat-Schouwburg-straat in Winterswijk door een van links komende bus van de Geldersche Tramwegen in de flank gegrepen en tien meter meegesleurd. Vier van de vijf inzittenden moesten zwaar gewond in het Algemeen Ziekenhuis te Winterswijk worden opgenomen. Eén van hen, de 76-jarige weduwe A. Brusse-Gossink is daar ’s nachts overleden. De buschauffeur verklaarde dat hij door de zon was verblind en daardoor de auto niet tijdig had opgemerkt.

Gedood bij ongeval

12 januari 1963, Telegraaf

vrijdag.De 33-jarige koopman J. A. Willink uit Winterswijk is in de nacht van woensdag op donderdag in de Duitse grensplaats Oeding bij een
verkeersongeval om het leven gekomen.Op de terugweg naar zijn woonplaats reed hij vlak bij de grensovergang met zijn auto in volle vaart achter op een geparkeerde truck met oplegger. (ANP)

Fietser gedood

15 maart 1963, Telegraaf

WINTERSWIJK, vrijdag.
Op de Vredenseweg. verleende de 65-jarige wielrijder G. H.W. op zijn fiets, waarop ook zijn 3,5-jarige kleinzoon was gezeten, geen voorrang, waardoor hij tegen een autobus botste.
Zwaargewond werden beide naar een ziekenhuis vervoerd, waar W. is overleden.

Bejaarden op bromfiets verongelukt

02 juli 1963, Telegraaf

WINTERSWIJK, dinsdag Twee bejaarde mensen zijn dit weekeinde slachtoffer geworden van een aanrijding, toen zij samen op één bromfiets een voorrangsweg opreden. Een automobilist kon hen niet meer ont-wijken. De bestuurder van de bromfiets, de 76-jarige heer Damkot en zijn 63-jarige duo-passaglere H. Jansen-van Dijk werden tegen het plaveisel gesmakt. De weduwe Jansen is gistermorgen in een Winterswijk ziekenhuis overleden, terwijl gisteravond de heer Damkot nog niet bij bewustzijn was.

Twee doden bij ongeluk met trein

05 september 1963

donderdag. Vanmorgen om kwart over elf is bij de buurtschap Miste, in de omgeving van Winterswijk, een goederentrein ingereden op een groep spoorwegarbeiders. Twee van hen werden gedood, één werd zwaar, een ander licht gewond.
De gewonden zijn overgebracht naar het Algemeen ziekenhuis in Winterswijk. De trein kwam uit de richting Winterswijk, het zicht was goed. Volgens de politie te Winterswijk heeft de veiligheidsman van het groepje spoorwegarbeiders – de politie spreekt van vijf, de Nederlandse Spoorwegen van vier man — de naderende trein niet opgemerkt. De machinist zou wel signalen hebben gegeven.
De toedracht van het ongeluk wordt nagegaan door de politie te Winterswijk, in samenwerking met de spoorwegpolitie.

Dode en drie gewonden bij Moordrecht

24 oktober 1963, Vrije volk

MOORDRECHT (ANP) — Bij een botsing op de rijksweg Rotterdam- Utrecht onder Moordrecht is woensdagmiddag de zestienjarige H.G.Klein Langenhorst uit Winterswijk gedood.
Hij zat als bijrijder in een ver-huiswagen, die uit de richting Rotterdam kwam en tegen een op de parkeerstrook staande vrachtauto botste. De bestuurder van de verhuiswagen en zijn meerijdend zoontje beiden uit Winterswijk, alsmede de chauffeur van de vrachtwagen, B. uit Amsterdam, werden zwaar gewond naar het ziekenhuis in Gouda overgebracht. De verhuiswagen, die in de middenberm terechtkwam, werd zwaar beschadigd,

Auto tegen boom: zoon gedood, vader gewond

29 oktober 1963, De Waarheid

Tussen Winterswijk en Aalten is maandagmorgen een personenauto tegen een boom gebotst en in tweeen gebroken. Van de beide inzittenden — een vader en zijn zoon — werd de bestuurder (de zoon) gedood en de ander gewond.
De omgekomen jongeman, de 19–jarige A. J. O. was niet in het bezit van een rijbewijs. Hij reed onder toezicht van zijn vader, die wel een rijbewijs heeft. Het ongeluk is gebeurd bij een inhaalmanoeuvre. Volgens de politie reed de bestuurder met grote snelheid. Bij de botsing werden de inzittenden uit de auto geslingerd. De jongeman werd zo zwaar gewond, dat hij kort na het
ongeval in het Algemeen Ziekenhuis te Winterswijk is overleden.
Zijn 41-jarige vader werd niet ernstig gewond.

Bij frontale botsing twee doden

06-november 1963,Telegraaf

woensdag.-Nabij het Duitse stadje Vreden, niet ver van de Nederlands- Duitse grens,, is een Nederlandse personenauto tijdens een inhaalmanoeuvre frontaal in botsing gekomen met een Duitse auto.
Twee van de vier inzittenden werden gedood.
Het waren de heer (Arend Jan) en mevrouw (Anna Maria) Esselink, resp. 77 en 72 jaar oud, beiden uit Winterswijk. De bestuurder van de auto, de gepensioneerde adjudant van politie. R. M. van Drie (68), werd gewond. Zijn vrouw werd zwaargewond.

Bij botsing gedood

14 januari 1964, Alg.Dagblad

WINTERSWIJK. — Op de terugweg van een dansavond in Haaksbergen is
de 24-jarige B. Maas uit Winterswijk gisternacht onder Eibergen met auto tegen een boom langs de kant van de weg gebotst. Hij was op slag dood, zijn passagier werd ernstig gewond. De Winterswijker had geprobeerd twee auto’s tegelijk te passeren.
Een van de auto’s werd geraakt.Hij schoot van de weg af een weiland in. Twee inzittenden werden ernstig en twee licht gewond.

Bejaard echtpaar aangereden en gedood

11 oktober 1965, Alg.Handelsblad

Op de Groenlose Weg te Winterswijk zaterdagavond het bejaarde echtpaar Hesselink voor zijn woning, het voormalige café De Kapper, verongelukt. De man, die plotseling de weg was opgelopen, werd door een auto aangereden en bleef ernstig gewond op het wegdek liggen. Toen zijn vrouw naar haar man wilde toelopen werd zij door een uit de tegenovergestelde richting komende auto geschept en op slag gedood. De bestuurder van een derde auto bemerkte te laat de waarschuwingen en reed de man nogmaals aan.
Volgens dé politie is het nog niet zeker of de man nog leefde dan wel reeds dood was toen hij voor de tweede maal werd overreden.

Barchem

09 februari 1966, Volkskrant

BARCHEM Bij een gecompliceerde botsing in Barchem (Gelderland), tussen een trekker met oplegger en twee personenauto’s is dinsdag omstreeks twaalf uur de 30-jarige C. H.Pleit (Zuilenesstraat 41) uit Winterswijk zwaar gewond en later in een ziekenhuis overleden. Hij was met zijn personenauto tegen een vrachtauto met aanhangwagen en een andere personenauto gereden, kort nadat deze twee voertuigen frontaal met elkaar in botsing waren gekomen.

H.W.Piek – Maand na ongeval overleden


28 februari 1966, Tubantia

Tengevolge van een ongeval, dat hem dinsdag 1 februari jl. op de Ringweg te Aalten is overkomen, is zaterdagmiddag in het ziekenhuis te Enschede overleden de 33-jarige H. W. Piek, woonachtig aar het Hilbelinkspad te Winterswijk. De heer Piek, die vertegenwoordiger was, is op de avond van genoemde datum met zijn personenauto in de dikke mist achterop een stilstaande trailer gereden.

A.H.Abbink

30 juni 1966, De Tijd

Even buiten de bebouwde kom van Groenlo is gisteren de 64-jarige zuivelarbeider A.H. Abbink uit Winterswijk zwaar gewond, toen hij zonder voorrang te verlenen op zijn bromfiets de rijksweg van Winterswijk naar Zutphen overstak en door een auto werd gegrepen. Later in de middag is het slachtoffer aan zijn verwondingen overleden.

C.J.Rikkers-de Groen

01 juli 1966, De Tijd

WINTERSWIJK — De 66-jarige mevrouw C. J. Rikkers-De Groen uit Winterswijk is donderdagavond bij een verkeersongeluk op de Groenloseweg om het leven gekomen. Zij stak per fiets de weg over en werd daarbij aangereden door een personenauto. Zij was op slag dood.

Jonge vrouw verongelukt

16 september 1966, De Waarheid

In Winterswijk is gisteravond de 22-jarige mej. Hermien Wevers uit deze gemeente verongelukt. De jonge vrouw kwam, toen zij met een vriendin in de smalle Wooldstraat fietste, in aanraking met een achteropkomende bus en viel met haar hoofd tegen het rechterachterwiel. Zij overleed ter plaatse. .

Veekoopman De Leeuw in Doetinchem verongelukt

04 oktober 1966, Tubantia

WINTERSWIJK — De 77-jarige veehandelaar I. de Leeuw een bekend en geacht ingezetene van Winterswijk is vanmorgen in alle vroegte om het leven gekomen bij een verkeersongeluk in Doetinchem.
De heer De Leeuw was met een plaatsgenoot op weg naar de veemarkt in Doetinchem. Omstreeks kwart voor zes werd zijn personenauto op de splitsing van de Varsseveldseweg en de Nieuwe Zelhemseweg in de flank aangereden door een vrachtauto waarvan de bestuurder W. uit Steenderen voorrang had moeten hebben. Vermoedelijk is de heer De Leeuw misleid door een voor hem rijdende personenauto, die nog juist voor de vrachtauto afsloeg. Bij de botsing werd de personenauto aan de zijde geheel in elkaar gedrukt, waarbij de bestuurder zodanig beklemd geraakte, dat het hydraulische persapparaat van de Doetinchemse politie eraan te pas moest komen om het slachtoffer te bevrijden. Kort nadat de heer De Leeuw, die zeer ernstige verwondingen had opgelopen, naar een Doetinchem ziekenhuis was vervoerd, bezweek hij. De Winterswijkse landbouwer S., die naast de bestuurder zat, werd bij de botsing uit de auto geslingerd, maar liep slechts lichte verwondingen op

Steengroeveweg

07 januari 1967, Volkskrant

WINTERSWIJK — De 70-jarige H.G.Koks uit Winterswijk is vrijdagavond op de Steengroeveweg in Winterswijk aangereden door een auto en aan de gevolgen van het ongeluk overleden. De automobilist B. A.B. uit Winterswijk week uit voor een hem tegemoetkomende vrachtwagen en zag de wielrijder Koks te laat.

L.Mekking

17 januari 1967, Volkskrant

WINTERSWIJK — De 40-jarige L.Mekking uit Winterswijk is maandagavond op de weg Aalten-Varsseveld door onbekende oorzaak met zijn auto tegen een boom gereden.De man was op slag dood.

Varsseveld

29 maart 1967, Geref.gezinsblad

Varsseveld-Lichtenvoorde.
Bij verkeersongeluk drie doden, waaronder de 60-jarige mevrouw M.J.te Woert-te Walvaart uit Meddo

Anderhalve maand na ongeluk overleden

28 juni 1967,Tubantia

De 75-jarige J. B. Walvoort uit de Winterswijkse buurtschap Woold die op Tweede Pinksterdag bij een verkeersongeval in Aalten gewond raakte, is in een ziekenhuis in zijn woonplaats overleden.
Het ongeluk gebeurde op de Ringweg, waar nabij de watertoren de auto waarin W. meereed, geen voorrang kreeg van een Duitse automobilist. Bij het ongeluk werden zes inzittenden van de beide betrokken auto’s min of meer ernstig gewond.

Drie doden bij auto-ongeluk

02 augustus 1967, Telegraaf

WINTERSWIJK, dinsdag
Drie inzittenden van een personenauto zijn dinsdagavond om het leven gekomen toen hun auto tegen een boom reed. De slachtoffers de 41-jarige J. H.Lorijn en zijn 37-iarige echtgenote waren op slag dood. De 26-jarige mevrouw H. G. Piek-Avelink overleed na aankomst in het ziekenhuis. (ANP)

Meddo

18 september 1967, Alg.Dagblad

De 43-jarige mevr.M. B. T. Poelhuis is zaterdagmorgen in de buurtschap Meddo bij Winterswijk om het leven gekomen, toen zij met haar fiets onder een aanhangwagen kwam. Ze had willen afslaan toen ze werd gepasseerd door een trekker met twee aanhangwagens.

F.Hullemans

16 oktober 1967, Alg.Dagblad

WINTERSWIJK — De 28-jarige Frits Hullemans uit Winterswijk is gisteren verongelukt, toen hij met zijn bromfiets ten val kwam.

Tankauto’s botsen bij Winterswijk: één bestuurder gedood

03 november 1967, N.v.h.Noorden

In alle vroegte heeft zich vanmorgen op de splitsing Groenloseweg-
Haitsma Mulierweg in Winterswijk een botsing voorgedaan tussen twee zware tankauto’s, waarbij een der bestuurders, de 36-jarige B. Stuifzand uit
Vriezenveen het leven heeft verloren.
Het ongeluk gebeurde omstreeks vier uur. Een tankauto van de firma Hannink uit Winterswijk, die bestuurd werd door de 45-jarige J. W. L. G.,
eveneens uit Winterswijk, kwam uit de Haitsma Mulierweg en reed de
Groenloseweg op. De bestuurder verleende daarbij geen voorrang aan de
uit de richting Groenlo komende tankauto. Een botsing volgde. De bestuurder van de wagen uit de richting Groenlo was vrijwel op slag dood. G.bleef ongedeerd. Ook zijn tankauto werd zwaar beschadigd. Ten gevolge
van de botsing ontstond er een grote plas olie op de weg.

Groenloseweg

22 december 1967, Tubantia

WINTERSWIJK — Door onverklaarbare oorzaak is vanmorgen op de Groenloseweg te Winterswijk een kleine personenauto rechts van de weg tegen een boom gereden en geheel vernield.
De bestuurster van de auto, mej. C. J. Kobus uit Winterswijk was op slag dood.
Het ongeluk gebeurde omstreeks kwart over acht, ongeveer waar de Honesweg uitkomt op de Groen-loseweg. Mej. Kobus, die onderwijzeres was, was op weg naar een school in Diepenheim.
Een getuige verklaarde dat hij van een afstand de koplampen van de hem tegemoetkomende wagen plotseling had zien verdwijnen. Onmiddellijk daarna volgde de klap.
Het autowrak is voor onderzoek naar technische gebreken overgebracht naar het politiebureau te Winterswijk.

Bromfietser verongelukt WINTERSWIJK

01 juli 1968, Tubantia

Bij een frontale botsing op de Waliensestraat, even buiten de bebouwde kom, is in de nacht van zaterdag op zondag de 22-jarige student F.J.W. Gellink uit Winterswijk verongelukt. De jongeman reed omstreeks kwart voor een met zijn bromfiets in de richting Meddo, terwijl een zware mist het zicht ernstig belemmerde. Op dat moment naderde van de andere kant G. H. W. uit Winterswijk in zijn auto. Vermoedelijk ten gevolge van de mist zijn beide voertuigen frontaal op elkaar ingereden. De auto kwam na eerst een boom te hebben geraakt in een bermsloot tot stilstand. Zowel de bromfiets als de wagen werden geheel vernield. De automobilist liep lichte verwondingen op.

Meisje verongelukt in zwembad

10 juli 1968, Volkskrant

WINTERSWIJK, 10 juli — De bijna 12-jarige Josien Slotboom uit Winterswijk is dinsdagmiddag in het strandbad te Winterswijk verongelukt.
Het meisje sprong van de springplank: het duurde vrij lang voordat zij weer boven water kwam. Dit wekte ongerustheid op bij een .jongen uit Varsseveld die ook op de plank stond. Juist toen hij in het water dook, kwam ’t meisje naar de oppervlakte.
Het tweetal kwam met elkaar in aanraking. Het meisje ging weer de diepte in. Ze moest door een badmeester boven water worden gehaald. Bij onderzoek bleek dat het meisje haar nek had gebroken.

Twee dodelijke ongelukken

29 augustus 1968, Tubantia

28 aug.Groenloseweg verongelukt 25-jarige H.K.van Zanddijk (Europalaan) tegen boom.
28 aug.Kottenseweg verongelukt 22-jarige H.Peters (Nachtegaalstraat 9) tegen boom

In een slip geraakte auto. 1 dode

02 september 1968, Trouw

WINTERSWIJK — Een in een slip geraakte auto heeft het leven gekost van de 59-jarige J. H. Beking uit Winterswijk. Het slachtoffer reed op zijn bromfiets op de Groenloseweg. Zijn echtgenote, die op de duo zat, werd licht gewond.

Bejaard echtpaar in Winterswijk door kolendamp gedood

09 september 1968, Het Parool

maandag (ANP). De heer J. W. Westerum (81) en zijn 76-jarige echtgenote, mevrouw H.W. Westerum-Deunk zijn het afgelopen weekeinde in hun woning te Winterswijk door kolendampvergiftiging om het Ie ven gekomen.
Het bejaarde echtpaar werd gistermorgen levenloos aangetroffen in de
woonkamer. Omdat het licht brandde en het televisietoestel aanstond, neemt de politie aan, dat de heer en mevrouw Westerum reeds zaterdagavond zijn omgekomen.

Twee doden bij demonstratierit

02 december 1968, Limb.dagblad

LICHTENVOORDE, 2 dec. — Tijdens een demonstratierit verongelukte zaterdagmiddag tegen twaalf uur op de kruising Ruurloseweg-Batsdijk te Zieuwent onder Ruurlo twee inzittenden van de wagen. De chauffeur werd zwaar gewond.
De verongelukten zijn vader en zoon Geetink, resp. 48 én 20 jaar oud, uit Winterswijk. De wagen waarmee het ongeluk gebeurde is door onbekende oorzaak de weg af geraakt, tegen een paar bomen gevlogen en daarna in een sloot gekomen.

Bromfietser na aanrijding overleden

09 april 1969, Tubantia

WINTERSWIJK — De 64-jarige bromfietser H. F. Goossens, Nieuwstraat 16, is vanmorgen omstreeks half acht bij een verkeersongeluk ernstig gewond geraakt en kort na het middaguur overleden.
De man reed op de Steengroeve weg en sloeg plotseling, zonder op of om te kijken, rechts af, de afrit naar boerderij Schoppers in. Hij werd daarbij aangereden door een achteropkomende vrachtwagen, bestuurd door P. J. uit Winterswijk. G. werd opgenomen in het Algemeen Ziekenhuis.

Onder vrachtauto gedood

13 juni 1969, Trouw

Het negenjarig meisje C.M. J. van Vuuren is in een smalle winkelstraat (Misterstraat) met haar flets onder een vrachtauto met aanhanger terecht gekomen en op slag gedood.

Tegen boom

15 juli 1969, Volkskrant

WINTERSWIJK — In de nacht van zondag op maandag reed de 21-jarige L.J te Dorsthorst uit Meddo, gemeente Winterswijk, op de Ruurloseweg in Eibergen met zijn motor tegen een boom. Hij was op slag dood.


Jaren 1970-1979

J.H.Boeijink

19 mei 1970, De Tijd

De 60-jarjge landbouwer J. H.Boeijink is maandag in zijn woonplaats Winterswijk op zijn bromfiets door een motorrijder aangereden en op slag gedood.

Helikopter stort neer, piloot gedood

18 juni 1970, Limb.Dagblad

Een Alouette 3-helikopter van het vliegveld Deelen is gistermiddag bij Winterswijk neergestort. De bestuurder en enige inzittende, de 24-jarige gehuwde vaandrig A. G.Plomp uit Broek in Waterland kwam daarbij om het leven. Een douaneambtenaar heeft gezien hoe de helikopter plotseling naar de grond dook en daar in brand vloog. Sedert de luchtmacht in 1964 dit type helikopter in gebruik nam, is dit het eerste ongeluk met dodelijke afloop.

Dodelijk arbeidsongeval D.A.V.

26 juni 1970, De Waarheid

De 34-jarige ongehuwde inwoner van Winterswijk A. H. J. Geerdink is donderdagmorgen verongelukt op het destructiebedrijf DAV te Winterswijk. Door nog onbekende oorzaak kwam hij terecht in een machine, waarbij hij werd verbrijzeld.

Jongen bij Winterswijk verongelukt

31 oktober 1970, Tubantia

WINTERSWIJK — De 8-jarige Jan ten Hagen uit Winterswijk is gistermiddag bij een verkeersongeval op de Vredenseweg om het leven gekomen. De jongen reed op zijn fiets ongeveer bij het sportveld van SKVW de voorrangsweg op, waarbij hij werd gegrepen door een auto, bestuurd door A. G. ten T.
Bij aankomst in het ziekenhuis bleek de knaap reeds overleden. De politie van Winterswijk zou graag in contact komen met de chauffeur van een groene vrachtauto, die op het moment van het ongeval tegen 4 uur, op de Vredenseweg heeft gereden. Men verwacht, dat deze chauffeur inlichtingen over het ongeval zal kunnen geven.

Dode en 6 gewonden bij aanrijding in Winterswijk

14 juni 1971, Tubantia

WINTERSWIJK — De 23-jarige H- van der Veen uit Winterswijk is zaterdagavond verongelukt toen hij op de weg Aalten-Winterswijk met zijn auto bij de Meenkmolen op een voorgesorteerd staande auto botste. Zes inzittenden van de twee auto’s werden gewond, onder wie enkelen zo ernstig dat zij eerst zondag door de politie konden worden gehoord.

Dood door stroom

17 augustus 1971, Het vrije volk

GROENLO (ANP) — De 49-jarige monteur G. H. Reessink uit Winterswijk is gisteren door een elektrische schok gedood, bij werkzaamheden aan een transformatorhuisje in Groenlo.

Bij oversteken verongelukt

01 november 1971, Tubantia

AALTEN — De 76-jarige B. Prange uit de Winterswijkse buurtschap Woold is zaterdagmiddag bij een verkeersongeval onder Aalten zo zwaar gewond geraakt dat hij kort na aankomst in het algemeen ziekenhuis te Winterswijk is overleden. Het ongeluk gebeurde nabij Bredevoort. Het bejaarde echtpaar Prange was per fiets en wilde, komend uit de Prins Mauritsstraat de Bredevoortsestraat oversteken.
Beiden stapten van de fiets met de bedoeling de kruising te voet over te steken. Ondanks de waarschuwing van zijn vrouw om nog even te wachten voor een naderende auto stapte de heer Prange de voor-rangsweg op. Hij werd toen gegrepen door een uit de richting Aalten komende personenauto, bestuurd door A.H. uit Winterswijk.

Dader dodelijke aanrijding nu aangehouden

05 april 1972, Tubantia

WINTERSWIJK — De bestuurder van de witte auto, waarmee op de avond van Tweede Paasdag de heer J. Nijenhuis uit Winterswijk op de Groenloseweg werd gedood, is een 24-jarige inwoner van Groenlo J. A. M. E. De politie had E. al in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden, maar aanvankelijk ontkende hij. De auto die zoek was, is in Enschede zwaar beschadigd teruggevonden. Bij het onderzoek bleek dat deze wagen op 24 december in Enschede was gestolen. E. ontkent deze diefstal. Hij zegt de auto van een onbekende te hebben gekocht. E. zal voor de officier van justitie in Zutphen worden geleid.

Joyriding met dodelijke afloop

10 april 1972, Tubantia

GROENLO — De 17-jarige in Winterswijk woonachtige E. Weis is gisteravond omstreeks half acht op de rijksweg Groenlo-Winterswijk – bij de overweg – met grote snelheid met een auto tegen een boom gereden en op slag gedood. De beide inzittende meisjes G.B. (16) en N. de J. (15) moesten in een ziekenhuis in Groenlo worden opgenomen. Het meisje B werd zeer ernstig gewond. De auto was eigendom van de Winterswijker De L. Deze was Juist thuis gekomen en had de auto voor zijn huis aan de Groenloseweg geparkeerd. Hij had vergeten de sleutels mee te nemen. Nauwelijks was hij binnen, of de wagen was al verdwenen. Het ging kennelijk om een geval van joy-riding. Met grote snelheid reed W. in de richting Groenlo. Toen de bestuurder met diezelfde snelheid de overweg in de rijksweg wilde passeren, werd hem dit noodlottig. De wagen knalde tegen een boom en sloeg in twee stukken uiteen.

Jonge Duitser in Winterswijk door autobus overreden

WINTERSWIJK

De 17-jarige motorrijder H. J. Kass uit het Duitse Borken is gisteravond even over acht uur op de kruising Gasthuisstraat-Schoolstraat-Tuunterstraat door een autobus overreden; hij was op slag dood.
De bus, die werd bestuurd door B. H. W. uit Aalten, stak uit de Schoolstraat de Gasthuisstraat over.
De bus bevond zich al met de voorzijde in de Tuunterstraat toen de motorrijder met vermoedelijk grote snelheid van rechts over de Gasthuisstraat naderde.
Waarschijnlijk heeft hij de bus niet tijdig opgemerkt en te krachtig geremd, waardoor hij in een slip raakte en al vallend onder de bus doorschoot.
De jongeman werd door het linkerachterwiel van de autobus overreden.

Vier doden bij ongeluk

21 mei 1973, Tubantia

Ruurlo — Vier Marokkaanse gastarbeiders uit Winterswijk bij Ruurlo
tegen een boom gebotst. Het ongeluk gebeurde op de Borculoseweg nabij het kerkhof. Twee ooggetuigen hebben waargenomen hoe de wagen komende uit de richting Borculo met te grote snelheid (naar schatting 140 km.per uur) de bocht inging, rechtdoor reed en tegen de boom klapte. De
vier inzittenden woonden op verschillende adressen in Winterswijk.
De bestuurder, de 31-jarige Mohammed A. Lamrani, die al drie jaar in
Winterswijk woonachtig is, was gehuwd met een Winterswijkse.
Hij was werkzaam bij de Batavier Bontweverij. Van de
overige drie slachtoffers werkten er twee bij de DRU en één op de steenfabrlek in Winterswijk. De overige slachtoffers zijn de 26-jarige Mohammed Oujdid, de 23-jarige Mohammed Mesbah en de 23-jarige Mustafa M. Leauaa.

G.H.te Brummelstroete-Aalten

28 juni 1973, Volkskrant

Aalten- De 52-jarige G.H.te Brummelstroete uit Winterswijk is woensdagavond te Aalten verongelukt. Een auto uit tegenovergestelde richting begon plotseling te zigzaggen, schrampte tegen een auto die voor de heer te Brummelstroete reed en botste daarna frontaal tegen diens auto

Dode bij botsing

13 augustus 1973, Telegraaf

AALTEN, maandag
De 68-jarige E. W. Hakstege uit Winterswijk is gisteren op slag gedood, toen hij in Aalten met zijn auto een voorrangsweg is opgereden en daar in botsing kwam met een andere auto.
Uit het onderzoek van de politie is gebleken, dat hij even eerder in de gemeente Lichtenvoorde een geparkeerde auto had aangereden, die daardoor in beweging was gekomen en twee kinderen verwondde.
De kinderen moesten naar een ziekenhuis worden overgebracht. (ANP),

Dodelijke verkeersongeluk.

30 januari 1974, N.v.h.Noorden

Een Volkswagen schoof gisteravond in Winterswijk onder een scharende oplegger.
In de VW zat een gezin waarvan de moeder omkwam, de vader een shock opliep en de twee kinderen levensgevaarlijk werden gewond.

Winterswijker in Eibergen verongelukt

04 februari 1974, Tubantia

EIBERGEN — Op de Deventer Kunstweg te Eibergen is zaterdagavond, omstreeks half acht, de 26-jarige ongehuwde A. W. Hannink uit Winterswijk om het leven gekomen.
Vermoedelijk door te hoge snelheld, verloor hij ter hoogte van de vuilnisstortplaats Bellegoor, in een flauwe bocht van de weg, de macht over het stuur van zijn auto en botste tegen een links van de weg staande boom. De Eibergse brandweer moest assistentie verlenen om het slachtoffer uit de wrakstukken van de auto te bevrijden.

Meisje (2) verongelukt in Winterswijk

14 februari 1974, Tubantia

Toen gistermorgen omstreeks kwart over elf de tweejarige Ingrid ter Haar uit Kotten in haar woonplaats onverhoeds de rijbaan van de druk bereden Kottenseweg opliep, kon de 26-jarige automobilist G. W. H. uit de Brinkheume ondanks krachtig remmen een aanrijding niet meer voorkomen. Het meisje werd bij de botsing op slag gedood.

J.H.Roerdink – Ratum

02 april 1974, Trouw

WINTERSWIJK — De 74-jarige landbouwer J. H. Roerdink uit Ratum (gem. Winterswijk) is met zijn fiets in een beek in zijn woonplaats terecht gekomen en in dertig centimeter diep water verdronken. Vermoedelijk is de man verdoofd door de val die hij maakte.

Auto onder trein – Vier doden

30 september 1974, Tubantia

WINTERSWIJK — Een auto uit het Duitse Herne is zaterdagmiddag half een op een niet-beveiligde overweg bij Miste (gem. Winterswijk) onder een trein gekomen. De vier inzittenden, drie vrouwen en een man, kwamen
om het leven. Het ongeluk op de onbewaakte overweg in de buurtschap Miste bij Winterswijk, waarbij een personenauto door een trein werd gegrepen, waarbij vier mensen uit het Duitse Herne om het leven kwamen, gebeurde zaterdagmiddag omstreeks tien over half een. De trein was op weg van Aalten naar Winterswijk. Rijdende met een snelheid van ongeveer 90 kilometer per uur, merkte de machinist, de Arnhemmer A. P. J. van L., plotseling dat over de Kreilweg te Miste, een zandweg, een personenauto in de richting van de onbewaakte spoorwegovergang reed. De auto reed vrij langzaam, volgens schatting van de machinist 30 km per uur. De machinist zag dat de auto geen pogingen deed om te stoppen en liet geruime tijd een waarschuwingssignaal horen. Ook dit is blijkbaar niet tot de bestuurster van de Duitse auto doorgedrongen. De auto werd in de flank gepakt en hoewel de machinist uit alle macht remde, werd het voertuig ongeveer 300 meter meegesleurd. De auto werd als het ware onder het voorste treinstelsel gefrommeld. De vier inzittenden moeten op slag zijn gedood. Politie, brandweer en Rode Kruis zijn enige tijd bezig geweest om de slachtoffers uit het autowrak te halen. Dit lukte eerst, nadat het treinstel was teruggereden. De slachtoffers zijn de 46-jarige wed. I. L. Böhle, haar 32-jarige zuster H. Knabe (gehuwd) haar 20-jarige dochter, Chr-Ruschner-Böhle met echtgenoot de 26-jarige Herbert Ruschner. Het treinverkeer tussen Aalten en Winterswijk is tot ongeveer twee uur gestremd geweest. Passagiers werden met bussen van en naar Winterswijk gebracht.

Echtpaar uit Winterswijk verongelukt bij Bredevoort

18 januari 1975, Tubantia

AALTEN — Voor de tweede maal binnen 24 uur is gistermiddag op de weg Aalten-Winterswijk bij Bredevoort een verkeersongeluk met dodelijke afloop gebeurd. Daarbij kwam een echtpaar uit Winterswijk om het leven.
Plaats van het ongeval was ditmaal de Winterswijksestraatweg ter hoogte van de Ganzepoeledijk. Daar reed omstreeks kwart voor vijf een Duitse tankwagen, bestuurd door H.T uit Vreden, in de richting Aalten met daarvoor een eveneens Duitse personenauto, die kennelijk rechtsaf de Ganzepoeledijk in wilde slaan en daartoe de richtingaanwijzer uit had gezet. Op dat moment week de Duitse tankwagen iets naar links uit om de remmende personenauto te passeren, toen deze plotseling weer optrok en even verder de inrit naar het benzinestation van garage Grijsen in te rijden om daar te tanken. Dit noodzaakte de bestuurder van de tankwagen sterk te remmen. De vrachtwagen, die blijkens de tachograaf op dat moment ongeveer 65 kilometer per uur reed, slipte daarbij en raakte midden op de weg. Door de bocht bij garage Grijsen naderde een bestelwagen bestuurd door de 51-jarige P.Mulder, bewoner van het regionaal woonwagencentrum Dennenoord in Winterswijk. Een frontale botsing was het gevolg.
De bestuurder van de bestelwagen, die op slag dood moet zijn geweest, moest door de brandweer uit de wrakstukken van zijn auto worden gehaald. De 40-jarige echtgenote van de heer Mulder werd zwaar gewond naar het ziekenhuis zwaar gewond naar een ziekenhuis in Winterswijk overgebracht, waar zij in de loop van vannacht is overleden. Het echtpaar Mulder laat vier kinderen achter, van wie er een getrouwd is.
Het verkeer over de Winterswijkseweg moest enkele uren worden omgeleid via de Ganzepoeledijk en de Prins Mauritsstraat. De Duitse personenwagen, waarvan de bestuurder bij garage Grijsen ging tanken bleek in de verwarring van het moment na haastig tanken te zijn verdwenen Zijn kentekennummer is evenwel bekend.

Vrouw gedood na aanrijding met ambulance-auto

08 september 1975, Limb.Dagblad

AALTEN — De 60-jarige mevrouw G. van Lochem-Vreeman uit Winterswijk is zondagavond in Aalten overleden nadat de auto waarin zij zat, in botsing was gekomen met een ambulanceauto.
De ambulance was met een hartpatiënt op weg naar het ziekenhuis.
De echtgenoot van de vrouw, die de wagen bestuurde’ werd zwaar gewond. De inzittenden van de ambulanceauto, de chauffeur, de bijrijder, de patiënt en twee familieleden raakten licht gewond en zijn overgebracht naar een ziekenhuis in Winterswijk

Twee meisjes bij auto-ongeluk omgekomen

15 december 1975, Alg.Dg. Bld.

TERBORG — Twee meisjes, die voor het spelen van een handbal wedstrijd op weg waren naar Arnhem, zijn gisteren bij een auto-ongeluk bij het Gelderse Terborg omgekomen. Twee andere handbalspeelsters die bij hen in de auto zaten, raakten licht gewond. Door het gladde wegdek raakte de auto waarin zij zaten in een slip, sloeg over de kop en belandde tegen een boom. De auto vloog vrijwel direct in brand.
De 18-jarige D. Tiggelhoven uit Winterswijk werd daarbij op slag gedood. De bestuurster van de auto, de 18-jarige M. Humme, eveneens uit Winterswijk, overleed in een ziekenhuis aan haar verwondingen.

J.W.Wassink

07 december 1976, Alg.Dagblad

Op een met lichten beveiligde spoorwegovergang in Winterswijk is gistermiddag de 52-jarige slager J. W. Wassink dodelijk verongelukt. Zijn auto werd door de trein ruim honderd meter meegesleurd, het slachtoffer moest uit de wrakstukken worden gezaagd. De spoorlijn is enige tijd gestremd geweest.

Achter winkelwagen

28 juni 1977, Ned.Dagblad

Zaterdagmiddag is in Winterswijk de tienjarige Nico de Pree overleden. Hij was van een achteruitrijdende winkelwagen waar hij spelenderwijs op was geklommen afgevallen en door de wagen overreden

Corle

26 juli, 1977, Trouw

De achtienjarige Wilma Lansink uit Winterswijk kwam om het leven toen de door haar bestuurde auto na twee bomen te hebben geramd in een sloot naast de weg terecht kwam. Twee inzittenden werden gewond.

J.B.Thijssen

31 augustus 1979, Ned. Dagblad

DOETINCHEM (ANP) – De 68-jarige mevrouw J. B. Thijssen uit Winterswijk is op slag gedood bij een verkeersongeluk in Doetinchem. Zij zat in een auto, die frontaal tegen een boom botste. Dat gebeurde, nadat een achteropkomende wagen de auto bij het inhalen had geraakt.

Dode op spoorbaan

31 augustus 1979, Vrije volk

In Winterswijk reed een bromfietser met een duopassagier op een niet-beveiligde overweg tegen de trein. De 16-jarige Hendrik ter Haar werd op slag gedood, zijn passagier, H. Hofman – (16) is zwaar gewond.

Telegraaf
Bij Winterswijk botsten tegen 6 uur twee jongens uit die plaats op een in een zandweg liggende onbewaakte overweg met hun brommer tegen een trein;
Bromfietsbestuurder Gerrit Willem ter Haar (16), die met een buurjongen wilde gaan vissen, werd vrijwel op slag gedood. Duopassagier Franciscus Hofman (16) raakte zeer ernstig gewond.


Jaren 1980-1989

Meisjes gedood bij ongeval (Groenloseweg)

10 juni 1980, Volkskrant

LICHTENVOORDE (ANP) _ Twee meisjes uit Winterswijk zijn maandagmorgen bij een verkeersongeluk in Lichtenvoorde om het leven gekomen.
De meisjes, de 20-jarige A. ter Hart en de 25-jarige H. te Hofstee, raakten door onbekende oorzaak met hun personenauto van de weg en reden tegen een boom aan. Een andere inzittende, een 19-jarige jongen uit Winterswijk, werd daarbij zwaar gewond.

Twee Nederlandse echtparen om het leven op de autosnelweg

05 juni 1981, Telegraaf

Twee Nederlandse echtparen zijn gisteren om het leven gekomen op de auto-snelweg tussen Keulen en Leverkusen.
Een Duitse chauffeur verloor, op het natte wegdek de macht over het stuur. Zijn wagen kwam dwars over de weg tot stilstand.
Achteropkomende wagens, waaronder de auto waarin de twee Nederlandse echtparen zaten, wisten op tijd te remmen.
Een zware met bomen beladen vrachtwagen denderde echter op de wachtende wagens in. Enkele bomen sloegen van de vrachtauto op de wagen met de Nederlanders die op slag dood waren.
De om het leven gekomen Nederlanders zijn het echtpaar Theissen-Gerrits uit Winterswijk en Van Groningen uit Doetinchem.

Man gedood bij brand in veevoederbedrijf

31 juli 1982, Parool

De 37-jarige J. Elferdink uit Winterswijk is gisteren in een brandwondencentrum in Rotterdam overleden aan de verwondingen die hij enkele uren eerder had opgelopen bij een brand in het veevoederbedrijf waar hij werkte. Het bedrijf en een aangrenzend woonhuis gingen geheel in vlammen op. De schade bedraagt volgens de brandweer enkele miljoenen guldens. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij het bluswerk raakte een brandweerman gewond toen een ladderwagen omsloeg.

Dedemsvaart

12 augustus 1985, Trouw

De 47-jarige A. Roerdink uit Winterswijk kwam gistermorgen in Dedemsvaart om het leven. Zes personen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde doordat een personenauto op de linkerweg helft, terecht kwam.
Een tegemoetkomende wagen moest daarom uitwijken. Deze belandde via de berm ook op de verkeerde weghelft. Daar volgde een botsing met de door Roerdink bestuurde auto. De echtgenote van Roerdink, zijn dochter en schoonzoon raakten gewond.
Dat gold ook voor de 32-jarige inwoner van Hoogeveen, die de andere auto bestuurde, diens vrouw en schoonzus.

Man gedood bij schietpartij in Winterswijk

30 september 1985, Parool

De politie van Winterswijk heeft zondagavond de 18-jarige D.H. uit die plaats aangehouden, die ervan wordt verdacht betrokken te zijn geweest bij een schietpartij in die plaats in de nacht van zaterdag op zondag. Daarbij
kwam de 29-jarige Peter Gerrits uit Winterswijk om het leven.
Volgens een woordvoerder van de politie heeft de verdachte een gedeeltelijke bekentenis afgelegd. Hij achtte het zondagavond niet uitgesloten dat er meer aanhoudingen zullen worden verricht. In het belang van het onderzoek, waarbij 30 rechercheurs zijn ingeschakeld, wilde hij geen verdere mededelingen doen.

Jongens: Wij schoten man dood

03 oktober 1985, Alg.Dagblad

De 18-jarige D.H. en de 19-jarige R.B. uit Winterswijk hebben tegenover de politie bekend, dat zij in de nacht van zaterdag op zondag hun 29-jarige plaatsgenoot Peter Gerrits hebben doodgeschoten.
Na een woordenwisseling met Gerrits hadden de twee thuis een flobertgeweer opgehaald. Even later lokte een van hen Gerrits met een smoes uit de bar dancing in het centrum van Winterswijk waar hij zich op dat moment bevond. Buiten werd Gerrits met enkele schoten gedood.

Twee jongens dood na botsing legen boom

11 mei 1987, Telegraaf

Bij een ongeluk zaterdagavond in Eibergen zijn twee jongens om het leven gekomen en twee zwaar gewond geraakt.
De 18-jarige bestuurder B.Hammink en de 17-jarige mede-inzittende Sander Mekking, beiden uit Winterswijk, kwamen om het leven toen de auto waarin zij zaten uit de bocht vloog en op de linker-weghelft tegen een boom botste. De twee andere inzittenden, eveneens uit Winterswijk, werden zwaar gewond overgebracht naar het ziekenhuis.

Smeenk – Meddo

18 januari 1988, Alg.Dagblad

De 58-jarige W.B.H. Smeenk uit het Buurtschap Meddo bij Winterswijk is op het erf bij zijn boerderij verongelukt. De man struikelde en kwam in glas terecht. Daardoor liep hij een slagaderlijke bloeding op, aan de gevolgen waarvan hij overleed.


Jaren 1990-1999

Trein gekanteld met botsing met vrachtwagen

03 september 1991, Leeuw.Courant

WINTERSWIJK – Een vrachtwagenchauffeur is vanmorgen bij een botsing met een trein in Winterswijk verongelukt.
De man, mogelijk verblind door de laagstaande zon bij een verdiept aangelegde spoorwegovergang, knalde met zijn truck vol op de stoptrein Winterswijk-Aalten. Een enorme ravage was het gevolg. De machinist van het treinstel, waarvan het voorste deel kantelde, liep een shock op. Drie treinreizigers kregen relatief lichte verwondingen. Eén inzittende moest met rugklachten naar het ziekenhuis, een ander werd aan hoofdwonden geholpen.

Ongeval Corleseweg

31 augustus 1992, Telegraaf

De 19-jarige Edwin Put uit Winterswijk is gistermorgen in het buurtschap Corle bij een eenzijdig auto-ongeluk om het leven gekomen. Hij ramde een boom aan de linkerkant van de Corleseweg.
De politie van Winterswijk vermoedt dat Edwin achter het stuur in slaap is gevallen.

Dode bij schermutseling in politiebureau Winterswijk

27 mei 1993, Ned. Dagblad

WINTERSWIJK (ANP) – Tijdens een schermutseling op de binnenplaats van het politiebureau te Winterswijk is in de nacht van dinsdag op woensdag een 26-jarige Duitser gedood en een politieman gewond geraakt. Over de juiste toedracht kon de officier van justitie mr.Buttinger nog geen mededelingen doen. Wel is bekend dat er is geschoten, maar niet door wie. Districtsvoorlichter Spijkstra van de regionale politie Noord-Oost-Gelderland deelde mee dat dinsdagavond laat bij de politie een melding binnenkwam van een Duits-sprekende man, die overlast bezorgde in de Stationsstraat te Winterswijk. Kort daarop kwam de melding dat de man op straat lag. De inmiddels gewaarschuwde ambulance nam de man mee.
Na verloop van enige tijd sprong de man uit de ambulance en verdween. Enige tijd later kwamen er meldingen binnen dat een „doorgedraaide” man over de rijbaan van de Groenlose weg liep en voor een passerende vrachtauto sprong. De bestuurder kon tijdig remmen. De man sprong vervolgens op de treeplank van de auto en probeerde via het geopende raam naar binnen te klimmen. De inmiddels gearriveerde politie nam de man mee naar het bureau. Op de binnenplaats van het bureau ontstond een schermutseling, waarbij is geschoten. Hierdoor raakten een politieman en de man gewond. Deze laatste overleed later in het ziekenhuis, vermoedelijk als gevolg van een schot. Het blijkt een 26-jarige inwoner uit Genscher (Dld) te zijn.

Nederlanders komen om op Autobahn

23 februari 1995, Alg.Dagblad

KAMEN — Op de Duitse Autobahn A 2 bij het plaatsje Kamen (ten noorden van Dortmund) zijn gisteren de 25-jarige M. Bakker uit Winterswijk en de 23-jarige M. Jansen uit Aalten verongelukt. Een derde inzittende van hun bestelbus raakte zeer zwaar gewond. Het drietal, dat voor zijn werk in Duitsland op pad was, had te laat in de gaten dat auto’s voor hen stopten vanwege een eerder ongeval.

Lees verder