oudwwijk
Digitaal erfgoed

Kranten 1871-1880
Bron:www.delpher.nl

A.Gans

ZATERDAG 7 MAART 1871, Weekblad voor Winterswijk en omstreken

NOTARIS DERICKS te Winterswijk zal op MAANDAG den 9 Maart e.k. voorm. 10 uur ten Huize van den heer A.S.GANS alhier verkoopen:

DEN GEHEELEN INBOEDEL DES HUIZES

Bestaande in stoelen, tafels, een kabinet, een wagenschotten antieke kast met prachtig snijwerk, een glazenkast, een bascule, twee balansen, schalen gewichten, kachels, spiegels, schilderijen, koperen waschketel, een hondenkar, 4 honden, 4 beesten, 1 geit en eenige perceelen mest, voorts eenige perceelen brandhout op de perceelen van GANS bij VENEMANS en achter de Tuunte.

Overleden in Winterswijk

ZATERDAG 7 DECEMBER 1872, Weekblad voor Winterswijk en omstreken

Overleden: G.J.W.Kruisselbrink, oud 1 j,9 m, J.H.Kraaijenbrink, echtg.van D.Heinen, oud 42 j.,H.J.Seibel, oud 16 j.,J.G.Holthuis, oud 26 j., JG.Toebes, echtg.van J.W.Kuenen, oud 41 j.

Wheme-beek

25 NOVEMBER 1872

In eene op heden gehouden vergadering van den gemeenteraad, werd besloten in het volgend voorjaar eene proef te nemen, om de door dit dorp loopende Wheme-beek, die in den zomer dikwijls droog is en waarvan de uitdamping voor de gezondheid nadeelig wordt geacht, voortdurend van stroomend water te voorzien, door haar in verbinding te brengen met de Slinge- of Grootebeek. Mogt deze proef slagen, dan zoude daardoor eene groote verbetering aan ons dorp worden aangebragt.

Hugenholtz 25 jaar getrouwd

ZATERDAG 9 AUGUSTUS 1873, Weekblad voor Winterswijk en omstreken

Voor de vele bewijzen van belangstelling bij hun vijfentwintig-jarig huwelijk, den 3-den dezer ondervonden, betuigen hunen welgemeenden dank

F.A.HUGENHOLTZ
A.A.HUGENHOLTZ-TENKINK

Huize WALIEN
5 Augustus 1873

Manufacturenzaak S.Kan

ZATERDAG 25 OCTOBER 1873, Weekblad voor Winterswijk en omstreken

Met ingang van 1 NOVEMBER zal door S.KAN ten huize van den horlogemaker SEIFER,
aan het kerkhof, eene MANUFACTUURZAAK geopend worden, en doet zich voor de reeds voordeelige ingekochte goederen, als Laken, Bukskin, Tricot en verdere wollen en katoenen Winterstoffen, bijzonder in de gunst van het geeerde publiek aanbevelen.

Hotel De Klok vraagt….

ZATERDAG 14 MAART 1874, Weekblad voor Winterswijk en omstreken

TH.GRIMMELT, Logementhouder te Winterswijk verlangt ten spoedigste EEN KNECHT,
die met paarden kan omgaan.

Vertrek A.Gans

ZATERDAG 14 MAART 1874, Weekblad voor Winterswijk en omstreken

Bij ons vertrek naar DOESBURG  roep ik, als ook mijne Vrouw en Dochter aan vrienden en bekenden een HARTELIJK VAARWEL toe.
WINTERSWIJK, 12 MAART 1874                                   A.S.GANS
N.B.De slagerij zal tot 1 MEI op mijn naam worden voortgezet.

Danscursus Tommaeus

ZATERDAG 21 MAART 1874, Weekblad voor Winterswijk en omstreken

DANSCURSUS

De ondergeteekende heeft de eerste berichten dat hij alhier een DANSCURSUS heeft geopend.
Lesuren des WOENSDAGS nam. van 4-6 uur en ZATERDAGS van 2-4 uur. Leerlingen die van het onderwijs gebruik wenschen te maken, gelieve zich aan te melden bij WEIJENBORG, in de Societeit.
C.TOMMAEUS, Dansonderwijzer

Aanbesteding verbouwing Lijkenhuisje

ZATERDAG 21 MAART 1874, Weekblad voor Winterswijk en omstreken

Burgemeester en Wethouders der Gemeente Winterswijk zullen op Zaterdag den 28 maart a.s., des voormiddags ten elf uren op het Gemeentehuis in Winterswijk publiek aanbesteden het verbouwen van het lijkenhuisje op de algemeene begraafplaats te Winterswijk met bijlevering van alle materialen, liggende het bestek en teekening ter visie op de Secretarie vanaf den 23 dezer van s’morgens 9 tot des namiddags 1 uur.
Winterswijk, den 21 Maart 1874

De Burgemeester en Wethouders voornoemd
VEEREN
G.A.ter Pelkwijk, Secr.

Vergadering Dorpsvereeniging

ZATERDAG 28 MAART 1874, Weekblad voor Winterswijk en omstreken

DORPSVEREENIGING
VERGADERING 

DINSDAG 31 MAART
s’avonds 7 uur.
Gewone plaats

J.G.TEN HOUTEN,SECR.

Prijs Eieren

ZATERDAG 11 APRIL 1874, Weekblad voor Winterswijk en omstreken

De Prijs der Geldersche Eijeren is thans te Amsterdam     f 2,50 per 100 stuks

Spreekuur Dr.Auerbach

ZATERDAG 27 JUNI 1874, Weekblad voor Winterswijk en omstreken

DR.AUERBACH, MED.ARTS TE VREDEN

Zal iederen WOENSDAG van voorm.11 uur tot nam.5 uur te spreken of te ontbieden zijn in het Logement De Klok in Winterswijk.

Vogelschieten

ZATERDAG 26 AUGUSTUS 1874, Weekblad voor Winterswijk en omstreken

De Burgemeester van Winterswijk brengt ter algemeene kennis dat het VOGELSCHIETEN bij gelegenheid der kermis alhier, zal plaats hebben op Woensdag den 30en September a.s. in de weide van Boer Balink, wordende allen die op dien dag gebruik willen maken van de wegen langs die weide loopende, aangemaand voorzigtig te zijn.

Winterswijk, den 20 September 1874                   
De Burgemeester voornoemd MACKAY

H.Egberts

ZATERDAG 26 AUGUSTUS 1874, Weekblad voor Winterswijk en omstreken

GEVRAAGD
1 A 2 JONGENS
van 12- 13 jaar oud, voor vast werk bij H.A.S.EGBERTS

H.Manschot Arts

ZATERDAG 24 OCTOBER 1874, Weekblad voor Winterswijk en omstreken

De ondergeteekende bericht bij dezen, dat hij zich alhier heeft gevestigd als ARTS,
voorloopig ten huize van zijn Zwager, den heer H.BEUKENHORST
Winterswijk,                                      
H.J.MANSCHOT                       17 October 1874

K.Stroes

VRIJDAG 12 JANUARI 1877, Weekblad voor Winterswijk en omstreken

PUIKE SIGAREN

K.J.STROES

Heeft ONTVANGEN eene collectie PUIKE SIGAREN

Te Huur: Zitplaatsen Kerk

VRIJDAG 12 JANUARI 1877, Weekblad voor Winterswijk en omstreken

TE HUUR 
TWEE ZITPLAATSEN 
aan het Middelpad in de Hervormde KERK alhier,
dadelijk te aanvaarden
Te bevragen onder lett.L.S. bij den Boekhandel
BULENS
te Winterswijk

Postkantoor

VRIJDAG 19 JANUARI 1877,Weekblad v.Winterswijk en Omstreken

Gedurende het jaar 1876 zijn aan het Rijkstelegraafkantoor alhier verzonden 1370 gewone en 248 kaarttelegramme en ontvangen 1359 gewone en 235 kaarttelegrammen.

Boekhandel Bulens

VRIJDAG 19 JANUARI 1877,Weekblad v.Winterswijk en Omstreken

ONGELOOFLIJK EN TOCH WAAR
Voor mijn winkelraam staan uitgestald en zijn alle werkdagen TE BEZICHTIGEN ,een 3 tal WERKBOEKEN,namelijk:
OUD-EN NIEUW TESTAMENT, PSALMEN, CATECHISMUS, FORMULIEREN enz,enz
gedrukt met Latijnsche (gewone Nederlandsche) letter, verguld op snee en gebonden in een prachtigen bruinen, echt marokko-lederen band. De prijs van zulk een boek is in elken boekwinkel minstens f 5,25, doch ik ben door eene bijzondere gelegenheid in staat, deze voor den fabelachtig lagen prijs van F 2,90 op te ruimen.
’t Zijn geen Genootschaps-Bijbels, maar de bekende echte uitgave, naar KEUR.
Voor soliditeit sta ik in. Tegen toezending van een Postwissel zend ik ze franco door de gansche Graafschap. Wie na ontvangst niet volkomen tevreden is, kan ze mij zonder bezwaar franco terugzenden en ontvangt zijn geld terug. 

Men bedenke dat deze aanbieding alleen geldt zoolang de kleine voorraad strekt. Als deze uit verkocht is, kosten deze boeken weder als altijd F 5,25

Juffrouw Plette vraagt….

VRIJDAG 23 JANUARI 1877,Weekblad v.Winterswijk en Omstreken

DIENSTBODE
tegen primo Mei eene VLUGGE DIENSTBODE, P.G. liefst niet beneden de 17 jaar. Brieven franco of in persoon

Steenkolen te koop

VRIJDAG 02 FEBRUARI 1877, Weekblad v.Winterswijk en Omstreken

ADVERTENTIEN
STEENKOLEN
De ondergetekende verkoopt KACHELKOLEN (die niet aanslaan) per mnd. a f 1.05 VLAMKOLEN (zeer grof) per mnd. a f 1,15
J.H.DERICKS, WINTERSWIJK

F.J.Bargerbos

VRIJDAG 02 FEBRUARI 1877,Weekblad v.Winterswijk en Omstreken

Alle soorten van LINNEN,PELLEN en MANUFACTUREN,BEDDEN en VEEREN enz.enz.!!!!!
worden GELEVERD tegen billijke prijzen, door
F.J.BARGERBOS, WINTERSWIJK
Belovende eene soliede behandeling

Aanmelden school

VRIJDAG 9 FEBRUARI 1877,Weekblad v.Winterswijk en Omstreken

KENNISGEVING
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Winterswijk brengen ter algemeene kennis dat alle ouders, voogden of verzorgers die nog niet schoolgaande kinderen op den eersten Maandag in de maand Maart school wenschen te zenden op de MEISJESSCHOOL, de DAGSCHOOL in het dorp of op eene der BUURTSCHOLEN, zich daarvoor tot en met den 15 den Februari e.k. moeten aanmelden ter secretaris der Gemeente, onder overlegging van een zoogenaamd pokkenbriefje.
Die zich later aanmelden worden niet toegelaten.
De kinderen moeten op 1 Maart bereikt hebben:
a.Voor de meisjesschool den leeftijd van volle acht jaar.
b.Voor de dagschool in het dorp den leeftijd van volle vijf en een half jaar.
c.Voor de buurtscholen den leeftijd van volle vijf jaar.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
MACKAY en G.A.ter PELKWIJK

Oude dubbele schellingen

VRIJDAG 9 FEBRUARI 1877, Weekblad v.Winterswijk en Omstreken

OUDE DUBBELE SCHELLINGEN worden bij betaling der SCHOOLGELDEN niet meer aangenomen.
L.PLETTE – HOOFDONDERWIJZER

Spoorlijn Zutphen-Winterswijk-Duitsland

VRIJDAG 19 FEBRUARI 1877, Weekblad v.Winterswijk en Omstreken

KENNISGEVING
De BURGEMEESTER van Winterswijk brengt ter algemeende kennis, dat de Commissie uit Gedeputeerde Staten dezer provincie, die aangewezen is om de bezwaren van belanghebbenden aan te horen tegen het plan van aanleg van den spoorweg van ZUTPHEN langs WINTERSWIJK naar de Pruissische grenzen, te dien einde in het Gemeentehuis zitting zal houden op Vrijdag den 9 den Februarij e.k. des namiddags ten een uure en noodigt belanghebbenden uit om hunne bezwaren ter plaatse en ure vermeld, mondeling of schriftelijk aan genoemde Commissie mede te deelen.

De uitgewerkte plans van het werk met de kaarten en grondteekeningen, voor zooveel zij de gemeente Winterswijk betreffen, zullen van MAANDAG 22 JANUARIJ tot en met DONDERDAG 8 FEBRUARIJ e.k. elken werkdag, van des voormiddags 9 tot 12 uur, ter inzage van een ieder worden nedergelegd ter Secretarie der Gemeente; terwijl het uitgewerkte plan van het gehele werk voor een ieder ter inzage zal liggen op de Griffie der provincie Gelderland te Arnhem.
De Burgemeester voornoemd, MACKAY

In Winterswijk is de toestand niet rooskleurig

DINSDAG 16 OCTOBER 1877, Nieuws van den Dag

In Winterswijk is de toestand niet rooskleurig. De lasten der gemeente drukken in sterke mate op de ingezetenen; een hunner, die zich over zijn aanslag bezwaard gevoelde, besloot de gemeente metterwoon te verlaten. Naar aanleiding van dit feit, hebben een 24 tal gegoede ingezetenen het volgend adres aan de Raad ingediend:

De ondergeteekenden, inwoners der gemeente Winterswijk, betuigen aan het gemeentebestuur hunne hooge ontevredenheid over den gang van zaken in deze gemeente. Een der beste burgers gaat ons verlaten, terwijl uit den vreemde geen nieuwen hier zullen komen wonen, ten gevolge van de rampzalige wijze van heffing der gemeentelasten. Wij stellen het gemeentebestuur voor deze feiten geheel en al verantwoordelijk, maar achten ons verplicht, als goede burgers, op het ernstige gevaar te wijzen, dat onze gemeente te dezen opzichte bedreigt.

Ingezonden brief

ZATERDAG 6 DECEMBER  1878, Winterswijksche krant

INGEZONDEN STUKKEN:
MIJNHEER DE REDACTEUR
Hoe goed de gemeente Winterswijk, de publieke wegen in orde worden gehouden, kan men zien op de zogenoemde Vredensche weg aan de noordoostkant van den Reesinkes, dicht bij het Kortschot. Men is haast niet in staat er door te komen, zonder tot over de enkels in den modder te zakken of in het water te plassen.
Niettegenstaande die weg door zeer velen wordt begaan en bevaren, moeten enkele boeren er met den mest door, naar hun bouwland. ’t Is daarom hun wensch dat het Gemeentebestuur zorge dat die weg spoedig verbeterd worde, anders zien zij zich genoodzaakt ANDERE MIDDELEN te beproeven.
Met de opname dezer regelen, Mijnheer de Redacteur, zult U Ed.zeer verplichten.
30 November 1778                               EENIGE BELANGHEBBENDEN

Opening Spoorweg. Huis te Huur

06 FEBRUARI 1880, Nieuws van den Dag

ADVERTENTIE
Door de opening van den Spoorweg Winterswijk – Gelschenkirchen met zijtak Bocholt, komt voor of met 1 Juli a.s. TE HUUR, voor f 200 per jaar, een HUIS, gelegen aan de Spoorstraat te Winterswijk, voorzien van alle gemakken, en thans bewoond door den Heer Stationschef, bij  wien informatien te bekomen zijn, of bij den Eigenaar C.S.P.Dericks.
Winterswijk heeft goede Scholen en een R.H.B.School met 3 jarigen cursus. 

Mr.W.A.Roelvink

 16 APRIL 1880, Winterswijksche weekkrant

NOTARIS MR.W.A.ROELVINK TE WINTERSWIJK
zal Woensdagen den 21 en 28 April a.s. s’morgens 10 uur, in het Gebouw der Vereeniging op den Zonnebrink, binnen Winterswijk VEILEN EN FINAAL VERKOOPEN:

Het bouwplaatje BESSINKPAS in Corle, onder Winterswijk, groot 6 Hectaren, 52 Aren; 10 Centiaren, ’n PERCEELEN en MASSA, zoomede 
EENE ZITPLAATS IN DE HERVORMDE KERK te Winterswijk

Winkel zondag open

16 APRIL 1880, Winterswijksche weekkrant

De ondergeteekende heeft de eer zijne geeerde begunstigers mede te deelen, dat hij des ZONDAGSMIDDAGS te twee uren zijn WINKEL niet sluit.
P.J.TER PELKWIJK

Volkstelling 1879

20 NOVEMBER 1880, De Tijd

ZESDE ALGEMEENE TIENJARIGE VOLKSTELLING 
WERKELIJKE  BEVOLKING DER PROVINCIE GELDERLAND OP 31 DEC.1879.
Winterswijk:       4121 Mannen         3952 Vrouwen   TOTAAL: 8073  

Lees verder