oudwwijk
Digitaal erfgoed

Kranten 1811-1820
Bron: www.delpher.nl

20-04-1813, Delpher

Burgelijke stand 1815-1816

MAANDAG 2O JANUARIJ 1817, Nederlandse Staatscourant

Winterswijk, den 12 Januarij
In den jare 1815, zijn in deze gemeente getrouwd: 52 paren; geboren; 154 kinderen; overleden; 192 personen.

En in den jare 1816, getrouwd 49 paren, geboren, 220 kinderen; overleden; 148 personen

Delpher

Aanbesteding gemeentehuis school

DONDERDAG 8 MEI 1817, Arnhemsche Courant

PUBLIEKE AANBESTEDING
Ingevolge autorisatie van de Heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Gelderland, en onder nadere approbatie van Hun Edel Groot Achtbare, zal de Burgemeester van Winterswijk en Commissie uit den Gemeente-Raad, op Woensdag den 14den Mei 1817, des namiddags ten twee uren, ten huize van den Kastelein J.H.SCHUURMAN te Winterswijk, aan den minstaannemenden aanbesteden:
Het bouwen van een 
RAADHUIS, SCHOOL en ONDERWIJZERS-WONING, 
met de leverantie der daartoe benoodigde materialen, except de Kalk en Steenen.
Zullende de Aanbesteding geschieden bij inschrijving en opbod; en worden opgeveild, eerst in dertien onderscheidende Perceelen, en vervolgens in eene massa.
De Bestekken zullen ter visie leggen bij den Kastelein J.H.SCHUURMAN te Winterswijk, en BERND DONDERS, te Doetinchem; terwijl de teekeningen aan het secretariaat der Gemeente (except Zondags) kunnen gezien worden.

J.B.Roelvink

ZATERDAG 1 APRIL 1820, Arnhemsche Courant

Door Z.M. zijn gedaan de navolgende benoemingen:
Tot plaatsvervanger bij het vredegeregt van het kanton Winterswijk, den heer Mr.J.B.Roelvink, Bz.,in plaats van den heer J.B.Roelvink Jr. overleden.

Lees verder