oudwwijk
Digitaal erfgoed

Kranten 1831-1840
Bron:www.delpher.nl

Te huur: Havezathe Plekenpol

20 OKTOBER 1831

Te HUUR, voor een jaarlijksche huurprijs van ƒ230:
Een BUITENGOED, DE HAVEZATHÉ DEN PLEKENPOL genaamd, gelegen in Gelderland, 1/4  uur gaans van het aan den Straatweg gesitueerde Dorp Winterswijk, zeer geschikt voor Zomer- en Winter-Verblijf, en bestaande in een logeabel Heeren-Huis, met acht zoo Boven- als Beneden Kamers, ruime Zolders, Kelders,Keuken en Regenbak, Schuur, Boomgaard, Moestuin, geëxtendeerde privative jagt en Visscherij.
Met gefrankeerde Brieven te bevragen bij
Mr. J. B. ROELVINK Bz., Notaris te Winterswijk.

Reizen naar Zutphen

ZATERDAG 11 AUGUSTUS 1832, Arnhemsche Courant

Wordt bekend gemaakt, dat er elken DONDERDAG gelegenheid zal zijn om met een gemakkelijk RYTUIG van WINTERSWIJK over GROENLO, RUURLO en VORDEN naar ZUTPHEN, en van daar ook dien dag, over denzelfden weg terug te reizen, zoodanig dat men zich 11 1/2 voor- tot 2 1/2 uren nadenmiddag te ZUTPHEN bevinden, of van daar met Diligence’s een reis naar Overijssel of Holland vervorderen kan.

Informatien te bekomen  te Zutphen, in het Logement DE GROOTE ZWAAN,
en te Winterswijk bij den stalhouder J.H.SIKKINK

Te Koop: orgel Hervormde Kerk

 WOENSDAG 13 OCTOBER 1832 , Arnhemsche Courant

ADVERTENTIE
Voor een geringen prijs
UIT DE HAND TE KOOP:
een zeer welluidend
ORGEL
dagelijks te zien, en te bespelen, in de Hervormde Kerk, te Winterswijk,
nadere informatien zijn te bekomen bij den Orgelmaker

C.F.A.NABER
te Deventer.

Jan Hesselink landbouwer

DINSDAG 25 DECEMBER 1832, Arnhemsche Courant

Bij vonnis van de Regtbank van Eersten Aanleg, zitting houdende te Zutphen, van den  achttienden December achttien honderd twee en dertig, is aan JAN HESSELINK, Landbouwer, wonende op Hesselink, in de Gemeente Winterswijk, verboden, in regten te staan, te transigeren, gelden ter leen op te nemen, een Kapitaal tot roerend goed betrekkelijk te ontvangen en daar voor kwitantie te geven, deszelfs goederen te vervreemden, of met hypotheek te bezwaren, zonder bijstand van eenen regtelijken Raadgever, waartoe bij hetzelfde vonnis is benoemd JAN WILLEM HIJINK, Koopman, wonende te Winterswijk.

                                                                               Hetgeen Certificeert,
                                                                               H.J.THOOFT
                                                                               Procureur.

Officieren landstorm Winterswijk

DINSDAG 25 JUNI 1833 , Nederlandsche Staatscourant

Door Zijne Majesteit gedane benoemingen tot officieren bij den Landstorm der provincie Gelderland.

TE WINTERSWIJK: 

                   Tot 1sten luitenant-adjudant, B.G.Deriks
                   Tot 2den luitenant-kwartiermeester, P.Roelofs
                   Tot officieren van gezondheid: der 2de klasse, J.van Dissel
                                                                    der 3de klasse, G.J.Zwaneveld
                   Tot kapitein, H.Scholten; tot 1sten luitenant, J.W.Hijink
                                                           tot 2de luitenant, H.H.Paschen.
                   Tot kapitein,J.te Lintum Gz.;tot 1sten luitenant, B.J.Goossens
                                                               tot 2de luitenants, G.A.ter Pelkwijk en A.van Heeckeren
                   Tot kapitein, J.A.Balink, tot 1sten luitenant, B te Stroete
                                                        tot 2de luitenants, E.van Dunnewold en B.Wanders
                   Tot kapitein, J.Tenking, tot 1sten luitenant, L.D.te Lintum
                                                        tot 2de luitenants, J.D.Dunnewold en R.Tenkink
                   Tot kapitein, T.Hesselink, tot 1sten luitenant, B.Vriesen
                                                        tot 2de luitenants, J.H.Boeijink en E.de Roos
                   Tot kapitein, W.te Lintum, tot 1sten luitenant, E.Roerdink
                                                        tot 2de luitenants, J.D.Hesselink en L.J.H.Hesselink

Aanbesteding Grotenhuisbrug en School Woold

Te HUUR, voor een jaarlijksche huurprijs van ƒ230:
Een BUITENGOED, DE HAVEZATHÉ DEN PLEKENPOL genaamd, gelegen in Gelderland, 1/4  uur gaans van het aan den Straatweg gesitueerde Dorp Winterswijk, zeer geschikt voor Zomer- en Winter-Verblijf, en bestaande in een logeabel Heeren-Huis, met acht zoo Boven- als Beneden Kamers, ruime Zolders, Kelders,Keuken en Regenbak, Schuur, Boomgaard, Moestuin, geëxtendeerde privative jagt en Visscherij.
Met gefrankeerde Brieven te bevragen bij Mr. J. B. ROELVINK Bz., Notaris te Winterswijk.
Bron: Delpher

Lees verder