oudwwijk
Digitaal erfgoed

Kranten 1821-1830
Bron: www.delpher.nl

Nalatenschap Derk Scholten

WOENSDAG 27 NOVEMBER 1827, Arnhemsche Courant

ADVERTENTIE
Ten overstaan van Mr.J.B.ROELVINK en B.G.DERICKS, Notarissen in het kanton Winterswijk, provincie Gelderland, zal op Zaturdag den 22. december 1827, des morgens ten tien ure, in het Logement de Groene Klok, te Winterswijk , in het openbaar  worden ingezet, om acht dagen daarna , zijnde Zaturdag den 29. derzelvemaand, finaal te worden verkocht:

1.Een wel ingerigt en goed doortimmerd HUIS, genummerd 207, bestaande in VIJF BENEDEN- en DRIE BOVENVERTREKKEN, eene KEUKEN,WASCH-KEUKEN, KELDER, ruime ZOLDER en SCHUUR; zijnde achter dit Huis, eene ruime afgesloten PLAATS,van eene Waterput voorzien, en daar achter nog eenen goeden TUIN. Hetzelve is gesitueerd in de Wooldstraat van het dorp Winterswijk, en heeft eenen buitengemeen  aangenamen stand, die nog door de passage van den aangelegd wordenden straatweg  staat vervrolijkt worden. 
Dit perceel kan dadelijk worden aanvaard.

2. Een perceel HOOIGROND, in het zoogenaamde Slat voor evengemeld Huis.
3. Een GAARDEN, groot 10 Roeden en 65 Ellen.
4. Een perceel GAARDENGROND , groot 10 Roeden en 65 Ellen.
5. Een perceel DITO, groot 10 Roeden en 65 Ellen.
6. Een perceel BOUWGROND, op Schuttenkamp, groot 43 Roeden.
7. Een perceel DITO, op het Oostervoord, groot 38 Roeden en 34 Ellen.
8. Een perceel HOOIGROND, in de Beuzenweide, groot 60 Roeden.
9. Een zes en dertigste gedeelte of aandeel aan eene WINDKORENMOLEN, de Bataafsche Molen genaamd, met het daarbij behoorende HUIS, SCHUUR en LANDERVEN.

Vorenstaande Perceelen zijn alle aan en nabij het Dorp Winterswijk gelegen.

10. Eene BOUWPLAATS, het Hietkamp genaamd, gelegen in de Buurtschap Woold, onder Winterswijk, bestaande in een HUIS, SCHUUR en WERKHUISJE, genummerd 14; voorts in de daaronder gehoorende Gronden, tezamen groot 7 Bunders, 9 Roeden en 50 Ellen.

11.Eene BOUWPLAATS, genaamd en gelegen als de voorgaande, bestaande in een HUIS,SCHUUR en BAKHUISJE, genummerd 15; voorts in de daaronder gehoorende Gronden, tezamen groot 4 Bunders, 54 Roeden en 40 Ellen.

12.De onverdeelde Halfscheid van een BOUWPLAATSJE, het  Wilterdinkshuisje genaamd, gelegen in de Buurtschap Kotten, onder Winterswijk, bestaande voor het geheel in een HUIS,SCHUUR en BAKOVEN, genummerd 10, met de Gronden, te zamen  groot 4 Bunders, 82 Roeden en 80 Ellen.

13. Een perceel HOOIGROND , den Roetenborg  of het Meken, groot 64 Roeden, gelegen nabij het Goed Lammers, in de Buurtschap Woold voornoemd.

14. Een ERVE en GOED, Elferdink genaamd, gelegen in de Buurtschap Beltrum, kanton Eibergen; bestaande in een BOERENHUIS, SCHUUR en BAKHUISJE; voorts in ongeveer 15 Bunders, 32 Roeden en 52 Ellen BOUW-,WEIDE- en andere GRONDEN; -zullende van dit Goed vijf perceelen Bouwgrond afzonderlijk worden geveild. En 

15. Eene HOOIMATE, tot bovengemeld Erve Elferdink behoorende, gelegen in het Ruurlosche Broek, groot 6 Bunders en 81 Roeden.

Alle welke perceelen herkomstig zijn uit de Nalatenschap van wijlen den Heer DERK SCHOLTEN, in leven Koopman te Winterswijk.
Nadere informatie begerenden kunnen zich vervoegen ten kantore van voornoemde Notarissen.

Lees verder