oudwwijk
Digitaal erfgoed

Kranten 1951-1960
Bron:www.delpher.nl

Koperen jubileum burgemeester J. Kneppelhout

03 FEBRUARI 1951, Tubantia

1 Februari was het 12 1/2 iaar geleden, dat burgemeester J. Kneppelhout werd benoemd tot, eerste burger van Winterswijk.
Voordien was hij burgemeester van Hendrik Ido Ambacht
Na de bevrijding — met een onderbreking van enkele jaren tiidens de bezetting — was burgemster Kneppelhout weer spoedig op zijn plaats terug en onder zijn energieke leiding werd direct begonnen om de sporen van de oorlog zoveel mogelijk uit te wissen.
We denken slechts aan de vele wegen en bruggen, die hersteld moesten worden. Onder ziin ambt is veel tot stand gekomen.
De gemeenteraad en ook het gemeentepersoneel zorgde deze dag voor bloemen.

Wooncentrum voor bejaarden

9 MAART 1951,Tubantia

Het ligt in de bedoeling van het gemeentebestuur om niet te ver van het centrum ongeveer 25 woningen te bouwen, speciaal voor bejaarden.
Bij dit complex woningen zal worden aangelegd een gemeenschappelijke tuin, met wandelpaden en banken welke door de gemeente zal worden onderhouden.
B. en W. overwegen de mogelijkheid om later bij deze woningen een centraal verzorgingshuis te doen bouwen: daarin zullen zieken,die niet in ’t ziekenhuis kunnen worden opgenomen, tegen betaling verpleegd kunnen worden.
De woningen bevatten elk een woonkamer met twee provisiekasten, een slaapkamer met twee kasten een keuken een doucheruimte en een schuurtje, met daarnaast een klein terras; de huizen krijgen geen zolders. Het gemeentebestuur verwacht dat de huur de f. 4,- niet te boven zal gaan.
In de eerste plaats komen voor deze woningen in aanmerking, zij die over een ruimere woning beschikken: hierdoor komt dus meer woonruimte
voor grotere gezinnen vrij.
B. en W. hoopt dat de huizen nog aan het eind van het jaar kunnen worden betrokken.

Nieuw badhuis

13 APRIL 1951,Tubantia
Opening badhuis.
Het nieuw gebouwde badhuis aan de Tuinstraat zal op Dinsdag 8 Mei a.s. te 15 uur officieel worden geopend.

Fam.D.Bruil opent nieuwe zaak

23 APRIL 1951

Ook de Wooldstraat is vanaf zaterdagmiddag een groenten- en fruitzaak rijk en wel van de firma D.Bruil en Zn, die met de opening deze winkel thans drie zaken in Winterswijk exploiteert.

De zaak is gevestigd in het pand waar vroeger boekhandel Kramer gehuisvest was. In een week tijds is deze zaak geheel omgebouwd en een keurige groenten- en fruitwinkel is hiervan het resultaat. Ruim en overzichtelijk is alles uitgestald; een flinke plaats is ingeruimd aan een grote sortering groeten- en fruitconserven.

De heer D.Bruil beschikt over een 32-jarige ervaring als groentehandelaar; reden waarom verwacht mag worden dat ook deze zaak een succes zal zijn.

A.Weerkamp overleden

13 AUGUSTUS 1951

In de ouderdom van 85 jaar is hedenmorgen overleden de heer A.Weerkamp, die van 1913 tot 1942 voor de Anti-Revolutionnaire Partij zitting had in de gemeenteraad.
Voorts was de overledene van 1923—1927 en van 1939 tot 1942 wethouder der gemeente.

Mevr.Bruntink door bliksem gedood

VRIJDAG 31 AUGUSTUS 1951, Utrechts Nieuwsblad

VROUW IN WEIDE DOOR BLIKSEM GEDOOD
Tijdens een hevig onweer, dat Donderdagavond korte tijd boven Winterswijk en omgeving woedde, werd de 60-jarige mevrouw Bruntink in de buurtschap Henxel bij het melken door de bliksem getroffen en gedood. Ook drie koeien, die zich in de onmiddellijke nabijheid van het slachtoffer bevonden, werden  door het hemelvuur gedood

Henkie Klooster

13 juni 1955, Overijssel.Dagblad

Onder vrachtauto gedood
Zaterdagmiddag is op de hoek Keizersstraat—Parallelweg te Winterswijk de 7-jarige Henkie Klooster, die naast zijn vriendje fietste, dooreen vrachtauto overreden en op slag gedood.

Baby na ongeluk overleden

20 DECEMBER 1955, Volkskrant

19 dec. — Een halfjarig jongetje, dat zaterdag achter de ouderlijke woning aan de Leliestraat te Winterswijk spelenderwijs in een teiltje met kokend water viel, is in een ziekenhuis aan zijn brandwonden overleden.

Winterswijk tragische dood

10 SEPTEMBER 1959, Tubantia

Toen de heer B. de Vries, opperwachtmeester der Kon. Maréchaussee,
Zondagmiddag omstreeks half zes met zijn echtgenote en beide zoontjes in de Ratumsestraat wandelde, werd hij plotseling onwel en viel op straat.
Een arts kon slechts de dood constateren. De V. bleek door hartverlamming te zijn gestorven.
Opperwachtmeester de Vries, die in Juli J.1. een medaille voor 24-jarige trouwe dienst werd uitgereikt, was juist Maandag j.1. van de brigade Winterswijk overgeplaatst naar Arnhem. in afwachting van zijn benoeming tot adjudant.

Diphterie RK Bewaarschool

05 NOVEMBER 1951
WINTERSWIJK

R.K. Bewaarschool weer open
De R.K. bewaarschool, die de vorige maand werd gesloten omdat er onder een 7-tal leerlingen diphterie werd geconstateerd is vanmorgen weer geopend.

Vermiste koopman teruggevonden

11 DECEMBER 1951, Trouw

Vrijdagavond is van de politie te Winterswijk een verzoek tot opsporing
uitgegaan van de 26-jarige veekoopman J. W. T. S. uit Meddo, een dorpje
nabij Winterswijk.
T. S. had die morgen om halfvier de ouderlijke woning verlaten om zich per motor naar Winterswijk te begeven. Daarna zou hij met een veewagen naar de veemarkt te Leeuwarden rijden.
Vrijdagmiddag werd echter zijn motorrijwiel langs de weg van Meddo naar Winterswijk gevonden. Van T. S. ontbrak ieder spoor.
Aangezien men aannam, dat T. S. met veel handelsgeld op reis was gegaan, dacht de politie aanvankelijk, dat hij het slachtoffer van een roofoverval was geworden. Onderzoek met speurhonden bleef zonder resultaat.
Zaterdagavond werd de politie door de vader van T. S. gewaarschuwd, dat de jongeman zich te Berghem in Noord-Brabant bevond.
Hij had vandaaruit opgebeld. Een inspecteur van politie heeft zioh daarop uit Winterswijk naar Berghem begeven, waar hij T. S. volkomen overstuur op een post van de rijkspolitie aantrof. Uit zijn relaas kwam vast te staan, zo deelde men van politiezijde mede, dat T. S. Vrijdagmorgen in overspannen toestand van huis was gegaan. Hij had zijn motor ergens tussen Winterswijk en Meddo langs de weg gelegd en was op de trein naar Brabant gestapt. Zijn handelsgeld had hij thuisgelaten.
T. S. is thans weer aan de zorg van zijn ouders toevertrouwd.

B.Stegeman 50 jaar getrouwd

21 DECEMBER 1951, Tubantia

Maandag a.s. viert het echtpaar B.Stegeman—A. E. Kraan, wonende Javastraat 33, zijn gouden huwelijksfeest.
De heer Stegeman is 74 en zijn echtgenote 78 jaar oud. De heer Stegeman, die geboren en getogen is te Winterswijk, is oud-hoofd van de o.l.
school M.
Hij heeft in verschillende verenigingen en instellingen een voorname plaats ingenomen. Als oudheidkenner en folklorist bij uitnemendheid heeft hij de belangen van ’t Museum waarvan hij thans nog bestuurslid is,op voorbeeldige wijze behartigd.
Zijn grootste populariteit in geheel Oost-Gelderland heeft hij verworven als schrijver en declamator van de „Achterhookse Möpkes”, die in druk zijn
verschenen.
Hij is zeer ingenomen met het dialect als streektaal en daarom luidde de kennisgeving van zijn gouden huwelijksfeest: As der soms wat bunt, dee B. Stegëman en de Vrouwe, bi’j gelègenheid van ère 50-jaorige huwelekstrouwe, op Maondag 24 December anstaonde efkes de hand wilt drukken is dat good.

Frans Weijers Oliebollen

29 DECEMBER 1951
(Snelbuffet Parkeerterrein Wooldstraat, Winterswijk)

wenst vrienden en cliëntèle

EEN VOORSPOEDIG 1952.
THANS OOK VERKRIJGBAAR heerlijke Oliebollen
Bestellingen worden gaarne vooraf aangenomen. •

B.Stegeman overleden

10 DECEMBER 1952
Bekend folklorist in de Achterhoek

Te Winterswijk is heden, vijf en zeventig jaar oud, de heer B. Stegeman overleden, die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van folklore- en dialectstudie.
Tot zijn publicaties behoren „Het Kerspel Winterswijk”, „Winterswijks Verleden”, „Kerkelijke geschiedenis van het Kerspel Winterswijk  en (in samenwerking met dr Bakhuyzen van den Brink) ,,De krijgsgeschiedenis betreffende de gemeenten Aalten, Winterswijk en Dinxperlo van tachtigjarige oorlog”, voorts een studie over de Scholtenboeren en een bundel „Achterhookse möpkes”.
Sinds januari  jl. was hij ereburger van Winterswijk en sinds April j.l. ridder in de orde van Oranje-Nassau.
In zijn woonplaats  is hij hoofd, der openbare lagere school geweest.
De begrafenis is op Zaterdag om half twee op de Nieuwe Begraafplaats te Winterswijk bepaald.

Bas Paauwe trainer W.V.C.

WOENSDAG 27 MEI 1953, Nieuwe Winterswijkse Courant

BAS PAAUWE TRAINER VAN W.V.C.

Bekende oud-Internationaal, met grote reputatie als oefenmeester.
Het is dan zover. WVC krijgt een trainer. Met ingang van 15 Juni heeft de Stichting Trainingsfonds WVC voor drie jaar een bekende trainer en oud-Internationaal Bas Paauwe als trainer van WVC gecontracteerd.
Met het afsluiten van dit contract is een periode van zeer hard werken door de leden van genoemde stichting afgesloten. Hoewel er zal nog veel moeten gebeuren. Maar daarover straks. Op 3 september van het vorig jaar werd de eerste vergadering gehouden van genoemde stichting. De eerste van de tot nog toe 75 vergaderingen. Op genoemde vergadering werd als bestuur gekozen de heren A.J.Hesselink, voorzitter; H.W.Klein Leugemors, J.H.Krosenbrink, G.W.Uwland, A.v.Gelder, J.H.te Hofstee, Joh.Hofstee en G.Frederiks. Deze heren hebben de laatste maanden heel veel werk verzet. Het is geen kleinigheid om een goede oefenmeester aan te stellen. Allerlei factoren komen hierbij kijken. De grootste zorg was (en is) het financieeele gedeelte. Het is een kwestie van duizenden guldens en het geld zit niet meer zo los bij het publiek. Daarbij kwam dat men een trainer wilde aanstellen geheel buiten WVC om. Men koos dan ook de stichtingsvorm, die notarieel werd vastgelegd. Er werden verschillende werk-comite’s gevormd, er kwamen buurt-penningmeesters, kortom alles werd gedaan om het doel – een vaste trainer voor WVC te krijgen – te bereiken.
In het begin was er slechts een matig enthousiasme. Maar zo gedurende de jubileumdagen van WVC  kwam ook het enthousiasme. De ere-voorzitter, de heer R.C.J.Willink – die niet nalaat in iedere vergadering van WVC een pleidooi te houden voor het opvoeren van het spelpeil – schreef een artikel in het clubblad dat een goede uitwerking had. Op een jubileumavond, waar oud-wvc’ers bijeen waren, werd een collecte gehouden, die alle verwachtingen overtrof. Gesteund door dit enthousiasme werkte men verder.
Zo zegde Heereveen toe, gedurende drie jaar gratis een wedstrijd te komen spelen tegen WVC ten bate van het trainingsfonds. Verschillende kranten verleenden fin-en propagandistische steun., het merendeel der Winterswijksche bedrijven hielp met een bedrag van geld.
En dan waren er nog de honderdtallen kleine contributanten, die wekelijks of maandelijks hun bijdrage in een spaarbusje stortten. Hun aantal beliep 648.
En het is gelukt. Het bestuur heeft ons verzocht alle gevers hun dank over te brengen. Wij zijn er echter van overtuigd, dat wij spreken namens alle WVC supporters als wij op deze plaats een ere-salut brengen aan het wakkere bestuur met aan het hoofd de heer A.J.Hesselink. Zij hebben de zaak tot een goed einde gebracht.

WAT BAS PAAUWE ER ZELF VAN ZEGT?
Ik kom met liefde hierheen. Over WVC  heb ik veel lof gehoord. Ik kom naar Winterswijk in de volle overtuiging dat ik iets kan bereiken. Wanneer de spelers de wil kunnen opbrengen om hun best te doen, dan ben ik er van overtuigd dat dit voldoende zal zijn om te kunnen slagen.

Drieling in Winterswijk

11 JUNI 1953, Telegraaf
WINTERSWIJK. 10 Juni.
Er is een drieling geboren in Winterswijk in het gezin van H. J. Sikkink.
De kinderen, drie meisjes, en de moeder maken het goed.
Het echtpaar had reeds vijf kinderen,

Rijwielhandelaar had goed geheugen

22 juni 1953, Nieuwe Winterswijkse Courant

Door Duitser gestolen fiets na acht jaar herkend
Bij de landbouwer T. in het Woold werd tijdens de laatste oorlogsdagen in 1945 door een Duitse militair een fiets meegenomen.
Ruim acht jaar zijn nadien verlopen en geen ogenblik kwam bij T. de gedachte op dat hij zijn trouwe karretje nog terug zou zien.
Tot hem dezer dagen zijn rijwielhandelaar opbelde met de mededeling dat de destijds gestolen fiets in zijn werkplaats stond. Zij was daar ter reparatie gebracht door een landbouwer uit Huppel. De rijwielhandelaar had een goed geheugen, want ook T. herkende zijn eigendom.
Het bleek, dat de Duitser destijds in Huppel een lekke band had gekregen, het rijwiel bij een landbouwer had achtergelaten en daarvoor in de plaats een ander had meegenomen.

Opening Lunchroom Wassink

VRIJDAG 26 JUNI 1953, Nieuwe Winterswijkse Courant

OPENING
WASSINK’S LUNCHROOM-CAFETARIA

Ratumsestraat 15
Tel:475
Vrijdag 26 Juni, s’Middags 4 uur
Neem eens proef in onze snackbar

Gevraagd: Een Klerk

VRIJDAG 26 JUNI 1953, Nieuwe Winterswijkse Courant

Op het bureau van gemeentewerken wordt per 1 augustus a.s.gevraagd voor de tijd van 1 a 1 1/2 jaar; EEN KLERK
Salaris f 1800,- per jaar, exclusief verhogingen.
Diploma U.L.O.of H.B.S. vereist.
Practische ervaring in bedrijfsadministratie en diploma boekhouden en typen strekken tot aanbeveling.
Schriftelijke sollicitaties voor 30 juni a.s. aan de directeur van gemeentewerken. Spoorstraat 47, alhier.

Politie vraagt werkvrouw

WOENSDAG 1 JULI 1953, Nieuwe Winterswijkse Courant

Het gemeentebestuur van Winterswijk vraagt voor het politiebureau een
WERKVROUW
voor plm.17 uren per week.
Beloning f 0,70 per uur. 
Werkuren Maandags tot en met Donderdags van plm.2 tot 6 uur.
Aanmelding ten politie burele, Kreilstraat 31,afd.administratie

Opening dansschool Meyler

VRIJDAG 3 JULI 1953, Nieuwe Winterswijkse Courant

OPENING NIEUWE DANSSCHOOL

Morgenmiddag hoopt de heer H.Meyler zijn nieuwe dansschool gelegen in de Tuunterstraat te openen. Wij zijn in de gelegenheid geweest een kijkje in deze school te nemen en we willen wel bekennen dat de inrichting van deze school onze verwachtingen verre heeft overtroffen. Via een ruime hal en vestiaire komt men in de danszaal, die geheel in lichte kleuren is gehouden en zeer gezellig is ingericht. Langs de muur zijn leuke zitjes gemaakt. Een prachtige parketvloer van 160 vierkante meter is aangebracht. De heer Meyler heeft speciaal deze dansschool ingericht om meer service aan zijn talrijke leerlingen te kunnen bieden. De plannen bestaan om voor ingeschreven leerlingen Zondagsavond a.g. oefenavonden te organiseren. Op deze avonden kan onder deskundige leiding het geleerde aan de praktijk worden getoest. De inrichting en verbouwing is – zowel het ontwerp als de verbouw zelf –  geheel verzorgd door de heer H.G.Huiskamp, die van de vroegere timmerwerkplaats een moderne dansschool heeft gemaakt.
Zaterdag en Zondag bestaat er gelegenheid de school te bezichtigen.
Wij wensen de heer Meyler veel succes met deze nieuwe school

Winterswijker verdronken bij poging om kind te redden

03 JULI 1953, N.W.C.
Bij een poging om een tienjarig jongetje van de familie T. te redden, is gisteravond de 49-jarige W. B. Mölders wonende Kettingstraat, alhier, op jammerlijke wijze om het leven gekomen.
In de Slingebeek, even voorbij de boerderij Plekenpol, waren een drietal kinderen van het gezin T. aan het pootje baden. Het tienjarig jongetje dwaalde op een gegeven moment af naar een diep gedeelte en verdween onder water.
Een zekere M. D. uit Valtermond, die aldaar kampeerde, kwam op het hulpgeroep van de beide andere kinderen af en begaf zich, hoewel hij niet kon zwemmen, te water. Het feit dat hij niet kon zwemmen was oorzaak dat hij in zijn poging niet kon slagen en ook zelf in moeilijkheden kwam.
Genoemde Mölders was in de buurt aan het vissen en kwam ook op het geroep der kinderen af. Toen bemerkte hij dat D. in zijn poging om het kind te redden, niet slaagde, begaf ook hij zich te water.
Ook hij kon echter niet zwemmen. De beide mannen trachtten, door zich aan elkaar vast te houden, het kind te bereiken.
Op een gegeven moment verdwenen ook zij in de diepte en verloren het contact met elkaar.
D. wist ternauwernood de vaste wal te bereiken. Mölders verdween echter in de diepte en kwam niet weer boven.
Direct kwam meerdere hulp toesnellen en een zekere V. en E., alsmede de vader van de drie kinderen hebben nog getracht Mölders te bereiken.
Het mocht echter niet baten. Pas na een kwartier dreggen werd de man op het droge gebracht.
De levensgeesten waren toen al geweken. Hij laat een vrouw en twee kinderen achter.
Het tienjarig jongetje heeft zich op een of andere wijze naar de vaste wal weten te begeven, waar hij door zijn twaalfjarig zusje op het droge werd getrokken.

Zie ook: 18 SEPTEMBER 1956
Betreft: Wilhelmus Bernardus Mölders, geboren op 5 april 1904 te Bredevoort 

Overleden

03 JULI 1953
Heden werd plotseling, door een noodlottig ongeval, van ons weggenomen onze werknemer en medearbeider
Wilhelmus Barnardus Mölders
in de ouderdom van 49 jaar
Zijn nagedachtenis zal steeds in onze herinnering voortleven
Directie en personeel N. V. Weverij
„De Tuunte”
Winterswijk, 2 Juli 1953

Politie bekeuringen

WOENSDAG 8 JULI 1953, Nieuwe Winterswijkse Courant

Uit het politie-rapport:

Bekeurd werden:
G.R.wegens overtreding IJkwet. (voorhanden hebben van 2 gewichten zonder het vereiste goedkeuringsmerk):
J.H. (overtreding arbeidswet);
G.B.,Th.G.,D.C.en T.G. ( ’s Nachts luidruchtig schreeuwen op openbare weg)
B.V. (met paard en wagen door rode stoplicht van verkeersinstallatie rijden),
voorts werden twee wielrijders bekeurd, die zonder bel fietsten, een, die bij verandering van richting geen teken gaf en een, die met een aanhangwagentje reed, dat niet van een wit spatbord was voorzien.

Hoe is de bevolking van Winterswijk (kerkelijk) samengesteld?

WOENSDAG 10 JULI 1953, Nieuwe Winterswijkse Courant

HOE IS DE BEVOLKING VAN WINTERSWIJK (KERKELIJK) SAMENGESTELD?

In het Provinciaal Blad voor Gelderland (officiele mededelingen van de staten van Gelderland)
lezen we dat de bevolking van Winterswijk op 1 Januari 1953 naar godsdienstige gezindten als volgt was samengesteld:

Nederlands of Nederduits Hervormden: 15130
Frans of Waals Hervormden: 3
Evangelisch Luthersen: 70
Hersteld Luthersen: 22
Remonstranten: 16
Doopsgezinden: 71
Gereformeerden: 1753
Christelijk Gereformeerden: 20
Rooms-Katholieken: 4043
Nederduitse Israelieten: 42
Tot andere dan genoemde gezindten behorenden: 59
Tot geen kerkelijke gezindte behorenden: 1415

Burgemeester J.Kneppelhout gaat met pensioen

10 SEPTEMBER 1954, Trouw

Winterswijk verliest zijn burgemeester
Naar het A.N.P. verneemt zal de heer J. Kneppelhout, burgemeester van Winterswijk, op 1 Maart 1955 de overheidsdienst verlaten.
Hij zal dan de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Kronenhuis

WOENSDAG 24 NOVEMBER 1954, Nieuwe Winterswijkse Courant

HET KRONENHUIS
UIT HET VUUR HERREZEN

HEROPEND OP ZATERDAG 27 NOVEMBER OM 2 UUR
UW BEZOEK ZAL ZEER OP PRIJS WORDEN GESTELD

Sint Nicolaasfeest Jaspers

WOENSDAG 01 DECEMBER 1954, Nieuwe Winterswijkse Courant

ST.NICOLAASFEEST

Maandagmiddag bracht Sint Nicolaas met zijn knecht een bezoek aan uitspanning Jaspers, alwaar ongeveer 80 kinderen van de ambtenaren der belastingdienst aanwezig waren.
Deze hebben een genotvolle middag gehad en de grijze kindervriend verrastte allen op speelgoed en snoep.
’s Avonds was er een bijeenkomst voor de ouderen. Traditiegetrouw gaf de Sint enkele “ondeugende” ambtenaren een vermaning. Zowel des ’s middags al s’ avonds trad de heer P.Kruidenier op, die op zeer verdienstelijke wijze goochelde en sneltekende.

J.Ansink verongelukt

09 DECEMBER 1954
Een dode bij botsing op onbewaakte

Op de onbewaakte overweg te Miste, gemeente Winterswijk, is Dinsdag omstreeks half vijf een bakkers-bestelauto, bestuurd door de 22-jarige J.Ansink, wonende te Miste, gegrepen door de „Blauwe Engel” die om 4.19 uur van het station Winterswijk was vertrokken in de richting Arnhem. De bestuurder werd vrijwel op slag gedood. De auto werd enkele tientallen meters meegesleurd en totaal vernield.
Het slachtoffer was gehuwd en was vader van twee kinderen.

23.000 inwoner

11 FEBRUARI 1955, Parool

In het gezin van de heer H. J. W. Elferdink, Asterstraat 40 te Winterswijk, is gisteren de 23.0005 te ingezetene van Winterswijk geboren.
De baby kreeg de namen Janna Gesina. Zij heeft een zusje en twee broertjes. Vandaag heeft het gemeentebestuur zijn gelukwensen aangeboden.

Burgemeester Vlam

01 MAART 1955
Nieuwe burgemeester van Winterswijk

Bij Kon. Besluit is met ingang van 1 Maart benoemd tot burgemeester der gemeente Winterswijk de heer J. B.Vlam, met toekenning van gelijktijdig eervol ontslag als burgemeester der gemeente Goor. De heer Vlam is geboren op 13 Maart 1905 te Zeddam. Hij is gehuwd en heeft tien kinderen. Hij is lid van de PvdA en kreeg ln Winterswijk zijn middelbare schoolopleiding. Daarna was hij in het bedrijfsleven werkzaam.
Op 1 Maart 1947 werd de heer Vlam benoemd tot burgemeester van Goor.

Meisje door trein gegrepen

02 MAART 1955

Dinsdagavond 2 maart is de 18-jarige mej.N. Langedijk uit Winterswijk op de onbewaakte overweg aan de Morgenzonweg te Winterswijk door de diesel-electrische trein, die om 18.54 uur van Winterswijk naar Zutphen vertrekt, gegrepen en gedood. (ANP)

Centrale Emigratie centrale

VRIJDAG 4 MAART 1955, Nieuwe Winterswijkse Courant

CHR.EMIGRATIE CENTRALE WINTERSWIJK

Spreekuur: Elke maandag van 2-9 uur.
J.A.WIGGERS, Atjehstraat 8

Melkboer op Dennendijk gegrepen

25 MEI 1955, De Waarheid

Op de onbewaakte overweg aan de Dennendijk te Winterswijk is gisteravond een jeep met melkwagen, bestuurd door de 33-jarige G. J. ter Heurne door de Dieselelectrische trein van 19.54 uur uit Zutphen gegrepen. De jeep, waarin de bestuurder was blijven zitten, bleef over een afstand van 150 meter op de cabine van de trein liggen.
Toen Ter H. was bevrijd, bleek hij een hersenschudding en zware hoofdwonden te hebben opgelopen.
De man is in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis vervoerd. De trein moest worden weggesleept en de passagiers hadden een uur vertraging.

Baby na ongeluk overleden

17 DECEMBER 1955

WINTERSWIJK, 19 dec. — Een halfjarig jongetje, dat zaterdag achter de ouderlijke woning aan de Leliestraat te spelenderwijs in een teiltje met kokend water viel, is in een ziekenhuis aan zijn brandwonden over-leden.

Door de trein gegrepen en gedood

09 FEBRUARI 1956

Dinsdagavond ls de 47-jarige J. H.Vruggink, wonende te Winterswijk, die langs de spoorbaan Winterswijk-Aalten fietste, gegrepen door een
diesel-elektrische trein.
De man werd in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij woensdagmorgen is overleden.

De Lifter

22 FEBRUARI 1956, Algemeen Handelsblad

DE LIFTER

Het gebeurde een vijftal kilometers buiten Winterswijk op een donkere najaarsavond terwijl het bakstenen regende.
De koplampen van mijn auto boorden zich door het regengordijn en ontdekten een mannetje met een totaal verregende deukhoed op en een actetas onder zijn arm, die als een waanzinnige stond te zwaaien. 
Ik stopte. Per slot van rekening kan er iets ernstigs zijn en in dat deel van het land komen overvallen enz. niet voor. 
“Gaat U misschien naar Neede en mag ik zover met u meerijden,” vroeg het mannetje toen ik het raampje opendraaide.
“Ik kom door Neede, stap maar in, was mijn antwoord, en toen hij eenmaal goed en wel zat, druipend van het water, vervolgde ik: 
“Vertel me nou eerst eens hoe je hier op dit uur van de avond (het was half 9) in dit weer op deze plek komt.”

“Ziet u,”zei de lifter, “dat komt omdat ik in Winterswijk de bus heb gemist.”
Het mannetje zag eruit of hij altijd “de bus zou missen”, maar ik zei:”Ja, maar waar ik u oppikte, was 5 km. buiten Winterswijk en daar is geen bushalte.”
“Nee, die is daar niet, maar toen ik de bus had gemist, ben ik in Winterswijk gaan liften, want als ik voor 9 uur in Neede kan zijn, dan kan ik daar nog een handeltje doen.
Ik doe in kantoorbehoeften, ziet u. 
Nou, ik stond nog geen vijf minuten te liften of er stopte een slee van een wagen en dee meneer die er in zat vroeg, waar ik heen moest en ik zei van Neede en van die handel en zo, en hij nam mij mee.

We waren nauwelijks de stad uit, of die meneer zei: “Nou, jij komt er maar weer goedkoop vandaag.”
“Dat was mijn bedoeling niet, meneer – zei ik – maar als ik u misschien een sigaartje aan mag bieden….”
“Welja, zei de meneer, doe dat eens, dan kom ik ook nog eens op m’n kosten,” en hij lachte hard om zijn eigen mop. 
“Ik hield hem mijn doosje sigaren voor en hij pikte de dikste er uit en stak hem aan. Toen, even daarna, knalde de sigaar met een ontzettende plof uit elkaar. De meneer verloor bijna de macht over zijn stuur, hij was pikzwart in zijn gezicht. 
Hij trapte op de rem, maakte het portier los en gooide me er uit. 
Dat was op de plek waar u me heeft opgepikt.”

“Maar waarom doe je dan ook zo idioot.” zei ik geërgerd, “dat was toch ook levensgevaarlijk, je bent toch niet gek?”
“U kunt mij geloven of niet meneer,” zei het mannetje “maar ik wist dat werkelijk niet. Ziet U, ik rook nooit sigaren, dat is mij veel te duur, maar ik krijg er zo af en toe wel eens een en die bewaar ik dan om er een ander een plezier mee te doen!”

We waren in Neede gekomen en ik liet hem bij de kerk uitstappen. 
Ik ben er van overtuigd, dat het een ongeluk was en dat het mannentje volkomen onschuldig was aan deze “grap”. 
Of de meneer, die hem deze sigaar gaf dat ook is, betwijfel ik, maar misschien leest hij dit nog eens. Of het zal helpen?
E.S. 

Arts met auto verongelukt

08 JUNI 1956

Omstreeks vier uur In de nacht van donderdag op vrijdag heeft een chauffeur op de weg van Groenlo naar Eibergen een personenauto aangetroffen, die tegen een boom was gereden. Bij onderzoek bleek de enige inzittende van de zwaar beschadigde wagen, de
43-jarige arts A. K. Ypey uit Winterswijk, reeds overleden te zijn. Het slachtoffer was gehuwd en vader van drie kinderen. Omtrent de oorzaak van het ongeval tast men nog ln het duister.

Posthume hulde aan dappere redder

18 SEPTEMBER 1956
In het gemeentehuis te Winterswijk vond gistermiddag een korte plechtigheid plaats die herinneringen opriep aan de 2e juli 1953, toen in de beek in het Woold de heer H. Mölders jammerlijk verdronk bij een poging om een kind, dat aldaar te water was geraakt, te redden.
Aan deze reddingspoging namen ook deel de landbouwers W. G.Eelink en J. W. Tolkamp.
Het Carnegie – Heidenfonds heeft besloten aan hen, die destijds aan de redding deelnamen, een blijvende herinnering te schenken.
Hiertoe waren gistermiddag mevrouw Mölders-Schenk, echtgenote van wijlen de heer Mölders, en de heren Eelink en Tolkamp op het gemeentehuis aanwezig, waarbij burgemeester Vlam met enkele sobere woorden het gebeuren op de 2e juli 1953 in herinnering bracht en daarna de onderscheidingen uitreikte.
Aan mevrouw Mölders werd de ere-medaille uitgereikt als een Posthume hulde voor de heldhaftige pogingen die haar echtgenoot destijds heeft ondernomen om andermans leven te redden, terwijl hij zelf de zwemkunst niet machtig was.
De heren Eelink en Tolkamp ontvingen een diploma.

Kind overreden en gedood

15 OKTOBER 1956

WINTERSWIJK (ANP) — Zaterdagmiddag werd het vierjarig zoontje van de heer L. Veldhuis te iWnterswijk, toen het plotseling de Vredenseweg overstak door een motor, bestuurd door J. te K. uit Winterswijk, overreden.
In zorgwekkende toestand werd het jongetje naar het St.-Elisabeth-ziekenhuis overgebracht, waar het zondagmorgen aan de verwondingen is overleden.

Nieuw Pand Cafe De Zwaan

Woensdag , 17 OKTOBER 1956

Cafe “De Zwaan” in nieuw pand

Het pand Wooldstraat 6 te Winterswijk, waarin de rijwielzaak van de heer A.Gijsbers is gevestigd, is aangekocht door de heer J.A.Radstake van Cafe “De Zwaan”

J.van Lith Groente en Fruit

Woensdag, 17 Oktober 1956

NIEUWE GROENTE- EN FRUITZAAK IN DE GASTHUISSTRAAT

De fa.J.van Lith en Co. opende j.l. maandag onder zeer grote belangstelling haar groente- en fruitzaak in het pand Gasthuisstraat 59.
De heer van Lith heeft zich in de afgelopen jaren een goed beklante groente- en fruithandel opgebouwd, doch beschikte tot nog toe niet over een winkel. Dit was een groot gemis en toen zich dan ook de kans voordeed het pand Gasthuisstraat 59 te huren, bedacht hij zich geen moment, te meer daar een dergelijke zaak zich niet in de directe omgeving bevindt.
Het is een keurige winkel geworden, zowel wat betreft de inrichting als wat betreft de sortering. Uit de prachtige etalage, met de mooie fruitmanden, blijkt wel duidelijk, dat de heer van Lith een vakman is.

Opzienbarende roofmoord in Winterswijk

Nieuwsblad van Het Noorden, 12-01-1957 

OPZIENBARENDE ROOFMOORD IN WINTERSWIJK 

In Winterswijk is gisteravond een opzienbarende roofmoord gepleegd, welke in enkele uren tijds tot klaarheid is gebracht. 
De 27-jarige bakker J.P. uit de Winterswijkse buurtschap Miste heeft, gedreven door geldzorgen, de 59-jarige postbesteller J.G.Hesselink uit dezelfde buurtschap met een fles de schedel ingeslagen en hem daarna beroofd van f 300,-.

Enkele uren na deze verschrikkelijke daad werd P., toen hij voornemens was het lijk per auto te vervoeren om het ergens te begraven, in de Aaltense buurtschap Haart door twee douane-beambten aangehouden, daar P. zich met een auto in de 500-meter strook bevond. 
Bij controle van de wagen vonden de ambtenaren tot hun ontzetting het lijk van Hesselink. 

J.G.Hesselink

De toedracht
Gisteravond om kwart over zes deed de directeur van het postkantoor te Winterswijk bij de politie aangifte van het feit, dat de besteller J.G.Hesselink  die om kwart voor vijf per fiets uit Miste was vertrokken met een geldzending, nog niet was aangekomen. 
De politie stelde toen een onderzoek in en kwam daarbij al vrij gauw op het spoor van P., die men met Hesselink had zien praten. 
Achteraf is gebleken dat P. Hesselink een lift heeft aangeboden naar Winterswijk. 

P. heeft niet de normale weg naar Winterswijk gereden, maar is de Dennendijk opgegaan om de lastige Mister-overweg in Winterswijk te vermijden. Even over de overweg in de Dennendijk, dus vlak bij de Morgenzonweg, bleef de bestelwagen van P. plotseling staan wegens bezinegebrek. P. en Hesselink stapten uit en men besloot, nadat het reservetankje was ingeschakeld, de wagen aan te slingeren. 
Toen H. zich over de motor boog, heeft P. hem met een lege fles de schedel ingeslagen. 

Van 300 gulden beroofd.
Hesselink zeeg ineen. Volgens P. was hij meteen dood. P. heeft toen het lijk achter in de auto geladen en is er, kennelijk niet wetende wat hij moest beginnen, mee gereden naar Groenlo, Vragender, Corle en de Haart.
In de laatsgenoemde Aaltense buurtschap heeft hij het lijk in een sloot gelegd. 
Tevoren had de dader het slachtoffer van f 300,-  aan papiergeld beroofd. 

De volkswagen, waarmee P. het lijk vervoerde

Naar huis
P. is daarna met de auto naar huis gegaan en heeft zich daar verkleed, omdat zijn kleren nogal bloedvlekken vertoonden. Vervolgens is hij naar een leverancier in Aalten vertrokken. Hij verscheen daar, terwijl hij nog bloedvlekken in zijn gezicht had. De levernacier heeft hem daarop attent gemaakt en hem gevraagd, of hij zich niet wilde wassen. Maar P. heeft hem toen enige verontschuldigingen geuit in de geest van: “Ja, ik ben een beetje gewond, maar ik was mij thuis wel.”
P. betaalde de Aaltense leverancier een gedeelte van zijn schuld en reed toen terug naar de plaats, waar hij het lijk van H. had achtergelaten. 
Hij was voornemens het lijk te begraven en had daartoe een schop meegenomen. 
Hij sleepte het lijk weer de bestelauto in en wilde wegrijden. Op dat moment doken de douane-beambten De Boer en Pasveel voor hem op. Zij waren op surveillance in de bij avond verboden 500-meterstrook en wensten de wagen van P. aan controle te onderwerpen. 
Tot hun begrijpelijke ontzetting vonden zij daarbij het lijk van Hesselink.
Zij arresteerden P. , die volkomen onbewogen bleef en zich niet verzette. Bij verhoor door de Rijkspolitie te Aalten, heeft P. een volledige bekentenis afgelegd. P. is ter beschikking van de justitie gesteld. 

(De bakker J.P. is veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf )

Duitse jongens gingen hier uit stelen

10 JULI 1957 Telegraaf

De Kriminalpolizei van Gelsenkirchen heeft te Winterswijk twee Duitse jongens, de 15-jarige F. en de 16-jarige B. uit Gelsenkirchen overgenomen van de politie te Winterswijk.
De beide jongens hadden vanuit hun kampeerterrein te Winterswijk rooftochten in deze plaats ondernomen.
In winkels stalen zij sigaren, sigaretten, snuisterijen en souveniers en bij zwemgelegenheden in de buurt van het kamp maakten zij geld buit.

Inbreker opereert al nachten achtereen

08 NOVEMBER 1957, Parool

WINTERSWIJK, vrydag. —
De laatste paar weken wordt de bevolking van Winterswijk in spanning gehouden door het optreden van een dief, die er de gewoonte van maakt ’s nachts in te breken in afgelegen woningen.
Zesmaal heeft hij tot nu toe zijn slag geslagen zonder dat de politie hem heeft kunnen pakken.
Zijn buit omvat telkens geld, etenswaren e.d.
In de afgelopen’ nacht heeft hij ingebroken in een woning aan de Ravenhorsterweg. Hij ontvreemdde er een bedrag aan geld. Hij heeft verder een boterham met leverworst en een stuk kaas opgegeten.

Bromfietser omgekomen in Winterswijk

06 DECEMBER 1957

De 62-jarige metselaar L. Beerhorst uit Winterswijk is gisteravond om halfzes met zijn bromfiets op de hoek Eikenstraat —Vredenseweg te Winterswijk onder een vrachtauto gekomen en verongelukt. De man werd door de vrachtauto geschept. Hij overleed ter plaatse

‘Vrijgezel hoofdonderwijzer Broekhuizen bijna getrouwd’

12 JULI 1957
In 1957 won de hoodonderwijzer D.Broekhuizen (59 jaar), Openbare U.LO., wonende Wilhelminastraat 32 te Winterswijk het intellegentiespel van Dagblad De Telegraaf en won maar liefst ruim 31.000 gulden.

En ineens had hij heel veel goede vrienden en kennissen. 
‘We durven het haast niet te vragen……., we schamen ons eigenlijk…..,U zult het misschien wel onbescheiden vinden……
Als D.Broekhuizen op alle ontvangen bedelbrieven had gereageerd door bijv. de helft van het gevraagde te geven of te lenen, dan zou hij zelfs nog een aanzienlijk bedrag te kort komen.
Er zat zelfs een huwelijksaanzoek bij met ingesloten portret. 
De brievenregen zal overigens nog wel een poosje voortduren.
De heer Broekhuizen, hoofdonderwijzer Openbare ULO, gaf 1000,– aan ‘Operatie TV’ van de telegraaf, kocht een tape-recorder voor de school en 8 leerlingen kregen van hem extra zakgeld omdat ze altijd de puzzel voor hem meenamen naar school.
‘Operatie TV’ was een actie opgezet door De Telegraaf, waarbij mensen die aan bed/huis gebonden waren, wegens ziekte een TV toestel geschonken kregen. Ook Broekhuizen schonk van zijn prijs een TV t.w.v. 1000,– aan een patient in Enschede


Na ongeval overleden

01 NOVEMBER 1958

In het r.k. ziekenhuis te Winterswijk is gistermiddag overleden de 72-jarige J. Ubbink, die zondag j.l. ernstig werd gewond bij een aanrijding met een auto op de Misterweg.

Drama Winterswijk

04 NOVEMBER 1958
Drama Winterswijk Moordaanslag bekend

WINTERSWIJK. 3 nov. — De 36-jarige K. uit Winterswijk die een aanslag op zijn echtgenote heeft gepleegd door haar met een hamer op het hoofd te slaan, toen in de logeerkamer naar een vermeend lek in de gasleiding werd gezocht heeft zondagavond laat tegenover de politie bekend het voornemen te hebben gehad zijn vrouw uit de weg te ruimen. In verband met deze bekentenis is K. vanuit de isoleercel van het ziekenhuis waar hij verbleef, overgebracht naar het politiebureau te Winterswijk in afwachting van zijn overbrenging naar Zutphen.

Ongeluk bij “De Harmonie”

11 NOVEMBER 1958
WINTERSWIJK, 
De 30-jarige W. Samberg uit Winterswijk is maandagochtend om zes uur op de Groenloseweg verongelukt. Bij café „De Harmonie” reed hij niet zijn fiets vanuit een zandpad de weg over achter een stilstaande bus om. Hij kwam bij deze gevaarlijke manoeuvre onder een juist passerende auto terecht en was vrijwel op slag dood.

Vechtpartij

27 DECEMBER 1958
Woonwagenbewoners contra Duitsers
WINTERSWIJK

Een vechtpartij, waarbij rake klappen zijn uitgedeeld, heeft daags voor kerstmis op het Weurden gewoed tussen twee Duitsers en
een viertal woonwagenbewoners.
Een der woonwagenbewoners bood een Duitser een horloge te koop aan; daarbij zijn over en weer minder vriendelijke woorden gevallen, waarna een der Duitsers de woonwagenbewoner plotseling een trap gaf.
Van verschillende kanten kwamen andere woonwagenbewoners te hulp.
Een van de Duitsers kreeg een tegel in het gezicht en moest door een dokter worden behandeld.
De Duitsers, die gedronken hadden, zijn over de grens gezet.

KLEUTER ONDER AUTO

21 FEBRUARI 1959, Telegraaf

Zaterdag
Het vierjarig zoontje van de familie Van Wees in Winterswijk werd op slag gedood door een zware vrachtauto, toen hij plotseling vanachter een groentewagen de straat overstak.

Overstekend kind door auto gedood

24 FEBRUARI 1959

WINTERSWIJK, dinsdag
Het zevenjarig zoontje van de familie Van Mourik is gistermiddag gedood, toen het plotseling de Spoorstraat te Winterswijk overstak
en door een passerende auto gegrepen werd.

In de kerk overleden

06 APRIL 1959

Kort voor begin van de kerkdienst is gistermorgen in de hervormde kerk te Winterswijk ten gevolge van een hartverlamming overleden de 67-jarige heer H. O. Prinsen, lid van het algemeen bestuur van de Nederlandse bakkersbond.

W.van der Meer verongelukt.

25 MEI 1959
WINTERSWIJK
Zondagnacht Is te Winterswijk de 38-jarige W. van der Meer, vader van zes kinderen, met zijn bromfiets in botsing gekomen met een Duits busje. Hij stierf kort nadat hij naar een ziekenhuis was overgebracht

Dodelijk ongeluk Dr.F.W.Tervoert en E.Aarnink

24 DECEMBER 1959, Ger. Gezinsblad

Dinsdagavond verloren te Eibergen twee mensen als gevolg van een ernstig verkeersongeval het leven.
Omstreeks kwart over vijf reed op de weg Eibergen-Groenlo, in de richting Grocnlo, een personenauto met grote vaart van achter op een, in dezelfde richting rijdende, met twee paarden bespannen en met bomen beladen wagen van firma Naarhuis uit Groenlo.
Een der bomen op de houtwagen drong dwars door de personenauto heen, die geheel werd vernield. Zowel de bestuurder van de auto, de 74-jarige heer F. W. Tervoert uit Winterswijk, als de naast hem zittende 79-jarige heer E. Aarnink eveneens uit Winterswijk, werden op slag gedood.
De derde inzittende die achter in de auto zat en door het opengereten dak naar buiten kon klimmen, werd slechts licht gewond. Omtrent de oorzaak van het ongeval is niets met zekerheid te zeggen. Uit het politie-onderzoek is gebleken, dat de houtwagen de vereiste verlichting voerde.

Omgekomen door val met fiets

04 APRIL 1960
Omgekomen door val met fiets

WINTERSWIJK.
De vijftigjarige J. A. Ensink uit Winterswijk is zondagmorgen dood op straat gevonden. Hij is verongelukt, toen hij zaterdagnacht na een bijeenkomst in de zaal Nijenhuis naar huis fietste. Hij is op een stuk hout gereden en daarna van de verhoogde losplaats bij het spooremplacement gevallen. Het slachtoffer was gehuwd en had twee kinderen. De heer Ensink was hoofd van de afdeling financiën van de gemeente Winterswijk.
Hij was landelijk voorzitter van de Nederlandse Bond van Amateur- Opera- en Operettegezelschappen.

Dode en gewonde bij motorongeluk

16 APRIL 1960

WINTERSWIJK, zaterdag.
Een motorongeluk op een vrij rustige weg heeft gisteravond te Winterswijk een dode en een zwaargewonde geëist. De 22-jarige zuivelarbeider G.H, Roerdinkholder raakte op de Generaal Berenschotweg, toen hij op zijn motor moest uitwijken voor een hem tegemoetkomende personenauto, eerst de rand van de stoep en botste vervolgens tegen een boom.
De bestuurder was onmiddellijk dood.
De 22-jarige mej. A. Bruntink, die op de duo zat, werd met een schedelbasisfractuur in zorgwekkende toestand naar het Algemeen Ziekenhuis te Winterswijk gebracht.

Afscheid Mej.Timmen

8 JULI 1960, Nieuwe Winterswijkse Courant

AFSCHEID MEJ.TIMMEN

Na de zomervakantie die op 15 Juli a.s. begint, zal mejuffrouw G.J.M.Timmen niet meer terugkeren als onderwijzeres aan de Sint Jozefschool alhier. Zij sluit dan een lange en vruchtbare loopbaan af om te gaan genieten van een welverdiend pensioen.
Mej.Timmen werd geboren in Eibergen op 6 Juli 1893. Op 1 april 1917 werd zij benoemd.

Bromfietser verongelukt

14 DECEMBER 1960

Een 18-jarige bromfietser uit Winterswijk is gistermiddag te Lichtenvoorde om het leven gekomen toen hij op twee wielrijders inreed.
De jongeman A. H. uit Winterswijk reed plotseling op de twee wielrijders in.
Hij viel en liep een ernstige wond aan het hoofd op. In het ziekenhuis is de jongeman overleden.

Winterswijk 25.000 inwoners


28 DECEMBER 1960

Winterswijk heeft dinsdag zijn 25.000ste inwoner gekregen. Het is Gijsbertus Jan van der Sluis, zoon van een hoofdagent van de gemeentepolitie.
De burgemeester van Winterswijk, de heer J. B.Vlam, heeft de vader dinsdag op het gemeentehuis een spaarbankboekje met een eerste inleg van 250 gulden overhandigd, ten name van zijn zoon.

Lees verder