oudwwijk
Digitaal erfgoed

Kranten 1911-1920
Bron:www.delpher.nl

Brand Mistergrintweg

VRIJDAG 10 FEBRUARI 1911, Utrechts Nieuwsblad
BRAND
Gisterennacht brak te Winterswijk een hevige brand uit in een perceel bij den Mister grintweg. In korten tijd lag het geheel in asch. De bewoners konden zich nog juist in veiligheid brengen. Alleen de levende have werd gered, overigens verbrandde alles.

Failliet J.Gijsbers

WOENSDAG 22 FEBRUARI 1911, Utrechts Nieuwsblad
FAILLIET VERKLAARD: 16 Febr. J.Gijsbers, molenmaker, Winterswijk.

Mishandeling

DONDERDAG 23 FEBRUARI 1911, Algemeen Handelsblad  
MISHANDELING
De Arr.-Rechtbank te Zutphen deed gisteren uitspraak omtrent de aanranding van logementhouder Drenth te Winterswijk, wien in de nacht van 5 op 6 december j.l. in de deur zijner woning een harde slag werd toegebracht, waardoor hij een schedelbreuk bekwam, die levensgevaarlijk was. Drenth is evenwel gelukkig hersteld. Een vroegere kostganger van Drenth de 42 jarige K.Tulp, gegageerd mil. O-I. leger, had als verdacht van dezer aanslag voor de rechtbank terecht gestaan. De dokter, die destijds Drenth behandelde, is inmiddels overleden. Daardoor werd nu het bewijs niet geleverd, dat zwaar lichamelijk letsel was toegebracht. De beklaagde werd veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf, met aftrek van het voorarrest en tot bevel tot zijne onmiddellijke invrijheidsstelling, daar geen voorloopige hechtenis is toegelaten voor mishandeling alleen. De eisch was 1 1/2 jaar gevangenisstraf. Tulp ontkende ook thans.

Zelfmoord Bakker

WOENSDAG 12 APRIL 1911, Winterswijkse Courant
Vrijdagmiddag werd de bakker G.W.S.op den Breedevoortschen weg op den zolder zijner woning dood gevonden, nadat hij door zelfmoord een einde aan zijn leven gemaakt had. Vermoedelijk was broodzorg het motief tot deze handeling.

Te koop: De Sevinkmolen

WOENSDAG 12 APRIL 1911 , Winterswijkse Courant
De Korenwindmolen DE SEVINKMOLEN
met molenaarshuis waarin bakkerij,schuur en grond, zeer gunstig gelegen aan den grintweg naar Meddo onder Winterswijk
INGEZET OP F 7003,-
Tweede en finale veiling ZATERDAG 15 APRIL A.S. ’s middags 12 uur, in ’t Hotel “De Klok” te Winterswijk, ten overstaan van Notaris J.B.Roevlink te Winterswijk

Doodhemden

WOENSDAG 3 MEI 1911, Winterswijkse Courant
DOODHEMDEN
voor alle standen in groote verscheidenheid steeds voorradig
MAGAZIJN “DE DUIF”, Gerh.Flint, Wooldstraat

Twee jaar kind verdronken

15 MEI 1911
Het 2-jarig kind van den arbeider Meinen te Winterswijk wilde zijn vader naar het land vergezellen.
De kleine werd echter door den vader teruggezonden. Op weg naar huis viel de kleine echter in een met water gevulden leemkuil.
Toen de vader van het land huiswaarts keerde, vond hij het lijkje van den kleine in den kuil.

Te Huur Kamer gevraagd

WOENSDAG 31 MEI 1911,Winterswijkse Courant
TE HUUR GEVRAAGD
EEN KAMER
van Zaterdagsavonds tot Maandagmorgens
voor één persoon
in of nabij het ROODEDORP
Aanbiedingen F.J.RENGELINK,Café,Walienscheweg

Fietsongeluk

VRIJDAG 02 JUNI 1911,Utrechts Nieuwsblad 
FIETSONGELUK
Woensdagavond zijn buiten Winterswijk en paar fietsers, waarvan de eene zonder licht reed, zoodanig met elkaar in botsing gekomen, dat de eene, J.S., van het rijwiel stortte en hevig bloedend werd opgenomen. De arts constateerde schedelbreuk, en acht den toestand niet buiten gevaar.

Mond en Klauwzeer

VRIJDAG 16 JUNI 1911, Utrechts Nieuwsblad  
MOND- EN KLAUWZEER.
Het kantongerecht te Groenloo heeft den landbouwer Oons, te Woold, gem.Winterswijk die geen aangifte deed van het bij hem uitgebroken mond- en klauwzeer en wiens koeien, ter waarde van f 2000, werden in beslag genomen, tot f 40 boete veroordeeld

Brand bij Goldstein

MAANDAG 19 JUNI 1911, Utrechts Nieuwsblad  
BRAND
Men meldt ons uit Winterswijk: Gisterenmorgen brak er een hevige brand uit bij den heer Goldstein, banketbakker in de Spoorstraat. Het huis is totaal uitgebrand. Oorzaak onbekend.

Staking Timmerlieden

DINSDAG 11 JULI 1911, Utrechts Nieuwsblad 
TIMMERLIEDENSTAKING TE WINTERSWIJK GEEINDIGD.
Men seint ons uit Winterswijk: De staking der timmerlieden te Winterswijk die 10 weken geduurd heeft, is thans geeindigd. Woensdag wordt het werk hervat. Het standaardloon wordt voor den volleerden werkman van 16 op 17 cent en misschien later op 18 cent per uur gebracht.

Verdronken in Leemkolk

DONDERDAG 27 JULI 1911, Utrechts Nieuwsblad
Bij het baden in een leemkolk ter diepte van ongeveer 6 meter is gisteren in de buurtschap Kotten  bij Winterswijk de 17-jarige zoon van den landbouwer M. aldaar verdronken.

Brand Misterweg

MAANDAG 07 AUGUSTUS 1911, Utrechts Nieuwsblad 
Te Winterswijk is een huis met twee woningen aan den Misterweg, eigenaar de heer P. en bewoond door H. en R., afgebrand. Oorzaak onbekend. Verzekering dekt de schade

Brand bij Hubers

DINSDAG 15 AUGUSTUS 1911,Utrechts Nieuwsblad
BRAND
Gisterenavond omstreeks 11 uur ontstond te Winterswijk brand in het perceel bewoond door den heer Hubers en waarin gevestigd een sigarenwinkel. De winkel brandde geheel uit. Door het krachtig  optreden der brandweer kon de brand tot dit perceel alleen beperkt worden. De man liep eenige kneuzingen aan armen en beenen op.

Bos en Heidebrand in Meddo

WOENSDAG 16 AUGUSTUS 1911, Utrechts Nieuwsblad
In de buurtschap Meddoo, onder Winterswijk, woedt een groote bosch-en heidebrand. Een 30 HA. ongeveer is aangetast

Bruiloft Feestgebouw

MAANDAG 21 AUGUSTUS 1911, Utrechts Nieuwsblad
EEN REUZENBRUILOFT
In het feestgebouw te Winterswijk is een reuzenbruiloft gehouden van de familie te Kortschot aldaar. Er waren niet minder dan 565 gezinnen bij de bruiloftspartij uitgenodigd. In de feestzaal waren ruim 2000 personen aanwezig.

Brand in Kotten

DINSDAG 05 SEPTEMBER 1911, Utrechts Nieuwsblad
Zondagmiddag heeft, naar de Arnhemse Ct. meldt, in de buurtschap Kotten, onder Winterswijk, een ernstige brand gewoed in aan verschillende personen toebehoorende dennenboschen. Ongeveer 100 hectaren bosch zijn verbrand.

G.J.van Gortel directeur

ZATERDAG 26 AUGUSTUS 1911, Utrechts Nieuwsblad
BINNENLAND. UIT DE STAATSCOURANT.
Bij Kon.besluit is met ingang van 1 October 1911 benoemd tot directeur van het post- en telegraafkantoor te Winterswijk G.J.van Gortel, thans directeur van het post-en telegraafkantoor te Oosterhout.

Mr.A.Th. ten Houten

ZATERDAG 14 OCTOBER 1911, Staatscourant   
Bij Kon.besluit zijn benoemd tot kantonrechter-plaatsvervanger in het kanton Groenlo, met ingang van 20 october 1911, mr.A.Th.ten Houten , advocaat te Winterswijk en Th.J.A. Kraakman, burgemeester te Groenlo.

Mishandeling door Politie

DONDERDAG 02 NOVEMBER 1911, Utrechts Nieuwsblad
RECHTSZAKEN. MISHANDELING DOOR POLITIE.
De rechtbank te Almelo veroordeelde gisteren D.Rijkeboer, agent van politie te Enschede, en J.G. Geltink, rijksveldwachter te Winterswijk, ter zake, dat zij in den avond van 9 agustus 1910 te Enschede, dienstdoende resp. als agent van politie dier gemeente en rijksveldwachter, gekleed in uniform en voorzien van hun sabels, in de gelagkamer van B.Robers met hun sabels W.F.Souverein hebben mishandeld, door zoowel tezamen als ieder afzonderlijk opzettelijke en moedwillig dezen met sabels op het hoofd en tegen het lichaam slagen toe te brengen, waardoor deze een bloedwonde bekwam en pijnlijk op het lichaam werd geraakt, ieder tot 15 gulden boete, subs.10 dagen hechtenis. De officier van justitie had vrijspraak gerequireerd.

Hoe oud wordt een Duif?

DONDERDAG 28 DECEMBER 1911, Utrechts Nieuwsblad
HOE OUD WORDT EEN DUIF?
Bij een inwoner van Winterswijk stierf een O.Indische duif, die hij 33 jaar in zijn bezit had. Toen hij het diertje kreeg was het al een paar jaar oud.

Pannenmalen

ZATERDAG 30 DECEMBER 1911, Utrechts Nieuwsblad
PANNENMALEN
In den Gelderschen Achterhoek is het nog algemeen gebruik dat wanneer bij een nieuw huis de pannen worden gelegd, de aanbesteder een zoogenaamd pannenmaal aanricht voor de arbeiders, die daarbij veel jenever te drinken krijgen. De afd.Winterswijk van den Nederlandschen Timmerliedenbond heeft besloten de medewerking van de patroons organisaties in te roepen teneinde deze pannenmalen, welke tot drankmisbruik aanleiding geven, af te schaffen.

R.H.B.S.

DINSDAG 16 JANUARI 1912, Utrechts Nieuwsblad
R.H.B.S.TE WINTERSWIJK.
Zaterdagmiddag werd te Winterswijk uit Den Haag bij den burgemeester telegrafisch bericht ontvangen, dat de R.H.B.S.te Winterswijk in een 5-jarigen cursus zal worden veranderd

Verbrand

14 FEBRUARI 1912

VERBRAND.
Een driejarig dochtertje van den fabrieksarbeider K. te Winterswijk dronk Maandag uit een ketel met kokende koffie.
Het kind is hedenmorgen aan de bekomen brandwonden overleden.

Tussen de buffers gedood

27 FEBRUARI 1912
Overreden.
De 28-jarige Duitsche remmer Friedrich Sassenberg uit Osterfeld is Maandagavond op het station Winterswijk tusschen de buffers van een rangeerenden trein geraakt, en onmiddellijk gedood

Zenuwlijdster

08 mei 1912, N.v.Friesland

Zekere vrouw H. te Winterswijk, een zenuwlijdster, trachtte zich door ophanging om het leven te brengen. Een 10-jarig kind bemerkte het en nog juist bijtijds werd de vrouw losgesneden. Zij is thans naar een krankzinnigengesticht vervoerd.

Betrapt op het “Keizers”

19 JUNI 1912, Graafschapbode

Reeds geruimen tijd werd er op een in aanbouw zijnd huis op “Keizers” alhier hout vermist en kon men den dader niet snappen.
Doch hedenmorgen werd een weduwe, ook op Keizers woonachtig, op heeterdaad betrapt,
’t Is echter voor hare kinderen te hopen dat deze zaak niet vervolgd zal worden.

Ongeval kind Dagelinckx

27 JULI 1912
Dinsdagmiddag had alhier een treurig ongeval plaats. Het 4-jarig zoontje van ‘den heer Dagelinx uit de Misterstraat raakte
onder een houtwagen, waarbij de raderen over het lichaam gingen. Het ongelukkige kind was bijna onmiddellijk een lijk.

Brand Markt 1912

30 JULI 1912
ERNSTIGE BRAND
Dinsdagavond ontstond te Winterswijk brand in den kruidenierswinkel van Zijlstra en Co, terwijl de bediende spiritus stond af te tappen.
Het vat werd dadelijk van de stang geworpen om zoodoende de vlam te blusschen. Het omgekeerde was natuurlijk het gevolg. In een oogwenk stond het geheele gebouw in lichte laaie.
De huisgenooten, vrouw, kind en logeetje, die reeds te bed waren, werden langs een ladder gered, daar de eenige trap reeds vuur had gevat.
De brandweer stond tegenover de vuurzee machteloos. Spoedig sloegen de vlammen over naar het naastgelegen koffiehuis, dat ook reddeloos verloren ging. De brandweer moest zich bepalen tot het nat houden van de belendende gebouwen. Ongeveer 12 uur was men de brand meester, maar den geheelen nacht moesten de naastgelegen gebouwen bespoten worden.
De beide genoemde panden brandden tolaal uit. Verzekering dekt de schade.
De bediende werd bij het begin van den brand bewusteloos. Men vond hem met smeulende kleeren. Gelukkig kon men bijtijds erger voorkomen.
Gistermorgen pas keerde de man tot het bewustzijn terug.

Noot: Het betreft hier het pand v.d. toenmalige nieuwe Kiekeboe-bar (Zijlstra) en het naast gelegen (gesloten) cafe De Kerk (2016)

De Warmte

ZATERDAG 24 AUGUSTUS 1912, Tilburgsche Courant
DE WARMTE
De 82-jarige heer B. te Winterswijk van wien we voor eenige weken meldden dat hij door een zonnesteek was getroffen is thans aan de gevolgen daarvan overleden.

Een Reuzenbrood

ZATERDAG 24 AUGUSTUS 1912, Tilburgsche Courant
EEN REUZENBROOD
In den Gelderschen Achterhoek hebben de bewoners de aartsvaderlijke goede gewoonte bij de geboorte van een kind den gelukkigen ouders een groot krentenbrood aan te bieden. Een ingezetene van Winterswijk werd na deze week verblijd met de geboorte eener dochter.Volgens gebruik werden ter eere der nieuwe wereldburgers kraam geschenken gezonden. Hiertoe behoorde nu ook het krentenbrood, dat maar eventjes een lengte van twee meter en een breedte van bijna een halven meter had! Een record in de Achterhoeksche krentenbroodbakkerij.

Geheimzinnig

DINSDAG 17 DECEMBER 1912, Tilburgsche Courant
GEHEIMZINNIG
Niet minder dan drie  personen zijn uit Winterswijk plotseling verdwenen, de winkelier, V.,de machinist B., en de schoenmaker S.
De winkelier  ging verleden Maandag op reis naar Rotterdam. Men heeft niets meer van hem vernomen. De machinist B. ging vrijdag van huis en werd  in het bosch doodgevonden. Men weet  niet of men met een misdaad of ongeluk te doen heeft. De schoenmaker S. verliet zaterdag zijn woning. Men heeft niets van hem gehoord.

Aangehouden

MAANDAG 23 DECEMBER 1912, Utrechts Nieuwsblad
AANGEHOUDEN.
De Arnhemsche politie heeft den schoenmaker S.uit Winterswijk aangehouden die de vorige week, vermoedelijk in overspannen toestand de echtelijke woning had verlaten en sedert werd vermist. Hij is aan zijn familie overgegeven.

Brand bij Helders

DINSDAG 14 JANUARI 1913, Utrechts Nieuwsblad
Het huis van den schilder Helders te Winterswijk is door onbekende oorzaak afgebrand. Huis en inboedel waren verzekerd.

Door den Trein gedood

WOENSDAG 22 JANUARI 1913, Utrechts Nieuwsblad 
DOOR DEN TREIN GEDOOD.
Door den laatsten personentrein is Maandagavond te Winterswijk overreden mejuffrouw U. aldaar. Ze was terstond dood. De machinist van den goederentrein, die om 12 uur te Winterswijk aankomt, vond haar door midden gereden lichaam.

Arme Jongen.

26 APRIL 1913 Algemeen Handelsblad

Door de politie te Winterswijk word Vrijdag op transport gesteld een 14-jarige knaap uit Huizen (N.-H.), die mEt zijn vader naar Duitschland was vertrokken om daar aan het werk te komen. Het werk bleek den knaap echter te zwaar, om welke reden zijn vader hem zonder reisgeld uit Gladbeck terugzond.
Na een voetreis van 9 uur kwam hij te Winterswijk aan, waar de politie zorgde dat hij de reis op behoorlijke wijze kon voortzetten.

Krullenderk

24 MEI 1913
Meneer van de krante
Weet ie ook hoo dat zit hier in Wenters met het uurloon van de timmerleu.
Naor ik heure is dit veur ne bekwaomen knecht nog altied maor 18 cent.
Miej dugt, dat is op ’t oogenblik veur ne timmerman ne plaggemeejers daghure.
Ak de kranten zoo naoleeze, dan zeek dat de bazen in Grolle 20 cent per uur betaalt en zoo net krieg ik nog een telegram oet Borne , dat daor de timmerleu stakinge oet de veure is en het uurloon is ebracht van 19 op 21 cent. 
En noo meneer van de redagsie kan ik er met de kop neet meer biej hoo de bazen in pleaskes as Grolle en Borne 20 en 21 cent keunt geffen, en hier in Wenters nog wal de hoofdplaatse van den Achterhook maor 18 cent. 
Ik wil hoppen dat hieraan gauw veranderinge kump en dat de bazen zich is met de hande over den boek strieket, en der is ne cent of wat bie doot. 
Veerders bedank ik de baas van de krante veur ’t stuksken papier wat hee veur mien hef afestaoneKrullenderk 
24 Mei 1913

Een Plezierreisje

DONDERDAG 19 JUNI 1913, Utrechts Niuewsblad
EEN PLEZIERREISJE. 
De Winterswijksche politie heeft gisteren op transport naar Zutphen gesteld twee Amsterdamsche jongens van 14 jaar, die het ouderlijk huis ontloopen waren en op goedkoope manier een reisje wilden maken. Hiertoe kropen ze in een kolenwagen, die hen naar Winterswijk bracht, waar ze evenwel werden ontdekt. De politie aldaar droeg nu zorg dat ze naar het ouderlijk huis konden terugkeeren.

Onafhankelijkheidsfeesten

VRIJDAG 18 JULI 1913,Utrechts Nieuwsblad
ONAFHANKELIJKHEIDSFEESTEN.
Te Winterswijk is een groote optocht gehouden voorstellende de blijde inkomste van den Soevereinen  Vorst in 1813 in Winterswijk.Koning Willen 1 met zijn gevolg, bestaande uit v.Hogendorp, v.d.Duyn van Maasdam, Kemper, v.Limburg Stirum, Falk, de Prins van Oranje, adjudanten, officieren en andere militairen, allen gekleed in de uniform of kleeding van die dagen, werd aan den hoek van Groenloschen weg en Prins Hendrikstraat te midden van kanongebulder welkom geheeten door den maire en Raadsleden van Winterswijk, waarbij zich gevoegd hadden een burgerwacht, alsmede vele burgers en burgeressen. Terwijl de klokken luidden werd een omgang door de plaats gemaakt, welke ruim twee uur duurde. Na afloop hield de vorst receptie in het feestgebouw, waarvan een druk gebruik gemaakt. Om  half drie had een zanguitvoering plaats, waarvan pl.m. 2400 kinderen in 2 groepen verdeeld deelnamen. Na afloop vond een ruim onthaal der kleinen in het feestgebouw op kosten der gemeente plaats. Voor de jeugd was bovendien voor genoegzame afleiding gezorgd op de weide van het feestgebouw. De Winterswijkse orchest-vereeniging en de Herdinger kapel gaven ondertusschen een paar concerten. ’s avonds werd vanwege de Ver.Volksfeest een groot vuurwerk gegeven en besloten bals op verschillende plaatsen de feestelijkheden van den dag.

Noodlottige val

ZATERDAG 19 JULI 1913, Utrechts Nieuwsblad
NOODLOTTIGE VAL. 
Tijdens de afwezigheid van haar man viel de vrouw van den kleermaker  Maas te Winterswijk van een klein trapje op de grond. Toen de man thuis kwam, vond hij zijn echtgenoote bewusteloos liggen. Geneeskundige hulp mocht niet meer baten ; want binnen een paar uur was de vrouw overleden.

Kanaal Winterswijk

WOENSDAG 27 AUGUSTUS 1913 , Utrechts Nieuwsblad
KANAAL TWENTHE-ZUTPHEN.
Naar de Zutph. Ct. verneemt is het ontwerpplan van de kanaalverbinding Twenthe- Winterswijk- Zutphen gereed.
Het kanaal is ontworpen ten noorden van de Berkel en het zal meer dan vijf sluizen bevatten. Dit is noodig waar Enschede en Winterswijk ongeveer 36 m pl. A.P. liggen

A.Willink overleden

22 SEPTEMBER 1913
A. Willink. †
In het Diaconessenhuis te Arnhem is Zondag op 57-jarigen leeftijd overleden de heer A. Willink, lid der Provinciale Staten van Gelderland voor het district Aalten, raadslid en oud-wethouder der gemeente Winterswijk en voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Winterswijk.

Overreden

WOENSDAG 08 OKTOBER 1913, Utrechts Nieuwsblad
OVERREDEN. 
Toen de heer W.Kimmels, van Winterswijk, Maandagavond te Lichtenvoorde van zijn wagen wilde stappen, om zijn paard dat bang voor de tram was, bij den teugel vast te houden, bleef hij met zijn voet in het gespan haken. Het paard liep door en de wagen ging K.dwars over het lichaam, zodat hij terstond een lijk was.

Tusschen de Buffers doodgedrukt

DONDERDAG 13 NOVEMBER 1913, Utrechts Nieuwsblad
TUSSCHEN DE BUFFERS DOODGEDRUKT.
De arbeider-remmer H.Wiggemans uit Winterswijk is te Neede tusschen de buffers van een trein doodgedrukt. de ongelukkige, gehuwd en vader van een kind, was onmiddelijk een lijk.

Diphteritis

MAANDAG 19 JANUARI 1914 , Utrechts Nieuwsblad
DIPHTHERITIS
Wegens het epidemisch heerschen der diphteritis heeft het college van Burg. en Weth. van Winterswijk besloten de openbare en bijzondere scholen in de buurtschap Woold voor drie weken te sluiten.

Noodlottige val Batavier

VRIJDAG 23 JANUARI 1914, Utrechts Nieuwsblad
NOODLOTTIGE VAL.
Woensdag is de 31-jarige schilder G.W.v.Lochem, toen hij bezig was in de machinekamer van de bontweverij ” De Batavier” te Winterswijk van een ladder gevallen. Toen de machinist hem vond was hij reeds dood. De man laat een vrouw met 2 kinderen na.

Koninklijk Bezoek

WOENSDAG 22 JULI 1914 , Het Centrum
KONINKLIJK BEZOEK
Men schrijft ons uit Winterswijk:
Gisternamiddag – 6 – uur genoot onze plaats het voorrecht  H.M.de koningin binnen haar muren te zien. Bij gelegenheid van het bezoek aan de Kon.Nederl.Fabriek van Drijfriemen des heeren Prakke te Eibergen, maakte H.M.een rijtoer door den Gelderschen Achterhoek. Aangekomen te Ruurlo met den trein van 4.30 begaf H.M. zich per auto naar Eibergen. Na dit bezoek werden aangedaan Groenlo, Winterswijk, Bredevoort en Aalten, om daarna  via Lichtenvoorde naar Ruurlo terug te keeren, en verder met den trein van 8 uur de reis naar het Loo voort te zetten.
Bij de aankomst van H.M.de koningin, die gezeten was in eene auto, benevens nog een auto voor haar klein gevolg, stond een dicht haag van menschen opeen gepakt langs Groenloscheweg. Minzaam buigend had H.M. een ovatie van het enthousiaste publiek in ontvangst te nemen. Aan het hoera geroep scheen geen eind te komen. Op enkele plaatsen in het dorp werden Haar nog eenige bouquetjes aangeboden, die zij op de meest minzame wijze in ontvangst nam. Door de politie en marechaussee werd het publiek op eerbiedingen afstand gehouden. Door de fabrikanten en verschillende patroons was bij deze gelegenheid vrijaf  gegeven aan hun personeel.
Om 5 uur n.m. werden alle fabrieken stop gezet.

Ontsnapte krijgsgevangenen

MAANDAG 30 NOVEMBER 1914, Utrechts Nieuwsblad
ONTSNAPTE KRIJGSGEVANGENEN
Zaterdag zijn te Winterswijk twee Franse militairen aangekomen, die uit het krijgsgevangenkamp Friedrichsfeld ontsnapt waren. Eeniger hunner lotgenooten, mede ontvlucht, waren door een Duitsche gendarme op aanwijzing van een boer aangehouden

Bebouwing Papenbosch- B.H.Heldstraat

22 JANUARI 1915
De Vereeniging tot verbetering van de Volkshuisvesting heeft 34 woningen gebouwd op het Papenbosch. De gemeenteraad heeft besloten de straat de naam B.H.Heldtstraat te geven.
58 woningen kunnen er in totaal gebouwd worden.
De huurprijzen bedragen 2,05 gulden per week zonder zoldervertrek, 2,25 gulden per week met zoldervertrek.
Woningen rechts v.d. weg hebben een voortuintje.

De Textielindustrie

DINSDAG 02 MAART 1915, Tilburgsche Courant
DE TEXTIELINDUSTRIE
Men schrijft uit Winterswijk “Hbl”:
De textiel-industrie heeft  zich geheel  en al hersteld, ja, het is op vele fabrieken zelfs nog drukker dan voor den oorlog, zoodat onder de textielarbeiders in het geheel geen werkloosheid meer voorkomt. Van Duitsche zijde zijn tal van bestellingen gedaan. Alle voorradige goederen, welke den Duitschen handelaars konden dienen, werden opgekocht en groote bestelingen gedaan, die niet vlug genoeg  geleverd konden worden. ’t Is ons bekend, dat heel veel oud goed dat als onverkoopbaar in de magazijnen lag, door verschillende fabrikanten uit de omgeving aan Duitsche koopers geleverd is. In het bijzonder heeft de fabricage van tricot-goederen een florissanten tijd gehad.

Dodelijk ongeval Misterweg

6 APRIL 1915
DODELIJK ONGEVAL 
Zaterdagmiddag had op den overweg Misterweg der G.O.L.S. een droevig ongeval plaats.
Twee wagens, beladen met steenen, der firma te Siepe & Co., passeerden tegelijkertijd met iemand op een rijwiel gezeten den overweg, als ook een meisje van ongeveer 6 jaar, van zekeren Reusink . 
Ongelukkigerwijs werd het kind door den fietser aangereden,waardoor het juist voor een der wielen van den zwaar beladen wagen kwam te vallen, met het gevolg, dat een der wielen over het hoofd gingen.
Het kind was terstond een lijk en het hoofdje was slechts een vormlooze massa.
Het lijkje werd voorloopig in de machineloods der G. O. L. S. ondergebracht.


Nekkramp

DONDERDAG 08 APRIL 1915, Utrechts Nieuwsblad
NEKKRAMP
Te Winterswijk is ten huize van zekeren G.nekkramp vastgesteld. Een jongen van 14 jaar is reeds overleden.

Zwaar gewond

DONDERDAG 08 APRIL 1915, Utrechts Nieuwsblad
ZWAAR GEWOND
De remmer F.B. te Winterswijk had bij het aankoppelen van den wagon op het emplacement van den Geldersch-Overijsselschen Lokaalspoorweg het ongeluk, met de buffers in aanraking te komen, waardoor hij zeer zwaar werd gerwond

Tusschen de Buffers

DINSDAG 27 APRIL 1915, Utrechts Nieuwsblad
TUSSCHEN DE BUFFERS. 
De arbeider J.Leuverink, te Winterswijk, sedert een paar dagen in dienst der H.IJ.S.M., kwam bij het rangeeren tussen de buffers, met het gevolg dat zijn borstkas werd ingedrukt. Hij kreeg daardoor ernstige verwondingen, die zijn opneming in het ziekenhuis noodzakelijk maakten. Zijn toestand werd echter van dien aard, dat hij naar Arnhem getransporteerd moest worden.

Opsporing van Delfstoffen

VRIJDAG 18 JUNI 1915, Utrechts Niuewsblad
OPSPORING VAN DELFSTOFFEN
De tweede der korte diepboringen, van wege de Rijksopsporing naar delfstoffen uitgevoerd onder Winterswijk is geeindigd. er werd tot een diepte van 130 M geboord met hetzelfde resultaat als bij de eerste boring. De hoop op het vinden van ijzererts is ook dezen keer  niet verwezelijkt, zoodat men de kans op het aantreffen van deze delfstof voor deze streek vrijwel als verkeken mag beschouwen. De boring zal nu meer westelijk voort gezet.

Krentenbrood van Bakker Piek

DONDERDAG 24 JUNI 1915, Utrechts Nieuwsblad
EEN KRENTENBROOD VAN ZES METER.
Door den bakker G.W.Piek te Winterswijk is Dinsdag een krentenbrood  gebakken, dat een lengte had  van……….6 Meter, een breedte van 50 cm. en een gewicht van plm. 200 pond. De reus, een geschenk van enkele vrienden, werd op een langen versierden wagen in optocht naar het huis van een gelukkigen vader gebracht, die deze week met de geboorte eener kleine verblijd was.

Ontvluchtte Krijgsgevangenen

DINSDAG 29 JUNI 1915, Utrechts Nieuwsblad
ONTVLUCHTTE KRIJGSGEVANGENEN.
Gisterenmorgen zijn te Winterswijk 4 ontvluchte krijgsgevangenen aangekomen, drie uit het kamp te Friedrichsfeld en een uit het kamp te Munster. De eerste drie waren drie dagen, de andere 5 dagen onderweg geweest. De ontvluchten zagen er goed uit en gaan zoo spoedig mogelijk weer via Rotterdam, Engeland naar het front.

Gesneuveld Grimmelt

WOENSDAG 14 JULI 1915, Rotterdamsch Nieuwsblad
GESNEUVELD
Bij de weduwe Grimmelt te Winterswijk is bericht ontvangen dat haar zoon den 21sten der vorige maand op het westelijk front in de loopgraven is gesneuveld.

Zilveren Jubileum Hofmeijer

DINSDAG 03 AUGUSTUS 1915, Utrechts Nieuwsblad
ZILVEREN JUBILEUM.
De heer H.A.Hofmeijer, chef van de politie te Winterswijk, vierde Zondag zijn 25-jarig ambtsjubileum. Hij werd door den burgemeester gecomplimenteerd, onder aanbieding van een gouden horloge met inscriptie. Verder werd hij gehuldigd door den wethouder Poppers en den gemeente-veldwachter Lovink, die namens het politiekorps sprak. Tal van geschenken van officieele en particuliere zijde werden hem vereerd.

Dure paarden

VRIJDAG 03 DECEMBER 1915, Utrechts Nieuwsblad
DURE PAARDEN
In het begin van het jaar waren 9 gesmokkelde paarden van zekere Mulder en Snijder uit Winterswijk in beslag genomen. Er volgde een langdurige procedure, die dezer dagen eerst in hoogste instantie beslist werd. De dieren moesten gedurende dien tijd op kosten van het Rijk onderhouden worden. Ze zijn deze week verkocht en hebben f 3495 opgebracht ten voordeele van het Rijk, maar ze hebben het Rijk plm.f 6000 aan verpleging gekost.

Schieten en Vuurwerk afsteken.

25 DECEMBER 1915 , Nieuwe Winterswijksche Courant

De BURGEMEESTER van Winterswijk herinnert de ingezetenen, dat bet verboden is in do kom van het dorp of op do openbare straat of openbaren weg vuurrwapenen af te schieten of vuurwerk af te steken welke feiten bij de Algemeene Politie-Verordening strafbaar gesteld zijn.
Winterswijk, 23 December 1915.
De Burgemeester, G. A. VAN NISPEN.

Blijven we altijd dezelfde knoeiers?

DINSDAG 21  MAART 1916, Utrechts Nieuwsblad
BLIJVEN WE ALTIJD DEZELFDE KNOEIERS?
Door de Rijksambtenaren te Winterswijk is Zaterdag beslag gelegd op een zending van 1860 bevroren eenden, afkomstig uit het overstroomde gebied van Noord-Holland. Het bleek nl. dat slechts voor 1000 stuks consent was afgegeven. De rest werd nu ’s avonds om 10 uur publiek verkocht ten voordeele van het Rijk. De opbrengst was f1-1,40 per paar

Kolennood

WOENSDAG 07 FEBRUARI 1917 , Het Volk
Wegens den kolennood zijn te Winterswijk alle openbare en bijzondere scholen gesloten. Toen nu dezer dagen in een der kooperaties kolenverkoop was, vielen er eenigen flauw door het gedrang; een menigte van 6 a 700 man verdrong zich om van de 200 bonnetjes er een machtig te worden.

Toeslag op weekloon bij Batavier

DONDERDAG 22 FEBRUARI 1917 , Het Volk
Dinsdag ontvingen de arbeiders der bontweverij ” De Batavier” te Winterswijk 10 pct. toeslag op hun weekloon, voor de schade geleden door het kolengebrek. Om dezelfde reden is aan de gehuwde vrouwen verlof gegeven deze week thuis te blijven met behoud van 50 cent per dag.

Weer een Deserteur

ZATERDAG 14  APRIL 1917, Utrechts Nieuwsblad
WEER EEN DESERTEUR. 
Voor eenige weken kwam bij een landbouwer in de buurtschap Kotten (gem.Winterswijk) een 18-jarige Duitsche deserteur aan, die reeds bij het begin als vrijwilliger mede ten strijde was getrokken. Nadat hij de gastvrijheid had genoten van den landbouwer, is de jongen er vandoor gegaan, als blijk van erkentelijkheid een pak kleeren medenemende.

Noodlottig Fietsongeluk

ZATERDAG 29  SEPTEMBER 1917, Utrechts Nieuwsblad
NOODLOTTIG FIETSONGELUK. 
Men meldt ons uit Winterswijk: Donderdagmiddag reed de arbeider O.Tadema, die voor het steuncomite werk verrichtte, per fiets van de buurtschap Woold naar huis. Vermoedelijk kreeg hij onderweg een duizeling, sloeg van zijn fiets af tegen een boom en toen hij een paar minuten later gevonden werd, was de man een lijk. De ongelukkige laat een ziekelijke vrouw met 6 kinderen onverzorgd achter.

Een onschuldige veroordeeld

DINSDAG 27  NOVEMBER 1917, Het Nieuws van den Dag
EEN ONSCHULDIGE VEROORDEELD
In het begin van Juni vermiste een landbouwer te Winterswijk uit zijn dicht bij de grens gelegen weide een koe. Het door de poltie ingestelde onderzoek toonde aan, dat de verdwenen koe over de grens was gesmokkeld. Weldra bleek, dat twee Duitschers de koe in Duitschland hadden verkocht. Deze beide personen verklaarden, de koe gekocht te hebben van zekeren G, een landbouwer, wonende vlak bij de Duitsche grens, onder Winterswijk.
Ook verklaarden ze, dat G. de koe gestolen had, terwijl zij precies wisten mee te delen de omstandigheden, waaronder de diefstal had plaats gehad.
G.werd toen verdacht van den diefstal en gearresteerd, niettegenstaande hij steeds zijn onschuld volhield. Voor de rechtbank te Zutphen waren o.m. als getuigen gedagvaard de beide Duitschers. De een telegrafeerde niet te kunnen komen, daar hij een been gebroken had. De ander was wel verschenen en legde eenzelfde verklaring af als vroeger aan de politie. Op grond van deze pertinente verklaring, die geheel overeenstemde met de omstandigheden waaronder de diefstal had plaats gehad, werd G.veroordeeld tot 1 1/2 gevangenisstraf. Bekl.kwam in hooger beroep  en bleef ook voor het Hof ontkennen, waar hem evenwel de positieve verklaring der beide Duitschers werd voorgehouden.
Toen werden op verzoek van den verdediging, mr.de Jonge, uit Zutphen, een aantal getuigen a decharge gehoord, allen Duitschers. Dezen kwamen verklaren, dat de beide bovengenoemde twee Duitschers een paar beruchte individuen waren, die herhaaldelijk reeds waren veroordeeld. Zij hadden vol trots verteld hoe mooi of zij G. er hadden ingedraaid voor den door hen zelf gepleegden diefstal. De eene Duitscher, die voor de rechtbank te Zutphen niet was verschenen, had eerst onderzocht of hij een eed moest afleggen. Daarom was hij niet als getuige verschenen. Onwaar was het, dat hij een been had gebroken. 
Beiden hadden het nu maar veiliger gevonden, niet als getuigen te verschijnen.  Het Hof, dat zichtbaar onder den indruk was van het geval, begaf zich in raadkamer en gelastte daarna de heropening der instructie (thans tegen de beide Duitschers, waarvan de een zich dus ook aan meineed had schuldig gemaakt) en beval tevens, dat G., die nu reeds 3 1/2 maand onschuldig in den kerker heeft gezucht, onmiddellijk in vrijheid zal worden gesteld.

Stop Gezet

VRIJDAG 30  NOVEMBER 1917, Utrechts Nieuwsblad
STOP GEZET. 
De fabrieken der N.V. bontweverij De Batavier te Winterswijk zullen worden stopgezet wegens gebrek aan steenkolen.

Een verboden Bergplaats

DONDERDAG 03  JANUARI 1918 , Utrechts Nieuwsblad
EEN VERBODEN BERGPLAATS.
Te Winterswijk hebben de Kommiezen in de locomotievenloods van de Duitsche Staatsspoor een verboden bergplaats ontdekt in met platen bedekte putten. Men vond  daarin 45 KG. harde zeep, 4 KG. chocolade, 2 KG.boter enz.

Philantroop

29 MAART 1918, N.v.h.Noorden
Een huiseigenaar te Winterswijk — een philanthroop en dus een unicum — heeft aan alle huurders van zijn woningen bericht gezonden, dat hij met het oog op de moeilijke tijdsomstandigheden de huur voor allen met f 10…. verlaagt.

GROOTE SPOORWEGRAMP WEESP

13 SEPTEMBER 1918 De Courant

41 DODEN EN 42 GEWONDEN

WINTERSWIJK.
Het spoorwegongeluk te Weesp heeft ook uit onze plaats 2 slachtoffers geëischt. De heeren S. Toebes (48), Gemeente-Secretaris en S. H. Meerdink (52), winkelier, van jeugd af aan boezemvrienden, die Vrijdagmorgen met de eerste trein naar Amsterdam waren vertrokken om eenige dagen vacantie te genieten, hebben dit uitstapje met den dood moeten bekoopen. Ze zaten in eender voorste wagens, die geheel verpletterd werd. Beiden bekwamen zoodanige verwondingen, dat ze aanstonds een lijk waren.

De Eieren

27 SEPTEMBER 1918, Het Volk
DE EIEREN
Als een bewijs, hoe er thans gespekuleerd wordt in eieren, “vermeldt het “N.v.d.D” dat een gelegenheidskooper ergens in het Oosten van ons land niet minder dan 27000 stuks opgekocht heeft, voor den abnormalen prijs van 27 1/2 cent per stuk.
Verleden week werden de eieren nog betaald met 14 cent per stuk, thans noteert de Pluimveeklub ’De Graafschap” te Winterswijk reeds 21 cent per stuk, terwijl men in Aalten al 26 cent betaalt.

Brand Molen Misterweg

DINSDAG 25 FEBRUARI 1919, Het Volk
BRAND
In den nacht van Zaterdag op Zondag brandde te Winterswijk aan de Misterweg de groote stoomkorenmolen van den heer H. totaal af. Ook de zich daaraan bevindende houtzagerij beliep ernstige schade. Het was een indrukwekkend schouwspel toen de vlammen uit de circa 25 M. hooge kap omhoog sloegen, en de as met wieken met donderend geraas omlaag stortten. Oorzaak onbekend. Verzekering dekt de schade.

Geen Bedsteden meer

DONDERDAG 1 MEI 1919 , Rotterdamsch Nieuwsblad
GEEN BEDSTEDEN MEER
De gezondheidscommissie voor het district Winterswijk heeft besloten bij het gemeentebestuur dier plaats aan te dringen op het opnemen in de bouwverordening van een bepaling waarbij het aanbrengen van bedsteden verboden wordt.

J. Cöllen †.


17 JUNI 1919, Alg.Handelsblad
Men meldt ons: . •
Op 63-jarigen leeftijd is te Winterswijk overleden de heer J. Cöllen. gedurende, 36 jaar organist b.j de Ned. Herv. Kerk-aldaar.
Als zoodanig was hij een man van erkende bekwaamheid, wiens spel door ieder ten hoogste geroemd werd.
Even .zooveel jaren was hij directeur van de Gemengde Zangvereenjging , “Caccilia” afd. Winterswijk der Maatschappij van Toonkunst en sedert zijne oprichting ook directeur van Winterswijks Mannenkoor.
Vanaf de stichting der Rijksnormaalschcol in 1908 was hij belast met het onderwijs in den zang.terwijl hij tevens gemeentelijk muziekonderwijzer was.
Tal van ingezetenen, vooral uit de betere kringen hebben aan hem hunne muzikale vorming’ te danken.

Sigaretten smokkelen Kotten

11 JULI 1919
KOTTEN: SIGARETTENSMOKKEL 
Schijnbaar ontging het Zondagmorgen den scherpen blik van den b. g. kommies v. D. uit Winterswijk niet, dat twee schoonzusters van hier, uit de kerk huiswaarts fietsende, zich schuldig maakten aan verboden vervoer.
Medegenomen ter visitatie, kwamen bij ieder 500 sigaretten van onder de kleederen te voorschijn.
Natuurlijk moesten de kerkgangsters het den laatsten tijd zeer in trek zijnde smokkelartikel achterlaten en kreeg elk bovendien een prentje.

70.000 Sigaretten

MAANDAG 14 JULI 1919, Rotterdamsch Nieuwsblad
70.000 SIGARETTEN
Door de buitengewone kommiezen alhier zijn 4 smokkelaars uit Winterswijk aangehouden, die niet minder  dan 70.000 sigaretten over de Duitsche grens wilden brengen.

Door den Trein verongelukt

MAANDAG 16 FEBRUARI 1920, Utrechts Nieuwsblad
DOOR DEN TREIN GEDOOD
Te Winterswijk is de spoorwegarbeider R. te Miste, vader van vijf kinderen, door een trein overreden en gedood.

Het Duitsche geld en de Spaarbank

DONDERDAG 22 APRIL 1920, Utrechts Nieuwsblad
HET DUITSCHE GELD EN DE SPAARBANK.
Te Winterswijk doet zich het volgende geval voor bij de Nutsspaarbank. Tal van personen hebben bij genoemde bank Duitsch geld ingelegd dat tegen de toemalige koers is ingenomen. Wanneer nu het geld opgevraagd wordt, ontvangen de menschen de Mark niet tegen 58 of 59 cent, maar tegen 40. Daar er vele personen bij betrokken schijnen, die door deze maatregel belangrijke schade ondervinden, is er een vergadering gehouden, waar een raadslid voor belanghebbenden is opgetreden. Het wachten is nu op het antwoord, dat het hoofdbestuur van het Nut zal geven. Mocht deze kwestie niet ten genoege der inleggers beslist worden, dan zal men over gaan tot een proces.

De inkomene Rechten

MAANDAG 03 MEI 1920, Utrechts Nieuwsblad
DE INKOMENE RECHTEN.
Te Winterswijk is een vliegmachine, uit Duitschland komende, geland wegens benzine gebrek. De vlieger wilde zijn reservoir vullen, maar werd hierin verhinderd door de politie. Spoedig waren ook belasting-ambtenaren aanwezig, die beslag op het toestel legden. Nadat de invoerrechten betaald zijn, zal de vlieger zijn reis kunnen vervolgen. De machine was bestemd voor iemand te Amsterdam.

Noodlottig schot

DINSDAG 18 MEI 1920 , Utrechts Nieuwsblad
NOODLOTTIG SCHOT.
Zondagmorgen was de 21-jarige Nijenhuis in ’t Woold onder Winterswijk bezig met een buks op houtduiven te schieten. Door het vallen van het vuurwapen ging het schot af, hetwelk hem in de borst trof. Eenige oogenblikken later overleed hij.

Opsporing van Delfstoffen Tuunte

WOENSDAG 04 AUGUSTUS 1920, Utrechts Nieuwsblad
OPSPORING VAN DELFSTOFFEN
Voor rekening van het Rijk zijn in de omgeving van Winterswijk 4 boringen gedaan naar kalizouten door de Heerlensche Maatschappij. In de Tuunte, vlak bij Winterswijk, is men – naar het Hbl. meldt – tot 75 M. gegaan en was de ligging der lagen ongeveer gelijk aan die in Kotten, waar voor eenigen jaren geleden ook reeds boringen gedaan zijn. De laatste boring is gedaan tot op een diepte van 220 M. Behoudens wat klei werd tot genoemde diepte niet anders aangeboord dan kwarts. De volgende boring heeft plaats onder de gemeente Lichtenvoorde, terwijl dezen winter een grooteren toren zal arriveeren tot het doen van diep-boringen. In de buurtschap Kotten is de maatschappij ” De Vulkaan” uit Arnhem bezig met het opsporen van kalkmergel. Deze moet hier zoo dicht aan de oppervlakte liggen, dat ze aan de steile kanten van beekjes soms zichtbaar is.

Een tuindorp in Winterswijk

21 AUGUSTUS 1920, Het Vaderland

Ontwerp van Ir. W.K.de Wijs
Steeds meer dringt in het binnenland en buitenland het besef door, dat het tuindorp een uitkomst is voor de woningellende.
Na de samenknotting der steden moet een uitrafeling komen en het is eerste taak der overheid door een goeden verkeerstoestand dit mogelijk te maken.
Ja, het wordt de vraag of niet boven de bouwsubsidie gaat het verstrekken van goed tuindorpterrein met een snel en voldoend verkeer tussen moederstad en tuindorp.

Wij hebben hier reeds uitvoerig de Rotterdamsche tuindorpen en het Zaandamsche tuindorp besproken. Voor den Haag konden wij dat nog steeds niet doen, omdat er geen tuindorp is, maar de aankoop van de
Roggewoning door een energieken bouwondernemer verlevendigt onze hoop.

Thans hebben we het genoegen, een en ander van een tuindorp te Winterswijk te vertellen. Het is geen ontwerp meer, maar het plan bevindt zich reeds in staat van uitvoering.
Het gaat uit van de Vereeniging tot verbetering van de Volkshuisvesting in de gemeente Winterswijk.
De Vereeniging wilde niet alleen voor het heden, maar ook voor de toekomst voorziening treffen en daarom zag zij uit naar een terrein, dat een zeer ruim bouwplan mogelijk maakte.

De Raad hielp en onteigende, toen eenige eigenaars onbehoorlijk van hun bouwgrond wilden profitceren.
Toen de grond, althans genoeg voor de eerste behoefte- het onteigeningsproces is nog niet afgeloopen- verkregen was is, den ingenieur, W. K. de Wijs te Enschede, het ontwerpen van het bouwplan en van de woningen opgedragen.

Het situatieplan doet zien, hoe dit geschiet is.
De groote verkeersweg, die het terrein in Noord-Zuidrichting doorsnijdt,
heeft een breedte van 15 M., de aansluitende woonstraten meten 10 M.in de breedte.
Er is overigens voor veel boom aanplanting, plantsoen en tuin gezorgd.
Op het heele terrein kunnen 300 woningengeplaatst worden. Er is gestreefd naar zooveel mogelijk afwisseling.
Men vindt de verschillende typen hier afgebeeld.
Uit den plattegrond ziet men, dat aan de door de Regeering gestelde minimum-eischen is voldaan maar tevens getracht werd, meer te geven en vooral de geriefelijkheid en gezelligheid zoo groot mogelijk te maken.

De grootste typen A, B en D zijn bestemd voor de wat meer welgestelde arbeidersgezinnen. De typen A en D eigenen zich door de aanwezigheid van 4 slaapkamers in ’t bijzonder voor grootere gezinnen.
Het type D is door zijn grootere breedte geschikt voor bebouwing van minder diepe terreinen.
Do typen C en E zijn arbeiderswoningen van middelbare grootte, welke door hun doelmatige indeeling toch door vrij groote gezinnen (8 a 9 personen) bewoond kunnen worden.
Het type F is de kleinere arbeiderswoning, bestemd voor gezinnen met een meer beperkt inkomen of wel voor kleine gezinnen.
De zitkamer of „mooie” kamer ontbreekt hier; evenwel bestaat de slaapruimte, evenals bij de typen van middelbare grootte, uit 3 slaapkamers.

Boven de slaapkamers op de verdieping bevinden zich vlieringen, welke voor berging gebruikt kunnen worden.
De woningen zljn van de noodige kasten voorzien; in woonkamers, waarin geen muurkast aanwezig is, zijn buffetkasten gedacht.
Onder de trap bevindt zich in elke woning een verdiepte kelderkast, van ventilatie voorzien.
In de bergplaats, bevindt zich een kolenhok, terwijl met het opbergen van een rijwiel rekening gehouden is. De trappen en zolderportalen zullen door een dakraam verlicht worden.
De huurprijzen, zullen in verhouding tot de grootte der woningen en in verband met de exploitatierekening gemiddeld moeten
bedragen:

Type A, f 4.00 per week
Type B, f 3.80 per week
Type C, f 3,20 per week
Type D, f 4,00 per week
Type E, f 3.00 per week
Type F, f 2,50 per week

Verder zullen voor verschillende varianten van deze hoofdtypen nog tusschenliggende huurprijzen berekend worden, terwijl bij verschillende woningen de stand en de grootte van het terrein van invloed op de huur
zullen zijn.
Met den bouw van het eerste honderdtal woningen is reeds begonnen, terwijl spoedig met dien voor het tweede honderdtal een aanvang gemaakt zal worden.
Bovenstaande bijzonderheden en afbeeldingen zijn ons verstrekt door Ir. L van den Breggen en ’t Technisch Gemeenteblad, waarvoor wij beiden vriendelijk dank zeggen.
Zoodra de eerste honderd huizen gereed zijn, hopen we zelf eens met de camera te gaan kijken en een totaal indruk van dit tuindorp te geven.
Het tuindorp heeft onze bijzondere belangstelling.Tuindorp ‘Scholtenenk’

31 AUGUSTUS 1920, Graafschapbode

De woningbouw op „Scholtenenk” nadert zijne voltooiing wat het eerste honderdtal woningen betreft en enkele woningen daarvan zijn reeds betrokken. Het geheel maakt een gunstigen indruk en met groote belangstelling zal door ingezetenen en vreemdelingen de nieuwe wyk in oogenschouw ‘genomen worden.
Tot het bouwen van het tuindorp nam de secretaris der „Vereeniging tot Verbetering van de Volkshuisvesting” het initiatief.
Dat denkbeeld is ten uitvoer gebracht door den architect den heer Ir. ,W.K. de Wijs te Enschede, die alle eer van zijn ontworpen bebouwingsplan heeft Aan deze personen en zij, die verder een werkzaam aandeel aan het mooie plan genomen hebben, komt zeker een woord van lof toe.
Het tuindorp van Winterswijk kan met die in andere gemeenten zeker, wat aesthetica en archituur betreft, wedijveren.

Fabrieksongeluk

DONDERDAG 16 SEPTEMBER 1920 , Utrechts Nieuwsblad
FABRIEKONGELUK
De arbeider Bannink, werkzaam op de steenfabriek van de firma te Siepe en Scholten te Winterswijk werd door de as van een machine gegrepen en eenige malen rondgeslingerd. De man verkeert in hoogst bedenkelijken toestand.

Gearresteerd

MAANDAG 04 OCTOBER 1920, Utrechts Nieuwsblad
GEARRESTEERD.
Te Winterswijk zijn twee Duitschers gearresteerd, de 29-jarige P.B.B. en de 25-jarige F.L.B., twee broers. Volgens hun opgave zijn zij in Nederland gekomen om werk te zoeken. Bij hun aanhouding door de politie te Winterswijk trachtte een hunner aan de politie een revolver te ontwringen. Op hen werden gevonden f 5000 aan geld, ontvreemd op het postkantoor van Hattem, boter, gestolen te Terwolde, gouden en zilveren voorwerpen, gestolen in de buiten-societeit te Deventer, twee revolvers en electrische zaklantaarns. Het schijnt vast te staan – aldus wordt aan de N.Rott.Cour. gemeld – dat zij te Diepenveen,Brummen, Deventer, Hattem en Terwolde hebben ingebroken. Een jachtopziener uit Diepenveen herkende hunner als den man, die op hen geschoten heeft. Bovendien houdt men hen voor de daders van inbraken en diefstallen te Rijssen bij de familie Van Heel, te Wierden, te Zutphen en te Lichtenvoorde, waar vier inbraken werden gepleegd, een poging tot inbraak werd gedaan, en een veldwachter met een revolver bedreigd. Te Deventer hebben zij, behalve in de buiten-societeit nog ingebroken in de zuivelfabriek van de firma Lugard en pleegden zij rijwieldiefstallen. Te Zwolle hebben zij getracht in te breken in de zoutfabriek.

Snippers

DONDERDAG 18 NOVEMBER 1920, Utrechts Nieuwsblad
SNIPPERS:
Het echtpaar B. te Winterswijk heeft ook al weer bij gebrek aan een woning intrek moeten nemen in een kippenhok.


Lees verder