oudwwijk
Digitaal erfgoed

Kranten 1891-1900
Bron:www.delpher.nl

Bakkersknecht

MAANDAG 05 JANUARI 1891, Nieuws van de Dag

ADVERTENTIE:
Tegen 1 Mei wordt gevraagd een Bakkersknecht of Leerling, P.G.Brieven fr.,letter A, bij den Boekh.G.J.ALBRECHT,te Winterswijk

Jongmensch zoekt werk

ZATERDAG 10 JANUARI 1891, Nieuws van de Dag

ADVERTENTIE:
Een Jongmensch, P.G.,20 jaar oud, met het vak bekend, en van de beste getuigen voorzien, zag zich gaarne geplaatst in een GALANTERIEWINKEL. Br.fr.,onder letter T. bij den boekhandel. G.J.ALBRECHT, te Winterswijk

D.MacKay-M.Schoenzetter

ZATERDAG 17 JANUARI 1891, Nieuws van de Dag

VERLOOFD:         D.G.MACKAY                 Ambtenaar Holl.Spoor, en
                             M.C.SCHOENZETTER
Winterswijk,13 Jan.1891

Collecte t.b.v. noodlijdenden

MAANDAG 19 JANUARI 1891, Nieuws van de Dag

Te Winterswijk is, ten behoeve van de noodlijdenden die niet bedeeld worden, door een der kerkelijke armbesturen, een collecte gehouden, welke reeds meer dan f 1300 heeft opgebracht. In de gemeente werd tot dusver betrekkelijk zeer weinig armoede geleden.

Woningtoestanden

ZATERDAG 31 JANUARI 1891, Nieuws van de Dag

Te Winterswijk is een zeer druk bezochte vergadering gehouden van ingezetenen, wier woningen  last hebben gehad van het hooge water en die belang hebben bij eene verbetering van den  toestand. Vroeger kwamen overstroomingen, welke zich in den laatsten tijd binnen twee jaren driemaal herhaald  hebben, daar hoogst zelden voor, zoodat deze overstroomingen een bepaalde oorzaak moeten hebben. Besloten  werd  zich tot den Commissaris des Konings in Gelderland te wenden, met verzoek in deze een grondig onderzoek te doen instellen, tengevolge waarvan stappen tot verbetering van den onhoudbaren toestand kunnen worden gedaan.

Kindermoord?

18 JUNI 1891, Franeker Courant

Te Winterswijk is op rechterlijk bevel opgegraven het lijk van een 9-jarig meisje, vóór eenige dagen gestorven.
Wat dit onderzoek heeft opgeleverd, is niet bekend, maar omtrent de aanleiding verhaalt men het volgende. De vader van het meisje was hertrouwd, maar de kleine ondervond van de stiefmoeder eene alles behalve liefderijke behandeling.
Op zekeren dag in de afgeloopen week zou, dus zegt men, de ontaarde vrouw aan het kind, dat haar bij den arbeid op het land behulpzaam was, eene vooraf gereed gemaakte boterham hebben gegeven, en zou na het gebruik daarvan braking en weldra de dood zijn gevolgd.
De stiefmoeder wordt derhalve verdacht van kindermoord door vergiftiging.

Onvermogen Notaris Dericks

DINSDAG 10 SEPTEMBER 1891, Nieuws van de Dag

Uit Winterswijk wordt ons over deze dagen meermalen besproken zaak van den notaris Dericks, aldaar, het volgende geschreven:

“Sedert eenige weken zijn hier berichten in omloop omtrent de zaken van den Heer J.B.Dericks, oud-notaris alhier, lid van den Raad dezer gemeente en van Provinciale Staten van Gelderland.

“De Heer D. heeft voor ongeveer 4 weken  deze gemeente verlaten om, naar het aanvankelijk heette, zijn gewoon jaarlijksch zomerreisje naar Bad-Ems te ondernemen. Spoedig echter naar zijn vertrek werd het bekend, dat hij zijne zaken liquideerde en de regeling hiervan had opgedragen aan zijn broeder, den heer J.H.Dericks, en aan den Heer J.G.ten Houten, lid der kassiersfirma J.G.ten Houten & Co.,alhier.
“Deze tijding werd door velen hier en in de omstreken met groote ontsteltenis ontvangen, daar de Heer D. een onbegrensd vertrouwen genoot en hem verschillende groote en kleine  kapitalen zijn toevertrouwd. De spaarpenningen van menig werkman en landbouwer zijn hem in bewaring gegeven.

“Nadat de Heer Ten Houten zich eenige dagen met de inzage der boeken van den Heer D. had bezig gehouden, heeft hij echter, om verschillende redenen, voor de  verdere regeling der zaken  bedankt, waarna de vereffening aan de heeren mrs. F.R.Pennink en H.C.Pennink, advocaten en procureurs te Zutphen, werd opgedragen. Met de regeling der zaak op deze  wijze hebben echter eenige crediteuren geen genoegen  genomen maar per deurwaarders exploot dadelijke betaling van vervallen rente gevorderd, zoodat  nu de zaak  door de Arr.-Rechtbank te Zutphen  behandeld wordt en met een paar dagen het vonnis dier Rechtbank kan tegemoet gezien worden, waarbij de Heer D. al of niet in staat van kennelijk onvermogen wordt verklaard.

Schoolplicht

WOENSDAG 22 SEPTEMBER 1891, Nieuws van de Dag

Te Winterswijk heeft de Gemeenteraad eene verordening vastgesteld, waarbij de arbeid van kinderen beneden 12 jaren verboden wordt gedurende den tijd, dat op de openbare lagere scholen onderwijs wordt gegeven.

Windkorenmolen

MAANDAG 28 SEPTEMBER 1891, Nieuws van de Dag

ADVERTENTIE

TE KOOP VOOR AFBRAAK
onder de gemeente Winterswijk, een
ACHTKANT VAN EEN ZEER SOLIDEN EIKENHOUTEN
WINDKORENMOLEN
MET GANGWERK

Br.fr.onder de lett.R.,a/h Adv.-Bur.v. 
G.HARTOG 
te Winterswijk

J.v.d. Windt

DINSDAG 29 SEPTEMBER 1891, Nieuws van de Dag

ADVERTENTIE

TE KOOP
EEN ZWARTBONTE JACHTHOND
Reu, voor alle WILD gedresseerd.
Drie velden beloopen 
Adres: J.v.d.Windt
Eind Misterstraat Winterswijk

Beslag inboedel J.D.Dericks

MAANDAG 12 OCTOBER 1891, Nieuws van de Dag

Te Winterswijk is thans beslag gelegd op den inboedel van den oud-notaris J.D.Dericks. Dientengevolge zal de reeds aangekondigde verkoop van diens bezittingen geen voortgang hebben.

Brand bij Tapperij

DONDERDAG 22 OCTOBER 1891, Nieuws van de Dag

Te Winterswijk heeft de eigenaar  eener tapperij, R te L. bij het blusschen van een brand, veroorzaakt door het omvallen van een petroleumlamp, zulke hevige brandwonden gekregen, dat hij twee dagen later aan de gevolgen is overleden.

Inboedel verkoop J.Dericks

 31 OCTOBER 1891, Nieuws van de Dag

ADVERTENTIE

De Notaris F.A.VAN EEKELEN, te Winterswijk, zal ten verzoeke van de WeledelGestrenge Heeren  Mrs.J.B.SOLNER en H.C.PENNINK,te Zutphen, als curators in den boedel van den in staat van kennelijk onvermogen verklaarden Heer J.B.DERICKS, op MAANDAG 9 NOVEMBER 1891, aanvangende s’morgens 9 uur, en zoo noodig den volgenden dag, ten huize van genoemden Heer DERICKS, in de Misterstraat te Winterswijk publiek Verkoopen:
Den geheelen Inboedel, waaronder: EEN PRACHTIGE OUDE KAST, AMSTERDAMSCHE KLOK, VEEL ANTIEK EN MODERN PORSELEIN, Gouden- en Zilveren voorwerpen en Schilderstukken; welke goederen op Maandag 9 November ’s middags 12 uur worden geveild.

Kijkdag:Vrijdag 6 November ’91, van 10-12 en van 2-4 uur.

Kind verbrand in kokend waschwater

DINSDAG 26 NOVEMBER 1891, Nieuws van den Dag

Te Winterswijk is een tweejarig kind in eene tobbe met kokend waschwater gevallen en aan de daarbij bekomen brandwonden bezweken.

E.A.Meerdink overleden

VRIJDAG 02 SEPTEMBER 1892, Nieuws van den Dag

Te Winterswijk overleed  gisteren plotseling op 57-jarigen leeftijd de Heer E.A. Meerdink,
gedurende 31 jaar gemeenteontvanger aldaar. De overledene genoot de algemeene achting

Kelner zoekt R.K.Hotel

WOENSDAG 07 SEPTEMBER 1892, Nieuws van den Dag

ADVERTENTIE

EEN KELLNER

16 jaar oud, thans werkzaam in een Badhotel, spreekt de moderne talen, zoekt tegen 1 October e.k.plaatsing in een R.K.Hotel als TWEEDE of DERDE KELLNER.
Salaris vooreerst geen vereischte.
Brieven fr.lett. K.aan het Adv.-Bur.v. G.HARTOG, te WINTERSWIJK

J.W.Scholten

 DONDERDAG 13 OCTOBER 1892, Nieuws van den Dag

ADVERTENTIE

MOOIE VERSCHE HAZEN
WORDEN  A F 2, PER STUK , FRANCO DOOR GEHEEL NEDERLAND
ONDER REMBOURS VERZONDEN DOOR
J.W.SCHOLTEN WINTERSWIJK

Agatha Aitton overleden

DINSDAG 03 NOVEMBER 1892, Nieuws van den Dag

FAMILIEBERICHT:
Hartelijk dank  voor de deelneming, ons betoond bij het overlijden van onze geliefde Dochter en Zuster,                    AGATHA AITTON.
                                                                
Uit aller naam:Wed.Ds.AITTON- DRESING.
Winterswijk, 1 Nov.1892

A.A.ter Haar

 ZATERDAG 19 NOVEMBER 1892, Nieuws van den Dag

ADVERTENTIE

Verschenen bij P.B. NIEUWENHUIS, te Breda:
HET LAATSTE SCHOOLBOEK,
LEESLESSEN
alsmede eenige vragen en opgaven voor de hoogste klasse der Lagere School, voor de Herhalingsschool en voor Scholen voor m.u.l.o.
Door
A.A.TER HAAR
Hoofd der openb.school te Winterswijk
Prijs: 50 Cts.

B.A.Roelvink overleden

ZATERDAG 27 MEI 1893, Utrechts Nieuwsblad

Te Winterswijk is overleden mr.B.A.Roelvink, oud-president der rechtbank te Zutfen, in den ouderdom van 78 jaren.

Man doodgevroren

VRIJDAG O5 JANUARI 1894, Rotterdamsch Nieuwsblad

Zekere G.J.Keunen, een bejaard man, die bij een landbouwer nabij Winterswijk uitbesteed was, werd Nieuwjaarsmorgen dood bij den weg gevonden. De man is vermoedelijk tengevolge van het gebruik van sterken drank buiten in slaap gevallen en heeft zoo den nacht in de scherpe koude doorgebracht.

Het vervoer van vee en varkens

DONDERDAG O1 MAART 1894, Utrechts Nieuwsblad

HET VERVOER VAN VEE EN VARKENS
Langs het station Winterswijk naar Duitschland was de laatste dagen bijzonder druk, doordien de veehandelaren zich bevreesd maakten, dat ook langs dit station de invoer in Duitschland zou verboden worden. Vrijdag en Zaterdag der vorige week passeerden niet minder dan 43 wagens varkens en vee.

Brand in huis van 9 bewoners

VRIJDAG 06 APRIL 1894, Utrechts Nieuwsblad

Gisternacht  om ongeveer half drie ontstond te Winterswijk een hevige brand in een huis bewoond door 9 personen. Daar er gelukkig geen wind was ,slaagde de brandweer, die spoedig ter plaatse was, den brand te bepalen tot het huis. Het huis was verzekerd, de meeste inboedel niet. De oorzaak  is onbekend.

F.H.Lindenhovius

ZATERDAG 19 MEI 1894, Utrechts Nieuwsblad

ADVERTENTIE

HEERLIJK, MALSCH GEG.ZUIVER
Rookvleesch (van runderen) p.KG.
f 1,35 in stukken van pl.m.1-15 KG.
Gerookte Geldersche Ham p.KG.
f 0,90 groote en kleine, fr.rembours, bij

F.H.LINDENHOVIUS,
Winterswijk, Gelderland.

Drie zoons fam.Abbink verdronken

MAANDAG 21 MEI 1894, Utrechts Nieuwsblad

VERDRONKEN:Drie zoons van de familie Abbink te Winterswijk, die waren uitgegaan om te baden in de zoogenaamde Slingelbeek, verdronken allen. Gister-avond om 8 uur werden hunne lijken opgehaald.

Fam.Abbink

DINSDAG 22 MEI 1894, Utrechts Nieuwsblad

VERDRONKEN: Nadere bijzonderheden betreffende het treurige ongeval dat te Winterswijk, Vrijdagmiddag plaats had, maken dat nog tragischer. De jongste kinderen, 10 en 12 jaar oud, verkeerden in gevaar te verdrinken. Toen de oudste dit bemerkend, hun te hulp  wilde komen, verdronk hij met zijne broertjes. Deze laatste was 17 jaar oud en gedeeltelijk kostwinner van het gezin. Ook de volgende droeg reeds daartoe bij. Iedereen is diep begaan met het leed der oppassende, maar behoeftige ouders.

G.J.van Swaay

ZATERDAG 16 JUNI 1894, Utrechts Nieuwsblad

UIT DE STAATSCOURANT
Bij kon.besluit van 11 jl.is, met ingang van 1 September, benoemd  tot leeraar  aan de rijks-hoogere burgerschool te Tilburg G.J.van Swaay, thans leeraar aan de rijks- hoogere burgerschool te Winterswijk, uit welke laatste betrekking hem met gelijken datum eervol ontslag wordt verleend.

Botermarkt Veemarkt

DONDERDAG 12 JULI  1894, Nieuws van den Dag

MARKTNIEUWS

WINTERSWIJK,10 JULI. Op de Botermarkt was heden aangevoerd 450 1/2 KG; prijs 36 a 42 ct.per 1/2 KG. Eieren f 2,25 a 3,25 en Kool f-,- a -,- per 100 stuks.

WINTERSWIJK, 10 JULI. Op de heden gehouden Veemarkt waren aangevoerd – Ossen f – a -,-, 22 koeien f 80 a 160, 8 Pinken f 30 a 60, – Stieren f- a -, Kalveren f- a – en 25 Varkens f 12 a 24 pers stuk; 230 Biggen f 1,25 a -,- per week; Wol f 0,60 a 0,65 per 1/2 KG

Louwers

MAANDAG 16 JULI 1894 , Utrechts Nieuwsblad

Gistermiddag  tegen ongeveer 12 uur ontlastte zich boven Winterswijk een zeer hevig onweder, vergezeld van een zwaren slagregen, gepaard met hagel. De bliksem sloeg in de woning van den ladingmeester Louwers, die de schoorsteenboezem, klok en eenige meubelen vernielden, doch verder geen ongelukken veroorzaakte.

H.A.van Gelder

DINSDAG 21 AUGUSTUS  1894, Nieuws van den Dag

ADVERTENTIE

H.A.VAN GELDER
Te Winterswijk
levert op rembours.Eerste
kwaliteit KALFSVLEESCH, 
met been 35 cent, zonder
been 42,1/2 ct. per pond

Winterdienst Spoorwegen

ZATERDAG 21 SEPTEMBER  1894, Utrechts Nieuwsblad

WINTERDIENST HOLL.IJZEREN SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ
In de winterdienstregeling op de lijnen der Hollandsche IJzeren Spporweg-Maatschappij komen o.m.de volgende wijzigingen voor:Amsterdam, Utrecht en Amsterdamen Rotterdam naar Winterswijk.

De sneltrein van 8.22. v.m.van Hilversum n. Amsterdam vervalt, doch zal daarentegen de trein van 5.58 v.m. van Winterswijk n. Amsterdam te Hilversum stoppen en 3 min.later n.m. om 9.03 v.m. te Amsterdam binnenloopen.

Damescomite

VRIJDAG 28 SEPTEMBER  1894, Utrechts Nieuwsblad

Te Winterswijk heeft zich een damescomite gevormd door de Kwartguldens-Vereeniging voor Heide-ontginning. Het aantal deelnemers bedraagt 25, terwijl het bestuur bestaat uit de dames Roelvink-Willink, Hoogeveen-v.d.Burg en Willink-v.Kempe Valk.

Ds.Lugt Doopsgezinde kerk

ZATERDAG 06 OCTOBER  1894, Utrechts Nieuwsblad

STADSNIEUWS
Voor de Doopsgezinde gemeente treedt Zondag a.s. voorm. te 10 Ure op Ds.E.P.Lugt, predikant te Winterswijk.

Een oplichter gearresteerd

ZATERDAG 27 OCTOBER  1894, Utrechts Nieuwsblad

EEN OPLICHTER GEARRESTEERD

In verband met het aan de Winterswijksche courant ontleende bericht omtrent eene oplichterij, die onlangs te Winterswijk  ten name van der firma H.van IJzendijk werd uitgevoerd, wordt  medegedeeld, dat de bedrieger te Almeloo in hechtenis genomen, waar hij een schoenmaker een bedrag van ruim f 60 had afgezet. Door den officier bij de rechtbank aldaar tot bekentenis gebracht, ook van het misdrijf te Winterswijk gepleegd, heeft hij zich ook nog schuldig erkend aan andere oplichterijen. Later is ook nog gebleken, dat hij aan den kastelein van het hotel “De Klok” te Winterswijk zijne verblijfskosten niet afgedragen heeft en zelfs nog eenig geld van dien heer , die anders bij de hand genoeg is, ter leen had weten te bekomen.

Geluksvogel

VRIJDAG 08 FEBRUARI 1895, Utrechts Nieuwsblad

ONGELUKKEN EN MISDADEN
EEN DROEVIG ONGEVAL

Uit Winterswijk wordt gemeld: Verleden Zaterdag had hier een geval plaats van even zeldzame als ongedachte uitredding van levensgevaar. Terwijl de treinsmid De G.op het terrein der H.IJ.S.M. werkzaam was, naderde hem van achteren een trein die langzaam rangeerend achteruit stoomde. De G., die dit niet had opgemerkt, werd door een der buffers omvergestooten en viel tusschen de rails, maar behield gelukkig zijne tegenwoordigheid van geest.”Ik voelde dat ik omviel”, heeft hij later verteld, ” maar ik begreep dadelijk wat er gebeurde en ik dacht:” Nou moet ik plat gaan liggen”. Zoo rolden dan ook de wagons een voor een over hem heen, maar de locomotief, die achteraan kwam, moest wegens hare eigenaardige inrichting hem zeker vermorzelen; want niemand van het personeel had den man opgemerkt. Maar juist toen de locomotief hem genaderd was, stond de trein stil, en stoomde daarna weer even langzaam vooruit, daar hij nu juist den gezochten wissel voorbij was, en De G.stond ongedeerd wederop.

Diefstal Logement

DINSDAG 12 FEBRUARI 1895, Utrechts Nieuwsblad

DIEFSTAL VAN GELD
Men meldt ons uit Winterswijk: 
Door de politie werd alhier in verzekerde bewaring gesteld de jeugdige dienstbode van den logementhouder N., bij het spoor. Volgens haar zeggen heeft zij bij deze uit eene kast  800 mark ontvreemd en in haren koffer verborgen; vreezende echter, dat de diefstal ontdekt zou worden, werd het goudgeld door haar op eene tafel gelegd en het papierengeld, ter waarde van 500 mark, in de kachel verbrand. Naar wij vernemen zijn de nummers niet bekend.

Aardbeving?

VRIJDAG 22 MAART 1895, Utrechts Nieuwsblad

UIT DOETINCHEM SCHRIJFT MEN:
Omstreeks zes uur werd alhier een hevige slag vernomen, welke aan een aardbeving deed denken. Ruiten rinkelden, deuren werden opengeworpen en sommige huizen daverden op hunne grondvesten. Ook in den omtrek werd deze slag waargenomen, getuige de telegrammen, welke hier uit Winterswijk, Aalten, Gendringen, enz. aankwamen, om nadere inlichtingen omtrent een ongeluk, dat hier gebeurd zoude zijn. Later bleek, dat te Lobith een dynamietschip in de lucht is gevlogen.

Burgemeester Haitsma Mulier

VRIJDAG 29 MAART  1895, Utrechts Nieuwsblad

UIT DE STAATSCOURANT
Bij kon.besluit is benoemd met ingang van 6 April tot Burgemeester van Winterswijk; E.Haitsma Mulier.

Zomerdienst Spoorwegen

ZATERDAG 13 APRIL 1895 , Utrechts Nieuwsblad

HOLLANDSE IJZEREN SPOORWEGM.
In den Zomerdienst op de lijnen der Holl.IJzeren Spoorweg Maatschappij komen betreffende Utrecht de volgende wijzigingen voor: Amsterdam – Utrecht en Amsterdam – Rotterdam – Winterswijk.
De trein van 6,35 v.m. van Amsterdam naar Winterswijk vertrekt dan ten 6,29 van eerstgenoemd station.
Omgekeerde richting.
De trein van 7.00 v.m.(M.E.T.)uit Winterswijk naar Amsterdam vertrekt dan ten 6.58 v.m. en komt aan te Amsterdam ten 9.00 v.m

In een pot kokend water gevallen

DINSDAG 14 MEI 1895, Utrechts Nieuwsblad

IN EEN POT KOKEND WATER GEVALLEN
Te Winterswijk is het driejarig kind van den fabrieksarbeider R. in een pot met kokend zeepwater gevallen en aan de gevolgen overleden.

J.W.G.Bras Kotten

VRIJDAG 31 MEI 1895, Utrechts Nieuwsblad

Gisteren werd door den Gemeenteraad alhier tot onderwijzer met hoofdacte benoemd: de heer J.W.G.Bras, onderwijzer te Kotten gem.Winterswijk.

Muurschilderingen

MAANDAG 08 JULI 1895, Utrechts Nieuwsblad

MUURSCHILDERINGEN

Omtrent de te Winterswijk, in de Groote Kerk ontdekte muurschilderingen meldt men  aan de “Zutph.Crt.” de navolgende bijzonderheden:
Het schilderstuk, waarvan de kleuren en lijnen geleden hebben, aan den noorderwand van het koor ontdekt, dagteekent uit den tijd van omstreeks 1500 en heeft eene afmeting van ongeveer 48m2 , grooter alzoo dan de muurschilderingen, voor een tiental jaren te Middelstum en Kollum gevonden. Door het schilderwerk wordt  het volgende voorgesteld.

Christus op den regenboog, den wereldbol aan zijne voeten, de menschen op den laatsten dag oordeelende. Iets lager twee. figuren, Christus aanbiddende. Hier om heen engelen, op eene bazuin blazende en de dooden oproepende, van wie men enkelen de planken hunner kisten ziet afwerpen en uit den grond oprijzen. Hieronder aan beide zijden, Heiligen, personen die alreeds tot de verheerlijking  van Christus werden toegelaten. Het middengedeelte wordt ingenomen door een figuur, die St.Michael voorstelt, gekleed in een donker okerkleurig harnas, met de  rechterhand eene speer vasthoudende en den draak, in den vorm van een duivel, aan zijne voeten in bedwang houdende; in de linkerhand houdt de aartsengel eene weegschaal, waarin de zielen, door figuren voorgesteld, gewogen worden.

Het is opmerkelijk te zien hoe zich de duivelen alle moeite geven om de schaal naar hunne zijde te doen overhellen. Het benedengedeelte van het schilderstuk stelt den hemel en de hel voor, waarbij Petrus aan de hemelpoort staat, die langs eenige trappen is te bereiken. Door eenige engelen, naast Petrus, worden personen, die bij de weging waardig zijn bevonden, de hemelpoort binnengeroepen, terwijl enkele onwaardigen eveneens nog moeite doen den hemel te bereiken; zij  worden echter door de duivelen met geweld teruggehaald. De hemel is hierbij door een kasteel, de hel door den opengspalkten muil van een monster voorgesteld

Muurschilderingen Jacobskerk

ZATERDAG 03 AUGUSTUS 1895, Utrechts Nieuwsblad

MUURSCHILDERINGEN WINTERSWIJK

In zake de muurschildering in de Herv.kerk te Winterswijk hebben kerkvoogden der Ned.Herv.gemeente aldaar het volgend schrijven ontvangen van den Minister van Binnenlandse Zaken; 

” De muurschildering, in het choor der Ned.Herv. kerk te Winterswijk ontdekt, is gebleken eene voorstelling te zijn van ” Het laatste oordeel” en in menig opzicht merkwaardig. het is de omvangrijkste muurschildering, welke tot dusverre in Nederland aan het licht gekomen is, want zij beslaat eene oppervlakte van 50 M2. Zij dagteekent uit het laatst der XVe of het begin der XVIe eeuw, en is voor de kennis onzer vroegere schilderkunst waarvan uiterst weinig voorbeelden tot ons gekomen zijn, zeer belangrijk. Het is daarom zeer wenschelijk, dit tafereel als een document voor de nationale kunst-historie te behouden en ik heb mitsdien  de eer Uw college in overweging te geven, en daartoe te besluiten, en het niet te doen overwitten” .

De Minister van Binnenlandse Zaken (get.) Van Houten.

Gestolen

MAANDAG 11 NOVEMBER 1895, Utrechts Nieuwsblad

Te Winterswijk werd een Duitscher gearresteerd, die aldaar in September eenig timmergereedschap had gestolen. Maandagnacht ontvluchtte hij uit zijne gevangenis, doch werd Donderdag te Terborg weer opgevangen. De politiebracht hem geboeid naar Winterswijk terug.

Een moderne regenmeter

DONDERDAG 18 JUNI 1896, Utrechts Nieuwsblad

ONGELUKKEN EN MISDADEN
EEN MODERNE REGENMETER

Men meldt aan de N.R.Ct. uit Winterswijk: In de afgeloopen week ontdekte men aan de cooperatieve stoomzuivelfabriek dat een van de dagelijksche leveranciers zijn melk vervalschte door ze te vermengen met niet minder dan 50pc. water. Toen men den man zijn bedrog aantoonde, gaf hij van het geval de volgende natuurlijke verklaring. Hij had zijne ledige melkbus in een appelboom opgehangen om te drogen, opdat er toch geen water bij de melk komen zou. Toen was het begonnen te regenen en was, zonder dat de eigenaar er aan dacht, de bus half vol water geraakt; hij had dit later bij het vullen niet gemerkt. Deze moderne regenmeter schijnt dus ook de eigenschap te hebben, dat ze door bijgevoegd gewicht niet zwaarder wordt. Terwijl de man aldus het verschijnsel der vermenging op zijne wijze stond te expliceeren, bracht de chef-veldwachter een bezoek aan de vrouw van den scheikunstenaar: zij viel onmiddelijk door de mand en deelde de eigenlijke toedracht mede. Nog een tweede melkleverancier derzelfde fabriek is verleden Zaterdag betrapt op vervalsching. Tegen beide partijen is proces-verbaal gemaakt.

Zigeuners

VRIJDAG 25 SEPTEMBER 1896, Utrechts Nieuwsblad

ZIGEUNERS
Bij Winterswijk is een troepje Zigeuners de grenzen van ons land overgetrokken. Zij werden echter terstond door de gemeentepolitie en de marechaussee op Pruisisch gebied teruggebracht.

J.J.Hogeweg

ZATERDAG 30 JANUARI 1897, Utrechts Nieuwsblad

UIT DE STAATSCOURANT
Bij. kon.Besl.is, met ingang van 16 Februari, benoemd tot directeur van het post-en telegraafkantoor te Veendam, J.J.Hogeweg, thans in gelijke betrekking te Winterswijk.

C.Burgersdijk

MAANDAG 15 MAART 1897, Utrechts Nieuwsblad

UIT DE STAATCOURANT
Bij Kon.besluit is met ingang van 16 april, benoemd tot directeur van het post- en telegraafkantoor te Winterswijk C.Burgersdijk, thans commies der posterijen van de 2de klasse.

Ongeduldige aannemers

VRIJDAG 09 APRIL 1897, Utrechts Nieuwsblad

ONGEDULDIG
Een tijdelijke werkstaking van werkgevers is zeker nog wat nieuws. Zooiets is te Winterswijk Zaterdag gebeurd, toen ’s avonds te 7 uur bij den kastelein A.Poppink de aanbesteding zou plaats hebben van het bouwen van een pakhuis met stallen, woning  en koffiekamer, voor rekening van den Winterswijkschen cooperatieven Landbouwersbond. Het  bestuur van den bond vergaderde boven en een elf- of twaalftal aannemers zaten beneden te wachten. Toen nu te ongeveer halfacht het bestuur zijn beraadslagingen nog niet had geeindigd, verlieten de aannemers – des wachtens moede – eenparig het lokaal om in een ander cafe het curieuse van het geval gezellig te gaan bepraten.

Oude Munten

ZATEDAG 15 MEI 1897, Utrechts Nieuwsblad

Bij het afbreken der boerenhofstede “Het Leesink” te Ratum onder Winterswijk is onder een der vloeren een zakje met 118 oude zilveren munten gevonden. Ze dagteekenen alle uit den tijd van de Republiek der Ver.Nederlanden. Het jongste is aan munt 1793. Er zijn Zeeuwsche rijksdaalders, 30 stuiverstukken, guldens, 6 stuiverstukken enz.onder. Ze werden geslagen door West-Friesland, Zeeland, Nijmegen, Deventer, Kampen enz. De West-Friesche munt schijnt men tot Hollandsche vervormd te hebben, door er het woord Hol. in te stempelen. Sommige stukken zijn op hun reis door de wereld zoo besnoeid, dat ze vierkant geworden zijn.

Blikseminslag bij Landbouwer Wiggers

 WOENSDAG 28 JULI 1897, Utrechts Nieuwsblad

ONWEER
Zondagmiddag is bij een zwaar onweder te Winterswijk de bliksem geslagen in het huis van den landbouwer Wiggers. Een varken werd doodelijk getroffen, terwijl huis en inboedel, alles bij gebrek aan water, een prooi der vlammen werd. Het verbrande was door assuratie gedekt.

Ongeluk voerman met paard

WOENSDAG 29 SEPTEMBER  1897, Utrechts Nieuwsblad

ONGELUK
Door dat eenige kinderen het paard van den voerman B., te Winterswijk , met steenen gooiden geraakte dit op hol, met ’t gevolg, dat B. van de kar rolde, onder het rad terecht kwam, waaronder men hem zwaar gewond weg haalde. Hij werd naar zijn huis vervoerd en daar verbonden.

Fabriek in Bocholt ingestort

ZATERDAG 12 OCTOBER 1897, Utrechts Nieuwsblad

EEN ERNSTIG ONGELUK NABIJ DE GRENZEN.
Uit Winterswijk wordt gemeld dat Dinsdagavond in het naburige Bocholt (Pruisen) een in aanbouw zijnde fabriek van vier verdiepingen is ingestort. Ongeveer 30 werklieden zijn onder de puinhoopen bedolven, waaronder velen, zoo men vreest, zijn omgekomen  of verminkt. Gisteravond zijn uit Wesel 2 extra treinen met 200 militairen en alle beschikbare officieren van gezondheid uit die garnizoenstad, te Bocholt aangekomen om de verongelukten onder het puin der ingestortte fabriek vandaan te halen en de gekwetsten bijstand te verleenen. Tot op heden zijn 18 lijken gevonden. Steeds verneemt men van onder de puinhopen nog gekerm. Met kracht en beleid werken de kranige Pruisische soldaten, onder toezicht hunner officieren, onvermoeid door om nog te redden wat te redden is.

Directeur O.ten Have R.H.B.S.

DINSDAG 21 DECEMBER 1897, Utrechts Nieuwsblad

UIT DE STAATSCOURANT
Bij Kon.besluit is, met 1 januari, benoemd tot directeur van en leeraar aan de Rijks hoogere burgerschool te Winterswijk, O ten Have, thans leeraar aan genoemde school

Pensioen R.de Haan Directeur R.H.B.S.

DINSDAG 19 APRIL 1898, Utrechts Nieuwsblad

UIT DE STAATSCOURANT.
Bij Kon.besluit zijn de volgende pensioenen verleend: R. of R.E. de Haan, directeur van en leeraar aan de rijks hoogere burgerschool te Winterswijk.

B.W.te Strake

MAANDAG 02 MEI 1898, Utrechts Nieuwsblad

AKTE-EXAMENS LAGER ONDERWIJS.
ARNHEM, 29 APRIL.Geexamineerd 6 candidaten. Geslaagd de heeren:B.W.te strake, van Winterswijk

J.H.Wilterdink

ZATERDAG 21 MEI 1898, Utrechts Nieuwsblad

EXAMENS VRIJE- EN ORDEOEFENINGEN DER GYMNASTIEK.
ARNHEM, 17 MEI. Geexamineerd 4 candidaten. Geslaagd de heeren:J.H.Wilterdink, van Winterswijk

Mej.J.C.de Bruin

VRIJDAG 03 JUNI 1898, Utrechts Nieuwsblad

UIT DE STAATSCOURANT: Bij Kon.besluit is goedgekeurd dat het onderwijs in de Hoogduitsche taal en het schoonschrijven aan de rijks hoogere burgerschool te Winterswijk, gedurende den cursus 1898/1899 zal worden opgedragen aan mejuffrouw J.C.de Bruin, onderwijzeres te ’s Gravenhage.

Inwoners Winterswijk

ZATERDAG 18 JUNI 1898, Utrechts Nieuwsblad

BEVOLKING: De bevolking der provincie gelderland bedroeg- blijkens de opgave in de St.Ct.No.138. – op 1 Jan 1898: 201.502 mannen, 274,338 vrouwen, totaal 555,840 zielen.
De volgende gemeenten haden boven de 10.000 zielen; Arnhem 55.848, Ede 14.608, Nijmegen 40.098, Apeldoorn 23.698, Rheden 15.415, Tiel 10.435, Winterswijk 10.471 en Zutfen 18.419

Ongeval onderwijzeres

DINSDAG 30 AUGUSTUS 1898, Utrechts Nieuwsblad

ONGEVAL
Eene te Leeuwarden uit Winterswijk gelogeerde dame, mej. de B. had het ongeluk van een rijwiel te storten, tengevolge waarvan zij een hersenschuddling kreeg, die haar den dood veroorzaakte. De dame was onderwijzeres te Winterswijk.

Voorzorgsmaatregel Volksfeest

WOENSDAG 31 AUGUSTUS 1898, Utrechts Nieuwsblad

TEGEN BRANDGEVAAR.
Als voorzorgsmaatregel tegen brandgevaar bij de a.s. feesten, zullen, voor zoover mogelijk, te Winterswijk op de hoeken der straten brandspuiten worden geplaatst en is den inwoners verzocht, voor hun huis een bak met water klaar te zetten.

Kind molenaar te water

02 NOVEMBER 1898, Nieuws v.d. Dag

Te Winterswijk viel dezer dagen het kind van den molenaar S. in het water; het werd op het droge gehaald, doch de levensgeesten schenen reeds geweken te zijn.
Gelukkig kwam de onderwijzer Vos, die juist in de nabijheid was, op het denkbeeld om op het kind de bekende maatregelen toe te passen, en na ongeveer twintig minuten mocht hij er in slagen het kindd weer tot bewustzijn te doen komen.

Geheimzinnig

WOENSDAG 23 NOVEMER 1898, Utrechts Nieuwsblad

ONGELUKKEN EN MISDADEN.GEHEIMZINNIG.
Donderdagnacht kwam met den goederentrein te Winterswijk aan een kruiwagen, waarop een jas en een brood lagen. Deze stonden tusschen de rails en is halfweg Lichtenvoorde gevonden. Onderzoek ter plaatse der vondst bracht eenige bloedvlekken aan ’ t licht, benevens een lataren, ook met bloedvlekken bedekt. In de jas werd, een aanslagbiljet gevonden, waarop de naam Maier voorkwam, afkomstig uit een Duitsch plaatsje. Tot nog toe is er geen spoor van den man ontdekt.

Ongeval Spoor

DONDERDAG 24 NOVEMER 1898, Utrechts Nieuwsblad

Aan het station der.Holl.IJzeren Spoorwegmaatschappij te Winterswijk werd Zondag in den vroegen ochtend een oppassend werkman bij zijn arbeid door een locomotief overreden. De beide beenen werden hem van het lichaam gescheiden. Na korten tijd stierf hij. De ongelukkige was gehuwd en vader van negen kinderen.

R.E.de Haan overleden

12 JANUARI 1899

Te Deventer is na een langdurig lijden overleden, de heer R. E. de Haan, oud-directeur der R.H.B.S.  te Winterswijk.

Aanbesteding Villa Spoorstraat

01 FEBRUARI 1899, Graafschapbode

Op Vrijdag 3 Februari 1899, ’s middags 12 uur, zal namens Mevrouw ROELVINK —Paschen te Winterswijk, in het Sociëteitsgebouw „de Eendracht” publiek worden aanbesteed: het bouwen eener VILLA aan de Spoorstraat te Winterswijk.
Bestek en teekening zijn vanaf 23 Januari a f 2,00 per stel verkrijgbaar ten Kantore der Architecten.
Aanwijzing den dag der besteding 11 uur.
Nadere inlichtingen geven VAN DER GOOT & KRUISWEG,Architecten, Hengelo

Muziekautomaten -Speeldozen

01 FEBRUARI 1899, Graafschapbode

H.H.Cafehouders
De ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het leveren van Muziekautomaten en Speeldoozen, spelende voor I cent of naar verkiezing. ZEER BILLIJKE PRIJZEN.
Eenig AGENT voor Winterswijk en Omstreken:
H. PITZ te Winterswijk.

Bestrijding van drankmisbruik

MAANDAG 27 MAART 1899, Utrechts Nieuwsblad

BESTRIJDING VAN DRANKMISBRUIK
Te Winterswijk is opgericht een afdeeling van den Volksbond tot bestrijding van Drankmisbruik. Tot ere-voorzitter werd benoemd de heer Haitsma Mulier, burgemeester der gemeente, terwijl als bestuursleden werden gekozen de heeren Andra Douwes, voorzitter; ten Broeke, penningmeester; Van der Breggen, secretaris; Snijders, vice-voorzitter; A.Wllink, Goorkate en Streek. Een groot aantal  personen traden als lid van de afdeeling toe.
(30-10-1899: 159 LEDEN)

Ongeluk bij Belastingdienst

DINSDAG 09 MEI 1899, Utrechts Nieuwsblad

ONGELUK
Zaterdag had de commies bij ’ s Rijks belastingen en accijnsen te Winterswijk, de heer J., bij het uitladen van een groote kist uit een goederenwagen, het ongeluk tusschen deze en de deur van het goederenbureau te geraken, zoodat hij door het zware gewicht van de kist bijna verpletterd werd. Dr.Hagens verleende de eerste geneeskundige hulp. Er bestaat nog wel hoop op herstel.

A.Hoitink

DONDERDAG 29 JUNI 1899, Utrechts Nieuwsblad

AAN DE GEVOLGEN OVERLEDEN
De vorige week had een werkman, A.Hoitink, te Winterswijk het ongelijk bij het afbreken van een huis door een neerstortenden balk getroffen te worden. De ongelukkige is nu overleden. Een weduwe met zes kinderen blijft onverzorgd achter.

Uitstapje Batavier

DINSDAG 22 AUGUSTUS 1899, Utrechts Nieuwsblad

PATROON EN WERKLIEDEN.
Zaterdag maakten de arbeiders en arbeidsters der firma Willink en Paschen te Winterswijk, ten getale van ruim 300, met een extra-trein een uitstapje naar Amsterdam. Dit genoegen werd hun aangeboden naar aanleiding van het onlangs plaats hebbende 25 jarig huwelijksfeest van den heer W.Paschen. In A. aangekomen werd in de eerste plaats “Artis” bezocht, terwijl middags na in “Artis” het diner genuttigd te hebben, een boottocht op de Zuiderzee werd gemaakt. de firmanten met hunne dames vergezelden den stoet. Allen waren vol lof over de goede regeling en getuigden, nog nooit zoo’n prettigen dag te hebben beleefd. Ongetwijfeld zal zulk een dag er toe bijdragen, de goede verstandhouding tusschen werkvolk en werkgevers te versterken.

Landbouwtentoonstelling 1899

MAANDAG 11 SEPTEMBER 1899, Utrechts Nieuwsblad

Te Winterswijk zal het terrein, waarop aanstaanden Dinsdag de groote landbouwtentoonstelling  zal worden gehouden electrisch worden verlicht, evenals het Feestgebouw. De Heer G.J.Willink, fabrikant aldaar, zorgt geheel belangeloos voor de  noodige beweegkracht;  het spannen van de draden en het aanbrengen van de booglichten is door de commissie opgedragen aan de heeren Hofstede Crull & Willink, te Borne.

Vereeniging tegen Drankmisbruik

MAANDAG 30 OKTOBER 1899, Utrechts Nieuwsblad

VOLKSBOND. VEREENIGING TEGEN DRANKMISBRUIK.
Verschenen is de 3e jaargang van den Volksbond, Orgaan van de Ver.tegen drankmusbruik. Uit het jaarverslag van den secretaris, uitgebracht op de 26e Algemeene Vergadering van den Volksbond Vereeniging tegen drankmisbruik op 30 augustus 1899 in de Buitensocieteit te Alkmaar gehouden blijkt het volgende. Het aantal der afdeelingen nam toe, dat der leden vermeerderde talrijk. Winterswijk waar een afdeeling verrees waarbij nu reeds 159 leden zijn aangesloten.

Woningnood Winterswijk

29 JUNI 1900

Woningnood.
In veel gemeenten in den Gelderschen Achterhoek, waar de bevolking zich uitbreidt, meestal door de oprichting van fabrieken, heerscht bepaald gebrek aan arbeiderswoningen. Men bouwt ze niet genoeg, en vaak wordt de vestiging van werklieden in sommige gemeenten er
onmogelijk doorgemaakt. Te Winterswijk zijn 118 woningen te weinig en wonen dientengevolge evenzooveel gezinnen bij andere in.