oudwwijk
Digitaal erfgoed

Kranten 1881-1890
Bron:www.delpher.nl

Brand bij Elzas

ZONDAG 4 FEBURARI 1884, Nieuwe Tilburgse Courant

Woensdag-ochtend ten 5-ure is te Winterswijk door een onbekende oorzaak en terwijl de eigenaar afwezig was, de leerlooierij van den heer Elzas afgebrand; een gedeelte van den inhoud is nog gered. 

G.H.Gijsbers

MAANDAG 9 JUNI 1884, Nieuws van de Dag

ADVERTENTIE 
G.H.GIJSBERS, te Winterswijk vraagt terstond voor vast werk 
3 a 4 SCHILDERSKNECHTS

Ongeval meisje

ZATERDAG 09 AUGUSTUS 1884, Nieuws van de Dag

Gisterenavond werd door een ingezetene van Winterswijk bij ongeluk een aanvallig meisje overreden. Het kind werd zwaar gekwetst in een winkel opgenomen.

Organist -Muziekdirecteur

DONDERDAG 21 AUGUSTUS 1884, Nieuws van de Dag

ORGANIST-MUZIEKDIRECTEUR  

Door de benoeming van den Heer VAN’T KRUIS tot Organist aan de Groote Kerk te Rotterdam, komt bovengenoemde Betrekking (waaraan eene jaarwedde van f 500 verbonden is), te Winterswijk vacant. De tegenwoordige Titularis is tevens Directeur der Zangvereeniging (afdeeling der Maatschappij van Toonkunst); van Mannenkoor, en Onderwijzer aan de Normaalschool, welke laatste Betrekking f 150,- opbrengt.
Sollicitanten, lidmaten der Hervormde kerk zijnde, gelieven zich voor 1 Sept. aan te melden bij den President-Kerkvoogd  
H.BEUKENHORST

C.P.ten Houten overleden

DINSDAG 23 SEPTEMBER 1884, Nieuws van de Dag

Tot onze diepe droefheid overleed heden, zacht en kalm, in den ouderdom van 31 jaren, onze geliefde Zoon, Broeder  en Behuwdbroeder, de Heer CORNELIS PIETER TEN HOUTEN Jr. Apotheker alhier.

Wed.C.P.TEN HOUTEN-VAN DIJK 
W.A.BOLAND
P.BOLAND-TEN HOUTEN
J.G.TEN HOUTEN
H.H.TEN HOUTEN-TER PELKWIJK
E.F.TEN HOUTEN
Winterswijk,20 Sept.1884

Typhuslijder

ZATERDAG 11 OCTOBER 1884, Nieuws van de Dag

Te Winterswijk wist Dinsdagnacht een typhuslijder aan zijn bewaker te ontsnappen en uit zijne woning te vluchten. Den volgenden morgen werd zijn lijk even buiten de kom der gemeente  in eene sloot gevonden.

(Het gaat om Jan Berend ten Hagen, een 35-jarige winkelier uit Winterswijk, wiens lijk op 7 oktober 1884 ’s morgens om negen uur in de Slingebeek is gevonden.)

Boerenknaap in Meddo overleden

VRIJDAG 31 OCTOBER 1884, Nieuws van de Dag

In de buurtschap Meddo (gem.Winterswijk) werd Zondag een 16-jarige boerenknaap vermist. Den volgenden dag heeft men zijn lijk in een ondiepe beek gevonden. Men weet de oorzaak van het ongeval niet.

Lijk gevonden

ZONDAG 19 DECEMBER 1884, Nieuwe Tilburgsche Courant

Woensdag namiddag is tusschen Bocholt en Winterswijk op den openbaren weg een afgesneden manshoofd gevonden, terwijl in eene sloot het verminkte lichaam werd ontdekt. De Duitsche en Nederlandsche politie is ijverig aan het opsporen van de boosdoeners.

G.J.Albrecht- A.Weenink

DONDERDAG 25 DECEMBER 1884, Nieuws van de Dag

GETROUWD:                                   G.J.ALBRECHT en A.WEENINK
die ook namens wederzijdsche Familie hunnen hartelijken dank betuigen voor de vele bewijzen van belangstelling, bij deze gelegenheid ontvangen.
Winterswijk, 24 Dec.1884.

H.Bunnekamp

DINSDAG 24 MAART 1885, Nieuws van de Dag  

Flinke SIGARENMAKERS kunnen bij hoog loon steeds werk bekomen 
op de SIGARENFABRIEK van 
H.BUNNEKAMP & Co

R.K.Begraafplaats

DONDERDAG , 18 JUNI 1885, Maasbode

Naar men verneemt, heeft het R.K.Kerkbestuur te Winterswijk van het dag.bestuur dier gemeente vergunning gekregen voor den aanleg van een eigen begraafplaats op den Hoogen Ooldenhuis.

J.Aitton overleden

DONDERDAG 13 JULI 1885, Nieuws van de Dag

OVERLEDEN: J.AITTON, 32 J., WINTERSWIJK, 9 JULI

Textiel inschrijven

DONDERDAG 23 JULI 1885, Nieuws van de Dag

OPGAVE DER MINSTE INSCHRIJVERS
Voor de aanbesteding op 20 Juli 1885, gehouden te Amsterdam door het Departement van Kolonien: J.Willink en Paschen, Winterswijk f 11.806,25, 16000 M.ongebleekt katoen.

Gemeenteraad 1885

DONDERDAG 23 JULI 1885, Nieuws van de Dag

Gemeenteraadsverkiezingen:
Winterswijk herkoze:J.G.ten Houten 329, J.Esselink 276 H.J.Tenkink 289, H.J.A. Tenkink 274 stemmen.

F.van Deun

VRIJDAG 24 JULI 1885, Nieuws van de Dag

ADVERTENTIE
De zoo gunstig bekende helder doorschijnende

HECTOGRAAF – COMPOSITIE
Lever ik in bussen van 1 Kilo a f 2, per bus, fra.
Postpakket, met gebruiksaanwijzing, bij vooruitbetaling of tegen rembours.
F.van Deun Winterswijk

Jachtconcenten

DINSDAG 06 AUGUSTUS 1885, Nieuws van den Dag

ADVERTENTIE
H.H.Jagers
Te huur: Jachtconcenten in de Heerlijkheid Bredevoort.
Jachtvelden 23.000 hectaren. Te bevragen te Winterswijk, bij 
J.G.Ten Houten & Co

H.Bunekamp

MAANDAG 17  AUGUSTUS 1885, Nieuws van den Dag

ADVERTENTIE
VRAAGT CHARLES GORDON

Puike 2 1/2 Cents SIGAAR bij
verschillende Winkeliers verkrijgbaar.
Eerste en Eenige fabrikanten
H.BUNEKAMP & CO, te WINTERSWIJK

Magazijn De Locomotief

WOENSDAG 23 SEPTEMBER 1885, Nieuws van den Dag

ADVERTENTIE
SCHRADER

MAGAZIJN DE LOCOMOTIEF
Te Winterswijk
verzendt franco inclusief emballage, tegen overmaking van Postwissel a f 3,
3 Kilo FIJNE TAFELHONIG, verpakt in nette Potjes.
Aan hetzelfde adres Wekelijks
VERSCHE GELDERSCHE BOTER
Prima Qualiteit, in Postkistjes a 5 Kilo de Marktprijs

G.Hartog

12 MAART 1886, Winterswijksche Courant

321ste STAATSLOTERIJ
Eerste trekking 29 MAART a.s.
De loten zijn door tusschen komst van den ondergeteekende vanaf heden verkrijgbaar.
G.HARTOG

Toneelvereeniging Jacob van Lennep

WOENSDAG 28 APRIL 1886, Winterswijkse Courant

TOONEELVEREENIGING 
JACOB VAN LENNEP

Openbare Uitvoering:
Op DINSDAG en WOENSDAG 4 en 5 MEI
telkens s’avonds ten 8 uur precies, waarvan de netto-opbrengst zal strekken
TENVOORDEELE DER BEWAARSCHOOL

Diploma’s en vrijbiljetten niet gangbaar.
Inteekeningslijsten zullen deze week worden aangeboden.
Deelname wordt dringend aanbevolen.

HET BESTUUR
W.PASCHEN,Voorzitter
A.WILLINK,Secretaris

Dansen bij De Eendracht

WOENSDAG 28 APRIL 1886, Winterswijkse Courant

De Ondergeteekende, bericht door deze dat het 
SLUITBAL

der danscursus zal gehouden worden op
DONDERDAG 13 MEI
’s avonds 8 Ure
in de societeit “De Eendracht”
Entree per persoon f 0,50
L.BRUNE
Winterswijk, 7 Mei 1886

C.Veen pachter Stationsbuffet

DINSDAG 18 MEI 1886, Winterswijkse Courant

De ondergeteekende PACHTER der STATIONS-BUFFETTEN alhier, beveelt zich minzaam bij het geeerde reizend publiek aan, belovende voor prompte en nette bediening zorg te zullen dragen.

Hopende met een druk bezoek vereerd te zullen worden, verblijve 
Hoogachtend,
Uw Dw.Dienaar

C.VEEN
Winterswijk, 14 Mei 1886

H.Pitz

DINSDAG 25 MEI 1886, Winterswijkse Courant

De ondergeteekende heeft de eer te berichten, dat hij zich alhier ten huize van PITZ , in de Goudvinkensteeg gevestigd heeft als,
BARBIER EN HAARSNIJDER
en hoopt door eene nette en vlugge bediening ieders gunst en recommandatie waardig te worden.
Winterswijk, 20 Mei 1886 
H.PITZ

J.M.Poppers

DINSDAG 25 MEI 1886, Winterswijksche Weekkrant

GEVRAAGD
GOEDE DIEMETWEVERS
Kunnen zich in persoon aanmelden bij
J.M.POPPERS
Naast de Boterwaag, Wooldstraat

Brand Boekhandel Bulens

MAANDAG 21 FEBRUARI 1887, Nieuws van den Dag

Door een onbekende oorzaak brak Donderdagavond bij den boekhandelaar Bulens, te Winterswijk, plotseling een felle brand uit, welke aanvankelijk  een dreigend aanzien had. Door het spoedig optreden der brandweer werden de vlammen tot den zolder en het dak beperkt. Alles was verzekerd. De schade is nog al aanzienlijk.

Koningsfeest in het land

DINSDAG 22 FEBRUARI 1887, Nieuws van den Dag 
 
KONINGSFEESTDAG IN HET LAND
Te Winterswijk was voor de feesten door de inwoners f 1200 bijeengebracht, waarvan f 833 voor uitdeeling aan de armen

Kind verdronken

WOENSDAG 02 MAART 1887, Nieuws van den Dag

Te Winterswijk is Zondag  een tweejarigkind, dat een oogenblik aan de waakzaamheid der moeder ontsnapt was, in een mestvaalt achter het huis verdronken.

Te huur:Villa

MAANDAG 04 JULI 1887, Nieuws van den Dag

ADVERTENTIE:

TE HUUR:
Een VILLA, bevattende: beneden 4 kamers (waarvan 2 en Suite),
Keuken, Kelder enz.: boven 3 kamers, met fraaien Tuin,
groot 20 Aren, gelegen te Winterswijk
stations van 5 spoorweglijnen.

Huur:f 250. Te bevragen onder de letter A.,
bij den Boekh.G.J.ALBRECHT, aldaar

E.G.ter Pelkwijk overleden

DINSDAG12 JULI  1887, Nieuws van den Dag

HEDEN OVERLEED TOT ONZE INNIGE DROEFHEID, ONZE GELIEFDE ZUSTER EN 
BEHUWDZUSTER
                                   ENGELINA GEERTRUIDA TER PELKWIJK
in den ouderdom van ruim 34 jaren.
                                                                     J.TER PELKWIJK
                                                                     A.M.M.TER PERLKWIJK-VAN NOUHUIJS
Winterswijk, 8 Juli 1887              Eenigeen algemene kennisgeving

Steenhouwer Ter Haar

ZATERDAG 16 JULI  1887, Nieuws van den Dag

DIRECT GEVRAAGD: 1 A 2 STEENHOUWERS
bij C.ter Haar te Winterswijk

Marktmeester

VRIJDAG 28 OCTOBER 1887, Nieuws van den Dag

Door den Raad der Gemeente Winterswijk is besloten eervol ontslag  te verleenen aan den marktmeester en in ’t vervolg het opzicht  over de markten aan de politie op te dragen.

Boekhandel Bulens Wooldstraat

VRIJDAG 6 JANUARI 1888, Winterswijksche Weekkrant

Wordt gevraagd: EEN DAGMEISJE
12 a 15 jaar oud. Adres der Boekhandelaar: H.BULENS,Wooldstraat.

Ds.Bergsma

VRIJDAG 6 JANUARI 1888, Winterswijksche Weekkrant

DS.BERGSMA vraagt tegen 1 MEI a.s. een TWEEDE MEID die goed kan naaien 
en met den wasch omgaan.

BockBier D.A.van der Riet

VRIJDAG 6 JANUARI 1888, Winterswijksche Weekkrant

BOCK-BIER: per heele flesch 18 CENT
                   per halve flesch  9 1/2 CENT
D.A.VAN DE RIET

G.Hartog Drukkerij

WOENSDAG 09 JANUARI 1889, Nieuws van den Dag  

ADVERTENTIE
Ter Snelpersdrukkerij  van G.HARTOG, te Winterswijk, kan DIRECT een VLUG PLATZETTER, van den.P.G., geplaatst worden.

Te Huur: Heerenhuis

WOENSDAG 09 JANUARI 1889, Nieuws van den Dag 

TE HUUR:
te Winterswijk, Centraalpunt van 5 verschillende Spoorwegen, een HEERENHUIS,
bevattende 7 Kamers, Keuken, Kelder en verdere gemakken, staande op het schoonste gedeelte der Gemeente, naast de Rijks Hoogere Burgerschool. Te aanvaarden 1 April 1889.
Te bevragen bij de Winterswijksche Bouwvereeniging.

Meijerink-Lindenhovius

ZATERDAG 13 APRIL 1889, Nieuws van den Dag

FAMILIE-BERICHT

Aanstaanden Zondag 14 April, hopen onze geliefde Ouders:
J.H.MEIJERINK en A.W.MEIJERINK-LINDENHOVIUS,
hunne 25-jarige Echtvereeniging te herdenken.         
Hunne dankbare kinderen
Winterswijk, 12 April 1889                Receptie: van 1-3 uur.

Kapper Schlossmacher

WOENSDAG 17 APRIL 1889, Nieuws van den Dag

ADVERTENTIE:                            LEERLING-KAPPER
Er bestaat voor een fats.Jongmensch, P.G.,die zich in het vak van Kappen enz. wil bekwamen, gelegenheid tot plaatsing bij SCHLOSSMACHER, Barbier en Kapper te Winterswijk

Benoemingen Onderwijs

DONDERDAG 08 OCTOBER 1889, Nieuws van den Dag

BENOEMD TE WINTERSWIJK TOT ONDERWIJZER/ONDERWIJZERS: 
P.PIREE, te Enschede
MEJ.KLEIN LANGENHORST, te Winterswijk

BENOEMD TOT ONDERWIJZER  WOOLD: J.VAN AALDEREN,te Doesburg
BENOEMD TOT ONDERWIJZER  KOTTEN: J.G.W.BRAS, te Winterswijk
BENOEMD TOT ONDERWIJZER  MEDDO : A.TUSVELD, te Almeloo
BENOEMD TOT ONDERWIJZER  HUPPEL: G.A.KLEINSTRA, te Oldeboorn (Tijdelijk)

G.W.Dunnewold Meubelmaker

ZATERDAG 07 DECEMBER 1889, Nieuws van den Dag

ADVERTENTIE:                                     MEUBELMAKERS
Wordt gevraagd een bekwaam  Meubelmakersknecht, ongehuwd, grondig met het vak bekend, voor den geheelen winter vast werk, bij G.W.DUNNEWOLD, te Winterswijk