oudwwijk
Digitaal erfgoed

Kranten 1941-1950
Bron:www.delpher.nl

KRANTEN 1941-1950 ALG.NIEUWS.
BERICHTEN 1940-1945 ZIE RUBRIEK TWEEDE WERELDOORLOG

Droevig ongeval op emplacement

MAANDAG 20 JANUARI 1941
Droevig ongeval op het emplacement. Voorman-rangeerder verongelukt.
Zaterdagochtend heeft zich op het emplacement tusschen het station en de wissel nabij den overweg in de Misterstraat een droevig ongeval voorgedaan, waarbij de voorman-rangeerder A. Kluppels het slachtoffer is geworden van zijn werk. KI kreeg van een zijner superieuren opdracht, een goederentrein gereed te maken en met een opgewekt „die zullen we dan eens even in elkaar zetten” begaf hij zich op het emplacement. 
Wat precies de oorzaak van het ongeval is geweest, weet men niet, maar het mag toch wel als vaststaand worden aangenomen, dat de voorman bij het rangeeren is uitgegleden en onder de wielen van een goederenwagen is gevallen. Toen men geen hoornsignalen meer van. hem kreeg, werd de lijn afgezocht en al heel spoedig vond men het lichaam. Het slachtoffer moet vrijwel op slag gedood zijn. De overledene, die gehuwd was en vader, heeft in de vakbeweging een vooraanstaande functie bekleed. Zoo had hij zitting in den ledenraad van de Coöperatie „De Dageraad”,. was lid van het afdeelings-bestuur van de V.A.R.A, en van den Winterswijkschen Bestuurdersbond.

J. B. te Siepe overleden

VRIJDAG 31 JANUARI 1941
WINTERSWIJK.

Tijdens een zakenreis is gisteren in het Gemeentelijk Ziekenhuis te Arnhem, waar hij Woensdag moest worden opgenomen, in den ouderdom van 54 jaar overleden, de heer J. B. te Siepe, eigenaar van een aannemingsmaatschappij en wegenbouwbedrijf alhier.
De overledene was sinds de oprichting, in 1908, lid van de afd. Winterswijk van. den Nederlandschen Aannemers- en Patroonsbond.
Na jarenlang bestuurslid van de afd. te zijn geweest, werd hij in 1933 tot voorzitter gekozen, welke functie hij tot zijn dood vervulde. 
Hij was voorts jarenlang werkgever-bestuurslid van de Alg. Bedrijfsvereeniging in de Bouwbedrijven. 
De overledene was algemeen gezien en genoot in aannemerskringen groote bekendheid.

DS G. Renting overleden

WOENSDAG 23 APRIL 1941
Ds G. Renting, emeritus-predikant der Gereformeerde kerk te Winterswijk, thans wonende te Baarn, is aldaar in den ouderdom van 73 jaar overleden. 
Ds. Renting werd in 1897 te s-Gravendeel in het predikambt bevestigd en stond daarna te Winterswijk, welke gemeente hij 35 jaar diende. 
In 1935 verkreeg hij eervol emeritaat.

Vrachtwagen Bloemberg

26 AUGUSTUS 1941, Tubantia
Trailer of Vrachtwagen
TE KOOP GEVRAAGD.
Bouwjaar t.e.m. 1936, niet ouder.
Brieven met uitv. inlichtingen aan
Th. BLOEMBERG. Misterstraat 7, WINTERSWIJK.

Kind in kokende soep gevallen

08 NOVEMBER 1941, Tubantia
Aan de gevolgen overleden.
Het bijna 2-jarig kind van den landbouwer Kruisselbrink in de buurtschap Woold had het ongeluk achterover in een pot met heete soep te vallen.
Een iilings ontboden geneesheer achtte overbrenging naar een ziekenhuis noodzakelijk, waar het kind aan de bekomen brandwonden overleed.

Tusschen muur en auto doodgedrukt

DINSDAG 10 MAART 1942, De Tijd
Tusschen muur en auto doodgedrukt

Maandagavond is te Winterswijk een ongeluk gebeurd, dat aan de15-jarige W.B.Wassink het leven kostte.
Het meisje fietste in de Meddoschestraat. In de bocht ter hoogte van den manufacturier E., remde de chauffeur een uit de richting groenlo komende bus van de Geldersche Tram, tengevolge waarvan de wagen slipte en dwars over de straat kwam te staan. Het meisje werd met haar fiets tusschen de bus en een pand gedrukt, waarbij zij zulke ernstige verwondingen opliep, dat de dood onmiddelijk intrad.
De marechausse, die proces-verbaal opmaakte, heeft de bus in beslag genomen.

Mevr.H.de Boer-Wigersma overleden

DONDERDAG 28 MEI 1942, Winterswijkse Courant
102-JARIGE OVERLEDEN.

In den ouderdom van 102 jaar is te Winterswijk overleden mevr. wed, H. de Boer- Wigersma, weduwe van ds. S. R. de Boer, in leven Ned. Herv. predikant aldaar. 
Wijlen mevr. de Boer was de oudste ingezetene van Winterswijk.

Pastoor Kaeter overleden.

MAANDAG 23 AUGUSTUS 1943, Winterswijkse Courant

In den ouderdom van 67 jaar is plotseling overleden pastoor J. B. J. Kaeter der St. Jacobuskerk te Winterswijk. 
De overledene werd te Steenwijk geboren. In Juni 1900 werd hij benoemd tot kapelaan te Oude-Pekela, waarna hij op 8 December 1903 werd overgeplaatst naar de oude Plechelmuskerk te Oldenzaal. Wegens ziekte van den pastoor werd kapelaan Kaeter al spoedig waarnemend pastoor. Van 1913-’19 was hij pastoor te Meppel, waarna in 1919 zijn benoeming volgde tot pastoor te Winterswijk. 

Krijgt Winterswijk een sintelbaan?

17 AUGUSTUS 1944, Twents Nieuwsblad

De plannen van enkele athletiekafdeelingen van Winterswijkscbe sportvereenigingen om te komen tot aanleg van een sintelbaan nemen vasteren vorm aan. Het gemeentebestuur van Winterswijk heeft den aanleg van een dergelijke baan op het Gemeentelijke Sportterrein aan den Morgenzonweg op het uitbreidingsplan der gemeente geplaatst.

Garage Westerdiep 25 jaar bestaan

Dinsdag, 07 Augustus, 1945, Nieuwe Winterswijkse Courant

Op Zaterdag 11 Augustus 1945 zal het 25 jaren geleden zijn dat de heer H.Westerdiep in een oud varkenshok achter het pand van de fa.Geerlings een reparartie-inrichting begon, hoofdzakelijk van motorfietsen. Reeds een jaar later, in 1921, werd de zaak uitgebreid en overgebracht naar de Singelweg, om 5 jaren later wederom uit te breiden, en te verhuizen naar de Misterweg. In 1939 verrees het bekende witte gebouw aan de Misterstraat – hoek Gasthuisstraat, in moderne stijl, met moderne werkwijze en modern geoutilleerd. Hier komt, waar men zich ook bevindt, de geest tegen van de leiding dezer zaak, die in haar devies voert: orde- netheid-accuratesse.
Van 2-6 uur n.m. zal in het bedrijf aan de Misterstraat, een receptie gehouden worden, waarbij het de directie aan belangstelling zeker niet zal ontbreken.

Bakker Timmer weer aan de slag

DINSDAG 7 MEI 1946, Nieuwe Winterswijkse Courant

Zaterdagavond 24 Februari 1945, des avonds kwart voor tien, viel de noodlottige bom in de Wooldstraat en vernielde met één slag, behalve verschillende andere panden, o.a. ook de bakkerszaak van de heer Timmer, waarbij, wat het ergste was, ook een zoon van den heer T. den dood vond.
Nu ruim een jaar later, j.l.Vrijdag werd op nagenoeg dezelfde plaats de oven weer aangestokenin de nieuw verrezen bakkerij, die modern is ingericht en aan de hoogste eisen van hygiëne en comfort voldoet.
Licht en lucht hebben in ruime mate en vrijelijk toegang tot de bakkerij, die voorzien is van de geheel opnieuw gerestaureerde en gereviseerde machines, welke nog uit het oude pand gered konden worden.
Evenzo is het gesteld met de grote heetwateroven, die er uitziet als was ze splinternieuw.
Een frisse ruime kelder loopt onder het achtergedeelte van het gebouw, even ruim als de droge zolder waar de voorraden meel geborgen kunnen worden.
De winkel is klein doch maakt niettemin een keurige indruk.
Toch was de wens van den heer Timmer die hij tegenover ons uitte:
“Ik snak naar het ogenblik, dat ook de winkel weer gebouwd kan worden”.
Begrijpelijk en wij wensen met hem dat dit spoedig het geval moge zijn.
De belangstelling van collega’s zowel als van de zijde van buren en klanten was enorm. Meer dan 35 bloemstukken waren aangedragen en herschiepen winkel en bakkerij in een ware bloementuin.
Buitengewoon mooi was de geste van de bakkerspatroons, die den heer Timmer gezamenlijk een prachtige “Olland” weegschaal hadden aangeboden. Bravo bakkers, dat is collegialiteit.
Wij wensen den heer Timmer van ganser harte succes in de heropbouw van zijn “broodwinning”. Daar moet nog veel schade ingehaald worden.

Afscheid W.Zonnevylle

18 SEPTEMBER 1946, Tubantia

Dezer dagen heeft de heer J. W.Zonnevylle, inspecteur der Inv. en Acc. alhier, die benoemd is als hoofdinspecteur der I. en A. te Arnhem, in een in Sociëteit „De Eendracht” gehouden bijeenkomst afscheid genomen van het belastingpersoneel van de inspectie Winterswijk, die een groot gedeelte van den Achterhoek omvat.
Het gansche personeel, van hoog tot laag, was — voor zoover de dienst het toeliet —, bij dit afscheid aanwezig.
Ook Twentsche collega’s van den scheidenden inspecteur gaven van hun belangstelling blijk.
Na een hartelijke huldigingstoespraak bood de heer A. Hoekstra, hoofdcommies en oudste ambtenaar, den heer Zonnevylle namens het geheele personeel een album met foto’s en een ets aan.
Mevr. Zonnevylle mocht een bloemenmand in ontvangst nemen. Verder werd o.a. nog het woord gevoerd door de heeren D J Zwagerman, gemeentesecretaris, G J ter Maat, waarn. stationschef Winterswijk,
D ten Broeke, waarn. directeur Postkantoor, J R Verwers, inspecteur Dir. Belastingen, S v d Berg, inspecteur I en A te Almelo, Egter van Wissekerke, kapitein brigade Winterswijk Kon. Marechaussee.
Vele bloemstukken en cadeaux werden aangeboden. Tenslotte dankte de heer Zonnevylle voor de waardeerende woorden en de fraaie cadeaux.

Oude man vermoord te Winterswijk

24 OKTOBER 1946, Drentsche en Asser Courant

Toen de melkventster, mej. de G., Woensdagmorgen omstreeks 11 uur aan de woning van den alleenwonenden 67-jarigen weduwnaar W. J. V. te Winterswijk klopte en geen gehoor kreeg, opende zij de voordeur en vond den bewoner, badende in zijn bloed, in de gang liggen.
Zij waarschuwde onmiddellijk de politie, die weldra ter plaatse was, evenals een dokter. In bewustelozen toestand werd de man naar het R. K. Ziekenhuis overgebracht, waar hij denzelfden avond om 5 uur aan de bekomen verwondingen overleed, zonder tot bewustzijn te zijn gekomen. Uit het voorloopig ingesteld onderzoek is komen vast te staan, dat den ouden man, die met borstelwerk langs de deuren ventte en denzelfden dag juist in ondertrouw zou gaan, met een hard voorwerp de schedel ingeslagen was.
De moord moet in den nacht of ’s morgens vroeg gepleegd zijn. Omtrent den dader en het motief tast men nog in het duister.

G.J.van Doorn Koninklijk onderscheiden

WOENSDAG 7 MEI 1947, Nieuwe Winterswijkse Courant

Velen zullen zich nog herinneren het vrees’lijk ongeluk in het Woold op 28 april 1945, waarbij wijlen de heer Wikkerink bij werkzaamheden op het ladn op een landmijn trapte en zijn buurman, de heer Grooters, bij een poging deze uit de gevaarlijke zone te helpen hetzelfde lot onderging.
De eerste overleed aan de bekomen verwondingen, de heer Grooters werd een been afgerukt en aan het andere zwaar gewond, doch behield het leven.
Door een panische schrik bevangen durfde na dit tweede slachtoffer niemand meer het terrein te betreden.
De heer van Doorn echter waagde het de beide slachtoffers in veiligheid te brengen, hetgeen hem inderdaad ook gelukte.
Vrijdagmiddag nu heeft Burgemeester Kneppelhout, in het bijzijn van de wethouders ten gemeentehuize de heer G.J.van Doorn, wonende 2e Gasthuisstraat 26, de Koninklijke onderscheiding uitgereikt voor moed, volharding en zelfopoffering, bestaande uit een medaille met oorkonde, waarbij het de onderscheidene in huldigende bewoordingen toesprak.
Tot degenen die de heer van Doorn, die op het Gem. slachthuis werkzaam is, des avonds te zijnen huize kwamen complimenteren, behoorde ook de Winterswijkse slagersvereniging, die hun gelukwensen vergezeld deden gaan van een geschenk.

J.Jonckbloedt overleden

16 AUGUSTUS 1947, Graafschapbode

Plotseling overleden.
Op de leeftijd van bijna 58 Jaar is Donderdagmiddag plotseling overleden de heer J. Jonckbloedt, in leven muziekleraar en dirigent-organist van het R.K. Kerkzang, koor der St. Jacobusparochie. Een hartverlamming maakte een eind aan het leven van deze musicus, die reeds enige jaren hartpatiënt was.

Pastoor opgelicht

24 SEPTEMBER 1948, Tubantia

Pastoor door pseudo-belastingambtenaar opgelicht
……een kostbare overplaatsing, van Groningen naar Winterswijk……
Enige.tijd geleden verscheen bij pastoor W. Tempelman te Winterswijk een voor hem onbekende, die zich voorstelde als van Beek. Hij deelde mede, dat hij een nieuwe parochiaan was, die van Groningen kwam.
Hij zou als belastingambtenaar overgeplaatst zijn van Groningen naar Winterswijk: tevens deelde hij de pastoor mede, dat hij in een van de nieuwe huizen aan de Scheringstraat zou komen te wonen. Deze woning was nog wel niet helemaal klaar, zo zeide hij, maar men had haar zover in gereedheid gebracht, dat hij met zijn gezin erin kon trekken.
Na een heel gesprek over zijn vrouw en kinderen kwam hij uiteindelijk terecht op de hoge verhuiskosten, die f 600 zouden bedragen.
Hij vroeg hierop aan de pastoor, of deze niet wat sieraden voor hem kon beleggen bij de juweliers hier ter plaatse. Deze sieraden zouden dan de volgende dag door zijn zoontje worden gebracht. De pastoor deelde hem mede, dat hij zulks niet kon doen, maar dat hij hem, in verband met zijn moeilijke financiele omstandigheden wel f 100 wilde lenen.
Van B. tekende hiervoor een kwitantie en zeide, dat hij dit na een maand zou terugbetalen.
Toen v. B. niet aan zijn verplichtingen voldeed, stelde de pastoor de Winterswijkse politie met het geval in kennis. Uit het ingestelde onderzoek bleek, dat bij de belastingen van een overplaatsing van v. B. niets bekend was, terwijl eveneens bleek, dat deze persoon niet in de Scheringstraat zou komen te wonen. De politie zette inmiddels het onderzoek voort, waarbij bleek, dat zich in Vlaardingen een soortgelijk geval van oplichting had voorgedaan. Thans is door de recherche te Amsterdam aldaar aangehouden een zekere B. J. H., wonende te Nijmegen, die zich ook schuldig heeft gemaakt aan de oplichting te Winterswijk.


……een kostbare overplaatsing,
van Groningen naar Winterswijk……

Door stier aangevallen. Aan verwondingen overleden

DONDERDAG 02 OKTOBER 1947
In de buurtschap Meddo onder Winterswijk heeft zich een dezer dagen op de boerderij „De Horst’ een droevig voorval afgespeeld 
De 21-jarige landbouwerszoon G W Grievink werd toen hij een stier op stal wilde zetten onverwacht door het beest aangevallen en hierbij zeer ernstig gewond. Drie kwartier later overleed hij aan het bekomen letsel

Dr. G.W.Manschot legt praktijk neer

24 NOVEMBER 1948, Tubantia

Bij een groot aantal patiënten en oud-patiënten van doker G. W. Manschot bestaat het voornemen om hem bij het neerleggen van zijn prakijk aan het eind van dit jaar op een of andere, nog nader te bepalen wijze, van hun dankbaarheid te doen blijken.
In het huldigingscomité hebben zitting Zr. J. G. te Brake, G. J. W. en Dolle, G. B. Huiskamp, G. Knook, B, Poppers-Prins, J.R. Verwers en Zr. W. M. Vinke.
Dr. Manschot is ongeveer 45 jaar arts te Winterswijk.

Diefstal van een hond

24 NOVEMBER 1948, Tubantia

Verdacht van diefstal van een hond is aan het politiebureau alhier ingesloten H. B., bloemenkoopman te Enschede. B. zou op de Markt te Winterswijk een takshond ter waarde van ƒ 150, eigenaar B. Th. J. G. alhier, met een bokking tot zich hebben gelokt en het dier daarna in de cabine van zijn vrachtauto hebben laten springen, om zich vervolgens het dier toe te eigenen.
Dit verklaarden enige meisjes aan de politie, naar aanleiding van een geplaatste advertentie over de vermiste hond.
De recherche te Enschede stelde ten huize van B. een onderzoek in en trof er de Winterswijkse takshond aan. B. werd naar Winterswijk overgebracht, doch houdt tegenover de politie pertinent vol, dat de hond zelf in de cabine was gesprongen. Nadat proces-verbaal was opgemaakt, werd de Enschedeër in vi’ijheid gesteld. G. heeft zijn hond inmiddels weer in zijn bezit.

Oud-Burgemeester Bosma overleden

VRIJDAG 24 DECEMBER 1948, Nieuwe Winterswijkse Courant
Oud-burgemeester van Winterswijk overleden.

In de ouderdom van 76 jaar is gisteren na een kortstondige ziekte in Assen overleden de heer J. A. R. Bosma die in 1905 werd benoemd tot burgemeester van Nijeveen. 
Vijf jaar later volgde zijn benoeming tot burgemeester van De Wijk. 
Hierna vervulde hij deze functie nog in Enkhuizen en tenslotte na twaalf jaar in Winterswijk, waar hii zijn ambtelijke loopbaan in 1938 afsloot.
De overledene, die benoemd werd tot officier in de orde van Oranje-Nassau, was commissaris der Koninklijke Tricotfabriek G. J. Willink N V. te Winterswijk.

Stoplichten – Aankoop Boterfabriek

31 MAART 1949
Raadsvergadering Winterswijk:
Besluiten o.a.:
-Aanbrengen verkeerslantaarns (rood-geel-groen) kruispunt Westerdiep f
6500,-
-Aankopen oude Boterfabriek f 46.500,

1950
v.l.n.r.
Burgemeestr Kneppelhout, agenten Nieuwdam en Boes, wethouder Huiskamp en
adj.van Drie
Stoplichten Misterweg
Foto: Ru Wewer

Opening drie nieuwe zaken

WOENSDAG 25 MEI 1949, Nieuwe Winterswijkse Courant

Groot was Zaterdagmorgen de belangstelling voor de heropening van het drietal winkelpanden in de Wooldstraat, de eerste drie van de vijf, die in februari 1945 door bommen werden vernield.
Ter gelegenheid van deze gebeurtenis hing overal in de buurt de vlag uit, een bewijs van medeleven voor deze gebeurtenis en hetgeen aan deze opening een feestelijk karakter gaf.
De winkel van de heer Joh.Timmer, brood- en banketbakkerij zag er keurig uit, alles was smaakvol en doeltreffend ingericht, terwijl in de etalage divers banketwerk te bewonderen viel.
Ook de etalage van de heer Obbink, Radio- en electrotechnische artikelen gaf een overzichtelijk beeld van hetgeen deze zaak op dit gebied heeft te bieden. De vredesverlichting toch ’s avonds grote belangstelling.
Het daarnaast gelegen pand, Herenkledingmagazijn “Nieuw Engeland” maakte eveneens een uitstekende indruk. Met grote deskundigheid was hier alles op het gebied van Herenkleding en mode-artikelen geëtaleerd.
Gezien het geëtaleerde en het prachtige interieur, twijfelen wij er niet aan of het kopend publiek zal de weg naar deze drie nieuwe winkelpanden wel vinden.

De heer J. B. Wilterdink overleden.

03 JUNI 1949, Tubantia

Gisteren is hier overleden de heer J. B. Wilterdink, hoofd van de o.l. school M (Haitsma Mulierweg). De overledene, die 57 jaar werd, was niet alleen in Winterswijk en de buurtschappen, maar ook in wijde kring daarbuiten een zeer geziene en bekende figuur.
Hij werd op 1 Maart 1892 in de buurtschap Kotten (Winterswijk) geboren. Na in 1910 tijdelijk als onderwijzer in Groenlo en Tubbergen werkzaam geweest te zijn, volgde in datzelfde jaar zijn benoeming in vaste dienst in Lonneker en op 1 September 1912 te Enschede.
Daarna was hij gedurende zes jaar onderwijzer aan de Valkeniersschool te Amsterdam.
Op 16 September 1922 werd hij benoemd tot hoofd van de o.l. school te Ratum (Winterswijk) en op 11 Augustus 1930 volgde zijn benoeming als hoofdonderwijzer in de buurtschap Huppel.
Sinds 9 Januari 1937 was hij hoofd van de o.l. school M.
Wijlen de heer Wilterdink was een bekwaam onderwijsman, die bij zijn leerlingen zeer geliefd was en bij zijn collega’s en sugerieuren hoog stond aangeschreven. Hij zal door allen, die hem kenden, niet licht vergeten worden.

Wijlen de heer Wilterdink, een goed Nederlander, werd op 27 Augustus 1943 in het kamp Vught ingesloten en vandaar op transport gesteld naar
Dachau.
Na de bevrijding keerde hij naar Winterswijk terug. Hij was een zeer actief bestuurslid en penningmeester van de afd. Winterswijk van de G.M. van Landbouw en op het gebied van de bijenteelt heeft hij baanbrekend werd verricht.
De bestuursfunctie vervulde hij serieus. Voorts heeft hij aan het landbouwonderwijs zijn beste krachten gegeven.
Hij was jarenlang onderwijzer en daarna hoofd van de Algemene Landbouwcursus aan de Rijkslandbouwwinterschool.

Afscheid van Badmeester Timp

03 JUNI 1949, Tubantia

Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd gaat de heer Timp, badmeester, het strandbad verlaten.
In 1939 trad de heer Timp in functie en hij heeft duizenden kinderen en ook tal van ouderen de zwemkunst bijgebracht.
De scheidende badmeester was bij jong en oud een zeer geziene figuur en velen zien hem dan ook node vertrekker.
Er heeft zicb een huldigingscomité gevormd, bestaande uit de heren H.
C. Reinders, H. Th. Hofstede, J. D.Hoesen (Brinkheurne) en Cl. de Goede, dat bijdragen voor een passend afscheidscadeau heeft bijeengebracht.
Morgen-, Zaterdagmiddag om half twee zal op het strandbad de afscheidsbijeenkomst plaats vinden.

TERUG NAAR HET VADERLAND

28 JUNI 1949, Tubantia

Met het troepentransportschip „Kota Inten”, dat 15 Juni van Tandjong Priok is vertrokken en 13 Juli in Rotterdam wordt verwacht, zullen de volgende militairen in Winterswijk terugkeren: W.Jansink, sergeant, Iepenstraat 10 en H.W. Holstegge, Kotten 45.

‘De Huininkmaat officieel geopend

MAANDAG 13 JUNI 1949
Eerste voorstelling in nieuwe openluchttheater
De officiële opening van het Openluchttheater „De Huininkmaat te Winterswijk op Zaterdagavond, was voor Oost-Gelderland in het algemeen en Winterswijk in het bijzonder een gebeurtenis van betekenis.
Tal van autoriteiten en genodigden waren aanwezig, toen de heer
J. R.Verwers, voorzitter van de Stichting De Huininkmaat, een openings- en welkomstwoord sprak tot de ca. 750 toeschouwers.

Oud-Burgemeester Jhr. G. A. van Nispen overleden

WOENSDAG 19 OKTOBER 1949
In de ouderdom van 81 jaar is te Arnhem overleden jhr. G. A. van Nispen, die van 1896 tot 1305 burgemeester was van Kesteren en daarna tot 1928 burgemeester van Winterswijk.
Bij K.B. van 23 Februari 1928 werd de overledene eervol ontslag uit zijn functie verleend. Hij was ridder in de orde van Oranje-Nassau.

Bezoek van St.Nicolaas

25 NOVEMBER 1949

Morgenmiddag zal St. Nicolaas een officieel bezoek aan Winterswijk brengen.
De goed-heiligman arriveert met de trein van 3,08 uur en maakt dan een rijtoer door het dorp.
De route is: Stationsstr., Spoor-, Woold-, Torenstraat, gemeente huis (officiële ontvangst), Balinkesstr., Jan Stienstrastraat, Wilhelmina-, Gasthuis-, Mister- en Meddosestraat, Singelweg, Vredense-, Scholtenenk- en Verl.Ratumsestraat, Zonnebrink, Weurden,Kottenseweg, Eelinkstraat, Weurden en Wooldstraat, waar de hoge gast zijn intrek neemt in een hotel.

Knaapje door auto overreden en gedood

DINSDAG 28 FEBRUARI 1950, Utrechts Nieuwsblad
KNAAPJE DOOR AUTO OVERREDEN EN GEDOOD

Maandagmiddag werd het zesjarig zoontje van de heer J.B.S. uit Winterswijk, dat plotseling de rijweg overstak, door een luxe auto, bestuurd door J.J.U. uit Doesburg, aangereden en op slag gedood

Schuldeisers Slotboom

12 APRIL 1950, Staatscourant

De bekende en onbekende schuldeisers van de boedel en beneficiair aanvaarde nalatenschap van wijlen Bernard Slotboom, kleermaker, gewoond hebbende Verl. Ratumsestraat 9, te Winterswijk, overleden 6 Januari 1949, worden bij deze opgeroepen om op 17 April 1950, des voormiddags 11 uur, te verschijnen ten kantore van de notaris F.Th. J. M. van Eekelen, Misterstraat 38, te Winterswijk, tot het aanhoren van de rekening en verantwoording van het beheer over gemelde boedel en nalatenschap. (2333/11)

In de trein overleden

05 MEI 1950, Tubantia
Woensdagmorgen is in de trein, welke tegen acht uur uit Winterswijk in Aalten aankomt, overleden de 74-jarige landbouwer S. uit Winterswijk, vanwaar hij omstreeks half acht met zijn dochter was vertrokken.
S. kreeg onderweg een hartverlamming. Een arts uit Aalten kon slechts de dood constateren.
Vader en dochter waren op weg naar Bloemendaal om daar de verjaardag van een schoondochter te vieren.

Boerenleenbank naar Burg.Bosmastraat

VRIJDAG 9 JUNI 1950, Nieuwe Winterswijkse Courant

Naar wij vernemen, heeft de Boerenleenbank alhier een perceel grond aan de Burgemeester Bosmastraat aangekocht, gelegen tegenover de Beukenhorstweg. Op deze grond zal het nieuwe gebouw van de Boerenleenbank verrijzen.

Aanbesteding Volkswoningen Asterstraat

17 JUNI 1950, Tubantia

AANBESTEDING VOLKSWONINGEN AAN DE ASTERSTRAAT.
Vrijdag werd onder architectuur van de heren Corn. Nap (Arnhem) en
A. J. Streek (Winterswijk) voor rekening van de Vereniging tot Verbetering van Volkshuisvesting in het openbaar aanbesteed: het bouwen van 36 (alternatief 42) volkswoningen op terreinen aan de Asterstraat (Veneslat).

Perc. 1, timmer- en metselwerk, laagste inschrijver B.W. Elschot & Zn. Bredevoort, 36 woningen f 218.290, 42 woningen f 254.520; hoogste inschrijver H. J. Breukink, Almelo f 259.000 en f 303.000.

Geboren: Frans walch

MAANDAG 17 JULI 1950, Utrechts Nieuwsblad

De Heer en Mevrouw
WALCH-HARTWICH

geven met grote blijdschap kennis 
van de geboorte van  hun zoon
FRANS

Winterswijk,, 15 Juli 1950
Weurden 3

Herbegravenis

VRIJDAG 6 OKTOBER 1950, Nieuwe Winterswijkse Courant
Woensdagmiddag vond op de Algemene begraafplaats de herbegrafenis plaats van de heer Johan Fintelman, die ruim zeven jaar geleden Oberndorf aan thyfus leed.
Namens de directie van de Stoomweverij v.h. J.H.Meijerink & Zn., waar wijlen de heer Fintelman als wever werkzaam was, werd het woord gevoerd door de heer A.Engelsman, terwijl er namens de kameraden uit Oberndorf de heer J.Rooks sprak, die herinnerde aan het feit hoe men 7,5 jaar geleden eveneens om de groeve stond. In mooi gekozen bewoordingen bracht hij namens hen allen een groet uit.