oudwwijk
Digitaal erfgoed

VOLKSFEEST

NIEUW PERSBERICHT OUD-WINTERSWIJK

03-07-2023

OUD-Winterswijk is zwaar teleurgesteld in het bestuur van de Veereniging Volksfeest en haar zijns inziens malafide praktijken. Dit ondanks ‘volop’ excuses namens de heer HANS SMIT voorzitter van de Vereeniging Volksfeest aan Tenbergen

En zo is het, het niet anders. En het liegt er niet om.

In 2020 wilde het bestuur van de Veereniging Volksfeest de organisatie van de viering 75 jaar bevrijding op zich nemen. Dit ondanks dat het bestuur van de Veereniging Volksfeest geen enkele historie of ervaring had m.b.t. het organiseren van herdenkingen en bevrijdingsfeesten. Kennelijk was het door de provincie niet onaanzienlijke bedrag aan subsidie dat hiervoor beschikbaar gesteld, de leidende reden om de organisatie hiervoor op zich te willen nemen.

Dit bleek wel uit het feit dat zij het te organiseren bevrijdingsfeest wilden koppelen aan Koningsdag op 26 april 2020, onder het motto: dat is makkelijk, maar 1 tent nodig als we alles tegelijk doen, dus kostenbesparend. Dat dit zou leiden tot de zeer absurde situatie dat er eerst gevierd werd (Koningsdag en bevrijdingsfeest) en dan pas de oorlogsslachtoffers op 4 mei zouden worden herdacht, vond het bestuur irrelevant. Bovendien hoefde dan geen aandacht besteed te worden aan de nationale Bevrijdingsdag op 5 mei. Los van het vorenstaande leidde dat al direct tot problemen met de marktvereniging i.v.m. het beschikbaar stellen van het marktterrein op marktdag. Ook op de sociale media werd veel verwondering geuit daar het toch zo moet zijn dat je eerst dient te herdenken en dan pas te vieren?

N.a.v. alle commotie op de sociale media en in de regionale kranten over het voornemen van het bestuur van de Vereeniging volksfeest, besluit Oud-Winterswijk, een sterk sociaal medium dat geheel gericht is op en ten dienste staat van de bewoners van Winterswijk, terecht en op juiste gronden, een poll te plaatsen waarbij iedere Winterswijker zijn eigen mening kon geven en zijn of haar voorkeur kon laten blijken.

De uitslag van ‘de wil van het volk’ was niet mis te verstaan:
94% stemde voor EERST herdenken en dan pas vieren.

Ondergetekende realiseerde zich terdege dat het bestuur van de Vereeniging Volksfeest deze poll niet waardeerde daar er vrijwel direct, in niet mis te verstane bewoordingen, kenbaar werd gemaakt dat ondergetekende spijt van de poll zou krijgen. Op grond van deze dreigende uitlatingen achtte ik dat represailles door leden van het bestuur van de Vereeniging volksfeest niet uitgesloten waren. ‘Een ‘notabele’ laat zich nu eenmaal niet de les lezen door een burger’.

En jawel, de door ondergetekende gevreesde represaille bleef niet uit. Bij de aanvraag voor deelname aan het Volksfeest 2022 door ondergetekende was het al zo ver daar het bestuur van de Veereniging Volksfeest ondergetekende blokkeerde in zijn voorgenomen deelname, door een vergunning aan te vragen op de locatie VOOR La Promenade. Er moest en zou een toiletwagen komen op die locatie.
Dit ondanks dat ondergetekende nog steeds een geldige horeca-vergunning voor deze locatie in 2022 wat dan ook de reden was om weer te willen deelnemen.

Nadat deze misplaatste aanvraag bij burgemeester Bengevoord kenbaar was gemaakt, gelaste de burgemeester dat partijen tot een oplossing moesten komen, waarbij ook deelname van Tenbergen mogelijk zou zijn. Echter het bestuur van de Vereniging Volksfeest bleef bij haar standpunt dat de door hun gekozen locatie op het terras van de Promenade de enige locatie voor de toiletwagen kon zijn. Dat daardoor deelname voor Tenbergen onmogelijk werd gemaakt, vond het bestuur van de Vereeniging Volksfeest volkomen onbelangrijk.

Een SMS-bericht van Volksfeest-bestuurslid ROLAND L.:
– Mensen die vanachter hun pc de boel opjutten. Zo wens ik niet in ons dorp samen te werken.
-dezelfde Roland L verkondigde in een persoonlijk gesprek met een horeca-ondernemer:
‘Wij hebben besloten dat Hans Tenbergen niet mee mag doen’

Het verzoek van burgemeester Bengevoord aan het bestuur van de Vereeniging Volksfeest, om Tenbergen WEL mee te laten doen, legden zij naast zich neer. Daar hadden zij geen enkele boodschap aan.

Nadat Tenbergen door tijdsdruk m.b.t. organisatie had moeten afhaken, bleek ineens de
toiletwagen niet meer nodig op de voorgenomen locatie en heeft de bestuur van de Veereniging Volksfeest de ruimte ‘geschonken’ aan een collega-horecaondernemer. Hoe bizar. Of dit nog niet genoeg was, werd er tijdens het Volksfeest illegaal stroom afgetapt bij de Promenade dat nog steeds eigendom was van Tenbergen. Tenbergen maande het bestuur van de Veereniging hiermee op te houden, tevergeefs.

Om het Volksfeest niet te verstoren besloot Tenbergen NA het volksfeest zijn frustraties hierover kenbaar te maken, onderbouwd met legio bewijsmateriaal, hetgeen op zijn sociaal medium en de website Oud-Winterswijk is gepubliceerd. Het bestuur van de Veereniging Volksfeest reageerde hierop met een persbericht waarin duidelijk werd gesteld dat ze zich van ‘geen kwaad bewust waren’.
Overigens was het gehele persbericht, namens het bestuur van de Veereniging Volksfeest, nietszeggend ten aanzien van de aantijgingen die door Tenbergen waren gedaan.
Desondanks beloofde het bestuur van de Vereeniging Volksfeest ‘beterschap’ voor 2023.
En bij monde van haar voorzitter werd verkondigd dat het in 2023 zou komen tot een GEZAMENLIJKE CORRECTE ZAKELIJKE SAMENWERKING met Tenbergen.

Een positief 2023 leek voor de boeg te liggen…………………
Uitkijkend naar Volksfeest 2023, was ondergetekende positief gestemd, want er is niets beters dan vetes bij te leggen.
Echter daar zijn wel twee partijen voor nodig.

In een gesprek met burgemeester Bengevoord, Dhr. Veen (vergunningen), HANS SMIT (voorzitter van de VV) en ondergetekende op 20-06-2023, werd gekeken naar de mogelijkheid van een gezamenlijke samenwerking.
In dit gesprek werd n.a.v. de kritiekpunten en malversaties die door Tenbergen jegens het bestuur van de Veereniging Volksfeest in 2022 openbaar waren gemaakt, door burgemeester Bengevoord gereageerd met de constatering, en ik citeer letterlijk uit het schriftelijk vastgelegd gespreksverslag:
———————————————————
Burgemeester Bengevoord constateert na enige tijd dat de heer HANS SMIT namens de Vereeniging Volksfeest op ALLE PUNTEN van de heer Tenbergen EXCUSES heeft gemaakt.
(gespreksverslag gem. Winterswijk-mail 22-06-2023 – 09.05 uur)
———————————–
ook excuses voor de valselijke beschuldiging door Held-Penningmeester
Gé O. , die hier zelf geen fatsoen voor heeft

Wel merkt ondergetekende dat deze excuses kennelijk ‘onder druk’ van de burgemeester werden gemaakt omdat het nogal ‘mompelend’ gebeurde zonder een blijk van oprechtheid.

Maar van belang is dat dit dus niet meer en minder betekent dat ALLE vorig jaar door Tenbergen
opgesomde kritiekpunten op het bestuur van de Vereeniging Volksfeest en gepleegde malversaties door het bestuur van de Vereeniging Volksfeest als juist en waar zijn beoordeeld.

Maar goed, de beoogde samenwerking.
Tot mijn verbazing wilde het bestuur van de Vereeniging Volksfeest toch weer het bewuste gedeelte van het terras van ‘Tenbergen’ claimen zoals dit in 2022 ook gebeurde. Waar toen uiteindelijk GEEN GEBRUIK van werd gemaakt. Tot mijn verbazing werd niet ingetekend voor een toiletwagen, maar door een bier-bar, precies voor de hoofd-ingang van La Promenade waardoor elke vorm van exploitatie door Tenbergen bij voorbaat onmogelijk zou zijn. BIZAR !!!

Ook bleek uit de situatieschets dat het bestuur van de Vereeniging Volksfeest de grote tent aan de zijde van het terras van ‘Tenbergen’ al had dichtgebouwd, zodat het terras ‘Tenbergen’ geheel geblokkeerd/afgesloten zou gaan worden van het Volksfeest. Hieruit kan zonder meer de conclusie getrokken worden dat er geen enkele intentie aanwezig is bij het bestuur van de Vereeniging volksfeest om te komen tot een correcte samenwerking.

Tijdens het betreffende gesprek zegt de heer HANS SMIT in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Vereeniging volksfeest dan ook nog tot mijn stomme verbazing:
JE MOET GEWOON STOPPEN !!!. Mijn antwoord hierop was: ‘Dat versta jij dus onder een gezamenlijke en correcte samenwerking?’ JA, DAT IS OOK EEN MANIER VAN SAMENWERKEN, antwoordde hierop de heer HANS SMIT . ‘En je hebt ook geen horeca-vergunning meer, vervolgde hij’
Die kunnen wij Tenbergen verlenen, antwoord de heer Veen namens de gemeente.

Op de vraag van de heer Veen hoe Tenbergen staat tegenover een gezamenlijke correcte samenwerking, antwoordde Tenbergen, dat hij dit, evenals alle voorgaande jaren wil doen met een positieve instelling naar de Vereniging Volksfeest en deelname zoals het hoort via afdracht munten als voorheen. Daarop antwoordde de heer Smit, dat daar dan nu wel extra kosten bijkomen voor Tenbergen, voor o.a. afval en bewaking. Dit terwijl het toch zo is dat alle deelnemers afdragen voor o.a. afval en bewaking via afdracht deelname munten?

Tijdens het gehele gesprek toonde de heer HANS SMIT op geen enkele wijze dat hij bereid was tot een gezamenlijke correcte en zakelijke samenwerking. Integendeel. De heer Smit stelde: ‘Okee, je mag deelnemen (ondanks dat het terras geblokkeerd zou blijven door afsluiting hiervan) als je toezegt in 2024 van deelname af te zien.

Laten we wel wezen, een aanvraag voor deelname aan evenementen daar is IEDERE WINTERSWIJKER vrij in om die in te dienen. De burgemeester en de heer Veen stellen wel duidelijk dat verhuur van de locaties, zoals die eerder aan Tenbergen zijn gegund, dat die rechten naar de nieuwe eigenaar/huurder van La Promenade gaan.

Ook hecht de heer HANS SMIT er belang aan kenbaar te maken dat door de tumult dat Tenbergen veroorzaakt heeft in 2022, er leden van de Veereniging Volksfeest zijn die bedankt hebben als lid omdat zij geen deel meer van deze vereniging wensen uit te maken.

Tenbergen was verbouwereerd door de wijze waarop de heer HANS SMIT zich in dit gesprek opstelde en omdat partijen er ter plekke niet uitkwamen zou ondergetekende uiterlijk maandag 26 juni zijn antwoord zal laten weten aan burgemeester Bengevoord.

Afgelopen maandag 26-06-2023 heeft ondergetekende de burgemeester laten weten dat hij afziet van deelname.
Dit daar de heer HANS SMIT in het gehele gesprek naar de mening van ondergetekende op geen enkele wijze de intentie heeft getoond te willen komen tot gezamenlijke correcte en zakelijke samenwerking in 2023, zoals hij had toegezegd in 2022. Sterker nog, het is weer een optimale tegenwerking met wederom dezelfde malafide praktijken als 2022.

Hij mag en moet zich diep schamen zijnde de voorzitter van de Vereeniging Volksfeest.
Ten aanzien van het bedanken als lid door voormalige leden van de Vereeniging Volksfeest, zou dhr. HANS SMIT in beraad kunnen nemen of hij wel capabel genoeg is voor de functie van president van de Vereeniging Volksfeest (overigens gewoon latijns voor voorzitter), maar president klinkt nu eenmaal beter en maakt de afstand naar het ‘gewone volk’ groter.

Helaas dient de wraakneming op Tenbergen en Oud-Winterswijk als geslaagd betracht te worden daar het uitgesloten is dat Tenbergen in 2023 nog kan deelnemen zoals dat in 2022 ook al werd verhinderd.

Maar let wel, de in het geding zijnde locatie zal wel aan een collega-horecaondernemer gegund moeten worden aangezien de Vereeniging Volksfeest niet de horeca-exploitatie voor haar rekening kan nemen.

Waarom dit alles op Oud-Wwinterswijk?
Omdat daar alles begonnen is door de bewuste poll, die niet werd gewaardeerd door het bestuur van de Vereniging Volksfeest. Dit terwijl ze er lering uit hadden kunnen trekken.
Duizenden, nee, tienduizenden uren vrijwillig werk heb ik erin zitten, kosteloos gedaan, een levenswerk, waar je hoopt zeer veel (oud) Winterswijkers blij mee te kunnen maken en te vertellen over de historie van ons Winterswijk. En zeker zij, de ouderen die aan huis gekluisterd zitten.

Daarnaast een sociaal medium (facebook), met DAGELIJKS berichten en waar een ieder mag mee doen en praten, een sociaal plaatselijk platform, dat al meer dan 12 jaar bestaat.
Met verhalen, meningen en enquêtes, waar iedere Winterswijker zijn mening mag geven.

Echter de mening van (oud) Winterswijkers werd niet gewenst door het bestuur van de Vereeniging Volksfeest en zeker niet de uitslag hiervan. Hier diende de opsteller van de poll voor gestraft te worden.
Daarbij zijn zij het,zeer kwalijk, op de persoon gaan spelen.
En het betrof slechts een poll, waarbij zij geen enkele zelfreflectie toonden van hun verkeerde keuze.
En dan gaat het net zoals in de landelijke politiek: vroeg of laat moet je er op afgerekend worden. Het voelt als een mes in de rug.
Machtswellust, misbruik maken van……………….

De harde met feiten onderbouwde bewijzen liegen er niet om. En ja, dat doet verschrikkelijk veel pijn.


Ondergetekende heeft hierdoor sterk in overweging moeten nemen of hij wel door kon gaan met Oud-Winterswijk, omdat hij persoonlijk en zakelijk aansprakelijk werd gesteld voor de vrije mening van vele (oud) Winterswijkers.

Voor alle duidelijkheid de Vereeniging Volksfeest is een prachtige Vereniging, 135 jaar oud en zorgvuldig opgebouwd met een rijk verleden. Echter, het huidige bestuur waant zich enorm machtig en maakt graag misbruik van deze macht indien het bestuur dat zo uit komt ter meerdere glorie van zichzelf. Kortweg de Vereeniging onwaardig

Vetes zijn om uit te praten. Ook in 2023 wilde ik met een positieve blik de geschillen
uitpraten en bijleggen. Nogmaals daar zijn twee partijen voor nodig. Na het laatste gesprek ben ik zeer zwaar teleurgesteld in het bestuur van de Vereeniging Volksfeest. Dit omdat het ook mijn volksfeest is, zoals Oud-Winterswijk ook van ons allen is en zal blijven.

Tot slot, het zou het bestuur van de Veereniging Volksfeest sieren, de enorme inkomsten uit horeca en kermis-exploitatie alsmede de inkomsten uit collecte onder de bevolking en inkomsten uit beheer van vastgoed, transparant te maken door het openbaar maken van haar financiën. Dit daar het een Volksfeestvereniging betreft die echt niet enorme winsten behoeft te maken.

Hans Tenbergen/ Oud-Winterswijk
.