oudwwijk
Digitaal erfgoed

VOLKSFEEST

NIEUW PERSBERICHT OUD-WINTERSWIJK

03-07-2023

OUD-Winterswijk is zwaar teleurgesteld in het bestuur van de Veereniging Volksfeest en haar zijns inziens malafide praktijken. Dit ondanks ‘volop’ excuses namens de heer HANS SMIT voorzitter van de Vereeniging Volksfeest aan Tenbergen

En zo is het, het niet anders. En het liegt er niet om.

In 2020 wilde het bestuur van de Veereniging Volksfeest de organisatie van de viering 75 jaar bevrijding op zich nemen. Dit ondanks dat het bestuur van de Veereniging Volksfeest geen enkele historie of ervaring had m.b.t. het organiseren van herdenkingen en bevrijdingsfeesten. Kennelijk was het door de provincie niet onaanzienlijke bedrag aan subsidie dat hiervoor beschikbaar gesteld, de leidende reden om de organisatie hiervoor op zich te willen nemen.

Dit bleek wel uit het feit dat zij het te organiseren bevrijdingsfeest wilden koppelen aan Koningsdag op 26 april 2020, onder het motto: dat is makkelijk, maar 1 tent nodig als we alles tegelijk doen, dus kostenbesparend. Dat dit zou leiden tot de zeer absurde situatie dat er eerst gevierd werd (Koningsdag en bevrijdingsfeest) en dan pas de oorlogsslachtoffers op 4 mei zouden worden herdacht, vond het bestuur irrelevant. Bovendien hoefde dan geen aandacht besteed te worden aan de nationale Bevrijdingsdag op 5 mei. Los van het vorenstaande leidde dat al direct tot problemen met de marktvereniging i.v.m. het beschikbaar stellen van het marktterrein op marktdag. Ook op de sociale media werd veel verwondering geuit daar het toch zo moet zijn dat je eerst dient te herdenken en dan pas te vieren?

N.a.v. alle commotie op de sociale media en in de regionale kranten over het voornemen van het bestuur van de Vereeniging volksfeest, besluit Oud-Winterswijk, een sterk sociaal medium dat geheel gericht is op en ten dienste staat van de bewoners van Winterswijk, terecht en op juiste gronden, een poll te plaatsen waarbij iedere Winterswijker zijn eigen mening kon geven en zijn of haar voorkeur kon laten blijken.

De uitslag van ‘de wil van het volk’ was niet mis te verstaan:
94% stemde voor EERST herdenken en dan pas vieren.

Ondergetekende realiseerde zich terdege dat het bestuur van de Vereeniging Volksfeest deze poll niet waardeerde daar er vrijwel direct, in niet mis te verstane bewoordingen, kenbaar werd gemaakt dat ondergetekende spijt van de poll zou krijgen. Op grond van deze dreigende uitlatingen achtte ik dat represailles door leden van het bestuur van de Vereeniging volksfeest niet uitgesloten waren. ‘Een ‘notabele’ laat zich nu eenmaal niet de les lezen door een burger’.

En jawel, de door ondergetekende gevreesde represaille bleef niet uit. Bij de aanvraag voor deelname aan het Volksfeest 2022 door ondergetekende was het al zo ver daar het bestuur van de Veereniging Volksfeest ondergetekende blokkeerde in zijn voorgenomen deelname, door een vergunning aan te vragen op de locatie VOOR La Promenade. Er moest en zou een toiletwagen komen op die locatie.
Dit ondanks dat ondergetekende nog steeds een geldige horeca-vergunning voor deze locatie in 2022 wat dan ook de reden was om weer te willen deelnemen.

Nadat deze misplaatste aanvraag bij burgemeester Bengevoord kenbaar was gemaakt, gelaste de burgemeester dat partijen tot een oplossing moesten komen, waarbij ook deelname van Tenbergen mogelijk zou zijn. Echter het bestuur van de Vereniging Volksfeest bleef bij haar standpunt dat de door hun gekozen locatie op het terras van de Promenade de enige locatie voor de toiletwagen kon zijn. Dat daardoor deelname voor Tenbergen onmogelijk werd gemaakt, vond het bestuur van de Vereeniging Volksfeest volkomen onbelangrijk.

Een SMS-bericht van Volksfeest-bestuurslid ROLAND L.:
– Mensen die vanachter hun pc de boel opjutten. Zo wens ik niet in ons dorp samen te werken.
-dezelfde Roland L verkondigde in een persoonlijk gesprek met een horeca-ondernemer:
‘Wij hebben besloten dat Hans Tenbergen niet mee mag doen’

Het verzoek van burgemeester Bengevoord aan het bestuur van de Vereeniging Volksfeest, om Tenbergen WEL mee te laten doen, legden zij naast zich neer. Daar hadden zij geen enkele boodschap aan.

Nadat Tenbergen door tijdsdruk m.b.t. organisatie had moeten afhaken, bleek ineens de
toiletwagen niet meer nodig op de voorgenomen locatie en heeft de bestuur van de Veereniging Volksfeest de ruimte ‘geschonken’ aan een collega-horecaondernemer. Hoe bizar. Of dit nog niet genoeg was, werd er tijdens het Volksfeest illegaal stroom afgetapt bij de Promenade dat nog steeds eigendom was van Tenbergen. Tenbergen maande het bestuur van de Veereniging hiermee op te houden, tevergeefs.

Om het Volksfeest niet te verstoren besloot Tenbergen NA het volksfeest zijn frustraties hierover kenbaar te maken, onderbouwd met legio bewijsmateriaal, hetgeen op zijn sociaal medium en de website Oud-Winterswijk is gepubliceerd. Het bestuur van de Veereniging Volksfeest reageerde hierop met een persbericht waarin duidelijk werd gesteld dat ze zich van ‘geen kwaad bewust waren’.
Overigens was het gehele persbericht, namens het bestuur van de Veereniging Volksfeest, nietszeggend ten aanzien van de aantijgingen die door Tenbergen waren gedaan.
Desondanks beloofde het bestuur van de Vereeniging Volksfeest ‘beterschap’ voor 2023.
En bij monde van haar voorzitter werd verkondigd dat het in 2023 zou komen tot een GEZAMENLIJKE CORRECTE ZAKELIJKE SAMENWERKING met Tenbergen.

Een positief 2023 leek voor de boeg te liggen…………………
Uitkijkend naar Volksfeest 2023, was ondergetekende positief gestemd, want er is niets beters dan vetes bij te leggen.
Echter daar zijn wel twee partijen voor nodig.

In een gesprek met burgemeester Bengevoord, Dhr. Veen (vergunningen), HANS SMIT (voorzitter van de VV) en ondergetekende op 20-06-2023, werd gekeken naar de mogelijkheid van een gezamenlijke samenwerking.
In dit gesprek werd n.a.v. de kritiekpunten en malversaties die door Tenbergen jegens het bestuur van de Veereniging Volksfeest in 2022 openbaar waren gemaakt, door burgemeester Bengevoord gereageerd met de constatering, en ik citeer letterlijk uit het schriftelijk vastgelegd gespreksverslag:
———————————————————
Burgemeester Bengevoord constateert na enige tijd dat de heer HANS SMIT namens de Vereeniging Volksfeest op ALLE PUNTEN van de heer Tenbergen EXCUSES heeft gemaakt.
(gespreksverslag gem. Winterswijk-mail 22-06-2023 – 09.05 uur)
———————————–
ook excuses voor de valselijke beschuldiging door Held-Penningmeester
Gé O. , die hier zelf geen fatsoen voor heeft

Wel merkt ondergetekende dat deze excuses kennelijk ‘onder druk’ van de burgemeester werden gemaakt omdat het nogal ‘mompelend’ gebeurde zonder een blijk van oprechtheid.

Maar van belang is dat dit dus niet meer en minder betekent dat ALLE vorig jaar door Tenbergen
opgesomde kritiekpunten op het bestuur van de Vereeniging Volksfeest en gepleegde malversaties door het bestuur van de Vereeniging Volksfeest als juist en waar zijn beoordeeld.

Maar goed, de beoogde samenwerking.
Tot mijn verbazing wilde het bestuur van de Vereeniging Volksfeest toch weer het bewuste gedeelte van het terras van ‘Tenbergen’ claimen zoals dit in 2022 ook gebeurde. Waar toen uiteindelijk GEEN GEBRUIK van werd gemaakt. Tot mijn verbazing werd niet ingetekend voor een toiletwagen, maar door een bier-bar, precies voor de hoofd-ingang van La Promenade waardoor elke vorm van exploitatie door Tenbergen bij voorbaat onmogelijk zou zijn. BIZAR !!!

Ook bleek uit de situatieschets dat het bestuur van de Vereeniging Volksfeest de grote tent aan de zijde van het terras van ‘Tenbergen’ al had dichtgebouwd, zodat het terras ‘Tenbergen’ geheel geblokkeerd/afgesloten zou gaan worden van het Volksfeest. Hieruit kan zonder meer de conclusie getrokken worden dat er geen enkele intentie aanwezig is bij het bestuur van de Vereeniging volksfeest om te komen tot een correcte samenwerking.

Tijdens het betreffende gesprek zegt de heer HANS SMIT in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Vereeniging volksfeest dan ook nog tot mijn stomme verbazing:
JE MOET GEWOON STOPPEN !!!. Mijn antwoord hierop was: ‘Dat versta jij dus onder een gezamenlijke en correcte samenwerking?’ JA, DAT IS OOK EEN MANIER VAN SAMENWERKEN, antwoordde hierop de heer HANS SMIT . ‘En je hebt ook geen horeca-vergunning meer, vervolgde hij’
Die kunnen wij Tenbergen verlenen, antwoord de heer Veen namens de gemeente.

Op de vraag van de heer Veen hoe Tenbergen staat tegenover een gezamenlijke correcte samenwerking, antwoordde Tenbergen, dat hij dit, evenals alle voorgaande jaren wil doen met een positieve instelling naar de Vereniging Volksfeest en deelname zoals het hoort via afdracht munten als voorheen. Daarop antwoordde de heer Smit, dat daar dan nu wel extra kosten bijkomen voor Tenbergen, voor o.a. afval en bewaking. Dit terwijl het toch zo is dat alle deelnemers afdragen voor o.a. afval en bewaking via afdracht deelname munten?

Tijdens het gehele gesprek toonde de heer HANS SMIT op geen enkele wijze dat hij bereid was tot een gezamenlijke correcte en zakelijke samenwerking. Integendeel. De heer Smit stelde: ‘Okee, je mag deelnemen (ondanks dat het terras geblokkeerd zou blijven door afsluiting hiervan) als je toezegt in 2024 van deelname af te zien.

Laten we wel wezen, een aanvraag voor deelname aan evenementen daar is IEDERE WINTERSWIJKER vrij in om die in te dienen. De burgemeester en de heer Veen stellen wel duidelijk dat verhuur van de locaties, zoals die eerder aan Tenbergen zijn gegund, dat die rechten naar de nieuwe eigenaar/huurder van La Promenade gaan.

Ook hecht de heer HANS SMIT er belang aan kenbaar te maken dat door de tumult dat Tenbergen veroorzaakt heeft in 2022, er leden van de Veereniging Volksfeest zijn die bedankt hebben als lid omdat zij geen deel meer van deze vereniging wensen uit te maken.

Tenbergen was verbouwereerd door de wijze waarop de heer HANS SMIT zich in dit gesprek opstelde en omdat partijen er ter plekke niet uitkwamen zou ondergetekende uiterlijk maandag 26 juni zijn antwoord zal laten weten aan burgemeester Bengevoord.

Afgelopen maandag 26-06-2023 heeft ondergetekende de burgemeester laten weten dat hij afziet van deelname.
Dit daar de heer HANS SMIT in het gehele gesprek naar de mening van ondergetekende op geen enkele wijze de intentie heeft getoond te willen komen tot gezamenlijke correcte en zakelijke samenwerking in 2023, zoals hij had toegezegd in 2022. Sterker nog, het is weer een optimale tegenwerking met wederom dezelfde malafide praktijken als 2022.

Hij mag en moet zich diep schamen zijnde de voorzitter van de Vereeniging Volksfeest.
Ten aanzien van het bedanken als lid door voormalige leden van de Vereeniging Volksfeest, zou dhr. HANS SMIT in beraad kunnen nemen of hij wel capabel genoeg is voor de functie van president van de Vereeniging Volksfeest (overigens gewoon latijns voor voorzitter), maar president klinkt nu eenmaal beter en maakt de afstand naar het ‘gewone volk’ groter.

Helaas dient de wraakneming op Tenbergen en Oud-Winterswijk als geslaagd betracht te worden daar het uitgesloten is dat Tenbergen in 2023 nog kan deelnemen zoals dat in 2022 ook al werd verhinderd.

Maar let wel, de in het geding zijnde locatie zal wel aan een collega-horecaondernemer gegund moeten worden aangezien de Vereeniging Volksfeest niet de horeca-exploitatie voor haar rekening kan nemen.

Waarom dit alles op Oud-Wwinterswijk?
Omdat daar alles begonnen is door de bewuste poll, die niet werd gewaardeerd door het bestuur van de Vereniging Volksfeest. Dit terwijl ze er lering uit hadden kunnen trekken.
Duizenden, nee, tienduizenden uren vrijwillig werk heb ik erin zitten, kosteloos gedaan, een levenswerk, waar je hoopt zeer veel (oud) Winterswijkers blij mee te kunnen maken en te vertellen over de historie van ons Winterswijk. En zeker zij, de ouderen die aan huis gekluisterd zitten.

Daarnaast een sociaal medium (facebook), met DAGELIJKS berichten en waar een ieder mag mee doen en praten, een sociaal plaatselijk platform, dat al meer dan 12 jaar bestaat.
Met verhalen, meningen en enquêtes, waar iedere Winterswijker zijn mening mag geven.

Echter de mening van (oud) Winterswijkers werd niet gewenst door het bestuur van de Vereeniging Volksfeest en zeker niet de uitslag hiervan. Hier diende de opsteller van de poll voor gestraft te worden.
Daarbij zijn zij het,zeer kwalijk, op de persoon gaan spelen.
En het betrof slechts een poll, waarbij zij geen enkele zelfreflectie toonden van hun verkeerde keuze.
En dan gaat het net zoals in de landelijke politiek: vroeg of laat moet je er op afgerekend worden. Het voelt als een mes in de rug.
Machtswellust, misbruik maken van……………….

De harde met feiten onderbouwde bewijzen liegen er niet om. En ja, dat doet verschrikkelijk veel pijn.


Ondergetekende heeft hierdoor sterk in overweging moeten nemen of hij wel door kon gaan met Oud-Winterswijk, omdat hij persoonlijk en zakelijk aansprakelijk werd gesteld voor de vrije mening van vele (oud) Winterswijkers.

Voor alle duidelijkheid de Vereeniging Volksfeest is een prachtige Vereniging, 135 jaar oud en zorgvuldig opgebouwd met een rijk verleden. Echter, het huidige bestuur waant zich enorm machtig en maakt graag misbruik van deze macht indien het bestuur dat zo uit komt ter meerdere glorie van zichzelf. Kortweg de Vereeniging onwaardig

Vetes zijn om uit te praten. Ook in 2023 wilde ik met een positieve blik de geschillen
uitpraten en bijleggen. Nogmaals daar zijn twee partijen voor nodig. Na het laatste gesprek ben ik zeer zwaar teleurgesteld in het bestuur van de Vereeniging Volksfeest. Dit omdat het ook mijn volksfeest is, zoals Oud-Winterswijk ook van ons allen is en zal blijven.

Tot slot, het zou het bestuur van de Veereniging Volksfeest sieren, de enorme inkomsten uit horeca en kermis-exploitatie alsmede de inkomsten uit collecte onder de bevolking en inkomsten uit beheer van vastgoed, transparant te maken door het openbaar maken van haar financiën. Dit daar het een Volksfeestvereniging betreft die echt niet enorme winsten behoeft te maken.

Hans Tenbergen/ Oud-Winterswijk
.

Lees verder

Geachte lezer

Winterswijk,20 november 2022


Regelmatig krijg ik van velen van u nog de vraag: 
‘Hoe is het afgelopen met de Vereeniging Volksfeest’. Is er al binnen het bestuur actie ondernomen? 

Nou, daar kan ik kort over zijn. HELEMAAL NIETS VERNOMEN. 
Na informatie te hebben ingewonnen heb ik vernomen dat zij a.s. maandag 21 november pas voor het eerst samen komen na het afgelopen Volksfeest.  

Uit een door mij gevoerd overleg met collega winkeliers en diverse horeca ondernemers, die ook een aantal vragen en opmerkingen hadden m.b.t. afgelopen Volksfeest, blijkt dat zij op aan dhr. Roland L . gestuurde berichten GEEN ENKELE REACTIE hebben gekregen.  Dit is ronduit beschamend.

Inmiddels heb ik over deze kwestie een gesprek gehad met Burgemeester Bengevoord. Hij toonde wel begrip voor mijn frustraties in deze. Hij beloofde intern te zullen informeren hoe dit zo heeft kunnen lopen. 

Maar goed, a.s. maandagavond komen de leden bijeen en hopelijk zullen intern vragen worden gesteld over de betreffende kwestie. Dit omdat de feiten welke ik openbaar moest maken er niet om liegen. En ik heb het openbaar gemaakt daar de president van Vereeniging Volksfeest zelf de zaak als afgedaan beschouwde. 

Ik wil ze ook zeker in de gelegenheid stellen een weerwoord te geven. Maar ik mag toch zeker verwachten dat ik een antwoord in deze kwestie krijg. En dat zeker na drie maanden in deze kwestie. 

En het door enkele leden van het bestuur van de Vereeniging Volksfeest getoonde represaille gedrag was kennelijk enkel en alleen nodig (en ook aantoonbaar) omdat Oud-Winterswijk een poll op zijn  social media had geplaatst om Winterswijkers in de gelegenheid te stellen aan te geven op welke datum zij vonden dat de bevrijding gevierd diende te worden. 

Oud-Winterswijk plaatste de poll, maar de ondernemer hierachter Hans Tenbergen diende hiervoor persoonlijk afgestraft te worden zoals uit de navolgende feiten blijkt: 

De feiten:   
– Het valselijk beschuldigen van Tenbergen door penningmeester G.O. d.m.v. een fake foto,
– Het onterecht uitsluiten van Tenbergen Horeca van deelname aan het Volksfeest 2022, dit ondanks het uitdrukkelijk verzoek van de Burgemeester,
– De toiletwagen die volgens het bestuur uitsluitend geplaatst kon worden op het terras van Tenbergen Horeca, waarvan Tenbergen de rechten had, en waardoor deelname door Tenbergen Horeca aan het volksfeest 2022, volkomen onmogelijk werd gemaakt, Toiletwagen werd overigens zonder enig probleem direct na plaatsing verwijderd op verzoek van derden, 
– Het melden door Roland L. aan horeca de leverancier en collega ondernemers dat Tenbergen Horeca uitgesloten was voor deelname aan het volksfeest 2022, zonder daartoe op  enigerlei wijze bevoegd te zijn, 
– Het volslagen ontoelaatbare annuleren van orders die door Tenbergen Horeca geplaatst waren, 
– Het illegaal aftappen stroom bij Tenbergen Horeca, ook na melding hiervan. 

Hopelijk komt op de reden van al deze feiten, die overigens geheel door mij onderbouwd en met foto’s gestaafd kunnen worden, een bevredigend antwoord. Voornoemde feiten en foto’s  liggen ter inzage (zie onderstaande link). www. https://www.oudwinterswijk.nl/volksfeest/de-feiten-voor-geen-deelname/

Voor de lezers: 
Oud Winterswijk is in al die jaren toch zeker een begrip geworden. Het is het grootste digitale geschiedenisboek over een woonplaats in Nederland. 

Dit werd bevestigd door het toekennen van de geschiedenis online-prijs Nederland 2017 en het uitroepen tot digitaal erfgoed door de Koninklijke .Bibliotheek te Den Haag. 

Oud-Winterswijk heeft bijna 11.000 volgers op social media en meer dan 54.000 bezoekers op haar website. Een website, die sinds 1997, naar schatting door mij tussen de 25.000 -35.000 uur werk in zit. Het is een social medium waarop gediscussieerd mag worden en u uw mening mag geven als die betrekking heeft op het Winterswijk van Toen en Nu. Daarbij stelt Oud-Winterswijk zich altijd bij discussies en poll’s objectief op. Dit om zodoende geen invloed te hebben op de uitslag. 

Dat ik persoonlijk door het bestuur van de Vereeniging Volksfeest dan ook afgestraft moest worden, omdat zij zich niet konden vinden in een uitslag van een volstrekt objectieve poll is dan ook zonder meer absurd. Dat het bestuur van de Vereeniging Volksfeest mij van de uitslag van de betreffende poll persoonlijk aansprakelijk stelde is een zeer kwalijke zaak daar zij de mening van de Winterswijkers daarmee minachten. 

Ik heb altijd correct gehandeld. Het is daarom extra zuur is dat ik mijn levenswerk, zonder enige vorm van een commercieel belang, niet probleemloos aan de bewoners van Winterswijk kan aanbieden. Dat er geen commercieel belang is blijkt wel uit het feit dat er geen reclame mogelijkheden zijn op de website, ook niet voor mijn eigen bedrijf. Dit om de website zo zuiver mogelijk te houden.

Laat ik duidelijk zijn: alle kosten van de site Oud-Winterswijk, website bouw, onderhoud, online houden etc. komen geheel en met liefde voor eigen rekening. Gewonnen prijzen met de website ( 1250,–) werden geschonken aan Monument Phoenix-ramp ( 625,–) en aan het nieuwe Monument Winterswijkse slachtoffers (625,–) waar ook heel veel Winterswijkers aan bijgedragen hebben. 

Van een Oranje-vereniging die het bestuur van de Vereeniging Volksfeest pretendeert te zijn, en die toch zeker affiniteit met haar geschiedenis behoort te hebben, had ik toch met recht een andere en vooral democratische opstelling in deze mogen verwachten.

Laten we nog steeds hopen op een goede afloop.

Met vriendelijke groet

Hans Tenbergen

Lees verder

Reacties op Persbericht Volksfeest

Kennelijk doet het bestuur mee aan de kampioenschappen: hoe kletsen wij ons hieruit en wassen onze handen in onschuld. Dit daar elke vorm van zelfreflectie volledig ontbreekt.

1 optie. Opstappen. Nieuw bestuur. Geloof er geen moer van. Teveel “toevalligheden” Machtpositie en te weinig actieve herinneringen. Waar kennen wij dit nog meer van?

Ik mis ook een schuldbekentenis voor wat o.a. betreft niet nagekomen afspraken, toiletwagen, annuleren bestellingen bij Grolsch, illegaal aftappen van stroom…

Wat laat de vereniging volksfeest zich hier toch weer kennen. Een hoop geklets en niks gezegd. Lijkt Den Haag wel. Ze moeten zich schamen met zo’n reactie te komen.

Ik zal proberen een zo objectief mogelijke mening te vormen…De vereniging volksfeest weet een aantal zaken te verduidelijken mbt het bevrijdingsfeest, maar daar draait het allemaal niet om. Of Oud-Winterswijk los gezien moet worden van de hele kwestie, daar zullen de meningen over uiteenlopen. Maar zoals Gerard van Swaaij ook al schreef, er wordt nergens ingegaan op beschuldigingen mbt “de pesterijen”. Een bekend spreekwoord zegt; “wie zwijgt, stemt toe”. Het had de vereniging Volksfeest gesierd als men hier op ingegaan zou zijn en òf de beschuldigingen kunnen weerleggen met tegenbewijzen, òf bekennen en excuses aanbieden. Er wordt om de hete brei heen gedraaid. Het siert Hans enorm dat hij het “weerwoord” van de vereniging Volksfeest hier ook openbaar plaatst. En ik ken Hans, hier is geen woord aan gemanipuleert. En als ik eerlijk ben, wat ik al schreef, er wordt met een aantal feiten die er niet groots toe doen, om de hete brei heen gedraaid. Het is nog steeds niet te laat om de feiten te weerleggen met het bewijzen van het tegendeel en excuses aan te bieden. (over en weer voor de al dan niet verkeerd naar buiten gebrachte informatie). Maar wees volwassen en toon moed om openlijk toe te geven dat er fouten gemaakt zijn. Dat is even ongemakkelijk, maar geef elkaar daarna de hand en gooi zand er over. We zijn geen kleuterklas, maar allemaal volwassen. Ook de Winterswijkers zouden dit kunnen waarderen. Nu roepen dat er niks aan de collecte gegeven wordt en het feest te boycotten is ook niet juist. Daar heb je de corsobouwers en de inwoners mee, niet de mensen waarom het gaat. Ik wil besluiten met de woorden; Vereniging Volksfeest, bedankt voor het organiseren van het volksfeest. Een feest was het zeker! Corsobouwers klein of groot, jullie hebben prachtig werk geleverd! 
Hans, dank voor de open berichtgeving en al het werk dat je steekt in de geschiedenis van Winterswijk, geef dit niet op! 
En alle inwoners van Winterswijk die er gezamenlijk aan hebben bijgedragen dat het feest een waanzinnig positieve energie uitstraalde. 
Ieder van ons heeft zijn kwaliteiten en ook zijn nukken. Laat elkaar in zijn/haar waarde en laten we er ook volgend jaar GEZAMENLIJK weer een mooi feest van maken.

Het hele conflict is terug te voeren op de statusverschillen in dit dorp. Alle concrete voorbeelden van het huidige conflict doen er niet toe. Wwijk is een dorp als geen ander met als symbolisch voorbeeld de jaarlijkse optocht: de bobo’s in de rijtuigen in hun kostuums met sjerpen en vooroorlogse hoge hoeden hoog verheven boven de burgers, de burgers aan de kant. Die verhouding is in elke samenwerking in dit dorp terug te vinden: de bobo’s met status en zeggenschap en met hun eigen vriendenclubs, de burgers, boeren en werklui die letterlijk en figuurlijk toe mogen kijken. Die cultuur haal je hier niet zomaar weg. Als je het ene conflict hebt uitgepraat ligt het andere op de loer. Enig verschil is, dat het nu naar de oppervlakte komt door internet, terwijl het vroeger bedekt bleef.En dit fenomeen hoort ook bij Oud-Winterswijk. Hans, er ligt werk voor je om dit te onderzoeken.

Als oud inwoner van Winterswijk,was ik net zoals veel anderen,toch verbaasd over het voorstel van de Ver. Volksfeest, om een 75 jarig bevrijdingsfeest uitgerekend op een dag te houden,die voor de meeste inwoners historisch gezien totaal vreemd was. Er ontstaat in de bovenstaande uitleg van de Ver.Volksfeest hoogstens de indruk, dat bij het organiseren van dit feest, het economische, praktische aspect,en de mogelijkheid dat de grensoverschrijdende gemeenten konden meevieren,veel belangrijker was dan de eigenlijke wens van de W,wijkse bevolking. Een vermeend prachtig plan,de tent stond voor het Koningsfeest reeds bereidt, zodat men op deze manier eigenlijk twee vliegen in een klap zou slaan. Dat de Ver.Volksfeest bij het organiseren van het feest op 26 April,er schijnbaar vanuit gegaan is dat de markthandel en de inwoners van W,wijk zich wel zouden schikken,is het bewijs dat de distance tussen de mening van Volk en vereeniging gewoon erg groot is. Waarom kan een Ver.Volksfeest,niet zelf op haar Facebooksite met het volk in contact komen,en peilen hoe de algemene mening is? Is men misschien van mening dat het Volk,die ze gezien hun naam eigenlijk vertegenwoordigen moeten,zelf niet in staat is om een serieuze mening te geven? Was daarom de poll.die Oud-Winterwijk,anders dan jullie wel heeft doorgevoerd,niet mede de reden van jullie GEKWETSTE TROTS en de daaruit volgende pesterijen? Gewoon toegeven dat een overduidelijke meerheid van de W,wijkse bevolking,het een keer niet met jullie eens waren,en vooral ophouden om nog steeds jullie,tenminste medeschuld nog steeds te ontkennen. Een sjerp draagt men als waardigheidsteken, en zo zou men zich dan ook gedragen moeten.

……………..  mijn complimenten voor jouw analyse. Ik vind dat gedoe met die hoge hoeden en die sjerpen en het van vader op zoon overgaan van een functie binnen de vereniging volksfeest (bewust met kleine letters geschreven) volledig uit de tijd.De aristocratie die het gepeupel een feest biedt dat het gepeupel zelf betaalt, ik vind het van de zotte.De VVW moet moderniseren en vooral emanciperen. Daar is het de hoogste tijd voor.

 

Lees verder

Reacties op eerste persbericht Oud-Winterswijk

Wauw. Iemand is goed op z’n pik getrapt bij Vereniging Volksfeest… wat triest!

Wat sneu dat zo’n stelletje elite-ballen die dus alleen voor de schone schijn in Winterswijk voorop lopen dit zo kapot maken… bedankt vereeniging “Volks”feest Winterswijk!

Waar zijn we met z’n allen mee bezig ?? Een site waar zoveel mensen mee meeleven.

Spijtig om te horen maar bedankt voor alle openhartige en eerlijke berichten en verhalen. Jammer dat het zo ver heeft moeten komen dat een dergelijks iets prive en zakelijk pijn doet.

Vreselijk Hans en heel erg jammer maar ik begrijp je volkomen. Ik heb zoiezo nooit iets met die zogenaamde vereniging van hun gehad. Een hoop wannabe kakkers die zichzelf heel wat bijzonders vinden en zo achter de ellebogen zijn als wat! Ook alles over de ruggen van anderen. Helaas nu ook over die van jou.

Wat valt me dit tegen van vereniging volksfeest. Gewoon belachelijk

Wat vind ik dat jammer geboren en getogen in Winterswijk, woon nu in Doetinchem, daarom vond ik het zo leuk om dit te lezen, maar de reden diep droevig voor U en ik begrijp het, bedankt voor alles

Na het lezen van het hele verhaal heb ik besloten dat ze volgend jaar met de collecte van vereniging Volksfeest & Bloemencorso Winterswijk noppes € krijgen

Wat ontzettend jammer. Met verbijstering het artikel gelezen.

Wat denken ze nou bij vereniging volksfeest dat hun boven iedereen staan ofzo echt vriendjes politiek daar ik vindt dit zo jammer hans. Maar ik weet wel volgend jaar krijgt vereniging helemaal niks meer van mij aan donaties bah.

Met totale verbijstering het artikel gelezen. Wat een trieste geschiedenis. Hans het gaat je goed, bedankt voor alle artikelen en tijd die je in de site hebt gestoken.

Waarom zou jij stoppen met Oud-Winterswijk, en zwichten voor de arrogantie van de Vereeniging Volksfeest? Ik vraag me zelfs af hoe de andere leden van die club er over denken? Zijn zij het eens met hun bestuur? Weten zij wel wat er speelt? Ik zou me zelfs kunnen voorstellen dat het bestuur, al dan niet gedwongen, zou aftreden naar aanleiding van deze beschamende gebeurtenissen! Het zou hen sieren! Maar ik vrees dat ze zichzelf daar te belangrijk voor vinden, en blijven zitten in hun ivoren torentje, of, om in volksfeesttermen te zeggen, in hun optochtkoetsje.

Heel erg jammer dat dit zo moet mijn man is door een zware hersenbloeding verstandelijk beperkt maar van vroeger weet hij alles wat genoot hij altijd hiervan heel veel dank ervoor

Deze houding van Ver. Volksfeest begrijp ik niet… Ontzettend jammer dat het zo moet lopen Hans. Heb de pagina van Oud Winterswijk met veel plezier gevolgd.

Wat lullig van t volksfeest commite. Valt hier niet over te praten.je doet hier zoveel mensen een plezier mee.

Helemaal gelezen,heb er geen woorden voor

Tot ver buiten Winterswijk werden de artikelen en verhalen gelezen en gewaardeerd. Bese een mooiste “geschiedenislessen” over Winterswijk. Heel jammer dat het onmogelijk gemaakt wordt door een stelletje omhooggevallen egootjes

Beste Hans, ik heb je artikel gelezen. Vond het gedoe over het wel of niet spelen van het Wilhelmus op “bevrijdingsfestival” in 2019 al “sucks”… Heb het er toen met mijn Duitse cursisten over gehad en die zeiden allemaal “gewoon spelen”…Maar van deze “koude oorlog” achter de schermen was ik niet op de hoogte.Toevallig zat ik donderdag met mijn oudste dochter op terras bij Villagio, en wij vroegen ons af wie of wat dat enorme gat van jouw voormalige terras zou gaan opvullen, toen er zwaar geagiteerde mensen met een Grolsch polo aan, ineens allemaal biertafels en banken begonnen neer te zetten op jouw voormalige terras. In opdracht van wie???De nu ontstane situatie is erg onprettig en doet niemand goed, en al zeker niet jou en al jouw trouwe fans! 

Hans allereerst hartelijk dank voor alle mooie verhalen enz. De vereeniging volksfeest krijgt van mij al een paar jaar geen cent meer. Het volksfeest is mi al jaren alleen voor de vereeniging. Het gewone volk staat aan de zijlijn( lees stoep) en de wagenbouwers krijgen bij de prijsuitreiking niet de plek die zij verdienen. Zo jammer dat in deze tijd zij zich ver boven de inwoners( die met zijn allen het feest maken) plaatsen. Ik vier het nog steeds hoor. Gaat prima zonder de Vereeniging. Het ga je goed en chapeau voor al je inzet.

Beste Hans,Heel jammer, maar ik hoop dat je je inzet voor deze site weer los kunt gaan zien van je commerciële activiteiten.Daarom is het nu misschien een pauze en hoop ik dat je later in het jaar ons gewoon weer blij kunt maken met foto’s en verhalen.Het volksfeestcommittee zijn maar een paar mensen, laat ze lekker. Voor ons (jouw 10.000 volgers) doe jij er meer toe. Hopelijk kun je hier weer iets positiefs uithalen.Sterkte en kom aub gauw terug.

Belachelijk! Snap dat je je zo voelt en dit besluit neemt. Maar gelet op VV Volksfeest geef je ze nu teveel eer. Het is dat VV Volksfeest niet de dienst uitmaakt in Winterswijk (al lijkt dat nu wel zo), maar ik schaam mij nu bijna om een Winterswijker te zijn en regelmatig bij het VV aanwezig te zijn geweest. …

Wat???! Dit mag toch niet gebeuren!Vereniging Volksfeest kan mijn deur nu voorgoed overslaan.Ik hoop met vele anderen dat hier een oplossing voor komt.

Heftig verhaal. Erg jammer dat dit zo moet eindigen, het lijkt op grootheidswaanzin. Ik hoop dat wat je in de toekomst gaat doen, je zal bevallen. Heb als inwoner van buitenaf veel mooie dingen mogen lezen, zien en leren. Het gaat je goed.

Dit kan toch niet waar zijn, als oud Winterswijkse, graag aan het neuzen op de site..zoveel werk, altijd belangeloos en met liefde gedaan hebt, Winterwijk dit kan en mag toch niet zomaar stoppen!!!!

Sorry om te horen Hans. Waarom verbaasd mij de werkwijze van de Ver. Volksfeest niet. Het was altijd al een hypocriet zooitje met een eigen agenda. Dat was al zo toen ik nog in Winterswijk woonde. En ja, er zullen mensen zijn die zeggen dat het verhaal 2 kanten heeft. Mijn inziens klopt dat wel. Alleen 1 met de waarheid en de andere met de waarheid welke hun uitkomt.Zeer spijtig dat het ten koste gaat van jouw levenswerk en ik zal de stukjes missen

jammer, je hebt je best gedaan en ze hebben je het onmogelijk gemaakt, daar is niet tegen te vechten. Het recht zal zijn beloop krijgen. ik heb alles gelezen en sta volledig aan jouw kant, zo leren we de vereniging volksfeest nog eens ECHT kennen. Mijn deur mogen ze vanaf nu overslaan voor de collecte! Hans hartelijk dank voor al je mooie verhalen en het ga je goed!

Bizar verhaal over een gruwelijke pesterij door Ver. Volksfeest. Ik begrijp dat dat héél akelig voor je moet voelen en vind het goed dat je ermee naar buiten komt. Maar hoe kom je tot de conclusie dat Oud-Winterswijk daarmee ook uit de lucht zou moeten ? Misschien moet je gewoon even pauze inlassen voor jezelf om alles een plek te geven. De interesse en waardering voor je werk is meer dan groot genoeg. Dat Ver. Volksfeest je werk niet op waarde kan schatten en meent tot zulk laag gedrag te moeten overgaan, zou toch niet mogen betekenen, dat zij hier als ‘winnaar’ uit de bus komen? Hoe dan ook wil ik je hartelijk danken voor al je liefdewerk en wens ik je alle goeds toe om deze bizarre gang van zaken te verwerken. En ik hoop van harte dat je de moed en de energie vind om weer uit dit dal te komen.

Oh wat zonde . Dit laat maar weer eens zien hoe de elite meent boven de rest te staan. Joris Bengevoord Dit kan toch niet.

Ik herhaal maar wat ik destijds heb gezegd n.a.v. het voornemen van de Vereeniging Volksfeest om het Wilhelmus af te schaffen en de bevrijding te vieren op 26 april namelijk dat er kennelijk personen zijn die zich niet realiseren dat hun gedachtenspinsels, ter meerdere glorie van het eigen ego, kwetsend zijn voor een grote groep mensen die de oorlog hebben meegemaakt en/of mensen die het normbesef hebben dat herwonnen vrijheid een goed is dat op een juiste wijze gewaardeerd dient te worden.Nu kan ik zeggen dat kennelijk die zelfde personen nog steeds zeer kwetsbare hyper ego’s hebben en die koste wat het kost kicken op het lekker belangrijk zijn en daarbij vernietigend te werk gaan om het eigen ego te kunnen strelen.Helaas raakt dit meer dan 10.000 mensen die dat wat Oud-Winterswijk en Oud-Winterswijk 40-45 te melden heeft met interesse volgen.Kennelijk prevaleert het eigen ego, de glorie van het ik verering, boven het belang van 10.000 volgens van voornoemde FB sites.Ik vind dat Oud-Winterswijk en Oud-Winterswijk 40-45 niet kan of mag stoppen omdat dit een heel grote historische toegevoegde waarde geeft aan de geschiedenis van Winterswijk.Maar helaas narcistische ego’s verhinderen dat. Tijd dus dat die het veld ruimen.

Na het lezen van het hele verhaal ben ik echt met stomheid geslagen.Het is heel erg dat dit is gebeurd en ik snap dat het voor U een grote teleurstelling is zo behandeld te zijn en geheel ten onrechte .Ik wil U heel erg bedanken voor alles wat U voor Oud Winterwijk en 1940-1945 hebt gedaan.Zo jammer dat het stopt.Zal het zeker missen.Sterkte

Schandelijk is dit ik walg er van sorry maar wij moeten hier in verweer komen dit kunnen we niet over onze kant laten gaan.Hans hartelijk dank voor alle mooie en goed onderbouwde verhalen.

Dit zegt voor mij voor zo VEEL!! Over Winterswijk,, En waarom?? Een vereniging wie een persoon het zo moeilijk maakt zakelijk/prive Huhhh Wat?? Wat zijn we hier nou allemaal aan het doen?? Mensen vergeet niet dat de gene wie dit beheerd niet zijn WERK is maar zijn HOBBY, iemand zijn HOBBY in breed spectrum van geschiedenis tot cultuur (als wij dat nog hadden) en deze beheerder die houd dat digitaal en voor het nageslacht VAST wat wij nu ook alleen maar weten hoe belangrijk het is, kortom Vriendjes politiek!! De Gemiddelde Winterswijk Altijd Netjes Geld Geven aan de Collectant aan de Deur!! Ik zou ze helemaal geen geld meer gunnen, en ja is jammer daar lijden de goeie weer onder! Hoezo wil de vereniging dit al zo doen, Dat vind ik echt MISMAKEND. Het is toch “Een” DORP, EENHEIDSGEVOEL, TROTS, en deze twee heb ik nog NOOIT gevoeld of gemerkt in het DORP!! Dus ik vind het ook niet raar dat zoiets een belangrijk persoon of vereniging zo met mensen om gaat, En dan vooral zo’n persoon wie zijn hobby zo uit voort. En dan het woord VERENIGING zorgt toch juist dat mensen VERBIND, dit is PRECIES het tegenovergestelde!! 
Ik ben er GEBOREN, Maar ik ben er weg gegaan omdat Winterswijk voor mij heel Demotiverend is op veel fronten, en dit bewijst voor mij alleen maar nog meer!! zegt genoeg over Winterswijk. Kom op Mensen!! Kom op Winterswijkers!!

Vanuit historisch oogpunt is het wellicht ook goed eens kritisch te kijken naar de organisatie van de Vereeniging Volksfeest, die van generatie op generatie wordt doorgegeven aan een select gezelschap winterswijkers, die er vooral goed in zijn te pronken tijdens het corso en in allerlei organisatorische beslissingen er al jaren goed in zijn vooral zichzelf te bedenken.

Te triest voor woorden dat het zover moet komen. Er zitten duidelijk een hoop mensen op de verkeerde plek bij Volksfeest & Bloemencorso Winterswijk dat ze zichzelf zo in hun ego gekrenkt voelen alleen door een poll, waarbij de bevolking waarvoor ze de feesten geven, hub mening verkondigen

Tjonge jonge, Hans Tenbergen wat een verhaal!! Diep en diep triest vind ik dat hun zo tegen jou reageren!! Is toch niet normaal! Hans bedankt voor alles, ik sta achter je!!

Beste Hans, na dit bericht gelezen te hebben kan ik slechts één ding concluderen; Er is uit een onschuldige poll een gigantische rel ontstaan waarbij uiteindelijk alleen maar verliezers zijn. Echter ben ik van mening dat de volgers van Oud-Winterswijk de grootste verliezers zijn in dit geheel. Ik sta in deze kwestie geheel aan jouw zijde gezien alles op feiten gebaseerd is en ik weet dat teksten uit jouw hand ALTIJD op feiten gebaseerd zijn. Het is ook geen wonder dat Oud-Winterswijk en Oud-Winterswijk 1940-1945 zo’n succes zijn geworden. Dit alles is te danken aan jouw onvermoeibare inzet om feiten boven tafel te krijgen en vele (oud-)winterswijkers met betrouwbare informatie te voorzien en daarmee ook heel veel plezier hebben in het volgen van deze sites. Ik betreur het dan ook ten zeerste dat zo’n uit de hand gelopen kwestie een eind maakt aan dit levenswerk. Ik kan me goed voorstellen dat je de afgelopen weken en ook de komende weken nog genoeg aan je hoofd hebt en dat de energie om jouw levenswerk voort te zetten ver te zoeken is. Toch hoop ik dat je op een later tijdstip de moed en energie weer zult vinden om door te gaan. Ik denk dat ik voor vele Winterswijkers spreek als ik zeg; “ik hoop dat oud-winterswijk in zijn volle glorie terug komt. Tot die tijd; Hans, waanzinnig bedankt voor al jouw uren werk die je hebt geïnvesteerd om de historie van Winterswijk in al zijn facetten openbaar te maken. Je bent niet zomaar een mens, je bent in mijn ogen een man van woorden èn daden die zich inzet voor de medemens. En ik hoop dat je dit (uiteindelijk) ook blijft doen. Sterkte in deze roerige tijden. Ik hoop je gauw weer te zien (online of realtime) 

Beste Hans. Ik heb het hele stuk gelezen . Belachelijk dat een stel over het paard getilde heren moeite hebben met de mening van 96% van de stemmers. Jij hebt Oud Winterswijk ooit opgezet om te laten zien hoe mooi ons (geboorte) dorp is. De hoeveelheid bezoekers geeft de populariteit aan van deze site. Logisch ook dat dit dan ook hét platform is voor een enquête onder de bezoekers. Dat jij, als horeca ondernemer, persoonlijk aangepakt wordt omdat de uitslag niet in het straatje van omhooggevallen mensen past is natuurlijk belachelijk! Het zou de president en zijn manschappen sieren om zich openlijk tegenover jou excuses te brengen en daarna te zorgen voor een geheel nieuw bestuur, dat zichzelf niet belangrijker vindt dat het volksfeest, wat zeg ik, dat zichzelf niet belangrijker vindt dan 10 duizenden mensen die het eens waren met de poll op de site van Oud Winterswijk om gewoon op 4 mei te herdenken en 5 mei te vieren. Wanneer je jezelf ,en jouw mening, belangrijker vind dan de stichting zelf waar je voor zou moeten staan wordt het tijd om je conclusies te trekken en op te stappen.

Erg jammer dat de ver. Volksfeest zo moeilijk doet…..siert ze niet!Maar Hans Tenbergen dankjewel voor wat je allemaal gedaan en betekend hebt voor winterswijkers! Oud winterswijk was altijd mooi en interessant om te volgen!

Te bizar voor woorden, maar alle begrip. Wel jammer, zal het als oud-Winterswijker missen!

Dat vind ik echt schandalig, echt weer iets voor Winterswijk, is er geen andere manier voor u om verder te gaan?

Het artikel gelezen…was afgelopen vrijdag in mijn geboortedorp, om samen met mijn familie de corso te bekijken.Krijg een hele bittere bijsmaak nu bij de mensen die in het rijtuig zitten…werkelijk, in deze tijd zo omgaan met elkaar, weinig tot geen respect, gezien de omgangsvormen tegen Dhr Tenbergen.En waar gaat het eigenlijk over…zijn grotere problemen op de wereld nu
President/bestuur, plaatsvervangende schaamte hier van een oud burger van Wwijk, bah!!!!

Ik sta vierkant achter Oud-Winterswijk. Ik mis het nu al. Een stukje publiciteit van ongerepte historie van een dorp (en omgeving) wat zulke mooie (en minder mooie) transformaties heeft doorgemaakt. Ik zag het liefst dat ieder dorp en stad in Nederland zo’n mooi archief op na hield en ook zo bereikbaar zou maken, bij veel gemeentes ontbreekt het vaak aan een van de twee. In mijn ogen als student leraar godsdienst en levensbeschouwing waar ik veel geschiedenis, theologie, kunstgeschiedenis en filosofie vakken heb valt voor mij een mooie bron weg. Ik begrijp dat het niet meer leuk is als een vereniging die ook groot is geworden dit zo weet neer te halen. Het klopt dat Oud Winterswijk objectief moet zijn. Jammer dat dit juridisch geschil tot zoveel gedupeerden leidt.. sterkte aan iedereen.

I live in Australia & loved reading your posts. My husband came from Winterswijk in 1954 to Australia & unfortunately he now has dementia but I took him back there in 2019 & so I also have a connection with Winterswijk.

De hoge heren vh bestuur hebben niet gekregen wat ze wilden hebben dus dan gaan we maar lekker proberen of we iemand een hak kunnen zetten.

Tjonge jonge het lijkt de kleuterschool wel.Machtsvertoon voorbij gaand aan de naam… Zonder volk geen vereniging Volksfeest.. Laten ze dan ook het fatsoen hebben naar het volk te luisteren.En Hans erg jammer dat oud Winterswijk verdwijnt…

Als oud-Winterswijkse wonende in Australie heb ik altijd met grote aandacht gelezen wat er in de oorlog in Winterswijk is gebeurt. Dingen die niet bekend waren bij meeste van ons, ook niet bij mij. Heel jammer dat je nu op deze manier moet stoppen. Bedankt voor al het werk. Zal het missen

Ik zit verbijsterd te lezen wat er gebeurd is. Hans Tenbergen dit heb jij niet verdiend iemand die voor deze site alles maar dan ook alles gedaan heeft vanuit een goed hart, krijgt op deze wijze een mes tussen zijn ribben gezet. BELACHELIJK. diegene die dit op zijn kerfstok heeft moet zich schamen en is geen echte Winterswijker anders doe je dit niet.Voor ons als Winterswijkers die buiten Nederland wonen is dit een prachtsite waar we herrinneringen aan ophalen. Schaam jullie diep ver. Volksfeest. En Joris Bengevoort hiervoor kun jij een stokje steken. NEE DAT HAD JE AL MOETEN DOEN VOOR DAT DIT GEBEURD IS. Een schande dat dit gebeurd.. Hans sterkte vanuit Curaçao

Ontzettend jammer en wat een trieste bedoeling van de Ver. Volksfeest…

Door dit verhaal weet ik weer waarom ik het volksfeest al jaren boycot en vooral niet sponsor tijdens de collecte, iets wat meer mensen zouden moeten doen. Het lijken wel maffiapraktijken.

Wat jammer Hans! Altijd genoten van je berichten op beide pagina’s.Schandalig hoe je behandeld bent!Jij bedankt voor al je mooie artikelen door de jaren

Dus democratie is iets waar Ver. Volksfeest weinig mee te doen wilt hebben.Wat een treurige zooitje daar dan. Ik ben van mening dat een poll juist inzicht moet geven. Sterker nog zonder oud Winterswijk had ik de bevrijdingsdatum van Winterswijk niet eens geweten.Overigens vind ik Oud Winterswijk een van de beste pagina’s, altijd goed geschreven en onderzochte stukken.

Wat erg, en zo jammer!! Waarom ver.volksfeest? Dit is toch te belachelijk!! Jullie zijn niet goed wijs!!!Wij hebben nl erg genoten van de leuke mooie site. Dit is echt erg heel veel sterkte Hans, je hebt altijd alles netjes verwoord en opgezocht. Bedankt hiervoor

Wat ik niet zo goed begrijp, de burgemeester stelt voor dat Oud Winterswijk en Vereniging Volksfeest aan tafel gaan zitten en tot een oplossing komen. Dat lukt niet en de arrogantie van Vereniging Volksfeest is als vanouds. Tijd dat er eens een burgemeester is die dit doorbreekt.

Hans, jammer dat je hebt gewacht tot na het volksfeest, maar dat siert je wel. In tegenstelling tot de Vereniging Volksfeest. Wat er precies speelt weet ik niet, maar het ruikt erg naar ego trippen en jaloezie.Hopelijk eisen de Winterswijkse om opheldering.

Hans rug recht houden en dikke …….. naar die elite die denken alles maar te kunnen maken! Werkelijk om te kotsen

Weer die hans smit heeft al meer belachelijke dingen uit gehaald zolang die president is krijgen ze van mij geen rooie cent mee

Vol verbazing het hele verhaal gelezen. Nu las ik net de aanvulling van Hans over de diefstal van stroom. Dit bewijst dat deze club ik wil niet eens van vereeniging praten honds brutaal is. Schande. Toch jammer Hans van je mooie site ik heb er vol van genoten.

Kan het zijn dat mijn geboortedorp afglijdt naar een dorp dat je zou moeten mijden zolang je kunt? Gelezen het verhaal van Tenbergen, ben ik geneigd dat te denken. Dat de site en pagina’s (waarvoor niets dan lof, onvolprezen goed) nu bevriezen of verdwijnen is meer dan jammer. Het is een schande voor Winterswijk dat deze rel dit gevolg krijgt. Driekwart eeuw geleden hadden liefhebbers van dictatoriaal regime (en massamoord en machtsmisbruik) het in Winterswijk voor het zeggen. Zou dat nu weer zo zijn? There are always to sides to a story, is mij geleerd.

Na het lezen van de vele reacties van M.M. begrijp ik des te beter tegen welke muur van onbegrip en zelfingenomenheid Hans Tenbergen van Oud-Winterswijk is aan gelopen….

Lees verder

De ‘Notabelen’ en ‘Tante Rikie’

HET VOLKSFEEST EN TANTE RIKIE


Kermissen Kermissen zijn er altijd al gehouden, al voor 1531 onder Hertog Karel van Gelder.
Kermis viel altijd op de feestdag van St. Michael, dat was op 29 september. De avond ervoor heette ‘oer kermnis-avont’. Dat was tevens het jaarlijkse feest van potverteren van het Weversgilde.
De altijd hardwerkende plaatselijke bevolking had dan tijd vrij gemaakt voor haar jaarlijks sporadische vertier.
Dat was ook de tijd waarop jongemannen op ons schilderachtige marktplein rondom de St. Jacobskerk met haar prachtvolle kastanjebomen, zich op de vrijstermarkt begaven op zoek naar een jonge deerne.
Uit de propvolle herbergen klonk het geluid van vaak kleine plaatselijke strijkjes en werd er volop gedanst en gedronken.


Tijd voor bezinning
Als later op de avond in menige herberg de drank de overhand nam en de strijd gestreden moest worden om een veroverde deerne of een oud zakelijk geschil, dan kreeg de kermispret ineens een donkere keerzijde. Burgemeester Mr. T.P. Baron Mackay vond het tijd voor bezinning.
Er kwam een beschavingsoffensief, een commissie Volksfeest van notabelen, bestaande uit de grote fabrikanten, bankiers, predikanten en notarissen.


Vereeniging Volksfeest
De voornaamste drijfveer van de Winterswijkse notabelen was dat het een feest moest zijn voor het volk, met een non-pejoratieve uitstraling van gelijkheid, eenheid en harmonie.
De toenmalige Winterswijkse notabelen streefden naar beschaafd een vermaak voor de gehele Winterswijkse bevolking.
Maar dan wel een vermaak op een wijze die was vormgegeven vanuit hun eigen superioriteitsgevoelens en paternalistische denkwijze.


Notabelen versus het gewone Volk
Vanuit het streven van de toenmalige Winterswijkse notabelen dit te realiseren, ontstond de Vereeniging Volksfeest.
Opmerkelijk was dat de notabelen die zitting hadden in het bestuur, zichzelf verhieven boven het Winterswijkse gewone volk door te trachten het volk de door hun noodzakelijk geachte discipline op te leggen voor de wijze waarop de kermis gevierd diende te worden.


Klassen tegenstellingen
In de loop van de jaren van de vorige eeuw, veroverde de Vereeniging Volksfeest een leidende plaats in het culturele levenspatroon van de Winterswijkse samenleving. Echter van enige gelijkheid was geen sprake. Integendeel, de bestaande scherpe klassentegenstellingen werden pijnlijk zichtbaar tijdens het jaarlijkse volksfeest. Vaak bleef daardoor het gemor van het gewone Winterswijkse volk dan ook niet achterwege.


Sterfbed van Gelijkheid, Eenheid en Harmonie
Voor dit gemor van het gewone volk hadden de notabelen een manifeste angst. De notabelen wilden de oorzaak van dit gemor van het gewone volk niet zien. Integendeel, zij zorgden dan gezamenlijk voor een front tegen het volk. Het meest manifeste symptoom van deze doofheid blijkt wel uit het feit dat de notabelen van het bestuur van de Vereeniging Volksfeest, bij de elke minieme aangelegenheid die zich voordeed, zichzelf nadrukkelijk in het zonnetje zetten.
Op versluierde wijze wisten zij de verheerlijking van de eigen voortreffelijkheid hiermee gestalte te geven.
Dit geschiedde veelal door indirect en rechtstreeks te refereren aan zijn of haar maatschappelijke positie.
Tijdens het jaarlijkse Volksfeest was het streven van de notabelen naar gelijkheid, eenheid en harmonie dan ook ver te zoeken.


Glorie zij de notabelen
Als er weer een Volksfeest geslaagd was lieten de notabelen van het bestuur van de Vereeniging volksfeest, onverhuld en duidelijk blijken hoe superieur ze waren door te stellen dat het slagen van het volksfeest te danken was aan hun voortreffelijke kunnen.
Na de kiesrechtuitbreiding van 1917 kreeg ook het volk stemrecht en werd een indringend beeld van de verscheurdheid van de Winterswijkse bevolking duidelijk zichtbaar.
Van gelijkheid, eenheid en harmonie was hoe dan ook geen sprake.
De notabelen in het bestuur van de Vereeniging Volksfeest voelden zich vanaf de oprichting nauw verwerven met de nationale symboliek van het koningshuis en Oranje, dit in tegenstelling tot het gewone volk.
Dit was dan ook één van de oorzaken van een heterogene, sterk door klassenverschillen gekleurde samenleving.


Kentering klassen tegenstellingen
Na de tweede wereldoorlog werden de klassentegenstellingen minder doordat ook door het gewone volk, Oranje inmiddels als nationaal symbool werd geaccepteerd.
Het streven van gelijkheid, eenheid en harmonie kreeg eindelijk steeds meer betekenis. Zeker na 1985, waarbij door de notabelen van toen, het Oranje als symbool, steeds meer los gelaten werd en een duidelijk doorzettende afname van klassentegenstellingen steeds zichtbaarder werd.


Eindelijk gelijkheid, eenheid en harmonie.
Bijna honderd jaar na dato was er dan eindelijk waardering en respect voor elkander.
De Winterswijkse notabelen en het Winterswijkse volk hadden elkaar gevonden in gelijkheid, eenheid en harmonie.


Terug naar af
Helaas heb ik moeten constateren dat de ware notabelen de laatste decennia zijn verdwenen uit de organisatie van de Vereeniging Volksfeest. Mijn inziens is in de 21ste eeuw daarvoor in de plaats gekomen een nieuwe generatie van omhoog gevallen ondernemers en carrière jagers met snelle leasebakken.
Hoogst absurd vindt ik dat deze lieden in de veronderstelling verkeren dat zij over dezelfde capaciteiten beschikken die hun recente voorgangers hadden. En het toppunt Van hypocrisie is dan ook dat zij dit onverbloemd aan den volke tonen.
Zoals in het verre verleden gedaan werd, refereert ook dit bestuur aan de in hun ogen magnifieke maatschappelijke prestatie die zij denken te hebben geleverd met het hun inziens daaraan verbonden recht op een speciale behandeling. Ik kan dan ook niet anders oordelen dat het in en in bedroevend is dat dit bestuur wederom blijk geeft een volslagen gebrek te hebben aan elke vorm van historisch besef.


De egotrip
Het huidige bestuur van de Vereeniging Volksfeest is totaal uit het oog verloren waar hun voorgangers voor gestreden hebben. Geheel gekleed in jacquet, met een potsierlijk statushoofddeksel, de hoge hoed. Toornend hoog boven het Winterswijkse volk, hopend op toejuichingen vanwege in hun ogen magnifieke prestatie van weer een geslaagd volksfeest.
Kennelijk willen de bestuursleden van de Vereeniging Volksfeest hun verhevenheid boven het gewone volk hiermee tonen.


De ware helden
Dat echter is juist te danken is aan de jaarlijkse fantastische en nimmer aflatende inzet van de vele wagenbouwers, de hard werkende kasteleins, de rood aangelopen tuba-blazers, de werkelijke vrijwilligers van de Vereeniging Volksfeest, de kermisexploitanten en zeker ook de Winterswijkse burgers.


De verhevenheid
Nog zorgwekkender vind ik dat het bestuur van de Vereeniging Volksfeest de laatste jaren zichzelf niet alleen wil verheffen boven de Winterswijkse burger, maar ook boven onze edelachtbare Burgemeester. Werd in het verleden, na de ceremonie van het afhalen der vaandels door de leden van de Vereeniging Volksfeest ten huize van de President, in aansluiting daarop de burgemeester opgehaald, ter deelneming aan de feestelijkheden, heden ten dage mag de edelachtbare burgemeester zichzelf (lopend) evenals vele andere anderen zich vervoegen ten huize van de President.


Despotisme
Door op deze despotische wijze zich als het bestuur van de Vereeniging Volksfeest te presenteren, veroorzaken zij wederom voor scherpe tegenstellingen tussen zichzelf en de Winterswijkse burger.
Het uitstralen van gelijkheid, eenheid en harmonie dreigt dan ook steeds verder op de achtergrond te verdwijnen. De prachtige tweede e in haar naam mag misschien hun superioriteit nog extra benadrukken, maar dat laat onverlet dat zij evenals andere verenigingen onder gelijke noemer gezien moeten worden.


Herdenking slachtoffers WOII en Viering bevrijding.
In de statuten van de Vereeniging Volksfeest staat duidelijk vermeldt: ‘het herdenken en vieren’, echter het bestuur is al decennia lang niet instaat de bevrijding te vieren op 5 mei zoals gebleken is de afgelopen jaren.
Ik vind dat dit gegeven geheel te wijten is aan het gebrek aan historisch besef. Ook al is het eerst herdenken en dan vieren op 5 mei een uitdrukkelijke wens van de Winterswijkse burgers en heeft de Vereeniging Volksfeest dit ook als zodanig in haar statuten staan, de bestuursleden hebben daar volkomen maling aan.


Bescheidenheid siert de mens
Toch wil het bestuur van de Vereeniging Volksfeest doorgaan met het organiseren van koningsdag en het vier dagen durende volksfeest in augustus, waarbij zij zichzelf dan graag boven het volk verheffen.
Kijkende naar andere verenigingen met 100/250/500 en meer dan 1000 leden, die 52 weken per jaar door de week en weekenden prestaties leveren door al haar vrijwilligers, zou het dit bestuur sieren een hoge mate van bescheidenheid in acht te nemen.
Een feit is dat bij andere verenigingen een voorzitter zich niet in een koets laat voorrijden en toejuichen. Integendeel, hij weet zijn bescheiden rol in deze en dat maakt de vereniging met een e tot een succes.


De wijsheid van Tante Rikie
Maar het is een feit, het jaarlijkse volksfeest is een prachtig feest, waar zo’n 20.000 Winterswijkers en Oud-Winterswijkers in vier dagen graag naar toe komen is in vergelijking met de zwarte cross met in drie dagen 220.000 bezoekers weliswaar een zeer bescheiden maar heel belangrijk feest.
Als u als voorzitter, sorry president. zo graag gedragen wilt worden door uw volk, dan dient u dit te verdienen.
Dan wil uw volk u vast wel tegemoet komen en u allen net als ‘Tante Rikie’, gravin van de Hummelse hei, ronddragen tijdens het bloemencorso. ‘Tante Rikie’ zag het als klein meisje al aankomen in ’s Heerenberg tijdens het jaarlijkse dorpsfeest. Onder de notabele fundamentalisten van toen zag zij het gebrek aan gelijkheid, eenheid en harmonie.
Tante Rikie had niets te schaften met mystiek, sterallures, arrogantie, voetstukken, credits en kudo’s. Tante Rikie mos d’r uut en wilde de mensheid iets meegeven en niet afnemen, dit in harde tegenstelling tot de ‘notabelen’ van nu in ons dorp.
Daarom wordt Tante Rikie op handen gedragen en daarom weten de werkelijke ‘notabelen’, de onzichtbare organisatie achter de zwarte cross, hun wel ingenomen bescheidenheid, cachet te geven.


Tante Rikie kan het niet beter vertalen dan:“Ik heb een gruwelijke hekkel an hokjes. Doar zit bi-j mien thuus de kuukens in!
Hef Tante Rikie de kuukens in het hok, het wordt tied dat wie in Wenters de pinquins ok maor uns gaot vangen.


Slotwoord:
Indien het bestuur van de Vereeniging Volksfeest niet met haar tijd mee wil gaan maar blijft volharden in hun despotisme en dus niet wil veranderen, dan zal het bestuur op den duur steeds meer weerstand ondervinden en uiteindelijk elke vorm van medewerking zien omslaan in tegenwerking. Aan hun de keuze.


‘Bescheidenheid siert de notabele’


Hans TenbergenLees verder

De feiten voor geen deelname

FEIT 6 AANGEVULD D.D. 08-09-2022

In bewerking

Feit 1

Zo wenst Mijnheer Roland L. niet in een dorp met elkaar samen te werken.
Mijnheer Roland L. bepaald en iedereen heeft zich hier in te schikken, ook de ondernemers.
En zeker die ondernemers die van achter hun pc de boel lopen op te jutten.
Geheel gebasseerd op de Poll van Oud-Winterswijk.
Oud-Winterswijk is de schuld, de ondernemer hier achter dient gestraft te worden.

Feit 2

Gehele tekst:

Geachte heren,

Vanwege de druk op de openbare ruimte op de Markt tijdens het Volksfeest zou de Vereeniging Volksfeest graag gebruik maken van een deel van de terrasruimte van voormalig restaurant La Promenade. De heer Tenbergen heeft echter ook nog een aanvraag ingediend voor het Volksfeest dit jaar. Aangezien sprake is van een groot stuk openbare ruimte tussen de noodroute en de panden van voormalig La Promenade/De Compagnie, moet het mogelijk zijn om in onderling overleg een oplossing te vinden waarmee iedereen tevreden kan zijn.
Afgesproken is om hier een gesprek voor te plannen. Dit gesprek zal plaatsvinden aanstaande woensdag 20 juli om 13.30 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat. Zelf ben ik op vakantie maar namens de gemeente zal mijn collega…………………………… aanwezig zijn.
Met vriendelijke groet,
………………………………………..
Juridisch medewerker team VergunningenMail gemeente Winterswijk 15-07-2022, juridische afdeling dat op verzoek van de Burgemeester Bengevoord beide partijen worden verzocht in onderling overleg een oplossing te vinden waarmee iedereen tevreden kan zijn.

Bij dit overleg dat de datum 20-07-2022 plaats vindt op het gemeentekantoor zijn President Hans S. en Penningmeester Gé O.

In dit gesprek was geen enkele intentie van de beide bestuursleden voor samenwerking. Er moest hoe dan ook een toiletwagen komen met een ruimte van 12×8 meter.
Hiervoor was elders geen enkele mogelijkheid en een andere locatie totaal onbespreekbaar.
Door afwezigheid leden door vakantie’s konden ze hier niet eerder op terug komen dan na 15 augustus en hoe de toiletwagen geplaatst zou worden zou eerst op de dag van plaatsing duidelijk worden.
Daarbij heb ik aangegeven dat dit voor mij onacceptabel is aangezien ik hierdoor niet verder kan met de voorbereidingen.

Dag later 21-07-2022 15.58 uur heb ik Burgemeester Bengevoord gemaild en in een uitgebreide mail uitgelegd dat van de zijde van Vereeniging Volksfeest geen enkele intentie aanwezig was om in onderling overleg een oplossing te vinden waarmee iedereen tevreden kan zijn.

Feit 3

Het annuleren van orders Tenbergen bij Grolsch door de heer Roland L.
Het behoeft geen betoog dat deze handeling van Roland L. buiten alle proportie is.
Op de vraag waarom deze geannuleerd kunnen worden werd door Roland L. gezegd: Wij hebben besloten dat Hans het niet mag doen

Feit 4

Dit is een luchtfoto van mijn terras tijdens het volksfeest en wel ZONDER toilet wagen

Dinsdag 23 augustus werd de toiletwagen geplaatst, maar na klachten bewoners appartementen direct de volgende dag woensdag 24 augustus verplaatst naar de oude lokatie. Het was geen enkel probleem

De gehele ruimte bleef dus vrij en Tenbergen had dus gewoon deel kunnen nemen.
De ‘witte ‘parasol’ is de bierwagen, welke eigenlijk voor mij bestemd was, maar nu door Vereniging Volksfeest aan een collega werd aangeboden (die hier geheel buiten staat).

Feit 5:

Ook al vond Burgemeester Bengevoord dat ik recht had op mee te doen met het volksfeest 2022 en het bestuur van de Vereeniging Volksfeest gemaand heeft hier gehoor aan te geven, blijkt de realiteit toch anders te zijn omdat als de Vereeniging Volksfeest vind dat Hans niet mee mag doen, dan bepalen zij dat wel en geen ander, ook geen Gemeente.

Feit 6:

Ook collega’s hebben het niet makkelijk.
Dit is pure machtswellust. In één woord : Schandalig !!!!
( Voor Ronald moet gelezen worden Roland L.).

Ook is er een COLLEGA 3, die mij vanaf dag 1 op de hoogte heeft gehouden wat hij ervaren heeft van de gang van zaken. Waarvoor mijn dank.
Hij onderstreept dat de behandeling van mij in de kwestie ver onder de maat is.En Collega 4

Alle namen van collega’s en berichtjes worden ter bescherming van hun en uit angst voor represailles, uitsluitend getoond en bekend gemaakt aan een vertrouwenspersoon.

Feit 7:

Ook een bestuurslid van Vereeniging Volksfeest weet precies over wie ik het heb in pb-bericht

Feit 8:

Ook al hebben wij Tenbergen uitgesloten voor deelname, illegaal stroom aftappen moet mogelijk zijn

Feit 9

President Vereeniging Volksfeest zaterdagmorgen bericht illegale stroomafname en maatregelen gewenst.
Daar is niet op gereageerd tot nu en ook de illegale stroomafname is doorgegaan tot zondagavond na het feest.

Feit 10:

Tot het laatste moment heb ik alles in het werk gesteld dit aan tafel op te lossen. Pb-bericht donderdag 25-08-2022 aan de Burgemeester

Feit 11

het gesprek tussen jou en Vereeniging Volksfeest als afgesloten te beschouwen.

Daar kwam donderdagmiddag een mailtje van de President, 13.57

In alle drukte, door de vele voorbereidingen voor het aanstaande feest, rest mij niets anders dan voor nu middels deze mail het gesprek tussen jou en Vereeniging Volksfeest als afgesloten te beschouwen.
Natuurlijk wens ik jou en je naasten een prachtig en gezellig Volksfeest en mochten wij elkaar ontmoeten, dan drinken wij er samen een biertje op!
Met vriendelijke groet,
Hans Smit
President Vereeniging Volksfeest
Winterswijk

Wat denkt Uzelf van dat biertje?

Feit 12:

Persbericht Vereeniging Volksfeest 30 augustus 2022

‘Naar onze mening hebben de door ons georganiseerde evenementen en de zakelijke meningsverschillen hieromtrent geen enkele relatie met Oud Winterswijk en hebben we VOLDOENDE GEDAAN om deze op een NETTE MANIER GEZAMENLIJK OP TE LOSSEN’.

U en ik zullen vast benieuwd zijn wat zij voldoende en op welke nette manier gedaan hebben.

Opmerking:
Uw notabele voorgangers wilden wel duidelijk voor gelijkheid, eenheid en harmonie staan en wilde een echt gezamenlijk volksfeest.
De ‘mannetjes van nu’ lijken nu de term ‘Volk’ zijn oude pejoratieve betekenis terug te willen geven van: ‘plebs’ of het gepeupel’.
Onder de notabelen van vroeger was het niet zover gekomen.

Conclusie:

Het gehele traject van buiten sluiten van Tenbergen aan deelname Volksfeest 2022 is meer dan

geslaagd

Lees verder

De Poll op Oud-Winterswijk

Waar de Vereeniging Volksfeest zich mateloos aan heeft geïrriteerd.
De poll en de ongewenste mening van haar volk


23 januari 2020

DE POLL

Er is veel tumult wanneer wij in Winterswijk de bevrijding dienen te vieren. Er staat bij omroep Gelderland dat Winterswijk dat 26 april wilt vieren (zie bericht), maar veel Winterswijkers willen ook graag aan 5 mei houden.
Welke datum heeft uw voorkeur?
Onbehoorlijke reactie’s worden verwijderd.

Keuze:
94% kiest voor 5 mei
6% kiest voor 26 april

Het is een totaal objectieve Poll n.a.v.artikel van Domien Esselink Omroep Gelderland d.d. 23-01-2020.
De zeer vele reactie’s hierop is de Vereeniging Volksfeest met name Roland L. totaal in het verkeerde keelgat geschoten en daar kon er maar 1 voor gestraft worden.
08-02-2020 bevestigd dan ook een onderschept sms-bericht van Roland L. aan derden dit geheel:
Ik citeer:
‘Wellicht mede ingegeven door publieke opinie en mensen die van achter hun pc de boel opjutten’
Ik had van hard werkende ondernemers iets meer sympathie en samenwerking verwacht!
‘Zo wens ik niet in een dorp met elkaar samen te werken’ ………..
Groet Roland

Het bewijs dat Oud-Winterswijk aansprakelijk wordt gesteld en de ondernemer daarachter er prive/zakelijk voor gestraft moest worden

—————————————————–

Enkele van de 106 reactie’s:

Er staat op Wikipedia dat Winterswijk 31 maart bevrijdt is. De tankslag in het woold op 30 maart is op de vooravond van de bevrijding. 26 april vind ik een gekke datum

26 april heeft niks met de bevrijding te maken! Ze slaan hier de plank totaal mis. 4 mei herdenken en 5 mei vieren.

31 maart zou normaal kunnen, maar 4 mei dodenherdenking. Eerst herdenken dan vieren. Respect voor de gevallenen moet boven alles staan

Idd!! Lijkt mij ook 31 maart! Dat is de dag.

Dat kan toch niet ,heel Nederland heeft 4 Mei de stille tocht en de herdenking met kranslegging en 5 Mei word de bevrijding gevierd en zelfs met nog een extra tintje omdat het al voor de 75 ste keer dit jaar is Ie,dereen heeft 5 Mei een vrije dag .Mensen ga toch gewoon 4 Mei herdenken en kransen leggen zoals het hoort en 5 Mei feesten in de STORM zoals wij deden in het FEESTGEBOUW

Waarom weer hetzelfde gedoe als vorig jaar vraag ik me af toen ook al zo negatief in het nieuws

Kennelijk zijn er personen die zich niet realiseren dat hun gedachtenspinsels, ter meerdere glorie van het eigen ego, kwetsend zijn voor een grote groep mensen die de oorlog hebben meegemaakt en/of mensen die het normbesef hebben dat herwonnen vrijheid een goed is dat op een juiste wijze gewaardeerd dient te worden.

‘Eerst herdenken… dan de vrijheid vieren’ …Daarna viel/ valt er pas iets te vieren lijkt me wel de meest respectvolle/ nette en ook logische volgorde’

waar komt die 26 april vandaan als ik vragen mag?

Eerst herdenken, dan vieren en zeker niet op een dag die nergens op slaat. 26 april pff.

Met 26 april wordt de plank geheel mis geslagen. Onzalig idee. 5 mei is bevrijdingsdag.

Mwah, het lijkt me vrij duidelijk wat de lezers van Oud-Winterswijk het liefst willen..

de vereniging volksfeest wil dit feestje vieren op 26 april omdat ze subsidie krijgen van de provincie voor de festiviteiten, de tent kan dan ook voor Queens night gebruikt worden, ze willen dus daarom op 26 april dit organiseren. Subsidie trekken om er twee feestjes mee te kunnen vieren, maar om dit ten koste te doen van 4 en 5 mei nee vind ik niet kunnen en dan de problemen die het centrum hiervan ondervinden en het gemakzucht van de vereniging volksfeest hoe ze hierover denken.

Vanuit aalten, ook steun voor een logische datum. Zo genoemd zou 31 maart een feest mogen zijn voor jullie winterswijk en 4 mei herdenken we samen om 5 mei het dubbel zo grote feest van 75 jaar vrijheid te vieren samen met iedereen!

Volgens Gé Oonk is dinsdag 5 mei minder geschikt om het te vieren omdat de winkels dan open zijn maar…….25 april is de laatste zondag van de maand dus de winkels toch ook open??

Gewoon 5 mei. Landelijke bevrijding.

5 mei natuurlijk, bevrijding op 26 april is net zo logisch als kerst in November

Het stukje van vereniging volksfeest rammelt aan alle kanten en gaat voorbij aan de wensen van bewoners in en buiten Winterswijk. Ze willen zo goedkoop mogelijk iets organiseren. Dat er op 5 mei geen vrijwilligers zijn??? Ik heb nog geen oproep gezien. Dat de winkels op 5 mei open zijn omdat het door de week is??? Deze zijn op 26 April ook open laatste zondag van de maand. De markt moet maar even in de tent gepropt worden want ach dat moet kunnen. Alles en iedereen moet wijken voor de mening van hun en dat vind ik erg jammer 4 mei herdenken en 5 mei vieren zo hoort het. Respect voor onze oorlogshelden vind ik dat

Het gaat mij, als niet meer in Winterswijk wonende, niet meer zoveel aan wanneer Winterswijk deze nationale bevrijdingsdag denkt te vieren,maar erg vreemd is deze afwijking bij de rest van het land natuurlijk wel. Vroeger zou men zeggen dat dit alleen gebeuren kan als pinksteren en pasen op een dag viel. Waarom zou dit oude gezegde in Winterswijk ook niet tot de realiteit kunnen gaan horen? Men zou dan uit gemak meteen de kerstdagen en nieuwjaarsdag kunnen meevieren.De alleengang van Winterswijk om deze dag te verleggen op 26 April zal een vergelijkbare ophef veroorzaken als verleden jaar met het plan om niet het Wilhelmus te spelen. Je vraagt je af wat zulke plannenmakers roken in hun pijp?

Gewoon op 5 mei.Is te gek om daar nog een discussie over te voeren!!

70 + ers zijn er in hun jeugd mee opgegroeid. Er werd thuis EN op school (zo kort na de oorlog) veel meer over gesproken dan nu. En over de ophef die nu is ontstaan: Er zijn nu eenmaal mensen, die graag vernieuwend over willen komen en graag op de voorgrond treden. Geen probleem mee, laten die hun eigen dingen organiseren. Maar ik zou zeggen, met de gebruikelijke herdenking is niks mis en moet gewoon blijven zoals het is. 4 en 5 mei dus.

En ja hoor ,we hebben de krant weer gehaald JAMMER voor Winterswijk ,maar het slaat ook nergens op 94 % wil 4 en 5 Mei zoals alle 74 jaar ervoor 

En oud en nieuw dan in augustus

Misschien bedoelen ze 1 april?

08 februari 2020:

Ook veel reactie’s op hun eigen Facebookpagina Volksfeest na annuleren van 26 april

Het hoort ook op 5 Mei. Eerst herdenken dan vieren. Kan het nu dus gewoon naar 5 Mei. Dat is ook geen marktdag.

Vereniging Volksfeest heeft zelf de keuze gemaakt om Winterswijk in een verkeerd daglicht te zetten. Ze hadden eerst overleg moeten hebben met de marktkooplui en andere mensen en dan pas voor zo veel geld iets op poten moeten zetten. Nu hun eigen fout in andermans schoenen schuiven in hun persbericht is wel erg makkelijk. Daar komt nog bij dat bij de eerste berichten over de datum de bevolking van Winterswijk al duidelijk liet blijken het op 5 Mei te willen. Eerst herdenken en dan vieren. De fout ligt hier dus bij de organisatie (vereniging volksfeest) zelf.

Bij de naam vereniging Volksfeest zou meteen het gevoel moeten ontstaan,dat deze handeld in de naam van het Volk. Geheel anders is dit bij uw vereniging waar schijnbaar op arrogante manier voorbij wordt gegaan aan de werkelijke wens van het Volk. Een Volk dat het liefste wilde vasthouden aan bestaande traditie’s,en de datums die onze voorouders hier reeds voor bepaald hebben, namelijk 4 Mei herdenken,en 5 Mei het bevrijdingsfeest. De door uw gekozen 26e April gaat totaal aan het historische besef voorbij,en gaat bovendien ook nog voorbij aan de werkelijke wens van het Winterswijkse Volk,die u gezien uw naam eigenlijk vertegenwoordigen zou. Nogmaals een arrogante alleengang die net zo verkeerd was als uw historische besef,waarvan u nu het liefst alles in de schoenen wil schuiven van de Winterswijkse markthandel. Dat u als vereniging getoond hebt,dat u niet in staat bent,om een bevrijdingsfeest te organiseren zo andere gemeenten dit ook kunnen,is hiermee eigenlijk meer dan bewezen. Houdt eindelijk op, om u door het organseren van historisch afwijkende feestjes zelf op de borst te kloppen, en concentreerd u op die wensen die het Volk werkelijk wil. Als oud Winterswijker zou ik mij erg diep schamen als we gewoon de 4e en 5 Mei niet in eren kunnen houden,en deze schaamte zou voor uw als Volksfeest vereniging zeker niet anders mogen zijn.

Ronduit belachelijk.

Gewoon 5 mei zoals het hoort en niet met een smoesje van dan zijn de oosterburen vrij want daar komt het weer op neer centjes binnenharken . Ik begrijp de marktkooplui wel 

Hoop dat vereniging Volksfeest samen met de gemeente hun stinkende best gaan doen om de voor 26 april geplande festiviteiten alsnog voor 5 mei door te laten gaan. ‘Desnoods’ zonder onze vrolijke oosterburen. Gelet op de vele reacties van de Winterswijkers lijkt mij dat de betreffende organiserende partijen hier niet onderuit kunnen komen.

Gewoon lekker traditioneel blijven en op 5 mei de bevrijding vieren 

Ik denk niet dat er veel mensen echt wakker liggen dat het niet doorgaat op 26 april. Het is nog steeds een NATIONALE traditie, voel me niet verplicht het vanwege de Duitsers op een dag te vieren omdat dat voor hun beter uitkomt

Waarom op 26 april ?Winterswijk is niet bevrijd op 26 april Nederland is niet bevrijd op 26 april .

ik snap de datum ook niet inderdaad. 31 Maart zou logisch zijn, toen is Wwijk bevrijd. Of gewoon 5 Mei. Maar daar willen ze niet aan. Zoals Koos Prins al aangeeft is het niet door laten gaan van de markt geen optie. Is voor de marktkooplui te duur. Een dag geen werk is een dag geen inkomsten. Kan het alleen maar met Koos Prins eens zijn

Gewoon op 5 mei organiseren. Zoals het ook hoort

De vrijheid vier je op 5 mei. Zeer terecht.

Maar goed ook! 4 mei herdenken 5 mei vieren!Lees verder

Persbericht Oud-Winterswijk

OUD-WINTERSWIJK KOMT TERUG

Kritische reactie op persbericht van het bestuur van de Vereeniging Volksfeest.

Aangezien het bestuur van de Vereeniging Volksfeest de deur naar mij toe heeft dichtgegooid en de zaak eenzijdig als afgedaan beschouwt, rest mij maar één mogelijkheid en dat is reageren op mijn eigen social media kanaal. Voor een gesprek zijn twee partijen nodig, laat dat duidelijk zijn. U krijgt een zeer duidelijke uitleg, dus het is van groot belang dat u dit eerst goed leest, voordat u reageert.

Reactie op het persbericht van het bestuur van de Vereeniging Volksfeest:

Zij schrijven hierin: 

‘Om dat via de media te moeten afwikkelen en dit te koppelen aan “het onmogelijk maken van het verder gaan met website Oud Winterswijk” vinden wij dan ook hoogst ongepast en we gaan hier daarom verder ook niet op in’. 

Antwoord Oud-Winterswijk:

Wie heeft de deur op slot gegooid?
Mail van de President Hans S., d.d.25-08-2022: ‘In alle drukte, door de vele voorbereidingen voor het aanstaande feest, rest mij niets anders dan voor nu middels deze mail het gesprek tussen jou en Vereeniging Volksfeest als afgesloten te beschouwen’.
Ook ‘via de media vinden wij hoogst ongepast’.
Mijn artikel staat boordevol wat totaal ongepast is.

Zij vervolgen met: 

‘Naar onze mening hebben de door ons georganiseerde evenementen en de zakelijke meningsverschillen hieromtrent geen enkele relatie met Oud Winterswijk en hebben we voldoende gedaan om deze op een nette manier gezamenlijk op te lossen’. 

Antwoord en vraag van Oud-Winterswijk:
‘en hebben we voldoende gedaan om deze op een nette manier gezamenlijk op te lossen’.
Graag verneem ik en waarschijnlijk de lezer ook, wat u voldoende gedaan en op welke nette manier?

Slot persbericht:
De Vereeniging Volksfeest betreurt alle (media) commotie

Advies Oud-Winterswijk:
Doe daar wat aan:  info@tenbergen.nl 

Inleidend dient vermeld te worden dat het conflict tussen mij en het bestuur van de Vereeniging Volksfeest is ontstaan doordat zij in 2020 de bevrijding wilde vieren op de nietszeggende datum 26 april. Het enkele argument dat het bestuur daarvoor had was dat het handig en makkelijk was. Ze bezitten geen enkel historisch besef.

Kon gelijk de volgende dag Koningsdag gevierd worden in dezelfde tent.

Dat de marktvereniging hiervoor ruimte vrij moest maken op de zaterdagmarkt, i.v.m. een te plaatsen grote tent op het marktplein, was in de ogen van het bestuur van ondergeschikt belang. Bovendien stelde het bestuur aan de marktvereniging voorwaarden waaraan zij niet wilden en konden voldoen.

De marktvereniging heeft uitdrukkelijk gevraagd waarom het bevrijdingsfeest op 26 april en niet op 5 mei gevierd zou moeten worden. Dit omdat er altijd eerst de oorlogsdoden herdacht werden (4 mei) en daarna de bevrijding gevierd (5 mei).

Het door het bestuur van de Vereeniging volksfeest ingenomen standpunt werd een grote rel, breed uitgemeten in de regionale pers. Om de mening van de Winterswijkers duidelijk te krijgen t.a.v de datum waarop de bevrijding gevierd zou moeten worden, heeft Oud-Winterswijk hierdoor met, een met de grootste zorg samengestelde poll, de mening van de Winterswijkers gevraagd. Dit zonder hierbij zelf een stelling in te nemen. Er werd massaal de keuze gemaakt voor 5 mei. (94%)

De reacties waren inhoudelijk over het algemeen van:

– eerst herdenken en dan vieren

– een duidelijk verwijt naar het bestuur van de Vereeniging Volksfeest dat zij geen blijk gaven van het hebben van een passend historisch besef.

Dat de uitslag van de poll het bestuur van de Vereeniging volksfeest buiten spel zette schoot kennelijk in het verkeerde keelgat van onder andere de heer Roland L., contactpersoon Horeca van de Vereeniging Volksfeest. Hij berichtte in een sms-bericht van 08-02-2020, onder andere, aan de toenmalige markt voorzitter te betreuren dat de marktvereniging zich zo bekrompen opstelde. 

Verder stelde hij dat er sprake was van oogkleppen- en eenzijdige politiek. Ten slotte oordeelde hij dat dit het gevolg was en ingegeven de door publieke opinie en mensen die vanachter hun pc de boel opjutten. Dit was een duidelijke verwijzing en beschuldiging aan het adres van Oud-Winterswijk en aan de persoon en ondernemer Hans Tenbergen. De heer Roland L. kwam dus niet verder dan het geven van een waardeoordeel. Overigens was dit de dag dat het bestuur van de Vereeniging Volksfeest de voorgenomen datum van 26 april liet vallen.

Uit het vorenstaande blijkt duidelijk dat de ondernemer Hans Tenbergen aansprakelijk wordt gesteld voor het houden van de poll Oud-Winterswijk en de daarbij behorende uitslag die zeer negatief uitpakte voor het bestuur van de Vereeniging Volksfeest.

Persbericht Vereeniging Volksfeest:
‘Wij zien geen enkel verband tussen onze Vereeniging en het stoppen van de website Oudwinterswijk’

Dit maakt duidelijk dat, in de optiek van het bestuur van de Vereeniging Volksfeest, Oud Winterswijk wel degelijk een rol is in deze kwestie. Daarbij wordt op geen enkele wijze een onderscheid gemaakt tussen Oud-Winterswijk en de horeca ondernemer Hans Tenbergen. Integendeel en wordt gezegd dat Hans Tenbergen nog wel teruggepakt zou worden Ik was dus gewaarschuwd. En zoals bij het Volksfeest van 2022 blijkt, was dat niet voor niets.

Bij de tijdige aanvraag voor deelname met een terras tijdens het volksfeest van 2022, werd mij kortweg gemeld dat dit niet mogelijk was. Dit omdat het bestuur van de Vereeniging Volksfeest het betreffende terras gedeelte claimt voor een toiletwagen. Ik weigerde uiteraard om hiermee akkoord te gaan. Uiteindelijk maande Burgemeester Bengevoord beide partijen, om tafel te gaan en GEZAMENLIJK te kijken naar een oplossing.

In dat gesprek op 20-07-2022, gevoerd met de president H.S van het dagelijks bestuur van de Vereeniging Volksfeest en de penningmeester Gé O. die overigens nauw samenwerkt met de eerder genoemde Roland L., bleek dat er totaal geen intentie aanwezig was voor wat voor vorm van samenwerking dan ook.  Integendeel, ik werd geheel in het ongewisse gehouden m.b.t. de mogelijkheden om een terras te openen tijdens het Volksfeest

Stelling van het bestuur van de Vereeniging volksfeest was nu eenmaal dat daar een grote toiletwagen van 12 bij 8 meter kwam waarvoor elders geen plaats was. Hoe die op mijn terras geplaatst zou worden en wanneer werd niet duidelijk gemaakt.

In dat gesprek haalde Tenbergen tevens de foto aan.

Tenbergen wil nog steeds de foto boven water hebben, waarin hij valselijk beschuldigd is door dagelijks bestuurslid Gé O. en commissielid Roland L.

Tenbergen reageerde op de foto met: ‘Dit is niet mijn locatie, maar van een collega-ondernemer.

De foto verdween daarbij snel van tafel, zonder enige excuses hiervoor.

Deze foto wordt zoals in voorgaande berichten ook niet ontkend door Gé O. en de President Hans S. 

Ik heb direct de volgende dag, 21-07-2022, Burgemeester Bengevoord gemaild, en daarin mijn zorgen uitgesproken. Ik citeer: ‘Mij bekruipt hierbij ook het gevoel of de Ver.Volksfeest wel de intentie heeft het zeer en oud zeer niet mee te laten wegen’.

I.v.m. de voorbereidingen op 09-08-2022, zijnde 2 weken voor het Volksfeest en bewust in het ongewisse gehouden, werd ik genoodzaakt om af te zien van deelname met een terras aan het Volksfeest. Mede daar ik niets meer vernomen had van eventuele mogelijkheden om de toiletwagen elders te plaatsen. Direct hierna op 10-08-2022, werd een collega ondernemer, die hier geheel buiten staat, door de heer Roland L. benaderd deze plek in te nemen met dien verstande dat het geheel compleet door de Vereeniging Volksfeest zou worden ingericht.

Met stomme verbazing vernam ik daarna van een accountmanager van de Grolsch, dat de orders die ik geplaatst had bij de Grolsch zelfs door Roland L. kennelijk in opdracht van het bestuur van de Vereeniging Volksfeest, geannuleerd waren. Tevens is daarbij door de heer Roland L. verkondigd dat het bestuur van de Vereeniging Volksfeest had besloten dat de heer Tenbergen niet mee mag doen. Het moet toch aan een ieder duidelijk zijn dat de heer Roland L. op geen enkele wijze bevoegd was om een door mij geplaatste bestelling, af te zeggen. Gelukkig had de accountmanager van de Grolsch het fatsoen mij hierover in te lichten. 

Eigenlijk is het diep triest dat het bestuur van de Vereeniging Volksfeest denk dat zij de macht heeft om ondernemers te verbieden te participeren in het Volksfeest

Waar ging het eigenlijk om? O ja, de toiletwagen die volgens het bestuur van de Vereeniging volksfeest op het terras van La Promenade moest worden geplaatst omdat er nergens anders plaats was.

Dinsdag 23-08 wordt de toiletwagen geplaatst op de locatie van het terras behorende bij La Promenade. Een bovenbuurvrouw in één van de appartementen meldt hierbij: ‘Moet dit nu voor onze deur, deze toiletwagen?’ Antwoord:  ‘Nee hoor mevrouw, wij zullen hem direct ergens anders plaatsen’.

Woensdag 24-08 werd de toiletwagen al verplaatst Met als resultaat dat het gehele plein LEEG is en alle mogelijkheden voor deelname van Tenbergen  dus gewoon aanwezig waren.

Dit staat in schril contract met de reactie op het uitdrukkelijk verzoek op 20-07 van Tenbergen aan het bestuur van de Vereeniging Volksfeest om de toiletwagen elders te plaatsen. Dat werd afgedaan met de mededeling dat er hoe dan ook geen enkele mogelijkheid om de toiletwagen elders te plaatsen. Gezien het vorenstaande vind ik het juist om te stellen dat deze handelswijze van het bestuur van de Vereeniging Volksfeest meer dan onacceptabel is en dat dit gewoon kan worden gekenmerkt als pure pesterij.

Helaas kon Hans Tenbergen als Horeca ondernemer niet meer deelnemen aan het Volksfeest 2022. Het bestuur van de Vereeniging Volksfeest heeft dus zijn gram gehaald en inderdaad datgene gedaan wat zij in het sms-bericht van 08-02-2020 berichten: Met succes is er niet samengewerkt met de ondernemer die vanachter zijn pc de poll heeft geplaatst. 

Helaas wordt over het hoofd gezien dat de poll niet is geplaatst door de ondernemer, maar door Oud-Winterswijk. Maar de ondernemer wordt hiervoor afgerekend. 

Maar goed, we weten excuses staan niet in de vocabulaire van het bestuur van de Vereeniging Volksfeest en  m.b.t. de financiële vergoeding, waar het bestuur van de Vereeniging Volksfeest zegt dat: ‘op basis van de Statuten van de Vereeniging is dit niet mogelijk. Dit is reeds medegedeeld aan de heer H. Tenbergen. Gelden, hoofdzakelijk collectegelden, zijn te allen tijde enkel bestemd voor bloemencorso en kinderspelen’.

Dan dienen die statuten spoedig gewijzigd te worden, want ook de Marktvereniging krijgt jaarlijks een financiële vergoeding vanaf dag 1, dat het volksfeest in het centrum plaatsvindt.

Dat moet u ook weten:

De Vereeniging Volksfeest heeft door haar enorme succes van het volksfeest, waarvoor mijn complimenten,  in het centrum diverse inkomstenbronnen, waaronder de grote afdracht van horeca-ondernemers van de munten, de opbrengsten van de sta-gelden van de kermisexploitanten. Ook heeft  de Vereeniging Volksfeest in voorgaande jaren diverse onroerende goederen gekocht. Wellicht kan de vraag rijzen of collectegelden nog wel van deze tijd hoeven te zijn. Wellicht zou transparantie naar haar bewoners wenselijk zijn.

Het is verbazend dat het bestuur van de Vereeniging Volksfeest in haar persbericht, zoals velen die dit bericht gelezen en geconstateerd zullen hebben, op bijna geen enkel punt ingaat op het eerste bericht van ondergetekende. Het is een algemeen, nietszeggend persbericht onder de naam Vereeniging Volksfeest. Niemand wil zijn naam eronder zetten en alles onder de noemer (alle leden?) Vereeniging Volksfeest. Dus ik mag de conclusie trekken dat dit persbericht vooraf door alle leden is goedgekeurd, ondertekend en allen hiervoor de  verantwoordelijkheid willen dragen ? 

Als ik lid van deze Vereeniging zou zijn en mij niet zou kunnen verenigen met dit uitermate smerig gespeeld en vooropgezet plan, van in mijn ogen slechts enkele (met initialen genoemde) personen, dan zou ik per direct bedanken voor mijn lidmaatschap en een rectificatie eisen. 

In mijn tweede bericht heb ik bewust de initialen vermeld van de twee bestuursleden en het commissielid  die in deze affaire een grote rol spelen. Dit ter bescherming van u, die leden, die hier in mijn ogen geheel buiten staan. Ik heb wel aan u gedacht.


Tot slot: ‘De Bobo’s’: 

Ik schrok van de vele reacties die u vast niet ontgaan zijn, veel opmerkingen met ‘arrogant’, ‘bobo’s, ‘denken dat zij boven het volk staan’, ‘hypocriet’, ‘elite’.
Misschien eens een overdenking waard. U noemt zich in uw naam wel ‘VOLKS vereniging. Misschien moet u meer tussen het volk gaan staan en minder de indruk leggen op erboven.

Ook veel reacties in pb met de strekking: 
Hans, ik heb bewust geen reactie geplaatst om uit het vizier te blijven van de VVW
Heel zorgwekkend.

En er zijn op MEER plaatsen voor en tijdens het Volksfeest, en waarschijnlijk ook daarna,  diverse fricties en wrijvingen met diverse organisaties door het dictatoriale gedrag van sommige  bestuursleden. 

Het bestuur schermt met het feit dat onze Vereeniging al bestaat sinds 1888. Maar ik mag toch veronderstellen dat u allen niet vanaf die datum lid bent. Heeft Burgemeester Mr. T.P. Baron Mackay de kermissen in 1875 al eens verboden door excessen, vanaf 1888 hebben uw voorgangers zorgvuldig haar naam weer weten op te bouwen. U bent slechts een nieuwe generatie en ik verzoek u met klem zeer zorgvuldig om te gaan met de door uw voorgangers opgebouwde naam en alles in staat zult stellen deze naam in ere te behouden en geen verdere imagoschade aan te richten.. 

Laat ik besluiten met het feit dat de President in zijn laatste mail d.d. 25-08-2022 aan ondergetekende aangaf dat het bestuur van de Vereeniging Volksfeest het gesprek met Tenbergen als afgesloten  beschouwt. 

Dit is niet anders dan een eenzijdig ingenomen standpunt wat niet door mij wordt gedeeld, integendeel  Daarom blijft voor mij slechts de gedwongen mogelijkheid over via social media mijn ongenoegen hierover uit te spreken, wat geenszins voor beide partijen, zoals velen zeggen een schoonheidsprijs verdiend en waarbij alleen verliezers zijn. ‘Ga samen om tafel’ roepen velen terecht. Een prachtig initiatief vanuit de bevolking. Daar wil ik zeker gehoor aangeven. Ik reik u mijn hand en laten wij dit als volwassenen in gelijkheid bespreken en tot een oplossing komen. Ik nodig u uit, graag verneem ik. 

Ze hebben mij zo onvoorstelbaar gekrenkt , ik ben evengoed Winterswijker en ik kan mij niet voorstellen dat een ieder van de Vereeniging Volksfeest een goed geweten kan hebben over alle bovenstaande.

Moet in de geschiedenis nu ook nog vastgelegd worden naast de turbulente jaren 1872-1875, de woelige jaren 2019 – 2022, waaraan uw naam verbonden is?

In een gesprek d.d.22-08-2022 met de President Hans S.bij Hotel Frerikshof vroeg hij mij:
‘Waarom ben je zo bezig met de historie en niet met de toekomst’?
Daarop antwoordde ik hem met een citaat van Helmut Kohl:
Als je het verleden niet kent, kun je het heden niet begrijpen en de toekomst niet vormgeven.


Alles hierboven is geen woord van gelogen en ik garandeer u dat er geen speld tussen te krijgen is.


Tot slot voor de Oud-Winterswijkers

Omdat ik erg geschrokken ben van alle reacties op het stoppen van Oud-Winterswijk, met al haar historisch materiaal, foto’s, verhalen, anekdotes en ja, ook met altijd met de meeste zorg samengestelde, objectieve polls, want Oud-Winterswijk is van iedereen en voor iedereen, waar ieder zijn EIGEN mening mag en kan blijven geven, heb ik ingezien dat dit conflict niet mag leiden tot teleurstelling bij al de trouwe bezoekers.

Ik heb daarom besloten de draad van het verhaal weer op te pakken en door te gaan met de website Oud Winterswijk, facebookpagina Oud-Winterswijk en facebookpagina Oud-Winterswijk 1940-1945. Altijd eerlijk, oprecht en kritisch.
De Vereeniging Volksfeest heeft in haar poging Oud-Winterswijk – Hans Tenbergen murw te slaan, maar wij staan op en komen even hard weer terug.

Oud-Winterswijk blijft van de (oud)Winterswijkers. Ik realiseer mij, dat u hier niet verliezer van mag worden.

Vanmorgen, een stukje uit de vele mails:
– wat voor mij persoonlijk veel belangrijker is, is dat uw site mij enorm heeft geholpen bij de psychische verwerking van het hebben van zo’n ingewikkelde vader. O.a. door Oud-Winterswijk heb ik eindelijk antwoord gekregen op de vraag waarom……………………
Ik heb hier veel van geleerd en daar ben ik u heel dankbaar voor. –

Voor al die mensen ga ik door, u verdiend het.
De Website Oud-Winterswijk heeft 34.000 bezoekers per jaar, facebook-Oud Winterswijk ( 9.931 volgers – met polls) en facebookpagina Oud-Winterswijk 1940-1945 (2.258 leden)
Ik bied u mijn  excuses aan (daar kunnen anderen nog wat van leren) voor het offline halen, maar hij zal binnen twee dagen weer volledig toegankelijk zijn.

Terzijde kan ik zeggen dat ook burgemeester Bengevoord  mij heeft verzocht het stoppen te heroverwegen.


Hans Tenbergen

—————————————————————————————-

Ik liep eens op een mooie zonnige herfstdag tijdens een van mijn vele onderzoeken over het kerkhof en in een overdenking: ‘Ja, hier zijn ze allemaal weer gewoon gelijk, De geallieerde soldaat, de Duitse soldaat, de NSB-er, de Verzetsheld, de burger en de notabele Ruziënd door het leven en nu rusten ze allemaal uit, naast elkaar. Nu kan het wel.

Lees verder

Persbericht Vereeniging Volksfeest

PERSBERICHT VEREENIGING VOLKSFEEST
Datum: 30 augustus 2022
Naar aanleiding berichtgeving op website OudWinterswijk.nl.
Wij betreuren het stoppen van de website van OudWinterswijk, waar velen (ook leden en oud-leden van Vereeniging Volksfeest) veel plezier aan beleven.
Met name ook de diverse items over het bloemencorso inclusief prachtige foto’s.
Op 17 augustus jl. publiceerde OudWinterswijk op haar website dat de Vereeniging Volksfeest het werk van OudWinterswijk niet kan waarderen en zij de heer H. Tenbergen hiervoor persoonlijkaansprakelijk stelde.
Wij zien geen enkel verband tussen onze Vereeniging en het stoppen van de website OudWinterswijk.
Wel heeft de Vereeniging al tientallen jaren met de horeca ondernemer H.Tenbergen een zakelijke relatie als organisator van Volksfeest, Koningsdag en Kinderspelen.
Door de heer H. Tenbergen wordt deze samenwerking nu gekoppeld aan OudWinterswijk, wat voor ons onbegrijpelijk is.
Enige reactie op de “feiten” van de heer H. Tenbergen in relatie tot Vereeniging Volksfeest is wel op zijn plaats:
1. Het in 2019 georganiseerde bevrijdingsconcert op locatie ‘t Hilgelo was een initiatief van de Stichting Bevrijdingsconcert Winterswijk, welke is opgericht doorMuziekvereniging Excelsior en waarin Vereeniging Volksfeest NIET participeert. Wel hebben wij op verzoek van Excelsior vrijwilligers aangeboden voor hand- en spandiensten in de voorbereiding en voor het concert zelf. Een koppeling met de kwestie Wilhelmus staat daarmee volledig buiten de Vereeniging Volksfeest.
2. Op 18 april 2019 heeft de Vereeniging Volksfeest, via de gemeente Winterswijk, van de regio Achterhoek + Liemers een “Plan en procedure document” ontvangen voorhet organiseren van 75 jaar Vrijheid Gelderland Achterhoek – Gemeenten Grensstreek.
Met 2 centrale thema’s:
a. Samen, met de Euregio gemeenten, vieren wij de vrijheid en vrede.
b. Grensoverschrijdend programma.
3. De beoogde start van het regio programma was 29 maart 2020 in Dinxperlo endaarna doorlopend tot 1 juni 2020.
4. Voor de gemeente Winterswijk is 31 maart een belangrijke datum, de bevrijding. Enlandelijk natuurlijk 5 mei.
5. Beide data vielen in 2020 op een doordeweekse werkdag en wel de dinsdag.
6. In ons persbericht van 22 januari 2020 hebben wij een uitgebreidgrensoverschrijdend programma gepresenteerd voor zondag 26 april 2020, mede omdat:
a. Op zondag zijn ook onze Duitse regiogemeenten vrij (geen werkdag).
b. Op maandag 27 april wordt Koningsdag in Winterswijk uitgebreid gevierd.
c. De benodigde bijdrage/subsidie en eigen geldelijke en fysieke inbreng hebbenons tot een koppeling Vrijheid-Koningsdag doen besluiten.
7. Dit alles heeft in goed overleg met de gemeente Winterswijk en de subsidieverstrekker regio Achterhoek+Liemers plaatsgevonden.
8. Met de Marktvereniging Winterswijk is gepoogd om al op zaterdag de invulling vande markt met een tent af te wikkelen. Helaas is dit niet mogelijk gebleken en is dit ook later in een goed gesprek met de Marktvereniging verder afgehandeld.
9. OudWinterswijk heeft op basis van het persbericht een poll geplaatst op haar website. In eerdere berichtgevingen van de heer H. Tenbergen aan Volksfeest is naast de uitslag van de poll ook aangegeven hoeveel unieke deelnemers aan de poller deelgenomen hebben.
De representativiteit en conclusies van de poll moeten ook in dat daglicht gesteld worden.
10. De Vereeniging Volksfeest heeft zich vervolgens coöperatief opgesteld enaangegeven dat indien andere personen/organisaties het liever op 5 mei willen organiseren, zij dit ook mochten overnemen van de Vereeniging Volksfeest.
11. Zoals in het stuk van OudWinterswijk is vermeld is dit ook door een particulier opgepakt, ingebracht bij de gemeenteraad van Winterswijk.
12. Korte tijd later werd de Vereeniging Volksfeest door deze particulier benaderd, omdat het organiseren toch een maatje te groot bleek en het financiële risico voorde particulier niet te dragen was.
13. Zoals hiervoor reeds aangeduid was een andere datum met onze vrijwilligers en met de financiële risico’s het best invulbaar/beheersbaar op 26 april 2020.In de berichtgeving op de site van OudWinterswijk worden naast de items over het bevrijdingsconcert tevens “feiten” met betrekking tot de zakelijke relatie tussen horeca ondernemer H. Tenbergen en organisator van het Volksfeest, de Vereeniging Volksfeestgenoemd.Zoals in elke zakelijke relatie ontstaan er weleens strubbelingen en meningsverschillen over en weer.
Om die via de media te moeten afwikkelen en deze te koppelen aan “het onmogelijk maken van het verder gaan met website OudWinterswijk” vinden wij dan ook hoogst ongepast en we gaan hier daarom verder ook niet op in. Naar onze mening hebbende door ons georganiseerde evenementen en de zakelijke meningsverschillen hieromtrent geen enkele relatie met OudWinterswijk en hebben we voldoende gedaan om deze op eennette manier gezamenlijk op te lossen.Belangrijk hierbij te melden is dat er een tweetal fysieke gesprekken en enkele telefonische contacten zijn geweest met de heer H. Tenbergen.
Een fysieke bespreking met een ambtenaar van de gemeente Winterswijk, de penningmeester en voorzitter Vereeniging Volksfeest en een fysiek gesprek met voorzitter en secretaris Vereeniging Volksfeest.
Het laatste gesprek bij aanwezigheid van 2 personen en niet onder 4 ogen, edoch bij aanvang van het gesprek wel om toestemming gevraagd en hierop ook akkoord gekregen.Vermeldenswaardig is daarbij dat reeds in het 1e fysieke gesprek bij en in aanwezigheid van een ambtenaar van de gemeente door de voorzitter van Vereeniging Volksfeest, op verzoek van de heer H. Tenbergen, middels een gezamenlijke handdruk de eerderemeningsverschillen zijn beslecht.
Het verzoek van de heer H. Tenbergen om een financiële genoegdoening van € 3.000,– is op basis van de Statuten van de Vereeniging niet mogelijk en reeds medegedeeld aan de heerH. Tenbergen. Gelden, hoofdzakelijk collectegelden, zijn te allen tijde enkel bestemd voorbloemencorso en kinderspelen.
In het fysieke gesprek heeft de heer H. Tenbergen aangegeven het geld in te willen zetten voor een natuursteen plaquette en niet voor de website OudWinterswijk.
De Vereeniging Volksfeest betreurt alle (media) commotie aangaande haar zakelijke relatie met de heer H. Tenbergen. Wij hopen dat, na een succesvol verlopen Volksfeest 2022, in2023 een zakelijke gezamenlijke correcte wijze van samenwerken met de heer H. Tenbergen ,als eigenaar van zijn horecalocatie, mogelijk is.
Meer informatie?Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@volksfeest.nl

Lees verder

Persbericht Oudwinterswijk

Het ongelofelijke verhaal over Vereeniging Volksfeest

Mocht de Vereeniging Volksfeest verzoeken de namen te noemen van de betreffende leden ter bescherming van andere leden v.d. Vereeniging Volksfeest die hier geheel buiten staan, dan ben ik hiertoe direct bereid.

Historisch besef, of het gebrek eraan.

In 2019 wist Winterswijk de landelijke media te halen met een bericht dat een ieder deed verbazen. De oorzaak dat de landelijke media werden gehaald was omdat de Organisatie Excelsior en de Vereeniging Volksfeest bedacht hadden dat er geen Wilhelmus gespeeld zou moeten worden op het bevrijdingsfestival.

Landelijke media:

Begrijpelijkerwijs vloog de landelijke media hier bovenop waaronder : 
– de Gelderlander, 
– Tubantia, 
– het AD, 
– de Volkskrant, 
– Geenstijl, 
– Powned 
en zelfs een tweet van Pieter Omtzigt , gericht aan Burgemeester Bengevoord. 

Rel in de media

Het werd een complete rel in de media, waarbij Winterswijk weer werd genoemd als NSB-dorp. ‘Alle landelijke media storten zich erop, zegt Danny Oonk, voorzitter van de Stichting Bevrijdingsconcert Winterswijk. Mijn telefoon ontplofte. Ik wist niet wat mij overkwam. Het was heftig’ De organisatie van het bevrijdingsfestival boog al snel en besloot alsnog het Wilhelmus toe te voegen. 

Oud-Winterswijk

Oud-Winterswijk werd hierbij door de Volkskrant gehoord m.b.t. de suggestie dat Winterswijk een ’NSB-dorp’ zou zijn. In een uitgebreid artikel in de Volkskrant heb ik dat nogmaals kunnen weerleggen. 

Traditie vanuit het historisch besef

Achteraf had de Stichting Bevrijdingsconcert Winterswijk zich veel gedoe kunnen besparen door even te bellen met traditie deskundige Ineke Strouken. Het spelen van het Wilhelmus op Bevrijdingsdag is een traditie, laat zij desgevraagd weten. En een traditie is een vorm van cultuur die van generatie op generatie wordt doorgegeven, maar ook diep in je zit. Op het moment dat je daar een verandering in aanbrengt zorg je voor commotie, aldus de Gelderlander van 30 april 2019.

Tenbergen:
Gelukkig liep alles met een ‘sisser’ af. Het bevrijdingsfestival werd, ondanks het koude weer, die avond een succes. 

Gebrek aan historisch besef

De rust keerde terug in Winterswijk. Dit was echter maar van korte duur want op 23 januari 2020 komt omroep Gelderland met het bericht dat de Vereeniging Volksfeest het bevrijdingsfeest wil vieren op 26 april 2020 en wel  gecombineerd met Koningsdag op 27 april. Het gegeven van één tent, twee feesten, en dat alles ten koste van de warenmarkt, zorgt ervoor dat er personen zijn die zich hierin niet kunnen vinden en geen medewerking willen verlenen aan de voorwaarden die de Vereeniging Volksfeest hen op wilde leggen. Ook laat de Marktvereniging zich uit over de bijzondere datum te weten 26 april daar die datum nergens op gebaseerd is. Integendeel,
Winterswijk is bevrijdt op 31 maart en landelijk wordt het gevierd op 5 mei. 

‘Eerst herdenken en dan vieren’. 

De Vereeniging Volksfeest zegt dat de provincie subsidie voor bevrijdingsfeesten heeft gekregen en dat hieraan geen data zijn gehangen. Iedere plaats kan zelf bepalen, welke datum zij hier het meest voor geschikt achten, aangezien zij allen bijna op andere data bevrijdt zijn. De vraag rijst of dit voorgenomen bevrijdingsfeest niet te vroeg komt en 5 mei geen betere datum is De marktmeester de heer Prins: ‘Eerst herdenken en dan feest vieren, zou ik zeggen, de Vereeniging Volksfeest gaat wel makkelijk aan de officiële datum van 5 mei voorbij. ‘Maar dan komen we zo moeilijk aan vrijwilligers, werpt de voorzitter Hans Smit van de Vereeniging Volksfeest, tegen. En volgens hem maakt het voor de provinciale subsidie niet uit, als je het bevrijdingsfeest maar ergens tussen 1 april en 5 mei viert. De heer Oonk zegt dat er bewust voor het weekeinde van 25, 26 en 27 april is gekozen, met diverse activiteiten aan beide zijden van de Jacobskerk. En op 5 mei is er in het hele land al wat en bovendien is dat een dinsdag, als ook de winkels in Winterswijk open zijn. Dan vinden wij die dag minder geschikt.

Wat wil de Winterswijker of de oud Winterswijkers zelf?

Om duidelijkheid te verkrijgen waaraan  Winterswijkers en oud Winterswijkers de voorkeur geven, plaatst 

Oud-Winterswijk, uitgegroeid tot een groot medium, met maar liefst bijna 10.000 volgers, Winterswijkers en Oud-Winterswijkers,  op 23 januari 2020 een bericht met een keuze optie voor haar bezoekers, waar zijn of haar voorkeur naar uitgaat. Ter waarborging van een onafhankelijke mening neemt Oud-Winterswijk hier zelf geen stelling in. 

Uitslag onderzoek

Uit de uitslag van dit onderzoek blijkt dat:
–  94% vindt dat het op 5 mei gevierd dient te worden
– en slechts 6% voor 26 april kiest. 
Er wordt veel gereageerd overwegend in de stijl van: ‘Eerst herdenken en dan vieren’ 

Reacties in de media:

Oud-Winterswijk realiseert zich dat door deze uitslag de Vereeniging Volksfeest deze poll niet zal waarderen. 

Oftewel kun je stellen: ‘De mening van de Winterswijker was niet gewenst?’. 

Op 28 januari 2020 komt De Gelderlander met het artikel: Rel over bevrijdingsfeest op 26 april in Winterswijk ‘Waarom niet op 5 mei?’ WINTERSWIJK – Er is een rellerige sfeer ontstaan rond het bevrijdingsfeest op zondag 26 april in Winterswijk. Bewoners vragen zich boos af waarom niet voor 5 mei is gekozen. Ook winkeliers en marktkooplui balen van het feest op de Markt. 

Op 28-01-2020:  Oud-Winterswijk zelf heeft die dag een al geplande bijeenkomst staan met burgemeester  en wethouders, waarbij hij mag vertellen over Winterswijk 1940-1945. Verbazend is wel dat wel door B&W wordt vermeld, dat zij de poll van 23-01-2020 op Oud-Winterswijk niet kunnen waarderen.. 

Op 30-01-2020 komt het zelfs in de gemeenteraad, waarbij mevrouw Oteman, als Winterswijkse burger, het verzoek heeft te kiezen voor 5 mei: ‘Zij uitte op uitgebreide wijze haar onvrede over het besluit om de bevrijding op 26 april te vieren en niet op 5 mei. Dit vond ze kwetsend voor de inwoners en met name de ouderen boven de 75 jaar. Ze verklaarde namens ‘de losse Winterswijkers’ te spreken’. 

Omroep Gelderland, 30-01-2020: ‘Tot slot wil ik u mijn gevoel duidelijk maken dat, als op 26 april toch de Bevrijdingsdag in Winterswijk wordt gevierd, ik even geen Winterswijkse ben en mij in mijn Nederlandse nationaliteit voel aangetast’, zo besloot Oteman haar betoog. 

Omroep Gelderland, 30-01-2020: 

Op 08-02-2020 meldt de Vereeniging Volksfeest in de media dat zij zich terugtrekt en geeft hierbij de schuld aan de Marktvereniging, daar die geen medewerking wilden verlenen.

Ook op haar social media komt Volksfeest met dit bericht en wederom laten veel Winterswijkers zich hier horen, dat dit ook een geheel verkeerde keus was v.d.Vereeniging en dit geheel aan zichzelf te wijten hebben. 

Op 09-02-2020 reageert de marktvereniging in de media dat zij zich niet schuldig achten, maar niet mee konden werkten onder de voorwaarden opgelegd door de Vereeniging Volksfeest. 

Landelijke pers

Ook de landelijke pers duikt hier op: Gelderland75 vrijheid.nl: Organisatie geeft Marktvereniging de schuld: bevrijdingsfeest Winterswijk ‘onmogelijk gemaakt’

Citaat persbericht

WINTERSWIJK – Een blamage voor Winterswijk: het bevrijdingsfeest op 26 april gaat niet door. De organisatie zegt dat het feest aan de zuidzijde van de Markt onmogelijk wordt gemaakt door de opstelling van de Marktvereniging. 

Zelfs de landelijke Volkskrant wederom op 09-02-2020: ‘Vorig jaar was er ook gemor maar ging het bevrijdingsfeest in Winterswijk wel door. (Raymond Rutting) Daarna wordt het weer rustig in Winterswijk. Ook al door de corona pandemie die dan alle aandacht opvraagt en alle evenementen voor twee jaar doet stil leggen. 

Vooraf ook plaats gevonden

Bij de evaluatie Volksfeest 2019 krijgt Tenbergen door twee leden organisatiecomité Vereeniging Volksfeest  een foto onder zijn neus gedrukt met het ‘bewijs’ dat hij zich niet aan de gemaakte afspraken heeft gehouden. 

Na bestudering door Tenbergen van de foto attendeert hij beide bestuursleden erop, dat dit niet zijn locatie is maar van een collega-ondernemer, waarop de foto zonder excuses heel snel van tafel verdwijnt.

Verstoorde verhoudingen

De relatie tussen Vereeniging Volksfeest en de Marktvereniging is inmiddels ernstig geschaad en ook blijkt dat de Vereniging Volksfeest Oud-Winterswijk niet kan waarderen (14-03-2020 en sms-bericht d.d.) vanwege de geplaatste poll die niets anders ten doel had dan de mening van de Winterswijkers duidelijk te krijgen. 

Afrekening. En die komt er dan ook echt.
Anno 2022 is er gelukkig weer ruimte om het traditionele voor Volksfeest te organiseren. Oud-Winterswijk, in de persoon van ondergetekende, neemt zakelijk al meer dan 12 jaar deel aan het volksfeest met haar terras aan de markt. Ook al zijn deze locaties gesloten, ziet ondergetekende wel de mogelijkheid om deel te nemen met haar terras aan het volksfeest. 

En zoals gebruikelijk is dat i.s.m. de Vereeniging Volksfeest, zoals zoveel anderen. Tijdig, te weten op 19-05-2022 heeft ondergetekende de vergunning dan ook aangevraagd (moest voor 01-06-2022).
Echter eind juni 2022 kreeg ondergetekende bericht dat deelname niet mogelijk was, aangezien anderen deze ruimte claimen. Eerlijk gezegd?  Die bui zag ik al aankomen.

Na doorvragen werd gemeld dat de Vereeniging Volksfeest de ruimte claimt. Ondergetekende kon zich hier niet in vinden en nam contact op met Burgemeester Bengevoord. Deze vond dat die mogelijkheid van deelname van Tenbergen wel aanwezig moest zijn en ‘maande’ zowel Vereeniging Volksfeest als ondergetekende om samen om tafel te gaan en wel op woensdag 20 juli 2022.
Beide partijen moesten zorgen voor een oplossing, waarmee iedereen tevreden kan zijn. (mail gemeente 15-07-2022). Een initiatief dat ondergetekende zeer waardeert. 

Resultaat bespreking

Ondergetekende wilde hierbij ook graag het ‘zeer’ besproken hebben, zodat dit voor eens en altijd van tafel kan (de foto en de Poll)
De Vereeniging Volksfeest stelde dat dit niet bespreekbaar hoefde te zijn.
De foto

Tenbergen stelde toch de vraag aan degene bij dit gesprek aanwezig  m.b.t. de ‘pui foto’.
Daar had diegene  ‘geen actieve herinnering’ aan.
Tenbergen bleef hier op hameren en stelde nogmaals de vraag.
‘Was er een telefoon met foto v.d. pui?”, waarop geantwoord werd: ’Was niet mijn telefoon, maar van ……………. (zal ik achterwege laten).
Doet mij denken aan vroeger: ‘Heb ik niet gedaan, dat heeft hij gedaan’
Dus wel?  Tenbergen wenst excuses, welke niet gegeven werden.

Tijdens dit gesprek was er ook van Vereeniging Volksfeest geen enkele intentie op samenwerking om hieraan te voldoen.
– ‘Wij hebben  die ruimte nodig, maar weten nog niet hoeveel. Zie je op de dag van plaatsing wel’
– ‘Nee, er is geen tekening’ (laat staan een vergunning?)
– ‘Wij hebben vakantie en zijn pas na 15 augustus pas terug’.

Tenbergen:
Wat willen jullie daar plaatsen dan en hoe?
Antwoord:  Toiletwagen en dat zie je ‘op de dag van plaatsing wel.
Moet een horecabedrijf voldoen aan een vergunningsaanvraag VOOR 01-06-2022, gedetailleerd met tekening en omschrijving, hier kan er beslist geen sprake van zijn.(20-07-2022)
Waarom moet de Toiletwagen daar komen? Andere jaren ook nooit zo geweest.
Tenbergen voelt dit echt als ‘pesterij’.
Tenbergen heeft nog andere locaties genoemd voor evt.toiletwagen, maar dit was totaal onbespreekbaar. Er was maar 1 locatie, VOOR La Promenade.

Na lang aandringen en storende prive  tel.gesprekken tussendoor van beide heren, wordt er gegoogled op de toiletwagen en wordt ruim genomen 12x 8 mtr geclaimd door blauw zeil afgeschermd.
.
Tenbergen vind dit i.v.m.eigen organisatie onacceptabel en wenst snelle duidelijkheid m.b.t. de toiletwagen, welke de gemeente ook vraagt aan Ver.Volksfeest
Tenbergen attendeert de Ver.Volksfeest en Gemeente er nml. op dat bij 12x 8 mtr (96m2) Tenbergen geheel achter de toiletwagen gebouwd kan worden, en dat dit onwenselijk is voor zijn evt. activiteiten voor deelname.
Vereeniging Volksfeest blijft erbij dat een andere locatie voor de toiletwagen onmogelijk en onbespreekbaar is en blijft.


Direct verontrusting uitgesproken
21-07-2022 heeft ondergetekende per mail de Burgemeester direct laten weten dat Tenbergen geen enkele intentie heeft waargenomen bij de Ver.Volksfeest voor een gezamenlijke oplossing en zijn zorgen hierover uitspreekt.

Zorgelijke mailtjes hierover van Tenbergen (25-07-2022 en 04-08-2022) aan de afd.vergunning worden automatisch beantwoord met: i.v.m.afwezigheid ‘niet te beantwoorden’

Echter na 20 juli tot 9 augustus wordt er niets vernomen van Ver.Volksfeest en is ondergetekende genoodzaakt zich terug te trekken i.v.m.voorbereidingen (personeel, materialen, de niet bekende beschikbare ruimte en bestellingen)
Dit laat hij 09-08-2022 Burgemeester Bengevoord dan ook weten.

Heeft ondergetekende mee willen werken aan het verzoek van de burgemeester om tot een gezamenlijke oplossing te komen? Ja zonder meer. Helaas heeft ondergetekende sterk de indruk dat de Vereeniging Volksfeest dit geenszins van plan was. Sterker nog, dit voelt als  de afrekening die zoals eerder gemeld plaats zou moeten vinden als straf voor de geplaatste poll.

En nu?  
Ongelofelijk: 1 dag later: 10-08-2022:Vereniging Volksfeest krijgt nu wel haast en benaderd een andere horeca-exploitant voor exploitatie terras en deze moet i.v.m.tijdsdruk binnen 1 dag beslissen.
Hij hoeft hiervoor ‘niets te doen’, Vereeniging Volksfeest zorgt voor complete inrichting, bar,tappunten, statafels, etc.
Ineens zijn ze wel aanwezig. 

De Vereeniging Volksfeest heeft zelfs het onbeschaamde lef gehad om de door Tenbergen Horeca bij Grolsch gereserveerde materialen te annuleren.
Melding van de Grolsch:  Dit is niet mogelijk, dit moeten wij zelf vernemen van Tenbergen.
——————————————————————————————————

Zaterdag 13-08-2022: Melding aan Bengevoord.
Dat ondergetekende  woest is hierover op Ver.Volksfeest en een afspraak wenst.

Dinsdag 16-08-2022:  afspraak Burg.Bengevoord.
Hier heb ik mijn ongenoegen kunnen uiten over de ontstane situatie.
Tenbergen wenst genoegdoening v.d.Vereeniging Volksfeest, om de totaal niet correcte behandeling van Tenbergen voor deelname aan het Volksfeest.
Bengevoord neemt contact op met Ver.volksfeest, om alsnog te kijken naar een oplossing in deze.
Tenbergen wil er alles aan doen dit niet te laten escaleren, maar dat hier twee partijen voor nodig zijn.

Het ultieme bewijs, voor geen samenwerking met Tenbergen

Maar als er dan ook nog letterlijk door een vooraanstaand lid v.d.organisatie ver.volksfeest is gezegd: 

‘WIJ HEBBEN BESLOTEN DAT HANS HET NIET MAG DOEN’
Dit bewijst dan ook geheel, dat er geen enkele intentie aanwezig was voor een oplossing.
(mij medegedeeld met naam en toenaam d.d. 16-08-2022)

Maandag 22 augustus afspraak ver.volksfeest. 18.30: Frerikshof
Tenbergen geeft de President van het Volksfeest aan dat hij wenst met 2 personen te komen, waarbij de President van het Volksfeest aangeeft dat dit wat hem betreft volkomen onnodig is en dat dit onder 4 ogen besproken kan worden.
Tenbergen kan hiermee akkoord gaan.
Verbazend,  Volksfeest komt zelf toch met twee personen. ‘Twee horen er meer, wordt er dan maar even bij verteld’
Tenbergen geeft aan dat dit geheel niet vlgs.afspraak is.

2 uur durend gesprek.

Volksfeest beloofd:

– Op de ‘pui foto’ zal hij terug te komen. Het verhaal van de foto is hem bekend en weet van het bestaan hiervan. Dit  zal hij dezelfde avond bespreken op de Volksfeest vergadering.

Tenbergen geeft aan dat hij enkel genoegdoening wil en het niet verder wil laten escaleren en hoopt op een fatsoenlijke relatie met Vereeniging Volksfeest, waarbij beide partijen elkaar respecteren en de strijdbijl kunnen begraven. Deze wens geeft hij nadrukkelijk aan.
Tenbergen legt zijn wensen op tafel en indien Vereeniging Volksfeest hier niets mee wil doen, hij zich genoodzaakt voelt  alsnog alles openbaar te maken, om niet alleen de dupe te worden van de ontstane situatie. De genoegdoening

Wensen van Tenbergen
– Pers.excuusbrief m.b.t.foto en excuses m.b.t.het niet correct handelen Ver.Volksfeest deelname Tenbergen.
– toezegging in toekomst op een positieve samenwerking met een geheel schone lei.
– fin. vergoeding, wat hij niet voor eigen gewin wil, (pers.fin.schade wel enorm) maar te besteden aan positieve zaak, nml.organisatie plaquette gesneuvelde verzetshelden en aan allen die aan het verzet hebben deelgenomen in de periode 1940-1945.

Woensdag 24 augustus
HOE ONGELOFELIJK WIL JE HET HEBBEN?
De gisteren geplaatste toiletwagen verdwijnt van de locatie. Dus de GEHELE ruimte komt ineens vrij ?
Research:
Het blijkt dat de bewoners v.d. Wheme Flat een dag eerder div.klachten hebben gestuurd aan de gemeente m.b.t. toiletwagen onder hun woningen.
Dag later organisatie Vereeniging Volksfeest verwijderd de toiletwagen met de mededeling; ‘Wij hebben een betere plek gevonden’.
En daar ging alles om……………zie 15-07-2022………een andere lokatie was ONBESPREEKBAAR.


Tijd dringt
In een tel.gesprek met de President van Vereeniging Volksfeest meldt hij dat Vereeniging Volksfeest akkoord kan gaan met schriftelijke excuses m.b.t.foto en het niet correct handelen van Vereeniging Volksfeest van deelname van Tenbergen, maar dat een fin.bijdrage niet mogelijk is.
Tenbergen geeft hem hierbij aan, dat dan duidelijk omschreven dient te worden waarvoor excuses en een fin.bijdrage wel gewenst is.
Tenbergen verzoekt wederom om tafel te gaan zitten, omdat de tijd dringt.
Verzoek van de President per mail te laten weten, schriftelijke afspraken welke Tenbergen wenst te doen toekomen zodat deze dan donderdag 25-08-2022 besproken kunnen worden.
De President beloofd donderdag 25 augustus s’morgens tel. contact op te nemen voor een afspraak diezelfde dag.
Tenbergen meldt de President zelfs nog dat hij overweegt het persbericht over het Volksfeest heen te tillen, om het Volksfeest deze dagen feestelijk te laten verlopen.
De President geeft aan dat hij dit kan waarderen.
Tenbergen legt 24 augustus 2022 schriftelijk de wensen per mail aan de President van Ver.Volksfeest voor, welke bij akkoord getekend geretourneerd mag worden.
Per sms-bericht tevens bevestiging gestuurd mail.

Mail:
Hierbij verklaard:

1. Dat Vereeniging Volksfeest excuses aanbieden aan Tenbergen voor de getoonde ‘puifoto’,  m.b.t.’niet accepteren munten’. 
Deze foto is onterecht hem voorgelegd, aangezien het niet een lokatie van Tenbergen betreft.

2. Dat Vereeniging Volksfeest excuses aanbieden aan Tenbergen m.b.t .het niet correct handelen van Ver.Volksfeest aan deelname Tenbergen aan  Volksfeest 2022. 

3. Vereeniging Volksfeest verklaard hierbij tevens dat hiermede alle zeer tussen Vereeniging Volksfeest en Tenbergen uitgesproken is uit het verleden tot heden en beide, Vereeniging Volksfeest en Tenbergen m.i.v. van heden streven en zich inzetten in een positieve samenwerking in de toekomst.
Hiermede is dan tevens een einde gekomen aan de ‘moeizame relatie’ tussen beide. 

4. Vereeniging Volksfeest een financiële genoegdoening doet toekomen aan Tenbergen van 3000,– euro 
Tenbergen gaat dit bedrag aanwenden voor activiteiten Oud-Winterswijk.

5. Zowel Vereeniging Volksfeest als Tenbergen verklaren hierdoor dat zij naar buiten toe vanaf heden geen negatieve uitlatingen doen over elkander.  Zowel naar de pers, social media als websites en tevens in de openbaarheid.

6. Zowel Vereeniging Volksfeest als Tenbergen verklaren hierdoor dat zij naar buiten toe geen uitlatingen mogen doen, m.b.t. de hier gemaakte afspraken.
Zowel naar de pers, social media als websites en tevens in de openbaarheid.

7. Oud-Winterswijk weer online komt met de tekst, gedurende 14 dgn.
Beide partijen, Vereeniging Volksfeest en Oud-Winterswijk hebben in een zeer goed positief gesprek de geschillen bijgelegd. 
Zowel de Vereeniging Volksfeest als Tenbergen zijn blij met het behaalde resultaat.
Wij wensen u een geweldig Volksfeest 2022 Winterswijk (laatste zin t/m 28-08-2022)

Door ondertekening verklaren zowel Vereeniging Volksfeest als Tenbergen al deze punten voor akkoord. 1 t/m 7 

Winterswijk, 24-08-2022

Vereeniging Volksfeest, Hans Smit                                                  Tenbergen, J.W.M. (Oud-Winterswijk)


Daarop is niet meer gereageerd. Ook is er geen tel.contact meer opgenomen door de President.

Wel heeft Tenbergen nog in een pb-bericht de President op de hoogte gesteld van het uitgestelde persbericht tot maandag 29-08-2022, om zodoende het Volksfeest feestelijk te laten verlopen, zonder enige smet.
Tevens hem oprecht een prachtig Volksfeest toegewenst.
Daarop is niet meer gereageerd.
(Na toch inkomende mail van de President van het Volksfeest heeft Tenbergen na aanleiding hiervan besloten dit bericht per direct te plaatsen)
——————————————————————————————–
Waar zit het probleem? 
President Volksfeest bevestigt zelf in dit gesprek dat zij een moeizame relatie heeft met Tenbergen.
(wederom bevestiging uitsluiting van deelname?)

Een moeizame relatie dat Volksfeest 26 april bevrijdingsdag wil vieren, maar dat Oud Winterswijk (lees Tenbergen), haar volgers toen vroeg waar zijn/haar voorkeur naar uitgaat (5 mei-eerst herdenken-dan vieren) ?
Kan Vereeniging Volksfeest Oud-Winterswijk en Tenbergen wel los van elkaar zien?
Tenbergen is er van overtuigd dat Ver.Volksfeest dit niet doet, omdat de Poll door Vereeniging Volksfeest geenszins gewaardeerd kon worden. (medegedeeld bestuurslid d.d.zondag 14-03-2020 en getoond SMS-bericht met o.a. de tekst gaande over mij: ‘Wellicht mede ingegeven door publieke opinie en mensen die vanachter hun pc de boel opjutten’ ‘Zo wens ik niet in een dorp met elkaar samen te werken’ ………..je leest de arrogantie

HET SMS-BERICHT

Dit getoonde SMS-bericht van een Commissie-lid van 08-02-2022 n.a.v. afhaken Vereeniging Volksfeest m.b.t.26 april 2020 met o.a. de tekst:
‘Wellicht mede ingegeven door publieke opinie en mensen die vanachter hun pc de boel opjutten’
Ik had van hard werkende ondernemers iets meer sympathie en samenwerking verwacht!
‘Zo wens ik niet in een dorp met elkaar samen te werken’ ………..

Hier gaat het dus duidelijk over de Poll waar velen van u aan meegedaan hebben, welke als een stelling door Oud-Winterswijk is geplaatst is en in tegenstelling zoals in het sms-bericht staat nooit en te nimmer opjuttend kan zijn geweest.

Hierin staat dus duidelijk al dat de wens is uitgesproken niet samen te werken met Tenbergen, waaraan in 2022 met succes vervolg is gegegeven.
Dit dus tegen de zin van de burgemeester in, welke hier wel de Vereeniging Volksfeest om heeft verzocht.

Vrijdag 26 augustus:


Waarschijnlijk is de impact van het handelen van de Vereeniging volksfeest ook bij de Burgemeester binnen gedrongen gezien het feit dat hij mij 
op 26 augustus bericht en ik citeer:
Hoop dat je toch ergens een fijn weekend hebt.
Alleen heeft hij er niet bij vermeld waar dat ergens kan zijn

Zaterdag 27 augustus

Illegaal aftappen van stroom, zijnde diefstal

Vanmorgen 07.05 melding binnen gekregen van illegaal stroom afnemen door Vereeniging Volksfeest van Tenbergen aan buitenzijde gevel vrijdagavond en de gehele nacht (foto’s aanwezig)
09.17 De President hier direct over bericht:
Hierbij deel ik u mede dat er door Ver.Volksfeest illegaal stroom wordt afgetapt bij Tenbergen aan de Markt, zijnde diefstal.
Wij verzoeken u dringend direct maatregelen te nemen.

Daarop wordt geen reactie gegeven.

Door zelf niet in staat in het centrum te zijn, door anderen om 16.45 en 20.55 laten constateren dat nog steeds illegaal stroom wordt afgetapt voor bouwlamp verlichten buitenterrein. (foto’s aanwezig)
Aaangifte van diefstal in overweging.

Zondag 28 augustus

Constatering door derden (foto’s aanwezig) 08.02 nog steeds illegaal aftappen stroom door Vereeniging Volksfeest van Tenbergen voor bouwlamp verlichten plein.Alle berichten m.b.t.26 april/ 5 mei zijn terug te lezen op:
– De Gelderlander, 08-02-2020
– Facebookpagina Vereeniging Volksfeest, d.d.08-02-2020
– Facebookpagina Oud-Winterswijk, d.d. 23-01-2020
– Facebookpagina Marktvereniging, d.d.09-02-2020
– Omroep Gelderland, d.d.30-01-2020
– 75 jaar Vrijheid.nl, d.d.09-02-2020.
– Omroep Gelderland, 23-01-2020
– Persbericht Marktvereniging 09-02-2020
– Volkskrant, 10-02-2020
– Tubantia, 10-02-2020


Samenvattend:
Verzoek Burg.(15-07-2022)  aan Ver.Volksfeest en Tenbergen om samen aan tafel te gaan, m.b.t.toiletwagen, waarbij geen enkele intentie van ver.volksfeest is voor een oplossing.
Verzoeningspoging van de .Burg. voor een gesprek Volksfeest en Tenbergen 22-08-2022 om er alsnog samen uit te komen, waarbij Tenbergen eveneens het uitdrukkelijk verzoek neergelegd heeft bij Ver.Volksfeest voor een positieve oplossing wordt compleet genegeerd.

– Waar is de foto, met de valselijke beschuldiging?
– Wie binnen Ver.Volksfeest heeft het lef orders van Tenbergen te annuleren bij de Grolsch?
– Wie zijn Wij in de zin: ‘Wij hebben besloten dat Hans niet mee mag doen’?
Naam wie dit gezegd heeft mij natuurlijk wel bekend.
– Waarom worden afspraken niet nagekomen?  Onder 4 ogen, en dan zelf toch met twee personen komen?
– Waarom is er geen gehoor gegeven aan de verzoeken van Burgemeester Bengevoord om hier gezamenlijk uit te komen?
– Hoe is het mogelijk dat Vereniging Volksfeest nu de gehele lokatie niet eens gebruikt?
–  Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat de toiletwagen, waar alles om draaide, op verzoek ineens van een derde partij wel direct verplaatst kan worden?

De Vereeniging Volksfeest is voor mij geheel ongeloofwaardig.

Let wel:
-Dit gehele verhaal is  opgesteld op FEITEN, die door mails en door anderen geheel bevestigd kunnen worden met naam en toenaam.

-Tenbergen heeft zijn terrasvergunning nooit en te nimmer opgezegd.
– Burgemeester Bengevoord heeft beide, Vereeniging Volksfeest en Tenbergen ‘gemaant’  voor een gezamenlijk gebruik van de ruimte, die dus achteraf door Vereeniging Volksfeest totaal niet gebruikt wordt, maar door derden.

Einde aan Oud-Winterswijk

De Geschiedenis Online Prijs Nederland Publieksprijs 2017,  door de Kon.Bibliotheek Nederland bestempeld als digitaal erfgoed, de Grootste niet-commerciële facebookpagina in de gehele regio: 9.905 volgers,  tienduizenden uren historische onderzoek.
Ze gaan verloren………………
Diverse pogingen zijn er nog door mij gedaan het te bespreken met Vereeniging Volksfeest m.b.t.de poll wanneer bevrijdingsfeest te vieren, maar alles was onbespreekbaar en ze je persoonlijk aansprakelijk blijven stellen en hierop afrekenen, moet helaas het boek dicht.
Ik ben hierdoor zo gedemotiveerd, dat ik met pijn in mijn hart heb moeten besluiten  dat er een definitief einde aan Oud-Winterswijk website (34.000 bezoekers per jaar) facebook Oud-Winterswijk (9.905 volgers) en facebook Oud-Winterswijk ( 2.259 leden) gaat komen.
Ik wil alle trouwe bezoekers, onderzoekers, allen die mee hebben willen werken aan dit gigantische digitale geschiedenisboek  hartelijk danken. Het was een eer, een grote eer, het voor u te mogen maken.

Verantwoording
Dat ik hiermee naar buiten kom is gebaseerd op het feit dat ik vind dat u als volgers van Oud-Winterswijk recht heeft wat er zich achter de schermen heeft afgespeeld.
Ondergetekende wilde dit geenszins, maar de vele verzoeken dit onderling aan te tafel met de Vereeniging Volksfeest op te lossen was echt onmogelijk.
Er is door de vereeniging Volksfeest in de gesprekken geen enkele handreiking, cq. intentie geweest in een gezamenlijke oplossing.
Ook door div. bemiddelingspogingen hierin door Burg.Bengevoord (waarvoor dank) voor een gezamenlijke oplossing stond Vereeniging Volksfeest niet open.
Dat heeft tot gevolg dat alleen deze mogelijkheid overbleef om het terecht ontstane ongenoegen over de gang van zaken, door ondergetekende uit te spreken.
De Vereeniging Volksfeest heb ik ook duidelijk gemeld, dat bij geen genoegdoening ik genoodzaakt ben hiermee naar buiten te moeten komen. 

Historisch besef

Helaas. En laat het helder zijn dat ondergetekende terecht vind dat hem geen enkele blaam treft, maar dat het “oude zeer” bij de Vereeniging Volksfeest,  zijnde alle negatieve publiciteit in de laatste jaren omtrent de Vereeniging Volksfeest, geheel aan zichzelf te wijten heeft door gebrek aan historisch besef.

Dat zij ook nog aan de wensen van de burgemeester voorbij gaan, voor mogelijkheid deelname van Tenbergen aan het Volksfeest (d.d.20-08-2022) en een verzoeningspoging d.d.22-08.2022 is al evenzo beschamend. 

Excuses

Tenbergen biedt zijn excuses aan degenen die dit bericht niet kunnen waarderen, maar zag zich genoodzaakt. omdat hij zich zo onnodig in de hoek gedrukt voelt  en geen enkele intentie was voor een positieve oplossing.

Een copie hiervan is tevens naar alle fracties van de Winterswijkse gemeenteraad gestuurd.
Hans Tenbergen

info@tenbergen.nl

HET BOEK OUD-WINTERSWIJK IS DEFINITIEF DICHT

Lees verder