oudwwijk
Digitaal erfgoed

Persbericht Oud-Winterswijk

OUD-WINTERSWIJK KOMT TERUG

Kritische reactie op persbericht van het bestuur van de Vereeniging Volksfeest.

Aangezien het bestuur van de Vereeniging Volksfeest de deur naar mij toe heeft dichtgegooid en de zaak eenzijdig als afgedaan beschouwt, rest mij maar één mogelijkheid en dat is reageren op mijn eigen social media kanaal. Voor een gesprek zijn twee partijen nodig, laat dat duidelijk zijn. U krijgt een zeer duidelijke uitleg, dus het is van groot belang dat u dit eerst goed leest, voordat u reageert.

Reactie op het persbericht van het bestuur van de Vereeniging Volksfeest:

Zij schrijven hierin: 

‘Om dat via de media te moeten afwikkelen en dit te koppelen aan “het onmogelijk maken van het verder gaan met website Oud Winterswijk” vinden wij dan ook hoogst ongepast en we gaan hier daarom verder ook niet op in’. 

Antwoord Oud-Winterswijk:

Wie heeft de deur op slot gegooid?
Mail van de President Hans S., d.d.25-08-2022: ‘In alle drukte, door de vele voorbereidingen voor het aanstaande feest, rest mij niets anders dan voor nu middels deze mail het gesprek tussen jou en Vereeniging Volksfeest als afgesloten te beschouwen’.
Ook ‘via de media vinden wij hoogst ongepast’.
Mijn artikel staat boordevol wat totaal ongepast is.

Zij vervolgen met: 

‘Naar onze mening hebben de door ons georganiseerde evenementen en de zakelijke meningsverschillen hieromtrent geen enkele relatie met Oud Winterswijk en hebben we voldoende gedaan om deze op een nette manier gezamenlijk op te lossen’. 

Antwoord en vraag van Oud-Winterswijk:
‘en hebben we voldoende gedaan om deze op een nette manier gezamenlijk op te lossen’.
Graag verneem ik en waarschijnlijk de lezer ook, wat u voldoende gedaan en op welke nette manier?

Slot persbericht:
De Vereeniging Volksfeest betreurt alle (media) commotie

Advies Oud-Winterswijk:
Doe daar wat aan:  info@tenbergen.nl 

Inleidend dient vermeld te worden dat het conflict tussen mij en het bestuur van de Vereeniging Volksfeest is ontstaan doordat zij in 2020 de bevrijding wilde vieren op de nietszeggende datum 26 april. Het enkele argument dat het bestuur daarvoor had was dat het handig en makkelijk was. Ze bezitten geen enkel historisch besef.

Kon gelijk de volgende dag Koningsdag gevierd worden in dezelfde tent.

Dat de marktvereniging hiervoor ruimte vrij moest maken op de zaterdagmarkt, i.v.m. een te plaatsen grote tent op het marktplein, was in de ogen van het bestuur van ondergeschikt belang. Bovendien stelde het bestuur aan de marktvereniging voorwaarden waaraan zij niet wilden en konden voldoen.

De marktvereniging heeft uitdrukkelijk gevraagd waarom het bevrijdingsfeest op 26 april en niet op 5 mei gevierd zou moeten worden. Dit omdat er altijd eerst de oorlogsdoden herdacht werden (4 mei) en daarna de bevrijding gevierd (5 mei).

Het door het bestuur van de Vereeniging volksfeest ingenomen standpunt werd een grote rel, breed uitgemeten in de regionale pers. Om de mening van de Winterswijkers duidelijk te krijgen t.a.v de datum waarop de bevrijding gevierd zou moeten worden, heeft Oud-Winterswijk hierdoor met, een met de grootste zorg samengestelde poll, de mening van de Winterswijkers gevraagd. Dit zonder hierbij zelf een stelling in te nemen. Er werd massaal de keuze gemaakt voor 5 mei. (94%)

De reacties waren inhoudelijk over het algemeen van:

– eerst herdenken en dan vieren

– een duidelijk verwijt naar het bestuur van de Vereeniging Volksfeest dat zij geen blijk gaven van het hebben van een passend historisch besef.

Dat de uitslag van de poll het bestuur van de Vereeniging volksfeest buiten spel zette schoot kennelijk in het verkeerde keelgat van onder andere de heer Roland L., contactpersoon Horeca van de Vereeniging Volksfeest. Hij berichtte in een sms-bericht van 08-02-2020, onder andere, aan de toenmalige markt voorzitter te betreuren dat de marktvereniging zich zo bekrompen opstelde. 

Verder stelde hij dat er sprake was van oogkleppen- en eenzijdige politiek. Ten slotte oordeelde hij dat dit het gevolg was en ingegeven de door publieke opinie en mensen die vanachter hun pc de boel opjutten. Dit was een duidelijke verwijzing en beschuldiging aan het adres van Oud-Winterswijk en aan de persoon en ondernemer Hans Tenbergen. De heer Roland L. kwam dus niet verder dan het geven van een waardeoordeel. Overigens was dit de dag dat het bestuur van de Vereeniging Volksfeest de voorgenomen datum van 26 april liet vallen.

Uit het vorenstaande blijkt duidelijk dat de ondernemer Hans Tenbergen aansprakelijk wordt gesteld voor het houden van de poll Oud-Winterswijk en de daarbij behorende uitslag die zeer negatief uitpakte voor het bestuur van de Vereeniging Volksfeest.

Persbericht Vereeniging Volksfeest:
‘Wij zien geen enkel verband tussen onze Vereeniging en het stoppen van de website Oudwinterswijk’

Dit maakt duidelijk dat, in de optiek van het bestuur van de Vereeniging Volksfeest, Oud Winterswijk wel degelijk een rol is in deze kwestie. Daarbij wordt op geen enkele wijze een onderscheid gemaakt tussen Oud-Winterswijk en de horeca ondernemer Hans Tenbergen. Integendeel en wordt gezegd dat Hans Tenbergen nog wel teruggepakt zou worden Ik was dus gewaarschuwd. En zoals bij het Volksfeest van 2022 blijkt, was dat niet voor niets.

Bij de tijdige aanvraag voor deelname met een terras tijdens het volksfeest van 2022, werd mij kortweg gemeld dat dit niet mogelijk was. Dit omdat het bestuur van de Vereeniging Volksfeest het betreffende terras gedeelte claimt voor een toiletwagen. Ik weigerde uiteraard om hiermee akkoord te gaan. Uiteindelijk maande Burgemeester Bengevoord beide partijen, om tafel te gaan en GEZAMENLIJK te kijken naar een oplossing.

In dat gesprek op 20-07-2022, gevoerd met de president H.S van het dagelijks bestuur van de Vereeniging Volksfeest en de penningmeester Gé O. die overigens nauw samenwerkt met de eerder genoemde Roland L., bleek dat er totaal geen intentie aanwezig was voor wat voor vorm van samenwerking dan ook.  Integendeel, ik werd geheel in het ongewisse gehouden m.b.t. de mogelijkheden om een terras te openen tijdens het Volksfeest

Stelling van het bestuur van de Vereeniging volksfeest was nu eenmaal dat daar een grote toiletwagen van 12 bij 8 meter kwam waarvoor elders geen plaats was. Hoe die op mijn terras geplaatst zou worden en wanneer werd niet duidelijk gemaakt.

In dat gesprek haalde Tenbergen tevens de foto aan.

Tenbergen wil nog steeds de foto boven water hebben, waarin hij valselijk beschuldigd is door dagelijks bestuurslid Gé O. en commissielid Roland L.

Tenbergen reageerde op de foto met: ‘Dit is niet mijn locatie, maar van een collega-ondernemer.

De foto verdween daarbij snel van tafel, zonder enige excuses hiervoor.

Deze foto wordt zoals in voorgaande berichten ook niet ontkend door Gé O. en de President Hans S. 

Ik heb direct de volgende dag, 21-07-2022, Burgemeester Bengevoord gemaild, en daarin mijn zorgen uitgesproken. Ik citeer: ‘Mij bekruipt hierbij ook het gevoel of de Ver.Volksfeest wel de intentie heeft het zeer en oud zeer niet mee te laten wegen’.

I.v.m. de voorbereidingen op 09-08-2022, zijnde 2 weken voor het Volksfeest en bewust in het ongewisse gehouden, werd ik genoodzaakt om af te zien van deelname met een terras aan het Volksfeest. Mede daar ik niets meer vernomen had van eventuele mogelijkheden om de toiletwagen elders te plaatsen. Direct hierna op 10-08-2022, werd een collega ondernemer, die hier geheel buiten staat, door de heer Roland L. benaderd deze plek in te nemen met dien verstande dat het geheel compleet door de Vereeniging Volksfeest zou worden ingericht.

Met stomme verbazing vernam ik daarna van een accountmanager van de Grolsch, dat de orders die ik geplaatst had bij de Grolsch zelfs door Roland L. kennelijk in opdracht van het bestuur van de Vereeniging Volksfeest, geannuleerd waren. Tevens is daarbij door de heer Roland L. verkondigd dat het bestuur van de Vereeniging Volksfeest had besloten dat de heer Tenbergen niet mee mag doen. Het moet toch aan een ieder duidelijk zijn dat de heer Roland L. op geen enkele wijze bevoegd was om een door mij geplaatste bestelling, af te zeggen. Gelukkig had de accountmanager van de Grolsch het fatsoen mij hierover in te lichten. 

Eigenlijk is het diep triest dat het bestuur van de Vereeniging Volksfeest denk dat zij de macht heeft om ondernemers te verbieden te participeren in het Volksfeest

Waar ging het eigenlijk om? O ja, de toiletwagen die volgens het bestuur van de Vereeniging volksfeest op het terras van La Promenade moest worden geplaatst omdat er nergens anders plaats was.

Dinsdag 23-08 wordt de toiletwagen geplaatst op de locatie van het terras behorende bij La Promenade. Een bovenbuurvrouw in één van de appartementen meldt hierbij: ‘Moet dit nu voor onze deur, deze toiletwagen?’ Antwoord:  ‘Nee hoor mevrouw, wij zullen hem direct ergens anders plaatsen’.

Woensdag 24-08 werd de toiletwagen al verplaatst Met als resultaat dat het gehele plein LEEG is en alle mogelijkheden voor deelname van Tenbergen  dus gewoon aanwezig waren.

Dit staat in schril contract met de reactie op het uitdrukkelijk verzoek op 20-07 van Tenbergen aan het bestuur van de Vereeniging Volksfeest om de toiletwagen elders te plaatsen. Dat werd afgedaan met de mededeling dat er hoe dan ook geen enkele mogelijkheid om de toiletwagen elders te plaatsen. Gezien het vorenstaande vind ik het juist om te stellen dat deze handelswijze van het bestuur van de Vereeniging Volksfeest meer dan onacceptabel is en dat dit gewoon kan worden gekenmerkt als pure pesterij.

Helaas kon Hans Tenbergen als Horeca ondernemer niet meer deelnemen aan het Volksfeest 2022. Het bestuur van de Vereeniging Volksfeest heeft dus zijn gram gehaald en inderdaad datgene gedaan wat zij in het sms-bericht van 08-02-2020 berichten: Met succes is er niet samengewerkt met de ondernemer die vanachter zijn pc de poll heeft geplaatst. 

Helaas wordt over het hoofd gezien dat de poll niet is geplaatst door de ondernemer, maar door Oud-Winterswijk. Maar de ondernemer wordt hiervoor afgerekend. 

Maar goed, we weten excuses staan niet in de vocabulaire van het bestuur van de Vereeniging Volksfeest en  m.b.t. de financiële vergoeding, waar het bestuur van de Vereeniging Volksfeest zegt dat: ‘op basis van de Statuten van de Vereeniging is dit niet mogelijk. Dit is reeds medegedeeld aan de heer H. Tenbergen. Gelden, hoofdzakelijk collectegelden, zijn te allen tijde enkel bestemd voor bloemencorso en kinderspelen’.

Dan dienen die statuten spoedig gewijzigd te worden, want ook de Marktvereniging krijgt jaarlijks een financiële vergoeding vanaf dag 1, dat het volksfeest in het centrum plaatsvindt.

Dat moet u ook weten:

De Vereeniging Volksfeest heeft door haar enorme succes van het volksfeest, waarvoor mijn complimenten,  in het centrum diverse inkomstenbronnen, waaronder de grote afdracht van horeca-ondernemers van de munten, de opbrengsten van de sta-gelden van de kermisexploitanten. Ook heeft  de Vereeniging Volksfeest in voorgaande jaren diverse onroerende goederen gekocht. Wellicht kan de vraag rijzen of collectegelden nog wel van deze tijd hoeven te zijn. Wellicht zou transparantie naar haar bewoners wenselijk zijn.

Het is verbazend dat het bestuur van de Vereeniging Volksfeest in haar persbericht, zoals velen die dit bericht gelezen en geconstateerd zullen hebben, op bijna geen enkel punt ingaat op het eerste bericht van ondergetekende. Het is een algemeen, nietszeggend persbericht onder de naam Vereeniging Volksfeest. Niemand wil zijn naam eronder zetten en alles onder de noemer (alle leden?) Vereeniging Volksfeest. Dus ik mag de conclusie trekken dat dit persbericht vooraf door alle leden is goedgekeurd, ondertekend en allen hiervoor de  verantwoordelijkheid willen dragen ? 

Als ik lid van deze Vereeniging zou zijn en mij niet zou kunnen verenigen met dit uitermate smerig gespeeld en vooropgezet plan, van in mijn ogen slechts enkele (met initialen genoemde) personen, dan zou ik per direct bedanken voor mijn lidmaatschap en een rectificatie eisen. 

In mijn tweede bericht heb ik bewust de initialen vermeld van de twee bestuursleden en het commissielid  die in deze affaire een grote rol spelen. Dit ter bescherming van u, die leden, die hier in mijn ogen geheel buiten staan. Ik heb wel aan u gedacht.


Tot slot: ‘De Bobo’s’: 

Ik schrok van de vele reacties die u vast niet ontgaan zijn, veel opmerkingen met ‘arrogant’, ‘bobo’s, ‘denken dat zij boven het volk staan’, ‘hypocriet’, ‘elite’.
Misschien eens een overdenking waard. U noemt zich in uw naam wel ‘VOLKS vereniging. Misschien moet u meer tussen het volk gaan staan en minder de indruk leggen op erboven.

Ook veel reacties in pb met de strekking: 
Hans, ik heb bewust geen reactie geplaatst om uit het vizier te blijven van de VVW
Heel zorgwekkend.

En er zijn op MEER plaatsen voor en tijdens het Volksfeest, en waarschijnlijk ook daarna,  diverse fricties en wrijvingen met diverse organisaties door het dictatoriale gedrag van sommige  bestuursleden. 

Het bestuur schermt met het feit dat onze Vereeniging al bestaat sinds 1888. Maar ik mag toch veronderstellen dat u allen niet vanaf die datum lid bent. Heeft Burgemeester Mr. T.P. Baron Mackay de kermissen in 1875 al eens verboden door excessen, vanaf 1888 hebben uw voorgangers zorgvuldig haar naam weer weten op te bouwen. U bent slechts een nieuwe generatie en ik verzoek u met klem zeer zorgvuldig om te gaan met de door uw voorgangers opgebouwde naam en alles in staat zult stellen deze naam in ere te behouden en geen verdere imagoschade aan te richten.. 

Laat ik besluiten met het feit dat de President in zijn laatste mail d.d. 25-08-2022 aan ondergetekende aangaf dat het bestuur van de Vereeniging Volksfeest het gesprek met Tenbergen als afgesloten  beschouwt. 

Dit is niet anders dan een eenzijdig ingenomen standpunt wat niet door mij wordt gedeeld, integendeel  Daarom blijft voor mij slechts de gedwongen mogelijkheid over via social media mijn ongenoegen hierover uit te spreken, wat geenszins voor beide partijen, zoals velen zeggen een schoonheidsprijs verdiend en waarbij alleen verliezers zijn. ‘Ga samen om tafel’ roepen velen terecht. Een prachtig initiatief vanuit de bevolking. Daar wil ik zeker gehoor aangeven. Ik reik u mijn hand en laten wij dit als volwassenen in gelijkheid bespreken en tot een oplossing komen. Ik nodig u uit, graag verneem ik. 

Ze hebben mij zo onvoorstelbaar gekrenkt , ik ben evengoed Winterswijker en ik kan mij niet voorstellen dat een ieder van de Vereeniging Volksfeest een goed geweten kan hebben over alle bovenstaande.

Moet in de geschiedenis nu ook nog vastgelegd worden naast de turbulente jaren 1872-1875, de woelige jaren 2019 – 2022, waaraan uw naam verbonden is?

In een gesprek d.d.22-08-2022 met de President Hans S.bij Hotel Frerikshof vroeg hij mij:
‘Waarom ben je zo bezig met de historie en niet met de toekomst’?
Daarop antwoordde ik hem met een citaat van Helmut Kohl:
Als je het verleden niet kent, kun je het heden niet begrijpen en de toekomst niet vormgeven.


Alles hierboven is geen woord van gelogen en ik garandeer u dat er geen speld tussen te krijgen is.


Tot slot voor de Oud-Winterswijkers

Omdat ik erg geschrokken ben van alle reacties op het stoppen van Oud-Winterswijk, met al haar historisch materiaal, foto’s, verhalen, anekdotes en ja, ook met altijd met de meeste zorg samengestelde, objectieve polls, want Oud-Winterswijk is van iedereen en voor iedereen, waar ieder zijn EIGEN mening mag en kan blijven geven, heb ik ingezien dat dit conflict niet mag leiden tot teleurstelling bij al de trouwe bezoekers.

Ik heb daarom besloten de draad van het verhaal weer op te pakken en door te gaan met de website Oud Winterswijk, facebookpagina Oud-Winterswijk en facebookpagina Oud-Winterswijk 1940-1945. Altijd eerlijk, oprecht en kritisch.
De Vereeniging Volksfeest heeft in haar poging Oud-Winterswijk – Hans Tenbergen murw te slaan, maar wij staan op en komen even hard weer terug.

Oud-Winterswijk blijft van de (oud)Winterswijkers. Ik realiseer mij, dat u hier niet verliezer van mag worden.

Vanmorgen, een stukje uit de vele mails:
– wat voor mij persoonlijk veel belangrijker is, is dat uw site mij enorm heeft geholpen bij de psychische verwerking van het hebben van zo’n ingewikkelde vader. O.a. door Oud-Winterswijk heb ik eindelijk antwoord gekregen op de vraag waarom……………………
Ik heb hier veel van geleerd en daar ben ik u heel dankbaar voor. –

Voor al die mensen ga ik door, u verdiend het.
De Website Oud-Winterswijk heeft 34.000 bezoekers per jaar, facebook-Oud Winterswijk ( 9.931 volgers – met polls) en facebookpagina Oud-Winterswijk 1940-1945 (2.258 leden)
Ik bied u mijn  excuses aan (daar kunnen anderen nog wat van leren) voor het offline halen, maar hij zal binnen twee dagen weer volledig toegankelijk zijn.

Terzijde kan ik zeggen dat ook burgemeester Bengevoord  mij heeft verzocht het stoppen te heroverwegen.


Hans Tenbergen

—————————————————————————————-

Ik liep eens op een mooie zonnige herfstdag tijdens een van mijn vele onderzoeken over het kerkhof en in een overdenking: ‘Ja, hier zijn ze allemaal weer gewoon gelijk, De geallieerde soldaat, de Duitse soldaat, de NSB-er, de Verzetsheld, de burger en de notabele Ruziënd door het leven en nu rusten ze allemaal uit, naast elkaar. Nu kan het wel.

Lees verder