oudwwijk
Digitaal erfgoed

Arbeidbureau

Spoorstraat 42

Arij Petrus Martinus van Riel
Geb:21-03-1909 Haarlemmermeer
Ovl: 1965
Directeur: gem. Arbeidsbureau-gem.soc.dienst
Echtg: 04-07-1940 Hildegard K.B.Hoops (gescheiden)
Tweede vrouw: Alida van der Stouwe
In dienst: 1936-1939)

1941:
Directeur: I.F.H.Stuveling

“Het Gew. Arbeidsbureau daarentegen stond buiten deze acties. In de aanvang was het weliswaar ingeschakeld in het Duitse systeem ten opzichte der Joden.
Maar het bureau en met name de toenmalige directeur Stuveling trad met inzicht, wijs beleid en moed op en het heeft toen daardoor het aantal Joodse slachtoffers tot een minimum weten te reduceren.
Vaneen deportatie en masse via het Arbeidsbureau — zoals het boekje vermeldt is dus geen sprake geweest.”
Hoogachtend
M. M. POPPERS Jr
Nieuwe Wint.Courant,07-12-1945

1943:
Directeur: Cornelis Kooyman
In dienst: 16-11-1943: Leider

Directeur:
Antonius Wilhelmus Johannes Onna
Geb: 28-10-1905 Montferland
Ovl: 23-03-1975 Doetinchem (69)
Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Directeur: 01-07-1953 – 01-10-1970
Echtg: Gerritje Wilhelmina Bulten
Geb:
Ovl:16-01-1970 (61)
Markt 16
Kinderen:6
Voorzitter P.v.d.A. 1963

Directeur:
Meijer uit Apeldoorn
Directeur: 01-10-1970

Lees verder

Algemeen Nutsdepartement

Bestuur 1928 60 Jarig bestaan
V.l.n.r. zittend:
Ds.De Maar, mej.Kleinhoonte, ds.Cannegieter, A.Scholten, J.H.Willink
v.l.n.r.staand:
Tenkink, J.Willink, H.Meyerink, Berenschot, J.F.Overweg, Zur Kleinschmiede, A.Th.ten Houten,Jac.Meerdink, dr.van Schothorst, J.Nijenhuis en J.ten Houten

16 november 1784: Oprichting Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen te Edam
Grondlegger: Predikant Jan Nieuwenhuijzen.

Winterswijk kreeg een departement 22 augustus 1828. Opgeheven: 1850
Heroprichting: 07 november 1853.
Voorzitter: B.R.Aitton, predikant

Bestuur 1873:
President: F. Meijjes
Vice-President: H.Willink
Secr.A.Snellen
Penn.: W.A.Roelvink

Ledenlijst 1902: 85 namen.

Lees verder

Volksbibliotheek

1 maart 1873: ‘Hernieuwde inrichting der Volksbibliotheek’
Lokatie: Mogelijk Nutskleuterschool Zonnebrink. (geopend:1871)

1904: Volksbibliotheek lokaal Nutskleuterschool Zonnebrink.
Iedere zaterdag 12.00-13.00.

1918: Departement besluit tot oprichting van een Openbare Leeszaal.
1919 16 april:
‘Vereniging ‘Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Winterswijk’.
Bestuur:
C.Brands (dir.Normaalschool)
ds.Steijn
W.A.Willink
Van Schothorst
Rengeling
Hartog
Rietberg
dames: Willink en Kleinhoonte.

25 april 1923: Opening Bibliotheek Meddosestraat.
Eerste jaar 1883 bezoekers.

Bibliothecaris: Dhr.Sluijk
1927: mej.J.Rietema

Zie verder onder: Instellingen. Divers

Lees verder

Nutskleuterscholen

In bewerking

19 juni 1853:
Voorstel voorzitter B.R.Aitton oprichten Bewaarschool

08 juli 1967:
Voorstel H.C.J.Willink oprichten Bewaarschool
Commissie:
H.C.J.Willink
ds.B.R.Aitton
J.scholten
J.H.Willink
ds.A.Snellen

1871: Eerste Nutskleuterschool Zonnebrink

1.Zonnebrink

01 november 1871, Zonnebrink
Hoofd: Juffrouw R.Wanrooy

2.Rozenstraat

01 januari 1940, Rozenstraat
Hoofd: Mej.J.de Jager

3.Kleinhoonteschool

21 maart 1953, Leliestraat
Vernoemd naar mej.M.C.A.Kleinhoonte, secr.Nutsdepartement en schoolbestuur.
Hoofd: M.J.Meilink

4.Zwanenpol

22 december 1960, Plataanlaan
Vervanging van Nutskleuterschool Zonnebrink
Hoofd:

5.Markt

14 december 1960, Torenstraat
Hoofd: F.M.Zweers (sinds 1949 aan Zonnebrink)

5.Tuinfluiter

11 april 1973, Tuinstraat
Vervanging van Nutskleuterschool Markt
Hoofd:F.M.Zweers

6.Merelnest

01 september 1965, Merelstraat
Hoofd: mej.R.Hellwing (leidster Kleinhoonteschool)

7.De Schakel

27 september 1971, Violenstraat
Vervanging van Nutskleuterschool Rozenstraat
Hoofd: Mevr.M.Verhoef

8.Flierefluiter

27 oktober 1971, Vlierstraat
Hoofd: mej.van Mourik

9.Woold

01 november 1965, Woold. Start 24 januari 1966.
Hoofd: mej.J.Th.Drenth

10. ‘Iemenschoer’

01 september 1961, Kotten.
Op 22 oktober 1969 eigen gebouw, Iemenschoer.Lees verder

Coöperatie De Dageraad

Opgericht: 27 mei 1911. Door de S.D.A.P.
Einde: 1970

Eerste lokatie geopend 16 november 1911
Foto: W.Peletier

23 november 1911 opening bakkerij De Dageraad, die op 19 november te bezichtigen was

Tweede lokatie.
Gebouwd 1913. geopend 1914
29 NOVEMBER 1929, Graafschapbode
Bron: www.delpher.nl
Bakkerij De Dageraad
V.l.n.r.: Haverkamp, Heinen, J.Willink (bezorger), Ooienk (Chauffeur), Rooks (Bezorger),
H.Willemsen (bakker-vezorger)
Foto: W.peletier
V.l.n.r.: Brusse, Kolthof, Oonk, ??, Chef te Hennepe, F.Meerdink,
banketbakker Smid, Haverkamp, Wansink. ??.
Kleine jongen waarschijnlijk W.Wormgoor
Foto: W. Peletier

Maart 1920 nieuwe voorzitter Aron van Dam, als opvolger van Dhr. G.Rengelink.
Aron van Dam was sinds 1914 administrateur, 1916 secretaris.

In 1934 werd een nieuwe winkel geopend (01-12-1934), hoek Jonenstraat/Jonendwarsstraat (nu koffie-shop Sensi-2019)

1947 fusie met ‘Help U Zelven’

1970: 50 jaar werkzaam bij De Dageraad
Gerrit Willem Haverkamp
Geb: 15-10-1907 Winterswijk
Echtg: 27-02-1932 Winterswijk
Gerardina Johanna Gossink
Geb:20-03-1909 Winterswijk

Lees verder

Coöperatie De Eendracht

Oprichting: 04 januari 1902
Neutrale Coöperatie
In 1919 opgenomen in Help U Zelven.

J.A.Oonk bij de winkel van de Coöperatie op de hoek van de Zonnebrink en het Hilbelinkspad
Eerst v.d. neutrale Coöperatie De Eendracht. In 1919 fusie met Help U Zelven.
Lees verder

Coöperatie ‘Help U Zelven’

Opgericht: 01 mei 1900 Door spinners-en weversbond.
Alleen voor leden Spinners- en Weversbond
Einde 1974

Bron: www.delpher.nl
Bron: www.delpher.nl
Bron: www.delpher.nl
Tweede lokatie Help U Zelven
(Eerste lokatie Meddosestraat, later Wilhelminastraat)
Gebouwd 1914
Opening 16 januari 1915
17 juli 1925, Graafschapbode
Bron: www.delpher.nl
29 april 1930, Graafschapbode
Bron: www.delpher.nl
1934, Tubantia, Delpher
Bron: www.delpher.nl

Inbraak

23 FEBRUARI 1938, Graafschapbode
Het bleek heden, Woensdagmorgen, dat er in het filiaal der Coöp. Verbruiksvereen.„Help U zelve” op den Scholtenenk ingebroken was.
De dief(ven) was(waren) aan de achterzijde binnengekomen en heeft (hebben) ontvreemd: sigaren, cigaretten, vleesch, kaas,worst, chocolade, voor een waarde van ruim f 100.—.
De Politie stelt een onderzoek in.

„Help U Zelven” heeft 40 jaar bestaan.

03 MEI 1940, Graafschapbode

Op 1 Mei van het jaar 1900 is uit den Spinners- en Weversbond de coöperatie „Help U Zeiven” ontstaan. Deze week heeft zij haar 40-j. bestaan gevierd.
De eerste winkel werd gevestigd in de Meddoschestraat, in 1913 kwam er een tweede bij en sindsdien is het aantal gestadig gegroeid, thans zijn er 7.
Een belangrijk jaartal voor de coöperatie was nog 1918, toen de fusie met De Eendracht tot stand kwam.
Het bestuur heeft gemeend aan het jubileum geen ruchtbaarheid te moeten geven, doch voor de leden is deze feestdag niet geheel onopgemerkt voorbijgegaan.

SCHOENENZAAK VAN DE COÖPERATIE GEOPEND


1953:
De Coöp. Verbruiksvereniging Winterswijk en Omstreken heeft hedenmiddag de nieuwe schoenwinkel, Misterstraat 55, op enigszins officiële wijze geopend.
Het was ook wel de moeite waard om hieraan een officieel cachet te geven, want door de verplaatsing van de winkel van Jonenstraat naar Misterstraat is deze zaak in een van Winterswijks drukste straten gekomen en kon tevens een uiterst moderne winkel tot stand komen.
Er heeft aan de Misterstraat, in pand no. 55, een verbouwing van betekenis plaats gevonden.
De vroegere kruidenierswinkel is niet meer te herkennen in deze moderne schoenenzaak.
Opvallend zijn ook de twee prachtige etalage’s.
De voorzitter van de Coöp., de heer L. T. Hofland opende vanmiddag de winkel met een korte speech.
De directeur, de heer G. J. Koenen onderstreepte deze woorden van dank.

Lees verder

Nutsspaarbanken

De Bank

Opgericht: Nutspaarbank 22 januari 1868
Off.naam: Stichting Nutsspaarbank Winterswijk

Societeit De Eendracht
Rechts bovenaan de gevel ziet u de tekst v.d. bank
Geopend zaterdagavond van 18.00-19.00 uur. Later ook dinsdagmorgen (marktdag)

1868:
Eerste bestuur:
Ds.F.Meijes (1869: J.H.Meijerink)
H.C.J.Willink
I.Teding van Berkhout (1869: L.H.Bessinkpas)
F.A.Hugenholtz
J.Willink Azn.administrateur
1869 tevens aangevuld met:
J.B.G.Tenkink
J.A.Scholten
J.G.ten Houten secretaris

1879:
‘De spaarbank staat onder het beheer van tenminste acht bestuurders, door de leden van het departement uit hun midden benoemd.’

Datum/jaarInleggersbedrag
31 december 186839 1.044,85
31 december 1880 421 30.479,36
31 december 1900 1350 289.073,62
31 december 18201547 566.076,72
31 december 1927 1719 952.933,401916-1919: Bank in de Batavier i.v.m.WO1, Brandstofgebrek.
1916: Aankoop grond Spoorstraat 2
1919: Aanbesteding bouw nieuw bankgebouw Spoorstraat 2
1920: 31 juli Opening Bank Spoorstraat 2
1928: 8 september 1 miljoen


1928: 2 jan.: Opening iedere avond van 19.00-20.00, plus dinsdag van 11.00-12.00 en zaterdag van 18.00-20.00.
1928: A.Scholten en G.J.Willink meer dan 35 jaar belangeloos bestuurslid
1933: 29 januari 2 miljoen
1933: Pasgeborenen een spaarbankboekje met 1 gld.
1936: Open: Maan- t/m vrijdag 09.00-12.30/19.00-20.00 zaterdag 09.00-12.30/18.00-20.00.
1936/1937: Eerste inleg 2 gld. Ontvangst tegeltje met de tekst:
‘Nutsspaarbank Winterswijk. Een appeltje voor de dorst’.


1938: 20 september: J.C.Meerdink (70) afscheid. 42 jr.boekhouder.
1940: Veranderde openingstijden door WO2. Geen avondopeningstelling.
1944: Tijdelijk Bank Batavier i.v.m. bombardementen.
1948: Pasgeborenen een spaarbankboekje met 2,50 gld.
1953: 2100 Jeugdspaardertjes


1954: Aankoop grond Spoorstraat 28
1956: 28 december aanbesteding bouw Spoorstraat 28
1958: 19 mei: Opening Spoorstraat 28.Vanaf dat jaar kreeg Nutsdepartement ieder jaar een bijdrage van 1000 gld.
1968: Opening Kloetenseweg. 100 jarig bestaan.
1970: Bondsspaarbank


1980: Verbouwing Spoorstraat 28. Tijdelijk Spoorstraat 25 (Leger des Heils)
1980: 9 mei: Opening Spoorstraat 28
1981: Einde aan schenkingen aan Departement.
1991: SNS Bank: Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken.
1998: Nieuwe lokatie Torenstraat. Sluiting Spoorstraat 28 en Kloetenseweg.

Spoorstraat 2
Opening 31 juli 1920 -1958

Spoorstraat 28: Opening 19 mei 1958.

Spaarbusjes

Eind jaren ’20 kwamen de spaarbusjes. Bij een inleg van min f 3,- kreeg je een spaarbusje. De busjes konden op zittingsdagen geledigd worden en bijgeschreven op het spaarbankboekje.

Afhaaldienst

Sinds 1930. Bode Gijsbers sinds september 1930: 240 klanten.
Drie jaar later ook buurtschappen.
Ook belastingformulieren kon je meegeven.
1949: Een ieder kan er kosteloos gebruik van maken, wekelijks/maandelijks- min 25 ct.
1952: 4000 leden afhaaldienst Dienst heeft zeker tot 1960 bestaan.

Jeugdsparen

Sinds 4 april 1939 Jeugdspaarbank. Tot plm.15 jaar.
Dinsdagmiddag ban 16.00-17.00 uur
Trouwste spaarders een prijs: Jongens- of meisjesboek. (plm.800)
On 1940 uitbreiding openingstijden. Ook mogelijk in Nutskleuterschool Rozenstraat.
Tot plm.1981.

Bron:
W.Peletier, 150 jaar Departement Winterswijk van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen

Lees verder

Coöperatie’s algemeen

‘Help U Zelven’

Opgericht: 01 mei 1900 Door spinners-en weversbond.
Alleen voor leden Spinners- en Weversbond
Einde 1974

De Eendracht

Oprichting: 04 januari 1902
Neutrale Coöperatie
In 1919 opgenomen in Help U Zelven.

De Dageraad

Opgericht: 27 mei 1911. Door de S.D.A.P.
Einde: 1970

De Ster

Opgericht: 1914 R.K. Coöperatieve Bakkerij- en verbruiksvereeniging.
Einde 1950


28 oktober 1948, Tubantia

Lees verder