oudwwijk
Digitaal erfgoed

De gebrachte rijkdom

Wel steekt de oude grijze toren als voor eeuwen nog bijkans onveranderd boven het geboomte uit, maar daar omheen in de straten heeft de tijdsgeest reeds wonderen verricht. Helder verlichte winkels met rijke etalages achter spiegelende ruiten hebben de ouderwetsche houten gevels en de mestvaalten vervangen en een stevig plaveisel is aangebracht, waar vroeger het mulle zand onder de voeten kroelde of de voertuigen in den modder dreigden te blijven steken. Geen eentonig geklepper van rammelende weefgetouwen wordt meer gehoord langs de straat, maar wel het geraas van door stoom of electriciteit gedreven machines in modern ingerichte fabrieken, waaraan Winterswijk voor een zoo belangrijk deel zijn opkomst te danken heeft.

B.Stegeman, 1927

Lees verder

Steumer Jan

ODE AAN AL ONZE VOORVADEREN IN DE TEXTIEL

‘k Wet nog van den olden tied,
van ’n Wenters vol met steume
vader ging naor d’n Meyerink,
naor d’n Breistroom ging mien eume

Umme 6 uur wasten vader zich
biej de pompe met ieskold water
want jao, de luxe van ne douche,
dee kwam pas jaor’n later.

De bokse an en ’t boezeroen,
’t vake verstelde jesken
en in de tasse an d’n arm,
zien brood en drinkersflesken.

En deur de straoten van ’t darp,
alleene op in tröpkes,
dan lepen doezend klumpkes daor,
ower Wenters kinderköpkes.

Jao, ’s morgens vrog, veur zeuven uur,
begon ’t darp te lèven,
d’n eenen naor d’n andern stoom,
dee maanden het volk tot wèven.

D’n Witstoom, ’t eerste, dan d’n Pol,
de Tuunte leet zich heur’n 
nao ’t fluiten van d’n Meyerink,
dan mos ’t wal gebeur’n.

En in ’t darp naor de fabriek
in de straoten en de steggen,
was dan ’t steumervolk op pàd,
te vrog om völle te zeggen.

Wal honderd jaor gaf zo d’n stoom,
de Wenterswiekers èten
en wee den tied hef met-e-maakt,
dee zal ’t nooit vergèten.

Jao,klepperdeklep, was ’t lèven van
mien vader zaliger, steumer Jan

Zo ’s aovends teggen vief, zes uur,
dan zaten wie biej ;t fornuus,
unzen mooder bracht met ’n verhaal ,
gemeudelekheid in huus.

D’n kètel op ’t fornuus, dee zong,
’n heel vertrouweluk leedjen
en mooder stoppe sökke dan
of haakten ’n taofelkleedjen.

Toe mooder, vertel ons nog es van,
’t menneken oet de maone,
hoo kwam dat keèrlken daor ok weer,
wat hef-e daor edaone?

En mooder dacht dan biej zich zelf,
ok an d’n dag van morgen,
al waren de kindre dan gezònd,
dr waren altied zorgen.

Heur, klepperdeklep, zèe mooder dan,
daor kump oew vader,steumer Jan.

As ’n jungsken in dee olde tied,
bracht ik mien vader ’t èten
want jao, dat had d’n goeien man,
ok wal ens glad vergèten.

En as ik dan naorbinnen ging,
nao eèrst’ luk zeukeriej,
dan schrok ik miej zowat ne bult,
van ’t kabaal in de wèverieje.

Jas, as ’n schichtig vöggelken,
zocht ik dan tussen de töwwe,
bes dat ik endluk schreeuwn kon:
“Hier is ’t brood, mien vâ, daor buwwe!”.

Dan mocht ik efkes van mien vâ,
’t weèfgetouw hanteern,
en schot de spoole deur ’t good,
dat wo’j wal geèrne leèrn.

En klepperdeklep, zo ging iej dan,
met ’n “rap naor huus” van steumer Jan.

Och, leeven heer, waor is de tied,
waarvan ik heb e’schrèvvene,
waor bunt de steume met eur vòlk
in vredesname e-blèvvene?

Waor is d’n Jöddenstoom dan toch,
d’n Zwartstoom en de Bleeke,
d’n Meyerink van d’n Beuzenes,
met in d’n hof ne eeke?

Waor is d’n damp van ’t kètelhoes,
de machtige stoommesiene,
’t is allemaole al veurbiej,
dat dut ’n bètjen piene!

De kindere van DAT steumersvolk,
zee hebt nao grieze heure
en elken dag is d’r haoste weèr
wat anders veur de deure!

Maor, klepperdeklep, zo lange ik kan,
denk ik an vader……… steumer Jan!

B.Speelberg

Lees verder

Het Willinkhuis

Elk in Winterswijk goed thuis
Kent het oude Willinkhuis
Als een waar antiquiteit
Is befaamd het wijt en zijd.

Zoo bij dag als wel bij nacht,
Houdt het altijd trouw de wacht.
Op het Winterswijkse plein
Zou er trouwer wachter zijn?

O neen, O neen, O neen!
Want reeds in de steenperiode
En den grijzen mon’ken tijd
Stond het huis reeds op deez’ zode
Was toen reeds antiquiteit.

Hoe de zijs des tijds ook woedde
Wat ook vallen deed tot puin,
Immer zijn bespaard gebleven
Willinkshuis en Willinkstuin

Veel helaas, verscholen lijt,
In de nevels van den tijd.
Als in oud papier men leest
Moet ’t een klooster zijn geweest

Eer d’aloude Willinkstam
In het huis zijn intrek nam,
Dat door heim’lijk metselwerk
In verband stond met de kerk
O ja, O ja, O ja!

En de mon’ken van het klooster
Vaak belust met wijn en bier
Kwamen uit de kerk geslopen 
Door die gangen stil naar hier.

Vulden hier dan eens hun glaasje
Dronken het leeg met blijden zin,
Kwamen op dezelfde wijze
Ongemerkt de kerk weer in

Na d’aloude Willinkstam
Hier een burgemeester kwam
De Heer Veeren met zijn gezin
Trok het oude Marktslot in.

Daarna werd hier keurig net,
Quanjers winkel opgezet.
Later, werd dit oude huis
Weer een jonge huw’lijks kluis.
Hoezoo, hoezoo, hoezoo?

Nico trok met zijn Marietje
In dit oude Willinkslot,
Smaakten saam in deze zalen
d’Eerste vreugd van ’t huw’lijkslot

Doch na ras vervlogen jaren
Werd het weer eens anders thuis
Nico trok toen met zijn vrouwtje
In een eigen villa-huis

Wie er toen wel komen zou?
De Heer Pabruw met zijn vrouw
En een drietal kinderlein,
Er toen ingetrokken zijn.

Steeds was ’t huis met kinderen vol
’t Piepverstoppen was er dol
Doch zij zijn er uit gegaan
’t Piepverstoppen was gedaan.
Waarom, waarom, waarom?

De Heer Pabruw trok al spoedig
Met zijn vrouw en kroost uit ’t huis
Bouwde zich ginds aan de Spoorstraat
Ook een eigen villa-huis

Toen werd ’t slot (het was een glorie)
Aane een vreemdeling verhuurd,
Maar helaas dat huurcontractje
Heefy zoo ak’lig kort geduurd.

Toen stond ’t oude Marktslot leeg
In de doode zalen zweeg
D’echo van het laatst gedruis,
Ach, verlaten was het huis!

In den tuin is ’t al verdrukt
Niemand die de hazels plukt,
En de klimop van ’t prieel
Werd zo stoffig en zoo geel!
Ach he, ach he, ach he!

Maar laat ons niet droeve treuren,
Maar bij vroolijk feestgedruis
Zamen nog de naam herdenken
Van ’t oude Willinkshuis

Neen, laat ons niet droeve treuren,
Maar bij vroolijk feestgedruis
Zamen nog
voor ’t laatst eens zingen

“LEVE ‘T OUDE WILLINKSHUIS” .

(4 April 1900, schrijver onbekend)

Lees verder

Weversgilde

Het Weversgilde

Sinds overouden tijd reeds was het weversambacht hier in Winterswijk voor velen een bron van inkomsten geweest en in navolging van de steden was hier zelfs een weversgilde gesticht. 
Hertog Karel had er zijn hooge goedkeuring en bescherming aan verleend en dat beteekende, dat enkel de leden van het gilde in het kerspel van Winterswijk tot het hanteeren van het weefgetouw gerechtigd waren. 
Concurrentie hadden de gildebroeders niet te duchten en het belooft ons derhalve niet te verbazen, dat de jeugdige instelling weldra in goeden doen verkeerde. 
Maar er kwamen donkere tijden, jaren van oorlogswee en groote ontreddering en het gevolg daarvan was, dat ons veelbelovend gilde jammerlijk onder den voet geraakte. Zijn leden waren verstrooid of tot groote armoede vervallen en van de talrijke getouwen, die eertijds zoo lustig klepperden, waren vele reeds lang tot een treurige rust gedoemd. 
Het weversgilde scheen dood, maar gelukkig slechts tijdelijk. 

Zoodra de orde en rust en betere economische toestanden wedergekeerd waren, richtten ook de wevers het hoofd weer op en adresseerden bij Z.M.den Stadhouder om herstel der vroegere rechten. Hun verzoek viel in goede aarde, zoodat zij den 18en April 1682 gelukkig werden gemaakt met den volgenden offcieelen 

GILDEBRIEF

“Wilhelm Hendrik bij de Gratie Godts Prince van Oragne en Nassau, enz…..

“allen dengenen, die desen sullen sien ofte horen lezen, salut. Doen te weten: 

“Wij hebben ontfangen de ootmoedige Supplicatie van die van het Weversambagt in ’t Dorp en kerspel Winterswijk, inhoudende, dat voor desen in den voornoemden Dorpe is geweest een Weversgilde en reglement tot voordeel en benefice van ’t Weversambagt; “-, dat de voorscr. Weversgilde en privilegiën van dien door de lange krijgsjaeren buyten pbservantie gebragt zijnde, de Supplianten hadden moeten aensien en gedogen, dat sy Luyden gesitueert zijnde op de frontieren van andere Landen voorbij gegaan ende onttrokken worden alle de voordeelen, die sy voor desen hebben gehadt, en dat de reders van het linnen niet willen laten weven als tegen betaelinge van winkelwaeren ende manufacturen, ende wsy sulks niet konnende doen, werden gepreterieert, en het gaeren uyt den Lande naer vreemde plaetsen gedraegen tot merkelyke schaede van de Supplianten,….ons daerom biddende en versoekende dat ons soude gelieven hen daartoe op nieuw te verlenen behoorlijke brieven van consent ende octroy. 

“Soo is ‘t, dat wij geneigt sijnde goede ingezetenen en onderdaenen te believen, en soo veel doenlijk is, het voorschr.weversambagt tot Winterswijk wederomme te doen floriren onder die regeeringe van eenen Gardiaen off deeken met vier gildemeesters offte overluyden…. volgens de poincten en articulen hiernae volgende:

1. Ten eersten sal ieder gilde broer nevens de zusters van het gilde godvrugtig leven nae gehoorsaemheit der H.Kercke van de gereformeerde religie en sullen tot haeren patroon kiesen Sinte Michaël ende voirs een gardiaen off deeken ende vier gilde meesters ofte overluyden. 

2. Item die op het nieuws aenkomen en dese gilde wilden winnen, als ook die van buyten in komen, sullen geven 15 gldns aen ’t gilde ende twee gldns in de gildebusse, om te gebruiken onder het gilde, daer het van noden sal sijn, alsmede drie goutguldens voor den Hooftofficier van deze plaetse. 

3. Dat geen werk mag om te arbeijden buiten het gilde gaen onder verbeurte van het gaeren voor die van het gilde, en ses goutguldens voor den officier, mits dat die van ’t weversambagt presenteeren aen de reders alsmede de burgers in het dorp en kerspel van W. met het maeken  van het Linnen nae proportie van de bleyken niet sullen soeken te verkorten offte op te houden, en dat voor sodanigen prijs als het oude gebruyk is geweest. 

4. Sal op St.Michaeldag nae erholden consent van den Drost die bij-een-komst van het gilde sijn en sullen alsdan twee nieuwe gildemeesters gekozen worden, die het gilde een jaer bedienen. 

5. Dat yder baes offte meester sal geven alle jaer vier stuivers ten behoeve van ’t gilde, ende sal dat zelve op de bijeenkomste van St. Michaëlsdag betalet worden op de verbeurte van tienstuivers, welke sullen sijn in de busse voor de armen van het gilde.

6.Bij aldien eene van de gildebroeders off de susters den eene den anderen achterhaelde met kwaetspreken, schelden offte eenige quaestie te maeken, hetzij op de bijeenkomst van Michaëlsdag offt anders in ’t particulier, die sal voer de eerste reyse geven dertig stuivers. Ende als sodanige gildebroer offte suster van den gardiaen oft gildemeester bestraft worden om te swygen en willen niet swygen, sullen deselve dubbert verbeuren…..

7.Item wanneer de bijeenkomste van ’t gilde sal wesen op Michaëlsdag, soo sal deze gildebrieff gelesen worden, ende soo ymant deze articulen kwam te rebelleeren, die sal van ’t ampt ontset ende berooft syn ende wederom arbeyden in knegtsplaetse offte hetzelve ampt wederom koopen gelijk een vreemde, ende dat niemant meer sal mogen holden als drie a vier touwen om te werken.

8.Het breetdoek sal moeten weesen vol ses vierendeel breet off soo ymant breeder offte smalder beliefde te hebben sal daernae moeten betaelen en het smal ook nae older gewoonte.
Ende soo ymant eenige fouten in het linnen maekte, sal van de gildemeesters besien worden, ende diegene, die het linnen toekomt, soo het bedorven mogte sijn, sal ’t selve voir den gardiaen ende gildemeesters brengen, om bekeurt te worden, hoe groot die schaede mogte sijn, dewelke de maeker sal betaelen, ende degene, die het voir den gardiaen brengt, sal aenstonts daerbij leggen twaalf stuivers, sullende deze gerestitueert worden, soo wanneer het sal bevonden worden kwaelijk gemaekt te sijn.

9.Geen gildemeester sal ook eenes anderen geschoren werk weeven, sonder consent van denselve, die het geschoren heeft, hij verbeurte van vijff schillingen.

10 en 11. Handelen over het meten en keuren van linnen.

12. Voorts sullen de gildebroeders op geen Sondaegen, Hoogtijts- nog bededagen mogen arbeyden, maer ouder gewoonte op werkdagen; mede geen smal doek maeken onder anderhalve str. op verbeurte van twee guldens….

13.Off daer eenige gildebroeders offte geildemeesters waeren, die niet Goddelijk offte eerlijk leeven nae behooren, ende het selve tot de Gildemeesters kwam, sullen deselve haer onderrvraegen ende bestraffen; en soo wanneer des onvermindert de bestraften haer naemaels niet souden willen beteren, en bevonden wordende wederom kwaelijk offte oneerlijk geleeft te hebben, zullen deselve verbeuren twee guldens…..
Laatst bijgewerkt: 25-12-2016/ 10-04-2019

Lees verder

De familie Willink

Hendrik Willink (26-07-1760,Deventer -26-03-1842,Weerselo )

                                                        x 22-09-1789            Catharina Waliën(30-10-1768,W.wijk-26-04-1834,W.wijk)

                         – Abraham Willink (17-08-1791,W.wijk  – 08-12-1863, W.wijk)
                         – Jan Anasias Willink (29-09-1800,W.wijk – 19-10-1800,W.wijk)

 —————————————————————————————

Abraham Willink  (1791- 1863)  
                                                 x 16-04-1819           Christina ten Cate (21-03-1800, Enschede -02-04-1863,W.wijk)

      – Anna Catharina Willink (27-12-1821,W.wijk – 17-07-1824, W.wijk)

     – Maria Geertruid Willink (02-05-1824,W.wijk – 22-02-1875, W.wijk)        
                                                x 10-05-1843          Herman Hendrik Paschen (20-04-1813,W.wijk – 22-10-1880,W.wijk)


     – Hendrik Willink (W&C)  (12-05-1825,W.wijk – 26-07-1877,W.wijk)
                                                x 08-07-1852 Coenradina Jacoba van Heek (10-01-1828,Enschede -04-08-1897,Maagdenburg)


      – Herman Christiaan Jurjaan Willink (W&C)  (20-05-1827,W.wijk -04-04-1906,W.wijk)
                                                x 10-08-1854            Margaretha ten Cate (14-12-1831,Lonneker,Borne -14-03-1902,W.wijk)


     – Anna Catharina Willink (11-10-1829,W.wijk -08-01-1867,W.wijk)        
                                                x 02-08-1854           Wilhelm Arnold Roelvink (26-10-1821, W.wijk -02-05-1917,W.wijk)


    – Jan Willink (B) (30-10-1831,W.wijk  – 20-01-1896,W.wijk)      
                                                 x 06-07-1855           Judtith Paschen (29-10-1834, Vreden-06-03-1908,Winterswijk)

 —————————————————————————————-

 Hendrik Willink   x 08-07-1852   Coenradina Jacoba van Heek 


                           – Christina Margaretha Coenradina Willink (09-07-1857,W.wijk – 12-02-1951,W.wijk )
                                                   x 1882  Hermann Rudolph Martin (1851,Elberfeld -1932, Maagdenburg)
                           –  Margaretha Hermina willink (17-11-1858, W.wijk – 05-04-1917,W.wijk)
                                                   x
                           – Anna Catharina willink (12-05-1860,W.wijk – 21-01-1931,Enschede)
                                                   x 1884 Hermannus ter Kuile (1857,Enschede – 1917, Enschede)
                           – Gerrit Jan Willink (T) (02-10-1864,W.wijk – 29-03-1933,Lyon)  ( “Tricot Jan” )


 Herman C.J.Willink  x 10-08-1854  Margaretha ten Cate 

                           – Nicolaas Willink (W&C)   (12-11-1857, W.wijk – 12-11-1948,W.wijk)
                           – Abraham Hendrik Willink  (W&C)  (28-11-1859, W.wijk – 28-11-1863,W.wijk
                           – Margaretha Anna Willink (15-02-1863,W.wijk – 15-02-1911,W.wijk)
                           – Maria Hendrika Willink (03-10-1965, W.wijk – 03-10-1867,W.wijk)
                           – Anna Catharina Willink (26-04-1869, Nijmegen – (26-04-1927, Nijmegen)
                           – Marten Willink (08-04-1870,W.wijk -08-04-1931,W.wijk)


 Jan Willink ( “Spoor-Jan”)    x 06-07-1855  Judtith Paschen


                            – Abraham Willink (B)  (12-04-1856,W.wijk  –  21-09-1913, Arnhem)
                            – Jan Hendrik Willink(B)  (09-05-1857,W.wijk  –   19-03-1940, W.wijk)  ( “Manke Jan”)
                            – Hendrika Willink (29-11-1858, W.wijk    –  30-06-1935, Baarn)
                            – Christina willink (06-09-1860,W.wijk  –   05-07-1937, Lonneker,Borne)
                            – Willem Willink (01-07-1864, W.wijk  – 23-07-1935, Enschede)
– Hendrik Willink (1867 W.wijk-1890 Ned.Indie)

 ——————————————————————————————–

Nicolaas Willink  x  Marie henriette van Wullen Scholten

                         – Willem Adam Willink (W&C)  (1890,W.wijk -1969,Arnhem)  ( “Boet” )
                         – Herman Willink (W&C)  (1895,W.wijk-1963W.wijk)

Abraham willink  x
                         – Jan Willink (B) (1882W.wijk- 1959,Amsterdam)
                         – Carel Willink (1886-1956)
                         – Frits Willink (1889,W.wijk-1980,Hengelo)

Jan Hendrik Willink  x
                         – Bram Willink (B) (1888- 1969) ( “Dikke Bram”)

———————————————————————————————

Willem Adam Willink   x Hilde Jeanette Bos (1896-1945)
                         – Nico Willink (W&C) (1917,W.wijk -2001,W.wijk)

 Herman Willink  x
                          – Hendrik Willink (W&C) (1924,W.wijk – 2002,W.wijk)

Jan Willink  x
                         –  Abraham Willink (B) (1911,W.wijk – 1974,Doetinchem ( “Bram van Gossink” )
                          

Frits Willink  x
                          – Abraham Willink (1919,Hengelo – 2001,Hilversum ( “Bram van de bank” )

Lees verder

Poppers – Weideman – Hazewind

1878, Alg.Handelsblad

Poppers, Weideman, Hazewind

De joodse familie Poppers had al rond 1864 een weverijtje op het Weurden.
Omstreeks 1890 namen zij het weverijtje van de Familie Dericks over aan het Hilbelinkspad. 
In 1941 kwam door de oorlog W.H.Weidemann (geb:1906) als mede-eigenaar bij Firma M.M.Poppers.

20 september 1941, Tubantia
4 december 1950, Tubantia1 december 1950 werd de naam veranderd in Hazewind Kledingindustrie N.V.

5 februari,1951 TubantiaWeverij De Hazewind werd in 1964 gesloopt en volledig herbouwd.
In 1973 ging Hazewind Kledingindustrie failliet
Zoon L.J.F.Weidemann stichtte toen Hazewind Fashion BV.
In 1990 werd het bedrijf beeindigd.

Lees verder

H.Willink & Co – Blijdenstein

A.WILLINK  & CO

1835: Oprichting A.Willink & Co. Abraham Willink ( 1791-1863)
Zonen: Herman Christiaan Jurjaan Willink (geb: 1827) en Hendrik
Willink (geb:1825)
(Zoon Jan Willink begon in 1866 de Batavier)

Op de Groenloseweg werd in 1861 een stoomweverij gebouwd en er werd gestart met 192 weefgetouwen.
H.Willink & Co was een katoenweverij.
Twee zonen van Herman Christiaan kwamen later in de directie, t.w.:
Nicolaas (geb.1857) en Abraham Hendrik (geb.1859)

De zoon van Herman Willink, Gerrit-Jan Willink  (geb:1864)  wilde een eigen fabriek en begon de Tricot.

Nicolaas en Abraham Hendrik werden op hun beurt weer opgevolgd door twee zonen van Nicolaas, t.w: Willem Adam Willink (geb: 1890) en  Herman Willink (geb:1895)

Willem Adam Willink werkte er van 1914- 1955 en Herman Willink van 1920- 1959.
Willem Adam werd opgevolgd door zijn zoon Nicolaas Willink (geb.1917)
Herman Willink werd opgevolgd door zijn zoon Hendrik Willink  (geb.1924)
          
Nicolaas was mede-directeur van 1955-1967
Hendrik was mede-directeur van 1959-1969

In 1959 kwam er een fusie met Blijdenstein & Co.
In 1969 traden alle familieleden- directeuren van Willink en Blijdenstein af.

Lees verder

Meijerink Koninklijke

Jan Hendrik Meijerink  (1827-1891)

Zoon van Jan Willem Meijerink (1796-1870)

Jan Willem Meijerink was in 1835 begonnen met een handweverij aan de Nieuwstraat.
Hij had o.a. twee zonen Gerrit Hermanus Meijerink (1823-1897) en Jan Hendrik.

Aangezien Gerrit de oudste was, zou deze zijn vader opvolgen. (Zie Meijerink Beuzenes)

Jan Hendrik ging dierengeneeskunde studeren.
Dit beviel hem echter niet en hij kwam dus terug naar Winterswijk om ook voor zichzelf te beginnen in de textielsector.

In 1864 trouwde hij met Alida Wesselina Lindenhovius
Twee zonen:
Jan Willem Meijerink (Geb. 8 Sept.1865 – Overl:16 Aug.1941) 

Begrafenis Woensdag 20 Augustus, 1941. 
Namens het personeel spreekt Dhr.J.G.Grobben een laatste afscheid bij de baar van den overleden directeur.

Jan Willem Meijerink was getrouwd met Anna Meijerink (Geb. 8 Mei 1864- Overl.:7 Febr.1944)

Frederik Hendrik Meijerink (1867)

Na hun HBS-opleiding werden zij beide naar het buitenland gestuurd voor een theoretische en praktische opleiding in de textielsector.
Na hun terugkomst werd een stuk grond aan het Hilbelinkspad gekocht en werd daar een nieuwe fabriek gebouwd.
Deze was 04-mei 1891 gereed.
Men begon met veertien weefgetouwen en maakte bombazijn en pellengoed.
Jan Hendrik heeft het maar even mogen mee maken, want hij overleed op 29 oktober 1891.

Jan Willem en Frederik hadden beide geen zonen, zodat  de schoonzoon van hun zuster geroepen werd uit Indie om hen op te volgen.
Dit was Jakob Wouter Engelsman. Directeur op 1 januari 1930 NV. Stoomweverij v/h J.H. Meijerink.
De  directie werd later aangevuld met Hendrik Frederik Lodewijk Haack (getrouwd met een dochter van Frederik Hendrik, Johanna Catharina Wesselina)
en Albert Engelsman (zoon van Jacob).

04-Mei 1931:  40 Jaar bestaan
04-Mei 1951:  60 Jaar bestaan. NV Stoomweverij J.H.Meijerink kreeg op 11 juli 1951 het predikaat Koninklijk.

Er werd toen baddoekstof geproduceerd. 
Op 1 mei 1960 werd een confectie-afdeling gesticht in Emmer Compascuum (voldoende arbeidskrachten daar aanwezig)

04-Mei 1961: Eerste steen  nieuw bedrijfsgebouw voor badstofartikelen.

1961: Fusie met Koninklijke Textielfabrieken Nijverdal -Ten Cate NV Almelo.
1966: 75 Jaar bestaan: Directie: A.Engelsman, J.L.Talsma en H.van Leyden.
01-08-1966: J.F.Noordhoorn van der Kruijff directeur.
1976: 250 automatische weefmachines produceren baddoeken, tent- en markiezendoek onder de merknaam Seahorse en Ten Cate All Season.
01-01-1977: Naam luid: Seahorse-Meijerink BV.
Productie: baddoeken, keukendoeken en strandlakens.

01-09-1977: Directeur: Jan Dijk Seahorse-Meijerink
1980: Directeur: H.J.A.Dekker
1981: 125 getouwen verhuizen naar Nijverdal.
           In Winterswijk toen ruimte voor ververij van Stork Hengelo.
           Productie: Huishoudgoed
           Aantal werknemers Winterswijk: Plm.250

1986: Directeur: A.R.L.M.Bijvank
           Aantal werknemers gedaald tot 120

01-01-1987: Seahorse – Meijerink BV veranderd in Ten Cate Colorweave BV
01-04-1991: Bedrijf verkocht aan Stoneville Enterprises Ootmarsum.
           
Winterswijk werd opgesplitst in Houstex (weverij) en Colorweave (garenveredeling)
01-04-1991: “100 Jaar bestaan” 
24-04-1992: Feest ter gelegenheid “100 Jaar Bestaan” georganiseerd door Koninklijke Nijverdal -Ten Cate NV als hommage aan de voormalige Meijerink-werknemers.

1996: Colorweave verkocht aan F.en. H. Huijskes 
           Aantal werknemers: 9 
1997: Einde

Foto: Jacob Doornheim
Lees verder

Meijerink Beuzenes

Gerrit Jan Meijerink (1766-1848) is begonnen in zijn woning Meddosestraat 15

Meddosestraat 15

Zijn zoon Jan Willem Meijerink (1796-1870) begon in 1835 een handweverij in de Nieuwstraat

In 1848 begon hij een natuurblekerij aan de slinge.
Jan Willem Meijerink had o.a. twee zonen: Gerrit Hermanus (1823-1897) en Jan Hendrik (1827-1891).

Gerrit Hermanus was getrouwd met Johanna Geertruid Lindenhovius 
Kinderen: Johanna (1855), Clasina Bernarda (1857) en Jan Willem (1859-1934) 

Gerrit Hermanus begon samen met zijn zoon Jan Willem in 1883 aan de Beuzenes (2 personeelsleden)
In 1889 uitbreiding met een stoomweverij en kreeg toen de naam: J.W.Meijerink & Co.

In 1898 trouwde Jan Willem Meijerink (Geb.23 Febr. 1859- Overl.:15 Maart 1934 met Berendina J. Schotman (Geb.:24 Jan.1874 te Aalten- Overl.:18 Dec.1939 te W.wijk)
Kinderen: (o.a.?) Gerrit Hermanus Meijerink (1903-1963). In 1939 getrouwd met A.J.C.M.van Oppen.

1910: Uitbreiding Confectie-afdeling
1913: Uitbreiding Ververij

1915: Verbouwing
1922: Gerrit Hermanus werkzaam bij bedrijf.
1923: Verbouwing  (40-Jaar bestaan) 150 werknemers 
1934: Overlijden Jan Willem Meijerink
Jaren ’30: Nieuw produkt; Cord (manchester) Groot succes.
1943: 
1958: 75 Jaar bestaan
1963: Overlijden G.H.Meijerink 27-04-1963 ( 700 werknemers) 
1964: Faillissement J.W.Meijerink & Co. ( Eerste textielbedrijf in Winterwijk dat sluiten moet)

1964
Lees verder