oudwwijk
Digitaal erfgoed

Centraal Gymnastieklokaal

Jeugdkerkstraat

Geopend 8 mei 1931 Burg.Bosma
Gesloopt: 2018

De bouw
Bron: Delpher.nl

MAANDAG 11 MEI 1931, Graafschapbode
Het beste uit den Achterhoek -Een der beste uit het geheele land.

In tegenwoordigheid van bijna alle leden van den Raad, verschillende autoriteiten op onderwijsgebied benevens eenige genoodigden, werd Vrijdagavond het Gemeentelijk Gymnastieklokaal officieel geopend.

Vloer: 10x 22 mtr.

Bron: Delpher.nl
Bron: Delpher.nl

Verbouwing 1976:
Kleedkamers naar achterzijde evenals ingang. Ramen geblinddeerd

Foto: Ron Rensink
Lees verder

Watertoren

Off.opening 27 mei 1926

28 mei 1926

06 NOVEMBER 1925, Graafschapbode

De watertoren, nabij de kom der gemeente aan den Misterweg gelegen, heeft zijn vastgestelde hoogte van 36.55 M. boven den beganen grond bijna bereikt. Het mooie, massale bouwwerk, grootendeels uit gewapend beton opgetrokken, laat nu reeds, ondanks lat-en steigerwerk, zijn slanke en mooie architectuur zien. Ongetwijfeld wordt het een der mooiste torens van den achterhoek.
Bron: www.delpher.nl

Lees verder

Villa’s

Villa Roelvink-Hesselink

Drie generatie’s Roelvink, twee generatie’s Hesselink
Afgebroken 1988


Misterstraat

Achterzijde
De Katholieke kerk heeft nog geen spits (1905)

Villa van Eekelen


Misterstraat

Villa Paschen-Roelvink

Spoorstraat 16

Willem Paschen (geb.18-07-1846- ovl.04-04-1909) en Catharina Roelvink (1855-1931)
Directeur Batavier

Villa Willink

Groenloseweg

Villa Gerrit Jan Willink (1864-1933) Dir.Tricot
Later o.a.ook bewoond door Dr.Brummelkamp

Brand 28-12-1969 linker vleugel Fam.Gietman

Villa Willink

Groenloseweg

Bouw: 1920
Willem Adam (‘Boet’) Willink (1890-1969) en Hilda Jeanette Willink-Bos
Dir.Witstoom

Villa Helderkamp

Alhoewel het huis bekend staat/stond als het “Burgemeesterhuis ,is de eerste bewoner geweest Salomon ten Bokkel Huinink,predikant (1768 Aalten ovl.2 sept.1826 te Winterswijk) getr. met Anna Lindeman (1768 Zutphen -1828 Winterswijk). Daarna heeft hun zoon Wolter Salomon daar waarschijnlijk nog gewoond.
Later kwamen hier de Burgemeesters Baron Mackay, Haitsma Mulier en v.Nispen

27 juli 1891
Arnhemsche Courant

Villa Willinkstraat
Jan Hendrik Willink ( 1857-1940 ) en Jacoba Peternella van Kempe Valk ( 1850-1926 )

Villa Willink Wooldstraat 27
Jan Willink (1831-1896-Spoor-jan-Dir.Batavier) en Judith Willink-Paschen (1834-1908)
In 1908 kwam hier zoon Abraham Willink (1856-1913) en Louise Jacoba Toewater (1857-1923)
1924 vestigde zich Gossink hier met zijn modehuis

Foto: Hans Tenbergen

Gebouwd waarschijnlijk door:
Engelbartus Frederik Meerdink (1784-1880) en Sara Jacomina ten Houten (1804-1885)
Zij woonden hier met hun zoon Hendrik Jan (1829-1910) en dochter wed.Henriette van der Horst-Meerdink (1833-1887)
Na hun in 1887
Nicolaas Willink (1857-1948) en Marie Henriette van Wüllen Scholten (1862-1941)
Directeur Witstoom
In 1948 verkocht aan Drukker G.W.te Loo
Afgebroken 1971.


Singelweg. Gebouwd 1928/1929
Burgemeester Bosma, later Burg.Kneppelhout
Weer later aannemer Jansen
Afgebroken 1988

02 oktober 1928, Graafschapbode

Groenloseweg 4
Villa H.C.J.Willink (geb.1827-ovl.1906) en Margaretha ten Cate
Later zoon Marten Willink (geb.1870-ovl.1931)
Afgebroken plm.1938

Links ‘Het Doktershuis’
Villa Hendrik Scholten
Koopman-winkelier
(geb.26-09-1789 W’wijk-ovl.20-10-1883 W’wijk)
en
Berendina ter Weeme
(geb.17-07-1789 Neede-23-08-1873 W’wijk)
Later J.G.ten Houten – Bankier

Links Villa C.P.ten Houten (1801-1870)
Kruidenier, kunstmesthandel en tabakskerverij.
Later Geldersch-Overijsselsche Bank (Twentsche Bank)
Dir.J.G.ten Houten (zoon)

Lees verder

Marechausseekazerne

De brigade Winterwijk werd uitgezet op 24 oktober 1890 en opgeheven op 1 maart 1943.
Wederom uitgezet op 30 augustus 1946 en opgeheven op 1 juli 1992

Vanaf 1890 is de Koninklijke marechaussee in Winterswijk. De eerste kazerne stond op de hoek van de Misterstraat en de Goossensteeg, de latere Roelvinkstraat.

1890:01-05 -tot 1905
Marechausseekazerne met vlag hoek Misterstraat-‘Roelvinkstraat’. Gehuurd.


Op 2 april 1904 gaf het Ministerie van Oorlog toestemming tot het betrekken van een nieuwe lokatie.
De gemeente diende het te bouwen en op 26 Mei 1904 was de aanbesteding. Aannemer J.W.Wieskamp (F 17.869,-)
De Koninklijke marechaussee was de huurder van het pand. 30 jaar voor f 900,- per jaar.

04 januari 1905 in gebruik genomen
Lees verder

Feestgebouw

‘Wenterswick is minen naem,Thegens de vianden ben ick bequaem’
(hing al in 1899 in het feestgebouw)

Haitsma Mulierweg

1898: 15 Februari besluit men een feestgebouw te bouwen
1898: Aanbesteding: Aannemer D.Jansen Aalten voor f 13.498,–
1899: 27 Januari: Off. Opening
1903: Gasverlichting.drinkwater uit put
1903: J.G.ten Houten schenkt twee leeuwen voor voorterrein (zie foto)
1911: aansluiting op waterleiding 
1927: toiletten op waterleiding
1933: Leeuwen worden stukgeslagen ter verharding van terrein
1966: 27 Maart: Storm………….Einde van het Feestgebouw
1970: 22 Augustus: Officiële opening Cultureel Centrum
Comm.der Koningin H.W.Bloemers
Ontwerp:
Gerardus Hendricus Maria (Gerard) Holt 
(Haarlem, 16 juni 1904 – aldaar, 14 februari 1988) 

Foto: B.Godthelp
Foto: B.Godthelp
Hekwerk ontworpen door architecten Gantvoort en Streek 1904
1931
Archief: B.Godthelp
Aanbesteding December 1898
28 april 1961
5 jaar voor de fatale storm
12 oktober 1968

Cultureel Centrum
Eerste steenlegging: 19 juni 1969


Geopend 22 augustus 1970
Onthulling kunstwerk Richard Braun 15 september 1973

N.V.Aannemingsbedrijf v/h J.ten Tije en Zn, Hengelo f 1.454.500


Lees verder

Station

Station Winterswijk   
Geopend: 24 juni 1878
In 1916-1917  werd de zuidoostvleugel verlengd,verbreed en kreeg een extra verdieping

G.O.L.S. station

20-07-1908: Ingebruikneming nieuwe GOLS- Station

Winterswijk ‘Toen en Nu’
Lees verder

Postkantoren

Voor 1823 moest iedereen maar voor zijn eigen post zorgen.
Vaak gebeurde dat in een kamer van een particulier en moest er porti voor betaald worden (postzegels waren er eerst vanaf 1852) en kon de voetreis naar bijv.Amsterdam aangevangen worden.
Vanaf 1823 kwam hier meer organisatie in.
De eerste postvergaarder in Winterswijk moet G.B.van de Pavordt Smits geweest zijn.

In oktober 1828 meldt hij dat het kantoor der Posterijen alhier reeds een jaar gevestigd is.
Eerste postkantoor: 1 januari 1829 Meddosestraat 6
(in 1872 ook adres eerste off.postkantoor.)


G.B.van de Pavordt Smits overleed in 1841 (37 jaar)
Opvolger: P.Hoffman
Omstreeks 1845 was er de eerste bode, Wessels.

21 December 1866:
Officiële berigten
Z. M. heeft benoemd tot directeur van het postkantoor: Winterswijk, den heer P. T. de Ridder, thans directeur van het postkantoor te Doetinchem1 juni 1872 verhuisd P.T.de Ridder naar Meddosestraat 6

AFGEBROKEN: 1968
tot 1916

1925

De heer Potjewijd, Directeur van ’t Post- en Telegraafkantoor te Winterswijk zal met ingang van 1 Mei den dienst met pensioen gaan verlaten.

30 maart 1928
Graafschapbode
De telefoondames
Begin jaren ’30
Dames Windmuller, Panman (dochter directeur), Betsy Piek en D.Roerdink
1937
Het sorteeren van de post eischt veel routine! 18 bestellers staan inden vroegen ochtend gereed, om de binnenge-
komen post te sorteeren.
Men ziet hier een gedeelte van het bestellerslokaal. Links achter de lessenaar bevindt zich
de hoofdbesteller, de heer J. W. Beernink. (Foto Harmsen & Van Nahuys)

Postkantoor Markt
24-04-1891  –    07- 03-1938

Voorheen het Logement – Koffijhuis De Kroon van  de Fam.Johannes Antonius Baling (1797-1862). In 1863 zetten de erven het Logement te koop.

10-03-1863, De Noord Brabanter


Op 4 mei 1907 kwam er vergunning voor een telefoontoren op het dak.
In 1908 werd alweer door de slechte staat van het pand aan nieuwbouw gedacht.
In 1930 dacht men aan nieuwbouw op de lokatie van het oude gemeentehuis,Wooldstraat 19.

Ons nieuwe postkantoor.

08 oktober 1934, Zutphensche Courant

‘7 Oct.
De plaats, waar ons nieuwe postkantoor eerlang zal verrijzen is alweer veranderd.
In den beginne was als plaats aangewezen het perceel, waarop het oude gemeentehuis aan de Wooldstraat staat. Met het Rijk was overeengekomen, dat dit het oude gemeentehuis in eigendom zou krijgen, de gemeente het tegenwoordige postkantoor, hoek Markt, Meddosche straat, en dan zou het Rijk f 10,000 toe krijgen.
De gemeente heeft een deel van het oude gemeentehuis reeds afgebroken en tijdelijk voor parkeerterrein ingericht.
Langzamerhand bleek, dat deze plaats te klein werd geacht; toen knoopte het Rijk onderhandelingen aan met de diaconie der Ned. Herv. Gemeente over het perceel van het Gasthuis, hoek Gasthuis—Misterstraat.
Voor 1 Oct. j.l. zou de beslissing moeten vallen. Het blijkt, dat deze onderhandelingen zijn afgebroken, want nu zijn er weer nieuwe aangeknoopt met de gemeente om het nieuwe gebouw te plaatsen op den Balinkesch, die voor het grootste deel al in eigendom van de gemeente is. Naar we vernamen, wordt dan een weg gemaakt van den hoek Meddosche—Wilhelminastraat over den esch naar de Gasthuisstraat, tusschen de Jeugdkerk en het Centraal gymnastieklokaal door. Midden op den Balinkesch komt een groot plein; aan dat plein (westzijde) zal het postkantoor verrijzen met het front naar de Ned. Herv. Kerk.
Het kantoor zal met den achtergevel evenwijdig loopen aan de Gasthuisstraat en wel op zoo’n afstand, dat daar nog prachtige woningperceelen overblijven.
De bedoeling is het huis van wijlen dr. Manschot (reeds in eigendom van de gemeente) af te breken. Deze doorbraak brengt de Woold- en Misterstraat alsmede de Markt in verbinding met den Balinkesch. Deze nieuwe straat buigt zich om naar het nieuwe plein, waardoor het noodig wordt van de Doopsgezinde en Ned. Herv. Gemeente grond te koopen van de pastorietuinen. Naar we vernamen zijn B. en W. reeds in onderhandeling met de betrokken kerkvoogdijen.
Verder zal een straat naar het Balinkeschplein worden aangelegd door het reeds door de gemeente aangekochte perceel van de familie Bengevoort.
De verbreeding van den Beukenhorstweg staat ook op het programma.
Van den Beukenhorstweg zal een zijstraat worden aangelegd naar het komende plein, en aan deze zijstraat zal het postkantoor verrijzen.
De Jan Stienstrastraat zal worden verlengd tot het plein, zoodat men het komende kantoor kan bereiken van twee kanten uit de Misterstraat, van twee kanten uit de Gasthuisstraat, van twee kanten uit den Beukenhorstweg, van twee kanten uit de Wilhelminastraat en van een kant uit de Wooldstraat en van de Markt.Op 26 oktober 1938 werd het postkantoor Markt verkocht aan Brouwerij De Klok te Groenlo.

De opening
7 maart 1938
25 april 1941
Graafschapbode
Officiele opening
7 maart 1938
De balie

Johan Marinus Veldheer (Haarlem, 30 december 1892 – 1987 was een Nederlands beeldhouwer
Bron: Wikipedia

De continenten en de zeeman symboliseren dat de posterijen over alle landen en zeeën post bezorgen. De tekens van de dierenriem wellicht dat de postbezorging het hele jaar doorgaat.

Het postkantoor is een ontwerp van architect G.C. Bremer.

 Boven v.l.n.r.
1. Ram en Stier. 2. Heer met tekening en letters EU. 3. Tweeling en Kreeft. 4 Indiaan en letter A. 5. Maagd en Leeuw. 6. Negerin
Foto’s: B.Godthelp
Boven v.l.n.r
1. Inboorling met letters AU. 2. Weegschaal en schorpioen. 3. Vrouw meet waaier en letter A. Onder. 4. Boogschutter en steenbok en letters B en S. 5. Zeeman met letter Z. 6. Weerman en Vissen met letters W en V
Foto’s B.Godthelp
Lees verder