oudwwijk
Digitaal erfgoed

Spoorwegen

18 juli 1878: Zutphen-Winterswijk
14 juli 1880: Winterswijk-Gelsenkirchen- tot 1979
25 augustus 1880: Winterswijk-Bocholt
1885: Winterswijk-Arnhem
Winterswijk-Enschede – tot 1937

Jaren 1890

Geluksvogel

VRIJDAG 08 FEBRUARI 1895, Utrechts Nieuwsblad

ONGELUKKEN EN MISDADEN
EEN DROEVIG ONGEVAL

Uit Winterswijk wordt gemeld: Verleden Zaterdag had hier een geval plaats van even zeldzame als ongedachte uitredding van levensgevaar. Terwijl de treinsmid De G.op het terrein der H.IJ.S.M. werkzaam was, naderde hem van achteren een trein die langzaam rangeerend achteruit stoomde. De G., die dit niet had opgemerkt, werd door een der buffers omvergestooten en viel tusschen de rails, maar behield gelukkig zijne tegenwoordigheid van geest.”Ik voelde dat ik omviel”, heeft hij later verteld, ” maar ik begreep dadelijk wat er gebeurde en ik dacht:” Nou moet ik plat gaan liggen”. Zoo rolden dan ook de wagons een voor een over hem heen, maar de locomotief, die achteraan kwam, moest wegens hare eigenaardige inrichting hem zeker vermorzelen; want niemand van het personeel had den man opgemerkt. Maar juist toen de locomotief hem genaderd was, stond de trein stil, en stoomde daarna weer even langzaam vooruit, daar hij nu juist den gezochten wissel voorbij was, en De G.stond ongedeerd wederop.

Ongeval Spoor

DONDERDAG 24 NOVEMER 1898, Utrechts Nieuwsblad

Aan het station der.Holl.IJzeren Spoorwegmaatschappij te Winterswijk werd Zondag in den vroegen ochtend een oppassend werkman bij zijn arbeid door een locomotief overreden. De beide beenen werden hem van het lichaam gescheiden. Na korten tijd stierf hij. De ongelukkige was gehuwd en vader van negen kinderen.

Jaren 1900

Smokkelen trein Winterswijk-Borken

MAANDAG 19 FEBRUARI 1906, Utrechts Nieuwsblad
EENE SMOKKELGESCHIEDENIS
In den trein Winterswijk-Borken werd deze week ontdekt. Kort voor het station Borken wierp iemand aan een wachtend persoon 20 pond spek toe uit ’ t portierraam. Een baanwachter ontdekte het feit dat den daders veel last zal bezorgen.

Een onheil voorkomen

VRIJDAG 11 DECEMBER 1908, Utrechts Nieuwsblad
EEN ONHEIL VOORKOMEN. Door de oplettendheid van den machinist is Woensdag te Winterswijk een groot onheil voorkomen. Toen de trein uit de richting Amsterdam tot dicht bij den Misteroverweg genaderd was,  bemerkte de machinist, dat de slagboomen nog open stonden en vele personen, vooral kinderen, zich op den overweg bevonden. Door met alle kracht te remmen, wist hij den trein nog voor den overweg tot staan te brengen.

Jaren ’10

Tussen de buffers gedood

27 FEBRUARI 1912
Overreden.
De 28-jarige Duitsche remmer Friedrich Sassenberg uit Osterfeld is Maandagavond op het station Winterswijk tusschen de buffers van een rangeerenden trein geraakt, en onmiddellijk gedood

Door den Trein gedood

WOENSDAG 22 JANUARI 1913, Utrechts Nieuwsblad 
DOOR DEN TREIN GEDOOD.
Door den laatsten personentrein is Maandagavond te Winterswijk overreden mejuffrouw U. aldaar. Ze was terstond dood. De machinist van den goederentrein, die om 12 uur te Winterswijk aankomt, vond haar door midden gereden lichaam.

Tusschen de Buffers doodgedrukt

DONDERDAG 13 NOVEMBER 1913, Utrechts Nieuwsblad
TUSSCHEN DE BUFFERS DOODGEDRUKT.
De arbeider-remmer H.Wiggemans uit Winterswijk is te Neede tusschen de buffers van een trein doodgedrukt. de ongelukkige, gehuwd en vader van een kind, was onmiddelijk een lijk.

Zwaar gewond

DONDERDAG 08 APRIL 1915, Utrechts Nieuwsblad
ZWAAR GEWOND
De remmer F.B. te Winterswijk had bij het aankoppelen van den wagon op het emplacement van den Geldersch-Overijsselschen Lokaalspoorweg het ongeluk, met de buffers in aanraking te komen, waardoor hij zeer zwaar werd gerwond

Tusschen de Buffers

DINSDAG 27 APRIL 1915, Utrechts Nieuwsblad
TUSSCHEN DE BUFFERS. 
De arbeider J.Leuverink, te Winterswijk, sedert een paar dagen in dienst der H.IJ.S.M., kwam bij het rangeeren tussen de buffers, met het gevolg dat zijn borstkas werd ingedrukt. Hij kreeg daardoor ernstige verwondingen, die zijn opneming in het ziekenhuis noodzakelijk maakten. Zijn toestand werd echter van dien aard, dat hij naar Arnhem getransporteerd moest worden.

H.Waldorp

Jaren ’20

Door den Trein verongelukt

MAANDAG 16 FEBRUARI 1920, Utrechts Nieuwsblad
DOOR DEN TREIN GEDOOD
Te Winterswijk is de spoorwegarbeider R. te Miste, vader van vijf kinderen, door een trein overreden en gedood.

Treinbotsing

DINSDAG 22 MAART 1921, Utrechts Nieuwsblad
TREINBOTSING.
Gisterenochtend zijn te Winterswijk twee goederentreinen, waarvan een komend uit Duitschland, tengevolge van de dikke mist op elkaar geloopen. De beide locomotieven, zijn zwaar beschadigd, verscheidene goederenwagens werden uit de rails geworpen en eveneens zwaar gehavend.

Nederlandse Spoorwegen

VRIJDAG 16 SEPTEMBER 1921, Utrechts Nieuwsblad
NEDERL. SPOORWEGEN
Door de Directie der Nederlandsche spoorwegen werd aanbesteed de verpachting der buffetten van ’t station Winterswijk. Ingekomen waren drie aanbiedingen: J.G.A. Tibout te Amsterdam voor f 800; J.van Pigten te Amsterdam voor f 700, W.Lindeman te Baarn voor f 350 en A.Scholten te Winterswijk voor f 300.

Doodgedrukt

ZATERDAG 19  APRIL 1924, Utrechts Nieuwsblad
DOODGEDRUKT
Donderdag is op het emplacement te Winterswijk de rangeerder Lammers tusschen wagons doodgedrukt.

Een extra kolentrein

MAANDAG 12 JULI 1926, Utrechts Nieuwsblad
EEN EXTRA KOLENTREIN
Als gevolg van de mijnwerkersstaking in Engeland rijdt thans iederen avond een extra-kolentrein van 40 a 50 wagons via Winterswijk-Hoogezand naar Delfzijl voor het bunkeren van Engelsche schepen.

Geerdes omgekomen spoorweghalte

DONDERDAG 18 OKTOBER 1928
De arbeider Geerdes uit Winterswijk, die eenige dagen geleden aan de spoorweghalte Miste, bij het opladen van hout onder een boom geraakte, is aan de bekomen wonden overleden.

Foto: G.Ribbink- G.Schut

Jaren ’30

Door locomotief overreden

16 JUNI 1934

Op het spoorwegemplacement te Winterswijk is de assistent D. door een locomotief overreden. Hij werd zwaar gewond en is enkele oogenblikken later overleden.

Opheffing lokaal Spoorwegen

MAANDAG 19 NOVEMBER 1934, Utrechts Nieuwsblad

OPHEFFING LOKAAL SPOORWEGEN
Utrecht, 17 Nov. ….

Voorts zal de lijn van Winterswijk tot de grens in de richting van Bocholt worden opgebroken.

Station Winterswijk eerste prijs

DONDERDAG 19 SEPTEMER 1935, Utrechts Nieuwsblad

STATIONSVERSIERING
WINTERSWIJK HEEFT DE MOOISTE TUINAANLEG ROND DE PERRONS

UTRECHT,19 Sept.- Zooals bekend is, hebben de Ned.spoorwegen in de laatste jaren drie hoofdprijzen uitgeloofd voor de mooiste versiering met groen en bloemen. Dit jaar is, gezien het daarmede bereikte succes, het aantal hoofdprijzen tot vijf uitgebreid. Een hoofdprijs kan behaald worden door een station, dat een inspectieprijs wint. Het resultaat hiervan is geweest dat bijna elk station, dat zich leent tot een dergelijke versiering, heeft medegedongen, waarvan het gevolg was dat de tuinaanleg bij de stations steeds uitgebreider en mooier werd. Een dertigtal stations ontvingen dit jaar inspectieprijzen. Hieruit werd een keuze gedaan voor de directie-of hoofdprijzen. De eerste directieprijs is thans toegekend aan station Winterswijk, de tweede aan Castricum, de derde aan Almelo, de vierde aan Beek-Elsloo en de vijfde aan Epe.

Laatste trein

02 oktober 1937: 21.30 uur

Laatste trein Winterswijk – Neede

Jaren ’50

23 mei 1954

Eerste BLAUWE ENGEL
Zutphen-Winterswijk 08.00 uur
Tot dan alleen stoomtreinen

Foto: Paul van Baarle-1978
20 April 1960
R.Ankersmit
www.klassiekebeveiliging.com
20 April 1960
R.Ankersmit
www.klassiekebeveiliging.com
27 oktober 1962
R.Ankersmit
www.klassiekebeveiliging.com
24 April 1976
W.Vos
www.klassiekebeveiliging.com
25 augustus 1974
W.Vos
www.klassiekebeveiliging.com
24 April 1976
W.Vos
www.klassiekebeveiliging.com

Seinhuis afgebroken 1979

Foto: Jan Mengers

AANTEKENINGEN:

J.H.Nivel Directeur G.O.L.M. -1891

Lees verder