oudwwijk
Digitaal erfgoed

Leliestraat

Het gebied tussen de Leliestraat- Tuunterstraat en gasthuisstraat heet het Ooldenhuis. Geconstateerd periode 1885-1935.
Het Katholieke kerkhof wordt genoemd het Hoogen Ooldenhuis (1885)

Voorheen de Leliestraat – Döderlein de Winweg

Jacobus Theodorus Döderlein de Win

Geb: 19-03-1860 Semarang Java
Ovl.: 08-06-1928 Winterswijk
Ambtenaar Spoorwegen
Echtg.: 04-05-1887 Haarlem:  Maria Wilhelmina de Vries.

Willem Franciscus Jacobus Döderlein de Win

Geb: 27-05-1888 Winterswijk
Ovl.: 06-03-1968 Amersfoort
Machinist Spoorwegen – Hoofdwerktuigkundige
1930: naar Roermond.
Echtg.: 06-05-1914 Rotterdam:
Trijntje Wilhelmina van Krimpen (19-12-1893 Rotterdam-08-02-1915 Rotterdam)
05-06-1917 Schagen:
Johanna Raap (02-12-1885 Schagen-28-08-1969 Amersfoort)

Aantekening:

  • Jakobus Theodorus Döderlein de Win, geboren op 30 augustus 1914 te Rotterdam
  • Maria Francisca Döderlein de Win, geboren op 28 maart 1918 te Amsterdam
  • Franciscus Gerhardus Döderlein de Win, geboren op 27 juli 1920 te Winterswijk
  • Willem Döderlein de Win, geboren op 15 maart 1922 te Winterswijk
  • Willem Ferdinand Doderlein de Win, geboren op 4 september 1923 te Winterswijk
  • Gerhardus Johannes Willebrordus Doderlein de Win, geboren op 28 april 1925 te Winterswijk
  • Theodorus Augustinus Döderlein de Win, geboren op 10 november 1926 te Winterswijk

Rijwielhandelaar Cor de Nijs (nr.25) was getrouwd met ‘Tante Toos’ Döderlein de Win


December 1920 naamwijziging in Leliestraat

Leliestraat ook wel genoemd jaren ’20 Lelistraat.
Genoemd naar de bloem Lelie

Heeft u foto’s van de Leliestraat voor de website, mail naar info@tenbergen.nl

1968

Leliestraat  
   
2a (1933)H.J.HuitinkTimmerman en doodkistenmaker
2b (1933)J.A.HuitinkFabrieksmonteur
2 (1931)R.J.T.HuijskesFabrikant
4 (1948)J.H.BrummelstroeteAannemer
5A.H.J.EllenkampArbeider Rijkswaterstaat
6 (1926)B.F.BonninkVertegenwoordiger
7Mevr.G.G.te Gussinklo, Geb. Rensink 
9H.J.RosendahlMusicus
10 (1935)H.J.RooksFabrieksarbeider
11I (1950)G.B.BuunkMachinefabrikant
11 (1947)G.J.RibbinkMetselaar
12 (1925)H.W.LigtenbergHuisschilder
12M.C.J.Ligtenberg, Geb. Jansen 
14 (1925)J.W.G.PasElectricien
14Mevr.M.J.G.Pas, Geb. Abbink 
15IW.A.van EerdenVerpleegster
15IMevr.H.C.Hoorweg, Geb. ReijdonSecretaresse apparatenfabriek
15IMej.Z.E.TimanVerpleeghulp
15W.A.HulscherAdjunct directeur
15 (1948)B.J.MeekesBoekhouder
17 (1910)J.B.Ribbink 
18I (1958)Mej.H.Stern 
18II (1956)J.SnijderVertegenwoordiger
18III (1956)J.B.te BrakeSchilder
18 (1956)IJ.de VriesKoffiebrander
19 (1920)G.H.ReessinkElectromonteur
20 (1905)G.W.RoerdinkholderChauffeur
21 (1900)B.SpeelbergFabrieksarbeider
22IMej.H.W.TenbergenSecretaresse bij internist
22I (1932)J.G.TenbergenElectrotechisch wikkelaar
22II (1932)J.W.SlotboomKoster-concierge
22 (1905)W.E.A.MorsingFabrieksarbeider
23 (1900)G.J.DroppersFabrieksarbeider
24 (1926)B.van Lith 
25C.de NijsRijwielhandelaar
26 (1926)J.H.Gotink 
28 (1926)H.Th.Tenbergen 
29 (1920)B.H.W.GeurkinkGlazenwasser
30 (1933)B.OblinkStoker fabriek
31aH.J.GotinkKweker
31a (1960)B.J.J.ReusenKweker
31 (1920)G.J.OonkFabrieksarbeider

Nr.8 (1922)

Slachthuis.
Achtergrond Leliestraat

Jaren ’20

1921

Handelregister Januari-Februari 1924
Doss. 3759. A. van ’t Laar te Winterswijk, Leliestraat 5.
Behanger en stoffeerder. E: A. van ’t Laar te Winterswijk.

Doeteinchem, 30 maart 1926, Graafschapbode
7 oktober 1927, Graafschapbode
Woning links- Leliestraat 18- onbewoonbaar 1956

Pand Leliestraat 18 was van B.J.Wissink (ovl.1949-54 jr.)
Huurder: J.A.Meerdink-D.Wagendorp
J.A.Meerdink (1900-1982) D.Wagendorp (1905-1969)
Deze wonen in 1938 op Leliestraat 35 (zelfde nr.?)

Huis Oblink
Einde Leliestraat Nr.30
Bouwvergunning 1933
Toen en 2022

JAREN ’30

27 maart 1935,Graafschapbode

Joh.Bloemers

19 JUNI 1936, Graafschapbode
JOH. H. BLOEMERS
Metselaar Leliestraat 3 houdt zich beleefd aanbevolen voor alle voorkomende Metselwerken, Rioleeringswerkzaamheden enz.

Herman Sibbink 100 jaar

09 september 1935, Arnhemsche Courant

EEN HONDERDJARIGE.
Gisteren vierde de heer H. Sibbink, oud-fabrieksarbeider te Winterswijk, zijn lOOsten verjaardag onder belangstelling van de heele gemeente, ’s Morgens na kerkbezoek, reed de jubilaris in een landauer, voorafgegaan door het huldigingscomité en 2 muziekcorpsen, door de straten der gemeente, waarna hij onder belangstelling van velen in het feestgebouw werd gehuldigd.
De Burgemeester sprak hem toe en bood hem namens B. en W. een zilveren tabaksdoos aan. Verschillende anderen voerden het woord en vele geschenken werden hem geoffreerd. De straat, waar de jubilaris woont, was met groen en bloemen versierd en ’s avonds was er een verlichting met gekleurde gloeilampen.
De jubilaris geniet nog een goede gezondheid.

De versierde leliestraat in 1935 bij 100 jaar

09 SEPTEMBER 1936, Graafschapbode

Winterswijk huldigt zijn 101-jarige

Herman Sibbink
Graafschapbode 9 sept.1936
Herman Sibbing in de Leliestraat

09 SEPTEMBER 1936, Graafschapbode
Dinsdag herdacht Herman Sibbink zijn 101 en verjaardag
Velen zochten Herman dien dag op om hem te feliciteeren en om hem nog „vele” jaren toe te wenschen.
Door het college van Burgemeester en Wethouders was de heer S. schriftelijk gelukgewenscht met zijn verjaardag.
Des avonds brachten de beide muziekvereenigingen „Excelsior” en de „Orkestvereni ging” den jubilaris een serenade.
Namens Excelsior feliciteerde de heer Heideman en namens de Orkestvereniging de heer Ten Damme den jubilaris, die zich buitengewoon erkentelijk toonde voor de hem gebrachte muziek, want muziek is voor Herman alles.
De heer S. mag zich nog steeds in goede gezondheid verheugen en wandelt nog dagelijks in de Leliestraat

Herman Sibbink is overleden 10 juli 1937

Zaterdagavond is hier ter plaatse overleden in den ouderdom van bijna 102 jaar de heer J. H. Sibbink, Winterswijks oudste inwoner.
In breeden ‘kring zal de tijding van het overlijden van den voor korten tijd nog krassen grijsaard, die bij jong en oud bekend is, met ontroering zijn vernomen.
Herman Sibbink is op 8 September 1835 te Winterswijk geboren.
Achter het gewezen Israëlitische kerkhof in de Spoorstraat woonden zijn ouders zijn vader was straatmuzikant.
Op 1-jarigen leeftijd stierf zijn moeder (niet juist- 1838-Hans) en werd hij ter verdere opvoeding gezonden naar een zuster van zijn moeder te Südlohn. Voor zoover hij niet noodig was voor het verrichten van huiselijke bezigheden bezocht hij gedurende eenige jaren halve dagen de school.
In aanmerking genomen de verre van rooskleurige schooltoestanden en het ontbreken van elken dwangmaatregel tot bevordering van getrouw schoolbezoek, is het begrijpelijk, dat hij, toen hij de school op jeugdigen leeftijd voor goed vaarwel zei, nog niet veel wijzer was geworden, dan toen hij op school kwam.
Reeds vroeg leerde hij het handweven, dat toen algemeen thuis beoefend werd. maar moest daarnaast enkele uren per dag koeien en varkens op de bermen langs de wegen laten grazen.
Op 10-jarigen leeftijd ging hij „naar de boer”; zes jaren is hij als boerenarbeider werkzaam geweest. Volgens zijn zeggen had hij het als zoodanig in Duitschland zeer slecht en toen hij zich dan ook een weinig zelfstandig gevoelde, ging hij naar Winterswijk. Op verschillende wijzen heeft hij hier in zijn onderhoud voorzien, aanvankelijk als boerenarbeider, beoefende hij later, toen hij voor den dienst was afgekeurd, omdat hij onder de maat bleef, en zich een eigen thuis had gevestigd, het handweven thuis. In periodes, als er niet veel te doen was, of als hij meende, elders een betere daghuur te kunnen maken, was hij steenenafdrager op de steenfabriek „De Vlijt”.
Om zijn loon wat aan te vullen is hij jaren kegelopzetter geweest in de kegelbaan, behoorende bij café „Boer Balink , eerst bij den oorspronkelijken eigenaar Balink, later bij Rensing.
Pas op hoogeren leeftijd toen het thuis weven niet meer loonend was, is hij in de, fabriek gaan werken. De laatste fabriek, waar hij gewerkt heeft, is van de Firma M. M. Poppers.
Daar is hij gekomen in 1892 en heeft er gewerkt tot 1932, d.w.z. eigenlijk gewerkt heeft hij de laatste 15 jaar niet meer; de Firma verlangde dat ook niet van hem. ’s Middags kwam hij eens kijken, liep de fabriek door en na een uurtje kwam steeds het stereotiepe: „’t Wark is an, ik goa maor weer weg .
In de jaren, dat nog meekon, was hij in de fabriek „aandraaier”. Om zijn goed humeur en wijl hij steeds de laatste nieuwtjes wist, was hij bij zijn mede-arbeiders een geziene figuur.
8 September, 1935, bij zijn lOOsten jaardag, werd hij op grootsche wijze zoowel kerkelijk als burgerlijk gehuldigd, waaraan door bijna de geheele Winterswijksche burgerij werd deelgenomen.
Woensdagmorgen om 9 uur zal in de Parochiekerk van den H. Jacobus de plechtige uitvaart plaats hebben, waarna begrafenis op het R.K. kerkhof.
De R.K. Werkliedenvereeniging St. Jozef, wier lid hij was, zal de begrafenisstoet met omfloerst vaandel voorafgaan.

Ter ere 100-jarige
Leliestraat achterin

Jaren ’50

1952
1952

H.J.te Hofstee – Grossierderij

1956:
Leliestraat 9
H.J.te Hofstee, grossierderij in banket, biscuits, cacao, choc. en suikerwerken, enz. (zoetwaren), levensmiddelen en kruidenierswaren.
Voorheen te Hofstee & Harfsterkamp, Leliestraat 9 (18-03-1950 ontbonden)
M.J.M.Harfsterkamp vestigd zich Misterweg 130

Spelen in de leliestraat
1947 Leliestraat nr.17
Aechief: B.Godthelp
Huis voorgrond nr.13-15, hoek derde Gasthuisstraat op 9 maart 1945 totaal verwoest bij bombardement
Archief: B.Godthelp
Herbouw Leliestraat 13-15
Af en toe had ‘Ome Cor’ gekke ideeen 🙂
1963
Lelie
Kampioen 1965
B-afdeling
Door doelpunt Hans Grobben
Speeltuin De Lelie ‘Ome Cor’
v.l.n.r.: Jan Tenbergen, Piet van Lith, John Ligtenberg
Foto: John Ligtenberg
Plm.1968

Bouw Leliestraat 18-18I-18II-19-III :

15-05-1957:
Verkoop grond nabij de Leliestraat
Indertijd is van enkele grondeigenaren een perceel aan de Leliestraat aangekocht, hetwelk benodigd is om de toekomstige aanleg van de verbindingsstraat naar de Morgenzonweg mogelijk te maken.
Nu is niet het gehele perceel voor straataanleg benodigd, waarom de heer van Lith, wonende Leliestraat 16, verzocht gedeelten van de resterende grond te mogen kopen teneinde zijn bezittingen ter plaatse te kunnen af ronden, waardoor hij in staat is een dubbele woning te bouwen.
Gezien de ligging van de grond kan volstaan worden met een prijs, berekend naar f 3.50 per m2, waarmede belanghebbende instemt.
B en W stellen voor tot verkoop te besluiten.

Speeltuin ‘De Lelie’
Foto: Ans Udo

SPEELTUIN DE LELIE: GEOPEND DINSDAG 22 JULI 1958 DOOR MEJ. M.C.A. KLEINHOONTE
Voorzitter: Wamelink
Oppasser: Dhr.Ribbink (‘Ome Jan’)
Initiatiefneemster: Mevr.Prinsen-Molenbeek
Werkploeg: zeven man o.l.v. Cor de Nijs
Een sportveldje zou later toegevoegd worden . (‘Lelieveldje’ Dennendijk )

Opening Dinsdag 22-07-1958 door Mej.M.C.A.Kleinhoonte
Cor en Toos de Nijs

Aantal leden 1962: 212

16 juli overleden

Beide werden ze altijd genoemd: OME COR en TANTE TOOSBouw Leliestraat 51-65: 1974

Aantekeningen:

Leliestraat 2a

Gerhard Antonius Huitink
Geb: 19-05-1878 Winterswijk
Ovl: 1970
Echtg:31-05-1901 W’wijk
Engelina Maria Hendriksen
Geb: 05-03-1871 Groenlo
Ovl: 10-01-1960 (88)
Hendrikus Johannes Huitink -Timmerman
Geb:11-05-1907
Echtg:
M.G.terBraak

Leliestraat 2b

J.A.Huitink-Monteur
Marinus Huitink
D.Th.Huitink

Leliestraat 3

1962
Johannes Hendrikus .Bloemers (1889-Aalten-
Metselaar
Echtg:
Sijke Kooistra (1890-Grijpskerk-)

Leliestraat 4

J.H.te Brummelstroete (1908-1998)
Echtg:
Betje Berendina Wiggemans (1916-ovl.07-12-1978-62)
4 dochters: Ina, Ankie, Christien, Marian
Zie ook Industrie-Aannemers

Leliestraat 6

W.L.van Kooten (1945)
(1902-1954)
Echtg:
D.Herrikshuizen
(1909-2005)
1939: Cafe ‘Royal’, Gasthuisstraat. Later Bruggers
1941: Markt 34

Leliestraat 8

Voorheen G.J.Lelivelt (1926)

van Noord -Ubbink
H.G.van Noord (1887-1967)
G.J.van Noord- Konings (1889-
Kinderen:4
R.J..Ubbink
echtg:
J.H.Th.van Noord
Johan, Herman, Wim, Ria (Gerard?)
Zie ook schoorsteenvegers

Leliestraat 9

H.J.te Hofstee

Leliestraat 10

Hendrik Jan Rooks
Geb: 11-06-1900
Ovl: 01-10-1974 (Bej.Pelkwijk)
Echtg:
Hendrika Elisabeth Speelberg
Geb: 24-10-1899
Ovl: 08-07-1965 Winterswijk (65)

Later H.Swienink (gehuurd)
Later E.Woordes -E.Honderslo (kleindochter Rooks)

Leliestraat 11

Martin Ribbink
Geb: 20-10-1872
Ovl: 21-02-1947
Janna Maria Nijenhuis
Geb: 24-09-1875
Ovl.24-08-1963 (87)

Leliestraat 11-1

Buunk (1959)

Leliestraat 12

Johannes Hendrikus Ligtenberg
Echtg:
Anna Maria Bleumink
Geb:
Ovl:
Zoon:
Johannes Hendrikus Ligtenberg (schilder)
Geb: 18-04-1906 Winterswijk
Ovl.26-05-1959
echtg:01-06-1935
Maria Cornelia Johanna Jansen
Geb:23-01-1909 Winterswijk (Moeder Hendrika Maria Cornelia Tenbergen)
Ovl:24-03-2000 (91)
Kinderen: 4
Riek, Henk, Marietje, Wim

A.H.Hieltjes-H.M.A.Ligtenberg (Riek)

Leliestraat 14

1946:
Gerardus Johannes Lelivelt (ovl.1946)
M.H.Boonhof

Johan ten Pas
Geb:01-09-1923
Ovl: 10-12-1996 (73)
Echtg:
Agnes Schurink
Geb: 14-08-1922
Ovl: 04-12-2019 (97)

Leliestraat 15

G.J.ten Pas (1926)

Bernardus Josephus Meekes (Bennie-boekhouder Tuunte)
Geb: 16-01-1927 Meddo -Ovl:21-11-1996-69
Grada Antonia Heming
Geb:15-12-1933
Ovl: 18-08-2016
Kinderen:11
Martin (20-06-1957-ovl.02-06-2001-43), Frans (22-08-1958-ovl.04-02-2001-42), Rene, Wilfried, Raymond (ovl.20-04-2023-58), Tecla, Vincent, Yvonne, Erwin, Peter, Monique (01-04-2972-ovl.31-01-2008-35)

Martin was getr.met Wilma Legters 10-06-1958 – 13-04-2012-53

Leliestraat 17

J.B.Ribbink
Ovl: 10-10-1969 (91)

Leliestraat 18

Leliestraat 18-I

Mevr. Hilde Menco-Stern
Ovl.16-05-1975 (71)

Leliestraat 18-III

Jan Berthus te Brake
Geb: 10-11-1903 Bredevoort
Ovl: 07-06-1979 Winterswijk
Echtg: 07-08-1931 Winterswijk
Johanna Wilhelmina Gesiena Prinsen
Geb: 29-05-1915 Winterswijk
Ovl:
Later naar Europalaan gegaan

Huisschilder

Kinderen:
Frederik Gerrit te Brake (Geb: 09-06-1931 Groningen –
Hendrik Berthus Johan te Brake (Geb:27-03-1934 – ovl 11-05-1935)
Johanna Bildina Oonk – te Brake (Ini) (ovl) -echtg.: Albertus Johan Oonk
Annie Wevers-te Brake -Geb: 1941-ovl.2017
Rob te Brake -ovl.Sri Lanka – ongetrouwd. ovl.rond eind 2021

Annie te Brake
Foto: Tobias Wevers

Leliestraat 19

Gerrit Hendrik Reessink
Ovl: 16-08-1971 (49) – (P.G.E.M.)
G.Th.Boeijink
Henny
Siny

Leliestraat 20

Gerrit Willem Roerdinkholder – Bertha Emma Petrat
Getr.04-04-1930 Winterswijk
Leliestraat 20
Gerrit: 27 Maart 1906 – Winterswijk
Bertha: 27 April 1896 – DoristhalLeliestraat 21

Const.1937
Gerrit Jan Speelberg (ovl:11-10-1937)(76) – Elisabeth Goorhuis (ovl.26-02-1954)
Kinderen: 9 w.o. Hendrika Rooks-Speelberg-Leliestraat 10) en
Bertus Speelberg. Leliestraat 21
Geb: 13-11-1903
Ovl: 03-03-1975 (71 jaar)

Leliestraat 22:

Morsing
Willem Engelbertus Abraham Morsing (geb:30-12-1929 – ovl.2022)
Echtg: 00-09-1957
W.G. Roerdinkholder (Minie)

Leliestraat 22-1:

Tenbergen- Roelink
J.G.Tenbergen ovl.01-09-1993 – R.Tenbergen-Roelink ovl.11-10-2014
Joke (1956) Jan (1958) Hans (1959) Laurens (1963)

Leliestraat 22-II

Johan Albertus Seggelink (ovl.24-05-1957-Rusthuis)
Janna Catharina Oonk (ovl.00-04-1939)
Voorheen Leliestraat 27 (achterin, naast Tenbergen?)

Jan Willem Slotboom (geb.12-03-1911 – ovl.24-03-1976) en (getr.09-08-1941) Christina.Willemina Hendrika Slotboom-Seggelink (geb.19-05-1911) (Willem en Mina) -02-06-1943 naar Leliestraat
Kinderen: Jan (ovl) en Henk (04-06-1947 – ovl.10-02-2015)

Leliestraat 23

G.J.Droppers
Henny Droppers (ovl)
Ada Droppers

Leliestraat 24:

Bernardus van Lith en Johanna Berendina Konings
Bernardus van Lith:
Geb: 10-03-1883 te Beesd
Ovl: 21-01-1972 Winterswijk
Spoorwegen

Johanna Berendina Konings
Geb: 16-09-1884 Winterswijk
Ovl: 15-01-1972 Winterswijk
waaronder: Albert -Koster-(1918–1986), Piet -aannemer- (`1920-1986) en Willem (1928-2009)
Kinderen: 14

Leliestraat 25

‘Ome Cor en Tante Toos’

W. Stortelers (1974)
Johan Krediet (ovl.1974-67)

Hoefman
Geb:24-04-1942
Hoefman-ter Haar
Arend (01-04-1968-15-12-2020)
Rudi (16-08-1969-ovl)
Anne Christien

Henk Schreurs – Joke Heesen
(Const.1976)

Leliestraat 26

Rosina Geertruida Gotink-van der Walle
(1859-1934)
Kinderen: H.J.Gotink (1862-1896) 5 kinderen
Echtg: 05-06-1903
Herman Sibbink
1835-1937

Johannes Hendrikus Gotink
Geb: 18-02-1894 Winterswijk
Ovl:
Echtg: 12-04-1918
Grada Johanna Oosterholt
Geb: 17-12-1894 Groenlo
Ovl: 17-04-1968 (73)
Kinderen: w.o.

Hendrikus (1918)
Siena Gotink (geb:17-10-1919) Orsiena Geertruida
Lies Gotink(1922)-Ton Peters. (1951-getrouwd)
Geertruida (1929)
Wilhelmina (1932)
Johannes (1935)

Dag later is zij overleden.

Later Rinders

Leliestraat 28

Hermanus Theodorus Tenbergen
Geb:04-09-1890
Ovl:
Echtg:07-11-1922 Lichtenvoorde
Johanna Berendina Jansen
Geb:30-10-1895
Ovl: 24-10-1985 (89)
Joop-Ria Theo

Later H.Dunnewold

Leliestraat 29

1955
G.W.Wiggers
M.J.H.Koeslag
Hans

B.H.W.Geurkink (Glazenwasser)
Gerry (17-01-1957 – 10-01-2012)
Wim (verdween te Rotterdam-gevonden te water-ovl)

Leliestraat 30

Bernard Oblink
Geb: 06-05-1906 Aalten
Ovl:
Slager- Stoker Fabriek
Echtg;08-09-1933
Emilie Agnes (Miele ) Kiessling
Geb:28-05-1910 Oss
Ovl:
Zoon;Dick

Leliestraat 31

Oonk
Wilco

Leliestraat 31A

Hovenier
Hendrik Jan Gotink
Geb:22-09-1895 Winterswijk
Ovl: 17-08-1985 Winterswijk
Zie ook middenstand- bloemen-planten

Leliestraat 31a

Zie ook Middenstand- Bloemen, Planten

Klein Hoonteschool
Lees verder