oudwwijk
Digitaal erfgoed

Dunnewold Juwelier

Gasthuisstraat

Voorheen Electro- en Radiozaak en Hoedenwinkel.
– Zie Straten Gasthuisstraat
1938: A.Feberwee – rijwielen geopend: 02-04-1938 (1939-Misterstraat)

Constatering: 1948
A.G.M.Peters en G.W.Dunnewold

Firma Peters en Dunnewold, Winterswijk, 1ste Gasthuisstraat 98. (Groothandel in uurwerken en werken van edelmetaal).
De venn. A.G.M. Peters is m.i.v. 1 juli 1956 uitgetreden.
De handelsnaam is m.i.v. die datum gewijzigd in; G. W. Dunnewold.
Adres als boven, bedrijf: uurwerkmakersbedrijf, klein- en groothandel in uurwerken en werken van edelmetaal.


Dunnewold
G.W.Dunnewold
Echtg: 05-02-1947
J.Dunnewold-Miedema

Misterstraat 45
Vanaf 02-08-1976

Lees verder

Horlogemaker Egbers

Ludwig Carl Egbers
Horlogemaker
Geb:11-05-1862 Rheden
Ovl:13-02-1921 Winterswijk
Echtg: 24-01-1890 Doesburg
Heriëtta Pietronella de Goede
Geb: 12-03-1863 Deventer
Ovl: 21-08-1927 Winterswijk
1890 komen ze naar Winterswijk

Zoon:

Ludwig Carl
Ondermachinist
Geb: 10-04-1898 Winterswijk
Ovl:
Echtg: 17-04-1926 Winterswijk
Elisabeth Christina van Stuijvenberg
Geb:
Ovl:
Zoon Ludwig Carl 1933 Winterswijk

Constatering:
(1902-1953)
1905: Misterstraat
1925-1953: Misterstraat 37

Foto: Delpher
Lees verder

Horlogemaker J.W.Geurkink

Markt

Jan Willem Geurkink
Geb:13-05-1884 Winterswijk
Ovl: 11-04-1910 Winterswijk (25 jaar)

Foto: Delpher


Foto: Delpher

Nieuwe Winterswijksche Courant, 16 maart 1910

Een niet allerdaagsche diefstal is hier in den nacht van Vrijdag op Zaterdag gebeurd. De horlogemaker Geurkink op de Markt, hoorde om ongeveer half twee een geluid als van een neervallende klok. Uit het raam kijkende van zijn slaapkamer die boven den winkel ligt, zag hij niets, doch hij wilde voor alle zekerheid de herkomst van het geluid nagaan. Toen hij nu beneden kwam en de straatdeur geopend had, ontdekte hij wat er gebeurd was. Blijkbaar met een knuppel had men een zijruit van zijn winkel ingestooten en toen niet minder dan 35 zilveren, 25 nikkelen heeren horloges en 5 zilveren dames horloges weg genomen. Een stuk of vijf waren bij het weghalen van den stang gevallen en een paar lagen met gebroken glas voor de deur. Vlug werd de politie en de marechaussee gewaarschuwd en met bekwamen spoed waren deze op de plaats van den diefstal aanwezig en werden door hen in alle richtingen pogingen gedaan, om den dief te ontdekken.
Beide verdienen een woord van lof voor de bijzondere activiteit bij deze gelegenheid aan den dag gelegd. Ondertusschen vernam men dat met de laatste trein uit de richting Borken, om half één dus, een persoon was aangekomen, die verzocht had inde wachtkamer te mogen blijven, daar hij om half vier weer weg wilde met de eerste trein inde richting Borken. Die persoon nu, was niet meer in de wachtkamer aanwezig, zoodat het vermoeden terstond op hem viel.
De vermoedelijke dader had ondertusschen het hazenpad gekozen in de richting van Varsseveld en aan enkele personen den weg gevraagd naar Arnhem. Dit was o.a. het geval met een rijksveldwachter in burgerkleeding, die Zaterdag juist inspectie had. Toen de veldwachter, die naar Arnhem moest, in den trein had plaats genomen, vernam hij van den gemeenteveldwachter v. d. Goore, den diefstal, in den afgeloopen nacht hier gepleegd. Uit de beschrijving, die daarbij gegeven werd van den vermoedelijken dader meende de veldwachter te mogen opmaken dat deze dezelfde persoon was, die hem den weg naar Arnhem gevraagd had. Toen de rijksveldwachter ’s avonds met de laatste trein uit de richting Zevenaar huiswaarts keerde, bemerkte hij tot zijne niet geringe verbazing den vermoedeiijken dader, die dezelfde reis meemaakte. In Doetinchem stapte deze uit en de rijksveldwachter, zijn pakje aan den conducteur overgevende, met verzoek het in Varsseveld aan te reiken, volgde den vermoedelijken dader en was zoo vrij hem in een café te Doetinchem te aressteeren. De aangehoudene had op dat oogenblik niets bij zich, dan een geladen revolver met 6 scherpe patronen.
Zondag werd hij ter confrontatie hierheen geleid. Het spoorwegpersoneel herkende in hem de persoon, die Vrijdagnacht hier was aangekomen, hetgeen hij ook bekende.
Eveneens stemde hij toe, dat hij vorige week hier ter plaatse was geweest en aan den horlogemaker Geurkink twee ringen van Duitsch goud trachtte te verkoopen, (bij welke gelegenheid hij goed poolshoogte van den winkel nam, om zoodra de kans daartoe gunstig was, zijn slag te slaan). Hij bekende eveneens, dat hij de aangeboden ringen aan den koopman Aschkinas verkocht had, maar van de gestolen horloges wist hij niets. Hij vond het zelfs een bewijs van machtsmisbruik, hem deswege aan te houden. Zijnen naam wilde hij niet opgeven, evenmin waar hij vandaan kwam; men kon niet nagaan of bij een Duitscher of een Hollander was en zoo hij een landgenoot was, uit welk deel van het land hij afkomstig was. Uit de antwoorden, die hij aan den Burgemeester, de politie, de marechaussees en anderen gaf, mocht men opmaken, dat hij een dief is met een groote dosis brutaliteit en eene enorme gevatheid; terwijl hij ook niet vrij bleek te zijn van anarchistische denkbeelden.
’t Bleek een geenszins gemakkelijk sinjeur te zijn. Overigens kon men niet veel wijzer worden.
Zondagmiddag is de aangehoudene, die zijn onschuld volhoudt, weer naar Doetinchem overgebracht en zal hij waarschijnlijk ter beschikking der Justitie te Arnhem gesteld worden.
Het vermoeden bestaat, dat de horloges of ergens verborgen zijn, óf aan een handlanger zijn overhandigd. Nader vernemen we nog, dat hij te Doetinchem beweerde Cornelis Verhoef te heeten, een naam, die ook ons verzonnen toelijkt. Hij is naar Arnhem overgebracht en van daar ter beschikking der justitie te Zutphen gesteld.

Nieuwe Winterswijksche Courant, 19 maart 1910

Aangaande de gestolen horloges van den heer Geurkink hebben we niets naders vernomen.
Wel zijn de kleeren, die de vermoedelijke dader heeft afgelegd en voor nieuwe verwisseld, in een boschje bij Klarendal in Arnhem gevonden, doch van de horloges geen enkel teeken. Niet onmogelijk is het, dat ze ergens tusschen hier en Varsseveld verborgen zijn.

Nieuwe Winterswijksche Courant, 04 april 1910

De persoon, van wien vermoed wordt, dat hij de horloges bij den heer Geurkink gestolen heeft, haalde deze week weer een leelijke bak uit.
Na een paar maanden preventieve hechtenis te Zutphen, moest de rechtbank van het verleenen van rechtsingang voor deze zaak afzien, omdat de aangehoudene niets losliet en getuigen ontbraken, terwijl ook de corpora delicti mankeerden, (de horloges zijn immers niet teruggevonden).
Maar de vermoedelijke dader had nog iets anders op zijn kerfstok.
Hij was ook deserteur en daarvoor zou hij terecht staan. Daarom werd hij naar de militaire strafgevangenis te Haarlem overgebracht, en nu vertelt men ons, dat hij daar zoo flink bewaard werd, dat hij deze week de kans schoon zag . . .om te ontvluchten. Als dit waar is, dan zal men dezer dagen wel weer iets hooren van een fijn uitgesponnen diefstal, oplichting of iets van dien aard.

Foto: Delpher
Foto: Delpher
Foto: Delpher
Foto: Delpher

Lees verder

Horlogemaker Seifer

Markt

Joseph Alexius Seifer
Horlogemaker
Geb: 09-12-1831 Sudlohn
Ovl: 18-02-1916 Winterswijk
Echtg: 12-08-1868
Catharina Berendina Luckman
Geb: 11-11-1842 Winterswijk
Ovl: 00-09-1878 Winterswijk (35 jaar)
Kinderen:1

Echtg: 1879
Christina Elisabeth  Berger
Geb:27-08-1846 Stadtlohn
Ovl:12-11-1905 Winterswijk
Kinderen:3

Kinderen:

Johannes Hendrikus Seifer
Geb: 12-05-1869 Winterswijk
Ovl: 09-07-1971 Winterswijk (102 jaar)
Weurden 5-1 (1946)

Johannes Victor Seifer
Geb: 28-10-1880 te Winterswijk
(Munchen-1905)

Maria Catharina Martina Seifer
Geb: 22-01-1883 te Winterswijk
(Amsterdam-1905)

Anna Ernesta Seifer (Mej.)
Geb: 11-04-1888 te Winterswijk
Ovl:16-12-1976 Winterswijk
(Mook-1905 – terug 1906)

Foto: Delpher
Foto: Delpher
Links bij Luifel: J.A.Seifer
Foto: Delpher

Woensdagmiddag 28 oktober 1964:
„Dit is de laatste klok die ik heb gerepareerd”,
„Ik schei er mee uit”.
Hendrik Seifer 1869-1971
(laatste klok die hij repareerde was bij Lambertus Kip)

Foto: Delpher


Lees verder

W.J.Overkamp Juwelier

Wim Overkamp
Vredensestraat 11
Constatering: 22-05-1968 voorheen Pennings -1978

v/h Jan Pennings
Constatering: Geopend 1960
Jan Pennings
Ovl:-07-01-1968
Echtg:
G.J.Pennings-Beijers
v/h Misterweg
constatering: 1956

Later Stationsstraat

Pand met dubbelraam
Lees verder

Horlogemaker L.Faber

Markt 40 (1913)

Lolke Faber (Geb:06-11-1887 Haskerland-ovl. 15-03-1941 Winterswijk)
Echtg.: 01-09-1911: Mina Meerdink (22-09-1886 – ovl.03-10-1971)
(Vader Harmen Jan Meerdink, Koperslager Markt)

Rechts Markt 40 (2021- Puur Passie Bloemen)
Zaak overgenomen van J.W.Geurkink 1910
Bron: Delpher.nl
Bron: Delpher.nl
Bron: Delpher.nl
Bron: Delpher.nl
Foto: Hans Tenbergen
Bron: Delpher.nl
Lees verder

Horlogemaker Nijenhuis-Eijsink-Nijenhuis

Bernard Arnoldus Nijenhuis
Geb: 29-11-1837 Winterswijk
Ovl: 17-12-1915
Echtg: Geen
Misterstraat

Bernardus Gerhardus Antonius Eijsink
Geb: 28-02-1870 Enschede
Ovl: 02-02-1925 Winterswijk
Echtg: 20-04-1903
Theodora Aleida Berendina Luckman
Geb: 06-04-1875 Winterswijk
Ovl: 04-11-1913 Winterswijk

Frederik Hendrik Nijenhuis
Geb;
Ovl: 09-01-1978
Ouders: Derk Nijenhuis (1874-1959) en G.W.Hijink (1878-1960) Ratumsestraat 20-1
Echtg: 03-11-1947
E.J.P.Versteeg
Geb:
Ovl:

Bron: Delpher.nl
Bron: Delpher.nl

Nijenhuis, F.H.
Misterstraat 43
Horlogemaker, Opticien en handel in uurwerken, goud en zilver. enz.
Geopend 1936

Lees verder