oudwwijk
Digitaal erfgoed

Bakker Prinsen

Jan Hendrik Prinsen
Geb: 07-03-1866 Winterswijk
Ovl.:12-03-1928 Winterswijk
Echtgenote: 01-08-1890: Hendrika Wilhelmina Nuijs
Geb:08-09-1861 Winterswijk
Ovl:15-03-1946 Winterswijk

13-03-1909 Opening Bakkerij Misterstraat 88-Hoek Gasthuisstraat J.H.Prinsen

Voorheen Misterstraat 95


1909: Misterstraat- hoek Gasthuisstraat

Bakkerij J. H. Prinsen
Aan den hoek van Mister- en Gasthuisstraat op de plek, waar verleden jaar nog een oud krot stond, waaraan de tand des tijds zoo zeer geknaagd had, dat het voor bewoning geheel ongeschikt was verklaard, is thans, een gebouw verrezen, dat getuigenis aflegt van architectonischen smaak en een sieraad onzer plaats, doch vooral van die straat genoemd mag worden. Reeds het uiterlijk van het gebouw imponeert door forschheid, drukt daarop het stempel van een huis, zooals men dit slechts in de groote steden aantreft. Met welbehagen zagen we menigeen het mooie front, den sierlijken gevel beschouwen; en in het bijzonder was een blik gevestigd op de origineele tegelversiering, waarin op aanschouwelijke wijze worden voorgesteld alle bewerkingen, die het koren moet ondergaan, van dat het als zaad onder den grond wordt omgeploegd tot het als brood bij de klanten bezorgd wordt. Ieder, die het huis voorbijging heeft dit met eigen oogen kunnen gadeslaan, zoodat verdere uitwijding overbodig is.
Het werd ons echter ook vergund een blik te slaan in de inwendige inrichting van het gebouw. De winkel, zoo practisch gelegen aan den hoek van beide straten is met smaak ingericht, bekoort door frischheid. De winkelkast is geheel in stijl opgetrokken en op moderne wijze beschilderd, de verlichting voldoet aan de eischen des tijds, evenzoo de gordijnen voor de winkelramen. Van uit den winkel bereikt men eene ruime bergplaats voor brood, waar gelegenheid tot uitwaseming en afkoeling bestaat.
De grootste bezienswaardigheid van het gansche gebouw is verreweg de bakkerij. Dat is een model-inrichting, een benijdenswaardig groot vertrek, dat eerbied afdwingt door zijne flinke, degelijke oven, eene heete-luchtoven, die alle moeilijkheden aan de hier bestaande ovens verbonden met gemak overwint. Waar in andere bakkerijen onder de oven een ruimte is ten einde het deeg te laten rijzen, kan de heer P. die plaats aanwenden om met steenkolen te stoken en daardoor wordt eene warmte verkregen, die zich door den ganschen oven verspreidt en door middel van schuiven ver-
meerderd of getemperd kan worden.
Boven den oven bevinden zich 2 verdiepingen ter plaatsing van de zaken, die gebakken moeten worden en al naar gelang der meerdere of mindere benoodigde hitte een plaats in de eerste of tweede verdieping verkrijgen. Naast de oven bevindt zich eene inrichting, waarin het deeg kan rijzen. Aangezien hiervoor vochtige lucht noodig is, kan die ruimte door middel van stoom vochtig gemaakt worden. De inrichting van den oven stelt den heer P. in staat ten allen tijde te kunnen bakken, welk gemak niet te onderschatten valt. De verdere aanleg der bakkerij is zoodanig verzorgd, dat ten allen tijde gelegenheid bestaat door middel van een motor de verschillende werkzaamheden te verrichten. Voor aanvoer van water is goed gezorgd door het aanbrengen van een perspomp.
Wat voor het dienstpersoneel van veel waarde is, dat is de overvloedige ruimte, en goede toevoer van lucht en licht.
De oven zelve is van siersteenen gebouwd door den ovenbouwer H. J. Esser te Dreumel
Achter de bakkerij is weer eene flinke ruimte, waar het brood in de karren gedaan kan worden en is een aparte gelegenheid tot wasschen en voor de privaten.
Boven bevinden zich ruime zolders en ruime slaapvertrekken en heeft men een eenig, mooi gezicht over het dorp, vooral wanneer men boven op het dak staat.
Stellig mag dit huis eender mooiste punten van het dorp genoemd worden en heeft de architect Post alle eer van zijn ontwerp.

Zonen:
Hendrik Otto Prinsen Bakker
1891-1959 (ovl.in de kerk, Markt 2)


Gerrit-Jan Prinsen Banketbakker- Verzetsheld
1894-1942

Zie ook Oorlogslachtoffers: Gerrit Prinsen


Hendrik Willem Prinsen Banketbakker
1898-1966
Hij woont eerst Misterstraat 102 en vanaf 14-06-1928 in de Misterstraat 88

Aankoop gronden gemeente: 1975-1976

Lees verder