oudwwijk
Digitaal erfgoed

Vuilnis

Stortplaatsen:

Huininkmaat const.1924-1937 (later plantsoen ziekenhuis)
Industrieterrein tussen Ambachtsstraat en Golsweg
Eekelerweg
Tussen Driemarkweg en Venemansweg const.1968

Foto: Delpher
Foto: Delpher
Foto: Delpher
Foto: Delpher

1932: Op de vuilnisbelt zijn twee arbeiders werkzaam

Foto: Delpher

Ophalen van huisvuil.


01 APRIL 1949:

B. en W. stellen voor, na ingesteld onderzoek, om na 1 Mei a.s. te beginnen met slechts eenmaal per week het huisvuil op te halen; tot nog toe wordt in vele straten 2 maal per week de vuilnisbakken geledigd.
De maximale hoeveelheid vuil, welke toegestaan wordt, is 3 bakken van ten hoogste 1 hl.
Deze reorganisatie betekent een besparing van ca ƒ 1000.— per jaar.
De heer Tenkink acht het niet juist in de zomerdag het ophalen van vuilnis te beperken.
De ‘heer Raben is van mening, dat mensen die samen wonen, overlast van het huisvuil zullen krijgen wanneer het ophalen tot een keer per week beperkt wordt.
De heer Kruit vindt het voor straten waar veel zaken gevestigd zijn wel bezwaarlijk, dat niet twee keer wordt opgehaald.
De heer Verwers is er voor om een proef te nemen; blijkt dat met één keer volstaan kan worden, dan zou misschien een auto aangeschaft kunnen worden.
De heer Bent zegt dat twee maand lang een proef is genomen met 26 straten en dat hieruit gebleken is, dat geen noemenswaardige stoornissen zijn voorgekomen.
Mocht in de loop van het jaar blijken dat het voldoet, dan zal B. en W. misschien in het najaar met ’n voorstel komen om ’n auto aan te schaffen. De heer Kruit vraagt, of de controle ook plaats gehad heeft in de winkelstraten.
De Voorzitter: „In alle straten”. De heer Bent noemt dan de straten op waar gecontroleerd is.
De heer Kruit merkt op, dat dit allemaal straten zijn die niet in de kom liggen. Spr. zou voor van de zomer willen proberen.
Mevr. Ritsema is van mening, dat het uit hygiënisch oogpunt belangrijk is dat het huisvuil twee keer per week wordt opgehaald en maakt er bezwaren tegen dat juist in de zomer begonnen wordt met 1 keer per week.
De Voorzitter zegt toe, dat wanneer in de toekomst mocht blijken dat een keer niet kan, dan maatregelen genomen zullen worden.
Hiermede kan de raad zich verenigen.

1976: B.H.Wassink
25 JAAR IN DIENST
Vier vrachtwagens gehad.
Foto: Delpher

B.H.Wassink, Chauffeur gem.werken, Scheringstraat 2
Geb:
Echtg: 31-05-1940
Harmina Gesiena Wassink-Noteboom
Geb: 15-11-1915 Gorssel
1978 met pensioen

Vuilnisemmers aan de Berkenstraat

Voor 1951 nog met paard en wagen

Foto: Henk BoomkampVuilnisemmer
01-01-1951 – 31-12-1972
Waarschijnlijk ook de datum v.d. eerste vrachtwagen/Roltrommelauto