oudwwijk
Digitaal erfgoed

Volksfeest in de krant

De burgemeester van Winterswijk

DINSDAG 6 SEPTEMBER 1832. Arnhemse Courant

brengt door deze ter algemeener kennis, dat de Raad dier Gemeente goedgevonden heeft te bepalen,dat de alnog in den loop van dit jaar aldaar invallende
KERMIS en JAARMARKTEN
uit hoofde der in het Rijk heerschende ziekte niet zullen worden gehouden.
Gedaan te Winterswijk, den 31sten Augustus 1832
De Burgemeester voornoemd,
H.WILLINK,Az.

Vogelschieten

ZATERDAG 20 SEPTEMBER 1873, Winterswijksche weekkrant

PUBLICATIE
De BURGEMEESTER VAN WINTERSWIJK maakt bij dezen aan belanghebbeden bekend, dat het VOGELSCHIETEN bij gelegenheid den KERMIS alhier, zal plaats hebben op WOENSDAG den 24sten SEPTEMBER e.k. in de weide van BOER BALINK, zoodat diegenen welk de wegen langs die weide loopende moeten passeren, tot voorzichtigheid aangespoord worden.
WINTERSWIJK, den 20 SEPT.1873  
De BURGEMEESTER voornoemd. VEEREN

Harmonie

ZATERDAG 20 SEPTEMBER 1873, Weekblad voor Winterswijk en Omstreken
K.I.M.Tiffelen

MUZIEK
HARMONIE
Op woensdag 24SEPTEMBER A.S.
’s Morgens van 10-2 uur. Vrij entrée
’s Namiddags van 4 uur tot zoolang het E.A.Bestuur deze gemeente permitteert
Entrée voor ongehuwden 30 cents – Entrée voor gehuwden 15 cents
’s Avonds 8 uur verlichting in den tuin
G.BEKKERS

Kegelconcours

ZATERDAG 20 SEPTEMBER 1873, Weekblad voor Winterswijk en Omstreken
K.I.M.Tiffelen

SOCIETEIT “DE HARMONIE”
VEREENIGING VRIEDENKRING
Op DONDERDAG 25 SEPTEMBER A.S.
ter gelegenheid van de kermis ’s Namiddags van af 2 uur 
KEGELCONCOURS
waarbij zich de muziek zal laten hooren
’s Avonds 6 uur:
Voordracht van verschillende coupletten.
Na afloop daarvan, ongeveer 8 uur BAL
Entree voor niet-leden f 0,45
HET BESTUUR

Koningsfeest

ZATERDAG 14 MAART 1874, Winterswijksche Weekkrant

KONINGSFEEST
Diegene welk alsnog wenschen deel te nemen aan den OPTOCHT op 12 MEI, om hunne respectieve ambachten te vertegenwoordigen, kunnen zich dagelijks (doch uiterlijk tot 24 Maart e.k.) aanmelden bij
J.G.TEN HOUTEN,Secretaris der feestcommissie

Vogelschieten Boer Balink

ZATERDAG 26 AUGUSTUS 1874, Weekblad voor Winterswijk en Omstreken

De Burgemeester van Winterswijk brengt ter algemeene kennis dat het VOGELSCHIETEN bij gelegenheid der kermis alhier, zal plaats hebben op Woensdag den 30en September a.s. in de weide van Boer Balink, wordende allen die op dien dag gebruik willen maken van de wegen langs die weide loopende, aangemaand voorzigtig te zijn.
Winterswijk, den 20 September 1874                    
De Burgemeester voornoemd MACKAY

Commissie

6 MAART 1887, Nieuws van den Dag

Te Winterswijk heeft zich een commissie gevormd voor een volksfeest op den verjaardag van het Prinsesje.

Schietwedstrijd Misterstraat

DINSDAG 30 AUGUSTUS 1887, Winterswijksche Courant. Uit.G.Hartog

SCHIETWEDSTRIJD
MISTERSTRAAT
Aantreden der deelnemers des morgens 7 1/2 uur op het plein bij de
verlading.
OPTOCHT
van daar naar de schietbaan bij Venemansmolen
p.s.Het publiek wordt gewaarschuwd gedurende het schieten den weg achter den molen niet te betreden.
DE COMMISSIE DER MISTERSTRAAT
Winterswijk,30 Augustus ’87

Vlaggen en Oranje Lint

VRIJDAG 17 AUGUSTUS 1888, Winterswijksche Courant

ONTVANGEN
voor 31 Augustus
EENE GROOTE PARTIJ
VLAGGEN EN ORANJE-LINT
SJERPEN 10 vent per stuk
M.POPPERS
GASTHUISSTRAAT

Verschijnen Courant

DINSDAG 28 AUGUSTUS 1888, Winterswijksche Courant, Uit.G.Hartog
Wegens het op Vrijdag 31 Augustus te houden
VOLKSFEEST
zal het volgend nummer der Courant
ZATERDAG 1 SEPTEMBER
verschijnen
DE UITGEVER

Eere-lid J.G.ten Houten

19 APRIL 1889, Nieuws van den Dag

Aan de Heer J.G.ten Houten, te Winterswijk, eere-lid der Vereeniging “Volksfeest”, aldaar, is door het bestuur dier Vereeniging eene gouden medaille uitgereikt als bewijs van hoogachting en dankbaarheid voor zijn welwillende en belanglooze medewerking bij het tot standkomen dezer zaak.

Groot Volksfeest

19 APRIL 1889, Nieuws van den Dag

VEREENIGING “VOLKSFEEST” te Winterswijk
GROOT VOLKSFEEST, gedurende drie dagen, te houden eind Aug., ter eere van den Verjaardag van H.K.H. de Prinses der Nederlanden. Carousels, Wafelkramen en Schiettenten zullen worden toegelaten en kunnen kosteloos een standplaats op het Feestterrein bekomen, mits  zulks voor 10 Aug. bij den Secretaris der Vereeniging den Heer J.W.POPPINK Azn.of bij den ondergeteekende schriftelijk aanvragende.
S.KAN Jr.

Verpachting Buffet

Dinsdag 30 Juli 1889, Winterswijksche Courant

VOLKSFEEST WINTERSWIJK
VERPACHTING van het BUFFET
op Vrijdag 2 augustus, ’s avonds om 8 1/2 uur precies bij REIRING.
De Voorwaarden van Verpachting en het Feestprogramma liggen ter inzage bij den Secretaris.
NAMENS HET BESTUUR
J.H.POPPINK Az. Secretaris

Vliegerwedstrijd, Mastklimmen

Dinsdag 6 Augustus 1889, Winterswijksche Courant

VOLKSFEEST
VLIEGERWEDSTRIJD, MASTKLIMMEN, KUIPSTEKEN,
ZAKLOOPEN, MUILTJESLOOPEN, BOEGSPRIETLOOPEN
Zij, die op 31 Augustus a.s. wenschen deel te nemen aan een van bovengenoemde spelen, kunnen zich daartoe aanmelden bij de Commissie, zitting houdende op 
DONDERDAG 15 AUGUSTUS a.s.bij den heer G.J.TEN DAMME, ’s avonds van 5 tot 9 ure.
HET BESTUUR

Vogelschieten 1889

Dinsdag 6 Augustus 1889, Winterswijksche Courant

VOLKSFEEST
VOGELSCHIETEN
op VRIJDAG 30 AUGUSTUS a.s.
des namiddags 1 uur, op het FEESTTERREIN bij “DE HARMONIE” waaraan
door een ieder kan worden deelgenomen tegen direct te betalen inlegsom van f 0,60.
Vreemdelingen en jongens beneden 18 jaar worden niet toegelaten.
Liefhebbers moeten zich uiterlijk voor 20 augustus e.k. aanmelden bij den 
kastelein J.Th.BALINK (Klomp), alwaar de lijst vanaf heden ter inteekening ligt.
HET BESTUUR

Paardenoptocht en Wedren

Dinsdag 13 Augustus 1889, Winterswijksche Courant

VOLKSFEEST
Zij, die wenschen deel te nemen aan den PAARDENOPTOCHT en WEDREN op 31 Augustus a.s. kunnen zich daartoe aanmelden op DONDERDAG 15 AUGUSTUS, ’s avonds van 8-10 ure bij 
BALINK -in de klomp-
HET BESTUUR

Aanbesteding

Dinsdag 20 Augustus 1889, Winterswijksche Courant

AANBESTEDING
op DONDERDAG 22 AUGUSTUS ’s avonds
8 1/2 ure, van
31 VLAGGEN
De voorwaarden liggen ter lezing bij REIRING
HET BESTUUR VAN “VOLKSFEEST”

Vlaggen, Wimpels, Sjerpen

Vrijdag 23 Augustus 1889, Winterswijksche Courant

M.S.POPPERS
verkoopt en verhuurt
VLAGGEN,WIMPELS
SJERPEN
en
ORANJESTRIKJES
tot zeer lage prijzen

Vlaggen

Vrijdag 23 Augustus 1889, Winterswijksche Courant

VOLKSFEEST 
VLAGGEN
Te koop of te huur
GEBR.WEILER

Bal Stationskoffiehuis

Vrijdag 23 Augustus 1889, Winterswijksche Courant

BAL
op 30 AUGUSTUS A.S
bij F.W.WEIJENBORG
Stationskoffiehuis
Aanvang ’s avonds 7 uur
Entree 15 cent
Kaartjes zijn van af zondag e.k. verkrijgbaar

Bal Harmonie

Dinsdag 27 Augustus 1889, Winterswijksche Courant

ZATERDAG 31 AUGUSTUS
BAL
in de 
HARMONIE
Entree 15 cent per persoon

27 augustus 1926, Graafschapbode

Volksfeest Jubileum Wed.Karels


02 SEPTEMBER 1931

Op dit Winterswijksche Volksfeest viert firma Karels uit Kampen haar 35-jarig jubileum, dat ze met haar palingkraam de Volksfeesten te Winterswijk bezoekt.
Jong en oud kent Mej. Karels, die voor iedereen een vriendelijk lachje heeft wanneer de gekochte waar wordt overhandigd en in 35 jaar heeft zij zich een populariteit weten te verwerven.
Jongere menschen kennen het Winterswijksche feest dan ook niet, zonder Mej. Karels palingkraam. 
Ook het Bestuur van Volksfeest weet haar oude cliëntele te waardeeren en zorgde deze er voor, dat Mej. Karels een serenade werd gebracht door de muziekvereenigiing „Excelsior”.
Mej. Karels had van menig bestuurslid en ook van anderen gelukwenschen te ontvangen.
Mej. Karels was zichtbaar aangedaan door zooveel hulde, waarop ze niet had gerekend.

Snip en Snap

31 OKTOBER 1938

Vereeniging Volksfeest.
Maandagavond 31-10-1938 hield het bestuur der Vereenging Volksfeest een vergadering.
Besloten werd, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van genoemde vereeniging op Zondag 20 November het volledig gezelschap „Snip en Snap” te laten optreden.
Op den jubileumdag Maandag 19 December zal in het Feestgebouw receptie worden gehouden en wel ’s avonds van 7 u. 30 tot 8 u.30, gevolgd door bal (met verrassingen) voor de aandeelhouders.

30-08-1939 Graafschapbode
29-05-1945, Nieuwe Wint.Courant
Lees verder