oudwwijk
Digitaal erfgoed

Tricot

Koninklijke Tricotfabriek G.J.Willink NV

Rond 1861 werd een nieuwe breitechniek uitgevonden,de tricotagebinding.
Een van de zonen van Hendrik Willink en Coenradina Jacoba van Heek, Gerrit Jan Willink (1864-1933) ging na de HBS in Winterswijk naar Frankrijk om het vak te leren.
Zijn vader was directeur van H.Willink&Co (Witstoom).
Zijn vader overleed in 1877 op 52-jarige leeftijd. (Gerrit-Jan was 12 jaar)
Toen Gerrit-Jan op 23-jarige leeftijd terug kwam wilde hij een eigen fabriek stichten in tricot.
In 1888 werd er achter het ouderlijk huis een fabriekje gebouwd en gestart met twaalf meisjes.


In 1890 werd al de nieuwe fabriek aan de Wilhelminastraat geopend.  (60 werknemers)

Van 1888- 1901 was Gerrit-Jan alleen directeur.
Gerrit-Jan had moeite met leiding geven en bovendien reisde hij heel graag, zodat J.F.Overweg sr.(geb.26 Febr. 1883- overl.:20 Juni 1957)  zijn intrede (01-07-1901) deed als mede-directeur.(tot 1957)
In 1906 werd Hermann Heinrich Martin (01-01-1885- 15-01-1963) (een neef) tot mede-directeur benoemd. (tot 1960)
In 1921 trad Gerrit-Jan terug als directeur, maar bleef wel als commissaris bij het bedrijf betrokken tot zijn overlijden in 1933.
Hij liet enorme bedragen voor die tijd over aan div.instantie’s:

G.J.Willink

De heer G.J.Willink heeft de volgende legaten besproken, alle vrij van rechten en kosten: personeel der fabriek f 300.000 van welk bedrag de rente moet worden aangewend voor nuttige instellingen ten bate van het personeel; ’t Algemeen Ziekenhuis te Winterswijk f 50.000, de Doopsgezinde gemeente te Winterswijk f 25.000; de Vereeniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland f 5.000; de Vereeniging voor Vogelbescherming f 4.000; de Ambachtsschool te Winterswijk f 4.500; het Algemeen Nederl.Verbond f 2.000; de Nederl. Zuid-Afrikaansche Vereeniging te Amsterdam f 10.000; de gemeente Winterswijk  beide weiden aan den Singelweg te Winterswijk, voor het huis van den heer Willink ter weerszijden van de beek, onder voorwaarde dat de gemeente zich verbindt hiervan plantsoenen en wandelparken te maken en dit niet te bebouwen. Verder schenkingen aan personen, die in dienstbetrekking bij hem zijn geweest.

Aanbouw

Tussen 1912 en 1929 is er continue gebouwd.
In 1926 werd er ook gestart in Egypte met een afzetgebied en in1938 werd besloten er een dochteronderneming te vestigen.
J.F.Overweg jr. was er jaren directeur. Later heeft men het bedrijf verkocht, aangezien buitenlanders niet meer welkom waren.
In 1926 waren er 948 personeelsleden.

Op 22 mei 1937 kreeg de Tricot het predikaat Koninklijk en heette het voortaan:
“Koninklijke Tricotfabriek G.J.Willink NV”

In 1938 werd J.G.Overweg algemeen directeur.

29 juni 1938, Graafschapbode


In 1938 werd het 50 Jaar bestaan gevierd (800 werknemers)

Zaterdag 11 maart 1939 onthuld
Foto: Hans Tenbergen
29 juni 1951, Tubantia


In de jaren vijftig ging het langzaam bergafwaarts ( 1953: 600 werknemers) en op 14 december 1978 werd de fabriek gesloten (110 werknemers)7 Februari 1969

Drie directeuren Willink Tricot treden af
WINTERSWIJK 
Bij de Koninklijke Tricotfabriek G. J. Willink hebben drie directeuren ontslag genomen. Het betreft de heren J. F. Overweg, H. Martin en F. H. de Visser. 

Op 14 december 1978 sloot de fabriek haar deuren.

Dhr.Gietman. Chauffeur
Kantoorpersoneel 1934
Kantoorpersoneel 1934
1935
Tricot vertrek naar Egypte 1939
inklokken
Tricot uitje 1955 Duitsland
5 juli 1955

JUBILEERENDE FABRIEK TE WINTERSWIJK

13 MAART 1939, Algemeen Handelsblad

Gedenkplaat onthuld.
Zaterdagmiddag is de gedenkplaat onthuld, welke het personeel der N.V. Kon. Tricotfabriek G. J. Willink, te Winterswijk op 1 Juli 1938 aan de directie dezer fabriek heeft aangeboden ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan.
De fraaie bronzen plaat vervaardigd door Gérard van Aalst te Breda, geeft op symbolische wijze de waardeering weer van Mercurius, den god van den handel, voor de Kon.Tricotfabriek.
Het tableau bevat voorts de namen der directeuren en den naam van wijlen
den heer G. J. Willink, den stichter der fabriek.
De plechtigheid geschiedde in tegenwoordigheid van de directeuren, den burgemeester, den heer J. Kneppelhout en den oud-burgemeester van Winterswijk, den heer J. A. R. Bosma uit Assen, commissaris der N.V.
Ook het geheele personeel, circa 1100 personen, was aanwezig.
Namens het gezamenlijke personeel werd het tableau door den heer J. H. Colenbrander met een hartelijke toespraak aan de directie overgedragen; hierna onthulde het dochtertje van den heer H. H. Martin, de plaat.
Nadat het personeel een lied had gezongen, heeft de heer J. F. Overweg het geschenk dankbaar aanvaard.
Vervolgens werd nog het woord gevoerd door de heeren J. Kneppelhout, burgemeester, en J. A. R. Bosma, oud-burgemeester, die er op wezen, dat de Kon. Tricotfabriek een bedrijf geworden is van groote bekendheid, dat tevens van groote economische beteekenis is voor Winterswijk.

Bezoek Prinses juliana
Lees verder