oudwwijk
Digitaal erfgoed

Kranten van toen

Varsseveld

26 MEI 1916, Graafschapbode

Onze vroegere plaatsgenoot de heer J. C.R. Bombergen, thans agent van politie te Nijmegen, is door den Commissaris der Koningin benoemd tot gemeenteveldwachter te Winterswijk.

Doesburg

18 JULI 1924, Graafschapbode

De heer,H. Feberwee, inspecteur van politie alhier, die benoemd is tot hoofd der politie te Winterswijk,heeft deze benoeming aangenomen. Hij vertrekt 1 September a.s.

Een afscheid bij de politie- van der Goore

29 NOVEMBER 1940, Graafschapbode

Na een onafgebroken diensttijd van ruim 43 jaren gaat de heer A. F. van der Goore, hoofdagent van politie, ons plaatselijk korps verlaten.
4 November bereikte hij den 65-jarigen, dus pensioengerechtigden leeftijd. A.s.Zondag zal hij dan ambteloos burger zijn.
De scheidende functionaris heeft een staat,van dienst waarop hij trotsch kan zijn.
Op 3 Maart 1897 trad A. F. van der Goore toe als vrijwilliger bij het 3 Regiment Veldartillerie om den 30en Juni 1899 over te gaan naar het Wapen der Koninklijke Marechaussee.
Zijn aanstelling tot gemeente-veldwachter te Winterswijk volgde op 29 Februari 1907.
Eind Juli 1932 werd de heer Van der Goore als zoodanig eervol ontslagen en op 1 Augustus d.a.v. door den burgemeester benoemd tot hoofdagent bij het plaatselijk politiekorps.
Daarmede was een einde gemaakt aan de eenigszins eigenaardigen toestand, dat men naast de gemeentepolitie een tweetal gemeenteveldwachter kende.
Met den scheidenden hoofdagent verdwijnt een overbekende en algemeen geachte persoonlijkheid uit het dorpsbeeld. Want ofschoon wij den heer Van der Goore nog tal van jaren in de beste gezondheid hopen te ontmoeten, zal de in civiel gekleede ambtelooze burger nog slechts een levende herinnering zijn aan den vroegeren hoofdagent.
De ouderen vooral kennen den opvolger van veldwachter Polman uitstekend. Tijdens zjjn loopbaan is er veel, zeer veel veranderd, maar de heer Van der Goore begreep de eischen des tijds en wist zich steeds uitstekend aan te passen. Winterswijk groeide en het politiekorps
groeide mee. |
Bij het afscheid van een lid der oude garde denkt menigeen aan het grijs verleden, toen de politieman een geducht potentaat was en middels enkele fiksche tikken met zijn stok zoo menig al te dartel burger tot gematigdheid en matigheid te brengen wist. Doch uit den dikwijls vrij zelfstandig optredenden paedagoog uit de politioneele prae-historie groeide het korps, feilloos werkend, correct, gedisciplineerd, goed toegerust.
Het proces-verbaal verving den dienderstok. Nauw omschreven instructies stippelden de gedragingen der politiemenschen uit. Het groeiende verkeer stelde geheel nieuwe eischen.
Zooals gezegd: de heer Van der Goore, rechterhand van den inspecteur heeft altijd weer getoond, de juiste man te zijn op de juiste plaats. Nu, staande aan den valreep, wenschen wij hem van harte een „otium cum dignitate”.
Hedenavond neemt de heer Van der Goore officieel afscheid ten bureele maar doet ook morgen nog dienst.

H. A. Hofmeijer overleden

24 JANUARI 1941, Volkskrant

Na een kortstondige ziekte is in de ouderdom van ruim 75 jaar overleden de
heer H. A. Hofmeijer, gepensionneerd oud-inspecteur van politie alhier.
De overledene werd geboren te Gorssel op 28 Maart 1865.
Ingaande 1 Augustus 1890 werd hij door den commissaris der provincie Gelderland benoemd tot gemeente-veldwachter, tevens onbezoldigd rijksveldwachter; ingaande 1 October 1907 volgde zijn benoeming tot
chef-veldwachter, terwijl hem op 1 September 1924 wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd op zijn verzoek eervol ontslag werd verleend met de titulaire rang van inspecteur van politie.
Door zijn humaan optreden genoot de thans ontslapene in de jaren, dat hij mede zorgde voor de veiligheid in onze gemeente, een zekere populariteit. Bij zijn superieurengenoot hij achting om zijn trouwe plichtsbetrachting, bij zijn collega’s om zijn kameraadschap en hulpvaardigheid.
Met den heer Hofmeijer is een bekendeWinterswijkse figuur heengegaan.

Benoemd H.Boes

09 JUNI 1943, Twentsch Nieuwsblad
Tot wachtmeester bij de politie te Winterswijk is benoemd de heer H. Boes van de orde-politie te Amsterdam.

A.van Egmond

06 MAART 1944, Twents Nieuwsblad

Tot opperluitenant van politie te Enschede is met ingang van 1 Maart benoemd de heer A van Egmond te Amsterdam.
(Augustus 1944 te Winterswijk i.p.v. J.F.Velle)

J.V.Velle

06 MAART 1944, Twents Nieuwsblad

Aanstelling politie-officier —
De opperluitenant van politie J. F.Velle, afkomstig van de Politie-officiersschool te Apeldoorn, is aangesteld als 2en officier bij het politiecorps te Winterswijk.

Benoemd J.Mol

26 JANUARI 1951,Tubantia

WINTERSWIJK.
De heer J. Mol, agent van politie te Zuilen, is door de burgemeester benoemd tot agent van politie te Winterswijk.

R.Nijboer

13 JULI 1965, Leeuwarder Courant

Inspecteur R. Nijboer van de Zutphense gemeentepolitie, die werkzaam was bij de gemeentepolitie in zijn geboortestad Sneek en te Leeuwarden, is benoemd tot korpschef van de gemeentepolitie te Winterswijk.
Vrijdag zal hij zijn functie in deze gemeente aanvaarden.
De heer Nijboer, die vierenveertig jaar is, werkte gedurende de oorlogsjaren bij de distributiedienst. Hij trad op 5 mei 1945 in dienst bij de gemeentepolitie te Sneek.
Met ingang van 1 augustus 1946 werd hij benoemd tot klerk bij de gemeentepolitie te Leeuwarden. Elf maanden later werd hij bevorderd tot adjunct-inspecteur en nadien tot inspecteur-ambtenaar tweede klas.
In die rang en functie werd hij per 1 november 1956 benoemd te Zutphen.

Lees verder