oudwwijk
Digitaal erfgoed

Dansschool Mulder

Verzuiling: Katholiek
Constatering 1928
Hendrikus Johannes Mulder , Dansleeraar
Geb: 04-04-1901 Winterswijk
Ovl: 22-03-1965 Winterswijk
Echtg: 14-08-1934:
Elisabeth Henriette Wilting (Gemen)
Geb: 11-05-1905 Gemen
Ovl:
Scholtenenkstraat 62 (1934)
Scholtenenkstraat 33 (1955)
1950: 25 jarig bestaan
Jaren ’60 overname lessen door dochter Irmgard en Renate

Dansschool Mulder in Corle
Lees verder

Landbouwschool

AANTEKENINGEN:

Middelbare Agrarische School
m.i.v.01-08-1973 directeur: Ing.M.ter Wolde, voordien acht jaar leraar.
Directeur voordien: Ing.S.Sonnema

Lees verder

De Olm

Geopend: Maandag 18 augustus 1969
Hoofd: C.v.d.Kleij
Wandversiering: Fam.Heesen


Naast de heer C. v.d. Kleij zijn aan deze school benoemd mej. L. C. Frieling, mej. A. Vellenga, die nog bezig is met de studie en zolang vervangen wordt door mevrouw Roebbers, en de heer E. Eijkelenboom.

J.J.de Deugd, onderwijzer, (constatering: 1973)

1973- 1974 
Willy Agelink, Anja Bonnink, Erik Damkot, Dinie Dimmendaal, Gerrit ten Dolle, Jacqueline Grootenhuis, Rob Hogeslag, Suzie van den Hurk, 
Diana Kempers, Monique van Kooten, Rudi Leenmans, Esther van Maanen, Albert Mekking,  Margriet Mulder,Monique Nijhuis, Andre van Nijkerken, 
Mark Oonk, Truus Otten,  Theo Plekenpol, Ineke Rauwerdink, Ini Ringelink, Jochem Snaphaan,Wilma Someren, Meestervan den Bosch,
Meester van der Kley, Robert Weenink,Andre Willemsen, Johnny Wubbels
De Olm 1978 -1979
Harold Wassink, Ada van Zandijk, Andre Dijkgraaf, Gerard Borkent-dekker, Peter van Nijkerken, Harry Pennings, John Riggelink, Eric Schreuder, Monique Weenink, Robert Bouwmeester, Wilfried Driessen,Mieke Rauwerdink, Bert de Maar, Marion ten Dolle en Hanny vd Rest.
1969 -1970
Jochem Snaphaan, Juffrouw Roebers-Vellekoop, Bert Damkot, Rob Weenink, Diana Kempers, Rudy Leemans, Andre van Nijkerken, Ini Riggelink, Dini Dimmendaal, Willi Agelink, Mark Oonk, Bert Voortman, Jos Slijkhuis, Wilma Sonderen, Rob Hogeslag en Erik van der Velde.
1975 -1976
Arja Annevelink, Josien Boeijink, André ten Dolle, Bert ten Dolle, Joke Eckhardt,Gerrie ter Haar, Hugo Heideveld, Carla Hoitink, Silvia Hörning, 
Stan Hulman, Leentje Kittler, Meester van der Kleij, Harrie Omvlee, Arjen Oonk, Jan Willem Reimelink, Heleen vd Rest, Jeroen Rikkers, 
Ingrid Schepers, Jans Schröder, Ingrid Wassink, Geert Willink 
1972 -1973 
Juffrouw Toebers, Juffrouw Visser, Meester Bos, Meester de Deugd, Meester van de Kleij, Dinie Agelink, Bert Bal, Wilma van Benthem, 
Thea Berenschot, Harald Blickman, Wilbert Boeijnk, Geert Dekker, Ronny Deunk, Bas Eugelink, Marcel te Focht, Ronny Hannink, Wim Jansen, 
Erik te Lintum, Gea te Lintum, Ans Pennings, Simon Postma, Annemarie Reimelink, Dorie Rouwerdink, Ellien Slats, Carolien Slont, 
Hetty Stemerdink, Jorita Stemerdink, Astrid Stronks, Wilma van Urk, Robbie Veurman, Katy Vieveen, Anne Visser,Geert Willink 
Lees verder

Prinses Ireneschool

Vredensestraat 33

1980: Hoofdleidster: Mej.L.S.Bresser

1951- 1952
Bovenste rij links:
Juffrouw Klein Nibbelink? , vierde van links: Willy Weenink, Ton te Winkel, Margriet Rietberg, Ineke Mekking, Juffrouw Nusselder.
Onderste rij:
Tweede van links: Henk ten Dolle?, vierde van links Mies Lieverdink
Plm.1955-1956
Blonde meisje op achtergrond achter hek: Anneken Put,
Tweede rij vijfde,zesde en zevende van links:  Anke Dulfer, Ellen Venemans, Ria Hemink
Eerste rij zesde en zevende van links: Joop Hemink,  Jos Lieverdink.
Juffrouw Roerdinkholder
1956 Terrein Jaspers Volksfeest
Onderste rij:  ?? , Anke Dulfer, Ria Hemink, Ellen Venemans, Jos Lieverdink
 Plm. 1956 
Juffrouw Alberdien Nusselder
1958 
Hans Dulfer, Johan Jansen, Jan Timmer, Henk Gijsbers, Joke Aalbers, Betsy Heideman, Theo te Winkel, Joke Groot Landeweer, Betty Kempers, Els Flipse 
1959- 1960 
Ria de Boer (Dunnewold), Hille Heinen, Wilma Jonker, Willy van der Meer, Juffrouw Nusselder, Juffrouw Rosier, Bert Sloetjes, Liesbeth Troost

NIEUWE SCHOOL

Geopend:17 mei Mei 1962-1981
Hoofd: Mej.Nusselder
Vredensestraat

Lees verder

De oude Dorpsschool

In nauw verband met de kerkelijke aangelegenheden stonden ook de zaken van het onderwijs, hier ter plaatse toevertrouwd aan de zorgen van den Kerkeraad en den Drost van Bredevoort. 
Maar een koesterende zorg heeft deze “tak van dienst” voor den aanvang der 19e eeuw nimmer genoten. En veel prijs werd er door de bevolking blijkbaar ook niet op gesteld, daar er anders wel protesten opgegaan zouden zijn over den verre van rooskleurigen toestand, waarin een en ander verkeerde. 
Het eenige schooltje in het dorp, dat tegen het einde der 16e en de eerste helft der 17e eeuw nog voor de leergierige jeugd van het gansche kerspel (dus ook de buurtschappen)  bestemd was, leek meer een armelijk “hok” dan een eenigszins betamelijk schoollokaal. In 1739 b,v, werd verordonneerd, dat het toch noodzakelijk wat opgeknapt diende te worden, “opdat de kinderen niet genootzaakt mogen worden wegens regen en wint, sneeuw of kouwde, daer uyt te moeten loopen”. 


En de meester – tevens voorganger in de kerk – paste doorgaans wonderwel in die primitieve omgeving. Zijn kennis en zijn vaardigheden – uitgenomen dan zijn “bekwaeme handt van schrijven” – gingen niet hoog en zijn dagelijksche handel en wandel konden vaak allerminst een stichtelijk voorbeeld heeten voor de lieve jeugd aan hem toevertrouwd. 
Als wij, wat dit laatste betreft, thans nog eens kennis nemen van de vele “buitensporigheden” onzen 17e en 18e eeuwschen dorpsschoolmeesters zooal aangewreven, dan vragen wij ons af, wat dat toch voor een tijd moet zijn geweest en hoe van een dergelijke “ordening” nog zegenrijke vruchten uitgaan konden.


Omstreeks 1600 vinden wij het schoolmeesterambt van Winterswijk waargenomen door zekeren Godefridus Bucherus, eigenlijk prediker van beroep, die laatselijk te Almen gestaan had, doch aldaar wegens ergerlijk levensgedrag ontslagen was. 
Naar Winterswijk afgezakt, had hij hier weldra een van pastoor Rauwerts dochters leeren kennen en met deze een vrij huwelijk aangegaan. Aan die bijzondere relatie was het zeker te danken, dat hem tevens de kerkelijke administratie was opgedragen en hij nu en dan “den jetzigen pastoren (dat was dus zijn schoonvader)  den kerckendienst mocht helffen verwalten”. 

Dit laatste vernemen we uit een alleszins gunstige attestatie, die hij den 6 October 1600 van kerkmeesteren had weten los te krijgen en waarmee hij zich weldra weer een plaatsje als prediker wist te veroveren, n.l. te Varsseveld, waar men toen erg verlegen zat. Maar de Zutphensche kerkeraad had er van gehoord en schreef er over aan het Geldersche Hof, dat onmiddelijk den drost van Wisch gebood Bucherus als prediker uit Varsseveld te verwijderen. 

Doch nu deed zich het zonderlinge geval voor, dat “die” van Varsseveld den man wel wilden houden en zelfs een goed woordje voor hem gingen doen bij de Gedeputeerden van het Zutfensche kwartier. 
“Dat hie sich in dronckenschap oft andere faute hadde verloopen” en zulke dingen “nicht recht sind an eijnen leerar” , wilden zij toegeven, maar het waren hun inziens “nochtans ghene schelmstucken, maer sodane joegdtlicke gebreken, die mitt betterschafft konnen affgelacht worden, als albereitt geschieden ist” . 


Gedeputeerden lieten zich vermurwen en zonden de ontvangen verzoekschriften met een vergoelijkend woordje hunnerzijds naar het Hof, dat echter de correspondentie met verzoek om advies doorzond naar de Zutphensche Classis, die thans een uitvoerig zondenregister van den betrokkene opstelden. Daarin vinden wij o.m. het volgende: 

“Godefridus Bucheris ,gewezen kerckendienaar te Almen, is al voor lanck om sijne daegelickse dronckenschap, lichtvaerdicheit ende onchristelick leven van sijnen dienst nomine Classis gesuspendeert geworden, aengesien hij alle goede ende ernsthaftige vermaenynghen ende dreijgementen heeft bespottet ende in den wint geslaeghen, also levende ende wandelende dat eerbare burghers haere sonen hebben moeten vermaenen siin geselschap te vermyden, jae hij is zelfs den soldaeten tot eenen spot, anderen derselfder tot een erghernisse geweest. 
Anno superiori is hij tot Arnhem voor den christelijken Synode verschenen ende heeft begert wederom tot den kerckendienst to mogen op ende aengenomen worden, edoch de broeders der Synodi, verstaen hebbende de oorsaecken sijner suspentye als ooc dat hij nae de suspentye sonder voorwete des Classis, jae ooc tegen het expresse verbot eenige der broederen onses Classis, die vernomen hadden, dat sulckes ophanden was, heeft dorven bestaen binnen Grol to predicken, alwaar eenighe der vromster ledemaeten hierdoor so siin ontsticht geworden, dat sy in der kercke niet en wouden comen, als ooc dat hij daernae ordinarie sonder voorwete des Classis te Wenterswick mede gepredickt heft, ende dat men noch al heel geene beterschap aen hem en hadde vernomen, maar veelmer continuatye in drockenschap ende anderen ongeregeldheit; so is over hem eensamtlick besloten ende gedecreteert, dat men hem onweerdich achtte het H. predickamt langer te bedienen. Hij heeft gesecht, dat hij woude uut Nederlant vertrecken, maer hij is gegaen nae Wenterswick, vandaer hij gecomen was, alwaer hij des pastoors dochter gevrijet heeft, met dewelcke hij eenighe maenden lanck geleghen ende geboeleert heeft sonder deselfde openblick in der kercke te trouwen nae christelicken ordonnantye. dwelck dan wederom een faute is, die in een gemeijn litmaat der kercken niet te dulden en is, ik geswijge in eenen, die sich voor eenen leeraer uutgeeft. Wij en connen ooc niet weten, of hij se noch deze wijze gekerckganckt heeft”…….. 

Meteen kregen ook “die van Winterswijk” een veeg uit de pan voor hun leugenachtige attestatie, waaruit – God moest het geclaecht siin” – wel bleek, hoezeer “vele heden ten daege de dronckenschap ende andere sonden, die daeruit ontstaan, so licht achten, dat deselfde niet alleen geenen gemeijnen man, maer ooc selfs geen kerckendienaar eenes goeden ende wettelicken testimonie onweerdich en soude maeken”. 

Dat Bucheris na zoo’n ernstig requisitor andermaal het veld moest ruimen, valt te begrijpen. Slechts in tijdelijken dienst schijnt hij later hier en daar toegelaten te zijn. 

Eenige jaren later vinden wij het schoolmeesterambt van Winterswijk bekleed door zekeren Fredericus van Lint, wien in 1627 door Stadhouder en Raden dezer Provincie 2/3 der inkomsten van de vicarie St.Catharina worden toegewezen, vermits “de gemeente van Winterswijk”  geklaagd heeft, dat zij geen voldoende middelen bezit om den schoolmeester te “onderhouden” en de kosten “voor de onderwijsinge der jeugd in de latijnsche tale” te dragen. 
Na dezen verschijnt o.a. een zekere meester Gerrit, die herhaalde malen door den Kerkeraad onderhanden genomen moet worden wegens zijn “ergerlijk levensgenoegen, tot den Drancke en het spelen” , maar die daarvan blijkbaar geen afstand kon doen en deswege uit zijn dienst “gedeporteerd” werd. 

Zijn opvolger, Gerhardus Henrics, stierf reeds binnen het jaar, zoodat nu gezocht werd naar een candidaat, “die het beqaemste zou zijn ’t onderwijzen ende het stigtelijkste van leven”. 

De uitverkoren man bleek te zijn Joost Vits – ook wel genaamd Smits – , die in 1664 zijn post aanvaardde, maar aanstonds tot de voor hem min aangename ontdekking kwam, dat zich reeds een concurrent in het dorp gevestigd had. 
Vits beriep zich op de “schoolordening”, die hem, als den wettig benoemde, het monopolie van het Winterswijksche schoolhouderschap verzekerde, en drong er daarom bij den Kerkeraad op aan om, “dezen persoon van een andere religie, wiens herkomst, handel en wandel onbekend was”, terstond te , disqualificeeren.  De kerkerraad is hem hierin gaarne ter wille, doch als eenige jaren later – in 1608 – Vits komt klagen over de oprichting van enkele bijscholen in de buurten, die hem “gansch onrechtmatig” benaadelen, loopt de samenwerking niet zoo vlot van stapel. Speciaal gaat de klacht over de brinkheurne, “waar sich seker afgedankt soldaat uit Groll” als schoolmeester gevestigd heeft, maar de “Gildemeesters en andere Huislieden uit die boerschap” komen binnen om den Kerkeraad ernstig te verzoeken hierin toch niet tusschenbeide te treden “daer het haere kleyne kinderen niet doenlijk was omme bij wintertijt de schoole in ’t dorp te frequenteren”. 

Hoewel de klager naar de letter der “schoolordening” misschien geen ongelijk heeft, durft de Kerkeraad toch niet ten zijnen gunste in te grijpen en de bijschooltjes gaan dan ook op den ouden voet door. Wel is dit College bereid dadelijk tegen een “Paapschen schoolmeester” in Meddo op te treden, maar de hoofdzaak is voor Vits in ’t onzekere gelaten en daarover toont hij zich ten hoogste gebelgd. De gewenschte verstandhouding tusschen hem en den kerkeraad is verbroken en Vits kan voortaan geen goed meer doen.

Of er werkelijk zooveel op hem viel aan te merken, vermogen wij niet te beoordelen; zeker is alleen, dat de Kerkeraad in 1669 het noodig vond, “hem te belasten den kerkeraad meerder eerbiedigheid te betoonen” en verder “alle kinder, van wat religie, tot het kerkgaen en cathecisatie sonder oogluikinge te houden ende ordentelijk twee aen twee nae en uijt de kerke te geleyden’. 
Een gelukkige oplossing voor beide partijen komt in 1680, als Vits naar Zutfen beroepen wordt en zijn plaats ingenomen wordt door Noël du Pré.
Deze weet het negen jaar zonder ernstige berispingen vol te houden, maar dan komen ook tegen hem de grieven los. (In de vergadering van 23 Dec. 1689 wordt hem o.m. “ernstiglijk afgevraeght, of hij niet wist van seker gerucht, dat al over jaegen en daegen van hem gegaen heeft en of hij nadesen niet wilde naelaten en vermijden die eensame en aenstotelijke ommeganck, met getrouwde en ongetrouwde “en waarop hij “stoutelijk” geantwoord heeft, “of men dan een kluysenaer van hem maeken wilde”. 
Wel wonder dat men in 1695, toen de man stierf, er geen bezwaar in zag zijn zoon, Sebastiaan du Pré, als opvolger aan te wijzen, temeer wijl al spoedig bleek, dat deze allerminst neiging vertoonde, om in alles een onderdanig dienaar des kerkeraads te zijn. 
Geprikkeld door de voortdurende concurrentie der bijscholen en het telkens opduiken, ook in het dorp, van nieuwelingen, die probeerden onder zijn duiven te schieten, had hij eenmaal zulk een hooglopende kwestie met een der diaconen gekregen, dat ettelijke vergaderingen noodig bleken om de zaken weer in ’t reine te brengen. Over zijn onderwijs was men ook allerminst tevreden en speciaal het ‘leiden der kinderen naer de kerke’ liet volgens de heeren veel te wenschen over. 
Niettemin wist hij zich tot op zeer hoogen leeftijd te handhaven, nl. tot 1765, toen zijn zoon Noël Du Pré waardig gekeurd werd zijn voetstappen te drukken. 

Deze Noël treffen we nog aan in 1815, in hetzelfde schooltje en in dezelfde woning, waarin ook zijn vader en zijn grootvader geleefd en gewerkt hadden. Op de Wheme, ter plaatse ongeveer waar thans de woning van Mej. Te Winkel gevonden wordt, stond zijn inrichting, die ons in 1815 als een armelijk hok wordt afgeschilderd. 
’t Was 31 voet lang en 12 voet bree; de muren wankelden en ’t dak was defect. ’s Meesters woming, beter gezegd: kamer, was er aangebouwd en een klein moestuintje lag er achter. 

En de meester? Een halve eeuw dienst had de 79- jarigen grijsaard er reeds opzitten en nog zwoegde hij voort in de school en in de kerk, waar hij het voorzangerschap bekleedde. En geen wonder: ’s mans tractement was er niet naar geweest om de schaapjes op het droge te krijgen: f 150 uit ’s lands kas plus de schoolgelden, die een stuiver per week en per kind, of met rekenen er bij, twee stuiver bedroegen. Het voorzangerschap nijil. In den winter stond hij voor f 60, in de zomermaanden voor slechts 25 leergierige knapen en meisjes. 
Zijn collega’s in de buurt waren er intusschen nog slechter aan toe en hun schooltjes verdienden – naar de maire in die dagen (1815) getuigde – eer “beestenhokken” genoemd te worden dan “inrichtingen, waar kinderen van menschen onderwijs moesten ontvangen”. 
—————————————————–
(Noël du Pré, ged. Zutphen 05-01-1651, schoolmeester en koster in Winterswijk, ov. Winterswijk okt. 1695, tr. ca. 1670 Anna Luthart (Luthert), ov. Winterswijk 06-03-1733
In deze stamreeks komen twee schoolmesters voor die in Winterswijk gewerkt hebben, (zie III en IV). Vanaf 1680 tot 1815 waren zonen uit de familie du Pré schoolmeester in de dorpsschool in Winterswijk. De laatste was Noël du Pré, geb. 1735, die in het jaar 1765 benoemd werd. Pas in 1815, hij is dan 79 jaar oud, mag hij van de Provincie Gelderland met pension. Van de Gemeente Winterswijk ontvangt hij een gratificatie van fl. 175 per jaar en mag hij in zijn huis blijven wonen.
-Bron: Oud-Scherpenzeel)
—————————————————


Miste: 
In Miste was destijds nog pas een nieuw schooltje gebouwd, zoodat de toestand daar wel ’t best was; ’t eenige wat er nog ontbrak was een vloer! 
Derk Jan Hesselink, 27 jaar en ongehuwd, was er de meester. Hij was door den schoolopziener toegelaten zonder eenigen rang of acte, maar men hoopte, dat hij weldra den 4en rang zou verkrijgen. 
’s Winters werd zijn school bezocht door 100, ‘w zomers slechts door 15 leerlingen. De groote vacantie was er van 1 juli – 1 sept. 

Corle
Corle had als school een oud vervallen hutje, 10 voet breed, 20 voet lang en 8 voet hoog, met als meester Jan Veenhuis 31 jaar, ongehuwd en bezitter van den 4en rang. 
’s Winters telde zijn schooltje 70, ’s zomers 15 leerlingen. Vacantie van 1 juli – 1 Nov. 

Meddo
In Meddo een vervallen gebouwtje 12 voer breed, 18 voet lan en 7 voet hoog. Schoolmeester: Abraham ten Hulzen, 29 jaar, gehuwd en van beroep landbouwer, maar tevens bezitter van den 4en rang. 
’s Winters stond hij voor 70 en ’s zomers voor slechts 10 kinderen. 
Vacantie van ’t laatst van Mei – 1 November. 
( In Meddo had men in 1702 als schoolmeester een zekeren Teunis, die met goedvinden van den Kerkeraad tijdelijk voor du Pré in het dorp school gehouden heeft. Zijn opvolger was Berent te Kolste.)

Huppel en Henxel
In Huppel had men destijds een zekeren Jan Groeping (Greupink) als schoolmeester. 
Voor Huppel en Henxel bestond een schooltje, nog kort geleden gebouwd en dus in vrij goeden toestand, al was ’t veel te klein. Meester was hier Jan Willem Knuivers, van den 4en rang, 21 jaar oud en ongehuwd. Zijn leerlingen wasren ’s winters 90 ’s zomers 30. Vacantie: 1 aug.- 1 Oct. 

Ratum: 
Ratum had een zeer slecht gebouw, ook veel te klein. Abraham Bouwmeester, schoolmeester van den 3den rang, 23 jaar en ongehuwd, stond er ’s zomers voor 20 en ’s winters voor 60 leerlingen. 
Vacantie van 1 Aug-1 October. 

Kotten
Te Kotten vond men een oud huisje, 16 voet breed, 24 voet lang en 8 voet hoog en als schoolmeester Jan Willem Geelink, 38 jaar, gehuwd en landbouwer van beroep. ’s Zomers onderwees hij 50 en ’s Winters 100 leerlingen. De man had den 4en rang en genoot een vacantie van een maand in den oogsttijd,

Woold
het Woold had een schooltje, waarop het niet, maar een meester waar het wel trotsch op mocht wezen voor dien tijd. Het gebouwtje, 18 voet in het vierkant en 9 voet hoog, met een schoorsteen in ’t midden, telde des winters 140 en ’s zomers 20 kinderen. Vacantie was er van 1 juli- 1 nov.
Meester was hier de 42 jarige landbouwer Jan Willem Schepers, bezitter van den 3en rang. Bij hem gingen ook sommige dorpskinderen ter school en ’s avonds kwam hij vaak privaatles geven in ’t dorp. Hij had voor zijn doen een goeden naam, evenals trouwens Bouwmeester uit Ratum, die al spoedig van hier vertrokken is. 

Veel geleerd werd er in die inrichtinkjes niet; men was tevreden als de kinderen wat lezen en schrijven en op zijn mooist wat tekenen konden. Enkele van bovengenoemde schoolmeesters wisten met de bewerkingen van gebroken getallen (breuken) zelfs geen weg. Niettemin waren ze een zegen voor de gemeente, zooals de maire H.Willink aan den gouverneur der provincie rapporteerde. “De beschaving en verligting”, zoo schreef hij in 1815, ” heeft in de laatste 30, 40 a 50 jaren groote vorderingen gemaakt onder den boerenstand dezer gemeente, hetgeen grootendeels aan de bijscholen te danken is”. 

De jongere boeren konden nu teminste wat lezen en schrijven wat nog niet zoo heel lang geleden alleen van de scholteboeren gezegd kon worden. 
In 1815 begonnen de autoriteiten in te zien, dat het met de onderwijstoestanden in het dorp niet langer zoo blijven kon. 
De “aflijvige oude man van 80 jaer” kon niet meer. Uit de gemeentekas werd hem een pensioentje van f 175 ’s jaars benevens vrije woning toegezegd en hij kon zijn ruste nemen. 
Het schoolgebouw zou thans vernieuwd worden, maar de timmerman rapporteerde, dat van den ouden rommel niets meer te maken was en dat ter plaatse zelfs de ruimte ontbrak om een enigszins fatsoenlijk nieuw gebouwtje op te trekken. 

Nu kwam mej.Anna Geertruida Gijsbers der vroedschap te hulp, door haar huis en erf tusschen Wheme en Wooldstraat te koop aan te bieden, van welk aanbod voor de som f 1550 dankbaar gebruik gemaakt werd. Dit terrein was zoo gunstig gelegen, dat de heeren meteen op de idee kwamen tevens een nieuw gemeentehuis te bouwen, wat ook geen weelde heeten mocht, daar de gemeenteraadsvergaderingen altoos in de gelagkamer van een herberg gehouden waren. 
Zoo kwam in 1818 naar het plan van den Zutpfenschen architect Lijsen het in die dagen hooggeprezen bouwwerk tot stand, dat tegelijk schoollokaal, onderwijzerswoning en secretarie in zich vereenigde en dat thans nog aanwezig is, maar reeds eenige jaren geduldig op zijn slooping te wachten staat. 

B.Stegeman , 1927


De openbare lagere scholen hadden allemaal een letter:

School A  en B Wheme, later Sleeswijk
School C Wheme
School D Miste
School E Corle
School F Meddo
School G Huppel
School H Ratum
School I Brinkheurne
School J Kotten
School K Woold
School L Sleeswijk
School M Haitsma Mulierweg
School N Keizers
School O Vredenseweg

De christelijke lagere scholen hadden allen een naam. 

Onderwijzers 1873

Aantal leerlingen lagere scholen 1977

In totaal zitten er in Winterswijk 2752 kinderen op de lagere scholen.

School C 113 (1969-165)
B. Stegemanschool 159 (1969-208)
School N 185, (1969-198)
School O 171 (1969-218)
Ribes 127
Prof. Kohnstamm 188 (1969-193)
Hazelder 117 (1969-151)
De Olm 139 (1969-111)
Corle 41 (1969-44)
Kotten 99 (1969-94)
Brinkheurne GESLOTEN (1969-47)
Waliën 128 (1969-101)
Miste 38 (1969-44)
Woold 89 (1969-72)
Ratum 37 (1969-45)
“openbare” Meddo 60 (1969-72)
R.K.. Meddo 123, (1969-157)
de Vlier 191
St. Jozefschool 224 (de grootste school) (1969-456-geenVlier)
Wilhelminaschool 162 (1969-196)
Emmaschool 93, (1969-101)
Julianaschool 149 (1969-130)
Willem Alexanderschool 157. (1969-154)

Lees verder

Bargerpaske

Opgericht: 1 Augustus 1979
Officieel geopend: 26 maart 1980
Hoofd: J. Zieverink
Ravenhorsterweg

Opvolger van School C. (Afgebroken in 1980)

Opvolgers J. Zieverink:
A.Potuit
J.D.Floor

Lees verder

Openbare U.L.O.Dingstraat

Opgericht: 8 september 1952
Hoofd:D.Broekhuizen
Dingstraat

Voorheen:

1920: Invoering lagere onderwijswet.
Na 6 jaar lagere school, kwam klas 7 -ULO
ULO werd een 4-jarige opleiding
L.M.Timmerman hoofd vanaf 01-01-1923
1947: Afscheid mej.M.C.A Kleinhoonte (41 jaar onderwijs)
1947: Afscheid L.M.Timmerman (ovl.20-08-1962) opgevolgd door D.Broekhuizen.


1955/1956: 230 leerlingen
1958/1959: 320 leerlingen
Opvolger van D.Broekhuizen werd J.Brust (Juli 1964).
In 1962 werd afscheid genomen van leraar J.W.Klaver, ruim 35 jaar aan de school verbonden.
In 1964 ging Broekhuizen met pensioen, opgevolgd door J. Brust
In 1968 werd door de Mammoetwet het Openbare MAVO.
Later werd het een onderdeel van de Rijksscholengemeenschap.

In 1996 werd de school aan de Dingstraat gesloopt.

1953
1956 -1957
Annie Walvoort, Wim Schreurs, Evi Sonderen, Joke menting, Coba Bongen, Hermien Boeijink, Willemien Oortgiese, Ineke Sellink, 
Gerrit Meijnen, Tinek Schonewille, Jo Hoornenborg, Rikie Navis, Nanny Toebes, Minie Oonk, Nelly Drenth, Annie Wentink,  Marjolein Dalhuizen, Emmy Raven,  Jopie Schreurs, Ditie Wiggemans, Geri Hoytink, te Gronde, Herman te Wieske, Herman van Gelder
1957-1958
oa Nannie Toebes, Janny Lubbers, Jo Hoornenborg, Mini Oonk,Gerrie Hoitink,Jannie Starink, Nellie Drenth, Emmy Raven,Wim Schreurs,
Gerrit Meijnen, ? Peters,Rinie Betting,Fokke Visser,Johan te Gronde.Rudie ? Willemien Uwland.
1965 -1966 
Bert ter Horst, Jeanet Jentink, Dick de Jeu, Gerrit van de Kempe, Ina Krosenbrink, Jan Lammers, John legters, Jan Marwa, James Mol, 
Ine Samberg, Rudie Scholten, Mieke Siebelink, Olga Siebelink, Marga Sikkink, Wilna Slotboom, Teo Vlieg, Jan de Vries, 
Joke Weeda(Stemerdink), dhr. Broekhuizen, Tammie Cantervisser, Marlies Goedvree, Hans de Heer, Annelies ter Horst
U.L.O 1966 – 1967
Wilma Herberts, Klaas Hoekstra, Jan Kolsté, Helma Lammers, Riet ter Maat, Herman Mekking, James Mol, Wilhelmien Nijenhuis, 
Ineke Oonk, Eef Peters, Wim de Ridder, Hermien Slotboom, Joke Slotboom, Lidy Uwland, Marinus (René ) Voogd, Margot ter Wheme, 
Gonny de Wit, Ineke Wolsink, Janny van Albeslo, Hans van Amersfoort, Lydie Beijers, Ina Brethouwer, Ineke Das, Klasseleraar dhr. Blaauw,
Sonja Goorhuis, Trudy ter Haar
U.L.O 1967 -1968
Nico van der Henst, Bert ter Horst, Jeanet Jentink, Gerrit van de Kempe, Jan Lammers, …. Lusink, Rob Marschall, Hans Mentink, 
…. Pennings, Frits Postma, Henk Rösken, Rudie Scholten, Gerrit Swienink, Hans Tenkink, Joke Weeda(Stemerdink), 
Minie Woordes, Bert Assink, dhr. Van der Bij, Wim Bruntink, Lydia Buunk
U.L.O 1967 -1968
Inge van der Elskamp, Marlies Goedvree, Eddie Grotenhuis, Ine Jansen, Dick de Jeu, Margriet Koster, Ina Krosenbrink, Jan Lammers, 
Langjouw, Jan Marwa, Herman Mekkink, Bert Peters, Sinie Reesink, Rob de Ridder, Ine Samberg, Paul Vis, Ineke Vlieg, Theo Vlieg, 
Diana Zweverink
U.L.O 1968 – 1969
Jos Ars, Jannie van Eerden, René Klaver, Erik Kubbe, Jan te Kulve, Hans Rengeling, Martin Ribbink, Tineke Slats, Ger de Vries,
Marion Geerdes, Jan Albert Wormgoor
U.L.O 1969 -1970 
Henny Honders, Annelies ter Horst, Alfred Jansen, Jan Jansen, Joke te Kolstee, Berto van Laar, Hans Lammers, Herman Maas,
Marianne Müller, Marianne Oonk, Joke te Pas, Hans Rengelink, Martin Ribbink, Annie te Selle, Tineke te Selle, Margreet Tenkink,
Jo Verink, Tonny Willink, Jos Ars, Anneke Bloem, Ans Boenk, directeur Brust, Henny Droppers, Eckhard Dulfer,Corry Fukkink,
Loes Gernaat, Dorrie Heesen, Eline Heyman
ULO 1958-1959
Bovenste rij v.l.n.r.
Hennie Wevers, Jan Putto, ?? , Ineke Veldboom, Jan Lichtenberg, Martha Lubbers, Jerry van Suilichem, Meester van Vuurre, Ans Boeijink?, te Roller?, Hannie Slotboom?, Lenie Nijkamp, Mini Siebelink, Tine te Pas, Ine Mensink.
Tweede rij v.l.n.r.:
Henk Toebes, Esselink?, Annie Heijnen, Liesje v.d. Lier, Truus Braakhekke, Ineke Willemsen?, Grevink(v)?, Willy Lammers, Garvelink (v)?, Jan Kuenen, Maaike Monster, Annie Stemerdink, Herbert Jansink.
Onderste rij v.l.n.r.:
Henk Berenschot, Bennie Boesveld, Gerrit Pampiermole, Ben Roerdinkveldboom, Joost Warring, Hein Willekes, Gerrit Konings, Gerrit Hijink, Herman van Engeland, Rinus Rits, Wim Buunk, Wim Huiskamp


Lees verder

R.K. U.L.O.-M.U.L.O.-M.A.V.O.


ST.JACOBUS ULO
Opgericht: 2 Januari 1932
Hoofd: F.A.Horsthuis
Jeugdkerkstraat

22 MEI 1931

AANBESTEDING 

ZATERDAG 30 Mei e.k., des namiddags 3 uur, zal in Hotel “Stad Munster” te Winterswijk worden aanbesteed:

HET BOUWEN VAN EEN R.K. U.L.O. SCHOOL OP DEN BALINKESCH TE WINTERSWIJK

Bestek en teekening zijn tegen betaling van f 10,0 per stel (restitutie f 7,- ) verkrijgbaar ten kantore van den Architect en liggen voor loodgieters, smeden en schilders in genoemd Hotel ter inzage
Winterswijk, Mei 1931

De Architect, J..v.d. Schaaf 

Opvolger van F.A.Horsthuis werd A.Lavalaye op 31 augustus 1954.

ST.JACOBUS ULO (verhuizing)
Opgericht: 30 augustus 1965
Hoofd: A.Lavalaye
Pronsweg

Per 1 augustus 1968 door invoering Mammoetwet werd de naam veranderd in R.K.MAVO.

Opvolger van A.Lavalaye werd G.J.Leus op 1 augustus 1968.
Dhr. Leus bleef tot 1 augustus 1978 en werd directeur van een MAVO te Borne.
J.A.Slaghekke werd de opvolger van Leus.
J.A.Slaghekke :Geb: 08-01-1934 Hengelo – Ovl: 02-12-2022 Aalten

RK. ULO -RK. MAVO 1964- 1965
Staand v.l.n.r.: Coleta Elschot, Joop Kothuis, Marga Gralike, Wim te Brinke, Alfons Wormskamp, Lidwien Roeling, Ria te Molder, Johan Beckers,
Anneke Rotering, Gerard Storck.
Tweede rij v.l.n.r.: Ria Visser, Joke Smit, Leo Ouwersloot, Gerda Ophof, ?????, Mirjam Timmerhuis.
Onderste rij v.l.n.r.: Gerard van Swaay, Hans te Brinke, Rob Overkamp, Herman Ubbink, Pim Thamer.
RK. ULO -RK. MAVO 1966 – 1967
 Bovenste rij v.l.n.r.: Anton Ophof, Lidwien Roeling, Wout van Os, Erna Froeling, Harrie Reimering, Gerard Storck
Tweede rij v.l.n.r.: Anneke Rotering, Elli Luttikholt, Ria te Molder, Alphons Wormskamp, Gerda Ophof, Henk Breukers, Theo Lurvink, 
Dhr. Lavalaije
Derde rij v.l.n.r.Joke Nakken, Johan Harbers, Miriam Timmerhuis, Jos Weeber, Coleta Elschot,  Johan Krabben, Hans te Brinke
Onderste rij v.l.n.r.: Gerard van Swaay,Herman Ubbink, Stef Meeuwsen, Leo Ouwersloot, Tonnie Froeling, Toon Lepoutre.

1970:
R.K.MAVO school
Pronsweg 3
Directeur: A.Lavalaye
Aantal leerlingen 151
44-37-40-30

Leraren R.K.Mavo plm.1974
Concierge Dhr.en Mevr.Lammers
R.K. MAVO 1970 – 1971
Bovenste rij v.l.n.r.; Mevrouw Albers, Gerard Harbers, Peter Zieverink, Ron Krabben, Lia Overkamp, Lucie Schurink, Astrid Overkamp, Yvonne Smeek, ??????
Tweede rij v.l.n.r.: Hans Ubbink, ?????, Bertie de Bruyn, ??????, Frans menting, Michiel Halleriet, Jacqueline Vulker.
Onderste rij v.l.n.r.: Andre Gijsbers, Karin van Druenen , ?????,?????, Marijke Menting, ?????
Januari 1971
Delpher
R.K. U.L.O -R.K. MAVO 1970 – 1971 
Dhr. Albers, Irma Elsinghorst,José Harbers,Anette van Kessel, Aloys Lurvink, Martin Meekes, Daniëlle Mol, Jos te Molder,Gerard Nobe,
Ria Pierik,Gerard Reijers,Marjo Schrauwen,Marlies Schurink, Paul Schurink, Désirée Tiggeloven, Anita Top,Marja Ubbin, Rita Veldkamp,
Hein Buying, Paulette Warmerdam, Rita Weeber, Sjoerd vd Werff, Albert Witte
Bovenste rij v.l.n.r.; 
Dhr. Leus, Dhr.Derksen, Dhr.Marijnusse, Harrie Frerichs, Andre Gijsbers, Hans Tenbergen, Lia Overkamp, Elly Wellink, Hendrie Berendsen, Christiane Holkenborg, Andre Sterenborg, Wilma Buil, Wilma Ophof, Joost Doevelaar, Dhr. Bik, Dhr. Albers, Dhr. Roelink, Dhr.van Soldt
Tweede rij v.l.n.r.: Peter Zieverink, Frank Wiegerink, Harrie Storck, Yvonne Konings, Jaqueline Vulker, Anita Olthof, ???????,?????, Astrid ? , Astrid Overkamp.
Onderste rij v.l.n.r.: ??????, Gerard Harbers, Wim Ophof, Jose Haeke, Ron Krabben, Wilma Theissen,  Riet Elschot, Miranda Gijsbers, Boudewijn de Vries, Erwin v.d. Berghe.
R.K.Mavo 1976-1977
Bovenste rij v.l.n.r.: 
Meneer Derksen, Rosemarie Peters, John v.d. Wielen, ? Frielink, Ruud van Zutphen, Monique Krake, Paul Kramer, Stella Koldewey, 
Pierre Trienes, Jos Wensink, Wout Roumaat, Sander van Koot, Leon van Schijndel, John Kamphuyzen
Tweede rij v.l.n.r.: Clarie Westerveld, Herriet Wubbels, Geno van Lith, Annemarie ter Hart, Desiree Huiskes, Gerald Welling, Marcel Geelink
Onderste rij v.l.n.r.: Annemarie Reyers, Yvonne te Brake, Anita Scholten, Hennie Verwaayen, Jos Betting,  Tonnie Broker

Twee leraren van R.K. Mavo met pensioen

1980:
De heren Ph. van Soldt en J.J. Roeling, beiden verbonden aan de R.K. Mavo te Winterswijk, gaan per 1 augustus met pensioen. Op 27 juni zullen zij daarom afscheid nemen van de schoolgemeenschap, alwaar de heer van Soldt vanaf 1954 leraar en vanaf 1968 adj.-directeur is.
De heer Roeling is sinds 1963 aan deze school verbonden als leraar Nederlands.

Januari 1983
Delpher

AANTEKENINGEN

Ben Marijnusse
(01-06-1935-14-04-2015)
01-01-1967 benoemd onderwijzer Jozefschool
01-09-`1972 benoemd leraar R.K.Mavo

Th.A.Derksen (Theo)
C.A.A.Derksen-Hendriks (Toos)
1948 naar St.Jozefschool
1956: R.K.ULO

Jacobus Johannes Roeling
Echtg: 18-05-1948
Johanna G.C.Sinnige
Benoemd 26-08-1963. Komende van onderwijzer. R.K.school Aalten

Ph.van Soldt
1954: Leraar ULO
1968: Adjunct-directeur

Lees verder

Christ.U.L.O.-M.U.L.O.-school

Opgericht: 1 April 1920
Hoofd: G.F.Rasker
Vredensestraat

Nieuwbouw U.L.O gereed 4 april 1922

Geuchien Fredrik Rasker
Geb:26-02-1869 Groningen
Ovl:
echtg: 1898
Janna Guikema
Geb: 20-10-1868 Groningen
Ovl:06-12-1957 Haarlem
Kinderen: 5? / 4 geboren Winterswijk

1920: MULO-onderwijs (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs)

1930: Aansluiting waterleiding/riolering

20-07-1934:
Afscheid Rasker, installatie Schans (morgenzonweg 18)

Aantekeningen:

1970:
Christelijke school voor MAVO
Directeur: P.Cnossen
Noteboomstraat 20
Aantal leerlingen 122
45-25-22-30

Lees verder

Technische school

Opgericht: 25 September 1907
Hoofd: P.Brittijn
Prins Hendrikstraat

1921
Bron:Delpher

Directeuren:
P.Brittijn 1907-1937
L.Boogert 1937-1958
G.Vooijs 1958-

In 1912 bezochten 69 leerlingen de school.
De avondschool 75 leerlingen

1921
1929-1930
Lts Plm. 1950
V.l.n.r. bovenste rij: Theo van Lier, Theo Streek, N.N., Gerrit Renskers, Jan Meerdink, Ter Hart
V.l.n.r. midden:  Freddie Kwak, Speekhout, Joop Vreeman
V.l.n.r. onderste rij: Martie Grevers, Wim Veerbeek, Johan Hietkamp, Hans van de Meijden
Lts Electrotecniek1946 -1947 
Richart van der Berg, Henkie Boeijnk, Appie Goosens, Bram Hesselink, Arie Huls, Gerrit te Kronnie, Gerrit Meerdink, Meester  Meijers, 
Wim Meinen, Hennie Prins, Marius van der Schaaf, Jan Slotboom, Henk Speelberg, Gerrit Spieker, Bennie Wamelink, 
Wolter Adolf Waslander
Technische School 1962-1963 Klas 1A
Bovenste rij v.l.n.r.:
Halleriet, Roelof Elzinga, Theo de Grave, Bertus Bultman
Tweede  rij v.l.n.r.:
Willy Fiering, Wim Frenken, Hans Grevink, Gerrit Hamer, Freddy van Dalen, Joop Bruil.
Eerste rij v.l.n.r.:
Meester Jan Krosenbrink, Henk Beernink, Bertie Geerdink, Chris Becks, Theo Brokotter, Hans Vroom, Hugo Annevelink, Hans ter Burg, 
Gerrit Enting, Harry Busman
Lts 1968 -1969 
Henk Geerdes, Jan ter Haar, Johan te Kortschot, Johan Krabben, Bert te Kulve, Dhr. Vruggink, Rene de Weerd
Lts Consumptie- techniek 1975 -1976
Erik Beestman, George Berendsen, Wim Bröcker, Geert te Brummelstroete, Geert Dunnewold,  Wim Geurink, Martin ten Hagen, 
Arjan Haverkamp, Alex van ’t Hooft, Wim Kraaijenbrink, Henk Lobart, Hans Meinen, Gerrie Meulenbeek, Wilfried Ribbers, Rob van Schaijk, 
Nico Vonhof, Dhr. van der Walle,  Frank Weeber
Lts 1965 -1966 
Bovenste rij v.l.n.r.:
Bert Velthuizen, Harry Kremer, Guus Holthausen, Gerard Halink, meneer Geensen, Ferdinand ten Damme,  Hans van Eeten. 
Tweede rij v.l.n.r.:
Herman Meenink, Hans ter Burg, Joop Bruil, Rinus Hesselink, Henk Rauwerdink, Rimmert Ooiink, Ben Stemerdink.
Eerste rij v.l.n.r.:
George Wessels, Gerrit Lebbink, Appie Klomps, Jos Westerhof, Bertus Bultman,  Arend Vos, Arnold ten Brinke.
Lts 1966 -1967 
Johan Jansen, Johan te Kortschot, Johan Krabben, Bert te Kulve, Bert Lammers
Lts 1975 – 1976
Theo Plekenpol, Andre Stemerdink,Henk oortgiese, Peter Sperwien, Geert Ubbink, Erik te Selle, Andre Wientjes, Dirk Vruggink, Geert Vreeman,Bart Mengers, Geert Oberink, Bert Stemerdink, Ronnie Hallers, Erik Nijenhuis, Geert Oosterholt, Juul Pierik, Renee Simmelink,
Wim te Slippe, Ronald Wientjes

AANTEKENINGEN

1962: Afscheid P. Hoogstra, leraar schilderen

Lees verder