oudwwijk
Digitaal erfgoed

Vlierschool

Olmenstraat
Off. ingebruik 22 mei 1974
1973 in gebruik

Hoofd: Andries ter Schure

Foto: Ricardo Roode

In 1968 is daar een 2 klassige kleuterschool gekomen. Die stond er het eerst. De lagere school heeft eerst met 2 klassen bij de Olm in gezeten. Daarna als een 4 klassige zelfstandige school begonnen in eigen nieuw gebouw. Later stond er nog een barak met 2 klassen. Daar zat meester Heuser en volgens mij ook Pietersen. Toen werden er 2 lokalen bijgebouwd en in 1987 nog eens 3 erachter en er werd een speellokaal gemaakt. Klas 4 was dat. Precieze jaartallen weet ik niet meer. In januari 2017 zijn we naar het nieuwe gebouw verhuisd, na 2 jaar ‘ellende’ in de oude Olm.
Han van Soldt, 13-11-2022

Lees verder

De Olm

Geopend: Maandag 18 augustus 1969
Hoofd: C.v.d.Kleij
Wandversiering: Fam.Heesen


Naast de heer C. v.d. Kleij zijn aan deze school benoemd mej. L. C. Frieling, mej. A. Vellenga, die nog bezig is met de studie en zolang vervangen wordt door mevrouw Roebbers, en de heer E. Eijkelenboom.

J.J.de Deugd, onderwijzer, (constatering: 1973)

1973- 1974 
Willy Agelink, Anja Bonnink, Erik Damkot, Dinie Dimmendaal, Gerrit ten Dolle, Jacqueline Grootenhuis, Rob Hogeslag, Suzie van den Hurk, 
Diana Kempers, Monique van Kooten, Rudi Leenmans, Esther van Maanen, Albert Mekking,  Margriet Mulder,Monique Nijhuis, Andre van Nijkerken, 
Mark Oonk, Truus Otten,  Theo Plekenpol, Ineke Rauwerdink, Ini Ringelink, Jochem Snaphaan,Wilma Someren, Meestervan den Bosch,
Meester van der Kley, Robert Weenink,Andre Willemsen, Johnny Wubbels
De Olm 1978 -1979
Harold Wassink, Ada van Zandijk, Andre Dijkgraaf, Gerard Borkent-dekker, Peter van Nijkerken, Harry Pennings, John Riggelink, Eric Schreuder, Monique Weenink, Robert Bouwmeester, Wilfried Driessen,Mieke Rauwerdink, Bert de Maar, Marion ten Dolle en Hanny vd Rest.
1969 -1970
Jochem Snaphaan, Juffrouw Roebers-Vellekoop, Bert Damkot, Rob Weenink, Diana Kempers, Rudy Leemans, Andre van Nijkerken, Ini Riggelink, Dini Dimmendaal, Willi Agelink, Mark Oonk, Bert Voortman, Jos Slijkhuis, Wilma Sonderen, Rob Hogeslag en Erik van der Velde.
1975 -1976
Arja Annevelink, Josien Boeijink, André ten Dolle, Bert ten Dolle, Joke Eckhardt,Gerrie ter Haar, Hugo Heideveld, Carla Hoitink, Silvia Hörning, 
Stan Hulman, Leentje Kittler, Meester van der Kleij, Harrie Omvlee, Arjen Oonk, Jan Willem Reimelink, Heleen vd Rest, Jeroen Rikkers, 
Ingrid Schepers, Jans Schröder, Ingrid Wassink, Geert Willink 
1972 -1973 
Juffrouw Toebers, Juffrouw Visser, Meester Bos, Meester de Deugd, Meester van de Kleij, Dinie Agelink, Bert Bal, Wilma van Benthem, 
Thea Berenschot, Harald Blickman, Wilbert Boeijnk, Geert Dekker, Ronny Deunk, Bas Eugelink, Marcel te Focht, Ronny Hannink, Wim Jansen, 
Erik te Lintum, Gea te Lintum, Ans Pennings, Simon Postma, Annemarie Reimelink, Dorie Rouwerdink, Ellien Slats, Carolien Slont, 
Hetty Stemerdink, Jorita Stemerdink, Astrid Stronks, Wilma van Urk, Robbie Veurman, Katy Vieveen, Anne Visser,Geert Willink 
Lees verder

De oude Dorpsschool

In nauw verband met de kerkelijke aangelegenheden stonden ook de zaken van het onderwijs, hier ter plaatse toevertrouwd aan de zorgen van den Kerkeraad en den Drost van Bredevoort. 
Maar een koesterende zorg heeft deze “tak van dienst” voor den aanvang der 19e eeuw nimmer genoten. En veel prijs werd er door de bevolking blijkbaar ook niet op gesteld, daar er anders wel protesten opgegaan zouden zijn over den verre van rooskleurigen toestand, waarin een en ander verkeerde. 
Het eenige schooltje in het dorp, dat tegen het einde der 16e en de eerste helft der 17e eeuw nog voor de leergierige jeugd van het gansche kerspel (dus ook de buurtschappen)  bestemd was, leek meer een armelijk “hok” dan een eenigszins betamelijk schoollokaal. In 1739 b,v, werd verordonneerd, dat het toch noodzakelijk wat opgeknapt diende te worden, “opdat de kinderen niet genootzaakt mogen worden wegens regen en wint, sneeuw of kouwde, daer uyt te moeten loopen”. 


En de meester – tevens voorganger in de kerk – paste doorgaans wonderwel in die primitieve omgeving. Zijn kennis en zijn vaardigheden – uitgenomen dan zijn “bekwaeme handt van schrijven” – gingen niet hoog en zijn dagelijksche handel en wandel konden vaak allerminst een stichtelijk voorbeeld heeten voor de lieve jeugd aan hem toevertrouwd. 
Als wij, wat dit laatste betreft, thans nog eens kennis nemen van de vele “buitensporigheden” onzen 17e en 18e eeuwschen dorpsschoolmeesters zooal aangewreven, dan vragen wij ons af, wat dat toch voor een tijd moet zijn geweest en hoe van een dergelijke “ordening” nog zegenrijke vruchten uitgaan konden.


Omstreeks 1600 vinden wij het schoolmeesterambt van Winterswijk waargenomen door zekeren Godefridus Bucherus, eigenlijk prediker van beroep, die laatselijk te Almen gestaan had, doch aldaar wegens ergerlijk levensgedrag ontslagen was. 
Naar Winterswijk afgezakt, had hij hier weldra een van pastoor Rauwerts dochters leeren kennen en met deze een vrij huwelijk aangegaan. Aan die bijzondere relatie was het zeker te danken, dat hem tevens de kerkelijke administratie was opgedragen en hij nu en dan “den jetzigen pastoren (dat was dus zijn schoonvader)  den kerckendienst mocht helffen verwalten”. 

Dit laatste vernemen we uit een alleszins gunstige attestatie, die hij den 6 October 1600 van kerkmeesteren had weten los te krijgen en waarmee hij zich weldra weer een plaatsje als prediker wist te veroveren, n.l. te Varsseveld, waar men toen erg verlegen zat. Maar de Zutphensche kerkeraad had er van gehoord en schreef er over aan het Geldersche Hof, dat onmiddelijk den drost van Wisch gebood Bucherus als prediker uit Varsseveld te verwijderen. 

Doch nu deed zich het zonderlinge geval voor, dat “die” van Varsseveld den man wel wilden houden en zelfs een goed woordje voor hem gingen doen bij de Gedeputeerden van het Zutfensche kwartier. 
“Dat hie sich in dronckenschap oft andere faute hadde verloopen” en zulke dingen “nicht recht sind an eijnen leerar” , wilden zij toegeven, maar het waren hun inziens “nochtans ghene schelmstucken, maer sodane joegdtlicke gebreken, die mitt betterschafft konnen affgelacht worden, als albereitt geschieden ist” . 


Gedeputeerden lieten zich vermurwen en zonden de ontvangen verzoekschriften met een vergoelijkend woordje hunnerzijds naar het Hof, dat echter de correspondentie met verzoek om advies doorzond naar de Zutphensche Classis, die thans een uitvoerig zondenregister van den betrokkene opstelden. Daarin vinden wij o.m. het volgende: 

“Godefridus Bucheris ,gewezen kerckendienaar te Almen, is al voor lanck om sijne daegelickse dronckenschap, lichtvaerdicheit ende onchristelick leven van sijnen dienst nomine Classis gesuspendeert geworden, aengesien hij alle goede ende ernsthaftige vermaenynghen ende dreijgementen heeft bespottet ende in den wint geslaeghen, also levende ende wandelende dat eerbare burghers haere sonen hebben moeten vermaenen siin geselschap te vermyden, jae hij is zelfs den soldaeten tot eenen spot, anderen derselfder tot een erghernisse geweest. 
Anno superiori is hij tot Arnhem voor den christelijken Synode verschenen ende heeft begert wederom tot den kerckendienst to mogen op ende aengenomen worden, edoch de broeders der Synodi, verstaen hebbende de oorsaecken sijner suspentye als ooc dat hij nae de suspentye sonder voorwete des Classis, jae ooc tegen het expresse verbot eenige der broederen onses Classis, die vernomen hadden, dat sulckes ophanden was, heeft dorven bestaen binnen Grol to predicken, alwaar eenighe der vromster ledemaeten hierdoor so siin ontsticht geworden, dat sy in der kercke niet en wouden comen, als ooc dat hij daernae ordinarie sonder voorwete des Classis te Wenterswick mede gepredickt heft, ende dat men noch al heel geene beterschap aen hem en hadde vernomen, maar veelmer continuatye in drockenschap ende anderen ongeregeldheit; so is over hem eensamtlick besloten ende gedecreteert, dat men hem onweerdich achtte het H. predickamt langer te bedienen. Hij heeft gesecht, dat hij woude uut Nederlant vertrecken, maer hij is gegaen nae Wenterswick, vandaer hij gecomen was, alwaer hij des pastoors dochter gevrijet heeft, met dewelcke hij eenighe maenden lanck geleghen ende geboeleert heeft sonder deselfde openblick in der kercke te trouwen nae christelicken ordonnantye. dwelck dan wederom een faute is, die in een gemeijn litmaat der kercken niet te dulden en is, ik geswijge in eenen, die sich voor eenen leeraer uutgeeft. Wij en connen ooc niet weten, of hij se noch deze wijze gekerckganckt heeft”…….. 

Meteen kregen ook “die van Winterswijk” een veeg uit de pan voor hun leugenachtige attestatie, waaruit – God moest het geclaecht siin” – wel bleek, hoezeer “vele heden ten daege de dronckenschap ende andere sonden, die daeruit ontstaan, so licht achten, dat deselfde niet alleen geenen gemeijnen man, maer ooc selfs geen kerckendienaar eenes goeden ende wettelicken testimonie onweerdich en soude maeken”. 

Dat Bucheris na zoo’n ernstig requisitor andermaal het veld moest ruimen, valt te begrijpen. Slechts in tijdelijken dienst schijnt hij later hier en daar toegelaten te zijn. 

Eenige jaren later vinden wij het schoolmeesterambt van Winterswijk bekleed door zekeren Fredericus van Lint, wien in 1627 door Stadhouder en Raden dezer Provincie 2/3 der inkomsten van de vicarie St.Catharina worden toegewezen, vermits “de gemeente van Winterswijk”  geklaagd heeft, dat zij geen voldoende middelen bezit om den schoolmeester te “onderhouden” en de kosten “voor de onderwijsinge der jeugd in de latijnsche tale” te dragen. 
Na dezen verschijnt o.a. een zekere meester Gerrit, die herhaalde malen door den Kerkeraad onderhanden genomen moet worden wegens zijn “ergerlijk levensgenoegen, tot den Drancke en het spelen” , maar die daarvan blijkbaar geen afstand kon doen en deswege uit zijn dienst “gedeporteerd” werd. 

Zijn opvolger, Gerhardus Henrics, stierf reeds binnen het jaar, zoodat nu gezocht werd naar een candidaat, “die het beqaemste zou zijn ’t onderwijzen ende het stigtelijkste van leven”. 

De uitverkoren man bleek te zijn Joost Vits – ook wel genaamd Smits – , die in 1664 zijn post aanvaardde, maar aanstonds tot de voor hem min aangename ontdekking kwam, dat zich reeds een concurrent in het dorp gevestigd had. 
Vits beriep zich op de “schoolordening”, die hem, als den wettig benoemde, het monopolie van het Winterswijksche schoolhouderschap verzekerde, en drong er daarom bij den Kerkeraad op aan om, “dezen persoon van een andere religie, wiens herkomst, handel en wandel onbekend was”, terstond te , disqualificeeren.  De kerkerraad is hem hierin gaarne ter wille, doch als eenige jaren later – in 1608 – Vits komt klagen over de oprichting van enkele bijscholen in de buurten, die hem “gansch onrechtmatig” benaadelen, loopt de samenwerking niet zoo vlot van stapel. Speciaal gaat de klacht over de brinkheurne, “waar sich seker afgedankt soldaat uit Groll” als schoolmeester gevestigd heeft, maar de “Gildemeesters en andere Huislieden uit die boerschap” komen binnen om den Kerkeraad ernstig te verzoeken hierin toch niet tusschenbeide te treden “daer het haere kleyne kinderen niet doenlijk was omme bij wintertijt de schoole in ’t dorp te frequenteren”. 

Hoewel de klager naar de letter der “schoolordening” misschien geen ongelijk heeft, durft de Kerkeraad toch niet ten zijnen gunste in te grijpen en de bijschooltjes gaan dan ook op den ouden voet door. Wel is dit College bereid dadelijk tegen een “Paapschen schoolmeester” in Meddo op te treden, maar de hoofdzaak is voor Vits in ’t onzekere gelaten en daarover toont hij zich ten hoogste gebelgd. De gewenschte verstandhouding tusschen hem en den kerkeraad is verbroken en Vits kan voortaan geen goed meer doen.

Of er werkelijk zooveel op hem viel aan te merken, vermogen wij niet te beoordelen; zeker is alleen, dat de Kerkeraad in 1669 het noodig vond, “hem te belasten den kerkeraad meerder eerbiedigheid te betoonen” en verder “alle kinder, van wat religie, tot het kerkgaen en cathecisatie sonder oogluikinge te houden ende ordentelijk twee aen twee nae en uijt de kerke te geleyden’. 
Een gelukkige oplossing voor beide partijen komt in 1680, als Vits naar Zutfen beroepen wordt en zijn plaats ingenomen wordt door Noël du Pré.
Deze weet het negen jaar zonder ernstige berispingen vol te houden, maar dan komen ook tegen hem de grieven los. (In de vergadering van 23 Dec. 1689 wordt hem o.m. “ernstiglijk afgevraeght, of hij niet wist van seker gerucht, dat al over jaegen en daegen van hem gegaen heeft en of hij nadesen niet wilde naelaten en vermijden die eensame en aenstotelijke ommeganck, met getrouwde en ongetrouwde “en waarop hij “stoutelijk” geantwoord heeft, “of men dan een kluysenaer van hem maeken wilde”. 
Wel wonder dat men in 1695, toen de man stierf, er geen bezwaar in zag zijn zoon, Sebastiaan du Pré, als opvolger aan te wijzen, temeer wijl al spoedig bleek, dat deze allerminst neiging vertoonde, om in alles een onderdanig dienaar des kerkeraads te zijn. 
Geprikkeld door de voortdurende concurrentie der bijscholen en het telkens opduiken, ook in het dorp, van nieuwelingen, die probeerden onder zijn duiven te schieten, had hij eenmaal zulk een hooglopende kwestie met een der diaconen gekregen, dat ettelijke vergaderingen noodig bleken om de zaken weer in ’t reine te brengen. Over zijn onderwijs was men ook allerminst tevreden en speciaal het ‘leiden der kinderen naer de kerke’ liet volgens de heeren veel te wenschen over. 
Niettemin wist hij zich tot op zeer hoogen leeftijd te handhaven, nl. tot 1765, toen zijn zoon Noël Du Pré waardig gekeurd werd zijn voetstappen te drukken. 

Deze Noël treffen we nog aan in 1815, in hetzelfde schooltje en in dezelfde woning, waarin ook zijn vader en zijn grootvader geleefd en gewerkt hadden. Op de Wheme, ter plaatse ongeveer waar thans de woning van Mej. Te Winkel gevonden wordt, stond zijn inrichting, die ons in 1815 als een armelijk hok wordt afgeschilderd. 
’t Was 31 voet lang en 12 voet bree; de muren wankelden en ’t dak was defect. ’s Meesters woming, beter gezegd: kamer, was er aangebouwd en een klein moestuintje lag er achter. 

En de meester? Een halve eeuw dienst had de 79- jarigen grijsaard er reeds opzitten en nog zwoegde hij voort in de school en in de kerk, waar hij het voorzangerschap bekleedde. En geen wonder: ’s mans tractement was er niet naar geweest om de schaapjes op het droge te krijgen: f 150 uit ’s lands kas plus de schoolgelden, die een stuiver per week en per kind, of met rekenen er bij, twee stuiver bedroegen. Het voorzangerschap nijil. In den winter stond hij voor f 60, in de zomermaanden voor slechts 25 leergierige knapen en meisjes. 
Zijn collega’s in de buurt waren er intusschen nog slechter aan toe en hun schooltjes verdienden – naar de maire in die dagen (1815) getuigde – eer “beestenhokken” genoemd te worden dan “inrichtingen, waar kinderen van menschen onderwijs moesten ontvangen”. 
—————————————————–
(Noël du Pré, ged. Zutphen 05-01-1651, schoolmeester en koster in Winterswijk, ov. Winterswijk okt. 1695, tr. ca. 1670 Anna Luthart (Luthert), ov. Winterswijk 06-03-1733
In deze stamreeks komen twee schoolmesters voor die in Winterswijk gewerkt hebben, (zie III en IV). Vanaf 1680 tot 1815 waren zonen uit de familie du Pré schoolmeester in de dorpsschool in Winterswijk. De laatste was Noël du Pré, geb. 1735, die in het jaar 1765 benoemd werd. Pas in 1815, hij is dan 79 jaar oud, mag hij van de Provincie Gelderland met pension. Van de Gemeente Winterswijk ontvangt hij een gratificatie van fl. 175 per jaar en mag hij in zijn huis blijven wonen.
-Bron: Oud-Scherpenzeel)
—————————————————


Miste: 
In Miste was destijds nog pas een nieuw schooltje gebouwd, zoodat de toestand daar wel ’t best was; ’t eenige wat er nog ontbrak was een vloer! 
Derk Jan Hesselink, 27 jaar en ongehuwd, was er de meester. Hij was door den schoolopziener toegelaten zonder eenigen rang of acte, maar men hoopte, dat hij weldra den 4en rang zou verkrijgen. 
’s Winters werd zijn school bezocht door 100, ‘w zomers slechts door 15 leerlingen. De groote vacantie was er van 1 juli – 1 sept. 

Corle
Corle had als school een oud vervallen hutje, 10 voet breed, 20 voet lang en 8 voet hoog, met als meester Jan Veenhuis 31 jaar, ongehuwd en bezitter van den 4en rang. 
’s Winters telde zijn schooltje 70, ’s zomers 15 leerlingen. Vacantie van 1 juli – 1 Nov. 

Meddo
In Meddo een vervallen gebouwtje 12 voer breed, 18 voet lan en 7 voet hoog. Schoolmeester: Abraham ten Hulzen, 29 jaar, gehuwd en van beroep landbouwer, maar tevens bezitter van den 4en rang. 
’s Winters stond hij voor 70 en ’s zomers voor slechts 10 kinderen. 
Vacantie van ’t laatst van Mei – 1 November. 
( In Meddo had men in 1702 als schoolmeester een zekeren Teunis, die met goedvinden van den Kerkeraad tijdelijk voor du Pré in het dorp school gehouden heeft. Zijn opvolger was Berent te Kolste.)

Huppel en Henxel
In Huppel had men destijds een zekeren Jan Groeping (Greupink) als schoolmeester. 
Voor Huppel en Henxel bestond een schooltje, nog kort geleden gebouwd en dus in vrij goeden toestand, al was ’t veel te klein. Meester was hier Jan Willem Knuivers, van den 4en rang, 21 jaar oud en ongehuwd. Zijn leerlingen wasren ’s winters 90 ’s zomers 30. Vacantie: 1 aug.- 1 Oct. 

Ratum: 
Ratum had een zeer slecht gebouw, ook veel te klein. Abraham Bouwmeester, schoolmeester van den 3den rang, 23 jaar en ongehuwd, stond er ’s zomers voor 20 en ’s winters voor 60 leerlingen. 
Vacantie van 1 Aug-1 October. 

Kotten
Te Kotten vond men een oud huisje, 16 voet breed, 24 voet lang en 8 voet hoog en als schoolmeester Jan Willem Geelink, 38 jaar, gehuwd en landbouwer van beroep. ’s Zomers onderwees hij 50 en ’s Winters 100 leerlingen. De man had den 4en rang en genoot een vacantie van een maand in den oogsttijd,

Woold
het Woold had een schooltje, waarop het niet, maar een meester waar het wel trotsch op mocht wezen voor dien tijd. Het gebouwtje, 18 voet in het vierkant en 9 voet hoog, met een schoorsteen in ’t midden, telde des winters 140 en ’s zomers 20 kinderen. Vacantie was er van 1 juli- 1 nov.
Meester was hier de 42 jarige landbouwer Jan Willem Schepers, bezitter van den 3en rang. Bij hem gingen ook sommige dorpskinderen ter school en ’s avonds kwam hij vaak privaatles geven in ’t dorp. Hij had voor zijn doen een goeden naam, evenals trouwens Bouwmeester uit Ratum, die al spoedig van hier vertrokken is. 

Veel geleerd werd er in die inrichtinkjes niet; men was tevreden als de kinderen wat lezen en schrijven en op zijn mooist wat tekenen konden. Enkele van bovengenoemde schoolmeesters wisten met de bewerkingen van gebroken getallen (breuken) zelfs geen weg. Niettemin waren ze een zegen voor de gemeente, zooals de maire H.Willink aan den gouverneur der provincie rapporteerde. “De beschaving en verligting”, zoo schreef hij in 1815, ” heeft in de laatste 30, 40 a 50 jaren groote vorderingen gemaakt onder den boerenstand dezer gemeente, hetgeen grootendeels aan de bijscholen te danken is”. 

De jongere boeren konden nu teminste wat lezen en schrijven wat nog niet zoo heel lang geleden alleen van de scholteboeren gezegd kon worden. 
In 1815 begonnen de autoriteiten in te zien, dat het met de onderwijstoestanden in het dorp niet langer zoo blijven kon. 
De “aflijvige oude man van 80 jaer” kon niet meer. Uit de gemeentekas werd hem een pensioentje van f 175 ’s jaars benevens vrije woning toegezegd en hij kon zijn ruste nemen. 
Het schoolgebouw zou thans vernieuwd worden, maar de timmerman rapporteerde, dat van den ouden rommel niets meer te maken was en dat ter plaatse zelfs de ruimte ontbrak om een enigszins fatsoenlijk nieuw gebouwtje op te trekken. 

Nu kwam mej.Anna Geertruida Gijsbers der vroedschap te hulp, door haar huis en erf tusschen Wheme en Wooldstraat te koop aan te bieden, van welk aanbod voor de som f 1550 dankbaar gebruik gemaakt werd. Dit terrein was zoo gunstig gelegen, dat de heeren meteen op de idee kwamen tevens een nieuw gemeentehuis te bouwen, wat ook geen weelde heeten mocht, daar de gemeenteraadsvergaderingen altoos in de gelagkamer van een herberg gehouden waren. 
Zoo kwam in 1818 naar het plan van den Zutpfenschen architect Lijsen het in die dagen hooggeprezen bouwwerk tot stand, dat tegelijk schoollokaal, onderwijzerswoning en secretarie in zich vereenigde en dat thans nog aanwezig is, maar reeds eenige jaren geduldig op zijn slooping te wachten staat. 

B.Stegeman , 1927


De openbare lagere scholen hadden allemaal een letter:

School A  en B Wheme, later Sleeswijk
School C Wheme
School D Miste
School E Corle
School F Meddo
School G Huppel
School H Ratum
School I Brinkheurne
School J Kotten
School K Woold
School L Sleeswijk
School M Haitsma Mulierweg
School N Keizers
School O Vredenseweg

De christelijke lagere scholen hadden allen een naam. 

Onderwijzers 1873

Aantal leerlingen lagere scholen 1977

In totaal zitten er in Winterswijk 2752 kinderen op de lagere scholen.

School C 113 (1969-165)
B. Stegemanschool 159 (1969-208)
School N 185, (1969-198)
School O 171 (1969-218)
Ribes 127
Prof. Kohnstamm 188 (1969-193)
Hazelder 117 (1969-151)
De Olm 139 (1969-111)
Corle 41 (1969-44)
Kotten 99 (1969-94)
Brinkheurne GESLOTEN (1969-47)
Waliën 128 (1969-101)
Miste 38 (1969-44)
Woold 89 (1969-72)
Ratum 37 (1969-45)
“openbare” Meddo 60 (1969-72)
R.K.. Meddo 123, (1969-157)
de Vlier 191
St. Jozefschool 224 (de grootste school) (1969-456-geenVlier)
Wilhelminaschool 162 (1969-196)
Emmaschool 93, (1969-101)
Julianaschool 149 (1969-130)
Willem Alexanderschool 157. (1969-154)

Lees verder

Bargerpaske

Opgericht: 1 Augustus 1979
Officieel geopend: 26 maart 1980
Hoofd: J. Zieverink
Ravenhorsterweg

Opvolger van School C. (Afgebroken in 1980)

Opvolgers J. Zieverink:
A.Potuit
J.D.Floor

Lees verder

Wilhelminaschool

Opgericht: 31 Augustus 1906-
Hoofd: G.F.Rasker
Vredensestraat

27 januari 1906
Tubantia
Foto: Henk Tankink
1906
Plm.1910
Zittend mej..H.C.Zurich, G.F.Rasker, Tj.Jouwstra, mej.G.W.Jonker
Staand J.H.Vonhof, G.W.Huiskampp, Joh.Renes
Plm.1910
Links Juffr.Jonker Rechts Juffr.Zurich
Plm.1910
Rechts G.F.Rasker
1932
v.l.n.r. Stroes, mej.Wentzel, Boland, mej.Bussink, De Wolf en Bloem.
1932
1946 -1947
Bert van Ast, K van Ast, Wout van Ast, Harm Berghuis, Rein Berghuis, J BloemMeester,  J C Bloem, Toos Bloem, Nelly de Boer, Rita de Boer, Tina Bredewout, Jaap van Bruggen, Wim van Bruggen, Betsy Flach, Willy Gijsbers, Willy Jansen, Jitske de Jong, Tineke de Jongm  Klompsm Diny Klompsm Wim Klompsm ? Koopsm Herman Luitenm Wim Nijhofm Ben Nusselder,  OLbach, Gerard Oonk, Jos Schouten, Juultje Steyn, Hanny Stroes, Hanny Timmer, Gerard Uwland, Henk Uwland, Dicky Wiggers, ALeida WIggers
1946 -1947
Marianne Kruisselbrink, Hans van Lochem, Hennie Mengers, Kees van der Meulen, Simon van den Oever, Mientje Olbach, Jopie Oonk, Henny Pors, Annie Ruwhof, Nannie Schmidt, Ady Stroes, Jopie Uwland, Herman Vrieze, Mientje Wassink, Frans Westerveld, Jelle Wind 
Jan Geerts, Gerrit Graaskamp, Jan Grevers, Mientje Hartemink, Frits Hemink, Bertha Hijink, Bernardus Hilberdink, Jo Hillen, Annie Jans, Jo Klomps, Wim Klomps, Koobs, Dinie Kruisselbrink,  Jo Beusink, Japie de Boer, Hermien te Bokkel, Martha van Bruggen, Jopie Bruntink, Paul Buddeker, Albert Droppers, Wim Flach
1955 – 1956
Henka Jentink, Meester Kolenbrander, Geert Koskamp, Jan Liefting, Rina Meijers, Hans Peper, Gerrit Pietersen, Hennie Ros, Willie te Selle,  ??Meester Veerbeek, Gerda Vreeman, Gerhard Vreeman, Jan Vrieze, Herman Wassink, Joyce Wevers, Ineke Wiggers, Roelof Wolters, Henri Zwaal,  Wim van Ast, Margriet Bruntink, Dinie Duenk, Henny Duenk, Aukje (Irene Dulfer), Henk/Jan ?  Dunnewold, Marijke Elzinga, Hans Feijtel, Mientje Groters, Joke Hartzheim, Bennie Heijink, Rikie Heinen, Hans Hengeveld
Wilhelminaschool    1955 – 1956 
Minie Lieverdink, Stiny Lieverdink, Ilonka Nengerman, Bert ten Pas, Hans Peters, Anti Prinsen, Diny Prinsen, Margriet Rietberg, Elsje Rousier, Reyer Schild, Dineke Stegeman, Leo vaartjes, Hans van der Veen, Joop Veurman, Gerard Vreeman, Willy Weenink, Juffrouw van der Willik, 
Jan Popke,  wolters , Frits Beyers, Henk Bruntink, Ineke Buisman, Meester Colenbrander, Bert van Dam, Tonnie Droppers, Gerrit Dunnewold, Henk Eelink, Bert Gijsbers, Aline Graaskamp, Wim Hengeveld, Tjitske Kuipers, Henk Lieverdink, Herman Lieverdink, Mies Lieverdink
1963 
Hans Nijman, Kees Kappers, Daniel Sahuleka, Aleid te Voortwis, Johan Meerdink, Jordan Usmany, Stevie Singadji, ??? Silooy, Herman Marwa, Jakob Leatemia, Elsina Tuankotta, Julia Loupatty, Engelina Lopulissa, Corneles Souisa, ???Patty, Jan Lillipaly, Evert Droppers, Henk Graaskamp, Herman Grievink, Herman Marwa, Geesje ten Brinke, Jan Marwa
1963 – 1964
Truus Dondergoor, Ton Verhagen, Bert Broger, Benny Neyman, Riet Laisina, Max Tuankotta,   Pieter Noija, Charly Sarianamual , Trudy Kolstee, 
Freek Stronks,  Rob van ’t Veer , Freddy en Frans Tupamahu, Han Kirchener, Joke Zeevalk, Ria Luiten, 
Plm.1964
Bennie Souhuwat, Nootje Singadji(1eL.O.), Simon Wattimena (2eL.O.), Salimbas Tahapary (keeper), Dave Pieterz,
Eli Noya, Thomas Tanrobak (1eR.O.),
Gerard Kruisselbrink, Bertie Meijers (2eL.B.), Robbie ten Pas en Bennie Grevers. 
Plm.1965
Bovenste rij:
Nonna Singadji,Francien Tetelepta, Ans Braam, Adrie Souripet, Elleke Suitela
Onderste rij:
Marie Pattiruhu,Silvia Suitella, Noor Oppier, Josie Tanrobak, Cootje Lawalata
1967 -1968
Noortje Sahuleka, Hans Heinen, Riekje Oppier, Ruud van Bremen, Jansje Roemers, Jan Wetsteyn, Trienke van Dijken, Gonnie te Brinke, Everdien Gijsbers, Rita Veldhorst, Dita Geitebeek, Joke Schreurs, Henny Olsman, Karel Boesveld, Jellie Heyerman, Addick Stroes, Meester Colenbrander, Loes Taihuttu, Els Derksen, Wim Vossenberg, Wilma van der Heide, Jacob Dekker, Henk Kruisselbrink, Annet Jentink,Corma van der Meulen, Junus Titarsole, Truus Lieverdink, Jan Ros, Jelle Wind, Henk Rietberg, Pieter Noya, Chris Venemans, Wim Elschot, Anis Souisa,Appie Duistermaat en Arjen Grevers.
1968 -1969 
Wilma Hengeveld, Annette de Vries, Trudy Simmelink, Luuk Schoonman, Jochem Komrij, Henk vd Graaf, Margriet IJben, Lena Pattiruhu, Bert Meerdink, Marja Dijkema,Elly Vreeman, Arjan vd Heide, Anke Lieverdink, Heleen Heezen, Dini Schreurs, Dick te Voortwis, Hans Timmer,  Wim Rijkse.
1968 -1969
Annet Bal, Bernard Bollen, Anke Cuperes, Margreet de Ruiter, Inie Geerts, Mariane Hijink, Marie Laisina, Julia Loupatty, Bernice Roerdinkholder, Joke Simmelink, Junus Titarsole, Juffrouw van de Ploeg, Jelle Wind
1968 -1969
Juffrouw Adrie Dunnewold, Els Barink, Bert Legters, Marjo te Winkel, Tineke Bruntink, Karin Schreurs, Ina Jentink, Inge Wiggers, Egbert Jan Egbers, Rita Korten, 
1968 -1969 
Sonja Hoekstra, Ineke Klooster, Engge Leatemia, Dédé Lopulissa, Evelien Nijman, Ina Nijman, Jelle Olsman, Gerrie Prinsen, Herma Schreurs, Ineke Sloetjes, Riekje Wetsteyn, Aletta Zandbergen, Wim Zeevalk,  Meester Veerbeek, Joke Aalbers, Lia Bosma, Netty Dunnewold, Rianne Heesen, Wim Heezen, Margreet Heinen

Aantekening:
Verhuisd 1 september 1981 naar de Burg.van Nispenstraat

Voorheen School met de Bijbel- hoek Ratumsestraat- Zonnebrink
Geopend: 1 februari 1869

School met de Bijbel
Lees verder

Prins Willem Alexanderschool

Opgericht:
Hoofd:
Laan van Hilbelink

1992
Staand v.l.n.r.: Herman Mulder, Jan Schreurs, Jannie Apperlo 
Zittend v.l.n.r.: Ina Broekstra, Marijan Nijhof, Andre Langenberg, Tineke Hop, Janneke Muis 

Lees verder

School O De Linde

Opgericht: 7 Juni 1922 – 1 Augustus 1988
Hoofd: A.van Eerden
Vredenseweg

Helemaal in het begin kreeg de school de naam Papenbosch (1922). In 1923 noemde men het School O)

Eerste Hoofd van de School was A.van Eerden.
Daarna o.a.:
J.W.Baretta (01-01-1931-1962) ovl.1966
W.B.F.Laar (waarnemend)
J.W.Siebelink (pensioen met ingang schoolseizoen 1973/1974)
A.Potuit

School is afgebroken in 1990

1921 Y.Hoitink CC BY 2.O
1921 Y.Hoitink CC BY 2.O
14 november 1930, Graafschapbode
Foto: Annelies van de Riet
1931 – 1932 
Willie Beijers, Appie Boeijink,Doortje Boeijink, Johan Boeijink, Wim Boeijink, Hennie Deunk, ? ter Haar, Annie ter Haar, Gerrit ter Haar,Henkie ter Haar, Jo ter Haar,Hendrik Hoebink,Gerrit Hoitink, Siena Jansen, Gerrit Jansink, Marietje Jansink, Marietje Jansink, Marinus Jansink, ? Krosenbrink, Dinie Krosenbrink, Wim Krosenbrink, Leo Kwak, Frans te Loo, Meester Baretta, Jan Mentink, Luppo Mulder, Gerrit Noteboom, Sien Noteboom, Johan Oonk, Leisje Oonk, Gerrit Peters, Jan Peters, Sien Peters, Frits Renskers, Jo Renskers, Piet Renskers, Jan Roeterdink, Annie Rooks, Gerrit Rooks, Juffrouw Bertha Schutte, Gerda Steenhuizen, Jan Steenhuizen, Chris Stemerdink, Jan Stemerdink, Mientje te Velthui, Berta (Poetie) Vergeer, Jeen Verhagen, Marietje Verhagen, Bennie Vriezen, Jan Vriezen, Herman Wesseler, Rudi Wesseler, Willem Wesseler, Hennie Wevers, Herman Wevers, Wim (Pietje) Wevers, Annie te Wieske, Gerrit te Wieske, Herman te Wieske, Jan te Wieske, Sientje te Wieske, Tinie Wiggers, Annie Zwiebel
1935 – 1936
Bernard Annevelink, Johan Beijers, Wim van de Berg, Wim Boeijink, Marietje van den Bovenkamp, Mientje te Brummelstroete, Mientje Dijkgraaf, Jo ten Dolle, Martinus Elsenaar, Wim Führen, Willemien Geerdes, Klaasje Goedvree, Gerrit ter Haar, Jan Heesen, Jan Jolink, Jo Klein Langenhorst, Jo Kobus, Johan te Kolste, Dinie Kolthof, Herman Krause, Gerda Lammers, Sienie Lammers, Wim Maas, Annie Mentink, Wim Mentink, Wim te Pas, Gerrit Peters, Tonie Plekenpol, Dinie Riggelink, Karel Rikkers, Jo Römer, Bertha Schreurs, Bertus Siebelink, Stientje Slotboom, Hennie Sonderen, Jan Steenhuizen, Beppie Toebes, Willie Wassink, Appie Weekenstroo, Willem Wesseler, Bernard Wiggers, Herman Willemsen
1954 – 1955 
Aalders, Hannie Annevelink, Willie Bennink, Henk Besselink, Hennie Buitink, meester Dijkstra, Johan Esselink, Bennie Garvelink Rein Geurkink Jan Gosselink, Dick Grotenhuis, Willie Heijink, Wim ten Hofstee, Ted Honder, Sellie  Hondorp, Henk Hoopman, wWillie ter Horst, Jansen, Mientje Kobus, Gerrit Kolstee, Mientje Kolstee, Hannie Krozenbrink, Willie Lammers, Herman Lenting, Dinnie Maas, Jannie Mekking, Willie Mekking, Ineke Mulder, 
Wim ten Pas, Jan ten Pas, Bennie Rauwerdink, Dinie Reesink, WillieSschoppers, Annie Slotboom, Jan Stemerdink, Gerrit Toebes,
Herman Trip, Josien Wassink, Willie Winkelhorst
1957-1958
Willy ten Veen, Wim ten Dolle, Pieti Mol, Willy Besselink, Rikie Klein Langenhorst, Wllie Rikkers, Willy Reessink,  Eilly Kos,  Willy Jansen
1958 – 1959
Joop Aalbers, Evert Bijers, Henny ten Dolle, Fredelien Klanderman, Joke Nengerman,  Sjoerd van der PLaats,Janneke Speelberg, Gerrit Stemerdink,        Wim te Velthuis, Jan te Wieske, Hans Willemsen, meester Witteveen
1963 – 1964
Dick Labee, Winnie Hijink, Willy Bengevoord, Anja Schreurs, Theo Bonnink, Wilma Oonk, Els Kirkenir, Marinus vd Hurk, Corrie Firing,Johan Reesing, Betty Knuivers, Gea Bruggers, Andre ter Maat, Gerrit Maas, Rolf ?, Jan Bollen, Lucie Visser,Ad Bemer, Jeanet Hannink, Werner Wenting, Joke Stortelers, Meester Leusing, Dick Mol, Rudie Peters,Marijke Plekenpol, Ab Hofstee, Andre Sonderen, Wim luca, Wim Arentsen, Ina ?, Rita te Boekhorst, Wilma te Pas, Jan ter Haar, Henk Rikkers, Bert Stemerdink,Sonja ter Haar, Anneke Gijsbers en Jan Bruggers.
1963 – 1964
Bert Assink, Gerrie Bijers, Wim Bonnink, Hanneke van den Brink, Juf Brittijn, Henk Brockötter, Henk Brockötter, Annie Brunsman, Betsie ten Damme, Freddie ten Dolle, Rina Dropper, sLia van Eerden, Gerrit Eykelenboom, Jolanda Grevink, Sytse Heidstra, Gerrit Hijink, Wim Hijink, Gerti van der Hurk, Annemieke Jansen, Bert Jansen, Harrie Jansen, Joke Jansen, Wim Jansink, Coby Janssen, Ineke Kempers, Adrie Klein, Harry Kruisselbrink, Jannie Meinen, Wim Meinen, Ronnie Mekkink, Frans Meyssen, Jaap Mol, Jan Nekkers, Bert Pietersen, Ronnie van der Pol, Frits Roerdinkholder, Juf Sijtsema, Tineke Slats, Ina Slotboom, Jan Slotboom, Johnny Slotboom, Anneke Veenvliet, Wim Verink, Wilma Vierkant, Mariël Vis, Rudi Wevers,Juf Wevers, Leo Wielhouwer, Jan Willink, Hannes (Hans) Zitter
1963 – 1964 
Marga Schonewille, Marion Oortgiezen, Lydie Prinsen, Marleen Schonewille, Winand Wijveen, Freddie Dokter, Andy Plukker
1964-1965
1967 – 1968  
 Bernie te Hietbrink Bernie Schutte, Wilma Noteboom, John  ten Dolle,  Erika Wonink,  Betty Keunekamp,  Imca te Brinke
 Hennie Stemerdink,  Marion Ribbink,  Anneke Hondorp, Andre Nijmeijer, Erica ter Maat,  Freddy Jongerman, Karin Oonk,  Marian Mekking,
 Janneman Aalbers
 Henk Huitin,  Anita Laar, Rudy Bemer, Anita Fukkink, Johnny Klanderman,  Freddy Holders,  Peter Kraus.
1967 – 1968 
Meester Siebelink, Anneke Grijzen
1967 – 1968 
Juf. Westerdijk, Josien Hietbrink, Renee Jansen, Wim Jansen, Hennie Jonkers, Gea te Lintum, Annie ter Maat, Alfons Metaal, Leentje de Pauw, Ansje Pennings, Dorie Rauwerdink, Ada Schonewille, Bennie Stemerdink, Jorita Stemerdink,Erik Stortelers, Astrid Stronks, Wilma van Urk, Robbie Veurman
1968 – 1969
Joop Beekman, Hennie Beijers, Marja te Boekhors, Hans Bonnink,Joke Bouwers, Roelof Bruggers, Henrie Dieperink, Wilma ten Dolle, Bernie Geurink, Erwin Grevink, Hans Grutterink, meester Heller, Hanny Hofman, Joop Hogeslag Gerrie Hondorp Frits Jansink, Anja Kamerman, Marianne Kempers,
Bert Kerseboom,Jerrie Klanderman
1969 – 1970  
Corine Vredenberg, Remco Sikking, Andre ter Haar, Erik Meerdink, Hedy Bollen, Peter Hogeboom, Bert Nijbroek, Jos Mengers, Robert van Arkel, 
Karin ter Brake, Erik Papiermolen, Linda Aalbers, Irma ten Dolle, Joke Lievers, Gera ter Haar,
Rob Polak, Geertje Kraus, Richard Peters, Robbie Geurkink, Andre ter Hofstee, Erik ter Brake, Annie ter Maat
1976 – 1977
Wilco te Brake, Sandra Bruin, Jolanda Brusse, Hannie Dekker, Freddy Esselink, Ingrid ter Haar, Frank Heinsbroek, Hedwig Jansen, Carla Janssen, Diana Klomps, Ans te Kolsté, Sylvia Langwerden, Hans Lankhof, Waatze van der Meer, Denise Mengers, Wim Mentink, Catinka Oonk, Christien Oonk, Wim Oonk, Brigitte Ribbink, Inge Ros, Herman Scholtz, Remco Schutte, Geert te Selle, Tineke Snoek, Arjan Sonderen, Henny Zeevalk
1978 – 1979  
Esther te Kempel, Mandy Veldboom, Margot Posthumus, Iris Keuper, Richard Elschot, Gerard Wiggers, Jos Schakenraad, Raymond ten Dolle, Marco Mengerink, Annet Slotboom, Freek Sijmons
Roy Colstee, Andrea van Arkel, Jacqueline Lievers, Elles te Brinke, Iris Roerdink, Margreet Woordes, Sandra Oonk, Yvonne Assink, Hedi Kraster, Edit Hoenink, Jeanine Blomer, John Dokter
 Robbie schonewille en Robert te brake
29 juli 1966, Tubantia
Lees verder

Kohnstammschool

Opening 2 febr. 1954
Hoofd:
Hakkelerkampstraat

Kohnstammschool 1967 – 1968
Kohnstammschool 1956 – 1957
Anny Stortelers, .Ine Goorhuis, Annie Rauwerdink, Ada Wormgoor, Jan Slotboom, Gerrit Bensink, Ida Rauwerdink, Meester Heesen
Kohnstammschool 1957 – 1958
Erna Dieperink, Ine Hoitink, Rita Lobeek, Ina ten Hagen, Ine Droppers, Hans Kuiper,Frits ten Dolle, Willie Stapelkamp, Jan Hemink,  Lia Gadfield, Wim Freriks, Wim Lobeek, Christien Olivier,Willemien Samberg, Stien Mol, Jo Legters, Henk te Pas en Meester Schuurman.
1954-1955
1964-1965

Kohnstammschool 1965 -1966
Annelies Abbink, Corrie van Albeslo, Ingrid Annevelink, Ronald Bal,  Willie Beijers, Joop Breuer, Hettie van Dijk, Tineke Flipse,  Erik Hermsen, 
Gonnie Hermsen,Jan Hesselink, Henk Korten, Hannie te Kronnie,Jan te Kulve, Lucy Markerink, Nettie Marwa, Annelies Meerdink, Jan Navis, 
Gijs van Noort, Geert Piepers, Aard Rooks, Roelf Schepel, Dinand Schoenmaker, Ria Schreurs, Annet Snelting, Jan Stapelkamp, 
Juffrouw Stapelkamp, Wilna Steenbeek, Harry Thomasson, Henk Toebes, Joke Weyenberg, Freddie Woordes
Kohnstammschool 1952 -1953
Bovenste rij v.l.n.r.:
Jan Grevink, Tineke Hubers, Harrie Neerhof, Noortje Moorman, Gerrit Meinen, Margriet te Selle, Frits Radstake,Rie van der Meer.
Tweede rij v.boven.v.l.n.r.: 
Hennie Berenschot, Antoon Lüpschen, Willie Meinen, Alex Freriks, Anneke Piepers, Appie Oonk, ??, Jopie Maas, Lieske ter Weele
Derde rij v.boven v.l.n.r.:
Hobbe de Vries, Lida Lobeek, Gert Jan Kuiper, Hilda Boer, Appie Jansen, Ans ten Dolle, Hennie te Brummelstroete, Willie Kobus.
Onderste rij v.l.n.r.:
 Hennie Oonk, Margriet van Nahuijs, Johan Kobus, Marian Hijink, Abke Oonk, Marcia Koopman, Bertie Stapelkamp.
Kohnstammschool 1960 – 1961
Bovenste rij v.l.n.r.:
Truus Lutjenkossink, Dianne Straks, Gerrit Dammers, Freddy Jansink, Ina Huften, Gerald te Kronnie, Gerrit Neerhof, Leun Kruidenier, Willy Lammers, Margot Slagter, Hans Annevelink,  Juf Wevers.
Tweede rij v. boven. v.l.n.r.:
Gerald Obelink,  Henk Hemink, Riki Droppers, Betsie v.d. Berg, Wim Kobus, Anneke Navis, Hans Grevink,  Mientje Voltman, Jan Voltman, Hans Ribbink.
Derde rij v. boven v.l.n.r.:
Anneke Piepers, Nanny Slotboom, Thea ten Pas, Alice Ensink, Frits Funke, Gerrie Wormgoor, “Ben Pillen”, Ineke Stemerdink, Henk Beijers, Bertha Schreurs, Annie Wibbels.
Onderste rij v.l.n.r.:
Gerrie Stortelers, Joep Schreurs, Hannie Oonk,  Johan Schreurs, Joke Bosman, Bennie Stemerdink, Ineke te Brummelstroete, Anneke Heezen, ??, Bennie Hubers, Roefie Gijsbers
Kohnstammschool 1959-1960
Bovenste rij v.l.n.r:
Harrie Neerhof, Ap Jansen, Meester Heesen,  Henk van Rees, Henk te Pas, Wouter Goedvree, Jan Greven, Rene Franken.
Onderste rij v.l.n.r.:
Hennie te Brummelstroete, Jan Beijers, Wim Navis, Bennie Pampiermole, Hobbe de Vries, Bennie Hubers.
Kohnstammschool 1985
Bovenaan:
Gerrit Oukes, Mart van Balveren, Henk ten Elshof, Wilma Wiggers.
Onderaan:
Fie Haitsma, Margreet Kern, Monika Hermsen, Fred Rutte, Dick veenhuis, Thea Oonk, Marion Oteman
Lees verder

School N Keizers

Opgericht: 1915-1988
Hoofd: Chr.A.Kok
Freule van Dorthstraat
Nieuwe school ‘De Schakel’ Violenstraat

C.A.Kok
Hoofd 1915-1939

Gerrit Jan Albert te Strake
Hoofd School N
Geb: 29-09-1901 Apeldoorn
Ovl: 01-10-1958 Winterswijk
Echtg: R. de Geus
1927: School L
1931-1958: Voorzitter W.V.C.
1935: School C
1935: Hfd.School Miste
1946-1958: Hfd.School N


23 januari 1914, Graafschapbode
26 januari 1915, Graafschapbode
1921


Chr.A.Kok is aan de school verbonden geweest van 1914-1939.

Plm. 1950
Meester Veenhuis, Juffrouw ter Beest, Meester v.d.Zwaag
Juffrouw Ebbers, Meester G.J.A.te Strake (Geb.29 Sept. 1901 – Overl.1 Okt. 1958) en Juffrouw te Gussinklo.
1952 – 1953
Meester te Strake, Juffrouw te Gussinklo, Juffrouw  Ebbers, ?? , Meester Veenhuis
1957 
Juffrouw te Kortschot, Meester Smid, Meester te Strake, Meester van de Zwaag,  Meester Leusink, Juffrouw te Gussinklo en  Juffrouw ter Beest.
Plm.1920
Plm.1920
Plm.1925
Plm.1935
1940 -1941 
Voorste rij,Kleermakerszit: Hennie Wagendorp, Gerard ter Maat, Henk te Brinke, Jan Berenschot, Jan GRevers.
Tweede rij, ook knielend: ? , Gerrit Nekkers, Jan Berenschot, Jan Ligterdink, Arie Bemer
Derde rij, staand: Dinie Wiggers, Jo maas, ?Rensink, ? Schreurs, Jo te Lindert, ? , Mientje Brons, Jo Esselink.
Vierde rij: Juffrouw Egbers, Chris Jentink, Benny Lammers, Tonny Wolsink, Jan Rikkers, Wim Kolstee, Hoofdmeester Dekker.
Vijfde rij: Herman Slotboom, Wim Deunk, Wim Goossens, Gerrit Hartog, Netty Pennings
1946 – 1947
Jan Veldhuis, Truus Deunk, meester te Strake, Annie lammers, Hanny Slots 
1948 -1949
Juffrouw Gussinklo
1956 – 1957 Klas 2
Bovenste rij v.l.n.r.:
Sophie Palm, Freddy Siebelink, Hannie Aarnink, Ge te Kronnie, Joke Lammers, Wim Hesselink, Jannie Kerkwijk en juffrouw te Gussinklo. 
Tweede rij v.l.n.r.: 
Heleen Hulscher, Joop Bruil, Betsie Zeevalk, Gerrit Aalbers, Marianne Siebelink, Fred Dreeyers en Annie Kolstee. 
Derde rij v.l.n.r.:
Hannie Maas, Joop van de Graaf, Wilma Bent, Wim Wevers, Rieki Heinen, Hannie Mentink. 
Voorste rij: 
Jan Weijman, Dinie Rensink, Gerrit Wevers, Dinie Roeterdink, Johnny Lens en Hennie Aalders
1957 – 1958 Klas 1
Bovenste rij v.l.n.r: 
Gerrie Hermans, Jan Peters, Stientje Rademaker, Joost Visser, Anneke Bloem, Peter Hageman, Marianne Nijkamp, Jan Oonk, Juffrouw te Gussinklo.  
Derde rij v.l.n.r: 
Wim Bruntink, Diana Zweverink, Harry van Mulder, Leis Schreurs, Hennie Pampiermole, Marja Klaver, Gerrit van Nijkerken, Willy Kolstee, Dinie Kolstee. 
Tweede rij v.l.n.r.: 
Wim Klomps, Marijke van Engelen, Dikkie Kolstee, Gerda Jolink,Harry Brethouwer, Alma van den Berghe, Henk Mennink, Ineke Korten, Willy Keunen, Bertina Scholten. 
Eerste rij v.l.n.r: 
Beppie Hermans, Wim Stronks, Leentje van de Berg, Harry Garritsen, Mieke Siebelink, Hans Heinen, Olga Siebelink, Bennie Wevers, Rob Steenhuizen.
1957 -1958 Klas 2
Bovenste rij v.l.n.r: 
Sophie Palm, Bennie van Waardenburg, Alie van de Graaf, Piet Dijkgraaf, Ans Lammers, Fred Siebelink, Roefie Lammers, Wim Nijmolen, Ans Buunk, Kees Herberts, Juffrouw ter Beest. 
Derde rij v.l.n.r: 
Henk Rademaker, Gini Mulder, Jan Stronks, Annie Schreurs, Henk Boeijink, Winneke Kornet, Dinant Eggink, Annie Kolstee, Jan Wiggers, Ingrid Goorhuis. 
Tweede rij v.l.n.r: 
Co Wielhouwer, Nelly Dekker, Erna Peters, Gerrit Swienink, Hennie Aalders, Ridi Rijks, Hennie Wansink, Ellie Geltink, Wim Mengerink, Leni Floor, Willy Wamelink.
Eerste rij v.l.n.r.:
Joop Schreurs, Trudie Pennings, Marcel Bal, ?, Gerrit Stemerdink , Wilma Droppers, Jan Meinen, Annie Jansen, Roelie Wildekamp, Ria Oonk.
1961 – 1962
Bovenste rij v.l.n.r: 
Elselien Voskamp, Beppie Hermans, Hennie Riethorst, Mieke Siebelink, Willy of Diny Kolstee, meester van der Linden, Diny of Willy Kolstee,Marianne Aalders, Nannie Groothus. 
Derde rij v.l.n.r: 
Harrie Aalbers, Henk Westra, Jan Stemerdink, Rene Voogd, Hans van Bekkum, Wilma Herberts, Karin Wassink. 
Tweede rij v.l.n.r: 
Bert Lammers, Gerrit de Vries, Rob Steenhuizen, Harry Brethouwer, Gerrit Klanderman, Aard Voskamp, Freddy Grijsen, Joop van Waardenburg, Joke ter Haar. 
Eerste rij v.l.n.r:
Geert ter Brake, Jan Schreurs, Herman Wes, Wim Klapwijk, Henk Heemink, Bennie Boers, Han Kornet, Willy Posthuma.
Klas 5 1962
Bovenste rij v.l.n.r.:  
Sonja Goorhuis, Annet Bengevoord, Rieki Kerkwijk, Lenie Floor, Lydia Buunk, Anke Breuker, Nettie Oortgiesen, Marga van Groningen, Rieki Esselink. 
Derde rij v.l.n.r.:
Hans Heinen, Erna Droppers, Ellie Nijmolen, Leisje Schreurs, ?, Meester van den Bosch, Alma van den Berghe, Gerda Jolink, Ria Schonewille. 
Tweede rij v.l.n.r.: 
Jan Wiggers, Herman Maas, Leo van de Berg, Bennie Wevers, Hans Mentink, Hennie van de Graaf, Gerrit Posthuma, Chris Elferdink, Karin de Jong. 
Eerste rij v.l.n.r:
Louis Brockotter, Bert Lammers, Rudie Scholten, Wim Stronks, Tammy Canter Visscher,  Rien Bemer, Joke Lemson, Mieke Siebelink.
1962 -1963
Bovenste rij v.l.n.r.:Annie Schreurs, Bertina Scholten, Marian Nijkamp, Diana Zweverink, Freddy Dreeyers, Jan Peters, Kees Herberts.
Derde rij v.l.n.r.: Ginie Mulder, Mieke Siebelink, Anneke Bloem, Meester Gribbroek, Stientje Rademaker, Sophie Palm, Marja Klaver, Nelly Dekker, Roellie Wildekamp.
Tweede rij v.l.n.r.: Arend Westerink, Sil van de Bos, Peter Hageman, Wim Mengerink, Harrie Mulder, Bennie van Waardenburg, Fred Siebelink, Jan Bezemer, Norbert Bekker, Hennie Pampiermolen.
Eerste rij v.l.n.r.:Harrie Garritsen, Wim Bruntink, Marcel Bal, Willie Kuenen, Hennie Klapwijk, Hans de Heer, Henk Mennink, Jan Oonk
1970 -1971
Meester Smit, Annet Noteboom, Wim Wieskamp, Harry Berghuis, Chris ten pas, Freddy Klapwijk, Eic Westra, Henk Woordes, ? , Helga Helmink, Margreet Nabrink, Ingrid van Zuilekom, Margreet Hietbrink,
Hans Gijsbers,  Gerard Schoppers,  Jan Hemink,  Gerrit vedlhuis, Ronald Snoeck, Eddy ten Dolle, Jan Willem Wiggers, Hans Lobeek, Bert Lobeek.
Marion Meinen, Jolande Rensink, Sandra Courant, Roelie Bollen, Diana Deunk, Ria Stemerdink, Dorien Krozenbrink, Anja Draaijers,
  1972 -1973
Peters Fortuin, Sandra van de Linden, Henk Wevers, Marja Mentink, Sandra van der Linden, Marjon Mentink, Sandra Slijkhuis, Trudi Riggelink, Marion deRoos,  Juf janssen, Miranda van Zuilenkom 
Lees verder