oudwwijk
Digitaal erfgoed

Ode aan de huisdokter

‘t Geel-witte hoes stond in ne tuin
met machtige eeken, beuken, struuken,
ak miene ooge dichte doo,
zeek nog de rossig-broene luuken.

An de ovverkante was ‘t lokaal’
waor zundags karke was veur leu,
dee andertweggens ‘t geloof
neet vonden,zee waar’n de groote karke beu.

Jao, in de Spoorstraote op d’n hook
van de smalle Badhoesstegge,
daor waar’n nog de vögele de baas,
in de hooge greune Doktershegge.

En had ik ‘t monges op de bóste
of deed miej ‘n bloodzweer duftig zeer,
dan zee mien mooder teggen vader;
“Wiej mot maor ‘s naor den dokter heer.”

Dan krieg ik ‘s anderendaags biej ‘t opstaon
ne schoone blouse en bokse an
en mooder kék too biej ‘t wasken
want meesttieds kwam ‘t daor neet van.

Een dof geveul ha’j in de maage
en mooder zeè: “wat he’j noo weer?,
ik kan oew op ‘n breefken gevven,
d’n dokter dut oew ga neet zeer!’

Op de stoepe in ‘t Badhoessteggesken,
zeè’k dan: “Moo, de piene is vót!”
maor mooder kreeg miej biej d’n krebbes;
“Allo, iej drietert, kom, dit mot!”

De wachtkamere zat vol met zeeken,
dee kekken ok al neet zo bliej.
“De argsten bunt neet zeek”, zee mooder,
“dee wilt bloos ‘n paar daage vriej”

De leu van ‘t spoor en de gemeente
dee zorgden wal veur wat gereér,
en a’j dee monges mochten gleuven,
dan leafden d’r straks nee völle meer!

D’n olden dokter reep dan ‘binnen!”
hee zat daor deftig an ‘t bureau
en wieze vrendelukke oogen
dee kekken vraogend: “Jong, wat noo?”

“Dokter, hee blif maor an’t hoosten
en hee hef ok diarrhee,
veurleupig hek um niks e-govvene
as schuutepap en slappe thee,”

D’n dokter kek ovver ziene brille,
en nam dan zienen stethoscoop,
heeld miej vaste met de kneene.
umdat ik wat terugge kroop.

“Zucht eens diep!”, zee dan d’n dokter,
“nog eens, ja zo is het good,
‘t Liekt mie better, dan den jong’n,
nog wat binnen blieven moot!”

Mooder krig dan weer ‘n breefken,
een ‘recept’ veur de apotheek,
veur millesienen in ‘n flesken,
wat lekker zeute bleek.

En de juffrouw voolden hendig,
een vingerheudjen van pepier,
ovver d’n kork met ‘n ellastieksken
dat gaf ‘t flesken ok war sier.

Boeten zeé mien mooder nog es:
“Noo, wat hek oew e-zeg?,
d’n dokter, den dut oew gin piene,
hee nömp ‘t zeer alleene weg.”

Völle leu bunt zo e-gaone,
naor dat olde doktershoes.
en ok ‘s nachts genk vaak de belle:
“Is meneer d’n dokter thoes?”

D’n olden dokter was d’r ene,
van ‘t olde ware doktersras,
wee veur de leu biej nacht en ontiej,
as regel niks te völle was!”

En as ik noo deur Wenters loope,
de jeugd hef daorvan ga gin weet,
dan kiek ik geerne nog es efkes
of ‘t doktershoes d’r nog wal steet.

B.W.Speelberg, 1986
Oud-Winterswijker

Lees verder

Huisartsenpraktijken
Boer Balink

Gasthuisstraat 93
In gebruik 04 oktober 1982
Horninge, v.d.Pol en Riekhoff
Apotheek: Ceuleers-Koen
Riefhoff praktijk verlaten 2000

Bron: www.delpher.nl

Doktershof

Naam genoemd naar ‘Hof Dr. Manschot’ dat achter zijn huis zou hebben gelegen op de lokatie waar nu de Torenstraat is gevestigd.

Brouwer, Klein Haneveld en Meens

Bron: www.delpher.nl

Manschot

Vredensestraat 26

Lees verder

Gezondheidszorg in de krant

10 maart 1925

Laat Uw zieken in Winterswijk. Waarvoor naar elders sturen?

Op een woensdagmiddag stapte ik vol hoop naar het ziekenhuis in de Gasthuisstraat; ik verlangde er vurig naar verlost te worden van een kwaal, die, hoewel geen oogenblikkelijk gevaar opleverde, op den duur toch gevaarlijk kan worden en mijn veel ongemak, ja, kwelling veroorzaakte bij bukken, staan en loopen, soms zelfs bij zitten.
Vroeger had ik al het een en ander vernomen aangaande den chirurg hier ter plaatse, hetgeen mij wel vertrouwen inboezemde, waarin ik nog versterkt werd, toen ik kennis maakte met diens kalme, rustige, zelfverzekerde persoonlijkheid.
Den volgenden dag verrichte Dr.Enklaar, bijgestaan door mijn huisdokter, de operatie, waarover ik, als leek, niet oordeelen kan; alleen kan ik zeggen, dat die goed slaagde en dat het daaropvolgende genezingsproces zijn normaal verloop had.
Dit was evenzoo het geval met nog vier andere patienten, die gelijktijdig met mij voor dezelfde kwaal in het ziekenhuis lagen.
Slechts noode ga ik er toe over een particuliere aangelegenheid aan de groote klok te hangen; maar hier is zwijgen laakbaar, spreken plicht, daar het een algemeen belang geldt.
Wat toch is het geval?
Op een keer kwam mijn vrouw mij vertellen, dat iemand gezegd had:
‘Ik begrijp niet, dat mijnheer S. hier blijft en niet naar elders gaat.’
Welnu, ik begrijp niet, waarom ik elder zal halen, wat ik evengoed hier kan krijgen.
Laat men zich toch eens goed er in denken, van hoeveel belang het is, dat men hier terecht kan.
De zieke behoeft geen lange, schokkende autoreis te maken, wat vooral bij ernstige spoedeischende gevallen van het grootste gewicht is, om van de extra omkosten nog maar te zwijgen.
Dadelijk na afloop van de operatie kunnen de naaste familieleden gaan informeeren en verder zich alle dagen op de hoogte stellen.
Bij ervaring weet ik, dat juist, als de patient ver weg is, de familie zich veel meer ongerust maakt.
Als de zieke ver van huis ligt en vanwege de kosten en het tijdverlies door de reis maar enkele keeren bezoek kan krijgen, voelt hij zich zoo zielig alleen, terwijl hij (of zij) juist zoo’n behoefte heeft aan een vriendelijk belangstellend gezicht.
Waarvoor elders?
Is het dan beter in een groot ziekenhuis in een groote stad. met voortdurend geraas, bij dag en bij nacht, van spoortreinen, auto’s, getinkel van electrische schellen, geloop in de gangen?
Hoe weldadig doet dan de stilte van den nacht aan, als men hier in het ziekenhuis wakker ligt.
Waarvoor elders?
Geestelijken van elke richting hebben te alle tijde toegang tot het ziekenhuis, terwijl aan Israelieten van huis uit ritueel bereide spijzen kunnen bezorgd worden.
Waarvoor elders?
Om lekker te eten?
Daarvoor kan men wel hier blijven. Als men per etmaal 24 uur plat moet liggen, heeft men niet veel eetlust; maar juffrouw Pasman had altijd zoo lekker gekookt, dat ik er niet toe komen kon ‘s middags een stukje over te laten.
Waarvoor elders?
Ouders, die hun kinderen hier heen sturen, hebben hun lievelingen dicht bij huis.
Met eigen oogen heb ik gezien en met eigen ooren gehoord, dat de Zusters gek zijn met kinderen en omgekeerd de kinderen met de zusters.
Wat kan men meer wenschen?
Nogmaals, waarvoor elders?
De zusters staan altijd klaar , van den vroegen morgen tot den laten avond, als het moet ook ‘s nachts en steeds met een vriendelijk opgeruimd gelaat; nooit is haar iets teveel.
In één woord, haar liefde en toewijding, haar hoog plichtsbesef dwingen iedereen eerbied af.
Menschelijke barmhartigheid, geïnspireerd door Hooger Geest, bouwde dit liefdeshuis.
Laat kleinzielige, enghartige benepenheid het niet afbreken.

W.H.Hoff.
10 maart 1925

14 april 1920

De Spaansche griep, die alhier velen ziek maakt, heeft heden Dinsdag twee slachtoffers geeischt nl. het echtpaar ten H. in de Meddoschestraat.
Man en vrouw zijn beide overleden. (ten Hulzen?)

28 augustus 1928

Geachte Redacteur

Vergun mij s.v.p. een klein plaatsje in Uw blad. Bij voorbaat dank.
Herhaalde malen is mij gevraagd, of ik van mijn ziekte, n.l. Nier- en Blaasziekte, door den “Wonderdokter” uit Suderwick bij Dinxperlo genezen ben.
Schijnbaar zijn daaromtrent geheele verkeerde conclusies uit getrokken.
Wel heb ik lang met den Duitschen homoepaath gedokterd.
En schijnbaar had ik ook eerst succes, doch van genezen is nooit sprake geweest.
Ja, de behandeling heeft zelfs niet ’t minste resultaat gehad.
Ook heeft het dat enorm veel geld gekost, meer dan ooit een andere dokter gekost heeft.
Veel patiënten heeft hij reeds onder zijn behandeling gehad, en nog steeds heeft hij het druk.
Doch alleen te dikke beurzen kan die ‘wonderdokter’ goed genezen, doch van een ziek lichaam, dat hij weer beter gemaakt heeft, heb ik tot op heden toe nog nooit gehoord.
Velen heb ik reeds gesproken, die zich ook behoorlijk hebben laten plukken, door hem, doch van genezing was bij hen geen sprake, net zoo min als bij mij.
Dit schrijven dient nu niet voor stroopkwast bij de H.H.Doctoren hier in Winterswijk, want het kan mij absoluut niet schelen, hoe die over mij denken, maar ik bedoel hiermede, slechts een waarschuwing aan andere patiënten.
Dat zij niet hun tijd verknoeien met naar dergelijke menschen, die zich ‘wonderdokter’ noemen, of althans genoemd worden, te luisteren, tot soms hun ziekte of kwaal ongeneesbaar wordt.
Kunnen onze geneesheeren ons niet meer helpen, nu dan gaan wij dood.
Maar dan kunnen ons die ‘wonderdokters’ ons ook niet meer helpen.
Alleen daar is dan zoo’n grappenmaker goed voor, om de menschen er nog straatarm bij te maken.
Dus dit schrijven is alleen bedoeld, als waarschuwing aan die patiënten, die nog hun huisdokter zouden willen verwisselen, voor zoo’n ‘wonderdokter’, als er een in Suderwick bij Dinxperlo, Dinsdags en Woensdag’s zitting heeft.
Die daar alleen zitting heeft, om een vracht Hollandsch geld, van zeer vele “dumme Holländer”
(zooals ik er ook een was), mee naar Duitschland te nemen.

28 augustus 1928,
G.J.Wormgoor
Misterstraat 54.

Lees verder

T-Doctoren
Thiel van, T. (Tom)


Geb: 25-10-1951
Ovl.:26-09-2017
Orthopedisch Chirurg
Werkzaamheden aangevangen KBZ: 2005

Trip, D

Orthopedisch Chirurg
Werkzaamheden beeindigd 2002

Lees verder

Z-DoctorenZaal, G.A.

Internist Algemeen Ziekenhuis

Zandbergen, H

Oogarts Algemeen Ziekenhuis

Lees verder

V-Doctoren
Vafi, A. (Allan)

Vaatchirurg

Verhage

Geb: 15-02-1910 Rotterdam
Ovl.:15-10-1947 Hengelo

13-01-1939
Bron: www.delpher.nl
31 juli 1945
Bron: www.delpher.nl
14 november 1998, Tubantia
Bron: www.delpher.nl

Verheij, P (Paul)

Geb:09-05-1921
Ovl.:29-04-2003
Getr.03-07-1953 met Gerrarda Petronella van der Sterre (ovl.27-10-1999)

Internist Algemeen Ziekenhuis 1956

1 oktober 1956, NWC
Bron: www.delpher.nl

Vinne van der, J.H.T. (Jeroen)

Doktershof
Sinds 2000

Vis,D.A. (Diderika Arida)

Geb:05-07-1937 Heiloo
Ovl.: 29-03-2017 Winterswijk

Interniste St.Elisabeth ziekenhuis -Koningin Beatrix Ziekenhuis
Werkzaamheden beeindigd 14 september 2002

Vonk, A.E. (Arnoldus Evert)

Geb.19-12-1926 Keboemen (ned.Indie)
Ovl.:06-08-2010 Winterswijk
Getr.: J.C.L.Vonk-Vrijburg (1929-ovl. 12-05-2012)

Gynaecoloog St.Elisabeth ziekenhuis

Lees verder

P-Doctoren
Penders, T.J. (Theo)

Klinisch chemicus
Elisabeth ziekenhuis- KBZ
Werkzaamheden beeindigd 01-01-1997

Pieltjes, H.A.

18 juni 1926
Bron: www.delpher.nl
Pol v.d., A.

Gevestigd: Januari 1976 Wilhelminastraat
Oktober 1982: Huisartsenpraktijk Boer Balink, gasthuisstraat

Bron: www.delpher.nl
Bron: www.delpher.nl

Pol v.d.-v.d.Kamp, E.J.J. (Eva Jacoba Janette)

Geb.:01-08-1947 Maartensdijk
Ovl.:03-10-2005 Winterswijk

Gevestigd: Januari 1976 Wilhelminastraat
Oktober 1982: Huisartsenpraktijk Boer Balink, gasthuisstraat

Bron: www.delpher.nl

Werk neer moeten leggen i.v.m. gezondheid Februari 2005

09 augustus 2005
Bron: www.delpher.nl

Postema, C.A.

KNO-arts Elisabeth Ziekenhuis
Periode rond 1982

Lees verder

W-Doctoren
Waal, W.J.A. (Wouter)

Oogarts
Werkzaam sinds 1983

Wagenaar, W

Gynaecoloog Koningin Beatrix ziekenhuis

Wely van, J.J.W.M

04-03-1979 praktijk beeindigd.
Voortzetting: J.J.de Boer, Groenloseweg 51

Wiechers,H.H.

Tandarts
Examen: 11 november 1957
Groenloseweg

Wijgand, H.F.

Longarts Algemeen Ziekenhuis

Wijnands, J.B.G.

Kinderarts
In dienst 1983

Lees verder