oudwwijk
Digitaal erfgoed

Willinkplantsoen

De heer G.J.Willink heeft het volgende legaat besproken vrij van rechten en kosten geschonken aan de gemeente Winterswijk.

Beide weiden aan den Singelweg te Winterswijk, voor het huis van den heer Willink ter weerszijden van de beek, onder voorwaarde dat de gemeente zich verbindt hiervan plantsoenen en wandelparken te maken en dit niet te bebouwen.

12 FEBRUARI 1937
Door wijlen den heer G. J. Willink is voor eenige jaren aan de gemeente gelegateerd een weide, gelegen aan den Singelweg alhier. De Raad heeft besloten hiervan een plantsoen te maken en voor gerulmen tijd reeds aan den minister verzocht dit werk als werkobject te willen aanvaarden om in werkverschaffing in orde te laten maken.
Thans is de toestemming van den minister afgekomen. Men is reeds bezig het terrein met paaltjes af te bakenen. Het ligt in de bedoeling de beek, die door het perceel loopt, 8 mtr. te rioleeren, waardoor een overbrugging ontstaat.
De paden zullen 3 m. breed worden. Dit voorjaar hoopt men met de verhooging en de beplanting geheel gereed te komen. Dertig personen zullen hier 5 weken werk aan hebben.

10 AUGUSTUS 1937

De bank in oorlogstijd. Scheveningse evacuees

Een fraai verlichte fontein in het Willinkplantsoen ?

Voorstel van de Buurtvereeniging„de Vredenschestraat”. (Ingezonden),

Nu uit verschillende ingezonden stukken e, d, inde plaatselijke couranten blijkt, dat er niet veel animo is voor het plan een carillon in den toren te maken, kwam het bestuur van bovengenoemde vereeniging met een ander voorstel en wel als volgt:
Nu het Willinkplantsoen zoo schitterend is aangelegd, en in de naaste toekomst nog steeds fraaier zal worden, dacht het Bestuur, dat een fraaie fontein in dit plantsoen zeer zeker op z’n plaats zou zijn.
Niet zoo’n armoedig geheel als we reeds bezitten met de fontein bij het station, maar een forsch en flink, doch eenvoudig plan.
Indien mogelijk met gekleurde avondverlichting van de omhoogschietende watermassa’s. Misschien is dit plan te combineeren met de door den heer H. Martin toegezegde bank. Indien de plaatselijke overheid en de verschillende Buurtvereenigingen dit plan wilden steunen, was er met niet te groote geldelijke offers een blijvend fraai aandenken te stichten ter eere van het aanstaande regeeringsjubileum van onze Koningin.
Gaarne zouden we het oordeel vernemen van de andere Buurtvereenigingen.
Namens de Buurtvereeniging voornoemd,
G. BEUSINK, voorzitter.
J. H. TE HOFSTEE, secr.
E. WA GENDORP.
J. JANSEN.
B. GODTHELP.

Voliere-1967
technische school
Foto: Delpher
Ontwerp-Jaartal: ?
Foto: Delpher

Het nieuwe verkeersplan -1959

Zo ziet het gemeentebestuur van Winterswijk de toekomstige verkeersontwikkeling. Het verkeer dat van Groenlo naar Kotten wil, wordt niet meer door het centrum geleid. Nabij de Peperbus (die dan zal zijn afgebroken), gaat het verkeer via een weg die door het plantsoen loopt in de richting van de Vredenseweg.

Lees verder