oudwwijk
Digitaal erfgoed

Brand in de krant
BRON: WWW.DELPHER.NL

IN BEWERKING

Jaren 1820

Bakker Swijtink

08 oktober 1822, Staatscourant
Winterswijk, den 4 October.
In den nacht van den 27 op den 28sten der vorige maand, ’s morgens
omstreeks twee ure, ontstond alhier brand, ten huize van den bakker
Swijtink en , hoewel de spuiten in weinig minuten in werking waren ,
was het niet mogelijk , dit huis te behouden; doch de naast belende’
huizen werden gelukkiglijk bewaard. Op het onverwachtst echter deelde
de brand zich mede aan een gebouw, op eenigen afstand van het brandende huis, aan de overzijde der straat, gelegen en bewoond door den
heer Joost Willink. Hetzelve stond dadelijk van boven geheel in
vlammen , en van daar sloeg de brand verder tot de drie belende huizen over , welke alle in de asch werden gelegd ; terwijl nog twee andere werden beschadigd, alvorens men den brand meester konde worden.
Door dit ongeluk zijn zestien huisgezinnen (waaronder veertien
hulpbehoevende) van hunne woning en het grootste gedeelte hunner,
voor den winter verzamelde levensmiddelen, brandstoffen, enz., beroofd!
De oorzaak van den brand is geheel onzeker; het schijnt, dat dezelve
in het huis is ontstaan. (Arnhemsche Courant.)

Jaren 1850

H.W.Ribbink J.H.Plekenpol

12 januari 1859, Middelb.Courant
Vergunning gegeven, bij besluit van 7 dezer, aan H. W. Ribbink en J.H.Plekenpol te Winterswijk, tot het dragen van het hun door Z. M. den koning van Pruissen verleende algemeene eereteeken wegens verdiensten bij den staat, voor betoonde hulp bij den brand te Vreden op 4 eu 5 augustus 1857-

Jaren 1890

Cafe-brand

24 oktober 1891, Graafschapbode
Door het omvallen van een petroleumlamp ontstond verleden week Vrijdag brand ten huize van den tapper R. L. Deze slaagde er in den brand te blusschen, doch bekwam daarbij zulke brandwonden, dat hij den volgenden aan de gevolgen overleed.

Helderkamp burgemeester

19 augustus 1893, Graafschapbode
Vrijdagavond ontstond alhier, zeer waarschijnlijk door hooibroei, brand in het tuinmanshuis van den burgemeester, bewoond door v. d. Eist en staande op den Helderkamp. Aan het krachtig optreden der brandweer is het te danken, dat slechts het bovengedeelte der woning uitbrandde. Alles was verzekerd.

Mengers Misterstraat

07 april 1894, De Tijd
Eergisteren nacht te ongeveer half drie brak te Winterswijk een felle brand uit ten huize van den heer Mengers, aan het einde der Misterstraat. Het ruime pand werd geheel vernield, doch door het kloek optreden der brandweer werd grooter onheil voorkomen en ging er geen levende have teloor. De inboedels van den eigenaar, van drie bejaarde vrouwen en van een jongmensch, die allen afzonderlijk het huis bewoonden, zijn geheel vernield. Niets was tegen brandschade verzekerd.

Jaren 1900

Molen Klomps Groenloseweg

22 januari 1902, Telegraaf
Gisteren brak een hevige brand uit in den stoomhoutzaagmolen van den heer G. J. Klomps, staande aan den Groenlooschen weg in Winterswijk.
De houtzagerij brandde in een oogenblik totaal af. De oorzaak is tot nu toe niet bekend.

14 nieuwe woningen

10 september 1904, N.Tilb.Courant
Donderdagavond is te Winterswijk wederom een blok van 14 nog nieuwe woningen afgebrand. Huizen en inboedels waren verzekerd.
Wegens gebrek aan water, viel aan blusschen niet te denken.

Waliensestraat

26 september 1906, De Tijd
Gistermiddag brandde in de Waliensche straat (z.g.n. Roode Dorp) te Winterswijk, af een blok van vijf woningen, eigendom van den heer G. J. Remkers alhier. Oorzaak onbekend. Het gebouw en de inboedels der vijf gezinnen waren tegen brandschade verzekerd. Van den Inboedel is veel gered, daar de brand in de bovenhuizen begon. Het gebouw is evenwel geheel uitgebrand.

Pannenfabriek

25 januari 1907, De Tijd
Donderdagavond is te Winterswijk een pannenfabriek, behoorende aan den heer Van H. afgebrand. Het muurwerk is blijven staan.

Batavier

21 mei 1907, Arnh.Courant
Hedennacht is door onbekende oorzaak brand uitgebroken in de bontweverij „de Batavier”. De bergplaats voor brandstoffen werd geheel door het vuur vernield. Door het vlug optreden van den brandweer wist men het vuur spoedig meester te worden en de brand tot deze bergplaats te
beperken.

Ubbink

28 november 1907, De Courant
Men meldt ons uit Winterswijk:
Gisternacht is alhier een 29-jarig meisje, Ubbink genaamd, door het in brand geraken van haar deken, levend verbrand. Door haar broeder werd haar verkoolde lijk gevonden. (Maasbode.)

Kasteel Het Waliën

28 januari 1908, De Courant
Men meldt ons uit Winterswijk, dd. 26 Jan.:
Hedenavond is het kasteel „Het Waliën”, gelegen op ongeveer een half uur gaans van Winterswijk, uitgebrand. Er is zoo goed als niets gered. De brand moet ontstaan zijn door een petroleumkachel. Het kasteel is thans bewoond door de familie v. d. M., en is voor enkele jaren inwendig gerestaureerd. Vóór dien tijd diende het eenige jaren als verblijf voor vacantiekolonies. Huis en inboedel waren verzekerd. Met dezen brand verdwijnt misschien een der oude havezaten in de graafschap. Misschien, zeggen we, omdat althans de mogelijkheid bestaat, dat de overblijfselen, de zware muren, nog in zooverre zouden hersteld kunnen worden,dat het historisch monument blijft bestaan.
De naam van het kasteel komt omstreeks 1570 ’t eerst voor, doch het heeft in den loop der tijden zooveel veranderingen ondergaan, dat het tegenwoordige gebouw niet veel meer op het vroegere zal gelijken.

S.Menco

17 april 1909, De Courant
Vrijdagmiddag brandde te Winterswijk een schuur af in de kom van het dorp, behoorende aan den heer S. Menco. De belendende woonhuizen werden gered.

Weurden 4 gezinnen

29 juli 1909, De Tijd
Hedennacht is een huis, bewoond door 4 gezinnen op Weurden bij Winterswijk, totaal uitgebrand. De bewoners wisten in nachtgewaad te ontkomen. Een commensaal werd met moeite gered. Assurantie dekt de brandschade.

Jaren ’10

Cafe De Kroon

14 april 1910, De Courant
Te Winterswijk brandde het café „De Kroon”, van den heer D. Scholten geheel uit.
Oorzaak onbekend. Assurantie dekt de schade.

Scholtz Waliënsestraat

04 juni 1910, De Tijd
Hedennacht is afgebrand de bakkerij, het bierhuis en het woonhuis van en bewoond door H. J. Scholtz aan de Waliensche Straat te Winterswijk.
Het vee is gered. De inboedel is verbrand. Verzekering dekt de schade.

Groenloseweg

22 oktober 1910, De Tijd
Hedenmorgen is te Winterswijk aan den Groenloschen weg afgebrand de woning, bewoond door den fabrieksarbeider I. Dijkgraaf en den kruidenier D. J. G. Schuurman. Eigenaar is de heer S. J. Ubbank, bakker. Oorzaak onbekend. Verzekering dekt de schade.

Drie woningen Groenloseweg

19 Augustus 1911, Nieuwsbl.v.h.Noorden
Hedenmorgen brandde een blok van 3 woningen op den Groenloschen Weg, bewoond door de gezinnen Wiggers, Hamerslo en Vonk, totaal uit. Niets werd gered. Assurantie dekt de schade.

Een Vrouw in Brand.

21 juni 1912, De Expres
Uit winterswijk meldt men aan het Volk, dat op een morgen de echtgenoot
van den heer v. d. Zw. opzichter van de H.IJ.S.M., in brand geraakte,
terwijl zij op een gastoestel bezig was melk te koken.
In een oogenblik stond zij in volle vlam. Twee vrouwen, die op het
angstgeroep kwamen toeloopen, konden het vuur niet blusschen.
Een schilder, die er in de nabijheid werkte, snelde toe en wierp een natgemaakten zak over de ongelukkige, die geheel in vlammen en rook gehuld, buiten op den grond lag. Zoo wist hij het vuur te dooven.
Al de kleeren waren verteerd en over het geheele lichaam waren ernstige brandwonden, doch het hoofd was gespaard gebleven. Zij werd naar het ziekenhuis vervoerd. De echtgenoot was voor dienstzaken naar Zutphen.

Marktplein

13 juli 1912, Alg.Handelsblad
Gisteravond zijn op het Marktplein te Winterswijk afgebrand het woonhuis en het winkelhuis van de firma Zijlstra, kruidenier, en het bierhuis van Janssen, eigenaars gebroeders Meerdink. Assurantie dekt de schade.

Tricot Willink

21 oktober 1912, De Courant
Zaterdagochtend is uitgebrand de stalling en het koetshuis met hooibergplaats van den tricotfabrikant G. J. Willink, te Winterswijk.
Verzekering dekt de schade.

Batavier

03 maart 1914, Alg.Handelsblad
Hedenmorgen brak een brand, die zich aanvankelijk ernstig liet aanzien, uit in de droogkamer der .bontweverij „De Batavier” te Winterswijk. De fabriek moest eenigen tijd stop gezet worden. Binnen een half uur was men het vuur meester. Een groote hoeveelheid garens ging verloren.

Spoorstraat 2 woningen

14 april 1915, Alg.Handelsblad
Door onbekende oorzaak is gisteravond te Winterswijk een perceel van twee woningen in de Spoorstraat, bewoond door de gezinnen van den rijksambtenaar Cambier en den Duitschen machinist Criesen en eigendom van de wed. Stemerdink, een prooi der vlammen geworden. De inboedels konden grcotendeels gered worden. Door gebrek aan water kon de brandweer weinig uitrichten. Alles was tegen brandschade verzekerd

Cafe Moerings – Scholten

05 november 1918, Alg.Handelsblad
Door nog onbekende oorzaak is in den nacht van Zondag op Maandag te Winterswijk afgebrand het cafe van mej.Maria Scholten, vroeger eigendom van den heer Moerings. Alles brandde totaal af, zoodat niets dan de muren overbleven en ook van den inboedel bijna niets gered kon worden.
Alles was verzekerd, behalve de bezittingen van een zoon van den heer Moering, die daar bewaard waren.

Jaren ’20

Grote brand Meddosestraat

9 juli 1921, Haagse Courant
Door onbekende oorzaak is brand ontstaan in het perceel der firma Lichtenberg, behangerij, stoffeerderij en meubelmakerij in de Meddosche straat te Winterswijk. Het meubelmagazijn is uitgebrand en de belendende perceelen hebben ook zeer veel geleden.

Ratumsestraat Bonhof Eichelsheim

18 september 1923, Graafschapbode
Zaterdagmorgen omstreeks half negen brak er brand uit, waarschijnlijk doordat de rookleiding van een der schoorsteenen gescheurd was in het pand in de Ratumschestraat, bewoond door den heer Bonhof. De vlammen grepen zoo snel om zich heen, dat met moeite eenig huisraad en de levende have gered kon worden. In de eene helft van het reeds zeer oude gebouw, dat vroeger bewoond werd door steenhouder Eichelsheim werden meubels geborgen van den heer N. Deze helft kon behouden blijven doordat de spuiten en in ’t bijzonder de nieuwe moterspuit, veel water in het vuur brachten. Verzekering dekt d© schade.

Batavier

04 februari 1926, Overijssels.Dagblad
2 febr. Hedennacht zag een dienstdoende agent van politie vuur in de fabriek „de Batavier” alhier. Hij waarschuwde onmiddellijk den directeur van de fabriek. Het bleek dat er kortsluiting was ontstaan bij de electrische geleiding. Met eigen krachten kon het vuur worden gebluscht. Door het spoedige ontdekken is de fabriek voor een grooten brand vrij gebleven.

Cafe ‘Havenzicht’

27 december 1926, N.Rott.Courant
Te Winterswijk is vanochtend afgebrand het café ‘Havenzicht’, eigenaar de heer Maas.

Lupchen Albrecht Meddosestraat

15 november 1929, De Tijd
Te Winterswijk is de winkel en het woonhuis van den groentenhandelaar L. uitgebrand.
Ook het bovenhuis werd een prooi der vlammen. Verzekering dekt de schade. Met moeite kon de brandweer de Albrecht boekhandel behouden.

Jaren ’30

Zwiebel – Plekenpol Vredenseweg

09 april 1930, Alg.Handelsblad
Gisteravond ruim elf uur ontstond brand in den naaimachinewinkel van den heer Zwiebel, Vredensche weg 37 te Winterswijk. De winkel is
geheel, de. woon- en slaapvertrekken zijn gedeeltelijk uitgebrand.
De oorzaak is onbekend. Winkelinventaris is verzekerd. Het onder één dak gelegen pand van den heer Plekenpol kreeg veel waterschade.

Rengelink

27 april 1930: De Tijd
In de boekbinderij van den heer J. H. Rengelink te Winterswijk is Zaterdagochtend brand uitgebroken. De binderij brandde geheel uit.
Een boekwinkel, welke in hetzelfde perceel was gevestigd, kreeg veel waterschade. Verzekering dekt de schade.

Stationskoffiehuis Stortelers

08 juli 1930, Tilb.Courant
Zondagavond omstreeks 10 uur ontstond brand in het stationskoffiehuis van den heer G.Stortelers, Stationsstraat te Winterswijk. De zolderverdieping brandde geheel uit. De daar beneden gelegen vertrekken en het café kregen veel waterschade. De oorzaak is vermoedelijk broeiing van matrassen door de zonnewarmte. Alles was verzekerd.

Hotel Wagendorp

08-07-1930, Graafschapbode
Brand in hotel Wagendorp.
Zondagavond half elf, brak er brand uit in het Hotel Wagendorp tegenover het groote station. Terwijl de familie buiten aan de koffietafel zat, kwamen buren waarschuwen dat er vlammen uit het dak sloegen. De zolderverdieping is dan ook geheel uitgebrand, terwijl de benedenverdieping veel waterschade kreeg, doordat de brandweer die spoedig ter plaatse was, groote hoeveelheden water in den vuurhaard bracht.
Omtrent de oorzaak van den brand, valt niets te zeggen. De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat een partij dekens die op den zolder waren gedeponeerd, door broeiing aan het branden zijn geraakt,
Zóówel huis als inboedel zijn verzekerd.
Tijdens den brand viel een der brandweerlieden door het breken van een ladder, waarbij zich deze nogal bezeerde.

W.van Ast Parallelweg

24 maart 1931, Alg.Handelsblad
Zondag ontstond brand in een bergplaats van verpakkingsmateriaal der N.V. W. van Ast Lijstenfabriek aan den Parallelweg te Winterswijk.
Het gebouw met inhoud brandde af. De fabriek en magazijnen konden, dank zij het doortastend optreden van de brandweer van de nabijgelegen timmerfabriek der fa.Meerdink & Co., behouden worden.
De schade wordt door verzekering gedekt.

Schoppers 3e Gasthuisstraat

31 mei 1932, Alg.Handelsblad
Gisteren brak brand uit in de woning van den heer Schoppers in de Tweede Gasthuisstraat te Winterswijk, waarin gevestigd is een groentenhandel.
De brand is vermoedelijk ontstaan door broeiing van houtwol. De bovenverdieping brandde geheel uit, de belendende perceelen kregen veel waterschade. De inboedel kon gedeeltelijk worden gered. Het huis en huisraad waren verzekerd.

Freule van Dorthstraat – v.d.Wagen – Bonhof

13 augustus 1932, het Volk
Hedenmiddag werd de brandweer gealarmeerd voor’ een brand, uitgebroken in een pand aan de Freule van Dorthstraat, bewoond door den groentehandelaar v. d. Wagen en den arbeider Bonhof.
De brandweer was spoedig ter plaatse. Toch kon niet verhinderd worden, dat het geheele bovengedeelte uitbrandde. Bovendien richtte het water groote schade aan in het genoemde gedeelte.
De oorzaak van den brand is onbekend. Vermoed wordt uitstraling van warmte door glazen dakpannen op het hooi, dat op den zolder bewaard werd. Huis en inboedel waren verzekerd.

Blommers Bloemkweker

24 november 1932:Alg.Handelsblad
Gisteravond omstreeks elf uur brak te Winterswijk brand uit in de woning van den heer G. J. Blommers, bloemkweeker. De bovenverdieping brandde geheel uit. Huis en inboedel zijn verzekerd.

Hazeveldsche molen Meddo

03 maart 1933, Graafschapbode
Een van de nog zeer weinige windmolens in den Achterhoek afgebrand.
Donderdagmorgen is te Meddo een van de weinige oude windmolens in onzen Achterhoek n.l. de Hazeveldsche molen, eigenaar de heer Huitink, tot den grond toe afgebrand.
Waarschijnlijk is de brand ontstaan in de machinekamer. De molen werd niet meer gedreven door windkracht. Verzekering dekt de schade.

Willemsen Tuunterstraat 13

14 januari 1934, Alg.Handelsblad
Gisteravond half zes is brand uitgebroken in de timmermanswerkplaats van den aannemer Willemsen, Tuunterstraat 13, te Winterswijk. Weldra was het houten gebouw één vuurzee. Het aangrenzende woonhuis kon door de brandweer worden behouden. Een en ander is verzekerd.

Eeltink Eekelerdijk

14 mei 1934, Bredase Courant
WOONHUIS AFGEBRAND Kind was alleen thuis
Zaterdagmiddag is door onbekende oorzaak brand uitgebroken in de woning van den heer Eeltink aan de Eekelerdijk te Winterswijk. Op het oogenblik dat de brand uitbrak, was slechts het kindje van het echtpaar Eeltink thuis. Door een gelukkig toeval kwam mevr. E. juist thuis, toen zij rookwolken uit het dak zag slaan. Het is haar gelukt de kleine behouden in veiligheid te brengen.
Wegens gebrek aan water kon de brandweer weinig uitrichten, zoodat het pand geheel uitbrandde.

Bausch

15 september 1934, Tubantia
Te Winterswijk brak brand uit in de bekende uitspanning „Den Helder” van den heer W. Bausch, gelegen in de buurtschap „Woold”.
Van de uitspanning bleef in korten tijd niets over.
Van den inboedel werd niets gered.
Het perceel was verzekerd. De blussching werd niet bespoedigd door het feit, dat de motorspuit door een paard wordt getrokken. De oorzaak van den brand wordt aan hooibroei toegeschreven.

Vier woningen Zwanenberg

27 maart 1936, Graafschapbode
Woensdagavond omstreeks 9 uur brak brand uit in een blok van vier woningen bij de slachterijen der firma Zwanenberg te Winterswijk, eigendom van den heer Joh. Beijers aldaar. ;
De eindwoning, bewoond door den brandstoffenhandelaar Sonderen, brandde geheel uit en kon slechts een klein gedeelte van den inboedel gered worden.
De brandweer was spoedig ter plaatse, waardoor erger voorkomen kon worden, daar anders zeer waarschijnlijk het geheele blok zou zijn afgebrand.
Verzekering dekt de schade. Hierbij een foto van de verbrande woning.

27 maart 1936, Graafschapbode.

Slager Meijler H.Mulierweg – Emmastraat

22 juli 1936, Graafschapbode
Dinsdagavond omstreeks 9 uur, brak er brand uit bij den slager Meijler aan de Haitsma Mulierveg, hoek Emmastraat. Daar niemand der familie M. thuis was, waarschuwden de buren de brandweer, die spoedig tér plaatse was en het vuur met een paar stralen op de waterleiding bewerkte.
Een gedeelte der bovenverdieping brandde uit, terwijl een gedeelte van het dak brandschade opliep.

Kleermaker Nieuwstraat

14 september 1936, Graafschapbode
In den nacht van Zaterdag op Zondag is brand uitgebroken in de werkplaats van den kleermaker S. in de Nieuwstraat. De werkplaats brandde vrijwel geheel uit, waarin verloren ging een pak manchester en een paar pakken. Een en ander was niet verzekerd.

Morgenzonweg

18 SEPTEMBER 1936, Graafschapbode
In den nacht van Woensdag op Donderdag omstreeks half een, brak er te Winterswijk brand uit in een blok van 3 woningen, staande aan de Morgenzonweg aldaar en bewoond door de fam. Klandermans. Oonk en Heuvelman. Het blok woningen was eigendom van den heer Klandermans.
De brand ontstond bij de familie Heuvelman en breidde zich zoo snel uit, dat spoedig het geheele huizenblok in lichte laaie stond. Alleen van den inboedel van de familie Vonk kon nog iets gered worden.
Toen de brandweer op het terrein verscheen, was het brandbare reeds voor het grootste deel door het vuur verteerd.
Omtrent de oorzaak van den brand tast men in het duister.
Alle drie inboedels en het pand waren verzekerd.

Batavier

06 december 1937, Maasbode
FELLE FABRIEKSBRAND TE WINTERSWIJK.
Zaterdagnacht heeft een enorme brand gewoed in de bontweverij „De Batavier” te Winterswijk, waarbij het fabrieksgebouw geheel werd Verwoest.

Tuunterstraat no.2 en 4

06 november 1939, Graafschapbode
In een blok van twee woningen, Tuunterstraat no. 2 en 4 te Winterswijk, is Zaterdagochtend omstreeks tien uur brand ontstaan. Een van de woningen was bewoond door B. J. M., de andere stond leeg. Ook het naastgelegen schuurtje van den aannemer W. werd in het spel der vernielende vlammen betrokken. Nadat de eerste teekenen van den brand waren ontdekt, stonden dak en zolder van het perceel spoedig in lichterlaaie. Daar de brandweer snel ter plaatse verscheen en met twee stralen water gaf, kon zij het allerergste voorkomen. Toch brandden de bovenste verdiepingen der woningen geheel uit, terwijl de benedenkamers ernstig van het bluschwater te lijden hadden. De schade wordt echter door verzekering gedekt.
M., die op ’t oogenblik, dat de brand uitbrak, niet in zijn woning aanwezig was, kon zoo spoedig gewaarschuwd worden, dat hij gelegenheid had zijn kamers te ontruimen, voordat het vuur tot daar was doorgedrongen.
Omtrent de oorzaak zijn deskundigen van meening, dat de mogelijkheid bestaat, dat vonken uit een der vele schoorsteenen in de omgeving terecht zijn gekomen in de stroodokken onder de pannen van het thans uitgebrande pand. Hierbij een foto van het brandende pand.

6 november 1939, Graafschapbode

Jaren ’40

‘De Pol’ Laan van Hilbelink

10 mei 1947, Nieuwsblad v.h.Zuiden
BRAND IN TEXTIELFABRIEK
Te Winterswijk woedde een brand in de Textielfabriek „De Pol”. Aan blussen viel niet te denken, men kon slechts verdere uitbreiding voorkomen.
De aandraaierij, keurderij en inslakspoelerij zijn totaal verwoest, een grote vooraad garens en veel kostbare machines gingen hier verloren.
De weverijen werden echter behouden en liepen slechts lichte schade op. De oorzaak van de brand, die waarschijnlijk in de afdeling aandraaierij ontstond, is nog niet bekend. De schade is nog niet te ramen. Het gehele bedrijf waar ongeveer 150 arbeiders werken, zal voorlopig stop gezet moe-
ten worden.

Wiggers Stelenfabriek

26 februari 1949, Alg.Handelsblad
In den nacht van Zaterdag op Zondag, omstreeks half drie, is door onbekende oorzaak brand ontstaan in de stelenfabriek van den heer D. Wiggers aan den Keizersdwarsweg te Winterswijk. Toen de brand door de bewoners van de in de nabijheid gelegen huizen werd ontdekt, stond het gebouwtje reeds in lichterlaaie. Het vuur vond voedsel in de groote partij stelen en den voorraad hout.
De brandweer bepaalde zich tot het blusschen van het vuur van twee woningen, welker daken reeds vlam hadden gevat. De stelenfabriek brandde geheel uit. Slechts het kantoor bleef behouden, doch liep waterschade op.
De schade wordt gedeeltelijk door verzekering gedekt; onder de machines, die verloren gingen, waren er nog eenige nieuw en onverzekerd. Het bedrijf zou onlangs naar de nieuw gebouwde fabriek in het Vosseveld worden overgebracht; wegens de vorstperiode was dit voorloopig uitgesteld.

Jaren ’50

Te Winkel Weurden

31 mei 1951, Tubantia
Hedenmorgen omstreeks 8 uur, ontstond een begin van brand op de zolder van het dubbele winkel-en woonpand van de Gebr. te Winkel aan het Weurden. In dit perceel zijn een kruidenierswinkel en een glas- en porceleinzaak gevestigd.
Op de zolder lag een grote partij houtwol en ander verpakkingsmateriaal, waarin het vuur gretig voedsel vond. Toen de brandweer 10 minuten later arriveerde, stond het dak reeds in lichte laaie. Met 3 slangen op de waterleiding en 2 op de aangeschafte tankwagen werd het vuur krachtig bestreden, zodat de brand beperkt bleef tot de boven beide zaken gelegen zolder, die geheel uitbrandden tot een gedeelte van de boven de porceleinzaak gelegen verdieping.
Te ruim 9 uur was de brand geblust.
De waterschade is aanzienlijk hoewel met behulp van buren en voorbijgangers een groot gedeelte van de meubels en de winkelvoorraad in veiligheid kon worden gebracht. Toen men een stoel van de eerste verdieping liet zakken, kwam deze tegen de grote spiegelruit van de kruidenierswinkel terecht, waardoor deze barstte.
Omtrent de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De schade, die aanzienlijk is, wordt door verzekering gedekt.

31 mei 1951, Tubantia

Woltering Meddo

26 december 1956, Volkskrant
Het vierjarige zoontje van de familie Woltering in de buurtschap Meddo bij Winterswijk speelde eerste Kerstdag in het achterhuis van de boerderij met lucifers en stak een tegen de achterdeur staande schoof stro in brand. De vlammen sloegen over naar de voorraden hooi en stro op de bovenverdieping. De beide thuis zijnde meisjes van 14 en 16 jaar probeerden vergeefs de brand te blussen. Het achterhuis en een groot deel van het voorhuis gingen in vlammen op, evenals de voorraad hooi, stro en haver. De inboedel kon grotendeels worden gered.
De landbouwer en zijn vrouw waren naar de kerk voor het Lof. De boerderij was vrij laag verzekerd.

Jaren ’60

van Ast Parallelweg

13 juni 1961, Friese Koerier
Enkele tonnen schade bij brand Winterswijk
In een half uur tijds is gistermiddag Van Ast’s lijsstenfabriek annex glashandel in vlammen opgegaan. Ook de bedrijfsruimte die aan een handelsonderneming (WICO) was verhuurd, een bedrijf dat klokkasten vervaardigt, is geheel verloren gegaan. De schade wordt op enkele tonnen geschat.

Tweha Fabriek

04 december 1962, Leeuwarder Courant
Vuurzee in Winterswijk – Fabriek verwoest door felle brand
Een felle brand heeft gistermorgen in korte tijd de Tweha-fabriek, een bedrijf voor de vervaardiging van kleine meubelen in Winterswijk, volkomen in de as gelegd. Hoewel de brandweer snel met groot materieel op het fabrieksterrein verscheen, kon men niet verhinderen dat het vuur in het licht brandbare materiaal steeds sneller om zich heen greep. Binnen een uur was de fabriek verloren.
Niet slechts het materiaal voor duizenden stoelen en tafels, maar ook alle machines werden door het vuur verteerd. De schade wordt geschat op enkele honderdduizenden guldens. De brand is ontstaan in de spuiterij, waar met drooglampen werd gewerkt. Het bedrijf zou binnenkort naar een nieuw fabrieksgebouw op het industrieterrein worden verplaatst.

Meubelfabriek ‘Mevak’

16 februari 1963, Limb.Dagblad
MEUBELFABRIEK IN VLAMMEN OPGEGAAN
15 febr. — Een achteloos weggeworpen lucifer is er de oorzaak van geweest, dat vrijdag de meubelfabriek „Mevak” van de gebroeders Annevelink te Winterswijk in korte tijd in vlammen is opgegaan.
Een aangrenzend woonhuis brandde gedeeltelijk uit.
Hoe groot de schade was, kon nog niet worden gezegd. De eigenaars waren slechts ten dele verzekerd.
Bij het bedrijf waren negentien arbeiders werkzaam. De brand ontstond door dat een arbeider van de lakspuiterij, na een sigaret te hebben opgestoken, de lucifer wegwierp. Lakresten begonnen te smeulen. Er ontwikkelde zich terstond een hevige rook. Alle personeelsleden moesten het bedrijf in allerijl verlaten. Het vuur breidde zich snel uit.
De Winterswijkse brandweer stond voor een hopeloze taak.

Drie woningen door brand verwoest

13 mei 1963
Drie oude woningen in Winterswijk zijn zondagmiddag in korte tijd in vlammen opgegaan. Drie bejaarden en een jong echtpaar met een kind zijn dakloos geworden. De brand is ontstaan in de woning van het echtpaar, dat toen bij buren op bezoek was. Vermoedelijk heeft een honten balk, waarop een schoorsteen rustte, vlam gevat. Voor zover de huisjes niet uitgebrand zijn worden ze door waterschade en neerstortend puin onbewoonbaar.

Toebes – Boeyink Ratum

05 augustus 1963, De Tijd
Buurman krijgt hartverlamming – Drama in Winterswijk
In de buurtschap Ratum is een boerderij zaterdagavond in vlammen opgegaan. Bij het zien van de vuurzee kreeg een buurman, de 58-jarige J.G. W. Boeyink, een hartverlamming, hij overleed op weg naar een ziekenhuis.
Door de brand zijn een tiental kalveren en twee zeugen omgekomen.
Buren konden een aantal dieren in veiligheid brengen. In totaal tien personen zijn door de brand dakloos geworden, de ouders van de heer Toebes en zijn gezin, dat uit acht personen bestaat.
De oorzaak van de brand kon nog niet worden vastgesteld.

Huiskamp Carrosserie

14 december 1965, Nieuwsblad v.h.Noorden
Carrosseriefabriek uitgebrand
In de afgelopen nacht is de carrosseriefabriek van de fa. Huiskamp in Winterswijk vrijwel geheel door brand verwoest. Ook vier grote Amerikaanse wagens, die zouden worden omgebouwd tot lijkauto’s, en een auto van een personeelslid gingen verloren.
Kort na het uitbreken van de brand ontplofte een gasfles waardoor het dak in een keer werd weggeslagen. Hoe groot de schade is, en hoe de brand is ontstaan was vanmorgen nog niet bekend.

Autobrand B.H.Heldtstraat

01 maart 1966, Tubantia
Auto uitgebrand – Dag tevoren gekocht
Gistermiddag tegen zes uur is de auto (uit 1959) van C. S., die deze net de dag tevoren had gekocht, in brand gevlogen en totaal vermeld De man had
geprobeerd het voertuig, dat voor zijn woning aan de Heldtstraat stond
te starten, maar dit lukte niet. Toen hij het even later weer probeerde, ontstond er vermoedelijk kortsluiting en vloog de auto in brand.
M.S. die in de buurt woont en voor zijn huis zijn auto juist aan het wassen was, zag een en ander gebeuren en schoot met de waterslang te hulp. Hij doofde na enige tijd het vuur, maar toen was van de auto nog maar weinig bruikbaars over
De inmiddels gearriveerde brandweer behoefde niet op te treden.
S.is niet tegen brandschade verzekerd.

Fam. Navis Misterweg 120

12 oktober 1966, Tubantia
Een felle brand heeft vannacht de woning van de familie W.Navis aan de Misterweg 120 in de as gelegd. Het echtpaar en zijn twee kinderen hebben in nachtgewaad door de vlammen naar buiten moeten vluchten om aan het gevaar te ontsnappen. Van het huisraad kon niets worden gered. Brandweerlieden zijn van drie tot vijf uur in de weer geweest om met drie waterstralen het vuur te blussen. Pas toen was het gevaar dat de brand zich zou uitbreiden tot de aangrenzende huizen geweken.
De brand werd ontdekt door de 14-jarige dochter Willie, die met haar zusje en haar ouders op de benedenverdieping sliep en wakker werd door de rook. Op dat moment stond het huis al vrijwel in lichterlaaie. Het meisje sloeg alarm en de heer Navis waarschuwde daarop de 17-jarige dochter Ineke, die alleen op de bovenverdieping lag te slapen. Zij was door het lawaai echter reeds wakker geworden en kon zich bijtijds in veiligheid stellen.
Het gezin werd bij buren ondergebracht.
Brandmuren
Het is voor een groot deel aan de dikke mist en de zwakke wind te danken dat de brand zich niet tot de andere percelen van het blok van zes woningen heeft kunnen uitbreiden. Tussen de percelen van het woonblok zijn vier jaar geleden bij een verbouwing brandmuren geplaatst. De aangrenzende woningen hebben door de blussing wel zware waterschade opgelopen. Over de oorzaak van de brand tast men volkomen in
het duister. Het gezin Navis is tegen brand verzekerd.

Timmerfabriek J.W.Kortschot

16 december 1966, Tubantia
Een felle brand heeft gisteravond een deel van het nog geen jaar oude bedrijfspand van de timmerfabriek J. W.Kortschot en Zn. op het industrieterrein in Winterswijk in de as gelegd. In de aangetaste ruimte, die een oppervlakte heeft van ongeveer 200 vierkante meter, bevonden zich een partij hout, die geheel in de vlammen opging en enkele machines die als verloren kunnen worden beschouwd. De schade, waartegen het bedrijf is verzekerd, zal vele duizenden guldens bedragen.

Ten Dolle ‘Den Harden’ Bataafseweg

25 oktober 1967, Tubantia
Invalide uit brandend huis gered
Bij een brand, die vanmorgen omstreeks half tien in haar kleine woning ontstond, is een bejaarde invalide vrouw op het nippertje aan de vlammen ontsnapt.
De brand ontstond op de vliering in het woninkje van het echtpaar J.H. ten Dolle, op het erf van de boerderij „Den Harden” aan de Bataafseweg te Winterswijk.
Op dat moment verbleef de 68-jarige echtgenote van de heer Ten Dolle in de woning. Op de boerderij, die bewoond wordt door haar zoon, was verder niemand thuis. De heer Ten Dolle bevond zich ergens achter de boerderij, vanwaar hij niet kon waarnemen wat er zich in het huisje af speelde.
De vrouw, die boven zich de vlammen hoorde knetteren, was niet bij machte zelf de woning te verlaten.
De brand werd ontdekt door de schoondochter, die naar het dorp was geweest en juist op tijd terug keerde om haar schoonmoeder uit de woning te helpen. De ijlings gealarmeerde brandweer was snel ter plaatse en slaagde erin het vuur spoedig te blussen. Omdat het vuur boven in het huisje woedde, kon een belangrijk deel van de inboedel worden gered. Als brandstof voor kookdoeleinden gebruikt het echtpaar butagas. Gelukkig stond de gasfles aan de buitenkant tegen het huisje, en kon deze bijtijds worden ontkoppeld en verwijderd. De oorzaak van de brand is tot nu toe onbekend.

De Strücker

06 januari 1968, Volkskrant
De houtwarenfabriek De Strücker, gelegen aan de Beusinkweg te Winterswijk, is vrijdagmorgen door brand vernield.
De schade aan gebouwen, machines en voorraad beloopt ongeveer twee ton. Naast twee eigenaren telde de fabriek vijf werknemers die waarschijnlijk bij de opbouw te werk gesteld kunnen worden.

Houthandel Nijenhuis – Kapper Vaartjes

13 januari 1968, Tubantia
De Winterswijkse brandweer moest gisteren tweemaal in actie komen, ’s Morgens rukte de brandweer uit om een brandje bij houthandel J. W.Nijenhuis aan de Kottenseweg te bestrijden, omstreeks het middaguur moest blussingswerk worden verricht achter de woning van kapper G. Vaartjes aan de Misterstraat.
In heide gevallen was de schade niet erg groot.
Bij houthandel Nijenhuis brak de brand uit in een loods. Het vuur was ontstaan door een oververhitte kachel in het schaftlokaal. Een deel
van het dak boven het schaftlokaal en een zoldertje werden door de
vlammen verteerd. Het snelle en effectieve optreden van de spuitgasten
voorkwam erger.
Omstreeks half een stegen boven de zaak van kapper Vaartjes stijve, vette rookwolken op en werd de atmosfeer in de omgeving doordrongen van de stank van brandend plastic. Het schuurtje achter, het huis stond; toen de brandweer arriveerde, al in lichter laaie. Men heeft niet kunnen verhinderen dat het gebouwtje inclusief de voorraad plastic namaakbloemen en decoratiemateriaal in vlammen is opgegaan. De oorzaak is nog niet gevonden. De eigenaar was verzekerd.

Cafe Kiekebosch-Konings

11 juli 1968, Ned.Dagblad
Dode bij brand
De 36-jarige J.Kiekebosch is bij een brand in zijn café op de Grote Markt in Winterswijk om het leven gekomen. Toen de brand gistermorgen om kwart over vier werd ontdekt, stond het café al in lichterlaaie. Mevrouw Kiekebosch en haar beide kinderen konden zich redden door op de eerste etage uit het raam te springen. Zij werden door politiemannen opgevangen.

10 juli 1968, Tubantia

Brand Bungalow Rommelgebergte Brammer

17 december 1968, Tubantia
Vakantie- bungalow afgebrand
Een van de ruim veertig zomerhuisjes in bungalowpark Het Rommelgebergte aan de Meenkertweg is vanmorgen met de gehele inboedel afgebrand. De schade bedraagt circa 20.000 gulden. De eigenaar van het vakantiecentrum, de heer L.C. Brammer, is tegen brand verzekerd. Toen de brand ontstond was er niemand in het huisje. Het vuur werd omstreeks negen uur veroorzaakt door een exploderende gasfles, die normaal wordt gebruikt voor het kooktoestel en de geyser. Binnen korte tijd stond het gebouwtje in lichterlaaie. De brandweer kon weinig uitrichten.
De bungalow, die bestond uit een grote woonkamer, een keuken, douche en drie slaapkamers, zou met Kerstmis wel gebruikt worden. Het afgebrande huisje was één van een serie die in het voorjaar door de heer Brammer in samenwerking met zijn zoons werden gebouwd.

Cafetaria Wentink Weurden

06 oktober 1969, Tubantia
Een hevig uitslaande brand heeft in de nacht van zaterdag op zondag de cafetaria van de heer B. Wentink aan Het Weurden in een zwarte ruïne herschapen. Een dochtertje van 15 maanden, dat, toen de brand uitbrak lag te slapen, kon uit de vuurzee worden gehaald.
Een kostganger, de 41-jari-ge J. ten Hagen werd eveneens in zijn slaap door het vuur overrompeld. Hij was door de vlammen ingesloten op de bovenverdieping en moest via de regenpijp aan de voorzijde naar beneden klimmen om het vege lijf te redden.
Brandweerdeskundigen uit Den Haag zullen vandaag een onderzoek instellen naar de oorzaak. In afwachting van hun komst heeft de politie het pand geruime tijd bewaakt.
Toen een bewoner uit de straat omstreeks half twee de brand ontdekte en groot alarm sloeg waren de eigenaar en zijn vrouw niet aanwezig. Zij zaten in een naburig café met de heer Kraus uit Winterswijk, die later op aanwijzingen van de cafetariahouder het kind redde toen het huis reeds als een fakkel brandde. .
Het vuur had zeer snel om zich heen gegrepen. Op het moment dat de politie en de brandweer arriveerden stond het gebouw reeds in lichterlaaie. Loeiend sloegen de vlammen naar buiten tot halverwege de straat.
De hitte was zo groot, dat aan de andere kant van de straat de winkelruiten van bakker Vrieze en groentehandelaar Wiggers sprongen. De brandweer, die het vuur zowel aan de voorkant als aan de achterzijde van het pand bestreed met diverse stralen kon weinig meer redden. De muren en het dak bleven op hun plaats, maar het gebouw brandde geheel uit. De brandweer maakte gebruik van de mobiele schuif ladder om de naastgelegen panden te beschermen. Men heeft echter niet kunnen voorkomen, dat bij slagerij Pecht op de hoek van Het Weurden en de Huininkmaatstraat de badkamer en een slaapkamer zijn uitgebrand. Verder leed de slagerij veel waterschade.
De koelcel raakte defect en de voorraad vlees werd bedorven.
Aan de andere kant kreeg de schoenenzaak van Kappers en de
daarboven gelegen woning eveneens geringe waterschade. Burgemeester J. B. Vlam is ter plaatse geweest om zich van de situatie op de hoogte te stellen.
De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld.
Het pand met de inboedel was eigendom van de heer Wentink, die tegen brand is verzekerd.
Omtrent de schade kon nog geen schatting gemaakt worden. Tegen
half vier kon het nablussen worden gestaakt.

Cafetaria Wentink
6 oktober 1969, Tubantia

Gietman Villa Willink Groenloseweg

29 december 1969, Tubantia
Een uitslaande brand heeft gistermorgen in Winterswijk het pand op de hoek van de Wilhelminastraat en de Groenloseweg verwoest. Bij deze brand werden de 71-jarige bewoner, de heer Gietman, en zijn 54-jarige echtgenote, gewond en in het r.-k. ziekenhuis in Winterswijk opgenomen. De oorzaak van de brand is onbekend.
De brand is ontstaan in de keuken van het huis en werd tegen half acht ontdekt door een gast van de heer des huizes, K, die in een vertrek naast de keuken sliep.
Deze werd wakker van het lawaai en dacht eerst dat er inbrekers waren. Hij sloeg onmiddellijk alarm. De zonen van de familie Gietman, die op de tweede verdieping sliepen konden zich on-middellijk redden.
De bejaarde hoofdbewoner zelf die eerst naar beneden liep om een kijkje te nemen en toen weer naar boven om zijn vrouw te halen lukte dit niet zo snel meer.
Man en vrouw sprongen uit een raam op de eerste verdieping.
Een zoon heeft de moeder, die daarbij inwendige kneuzingen kreeg op weten te vangen. Zij werd in het r.k. ziekenhuis opgenomen. De heer Gietman ging hierop weer het brandende huis binnen om via een tussendeur in de gang de bewoners van het belendende perceel te waarschuwen. Deze waren inmiddels al gealarmeerd. De heer Gietman werd even later bedwelmd aangetroffen in de gang van dit huis en ijlings naar buiten gebracht. Hij is met ademhalingsmoeilijkheden en rugklachten eveneens in het r.k. ziekenhuis opgenomen.
Het pand brandde geheel uit. In het aangrenzende perceel dat binnenshuis in verbinding stond met het brandende huis, was de rookontwikkeling aanzienlijk. Er ontstond echter geen brand en de brandweer, die met groot materieel was uitgerukt heeft dit huis kunnen behouden. De waterschade was echter groot. De brandweer is nog lang bezig geweest met de nablussing. Laat in de namiddag laaide het vuur zelfs weer even op en moest de brandweer wederom in actie komen.
Fonds
De panden zijn eigendom van de koninklijke Trico fabriek G. J. Willink NV en zijn verzekerd. De inboedel van de familie Gietman was echter onderverzekerd. Om de getroffen familie bij te staan is op initiatief van enkele buurt- en vroegere buurtbewoners een rekening geopend bij een bank in Winterswijk. Als beginsom is hierop reeds een aanzienlijk bedrag gestort met name door de vroegere buurman van de familie Gietman, de chirurg Brummel-kamp.

29 december 1969, Tubantia

Jaren ’70

Hotel Victoria

01 september 1972
Derde slachtoffer brand Winterswijk
De brand, die woensdagmorgen vroeg hotel Victoria in Winterswijk verwoestte, blijkt nog een derde slachtoffer te hebben geëist.
Het is de 30 jarige R. G. Eland uit Vlissingen, employé van een Duits bedrijf, dat op het moment in de buurt van Winterswijk een gasleidingnet aanlegt. De heer Eland, die in Victoria logeerde, werd ’s middags om 4 uur tussen het puin gevonden. Aanvankelijk dacht men dat het de 19-jarige Cor Jumelet was, de zoon van de exploitanten van hotel Victoria.
Het lichaam van Cor Jumelet werd echter pas in de nacht van woensdag op donderdag arm ge troffen.

Discobar Paddock Ouwersloot

03 januari 1973, Tubantia
Vannacht om omstreeks 3 uur is aan de Vredenseweg de discobar Paddock met de daarboven gelegen woning uitgebrand. De schade, die nog niet kon worden bepaald, is groot. Woning en winkel van de heer J. Jansen, naast het uitgebrande pand gelegen, liepen waterschade op.
De eigenaar van de bar, de heer L. Ouwersloot, ontdekte de brand tegen kwart voor drie. Hij was toen met een medewerker op de bovenverdieping, waar hij rook langs de buizen van de verwarming zag komen. Beneden ontdekte hij een kleine brand in een stelling aan de buitenmuur van de bar. Met een schuimblusapparaat slaagde hij er aanvankelijk in de vlammen te doven, maar de brand zette door toen het apparaat was leeggespoten. De
heer Ouwersloot werd later, toen de brand te hevig werd, door zijn assistent naar buiten gehaald. De brand trok direct daarna door de hele bar, die naar achteren is gebouwd. De brandweer pakte het vuur van verschillende kanten aan, maar toch begon ook de bovenwoning te branden. Met behulp van de ladderwagen werd deze uitbreiding van brand bestreden, waarbij niet kon worden voorkomen dat ook dit deel van het pand uitbrandde. De heer Ouwersloot heeft niets kunnen redden.

Erve Roerdink Woold

23 oktober 1974, Tubantia
Een felle brand heeft vanmorgen het kapitale scholtengoed Erve Roerdink in het Woold bij Winterswijk in de as gelegd. Een deel van de inboedel kon worden gered waaronder veel antiek. Een zware antieke kast ging evenwel verloren. Levende have is er niet verbrand. Wel ging onder meer een landbouwtrekker in de vlammen op. Het vuur is vermoedelijk in het achterhuis ontstaan, de oorzaak is nog niet bekend- De schade loopt in de tonnen.
De brand werd ontdekt door een voorbij komende jongen die op weg was naar zijn werk. De bewoner, de heer J. Huetink ,kwam juist beneden en zag het achterhuis vol rook staan. Even later sloegen de vlammen er al uit.

Brand Roerdink Woold
23-10-1974, Tubantia

W. J. Lith – Flat

17 januari 1978, Alg.Dagblad
In een flat in Winterswijk is gisterochtend een 31-jarige man bij brand om het leven gekomen.
Het slachtoffer, de alleenwonende W. J. Lith, moet volgens de politie zijn gestikt door de grote rookontwikkeling.
Aangenomen wordt dat de man met een brandende sigaret in slaap is gevallen.

Jaren ’80

Eucalypta

10 maart 1980, Telegraaf
In de nacht van zaterdag op zondag heeft een felle brand een groot deel van het sociaal-cultureel centrum Eucalypta in de as gelegd.
De schade wordt op enige tonnen geraamd.
Of er verband bestaat tussen de brand en een inbraak die een uur tevoren-in het gebouw is gepleegd, zal de recherche nader onderzoeken.

Capis Stationsemplacement

01 april 1981, Alg.Dagblad
Houtloods in de as
Vlakbij het station Winterswijk is gistermiddag een grote loods van een houtdrogerij door een uitslaande brand volledig vernield. De schade bedraagt naar schatting 2,5 miljoen gulden. Het vuur is waarschijnlijk tijdens laswerkzaamheden aan een schoorsteen ontstaan.
Eén van de twee daarbij gebruikte gasflessen ontplofte en kwam tussen het toegestroomde publiek terecht, maar raakte niemand.

Istvar Pados Alma 29

31 oktober 1981, Telegraaf
Vuur verrast opa op wc
De 70-jarige Hongaar Istvar Pados werd vrijdagmorgen vroeg op het toilet ontdekt in een woning aan de Alma 29, waarin brand had gewoed. Het vuur werd door de buurtbewoners ontdekt en door de brandweer snel gedoofd. Toen men het perceel controleerde, vond men het lichaam van de Hongaarse bewoner. Het vermoeden bestaat dat het slachtoffer op het toilet heeft gerookt en dat zijn kleren in brand zijn gevlogen.

Elferdink – Streek

31 juli 1982, Parool
Man gedood bij brand in veevoederbedrijf
De 37–jarige J. Elferdink uit Winterswijk is gisteren in een brandwondencentrum in Rotterdam overleden aan de verwondingen die hij enkele uren eerder had opgelopen bij een brand in het veevoederbedrijf waar hij werkte. Het bedrijf en een aangrenzend woonhuis gingen geheel in vlammen op. De schade bedraagt volgens de brandweer enkele miljoenen guldens. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij het bluswerk raakte een brandweerman gewond toen een ladderwagen omsloeg.

Babyhuis

17 januari 1984, NRC
Groothandel in de as. Een felle brand heeft een groothandel in baby-artikelen in Winterswijk in de as gelegd.

Tribune W.V.C.

22 oktober 1984, Telegraaf
De grote tribune van de Winterswijkse voetbalvereniging WVC met de daaronder gelegen kleedkamers, doucheruimten en opslagplaats, is zaterdagmorgenvroeg door brand totaal verloren gegaan. De schade wordt geraamd op tenminste enige tonnen. Er zijn sterke aanwijzingen dat de brand is aangestoken.

Verwoestend drankje

23 oktober 1987, Telegraaf
Om een kruidendrankje te brouwen had de 37-jarige Winterswijker E. een pannetje met olie en kruiden op een elektrisch plaatje gezet en was toen naar bed gegaan. Hij was echter vergeten de stroom uit te schakelen. Door oververhitting ontstond brand in de keuken. Het huis brandde totaal uit.

Sellink Isochemie

30 oktober 1987, NRC
Op het terrein van het bedrijf Sellink Isochemie in Winterswijk is vanochtend om half twaalf Brand uitgebroken waarbij chloorgas vrijkomt. De brandweer had om half één de brand „redelijk onder controle”, aldus een politiewoordvoerder. Sellink Isochemie maakt isolatiemateriaal.
Via de regionale radio is de bewoners van Winterswijk aangeraden de ramen en de deuren te sluiten. De kinderen werden uit de scholen gehaald. Het fabrieksterrein is niet in het centrum gesitueerd, maar gezien de windrichting werden toch voorzorgsmaatregelen genomen.
Slachtoffers waren er, voor zover omstreeks één uur bekend, niet gevallen

Jaren ’90

Brand Koffieshop

24 november 1992, Telegraaf
Arrestaties na brandstichting in koffieshop
Dinsdag
De politie van Winterswijk heeft gisterochtend drie mannen van 20 jaar aangehouden in verband met brandstichting even tevoren in een koffieshop aan de Misterweg.
Daarbij moesten drie bewoners van het pand worden geëvacueerd. Uit onderzoek bleek dat in de kelder brand was gesticht. De drie verdachten konden even later op het station worden aangehouden.
Het gaat om een Winterswijker en twee mannen zonder vaste woon- of verblijfplaats.
Een van hen heeft inmiddels bekend dat het drietal had ingebroken in de koffieshop. Daarbij werd een nog onbekende hoeveelheid geld, goederen en hasj meegenomen. Omdat een van de mannen dienstplichtig militair is, is de Koninklijke Marechaussee ingeschakeld.

Islamitisch Centrum

05 mei 1993, Limb.Dagblad
Aangestoken brand verwoest islamitisch centrum
Het Islamitisch Centrum van Winterswijk is in de nacht van maandag op dinsdag als gevolg van brandstichting verwoest.
Het centrum was gevestigd in een voormalig schoolgebouw. Hoe groot de schade bedraagt is nog niet vastgesteld. In dezelfde nacht is geprobeerd een vrachtwagen in brand te steken.
Buurtbewoners zagen dat een spatlap vlam had gevat en doofden het vuur. Ook werd oud papier aangestoken, dat langs de straat was neergezet voor inzameling door verenigingen.
Twee weken geleden deden zich in Winterswijk ook drie brandstichtingen voor. Eén van de branden trof een modezaak, die voor bijna één miljoen gulden schade opliep.
De reeks brandstichtingen is voor de politie van Winterswijk aanleiding tot extra surveillance.

Lees verder